MĚSÍČNÍK OÚ HŘENSKO
07/2012
ŘÍJEN 2012
Blahopřejeme panu Jiřímu Blažíčkovi
k jeho významnému životnímu jubileu.
2
Váţení,
Dobrá zpráva je, ţe ekonomická
situace naší obce se nezměnila. Vezmeme-li v úvahu i veškeré předpokládané příjmy, do zahájení příští sezony,
lze říci, ţe máme v pokladněstále těch
6.000.000.-Kč, ze kterých budeme
postupně čerpat na zimní provoz obce
a pak na zahájení příští sezony.Veškeré příjmy pak půjdou zcela
čisté do obecní pokladny.
Myslím, ţe důleţitou informací je
skutečnost, ţe celková finanční částka,
kterou musí naše obec odvést státu na
DPH za letošní rok, se hrubým odhadem vyšplhápřes cca 2.000.000.-Kč.
Z toho jsme jiţ cca 2.000.000.-Kč zaplatili.
Celé Obecní zastupitelstvo, zaměstnanci Obecního úřadu, včetně
Mgr. Aleše Podrábského a dalších
příznivců naší obce, vydalo skutečně
mnoho úsilí, aby korespondencí, ţádostmi, prosbami, stíţnostmi a dalšími
postupy,na skoro všechny orgány našeho státu, včetně jeho čelních představitelů, docílilo konečně po 3 letech,
odstranění skalního bloku a sanaci
skalní stěny. Silnice bude zprůjezdněna. V mnoha případech bylo pouţito i
nestandartních postupů a výsledek je
zde. Po celou dobu nám byla velkým
pomocníkem mnohá média, která o
tomto neuvěřitelném případu informovala veřejnost. Všem, kteří pomohli,
skutečně upřímně děkuji.
V této souvislosti se nemohu nezmínit o volbách do krajského zastupitelstva, které nás očekávají. Stávají-
cí primátorka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová, nám při řešení jakýchkoliv
problémů absolutně nepomohla. Pochází s Chomutova, je kandidátkou
ČSSD a pravděpodobně je toho názoru, ţe Hřensko, Děčín a celý Šluknovský výběţek nepatří do Ůsteckého
kraje.
Moţná, ţe se Vám k těmto volbám
vůbec nechce přijít, ale prosím, aby
jste přehodnotili své rozhodnutí a přišli volit. Já zcela jistě přijdu. Přestal
jsem uvaţovat o tom pod jakou hlavičkou kdo kandiduje a já osobně budu
volit celou stranu jejímţ lídrem je člověk z „domácí půdy“. Ing. Vladislav
Raška, který kandiduje za ODS, je z
Děčína, dlouhá léta byl starostou a
posléze primátorem města Děčín. Skutečné problémy celého regionu velmi
dobře zná, obci Hřensko a tím celé
oblasti vţdy pomáhal a to je pro nás
to nejdůleţitější.
Proběhl odvolací soud, který potvrdil rozsudek Okresního soudu, jímţ
bylo Kozákové zrušeno věcné břemeno,k umístění stavby jezů a uţívání
řeky Kamenice k provozování lodní
dopravy. Nyní má ještě poslední moţnost a to podat dovolání k Nevyššímu
soudu.
Pr ob ěhl o os ob n í
jed ná n í
s dodavatelem stavby jezu v Divoké
soutěsce. Účastníci jednání se mají
vyjádřit do 3.10.2012. Poté se rozhodneme o dalším postupu. Do zahájení
sezony je nutné záleţitost kompletně
dořešit a stavbu opravit.
17.10.2012 pojedu na osobní jednání se starostou města Sebnitz,
ohledně komplikací s dotací na
r ekonstr ukci r estaurace
v S out ěs ká ch, jel iko ţ
v Německu dochází ke slučování obcí.
Chybějící zábradlí v obci, je jiţ doplněno a opraveno.
Čekárna na Mezné je jiţ těsně před
dokončením.
Začíná se pracovat na opravě propadlé vozovky místní komunikace a na opravě schodů a zábradlí na Obecní úřad a poštu.
