náš COLAS
Časopis společností skupiny COLAS v České a Slovenské republice
Časopis spoločností skupiny COLAS v Slovenskej a Českej republike
Číslo 4
ročník 63
listopad/november 2014
Grandhotel Pupp Karlovy Vary
a jeho nová dvorana
obsah
str 3–5
editorial
Úvodní slova vedení: regionálního
ředitele COLASu pro ČR a SR, generálního
ředitele COLASu na Slovensku ředitele
divize Silniční stavitelství, COLAS CZ
str 12–13
kaleidoskop
Výběr některých významných akcí,
kterými se COLASáci mohou chlubit.
Časopis Náš COLAS
Vydávají společnosti COLAS CZ, a.s., Čermák
a Hrachovec a.s., SOMARO CZ, s.r.o., Silnice
Horšovský Týn a.s., Inžinierske stavby, a. s.
a CESTY NITRA, a.s.
Redakční tým: Markéta Altrichterová,
Kvetoslava Sarvašová.
Grafické zpracování, sazba a tisk:
Agentura Bravissimo, Znojmo.
Redaktoři: Jaroslav Šufajzl (Česko), Anton
Oberhauser, Communication House, s.r.o.
(Slovensko).
Časopis Náš COLAS je na Slovensku
nasledovníkom Mostov východu
Inžinierskych stavieb, a. s. a Spravodaja
CESTY NITRA, a.s.
editorial
str 6–11
téma
CESTY NITRA opravovali komunikácie v domovskom kraji.
Kým sa rozkrútia kolesá /
Dvojnásobek obratu u oblasti Západ
Hlavní články z obou republik:
O oprave ciest a mostov v Nitrianskom kraji
a rozhovor o prvních dvou letech oblasti Západ
str 14–17
stavby
kvalita
Aktuality z dění v našich společnostech,
zajímavé zakázky, nové provozy
i revoluční technologie
Informácie o tom, ako neustále
vylepšujeme naše postupy a princípy
Sanovali nosníky v podchode /
TatraCol už aj na Slovensku /
Prefa ako rodinné striebro/ Použití
recyklátu do asfaltových směsí /
Prodloužená Ruská je unikát
www.colas.cz
www.iske.sk
www.cestynitra.sk
Kontaktní e-maily:
[email protected]
Revitalizace dvorany Grandhotelu Pupp
v Karlových Varech dokončená v dubnu 2014.
2 náš COLAS
str 20
Recyklace ještě trochu jinak /
Riadenie kvality
Konec roku je vždy tradičním obdobím
bilancování a stanovení nových cílů.
Hodnocení roku 2014 tvoří věci dobré
i ty méně dobré.
Úspěchy: Velká zakázka na rychlostní
silnici R2 na Slovensku, akvizice
společnosti Silnice Horšovský Týn v České
republice, velký růst obratu v České
republice a pokračování našich prací
v jaderné elektrárně v Mochovcích.
Prohry a těžké chvíle: smrtelný úraz v České
republice, ochablý trh na Slovensku, ale
také komplikované a smluvně obtížné
stavební zakázky.
Nicméně práce každého z nás nám i přes
potíže umožnila dosáhnout obstojných
ročních výsledků s odchylkami v některých
lokalitách.
Je zapotřebí dalšího úsilí v oblasti bezpečnosti
práce, optimalizace a racionalizace našich
výrobních prostředků. Ale krok za krokem
vaše práce začíná nést ovoce.
Výhledy do roku 2015 jsou dobré
a můžeme se domnívat, že ekonomické
podmínky by se pro náš obor činnosti měly
zlepšovat. Jsem si jistý, že při úsilí nás
všech dosáhneme cílů, které jsme si pro
rok 2015 stanovili: BEZPEČNOST, KVALITA,
PRODUKTIVITA.
V tomto závěrečném období roku přeji vám
všem, stejně jako i vašim blízkým, krásné
vánoční svátky a šťastný nový rok.
Eric Biguet
regionální ředitel COLASu pro Českou
a Slovenskou republiku
str 21
BOZP
Evaluation and Perspectives
Desatero bezpečnostních
pravidel s nulovou tolerancí
se porušovat nevyplatí
The end of the year is always a traditional period of
evaluation and setting of new targets. The evaluation of
2014 involves good things as well as the less good ones.
str 22–23
lidé
aktuální téma /
oddych
COLASáci ako ich možno nepoznáte
alebo Profily zaujímavých ľudí, ktorí
pracujú medzi nami
Články o tom, jak rozvíjíme své
dovednosti, pomáhame sobě i okolí
a na aktuální téma
Jozef Timko /
Josef Ředina
Čo dokáže finišér (školenie Gérarda
Bonneau) / Auto v zime / COLAS
podpořil Puklický triatlon
str 18–19
Hodnocení
a výhled
do budoucnosti
Successes: Big construction project in Slovakia on R2.
Deployment in the Czech Republic through the acquisition
of the company S.H.T., rapid growth of the turnover in the
Czech Republic, our ongoing activities in the nuclear power
plant in Mochovce.
An effort is still needed in the field of the occupational
safety, optimization and rationalization of our capacities.
But step by step, the result of your work begins to bear
fruit.
The perspectives for 2015 are good and we can expect that
the economic situation of our activities will continue to
recover. I’m sure that the effort on behalf of all will enable
us to achieve the objectives that we have set ourselves for
2015: SECURITY, QUALITY, PRODUCTIVITY.
Failures and difficult moments: fatal accident in the Czech
Republic, depressed market in Slovakia but also complicated
and contractually difficult construction projects.
In this period of the end of the year, I wish you all, as well as
to your families, Merry Christmas and Happy New Year.
Nevertheless, despite difficulties, everyone’s effort allows us
to succeed in achieving a solid year with local disparities.
Eric Biguet
Area Manager Czech Republic and Slovakia
náš COLAS 3
editorial
editorial
Berieme len kvalitu
Vážení kolegovia,
Všetci spoločne na všetkých pozíciách
tvrdo pracujeme na rozvoji našej
spoločnosti, ako aj udržaní si aktivít
na Slovensku.
Z tohto dôvodu sa musíme sústreďovať
na kvalitu s cieľom zlepšiť našu
efektivitu, povesť, finančné výsledky
a aby sme mohli byť viac hrdí na prácu,
ktorú robíme.
Only quality counts
Po prvé, kvalitou myslím vysokú
úroveň našich prác, napríklad
kladenia a zhutnenia asfaltu, ktorý
sa vyrába na našich obaľovacích
súpravách, kvalitu ciest, ktoré
staviame a kvalitu betonárskych
prác. Kvalita predstavuje výsledok
našej práce, náš cieľ, ako aj cieľ
našich klientov. Je dôležité, aby
klienti s nami spolupracovali aj
v budúcnosti. Kvalitne vykonaná
práca nám zníži náklady na opravy
počas päťročnej záručnej doby, ktorú
máme na všetkých našich projektoch.
Z tohto dôvodu je absolútne
nevyhnutná.
Dear colleagues,
We are – at all levels – working hard in order to develop our company and to
establish a sustainable activity in Slovakia. For this purpose, in order to improve
our efficiency, our reputation, our financial results, and in order to be prouder of
the work we are doing, we need to focus on quality.
By quality, I mean first of all quality of the work done, e.g. the quality of the
backfilling and compaction, quality of the asphalt produced by our HAMPs,
quality of the roads we are constructing, quality of the concrete of our works.
The quality is the result of our work, it is our aim and the aim of a client. It is
needed to ensure that the clients will propose us to work with them later on. The
quality will also reduce our repair costs during the five years guarantee that we
apply on all projects. Therefore, it is absolutely compulsory.
But, by quality, I mean also the quality of the service we provide to each
other, internally – for example, between departments or agencies, or
externally – toward clients or partners, or even the quality of our everyday
work – for example, quality of the documents issued, quality of the price studies
or quality of the reporting.
All of us need, for the development of the company, for our own individual
development, to focus on quality and to improve individually our work – to
improve the reputation and the final result of our company.
Ale pod kvalitou rozumiem aj
úroveň služieb, ktoré si poskytujeme
navzájom v rámci spoločnosti,
napríklad medzi oddeleniami
a závodmi. A tiež mimo spoločnosti,
vo vzťahu k našim klientom
a partnerom i pri našej každodennej
práci, napríklad kvalitnou prípravou
dokumentácie, nákladových štúdií,
kvalitným reportovaním.
Pre svoj vlastný rozvoj a pre rozvoj
našej spoločnosti sa všetci musíme
sústrediť na kvalitu a individuálne
zlepšovať našu prácu, čím zlepšíme
reputáciu a finančné výsledky našej
spoločnosti.
Želám vám úspešný záver roka.
I wish you a good end-of-year period!
Philippe CORBEL
General manager of COLAS in Slovakia
4 náš COLAS
generálny riaditeľ pre Slovensko
COLAS ve všech
regionech ČR
Vážení kolegové a kolegyně,
divize Silniční stavitelství (DSS) v rámci
reorganizace COLAS CZ prochází za poslední
dva roky rozsáhlými změnami. Cílem těchto
změn je vytvoření silné pozice ve všech
oblastech (regionech) ČR. Lze s potěšením
konstatovat, že tento cíl se nám s podporou
našich zaměstnanců daří postupně plnit.
Všichni si uvědomujeme, že si tento proces
při nutnosti plnění stávajících úkolů
vyžaduje zvýšené úsilí nás všech. Daří se
nám upevňovat pozice v silných oblastech
Jih a Sever. V oblastech Východ a Západ
v letošním roce stabilizujeme svou pozici
a vytvoříme si potenciál k dalšímu rozvoji.
V rámci rozvojových aktivit byla zařazena
do DSS společnost Silnice Horšovský Týn
(SHT). Tato aktivita urychlí naši stabilizaci
oblasti Západ. Jsme ve fázi, kdy jsme
dokončili první etapu naší strategie
rozvoje do všech regionů ČR. Před našimi
rozvojovými regiony je v současné době
další nelehký úkol, upevnění jejich
dlouhodobé ekonomické stability. Přes
trvající stagnaci stavebního trhu v oblasti
velkých projektů se nám díky zaměření
na regionální zakázky daří posilovat naše
postavení v rámci ČR. Stagnace velkých
projektů je způsobena dlouhodobou
personální nestabilitou na straně ŘSD,
nicméně doufám, že je v současné době
nakročeno k ukončení této nestability,
a tím i možnosti zahájení dlouhodobě
plánovaných projektů.
