1.
UVOD
Definicaja:
• Metoda merenja kojom se rekonstruiše položaj i oblik snimljenog objekta
• Metoda određivanja položaja i oblika objekta beskontaktnim putem
• Metoda daljinskog opažanja objekata i prostora radi utvrđivanja metričkih
(kvantitavnih) i opisnih (kvalitativnih) podataka
Vrste rezultata:
• numerički podaci u vektorskom obliku – koordinatna restitucija
• grafički dokumenti - crteži
• fotografski dokumenti – ortofoto
• opisni podaci – fotointerpretacija
Oblik rezultata:
• Analogni
• Digitalni
Tačnost:
• Od milimetarske do metarske u zavisnosti od dispozicije snimanja i
oblasti primene
• Predmet prethodne analize
• Ogroman broj standardnih tehnika sa pouzdanim empirijski potvrđenim
kategorijama tačnosti
• Ogromno polje za primenu inženjerske inventivnosti
Pouzdanost:
• Smatra se veoma pouzdanom i objektivnom metodom prikupljanja
podataka, pogotovo ako je u pitanju snimanje iz vazdušnog prostora ili
vasione
• Pouzdanost proizilazi i iz činjenice da se stanje snimljenog objekta
registruje u vrlo kratkom vremenskom periodu sa svim relevantnim
osobinama koje ga karakterišu u tom trenutku
Fotogrametrija i daljinska detekcija:
1
• Mišljenja stručnjaka se kreću od toga da je reč o jednoj naučnoj disciplini,
do toga da je reč o dvema potpuno odvojenim naučnim disciplinama
• Obe discipline koje koriste iste polazne pretpostavke – snimanje
udaljenog objekta bez direktnog kontakta
• Fotogrametrija pokriva tradicionalne tehnike snimanja (bliskopredmetno –
aerofotogrametrijsko, fotografsko - digitilno) i fokusirana je na čoveka kao
osnovno sredstvo u interpretaciji snimaka
• Daljinska detekcija koristi isključivo digitalnu tehniku snimanja i
fokusirana je na tehnike automatske, računarski podržane, interpretacije
Najznačajnije primene s obzirom na specifičnost tehnološkog postupka:
• Topografija
Sve razmere topografskih podloga od 1:500 do 1:50000; Osnovna tehnika
snimanja je aerofotogrametrijska; Razmere snimanja od 1:3000 do 1:50000;
Tradicionalna oblast primene; Sve topografske podloge sitnijih razmera od
50-tih godina prošlog veka isključivo su nastale primenom fotogrametrijske
metode;
• Digitalni model terena (DMT)
Tesno je povezan sa topografskim premerom; Osnovna tehnika snimanja je
aerofotogrametrijska; Produkt koji je nastao 80-tih godina kao rezultat
prelaska na digitalni način prikupljanja podataka u fotogrametriji; Danas je
DMT obavezan produkt koji se po pravilu izrađuje uz svaki topografski
premer primenom fotogrametrijske metode;
• Katasarski premer
Koristi se isključivo aerofotogrametrijska metoda; Karakteristična primena
za zemlje u tranziciji koje nisu uspele da pređu na koordinantni katastar
korišćenjem podataka klasičnog premera, ili su u socijalističkom periodu
prestale da održavaju stari premer; Otežavajuća okolnost je potreba za
fotosignalizacijom granica poseda i snimanje u rano proleće: Razmere
snimanja su u opsegu od 1:4500 do 1:12000;
• Bliskopredmetna fotogrametrija
Obuhvata najrazličitije primene fotogrametrije u oblasti bliskih ciljeva (od 1m
do 100m); Za snimanje se koriste specijalne kamere konstruisane za
snimanje iz ruke, stativa, ili specijalno pripremljenih platformi i nosača;
Kamera je po pravilu nepokretna, pa se za snimanje koristi različite
2
dispozicije; Najčešći kosrisnici: arhitektura, zaštita spomenika kulture,
arheologija, sudska i policijska praksa, inženjerstvo, medicina itd;
• Merenje amaterskih snimaka
Veoma atraktivna oblast primene koja fotogrametriju povezuje sa najširom
populacijom korisnika; Sve vrste amaterskih snimaka mogu biti predmet
merenja: negativ film, pozitiv film, fotogrfija, digitalni snimak, novinska
fotografija, video snimak i sl; Najčešći korisnici: sudska i policijska praksa,
osiguravajuća društva, zaštita spomenika kulture i sl;
• Geo-informacioni sistemi
Nova oblast geoinformatike u kojoj fotogrametrija igra veoma važnu ulogu;
Vrlo brzo i efikasno prikupljanje velike količine podataka za inicijalno
uspostavljanje GIS; Vrlo brzo i efikasno sredstvo za monitoring velikog
geografskog prostora; Klasične fotogrametrijske tehnike koriste se za oblast
krupnih razmera, a tehnike daljinske detekcije za oblast sitnih razmera;
Koriste se isključivo digitalni produkti fotogrametrije u vektorskom ili
rasterskom obliku;
Najznačajnije oblasti primene:
• Katastar i državni premer
Izrada novog premera; Obnova katasarskog premera; Reambulacija;
• Državna kartografija
Osnovna državna karta 1:5000 (1:10000); Topografska karta 1:25000
(1:50000);
• Arhitektura:
Snimanje enterijera i eksterijera; Rekonstrukcija fasada;
• Građevinarstvo
Niskogradnja; Viskogradnja; Hidrotehnika;
• Prostorno planiranje i ekologije
Urbanizam; Prostorno planiranje; Monitoring prostora;
• Zaštita spomenika kulture
Rekonstrukcija oštećenih objekata; Tehnička dokumentacija o zaštićenim
objektima kulture; 3D modeliranje zaštićenih ambijentalnih celina;
• Medicina
Estetska hirurgija; Ortopedija; Stomatologija; Neurologija;
3
Istrorijski razvoj:
• 1859. godine francuski pukovnik A. Laussedat je prvi put izložio ideju
fotogrametrije
• 1901. godine pronađena stereofotogrametrija od strane C. Pulfrich-a, a
potom konstruisan i prvi stereorestitucioni instrument
• 1923. godine ideja proširena na aerofotogrametrijske snimke (T.
Scheimpflug, N. Grasser, U. Nistri, R. Hugershoff)
• 1950. – 1970. era grafičke fotogrametrije
• 1960. – 1980. era numeričke fotogrametrije
• 1970. – 1990. era analitičke fotogrametrije
• od 1990. – era digitalne fotogrametrije
PROVERA ZNANJA
□
□
□
□
□
Šta je fotogrametrija i šta su njeni osnovni rezultati
Kakve su sličnosti i razlike između fotogrametrije i daljinske detekcije
Nabroj i objasni najznačajnije primene fotogrametrije s obzirom na
specifičnost tehnološkog postupka
Nabroj i objasni najznačajnije oblasti primene fotogrametrije
Nabroj i objasni karakteristične epohe u razvoju fotogrametrije
4
Download

1. U V O D Definicaja: • Metoda merenja kojom se rekonstruiše