Na modernizaci a obnově našich
webových stránek se neustále
pracuje.
Zaměřování pozemků v obci stále
pokračuje a stejně tak se pracuje
na navrácení historického majetku obci.
V záleţitosti Mlýnské cesty, musíme nejprve narovnat vlastnické
vztahy a teprve po té ji budeme
moci opravit. Vše se postupně
řeší.
Informační cedule u autobusové
zastávky na Mezné, se šipkou
do Soutěsek, bude instalována
před zahájením sezony.
Výhybny pro vozidla na silnici
Mezní Louka – Mezná a obnova
dopravního značení – zóna parkování. V obou případech vyvoláme jednání se správcem komunikace. Věříme, ţe se najde
řešení.
Přeji krásné ,,babí léto“.
Jan Havel
3
Starosta naší obce Jan Havel zaslal náměstkovi ministra životního prostředí Ing.Tesařovi a řediteli Národního parku České Švýcarsko Ing.Bendovi Ph.D osobní děkovný dopis tohoto znění:
Každoroční závody převozníků se letos konají
dne 3. listopadu 2012 od 13,00 hod.v Edmundově soutěsce.
V 17,00 hod. začíná v restauraci U Draka ve Hřenskutaneční zábava,
kde budou vyhlášeni vítězové těchto závodů a budou jim předány ceny. Vystoupí herec a komik Milan
Křivský, známý jako „koktavý Pitkin“ a také herec a bavič Franta Sysel ze Syslova.
Hudba k tanci je pochopitelně zajištěna.
Pro každého návštěvníka je připravena poukázka na pohoštění v hodnotě 100,- Kč.
Tímto Vás srdečně zveme na obě akce.
Věříme, že se zúčastníte v hojném počtu, aby se v naší obci obnovila tradice tzv. „vesnických zábav“.
4
Kdyţ jsem ve svém příspěvku v zářijovém vydání našeho měsíčníku vzpomínal na událost v naší obci před deseti lety
v souvislosti s pozitivním přístupem mnohých našich občanů při likvidaci ničivé povodně v roce 2002, citoval jsem v něm
konkrétní podnikatele na Mezné, kteří ochotně a s přátelským přijetím ubytovávali ty, kteří museli narychlo opustit své
domovy z Hřenska.
Je moji chybou, a za tu se hluboce omlouvám, ţe v tomto článku jsem opomněl vzpomenout na Alenku Pačákovou
z penzionu ČEDOS, u níţ právě v této době mnozí spoluobčané z Hřenska našli dočasné působiště. Chtěl bych tímto zdůraznit, ţe z mé strany v původním článku rozhodně nešlo o zlý úmysl, nýbrţ o nedocenění všech souvislostí z této doby,
neboť jak jsem tehdy napsal, při jeho komponování jsem čerpal především z osobních podmínek před deseti lety.
Je mojí povinností tuto svoji chybu napravit, neboť nepřipomenout téţ pozitivní přístup Alenky Pačákové k této
ničivé události by bylo neodpustitelné.
Takţe, Alenko touto formou Ti za vše vyslovuji dodatečné díky.
JUDr. Zdeněk Pánek
Děkujeme majitelům penzionu „Lugáno“ za jejich okamţitou reakci a pomoc. Při slavnosti odvozu skalního bloku ze silnice do Německa zapůjčili obci velké deštníky pro dechovou hudbu.
Obec Hřensko
Zveme všechny děti společně s rodiči na MIKULÁŠSKOU BESÍDKU,
která bude konat 1.prosince od 16,00 HOD. na hasičské zbrojnici ve Hřensku.
Součástí programu je diskotéka,
různé soutěže s odměnami
a je možné, že se
dostaví i Mikuláš s čertem a přinesou dárečky.
5
Hřensko, 2. 10. 2012 – Poté, co si
Hřensko po třech letech oddychlo od
kamene spadlého na vozovku dne 15.
10. 2009, je ve výhledu rovněţ brzké
dokončení sanace někdejší lomové
stěny pod soutokem Kamenice a Labe.