Dalším důležitým úkolem je dokončení
modernizace úseků D1. Tento projekt je
velkou výzvou pro COLAS CZ a přepokládám,
že získané zkušenosti zúročíme v budoucích
obdobných stavbách.
COLAS in all Czech regions
Dear colleagues,
During the last two years, within the
framework of the COLAS CZ reorganization,
the Road Construction Agency (DSS) has
experienced vast changes. The aim of these
changes is to create a strong position in all
regions of the Czech Republic. We can gladly
state that this goal, with the support of our
employees, is being fulfilled.
We are all aware that it requires increased
efforts on all our parts to complete the
necessary tasks that this process demands.
We have managed to strengthen our
position in the strong North and South
Centres. This year, in the East and West
Centres we have stabilized our position
and we are creating potential for further
development. In the framework of
developing activities, Silnice Horšovský
Týn (SHT) has been added to the DSS. This
activity will speed up our stabilization of the
West Centre.
Currently we are in the phase when we have
finished the first stage our development
strategy in all Czech Centres. In the
developing regions we have before us
another difficult task – to strengthen our
long-term economic stability.
Thanks to our focus on regional contracts
and despite persistent stagnation in the
building market in the field of large projects,
we have strengthened our position in
the Czech Republic. Stagnation of large
projects results from long-term personnel
turnover in ŘSD. However, I hope that we
Blíží se jak konec stavební sezony, tak
i kalendářního roku. Věřím, že společným
úsilím dotáhneme dobře rozjetou sezonu
do zdárného konce a budeme moci
konstatovat, že to byla sezona úspěšná.
Závěrem bych rád vám všem a i vašim
rodinám popřál hlavně hodně zdraví
a spokojenosti do nového roku.
Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství, COLAS CZ
are currently approaching an end to this
instability and with this, the possibility of
initiating projects which have been planned
for a long time. Another important task is
finishing of the modernization of the D1
sections. This project is a great challenge for
COLAS and I feel that the gained experience
will be of benefit to us in future projects.
The end of the building season as well as
the calendar year is approaching. I believe
that with the common effort we shall bring
the season to a successful ending and we
will be able to say that it was a good season.
In closing, I would like to wish all of you and
your families good health and satisfaction
for the new year.
Pavel Hudler
Director of Road Construction Agency,
COLAS CZ
náš COLAS 5
téma
téma
V 15 prípadoch šlo o štandardné asfaltové
opravy úsekov ciest, dve časti diela
boli rekonštrukčné – sanácia zosuvu
cesty medzi Ludanicami a Hornými
Obdokovcami v okrese Topoľčany a oprava
mosta v obci Búč v okrese Komárno. Cena
zákazky predstavovala 2,2 milióna eur
bez DPH.
Úspech vo verejnej súťaži potvrdil dobré
meno firmy v domácom regióne. Tým skôr,
že v tomto roku ich slovenský COLAS získal
menej, ako chcel. No bežný človek ani
netuší, čo všetko čaká na víťaza takejto
súťaže, kým sa na stavbách skutočne
rozkrútia kolesá stavebných strojov.
Hlavný diel zodpovednosti pri komunikácii
s úradmi, ako i manažment celej zákazky
bol na pleciach stavbyvedúceho Jána
Hrehu, ktorý o týchto okolnostiach
porozprával viac.
Počas realizácie opráv ciest a mostov na území Nitrianskeho kraja položili CESTY NITRA 19 900 ton
asfaltových zmesí. Na snímke pokládka čerstvého asfaltu pri obci Rybník v okrese Levice.
Predpisy nepustia
Kým sa rozkrútia kolesá
Aj silný regionálny hráč s dobrou povesťou musí splniť množstvo
požiadaviek a získať hromadu potvrdení a povolení ešte skôr,
než sa na opravovanú cestu vyberú jeho mechanizmy.
CESTY NITRA to zažili v tomto roku
na zákazke od Regionálnej správy
a údržby ciest (RSaÚC) Nitra, ktorá sa
v kraji stará o komunikácie II. a III. triedy.
6 náš COLAS
Po úspechu vo verejnej súťaži sa
nitrianske stredisko stalo zhotoviteľom
diela Opravy ciest a mostov II. a III. triedy.
Projekt zahŕňa 17 podprojektov (fyzicky
21 úsekov) na území piatich okresov
Nitrianskeho kraja – Levice, Komárno,
Nitra, Nové Zámky a Topoľčany a COLASáci
ho realizovali až do polovice novembra.
Množstvo dokumentov
„Okrem rekonštrukcie mosta v Búči
a sanácie zosuvu v Ludaniciach sme
ako zhotoviteľ boli povinní dodať aj
projektovú dokumentáciu dočasného
dopravného značenia a prislúchajúce
rozhodnutia a vyjadrenia dotknutých
orgánov štátnej správy, čo nás stálo
veľké množstvo času,“ hovorí Ján Hreha
a doplňuje detaily. „Niekde sú úradníci
ústretovejší, inde naopak, tam potom
Valec na čerstvom asfaltovom koberci pri Tlmačoch neďaleko Levíc. Dobrý technický stav
stavebných mechanizmov je pre skoré ukončenie zákazky nevyhnutný.
musíme čakať do konca zákonom
stanovenej lehoty 30 dní na potrebné
vyjadrenia a povolenia.
predpokladaného hospodárskeho výsledku
stavby, ktoré vypracúvame po obhliadke
stavby.“
Niekde sú úradníci pri vybavovaní
ústretovejší, inde naopak
Skôr, ako vyjdú na cestu stavebné
mechanizmy, treba mať spracovaný
Kontrolný a skúšobný plán stavby, ktorý
slúži ako vodidlo ku kontrole kvality.
Ďalšiu skupinu dokumentov tvoria interné,
napríklad tzv. objective, ako výpočet
Samotné práce sa začali v septembri.
Boli to týždne plné aktivity pre dve
asfaltové čaty strediska Nitra – jednu
z obaľovacieho centra Cabaj (stavbyvedúci
Patrik Hunák) a druhú z Rybníka (okres
Levice, stavbyvedúci Matej Takáč). Obe
„obaľovačky“ pracovali naplno okrem
nedele, voľnú sobotu si chlapi mohli
dopriať iba raz za tri týždne.
Špeciálnu pozornosť bolo potrebné
venovať sanácii zosuvu, ktorú
koordinoval stavbyvedúci Peter
Varga. „Tu sme z piatich plánovaných
týždňov museli skrátiť čas realizácie
na 3 týždne. Uzavretie komunikácie
totiž predĺžilo miestnym obyvateľom
Práca na rekonštruovanej ceste pri Veľkom
Záluží v okrese Nitra. Máloktorého z vodičov
teší zdržanie, ale povolenie na prácu je viazané
na konkrétny deň a hodinu. A presne v tom čase
ho zhotoviteľ, v tomto prípade CESTY NITRA,
musí zrealizovať.
náš COLAS 7
téma
téma
Before wheels start to turn: A large project for CESTY NITRA in autumn 2014, worth
2.2 million euros, took place on 2nd and 3rd class roads in their home Nitra region. In
total, 15 section of roads were renewed, plus one bridge repaired and one road restored
after landslide. Despite their good position in the market, CESTY NITRA also must cope
with much paperwork before actual start of the construction activities. Also important
for the success is the good “shape” of vehicles and other equipment. Time management
is essential, but surprises may still be in store, such as a live grenade from World War II,
found on the site near Štúrovo in October.
Stavbyvedúci Ján Hreha: K prácam
sme potrebovali dodať aj projektovú
dokumentáciu dočasného
dopravného značenia a vyjadrenia
orgánov štátnej správy.
cestu až o 25 kilometrov. Ide o staré
cesty v poľnohospodárskom území,
ktoré vznikali ešte ako spojnice medzi
jednotlivými majermi. Majú slabé
podložie, nevyhovujúce pre dnešnú
dopravnú záťaž, chýba odvodnenie. Dá sa
predpokladať, že na území Nitrianskeho
kraja sa v budúcnosti vyskytne viacero
havarijných stavov na podobných
úsekoch,“ avizuje Ján Hreha.
Ešte aj bomba
No nielen s objektívnymi faktormi
či náročnými zákazkami sa museli
Nitrania popasovať. „Občas sa vyskytnú
aj menšie technické problémy,
nepredvídané udalosti, vysoká
intenzita dopravy na rekonštruovaných
cestách. Tie nás potom stoja extra
námahu, aby sme zaručili potrebnú
produktivitu, hlavne keď sa prihodia
Pre manažéra ako Ján Hreha je dôležitým
dňom pri podobnej „multizákazke“
štvrtok. „Už v tento deň musím poznať
harmonogram na celý budúci týždeň,
vzniesť požiadavky na dopravu, špeciálne
stroje, výrobu asfaltových zmesí, alebo
objednať čatu kolegu Daniela Snováka
Počas vrcholu prác bola len
jedna voľná sobota za tri týždne
v čase, keď výroba beží na plné obrátky,“
poznamenáva stavbyvedúci. A aby
toho ešte nebolo málo, 8. októbra
na stavenisku pri Štúrove objavili
Až 25 kilometrov museli ľudia obchádzať medzi Ludanicami a Hornými Obdokovcami
v okrese Topoľčany, kým CESTY NITRA sanovali zosuv cesty. Práce na tomto úseku ukončili
o dva týždne skôr oproti plánu.
