Simpozijum
Reviziona hirurgija nakon aloplastičnih operacija na kuku
PETAK
07.05.2010.
17.00 – 20.00
20.30 – 21.30
21.30 -
Dolazak, smještaj i rana registracija učesnika (Hotel Bosna)
Koktel dobrodošlice (LTG Galerija)
Slobodne aktivnosti
SUBOTA
08.05.2010.
Mjesto održavanja:Velika koncertna sala Kulturnog centra Banski dvor - Banja Luka
08.15 - 09.00
09.00 - 09.15
Registracija učesnika
Pozdravne riječi
SESIJA I
REVIZIONA HIRURGIJA ENDOPROTEZE KUKA
MODERATOR: Bojan Radojević
09.15 - 09.25
Reviziona hirurgija posle aloplastičnih procedura na kuku:
zašto?, kada?, kako? gde? ko?
B.Radojević, B.Bojanić, Č.Lazović, Z.Stefanović, Z.Baščarević
Reviziona artroplastika kuka usled aseptičnog razlabavljenja
Z.Baščarević, Z.Stefanović, B.Bojanić, Lj. Marjanov, A.Lazović
Savremeno tumačenje patogeneze periprotetske osteolize i aseptičnog
razlabavljenja endoproteze kuka
B.Dulić, G. Tulić, A. Todorović
Analiza uzroka revizije endoproteze kuka na našem materijalu u periodu
2004/2010
S.Manojlović, S.Bijeljac, Ž.Jovičić, G. Talić, S.Palija, P.Cvijić,
B.Kuzmanović
Malpozicija acetabularne komponente kao najčešći uzrok luksacije
endoproteze
Ž.Jovičić, S.Manojlović, S.Bijeljac, G. Talić, S.Palija, P.Cvijić,
B.Kuzmanović
Luksacije TPK unutar 6 meseci (uporedna analiza-prelomi vrata femura i
degenerativne bolesti)
D.Stokić, M.Bogosavljević, Z.Pavlov, S.Ilić, J.Kostić, Lj.Marinković,
Z.Jevremović, D.Stanojlović, M.Radovanović
Reviziona aloplastična intervencija zbog preloma keramičke glavice
endoproteze kuka
09.25 - 09.40
09.40 - 09.55
09.55 - 10.05
10.05 - 10.12
10.12 - 10.19
10.19 - 10.26
10.43 - 11.00
M.Stanojković, D.Banović, D.Matić, G.Gavrilović, O.Vukadin, Lj. Zajić,
N.Trgović, A. Stanojković
Naša iskustva u revizionoj hirurgiji endoproteze kuka
S.Timotijević, A.Pajić, T.Kacun, Ž.Bokun, V.Vašić, V.Novaković
Izbor anestezije kod revizionih aloplastičnih operacija na kuku.
N.Mančić
Diskusija i predlozi za zaključak
11.00 - 11.15
PAUZA ZA OSVEŽENJE
SESIJA II
REVIZIONA HIRURGIJA ACETABULARNE KOMPONENTE
MODERATOR: Bojan Bojanić
11.15 - 11.30
12.11 - 12.30
Reviziona hirurgija acetabularnog dela endoproteze- klasifikacija
B.Bojanić, B.Radojević, Č.Lazović, Z.Stefanović, Z.Baščarević,
Lj.Marjanov, A. Lazović
Veliki defekti acetabuluma nakon totalne endoproteze kuka, rešavani u
dva akta
G.Gavrilović, N.Trbović, M.Stanojković, D.Matić, O. Vukadin, Lj.Zajić
Načini rešavanja masivnog gubitka koštane mase acetabuluma u
revizionoj aloplastičnoj hirurgiji
B.Kraljević, V.Jovanović, P.Stošić,D.Milosavljević, B.Gluščević,
R.Radivojević
Mogućnosti rešavanja diskontinuiteta karlice u revizionoj hirurgiji kuka.