Sanační práce jsou rozpracovány v
souladu s plánem a dosud se neobjevily ţádné skutečnosti, které by je nějakým způsobem brzdily. Pokud tomu
tak bude i nadále, mělo by současné
mocné dopadové loţe ze silnice být
odstraněno nejpozději k 30. listopadu
2012. Poté mají práce na lomové stěně
a projektu její sanace pokračovat do
dubna 2013, hlavní překáţka v provozu by tou dobou ale měla být minulostí.
Prozatím jediným překvapivým nálezem, který však nemá na pokračování
sanace významný vliv, je dráţka vysekaná do skály, probíhající nad dnešní
hranou skalního masívu. Její funkce i
stáří jsou poněkud obestřeny tajemstvím, spekuluje se jak o odvodňovacím kanálu, tak i moţném základu pro
nějaké historické sanační opatření.
Tomáš Salov
Popisek fotografie: Drážka vysekaná ve
skále nad sanovaným masívem.
Foto: Jakub Šafránek
I národní park se
připravuje
na Den stromů
Krásná Lípa, 2. 10. 2012 – Den stromů je svátek, který se ve světě slaví
jiţ od druhé poloviny 19. století. Smysl tohoto svátku se po celou dobu nezměnil, má lidem připomínat význam
stromů pro lidstvo i mnoho dalších
druhů, a to jak v lese, tak i mimo něj.
Velkým tématem Českého Švýcarska
je návrat k přírodě blízkému lesu. Proto zde tento svátek oslavíme jiţ tradičně výsadbou původních dřevin na území národního parku. Sraz pro všechny,
kdo mají chuť a čas pomoci, je v sobotu 20. října 2012 v 9.30 v Jetřichovicích před informačním střediskem.
Pevná obuv je nutností, vlastní pracovní rukavice jsou vítány. Těšíme se
na setkání!
Pozvánka na akce pro veřejnost
11. 10. 2012
Minulosti Českého Švýcarska
Seminář věnovaný historii našeho regionu, začátek v 9.00 v badatelně Státního
oblastního archívu Děčín (zámek).
14. 10. 2012
Mechové putování Suchou Kamenicí
Podzimní botanická vycházka zaměřená na seznámení s ne příliš známým světem
tzv. tajnosnubných rostlin. Sraz v 10.00 hodin na autobusové zastávce Hřensko nábřeţí.
MÍSTO PRO VÁŠ INZERÁT
NEBO REKLAMU.
6
Sláva to byla veliká, když ve středu 19.září LP 2012 přijela kolona skládající se z jeřábu a velkého nákladního
auta pro kameny, které tři roky omezovaly rozvoj turistického ruchu v Českém Švýcarsku. Účastníků bylo
požehnaně i přestože se jednalo o běžný pracovní den. Celou tuto slávu natáčely televizní stanice Nova a
Česká televize. Mezi lidmi, kteří se přišli přesvědčit, že jsou kameny skutečně odváženy. se proplétali zástupci
tisku a rozhlasu a snažili se vše zdokumentovat.
V minulém vydání našich novin jsme
psali, ţe do vánočních svátků budou
odvezeny spadlé kameny, které jiţ tři
roky leţely na silnici a nikdo je nechtěl zlikvidovat. Po posledním jednání starosty Havla, náměstka ministra
ţivotního prostředí Tesaře a ředitele
NpČŠ Bendy bylo dohodnuto, ţe do
listopadu tohoto roku budou kameny
odvezeny. Po vydá ní naš eh o
„Zpravodaje“ jsem z několika stran
zaslechl, ţe je to zase jeden ze snů.
Během posledního půl roku proběhlo několik jednání, napsalo se mnoho
článků snad ve všech novinách, dopisy, které putovaly z hřenské radnice
do všech úřadů, prezidentem republiky počínaje a smutně proslulým kraj-
ským úřadem v Ústí nad Labem konče, se počítají na desítky. To vše nakonec přineslo výsledek, který netrpělivě
očekávala celá turistická oblast Českého Švýcarska a dnes je to jiţ jasně
vidět. „SPADLÉ KAMENY JSOU
KONEČNĚ PRYČ“.