8 náš COLAS
nevybuchnutú bombu z čias II. svetovej
vojny. Musel byť povolaný pyrotechnik.
na plyn, vodu a ďalšie inžinierske siete,“
sumarizuje šéf projektu. Podľa neho sa
dnes vraciame k prapodstate stavebnej
firmy. „Aby sme si čo najviac kľúčových
aktivít dokázali zabezpečovať sami. Vyrastá
nám nová generácia, ale už nemáme
mladých „zácvikárov“, ktorí by sa pri
zložitejších stavbách veľa naučili. Aj mladí
majstri potrebujú určitý čas, aby nadobudli
potrebné skúsenosti,” poznamenáva
J. Hreha.
Prax potvrdzuje, že nakúpiť kvalitných
„hotových“ ľudí je to najdrahšie riešenie.
Pohľad rodáka z východného Slovenska,
ktorý sa v Nitre usadil, však nevynecháva
ani pozitívne veci. „Veľa sa robí pre
bezpečnosť, rozmýšľanie ľudí sa v tejto
oblasti za posledné roky posunulo
správnym smerom.“ A dodáva, že ak sa
k tomu pridá modernejšia forma školení,
výsledky budú ešte lepšie. Tohtoročný
príspevok k zlepšeniu stavu cestnej siete
v domovskom kraji majú CESTY NITRA
za sebou. Nasledovať by mali ďalšie.
Při revitalizaci dvorany Grandhotelu Pupp v Karlových Varech byl použit italský kámen Porfir. Stavba dokončená
v dubnu 2014 zahrnovala také obnovu historických palisád.
Oblast Západ z roku
na rok zdvojnásobila obrat
Ze čtyř oblastí divize Silniční stavitelství je oblast Západ, která působí
v Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, vůbec tou nejmladší.
Jak se zakládá zcela nová firma, jsme se zeptali ředitele Lukáše Járy.
V roce 2012 vznikla v dikci tehdejšího
ředitele pro strategii a rozvoj Ondřeje
Komrsky vize o založení oblasti Západ.
Od 1. 1. 2013 byl jako první ustanoven
region Karlovarský, v polovině roku 2013
byl založen region Plzeňský a otevření
Ústeckého regionu je zatím ve fázi příprav.
Předpoklad je polovina roku 2015. Souběžně
s aktivací oblasti se připravovalo a od konce
roku 2013 také realizovalo odkoupení
společnosti Silnice Horšovský Týn a.s. (SHT).
Vše bylo tedy velice rychlé. Z pohledu
dlouhodobé strategie se COLAS CZ rozhodl
vyplnit volné místo na trhu. Umístění sídla
oblasti do Karlových Varů vyplývalo z faktu,
že první pracovníci byli rekrutováni právě
z Karlovarského kraje. A geograficky je to
přibližně ve středu oblasti.
Jak úspěšný byl první rok?
Rok 2013 byl pro oblast rokem
náš COLAS 9
téma
téma
referenční stavbou a pro příští rok máme
díky tomu rozjednáno zhruba pět projektů
s podobným typem prací.
Lukáš Jára, ředitel oblasti Západ.
průlomovým. Na základě průzkumů trhu
jsme se rozhodli soustředit na zakázky
v Karlových Varech, které v tomto roce
činily 80 % obratu celé oblasti. Protože
nám chybí zdroje (obalovny a lomy),
zaměřili jsme se téměř výhradně
na soukromý sektor. U státního sektoru,
tedy krajských správ a ŘSD, se jednalo
v podstatě o rekonstrukce komunikací
s větším podílem zemních prací. Ale již
na konci roku jsme vytendrovali ve všech
krajích i podíl na liniových stavbách
s převahou pokládek. Zároveň jsme
intenzivně jednali o využití kapacity
jiných subjektů, což se víceméně podařilo.
Získali jsme rovněž přístup k materiálu
z obaloven z Německa. Jejich korektní
přístup nám ke vstupu na trh také
Zakázka za 12,7 milionu Kč bez DPH pro skiareál Plešivec spočívala ve výstavbě
sjezdové tratě, zasněžovacího systému, osvětlení a dodávky a montáže funslope.
investory – krajskými správami a ŘSD.
Zásobník zakázky pro začínající rok 2014
jsme museli opět plnit zakázkami pro
soukromý sektor s převahou zemních
prací a ruční výroby. Za první pololetí
2014 oblast realizovala více než
100 zakázek, nejčastěji v hodnotách
od 0,5 do 5 milionů korun.
To byl doslova boj o přežití, nebo ne?
Já bych to tak nenazval. Ale byl jsem rád,
když se ve druhém pololetí 2014 situace
zásadně změnila. Z pohledu portfolia se
oblast napříč všemi kraji mohla konečně
opřít o práci pro naše tradiční investory –
krajské správy, ŘSD a krajská města.
Najednou činily pokládky 80 procent
činnosti.
Stává se, že k nám za prací
přecházejí celé party
dopomohl. Na Ústecku jsme se aktivněji
zaměřili na lokality v dojezdu vlastních
obaloven, na Plzeňsku se začala promítat
výhoda akvizice SHT, takže také zde
jsme vysoutěžili první zakázky. Na konci
úvodního roku existence byla oblast
pevně založena, a to i díky povedené
obchodní spolupráci s konkurencí. První
rok byl netypický i kvůli malému množství
tendrů vypsaných našimi hlavními
10 náš COLAS
Nebylo za těchto okolností složité najít
dostatek správných lidí?
Velký počet zakázek nám na začátku činil
potíže při jejich obsazování. Asi od poloviny
roku jsme ale stabilizovali i dělnické
pozice. Povedlo se to díky správnému
výběru prvních zaměstnanců na technické
a manažerské posty. Lidé, kteří v regionu
dlouhodobě působili a měli dobré vztahy
napříč všemi firmami, přivedli ty správné
kolegy. Stává se, že k nám přichází i celé
party, protože jdou za značkou COLAS a věří
kolektivu, který oblast buduje. Ve vypjatých
měsících září, říjen a listopad, kdy tvoříme
více než polovinu ročního obratu, se
tento přístup při výběru dělníků, parťáků
a strojníků začíná vyplácet.
Pochlubíte se konkrétními zakázkami?
Nejzásadnější zakázky pro soukromý
sektor jsou oba skiareály na Karlovarsku.
Pro Plešivec realizujeme etapu číslo III –
severní sjezdovku a zázemí. Skiareál
Plešivec v kraji několik let po sobě
investuje v objemu minimálně 90 milionů
ročně. Z pohledu plánovaných etap IV
a V je to pro nás do budoucna investor
strategický. Dalším je skiareál Klínovec,
pro který letos rekonstruujeme dámskou
sjezdovku a budujeme retenční nádrže
a záchytná parkoviště. Tento investor
je taktéž v regionu tradiční, nicméně
jeho investice končí akcemi, které jsou
plánovány na rok 2015. Pak zde máme
celou řadu menších staveb, jako jsou
parkoviště, příjezdové cesty, plochy
výrobních hal apod. Jednou z největších
akcí pro soukromý sektor na přelomu
let 2013 a 2014 byly komunikace a sítě
výrobní haly firmy LINCOLN CZ, s.r.o., kde
jsme poprvé v takovém rozsahu pokládali
místo asfaltových konstrukcí konstrukce
betonové. V perfektním zvládnutí této
technologie spatřujeme velký potenciál.
Zakázka pro LINCOLN CZ je významnou
Které akce byste vyzdvihnul v rámci
veřejného sektoru?
V Karlovarském kraji to byly rekonstrukce
komunikací v extravilánu obcí např.
Žlutice–Chýše nebo Nové Sedlo–Loučky.
V Ústeckém kraji jsme realizovali několik
rekonstrukcí náměstí a ulic pro města
a obce, např. Kadaň sídliště, Kadaň
Polní ulice, Louny – nám. Kpt. Nálepky.
Následně jsme se zaměřili na samostatné
pokládky. To bylo několik ulic v Chomutově,
zahájena letos v listopadu a dokončena
bude v roce 2015. Obrat Plzeňského
regionu se kvůli absenci zakázek
od tradičních investorů zaplnil menšími
zakázkami měst a obcí. Ve druhé polovině
roku 2014 nám hodně pomohla práce
pro Správu Národního parku Šumava.
Specifickou a velmi zajímavou součástí této
zakázky je budování nových komunikací
a cyklotras přímo v prostoru národního
parku, což nám přináší novou zkušenost
a potenciálně i konkurenční výhodu
pro další tendry. Stavba by měla být
dokončena v červnu 2015, takže nám opět
sympaticky plní kapacitu následujícího
Rekonstrukce komunikace
v Lovosicích – 37 000 m2 pokládky
Mostě a Bílině. Také se nám podařila
velkoplošná pokládka pro ŘSD Chomutov –
rekonstrukce komunikace v Lovosicích.
Toto byla první zásadní velkoplošná akce
v kraji. Šlo zhruba o 37 tisíc m2 pokládky.
A poté jsme opět uspěli v tendrech na dvě
podobné zakázky, které nám ovšem
realizačně přechází do roku 2015. Jedna
z významných staveb na Ústecku je
rekonstrukce komunikace v Postoloprtech.
I ta asi z poloviny přechází do příštího roku.
A co Plzeňsko?
Zde patří mezi nejvýznamnější zakázky
komunikace Draženov–Klenčí, která byla
roku. Navíc se nám pro Plzeňský region
podařilo vytendrovat další zakázky pro
rok 2015: komunikaci Planá–Čivice
a rekonstrukci silnice Břasy–Liblín. Příští
rok zde tedy zahájíme úspěšně. U posledně
jmenovaných staveb je navíc 75% podíl
pokládek. Tyto zakázky jsme už ve fázi
tendru rozdělili z pohledu efektivnosti
dojezdů mezi region Plzeňský a nově se
začleňující SHT.
Můžete situaci a perspektivu SHT více
přiblížit?
Tento rok byl zlomový co se týče
konfrontace stylů řízení mezi koncernem
West Centre has doubled its turnover
from year to year: Between 2013 and
2014, the West Center managed to
double its turnover. The figures agreed
in the business plan of 2012 have thus
been met. It results from an enormous
effort of all employees who take part
in the center activities. Therefore, they
deserve a big “Thanks”.
a soukromou firmou. Do konce roku
proběhne veškerá personální reforma
a přiblížení se organizační struktuře
COLASu. Od 1. ledna pak budou SHT
pevně zakotveny pod oblast Západ
a v souladu s tím bude i připravována
vnitřní agenda a standardy uplatňované
koncernem. Teritoriálnímu působení SHT
je přizpůsobena také tvorba zásobníku
zakázky tak, aby bylo dosaženo nejvyšší
možné efektivity. Na práci odvedenou
na restrukturalizaci SHT mají zásadní podíl
centrální pracovníci společnosti COLAS CZ.