Tulić G., B.Dulić, A.Todorović
Retroperitonealni pristup kod intrapelvične migracije acetabularne
komponente TPK
B.Dulić, Tulić G, A.Todorović
Revizija kod razlabavljenja acetabularne komponente TEP kuka- naša
iskustva
S.Bijeljac , S. Manojlović, Ž.Jovičić, G. Talić, S.Palija, P.Cvijić,
B.Kuzmanović
Diskusija i predlozi za zaključak
12.30 - 13.30
PAUZA ZA RUČAK (HOTEL BOSNA)
SESIJA III
REVIZIONA HIRURGIJA FEMORALNE KOMPONENETE
MODERATOR: Zoran Baščarević
13.30 - 13.45
Reviziona hirurgija femoralne komponente endoproteze, gde postoji
koštani deficit
Z.Blagojević, Z.Ganić, V.Stevanović, A.Crnobarić i A.Glišić
Indikacije i varijacije osteotomija trohantera u revizionoj hirurgiji TPK
G.Tulić, B.Dulić, A.Todorović
Revizija femoralne komponente endoproteze primarnim femoralnim
stemom
M. Bogosavljević, D.Stokić, Z.Pavlov, S.Ilić, J. Kostić, Lj.Marinković,
D.Stanojlović, M.Radovanović
Revizija TPK zbog masivnog gubitka koštane mase femura
B.Kraljević, V.Jovanović, P.Stošić, D.Milosavljević, B.Gluščević,
R.Radivojević
10.26 - 10.33
10.33 - 10.43
11.30 - 11.40
11.40 - 11.50
11.50 - 11.57
11.57 - 12.04
12.04 - 12.11
13.45 - 13.52
13.52 - 13.59
13.59 - 14.06
14.06 - 14.13
14.13 - 14.20
14.20 - 14.35
14.35 - 14.42
14.42 - 14.49
Revizija femoralne komponente cementne endoproteze nakon traume
D.Kostić i sr.
Razlabavljenje totalne endoproteze kuka sa zastarelim prelomom
natkoljenice ispod stema endoproteze
V.Aligrudić, Ž.Dašić i D.Vuković
Revizija femoralne komponente TEP kuka bescementnim modularnim
sistemom
S.Manojlović, S.Bijeljac, Ž.Jovičić, G. Talić, S.Palija, P.Cvijić,
B.Kuzmanović
Konverzija subtotalne endoproteze u primarnu TPK
Z.Pavlov, D.Stokić, M.Bogosavljević, S.Ilić, J. Kostić, Lj Marinković,
Z.Jevremović, D.Stanojlović i M.Radovanović
Cable ready u revizionoj hirurgiji endoprotezi kuka
Z.Stefanović, B.Radojević, B.Bojanić, Č.Lazović, Z.Baščarević,
Lj.Marjanov, A.Lazović
SESIJA IV
REVIZIONA HIRURGIJA KOD INFICIRANE ENDOPROTEZE
KUKA
MODERATOR: Rihard Trebše
14.50 - 15.05
Dijagnostika i lečenje inficiranih endoproteza kuka
Rihard Trebše
Lečenje infekcije endoproteze kuka
O.Vukadin, M.Stanojković, D.Banović, G.Gavrilović, D.Matić, Lj.Zajić i
N.Trbović
Hirurško lečenje inficirane endoproteze kuka
Lj.Marjanov, B.Bojanić, Z.Stefanović, B.Radojević, Z.Baščarević,
A.Lazović, Č.Lazović
Mogućnost i vrednost artroskopije kuka u revizionoj hirurgiji
endoproteze kuka
A.Crnobarić, B.Stevanović, Z. Ganić, Z.Blagojević
15.05 - 15.15
15.15 - 15.22
15.22 - 15.32
15.32 - 15.50
PAUZA ZA OSVEŽENJE
SESIJA V
REHABILITACIJA POSLIJE REVIZIONE HIRURGIJE KUKA
MODERATOR: Slavko Manojlović
15.50 - 16.00
16.10 - 16.40
16.40 - 17.00
Specifičnosti rane rehabilitacije posle revizione hirurgije kuka
S.Pantelić
Specifičnosti rehabilitacije posle revizione hirurgije kuka
T.Nožica
Diskusija i zaključak simpozijuma
Dogovor oko sledećeg sastanka, zatvaranje simpozijuma
20.00
SVEČANA VEČERA (MOTEL BOMI)
16.00 - 16.10
NEDELJA
09.05.2010.
09.30
Izlet u Kanjon Vrbasa sa ručkom i raftingom (prema želji i
interesovanju učesnika, dogovor prethodnog dana
•
•
•
•
•
Simpozijum će biti bodovan po Pravilniku KME Komore doktora medicine
Republike Srpske
Za učesnike simpozijuma nije predviđena kotizacija, učesnici snose troškove
smještaja i izleta u nedelju
Za rezervaciju smještaja učesnici iz Bosne i Hercegovine se mogu javiti u Hotel
Bosna na tel. +387 51/ 215 – 681 (naglasiti za Ortopedski simpozijum pošto su
obezbjeđene povoljnije cijene za učesnike skupa) najdalje do 30.04. 2010.
Molimo Vas da nam do istog datuma prijavite i broj učesnika kako bi za sve mogli
obezbijediti materijale za Simpozijum
Ostali troškovi kao i propagandni materijal su obezbijeđeni od strane sponzora
Download

Simpozijum Reviziona hirurgija nakon aloplastičnih operacija na kuku