Kdyţ jsem v onu památnou středu
dorazil do Hřenska k nevalně proslulému, spadlému skalnímu bloku, okamţitě jsem ucítil vůni opékaných klobás, kterou doprovázelo příjemné aroma svařeného vína linoucí se ze stánku, na kterém se skvěl příznačný název „U ŠUTRU“. Vedle stánku se
z velkého kotle polní kuchyně podával
excelentní guláš na stole si kaţdý
mohl vybrat chlebíček, nebo kdo měl
chuť tak koláček. Kousek dál vyhrávala dechovka a člověk měl pocit, jako
kdyby se slavil „majáles“ Procházející
turisté se ptali, co za významný svátek
naše obec slaví. Při odpovědi, ţe se
oslavuje odvoz spadlých kamenů, se
na nás někteří koukali jako na blázny
a jiní říkali, ţe to byla ostuda Hřenska
a je dost, ţe budou konečně pryč. Za
účasti Obecní policie byly kameny
konečně naloţeny a připraveny
k odvozu. Novináři pořizovali poslední záběry a rozhovory, kdyţ byl dán
povel k odjezdu.
Nebojím se napsat slovo „konvoj“ se dal do pohybu. Na čele jelo vozidlo
Obecní policie, za ním vykračovala
dechovka hrajíc rázný pochod,
7
za dechovkou jelo vozidlo s jedním
z kamenů, které následoval jeřáb, a
konec tvořili lidé, kteří radostně provázeli v průvodu odjíţdějící „konvoj“.
Z procházejícího průvodu zaznívala
radostná hesla, ţe se kameny konečně
odváţejí.
Jak bylo napsáno v Děčínském deníku decinsky.denik.cz „Kdyţ krátce
po osmé hodině najel ke spadlé skále
jeřáb, okolím, jiţ voněly klobásy a
guláš. Taky vyhrávala hudba. Místní
totiţ pojali odvoz kamene jako velkou
slávu“.
Obyvatelé obce si z odváţení kame-
ne, který jim tři roky, jak se říká, pil psaly snad všechna média v republice
krev, udělali dokonce malou slavnost a moţná i mimo ní.
„Pro nás to znamená hrozně moc…
Myslím, ţe velké díky patří starostoPředpokládáme, ţe nejen pro naši, ale vi Havlovi, který se nenechal odradit
i pro jiné obce, to přinese příliv turistů bojem s byrokracii v krajském městě a
a veliký ekonomický rozkvět.“ říká se svojí známou vytrvalostí psal, jedstarosta Hřenska Jan Havel ze sdruţe- nal a psal a společně s dalšími se doní Soutěsky – věc veřejná, věc nepro- pracoval toho, ţe „SEN SE STAL
dejná. Ani ostatní neskrývali radost, SKUTEČNOSTÍí“. Na závěr patří
ale ani rozčarování nad tím, ţe to tak
dlou ho trvalo, napsala na
www.rozhlas.cz/sever reportérka
Českého rozhlasu Sever Dagmar
Cestrová.
Časopis „Květy“, www.kvety.cz
napsal pod nadpisem Hřensko slaví
průjezdnost : Po téměř třech letech by
měla být koncem listopadu zcela průjezdná silnice z Hřenska do Německa.
Zmizely z ní totiţ dva velké kameny,1.SAMOSTATNÁ BRIGÁDA
které spadly ze skal a odřízly obec a
„NÁŠ KULTURÁK“
celé okolí od turistů, na nichţ jsou
závislí. Na odvoz kamenů se přišlo
podívat asi 70 lidí a akci pojali jako
lidovou veselici.