Už za pár týdnů budou SHT organickou
součástí napojenou na celofiremní procesy.
Pokud jde o perspektivy, SHT mají svou
činností pokrývat Plzeň, společnost vlastní
obalovnu Valdorf a v regionu je etablovaná
jako spolehlivý partner pro pokládky živic
a kompletní rekonstrukce komunikací.
Jak si, pane řediteli, stojí oblast Západ
ekonomicky?
Do konkrétních čísel se pouštět nemohu.
Jsme pod drobnohledem konkurentů
a nechtěl bych je nepříjemně překvapit
(s úsměvem). Pochlubím se jen, že mezi lety
2013 a 2014 se nám podařilo obrat oblasti
Západ zvýšit na dvojnásobek. Podstatné
je, že čísla vytýčená v byznys plánu z roku
2012 bezezbytku plníme. Je to výsledek
enormního úsilí všech pracovníků, kteří se
na činnosti oblasti podílejí. Tímto bych jim
i prostřednictvím časopisu Náš COLAS chtěl
poděkovat.
Polní ulice v Kadani prošla celkovou
přestavbou. Součástí řešení bylo také
vybudování stezky pro pěší a cyklisty.
náš COLAS 11
kaleidoskop
kaleidoskop
1
7
Kaleidoskop
2
4
1
Rekonstrukce Havlíčkova náměstí
v Ostravě-Porubě
Výstavba LINCOLN CZ – rozšíření IV–VI
Investor: LINCOLN CZ, s.r.o.
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Západ, region
Karlovarský
Termín dokončení prací: 05/2014
Cena: 11,81 mil. Kč bez DPH
2
Investor: Statutární město Ostrava –
Městský obvod Poruba
Zhotovitel: COLAS CZ, divize Silniční
stavitelství, oblast Východ
Termín dokončení prací: 05/2015
II/276 Bakov nad Jizerou–Kněžmost,
rekonstrukce silnice
Investor: Středočeský kraj
Zhotovitel: Sdružení za účasti COLAS CZ,
a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Sever
Termín dokončení prací: 09/2014
Cena za COLAS CZ:
31,51 mil. Kč bez DPH
Liberec
2
Ústí nad
Labem
Dobudovanie stokových sietí
v aglomerácii Bardejov
Cena: 13,42 mil. Kč bez DPH
Objednávateľ: Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ: ISK
Termín dokončenia prác: 08/2015
4
oblast Západ
1
5
Karlovy Vary
Hradec Králové
oblast Sever
PRAHA
Pardubice
7
Cena: 1, 472 milióna € bez DPH
Ostrava
5
Plzeň
Olomouc
6
oblast Východ
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Objednávateľ: Obec Letanovce
Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo
Termín dokončenia prác: 11/2014
Cena (v roku 2014): 360 tisíc € bez DPH
3
Jihlava
oblast Jih
České
Budějovice
I/15 Lovosice–Terezín, km 34,2–36,8
Investor: ŘSD ČR, správa Chomutov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Západ, region Plzeňský
Termín dokončení prací: 10/2014
Cena: 16,39 mil. Kč bez DPH
3
Zlín
Brno
1
3
Odstranění povodňových škod
Vinohradská ulice v Praze 2
Trenčín
2
Banská Bystrica
7
Investor: Pražská vodohospodářská
společnost a.s.
Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.
Termín dokončení prací: 11/2014
Cena: 66,42 mil. Kč bez DPH
Žilina
5
Trnava
Cena: 22 mil. Kč bez DPH
Investor: ŘSD ČR, správa Jihlava
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Jih, region Vysočina
Termín dokončení prací: 10/2014
Cena: 19,63 mil. Kč bez DPH
12 náš COLAS
Košice
BRATISLAVA
7
5
Rekonštrukcia mestských komunikácií
Rekonštrukcie mestských komunikácií
Cena: 251 tisíc € bez DPH
Cena: 188 tisíc € bez DPH
4
6
Objednávateľ: Mesto Malacky
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trnava
Termín dokončenia prác: 10/2014
Rekonštrukcia mestských komunikácií
Objednávateľ: Mesto Revúca
Zhotoviteľ: ISK, závod Cestné staviteľstvo
Termín dokončenia prác: 11/2014
Nitra
Rekonstrukce silnice II/163 Vyšší Brod
I/38 Havlíčkův Brod, ul. Lidická
3
4
6
6
Investor: Jihočeský kraj a Město Vyšší Brod
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., divize Silniční
stavitelství, oblast Jih, region Jihočeský
Termín dokončení prací: 10/2014
Prešov
Kráľová pri Senci – cyklotrasy 2. etapa
Objednávateľ: Obec Kráľová pri Senci
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trnava
Termín dokončenia prác: 09/2014
Cena: 219 tisíc € bez DPH
Objednávateľ: Mesto Trenčianske Teplice.
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Trenčín
Termín dokončenia prác: 12/2014
Cena: 120 tisíc € bez DPH
Oprava komunikácií v správe SSÚR
Žarnovica a SSÚR Zvolen
(rámcová zmluva na 4 roky)
Objednávateľ: NDS a.s.
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, stredisko Nitra
Cena (rok 2014): 471 tisíc € bez DPH
náš COLAS 13
stavby
stavby
TatraCol už aj na Slovensku
TatraCol je obchodný názov špeciálnej,
skladovateľnej asfaltovej zmesi
určenej na opravy výtlkov a reprofiláciu
po zasypaní rýh, na miestnych
komunikáciách ale i chodníkoch,
cyklocestách či cestách s vyššou intenzitou
dopravy. Veľkou výhodou zmesi je možnosť
uskladniť ju dokonca i počas zimného
obdobia. TatraCol sa ľahko aplikuje a je
hospodárny. Má vysokú mechanickú
odolnosť a nízku citlivosť na vodu. Prvú
výrobu zorganizovali CESTY NITRA
v obaľovacom centre v Mojšovej Lúčke pri
Žiline 9. októbra. Bola výsledkom synergie
viacerých oddelení COLASu. Receptúru
vypracovalo CST (Vývojovo-technické
laboratórium) vo Francúzsku. Stredisko
výroby asfaltových zmesí zabezpečilo
na obaľovacej súprave potrebné úpravy
pre prácu s emulziou – spolupracovali
CESTY NITRA, ISK i J. E. Gay z technického
oddelenia. COLAS Poľsko vyrobil a dodal
špeciálnu emulziu a počas prvej výroby
sme využili priamo na mieste aj dlhoročné
skúsenosti francúzskych kolegov (COLAS
France Est) pri záverečných úpravách
receptúry a technologického procesu.
Storable TatraCol already in Slovakia:
TatraCol is a special storable cold
asphalt mix, designed for repair of
potholes or trenches. CESTY NITRA Nitra
made its first production on October 9
in Žilina, coordinated by international
COLAS team.
Prefa:
stále rodinné
striebro
Prefabrikáty pre rozostavaný diaľničný
tunel, protihlukové steny, prefabrikáty
pre výrobné haly a mostné nosníky.
Vo výrobnej hale Prefy pripravujú pracovníci výstuž pred výrobou
portálovej bočnej oblúkovej steny pre tunel Šibeník.
Vpravo – Medzinárodná skupina, vďaka ktorej sme
na obaľovacom centre v Žiline vyrobili po prvý raz
studenú skladovateľnú zmes TatraCol.
To všetko vyšlo v nedávnych mesiacoch
z výrobne prefabrikátov v Kysaku neďaleko
Košíc. Stredisko Prefa vyše poldruha roka
vedie Ľuboš Čuroš, ktorý sa však v brandži
Vľavo – TatraCol je určený najmä
na opravu výtlkov.
hál, obchodných centier. Tvrdenie, že
sa slovenský stavebný sektor ako celok
odrazil v tomto roku od dna, je ešte
trochu predčasné. Ale v Prefe sú čísla
Výroba v Prefe by mala
medziročne stúpnuť o vyše 60 %
Sanovali nosníky
v podchode
Po oprave dôležitého mosta
na vonkajšom okruhu Košíc čakala na Inžinierske stavby (ISK)
podobná výzva – a reagovať bolo
potrebné ihneď.
Na frekventovanej Triede armádneho generála Ludvíka Svobodu
na sídlisku Dargovských hrdinov sa cesta začala „prepadávať“
do podchodu. Na príčine boli opäť
nosníky. Hoci na asfaltovom kryte
cesty sa ukazovala len nenápadná
prasklina, statik prikázal podchod
okamžite uzavrieť a podoprieť poškodené časti podchodu.
Mesto oslovilo ISK so zákazkou
za 414 tisíc eur bez DPH. Prác sa
opäť ujala mostárska družina okolo
stavbyvedúceho Miroslava Timka.
v spolupráci s partiou závodu Cestné staviteľstvo, ktorú viedol hlavný
stavbyvedúci Stanislav Hvozdík.
Zapojil sa aj hlavný majster mostného tímu závodu MBK (Mosty
Underground corridor repaired: ISK in its home city of Košice
reconstructed an underground passage for pedestrians, the
pillars of which were damaged by intense traffic. The project cost
414 thousand euros without VAT, the works lasted three months.
14 náš COLAS
a betónové konštrukcie) Maroš Iličko. „Z môjho pohľadu bolo náročné,
že sa v tejto husto obývanej oblasti
nachádzalo veľké množstvo káblov.
Veľmi sme si preto museli dať pozor
pri vytyčovaní a výkopových prácach. Zložité bolo aj presmerovanie
dopravy, hlavne trolejbusových vedení.“ Prácu dokončili načas, za tri
mesiace. Zahŕňala spriahnutie nosníkov so železobetónovou doskou,
hydroizoláciu a odvodnenie podchodu, zosilnenie a reprofiláciu
nosníkov, dobetonávku a injektáž
opôr, výstavbu prechodových dosiek, komunikácie a chodníkov. ISK
vzápätí vyhrali aj súťaž na nadväzujúce práce.
Pracovníci po penetrácii a lepenke ukladajú na stenu geotextíliu,
nasledovala ešte špeciálna nopová drenážna fólia.
pohybuje už takmer tri desaťročia.
„Po mojom príchode sme sa v ISK vzhľadom
na nedostatok zákaziek snažili preniknúť
aj na trh s inými typmi prefabrikátov,
než sú roky vyrábané mostné nosníky,“
hovorí vedúci strediska. Šanca sa naskytla
pri výstavbe skeletov – priemyselných
vcelku optimistické. „Z nízkeho objemu
2 900 kubických metrov prefabrikátov
vyrobených v roku 2013 by sme v tomto
roku mali skončiť na asi piatich tisícoch,“
avizuje Ľ. Čuroš. „Približne o šesť nám
stúpol v tomto roku aj počet robotníkov.
Na jeseň sme dokonca mali aj externých
Dvojica nových žeriavov na sklade hotových výrobkov
v areáli Prefy v Kysaku.
pracovníkov – železiarov. Dodávame totiž
aj nastrihanú ohýbanú oceľovú výstuž
na stavbu mosta v Mníšku nad Popradom.“
Zaujímavosťou tohto roka bol presýpavaný
oblúkový most pre firmu ABM na použitie
na ceste II. triedy pri Tisovci (investorom
sú štátne železnice) a najmä oblúkové
portálové prefabrikáty na diaľničnom tuneli
Šibeník na spišskej diaľnici D1 Jánovce–
Jablonov, II. úsek.
New market for prefabricators: Apart
from bridge prefabricators, the agency
Prefa in Kysak has entered market for
prefabricated skelets – including those
for production halls, department stores
and even an equestrian facility.
Vstupný portál pre diaľničný tunel Šibeník pri Levoči
(úsek D1 Jánovce–Jablonov).
náš COLAS 15
stavby
stavby
Přidávání recyklátu do asfaltových
směsí šetří peníze i přírodu
Přidávání recyklátu na obalovně Bystřice nad Pernštejnem. Zvolené množství suroviny se pásem
dopraví do násypky, odkud se recyklát dostává prstencem do sušicího bubnu.
COLAS se ve všech svých provozovnách snaží chovat co možná
nejefektivněji a zároveň ohleduplně k životnímu prostředí. Oba tyto
aspekty naplňuje také zaváděním technologie přidávání recyklátu
do asfaltových směsí vyráběných vlastními obalovnami.
S výhodami tohoto postupu nás seznámil
Michal Florian, technik závodu Obalovny,
doprava a mechanizace.
Materiál vyfrézovaný při rekonstrukcích
povrchů vozovek se samozřejmě i nadále
používá nasucho při budování cest s malým
provozem nebo na zpevněné krajnice.
Použít jej ale při výrobě nových směsí,
a v podstatě vrátit zpět na původní místo,
má své kouzlo. Pro ekonomiku výroby je
navíc totožná se směsí vyrobenou klasicky.
Zvládnutí této moderní technologie ale
není ani levné, ani jednoduché. V zásadě
existují tři různé způsoby, jak recyklát
do nové směsi přidávat: může být
přimíchán do elevátoru horkého kameniva,
přímo do míchačky, anebo ho lze dávkovat
prostřednictvím prstence kolem sušicího
bubnu. Jednotlivé metody se liší nejen
technologickou náročností, ale také
efektivitou, tj. maximálním množstvím
prostřednictvím prstence kolem sušicího
bubnu. Zde si můžeme dovolit přidávat
25 % recyklátu. A podobný poměr dosáhne
i naše nová obalovna v Rančířově. Tady už
ve zkušebním provozu funguje přidávání
za pomoci vhazovacího pásu, který se
vsune do čela sušáku. Recyklát se tak
opět promíchává s kamenivem v sušicím
bubnu. Zásadní podmínkou použití nové
technologie je uchovat recyklovanou
surovinu co nejsušší (do 3 % relativní
vlhkosti). Při styku s horkou směsí totiž
vzniká velké množství páry. Její odsávání je
samozřejmě součástí technického řešení,
ale čím sušší recyklát, tím lépe.
Utilizing recycled material in bitumen
mixtures saves both money and nature:
COLAS does its best to act as efficiently
as possible and at the same time
respectfully toward the environment.
Both these aspects are also met by
means of implementing technology of
utilizing recycled material in bitumen
mixtures produced by our own hot
mix plants. Based on good experience,
COLAS CZ would like to utilize recycled
material in more and more hot mix
plants, however, it depends on an
approved investment plan.
„Po dobrých zkušenostech plánujeme
přidávat recyklát i v ostatních obalovnách.“
nesmírně důležité, že tímto způsobem
ušetříme za použitý asfalt, což je zdaleka
nejdražší složka směsí. A protože asfalt
je buď neobnovitelná přírodní surovina,
anebo derivát vyráběný z ropy, v každém
případě můžeme tento postup označit
za ekologický. Kvalita výsledné směsi je
16 náš COLAS
recyklátu, které můžeme ještě přidat.
COLAS CZ začal recyklát přidávat už v roce
2000 v obalovně Bradlec. Zde se využívá
první metody s tím, že maximální množství
použitého recyklátu nesmí překročit
dvacet procent. M. Florian vysvětluje:
„V Bystřici n. Pernštejnem už dávkujeme
Michal Florian, technik závodu Obalovny,
doprava a mechanizace.
Prodloužená Ruská
Unikátní novostavba
celé ulice v Ostravě
Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ,
divize Silniční stavitelství, COLAS CZ, a.s.
Velmi prestižní stavbou v segmentu silniční stavitelství, která byla
dokončena v listopadu 2014, se může pochlubit oblast Východ se
sídlem v Ostravě.
Člověku, který nezná místní situaci, název
zakázky „Prodloužená Ruská“ nic neřekne.
Až z rozhovoru s ředitelem oblasti Liborem
Navrátilem vyplynulo, o co přesně se jedná.
přičíst vlastní práce za 20 milionů. Když
si představíte, že se jedná o novostavbu
komunikace v celé 16 m uliční šíři a délce
zhruba 2 km, jde o mimořádnou referenční
Autorem revitalizace Vítkovic i Prodloužené
Ruské je renomovaný architekt Josef Pleskot
V našich městech není běžné, aby vznikaly
nové čtvrti a novostavby celých ulic.
V Ostravě ano. Ve staré industriální zóně,
která je sama o sobě technickou památkou,
vyrůstá zcela nová část města. Možná jste
slyšeli o výstavní expozici Dolní oblast
Vítkovice, multifunkční aule Gong nebo
o Světě techniky – dohromady tvoří rodící
se kulturní a společenské centrum, které
dosud nemělo funkční propojení se zbytkem
města. Výsledkem je zakázka za 160 milionů
korun, kterou s přispěním fondů Evropské
unie vypsalo a spolufinancovalo statutární
město Ostrava.
Ředitel oblasti Východ Libor Navrátil
vysvětluje: „Stavba zahrnuje prodloužení
stávající Ruské ulice a vybudování nového
křížení s Vítkovickou. Povedlo se nám
stát se součástí sdružení s 35% podílem
a jako subdodavatel sdružení realizujeme
veškeré komunikace. Objemově činí náš
podíl 57 milionů korun, k čemuž je třeba
stavbu. “Komunikace je asfaltová, chodníky
a středový pás s parkovacími místy v žulové
dlažbě. Velkorysý projekt perspektivně
počítá s umístěním tramvajové linky. Ani
při novostavbě se ostravští „colasáci“
nevyhnuli komplikacím. Na staveništi
bylo potřeba vyřešit například napojení
historické kanalizace, problém byl
s kontaminací zeminy. V okolí navíc nadále
probíhá výroba. Vůbec nejzajímavějším
oříškem bylo přemístění čtyřicet metrů
vysokého ohřívače větru (historické
zařízení, jehož funkcí bývalo předehřívání
vzduchu pro vysoké pece). Dutou ocelovou
věž válcového tvaru, která byla vyzděná
šamotovými cihlami, museli zevnitř
vybourat a po rozřezání na tři díly opatrně
přemístit na místo, kde bude připomínat
historii. Realizací stavby Prodloužená Ruská
se COLAS CZ zapsal do povědomí investorů
v regionu.
Ruská st. extension project in Ostrava is a unique new construction of the whole street:
The project is a prestigious one in the road construction segment the more so because it
is not common in our cities that new streets or even quarters are constructed. The Ruská
extension is an exception of such kind. The project includes extending the current Ruská
street and constructing a new intersection with Vítkovická street. COLAS CZ is a member
of a consortium with a proportion of 35 % and, as the consortium´s subcontractor, is also
performing all road works.
Ruská ulice je lemována rozsáhlými
průmyslovými areály. Řada z nich již slouží
novému účelu, ale v některých probíhala
i během stavby výroba. Například podnik
zabývající se přesným obráběním nesměl
být rušen otřesy, které způsobovala stavební
mechanizace.
náš COLAS 17
ľudia
lidé
Jozef Timko: Robotu
si treba vedieť obhájiť
Existujú náhody? Možno. U Jozefa Timka to
podľa jeho vlastných slov „náhoda chcela“,
aby zakotvil v cestnom staviteľstve. A toto
remeslo napokon zvíťazilo a je mu verný už
takmer celých 23 rokov.
Stavebnú fakultu bratislavskej „techniky“
skončil roku 1990 a vrátil sa do domovskej
Nitry. V deväťdesiatom druhom hľadala
firma, dnes známa ako CESTY NITRA,
stavbyvedúceho s vysokou školou a Jozef
Timko tak rozšíril rady „cestárov“. Po štyroch
rokoch v pozícii stavbyvedúceho sa stal
manažérom kvality. „Začínala éra budovania
systémov kvality ISO 9000. Chcelo to veľa
školení, seminárov, ale uspeli sme a roku
1999 nám spoločnosť Bureau Veritas prvý
raz udelila značku kvality. Úzko som vtedy
len niekdajší obchodno-výrobný riaditeľ.