Odkazy na zpravodajské relace České televize na jdete na
www.ceskátelevize.cz ivysílání a za- poděkování hasičům a „Bobanům“ za
dáte události 19.9. Záznam ze zpravo- přípravu zázemí pro jiţ zmíněnou
dajství T V Nova najdet e na oslavu odvozu kamenů a všem, kteří
tn.nova.cz/zprávy/, televizní noviny se přišli podívat a podpořit svojí pří19.9. Těchto odkazů bych mohl napsat tomností boj radnice pro dobro obce a
daleko více protoţe o této události okolí. jk
8
9
10
Z Bloku obecní policie, období od 29.08 do 30.09.2012
Dne 29.srpna 2012 hlídka obecní policie Hřensko zablokovala dvě vozidla stojící v zákazu mezi Mezní Loukou a
Meznou. Ve večerních hodinách bylo provedeno odblokování vozidel z důvodu nepřítomnosti řidičů vozidel.
Dne 30.srpna 2012 hlídka obecní policie řešila zábor veřejného prostranství zásobovacím vozem před objektem
Pegas. Jeho řidič váţným způsobem zhoršil průjezdnost
vnitřního Hřenska. Důvodem stání bylo zásobování prodejních stánků. Současně hlídka řešila nepořádek v okolí kostela v podobě poházených papírů a odloţeného pytle s odpadem. Vietnamský prodejce podezřelý z uloţení odpadu byl
hlídkou vyzván k okamţitému úklidu nepořádku.
Dne 30.srpna 2012 oslovila hlídku obecní policie ţena z
Německa, která tvrdila, ţe byla při nákupu zboţí napadena prodejcem v místě vnitřního Hřenska a to prý údajně
úderem do hlavy figurínou na oděvy. Ţeně bylo doporučeno
lékařské ošetření a na základě lékařské zprávy téţ oznámení
Policii ČR z důvodu podání vysvětlení k případnému stíhání
pachatele útoku. Tyto návrhy však zcela odmítla a spokojila
se pouze s oznámením události hlídce obecní policie.
Dne 2.září 2012 hlídka obecní policie při pochůzkové
hlídce zjistila, ţe za zděnými stánky objektu č.p.162 sedí
vietnamec u otevřeného ohně a modlí se.Tento akt mu byl
hlídkou OP přerušen a oheň musel okamţitě uhasit.
Dne 2 září 2012 poţádal o pomoc hlídku místní občan ve
věci podnapilého turisty ze SRN, který leţel na chodníku v
místě vnitřního Hřenska. Po předběţném prověření, zda
osoba netrpí nějakou chronickou chorobou, která by si vyţádala akutní ošetření byl opilec hlídkou doprovoděn na
přívoz, kterým odjel domů.
Dne 4.září 2012 v poledních hodinách neznámý pachatelé
ukradli z chodníku před prodejnou Dragon ve Hřensku sloţenou krabici s cigaretami a to v době, kdy nakupující obchodník odnášel do obchodu první zakoupenou krabici s
cigaretami. Vzhledem k tomu, ţe celá událost byla nahrána
na blízko umístěnou kameru, poškozený se rozhodl událost
nahlásit Policii ČR k dalšímu pátrání po pachateli. Blízký
svědek téţ potvrdil, ţe pachatelé měli v blízkosti krádeţe
připravený nastartovaný automobil Passat stříbrné barvy,
bez řádných registračních značek.
Dne 4.září 2012 vyhledal hlídku obecní policie turista ze
SRN s tím, ţe jeho ţena při nákupu zboţí u prodejního stánku ve vnitřním Hřensku rozbila zrcadlo prodejce a odmítá
zaplatit přemrštěnou sumu, kterou poţaduje prodejce. Hlídka po příjezdu na místo oznámení prověřila a svojí přítomností přispěla k dohodě mezi škůdcem a poškozeným zaplacením úměrné částky způsobené škody.
Dne 6.září 2012 se na sluţebnu obecní policie Hřensko
dostavil řidič, který tvrdil, ţe mu protijedoucí řidič v důsledku bezohledné jízdy urazil zpětné zrcátko a po kolizi
ujel. Řidič jedoucí za poškozeným si zapamatoval registrační značku vozu z důvodu oznámení události Polici ČR k
dalšímu šetření.