O to viac Jozefa Timka prekvapilo, keď
si ho práve on v dvetisíctreťom vybral
za vedúceho oddelenia investícií. „Trvalo
dlhšie, kým sme si k sebe našli cestu. No
stali sa z nás celkom dobrí kamaráti. Škoda
len, že spolupráca na novej úrovni netrvala
dlho. Problémy s chrbticou zanedlho
vyradili pána riaditeľa z pracovného života,
nasledovala operácia, liečenie a odchod
do dôchodku,“ spomína Jozef Timko dnes.
V tom čase ešte „investičáci“ nemali
na starosti dopravu a mechanizáciu. Zmenilo
sa to až so začiatkom COLAS‑áckeho
zlaďovania medzi nitrianskou firmou
a novou veľkou akvizíciou Francúzov,
Inžinierskymi stavbami. „Od roku 2007
Život je o kompromisoch
a o tom, ako vychádzať s ľuďmi
spolupracoval aj s laboratóriom, bavili
ma merania. Zo stavieb si už ako kvalitár
dobre spomínam napríklad na výstavbu
mosta č. 207 nad diaľnicou D2/D61
v Bratislave. Bol to náš prvý most budovaný
tzv. komôrkovým systémom, mal päť polí
a bol zároveň vo výškovom aj v smerovom
oblúku,“ rekapituluje prvé roky.
Aj s kolegami vždy vychádzal dobre
a priateľsky. Zdalo sa, že výnimkou bol
One should stand up for his job: Jozef
Timko, equipment director at CESTY
NITRA liked his job on the sites, but
now he spends most of his time in
office. He believes the quality of work
is all the more crucial during critical
times in the market.
Jozef Timko, šéf dopravy v CESTÁCH NITRA:
Úspech často závisí od toho, či zvládame stres
a nerobíme zbytočné chyby.
18 náš COLAS
môžeme hovoriť o stredisku Dopravy
a mechanizácie, správy majetku a investícií.
Získal som do tímu dispečerov, strojníkov
a vodičov,“ vysvetľuje J. Timko.
Zvládnuť nároky doby
Vyššie manažérske pozície znamenajú viac
práce za stolom. Chtiac-nechtiac musel aj
Jozef Timko začať prežívať najrôznejšie
peripetie s číslami, tabuľkami, dopravnými
prostriedkami a mechanizáciou. Po nástupe
krízy v stavebníctve sa ešte pridružilo veľké
šetrenie, práca sa viac stala vecou veľkej
trpezlivosti.
„Ide o hľadanie kompromisov, vychádzanie
s rôznymi typmi ľudí. Dnešok je časom
neistoty. Ľudia sú pod stresom, veľa vecí
sa rieši takzvane za pochodu a nie vždy
sú pripravené, ako by som si predstavoval.
V praxi to potom vyzerá tak, že sa niečo
narýchlo začne, postupne sa nabalí jeden
problém, potom ďalší a tak ďalej…
A keď ľudia nestíhajú, zákonite prídu
niekedy aj chyby. Raz opomenutie dôležitej
veci na stroji, inokedy môže absentovať
drobná, no dôležitá klauzula v zmluve.
Myslím, že ak sa už aj nejaká tá chyba
stane, mali by sme sa poučiť a už ju
neopakovať. Inak sa to potom rieši zle a aj
priateľstvo musí ísť v tej chvíli bokom.“
Takže každý musí pochopiť, že robotu si
treba vedieť zastať. „Mám trochu výbušnú
povahu a ak počuť na chodbe alebo
z kancelárie nejaký krik, som to väčšinou
ja,“ poznamenáva s úsmevom Jozef Timko.
A čo robí, keď práve nerobí? V zime občas
lyžuje a v lete sa venuje záhradke. Je
členom poľovníckeho združenia, kde by
ho tiež radi videli častejšie. Občas si zahrá
na gitare. Len tak pre seba alebo pre
kamarátov. Venuje sa manželke a 16-ročnej
dcére. A občas spomína, ako ho bavilo
oceňovanie nehnuteľností, ktorému sa
venoval 10 rokov.
Jeden život by mu určite nestačil na všetky
obľúbené aktivity. Aj preto je Jozef Timko
cenný človek na svojom mieste – všetku
pracovnú energiu sa snaží vynakladať
správnym smerom.
Josef Ředina: Mount Everest viděl zblízka
a na Evropu shlížel z Mont Blancu
Pětitisícové město Horšovský Týn leží
na Domažlicku na dohled od prvních
pahorků Šumavy. Pro COLAS CZ je
důležitější, že Plzeň je odsud vzdálená
jen asi čtyřicet kilometrů. I z toho
důvodu se novým členem skupiny
COLAS v České republice stala zdejší
společnost Silnice Horšovský Týn a.s.
(SHT), jejíž akvizice byla letos
ukončena.
Josef Ředina, manažer Plzeňského regionu při oblasti Západ.
Novým je v COLASu také Josef Ředina,
manažer Plzeňského regionu při oblasti
Západ, který je od srpna pověřen řízením SHT
a který je zároveň osobností dnešního profilu.
Jako stavař působil J. Ředina na Plzeňsku
posledních patnáct let, a to ve společnosti
Dálniční stavby Praha, a.s. Práci rozumí
a dobře zná region – jak lidi ze stavebních
firem, tak zástupce investorů. Jeho úkolem
je plně začlenit SHT do celofiremních
struktur a procesů, a hlavně navázat
na dobré postavení této regionální firmy
a dále ji rozvíjet pod hlavičkou COLAS.
Ve volném čase potkáte Josefa Ředinu
(5 600 m n. m.). Na Evropu zase shlížel
z vrcholu Mont Blancu nebo z tatranských
štítů. Kromě extrémní turistiky si oblíbil
také tzv. ferraty, zajištěné skalní cesty.
Druhou Josefovou sportovní vášní je kolo.
S partou kamarádů se účastní seriálu
závodů Kolo pro život včetně těžkého
Šumavského maratonu a Plzeňské
padesátky. K výsledkům Josef Ředina
dodává: „Z obvyklých sedmi set účastníků
dojíždím v polovině startovního pole,
ve své věkové kategorii končívám v první
stovce. Ale o to už v určitém věku nejde.
Soutěživost se vytrácí a člověk by už radši
Cestou na vrchol Mont Blancu
jsme nocovali v 3 800 metrech
s rodinou, na horském kole anebo
hodně vysoko v horách. Svůj klukovský
sen si splnil před třemi lety, když se
vydal na trek do Himálají. Vystoupal
nejen do základního tábora pod Mount
Everestem (5 200 m n. m.), ale přidal
si k tomu i jeden z vedlejších vrcholů
jezdil jen jako turista, než aby se honil
za výkonem.“
Dojíždění a práce ve stavebnictví s sebou
přináší i pro Josefa Ředinu velkou
časovou zátěž, a tak je rád za každou
chvíli strávenou s rodinou. Dvě dcery
(4 a 7 let) tátu často vytáhnou na houby
anebo za sportem do přírody. Víc času by
si rád vyhradil i pro manželku, se kterou
dříve pravidelně vyráželi za kulturou.
Kvůli hlídání dětí jsou ale rádi, že
sem tam zvládnou kino. Když ale jeho
oblíbená kapela Kabát pořádala rekordní
megakoncert na Vypichu, nenechal si tu
událost ujít.
Poslední otázka míří zpět k práci:
„Na stavařině mě baví, že po nás zůstává
něco viditelného a že je okamžitě vidět,
jestli se nám dílo povedlo. Štve mě, že je
trh stále ještě v útlumu. Být víc zakázek
za lepší ceny, bude se všem dýchat lépe,“
uzavírá příjemné setkání Josef Ředina.
Josef Ředina: He has seen Mount
Everest from very close and has looked
down on Europe from Mont Blanc:
Josef Ředina is a sector manager of the
Plzeň region and, from August 2014,
was also entrusted to manage this year
acquired company Silnice Horšovský
Týn a.s. However, he is not a newcomer
in the Plzeň region as he worked there
for Dálniční Stavby Praha, a.s. for the
previous 15 years.
náš COLAS 19
kvalita
BOZP
Recyklace ještě trochu jinak
V říjnu 2014 realizoval COLAS CZ zakázku
pro soukromého investora, kde bylo
jedním z hlavních posuzovaných kritérií
použití gumy získané recyklací pneumatik
do asfaltové směsi.
Pro COLAS CZ se jednalo o novou výzvu,
protože jsme doposud tento typ technologie
v České republice nerealizovali.
Recyklace pneumatik je v Česku problém.
Všichni si pamatujeme několik velkých
požárů skladů pneumatik. Skládky
nadále rostou a je potřeba se zamyslet
nad možností použít kvalitní surovinu
(gumovou drť) např. na vylepšení pojiva –
asfaltu. V minulosti Česká republika
vypsala prostřednictvím Ředitelství silnic
a dálnic na toto téma několik zakázek, ty
ale nebyly vyhodnoceny jako perspektivní.
Vozovky z těchto směsí začaly po krátkém
čase vykazovat poruchy, a tak se zdá, že
cesta použití gumového recyklátu přímo
do míchačky obalovny v rámci výroby nebyla
a není tou správnou cestou. Nyní se stále
více prosazuje přímá modifikace asfaltu
gumou. Takto získané pojivo se potom
použije pro výrobu asfaltové směsi. Tuto
cestu jsme aktuálně zvolili i my. Na uvedené
zakázce COLAS CZ úzce spolupracoval se
specializovanou silniční laboratoří Nievelt
Labor Praha, spol. s r.o. a s laboratoří ORLEN
Asfalt Česká republika s.r.o. (bývalé Paramo
Pardubice) – výrobcem speciálního pojiva.
Výsledná navržená speciální směs kameniva
s pojivem Mofalt pak byla na obalovně
Bradlec úspěšně vyrobena a finišerovou
četou následně položena na stavbě. Pojivo
Recycling from a slightly different point of view: In October 2014, COLAS CZ realized
a project of which one of the main criteria included utilizing rubber gained from recycled
tyres into a bitumen mixture. It represented a challenge for COLAS CZ, as the company had
not executed this type of technique in the Czech Republic before. Based both on the investor’s
feedback and the first pavement examination, COLAS CZ passed with flying colours.
První asfaltový koberec vyrobený s použitím
gumové drtě byl položen v areálu významné
firmy, která má velký zájem na řešení otázky,
kam s ojetými pneumatikami.
Mofalt s vysokým obsahem gumy je velmi
viskózní. Množství pojiva ve směsi bylo také
relativně vysoké. Před všemi tedy stála výzva
vyrobit a položit směs, se kterou COLAS
CZ zatím neměl zkušenosti. Pro představu
čtenáře můžeme uvést, že na 100 m2
a 5 cm tlustou vrstvu bylo do pojiva použito
přibližně 28 pneumatik z osobních vozidel.
Podle reakce investora a po prvních
zkouškách vozovky můžeme konstatovat, že
zakázka byla provedena bezchybně k plné
spokojenosti zákazníka. Budeme se těšit, že
zakázka bude dobrou referencí a že COLAS
CZ bude moci realizovat v krátkém čase
i další projekty tohoto charakteru.
Pavel Šrámek, ředitel závodu Obalovny,
doprava a mechanizace
Riadenie kvality:
jednoduchšia dokumentácia
Rok 2014 môžeme v slovenskom
COLASe pokojne nazvať rokom
kvality. Okrem úspešného obhájenia certifikátov riadenia kvality,
bezpečnosti práce a životného
prostredia sa najmä Inžinierske
stavby (ISK) dnes zameriavajú
na zjednodušovanie dokumentácie.
Kolotoč auditov sa rozkrútil v ISK
ešte v januári, keď spoločnosť
získala na ďalšie tri roky certifikáty
ISO 9001 (manažérstvo kvality)
a ISO 14001 (environmentálne manažérstvo) od certifikačnej agentúry
SGS Slovakia. Tretiu oblasť, bezpečnosť práce (OHSAS 18001), obhájili
ISK v septembri.
20 náš COLAS
aktualizácii riadiacej dokumentácie, kde staré RON-ky (riadiace
organizačné normy) postupne
nahrádzame metodickými pokynmi.
Tie sú jednoduchšie a stručnejšie.
„Naším cieľom je usporadúvať kov a v máji 2014 obhájili hneď Snažíme sa nahradiť ťažkú „literatúvšetky tri dohľadové audity naraz, štvoricu certifikátov. Okrem troch ru” jednoduchšími schémami, ktoré
ideálne v septembri. Preto sa ďalší spomínaných sú západoslovenskí nahrádzajú či znázorňujú procesy
dohľadový uskutočnil ešte v tomto COLASáci aj držiteľom osvedčenia definované danými metodickými
roku a do troch rokov sa ich pokúsi- ISO 10006 (návod na manažment pokynmi,” hovorí M. Lopušniakome spojiť do jedného bloku,” avizuje kvality v projektoch). Dcérska vá. Viaceré zbytočné dokumenty
manažérka kvality a ochrany ži- spoločnosť IS Lom v Maglov- z agendy odstránili a potrebné
votného prostredia v ISK Michaela ci v júli prešla recertifikáciou aktualizovali. V riadení kvality tak
Lopušniaková. Január sa ukázal na ISO 9001 a v riadení životného ISK odštartovali proces zjednoako nevyhovujúci termín najmä prostredia a bezpečnosti práce dušovania a očakáva sa aj ďalšie
vzhľadom na to, že stavebná sezóna úspešne absolvovala dohľadový zlaďovanie procesov na celoslovennebeží naplno a počet pracovísk audit. „Dlhodobo sa venujeme skej úrovni COLASu.
v prevádzke je značne limitovaný.
Quality management: simplifications a trend: All three Slovak
companies of COLAS group – ISK, CESTY NITRA and IS-Lom Aj kvalita v projektoch
– successfully defended their quality management certificates
CESTY NITRA spolupracujú s agenin 2014, including management of environment and work safety.
túrou Bureau Veritas už od 90. ro-
Porušovat pravidla
bezpečnosti práce
se nevyplácí
Ve společnosti COLAS je bezpečnost práce prioritou.
Zaměstnanci jsou denně informováni o rizicích své
práce a jsou vedeni svými nadřízenými k tomu, aby
dodržovali pravidla BOZP a dbali na prevenci úrazů.
DESATERO PRAVIDEL S NULOVOU TOLERANCÍ:
1.Při práci vždy používej přidělené osobní ochranné pracovní
prostředky (OOPP) – chrání tvé zdraví a tvůj život!
2.Nikdy nepožívej v pracovní době alkohol nebo jiné návykové látky,
nenastupuj do práce pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových
látek!
3.Výkopy vždy zajisti proti sesutí – nepracuj ani nedovol práci
v nezajištěném výkopu!
4.Všechna vyvýšená pracoviště a místa na stavbách s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky (včetně výkopů, prohlubní a jam) zajisti
proti pádu!
5.Dodržuj zákaz pohybu osob v ochranném pásmu strojů a stanovené
zákazy v ochranných pásmech inženýrských sítí!
Je to systém žlutých karet (upo- 6.Na stavbě musí být vždy přítomna odpovědná osoba –
stavbyvedoucí. Pokud stavbyvedoucí opouští stavbu, musí mít
zornění na možnost v ýpověpísemně jmenovaného zástupce, který po dobu jeho nepřítomnosti
di) a červených karet (ukončení
přebírá odpovědnost za stavbu!
pracovního poměru), které jsou
přidělovány zaměstnancům po- 7.Nedopusť, aby na pracovišti byl nepořádek. Každá věc, materiál, stroj,
nářadí musí mít své místo a nesmí vytvářet zvýšené riziko úrazu!
rušujícím pravidla bezpečnosti
práce. Stanovili jsme výčet bez- 8.S nebezpečnými chemickými látkami pracuj vždy v souladu se
zákonnými požadavky!
pečnostních pravidel, jejichž porušení nelze tolerovat („Desatero 9.Nikdy neopouštěj pracoviště/stavbu bez vědomí nadřízeného
zaměstnance!
pravidel s nulovou tolerancí“)
a za jejichž porušení je přidělena 10.Než zahájíš stavbu, seznam všechny osoby, které zde budou
žlutá karta s finančním postihem
pracovat, s bezpečnostními a ostatními pravidly stavby a se
všemi riziky staveniště a prováděných prací (registr rizik BOZP
po dobu 1 až 3 měsíců (podle
a registr environmentálních aspektů). Každá nová osoba, která
závažnosti). Dojde-li v průběhu
v průběhu stavby nastupuje (včetně subdodavatelských firem
šesti měsíců znovu k porušení
a jejich zaměstnanců ), musí být před vstupem na stavbu
těchto pravidel, zaměstnanec
prokazatelně seznámena s platnými zásadami bezpečného chování
dostává druhou žlutou kar tu
na pracovišti – pravidly stavby!
s finančním postihem po dobu
3 měsíců. Pokud zaměstnanec Pokud zaměstnanec poruší ně- BOZP na pracovišti a jejich náporuší tato pravidla v průběhu které z ostatních pravidel BOZP vrh bude realizován, mají nárok
(mimo pravidel s nulovou tole- na odměnu. Jedná se o systém
rancí), dostává poprvé žlutou bonusů. Zaměstnanec má nárok
kartu bez finančního postihu. na finanční odměnu (v případě
Nevezme-li si zaměstnanec toto finanční úspory) nebo jiný druh
varování k srdci, pracuje i nadále odměny (např. relaxační pobyt
nebezpečně a pravidla BOZP atd.).
v desítkách procent), ale i vůči šesti měsíců od udělení první poruší třikrát v průběhu šesti A proto neriskujte, přemýšlejte
spolupracovníkům a zaměstnava- žluté karty potřetí, je zřejmé, že měsíců, postupujeme podle výše při své práci, myslete na sebe
teli. A právě kvůli těmto zaměst- takový zaměstnanec si neváží uvedeného systému (další 2 žluté a na své blízké. Uvědomte si,
nancům musel být ve skupině svého zdraví a života, je hrozbou karty s finančním postihem a pro že jedno pochybení vám může
COLAS v České republice zaveden i pro své spolupracovníky, a proto nenapravitelné zaměstnance ve chvíli úplně změnit život
systém sankcí za porušování dostává červenou kartu – rozvá- následuje karta červená).
a nedá se vzít zpátky. Společnost
pravidel BOZP.
zání pracovního poměru.
Není samozřejmě naším úmyslem COLAS dělá vše pro to, aby vaše
pouze nařizovat a trestat. Naši za- práce a pracoviště byly bezpečné
Breaking safety rules does not pay off: For COLAS worldwide,
městnanci mají také možnost se a záleží jenom na vás, zda tuto
safety rules at work are a priority. For those who incessantly
aktivně zapojit a podílet na zlep- příležitost využijete.
break these rules, COLAS CZ was forced to introduce a sanction
šení úrovně bezpečnosti práce. Olga Volfová
system of so-called yellow and red cards.
Pokud podají návrh na zlepšení manažerka BOZP a PO
I přes všechna opatření, která
provádíme pro zajištění BOZP
na pracovišti, se stále setkáváme
se zaměstnanci, kteří odmítají
pracovat bezpečně. Nechtějí používat osobní ochranné pracovní
pomůcky a porušují pravidla
bezpečnosti práce. Raději pracují
„nebezpečně“. Používají nedovolené a riskantní pracovní postupy
a pomůcky, a ignorují veškeré bezpečnostní pokyny. A co
je na tom nejhorší? Dělají to
za svého plného vědomí. Pracují
„nebezpečně“, přestože si plně
uvědomují rizika takové práce či
pracovní činnosti.