Dne 11.září 2012 hlídka obecní policie zjistila, ţe v úseku
vodní zóny Hřensko- Mezní Louka parkuje vozidlo černý
offroad. Řidič byl za pomocí megafonu vyzván do lesa aby
se dostavil k vozidlu. Z lesa vyšel muţ a,ţena v doprovodu
velkého psa. Řidič byl velice arogantní a agresívní při řešení
přestupku. Muţ odmítal i předloţení dokladů k zjištění totoţnosti řidiče. Muţ začal spolupracovat aţ po učinění zákonné výzvy stráţníka obecní policie Hřensko k vyřešení
přestupku řidiče.
Dne 15.září 2012 hlídka obecní policie řešila řidiče dvou
vozidel parkujících v zákazu v úseku vodní zóny Hřensko Mezní Louka.
Dne 19.září 2012 hlídka obecní policie přispívala k bezpečnosti silničního provozu tím, ţe dohlíţela na bezpečnost
a plynulost silničního provozu v místě nábřeţí a řídila
dopravu při odklízení pískovcové skály z vozovky a jeho
odvoz.
Dne 23.září 2012 hlídka obecní policie zjistila, ţe je opět
značný nepořádek za prodejními stánky v prostoru od první
lávky přes řeku Kamenici aţ k domu č.105. Vietnamci zde
opět uskladnili nepotřebný materiál a obaly od zboţí. Ihned
jim byla uloţena zákonná výzva a i s termínem kontroly
provedení úklidu.
Dne 25.září 2012 poţádal hlídku obecní policie místní
občan ve věci rvačky mezi vietnamskými prodejci tvořené z
větší částí ţenami. Po příjezdu hlídky na místo se rváči
uklidnili a i přes to, ţe někteří měli stopy zranění, tak tvrdili, ţe se nic nestalo.
Dne 28.září 2012 nahlásila místní občanka provozující
pension, ţe jejich zákazníkům kdosi přes noc ukradl z vozu
registrační značky. Vzhledem k zdařilému kamerovému
záznamu byla událost předána Polici ČR k dalšímu šetření a
následnému pátrání po pachateli.
sepsal:str. Šárovec Vlastimil
11
Jubilea
V měsíci říjnu oslaví své jubileum tito občané :
Jan
Jančí
Jiří
Blažíček
Josef
Král
Jiří
Srazil
Jana
Tajbnerová
Josef
Černý
Ladislav Friš
František
Jiral
Robert
Mareš
Stanislav
Musil
Oldřich
Tomášek
Eva
Pánková
Všem jubilantům
srdečně blahopřejeme .
Omlouvám se touto cestou jubilantům z minulého vydání za špatně
uvedený měsíc jubilea. Nejednalo se o měsíc Srpen ale o měsíc Září.
Dále dodatečně blahopřejeme slečně Květě Hruškové a paní Aleně
Pačákové, které pro minulá vydání nevygeneroval počítač. jk
Blahopřání
Dodatečně blahopřejeme
pánům
Miroslavu Dvořákovi
a
Jiřímu Neumanovi
k jejich
významným životním
jubileum
BLUDIČKY
Srdečně zveme, malé, větší a velké děti s rodiči na večerní
podmanivý lampionový průvod Hřenskem, který bude zakončen
malým ohňostrojem a pouštěním bludiček po řece Kamenici.
Každá „bludička“ obdrží malý dáreček.
Lampionový průvod bude tradičně vycházet dne 16.12.2012od
hasičské zbrojnice v 17,00 hod., aby se nejmenší účastníci dostali včas na kutě.
Měsíčník obecního úřadu Hřensko reg.číslo MK ČR E 12244
Vydavatel : obec Hřensko, Hřensko 71, IČ: 261351
Místo vydání : obec Hřensko
Den vydání : 05.10.2012
Redakční rada rr : redaktor Josef Král jk, Kateřina Horáková kh, Vlasta Hrušková vh, Věra Zárubová vz, Robert Mareš rm
Kontakt: Tel. +420773786789
E-mail: [email protected]
DALŠÍ UZÁVĚRKA „ZPRAVODAJE“ BUDE 29.10.2012
Download

Blahopřejeme panu Jiřímu Blažíčkovi k jeho významnému