Je to sobecké nejen vůči jejich
blízkým (již středně těžký úraz
znamená výpadek příjmů rodiny
Zaměstnanci mají možnost se
aktivně podílet na zlepšení
bezpečnosti práce.
náš COLAS 21
rozvoj firiem
svět kolem nás
Čo dokáže finišér
Naslovovzatý expert na všetky stránky
kladenia asfaltových zmesí a zároveň
prístupný učiteľ a skromný človek. To
je Gérard Bonneau. Začiatkom októbra
ukončil na Slovensku niekoľkodielnu sériu
teoretických aj praktických prednášok,
na ktorú ho pozvalo vedenie tunajšieho
COLASu. Séria už beží aj v ČR. Záverečnú
časť v SR využil pán Bonneau na turné
po stavbách CIEST NITRA aj ISK, kde opäť
poskytol viaceré neoceniteľné rady.
Akých ľudí ste našli v COLASe? V čom sú
dobrí a kde majú ešte priestor na rozvoj?
V prvom rade ďakujem za pekné prijatie.
Komunikácia s ľuďmi veci veľmi uľahčuje,
napriek istej jazykovej bariére. Čo sa týka
stavieb, odborne sú partie vynikajúco
pripravené. Vedomosti je potrebné správne
uplatňovať. Aj vývoj a vybavenie strojov
ide stále dopredu. Tu sa trochu zabúda
na starostlivosť o ľudí, ktorí so strojmi
POVEDALI O NÁVŠTEVE:
Miloš Kašpárek, technický ředitel COLAS CZ:
Při konfrontaci s odborníkem se téměř všude
najdou určité nedostatky a možnosti pro zlepšení. Je důležité, aby technici pokládkových čet
znali podrobně možnosti i správné nastavení
všech používaných strojů a nespoléhali pouze na odbornost strojníků, lištařů a dalších
pracovníků.
Jean-Paul Dupuy, technický riaditeľ v SR:
G. Bonneau kombinuje neoceniteľné skúsenosti o organizácii a praxi kladenia asfaltových zmesí s výnimočnými pedagogickými
schopnosťami. Preto vie priamo komunikovať
s personálom na stavbách a jeho tréningy sú
efektívne.
Ján Hreha, CESTY NITRA: Výborná konfrontácia teórie a praxe. Ukázalo sa, že občas sme
robili aj systematické chyby, boli sme naučení
niečo robiť nesprávne. Kolegovia sa mohli voľne pýtať a prakticky si odskúšať naučené veci.
Jaroslav Benko, ISK: Práca na diaľniciach
je náročnejšia než na bežných cestárskych
zákazkách, lebo raz robíme na moste, inokedy
na šírej trati. Na druhej strane sa na diaľnici
môžu stroje lepšie využívať spôsobom, na aký
boli skonštruované.
22 náš COLAS
pracujú. Často sa stretávam s tým, že
manažéri stavieb sami nepoznajú novinky
a nevedia ich aplikovať ani naučiť iných.
Vyžaduje si situácia aj istú aktualizáciu
„školiaceho systému“ v samotnom
COLAS-e?
Presne tak. Firma často odovzdá prácu
ľuďom, ktorým dôveruje, ale nikto nie je
schopný prísť a zodpovedne posúdiť, či
výber strojov na stavenisku zodpovedná
reálnym potrebám projektu. Pritom by
stačilo na stavbe prebrať konkrétne veci
o strojoch. Keď sme to nasimulovali,
Quick response vital: In the continuing
series of training, asphalt paving expert
Gérard Bonneau stressed the need
to shift information in the company
to people who need it. It is vital that
staff on the site knows how to react
especially in unexpected situations.
stavby. Vždy je potrebné, aby pracovníci
boli veľmi samostatní a vedeli situáciu
vyhodnotiť a správne reagovať. A na to
potrebujú poznať všetky možnosti nastavení
stroja. Vieme veci vidieť, ale „asfaltérčina“
je predsa stále veľmi technické odvetvie.
Máme široký servis a spoluprácu. Poctivo
musíme sledovať výsledky skúšok a prípravy
Tajomstvo je v rýchlej reakcii
ľudia hneď dokázali reagovať a zvoliť
správnu metódu a správny stroj. Na svojich
školeniach sa viem stotožniť s pozíciou
akéhokoľvek pracovníka na stavbe, a tak
viem posúdiť, čo môže urobiť. Teší ma, že
kolegovia si radi vypočujú moje rady –
a často sa aj ja dozvedám niečo od nich.
Môžu aj pri bežných typoch strojov či
asfaltových zmesí nastať nečakané
situácie?
Vieme ovládať väčšinu bežných nastavení,
parametrov. Ale počasie, porucha stroja či
nestabilita podkladu sa vyskytne až počas
pred začiatkom konkrétnej stavby. Preto som
bol rád, že pozvanie na staveniská prijali aj
ľudia z laboratórií.
Auto v zime
Ani naši meteorológovia ešte nevedia
presne, čo všetko má začínajúca zima pre
nás pripravené.
Pripraviť sa preto musíme aj my – hlavne
ak je naším každodenným pomocníkom
auto. Tu je súhrn výbavy, na ktorú
nezabudnúť zvlášť pri dlhších zimných
cestách:
• lopatka, metlička (česky smetáček),
škrabka, lano, deka (přikrývka), rukavice,
teplé oblečenie (aspoň vetrovka),
My car in winter: Safety and good
pl anning is essential for winter
travelling. Winter equipment includes
handy tools for unexpected traffic
halts; it is also necessary to check-up
technical shape of the vehicle.
autonabíjačka mobilu, rozmrazovacie
spreje, rezervná náplň do ostrekovača,
vrecko s pieskom alebo snehové reťaze,
nápoj a drobnosť na jedenie.
„Protišoková” údržba
Kvalitný servis zahŕňa viac než len
„prezutie“ automobilu do zimných
pneumatík. Na dobrú prevádzku vozidla bez
nepríjemných prekvapení sa odporúčajú aj
nasledovné kroky:
• kontrola množstva a koncentrácie
nemrznúcej zmesi v chladiacom systéme
• kontrola nastavenia a funkčnosti svetiel,
vrátane hmloviek
• kontrola účinku bŕzd na valcoch, aby
mali súmerný účinok, overenie hrúbky
brzdového obloženia a kontrola bodu
varu brzdovej kvapaliny
Ilustračné foto www.christian-insurance.com
• kvalitné gumičky stieračov
• v akumulátore očistenie a konzervácia
pólových vývodov, kontrola dobíjania
• kontrola stavu rezervnej
pneumatiky (plus zdvihák a násadec
na bezpečnostnú maticu)
• ochranný náter podvozku
• dostatok zmesi v ostrekovači
• kontrola vyváženia kolies a geometrie
prednej nápravy
Čo odporúčate pri odovzdávaní
informácií vnútri firmy, aby vedomosti
neodchádzali preč s človekom, ktorý ide
napríklad do dôchodku?
To je častý celosvetový fenomén. Žiaľ,
v tomto smere sa robí veľmi málo.
Možno preto si firmy pozývajú externých
konzultantov ako som ja, aby sa
v organizácii zachoval technický základ
práce a zdôrazňoval sa.
Na začiatku každej stavby si treba rozdiskutovať použitie správnych metód a strojov,
zdôrazňoval Gérard Bonneau počas tréningov v ČR i SR.
COLAS podpořil Puklický triatlon
V obci Puklice nedaleko Jihlavy
se na začátku srpna uskutečnil
Puklický triatlon. Organizátorem
bylo Občanské sdružení Puklice
v akci. Závod se mohl uskutečnit
jedině díky značné podpoře sponzorů, kteří přispěli buď finančním obnosem, nebo věcnými dary.
Mezi hlavní sponzory patřila firma
COLAS CZ, a.s, jejíž příspěvek zaplatil novinku letošního Puklického
triatlonu – horolezeckou stěnu, ze
které byla nadšena nejen spousta
dětí, ale i řada dospělých, kteří měli
odvahu si ji vyzkoušet na vlastní
kůži. Součástí programu byl amatérský triatlon, dětský duatlon
a dětské odpoledne. Přestože jde
o závod amatérský, výkony těch
nejlepších jsou vždy pozoruhodné. Účastníci triatlonu museli absolvovat 80 metrů plavání, 8 km
jízdy na kole a 1200 metrů běhu.
Závodníci byli rozděleni do čtyř
kategorií: ženy 15–35 let a nad
35 let, muži 15–35 let a nad 35 let.
Teplé počasí a nebe bez mráčků
přilákalo i spoustu závodníků z řad
dětí, kterých se na startovní čáru
dostavilo rovných 60. Po závodech
následovalo již tradičně dětské
odpoledne, které si nejenom děti,
ale i jejich rodiče užili na osmi
soutěžně zábavných stanovištích
a několika doplňkových atrakcích.
Tímto bychom vám chtěli jménem
organizátorů a hlavně dětí moc poděkovat za zpříjemnění celé akce.
OS Puklice v akci
COLAS CZ supported a Puklice triathlon: COLAS CZ belonged to
the main sponsors of a sporting event in the Jihlava region. We
donated a climbing wall which was introduced in this event for the
first time and was appreciated not only by the kids but the whole
range of adults as well.
náš COLAS 23
Ťažisko práce pre CESTY NITRA tvorili aj v roku 2014 opravy
ciest všetkých tried. Kým v Nitrianskom kraji sa venovali
najmä rekonštrukciám na cestách II. a III. triedy (viac v článku
na stranách 6–8), s Národnou diaľničnou spoločnosťou podpísali
štvorročnú rámcovú zmluvu na opravu úsekov rýchlostnej cesty R1
na strednom Slovensku. (Stredisko správy a údržby rýchlostných
ciest Zvolen a Žarnovica.) Na snímke obchvat Banskej Bystrice.
CESTY NITRA in 2014 again focused on reconstruction of all
types of roads. In the home Nitra region the repair works concerned
2nd and 3rd class roads (see the article on pages 6–8). In central
Slovakia, the COLAS group company signed a 4-year-deal with
National Highway Agency (NDS) on refurbishment of R1 motorway.
In the picture the bypass of Banská Bystrica.
Download

Grandhotel Pupp Karlovy Vary a jeho nová dvorana