Јавно предузеће „Електропривреда Србије“
Привредно друштво
„Термоелектране и копови Костолац“ д.о.о.
Костолац
Ул. Николе Тесле 5-7
Матични број: 20114185
ПИБ: 104199176
Телефон: 012/538-843
Телефаx: 012/241-981
Kонкурсна документација за набавку радова сходно
члану 7. Став 1. Тачка 2. Закона о јавним набавкама
Одржавање далековода 110 kV и 35 kV – Инвестиционо
одржавање далековода 400kV (401/2) и измештање
далековода 110kV (1159; 1160)
Набавка бр. 864/2014
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
1/145
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- Одржавање далековода 110 kV и 35 kV – Инвестиционо одржавање далековода 400kV
(401/2) и измештање далековода 110kV (1159; 1160) -
Набавка бр. 864/2014
Конкурсна документација садржи:
Страна
3
1. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
2.
76
УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
78
81
4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
5.
83
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ
133
6. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
7. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА
134
135
8. МОДЕЛ УГОВОРА
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
2/145
1. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И
ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
3/145
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА УКРШТАЈУ
КЊИГА 9: ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА
УКРШТАЈУ СА КОЛОСЕКОМ
ДЕО 3: СВЕСКА 1: ДВ 400kV БР. 401/2 ДРМНО – ЂЕРДАП 1, АДАПТАЦИЈА
НА УКРШТАЊУ СА ТРАСОМ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ
КОЛОСЕКА
У km 9+615 И У km 10+195,7
Бр.
Опис радова
Јед. мере
Количина
06.01.00 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Демонтажа изолаторских ланаца и
транспорт до складишта.
06.01.01 Обрачунава се по стубу (3 затезна
стуба само са једне стране + 1
носећи стуб = 3 *0.5 +1 =2.5)
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком.
2,5
4/145
СА КОЛОСЕКОМ, КЊИГА 9
06.02.00 ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Преглед изолаторских ланаца
Тип изолаторског ланца састављеног од стаклених чланака U 160BS
Број ланаца
Број изолатора у
ланцу
Број
изолатора
укупно
9
63
567
3
42
126
ТЗп - Троструки затезни појачани
ДНп - Двоструки носећи појачани
Потребно изолатора U 160BS
2% за лом
Укупно изолатора U 160BS
693
14
707
Предмер и предрачун опреме и материјала
06.02.01 Стаклени изолаторски чланци
U160BS
06.02.02 Спојна опрема за изолаторски ДНп
ланац
06.02.03 Спојна опрема за изолаторски ТЗп
ланац
06.02.04 Компресиона спојница за поправак
проводника уже SRPS N.C1.351490/65-Аl/Č
06.02.04 Заставица
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком.
707
ком.
3
ком.
9
ком.
2
ком.
12
5/145
Припремни радови :
1. Обилазак трасе и утврђивање
свих укрштања са објектима
(зграде,ниски напони, ТТ линије,
путеви, пруге, ДВ, …) на предметној
деоници
2.Обезбеђење укрштаја у току
радова (регулисање саобраћаја на
06.02.05 саобраћајницама, искључење
далековода...)
3. Постављање радног уземљења
на затезним стубовима на почетку и
на крају деонице на којој се изводе
радови.
4.Анкерисање затезних стубова
(конзола и/или врха за заштитно
уже) на почетку и на крају деонице
на којој се изводе радови.
Транспорт опреме и материјала из
06.02.06
магацина до стубног места
пауш.
1
пауш.
1
Пријем и сортирање електроопреме
06.02.07 и материјала на градилишту (према
предмеру)
пауш.
1
ком.
3
пауш.
1
Расклемавање и стављање ужади
(проводника и/или заштитног ужета)
06.02.08 у котураче при чему се на једном од
крајњих стубова који се налази на
супротном крају од вучне машине
не демонтира затезна стезаљка.
Евидентирање положаја растојника
и пригушивача вибрација на
деоници на којој се изводе радови
06.02.09 на презатезању проводника.
Демонтажа растојника,
пригушивача вибрација и струјних
мостова
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
6/145
Mонтажа нових изолаторских
06.02.10 ланаца (замена постојећих
неодговарајућих ланаца)
Затезање проводника на задати
06.02.11
угиб.
Обележавање ужета и поновно
06.02.12 качење на крајњи затезни стуб (код
вучне машине).
06.02.13 Израда струјних мостова, по
затезном стубу
06.02.14 Клемовање проводника и
заштитног ужета, по носећем стубу
Поновна монтажа пригушивача
вибрација и растојника на
06.02.15
проводник Уже SRPS N.C1.351490/65-Al/Č
ком.
км
трасе
0,658
стуб
2
стуб
2
стуб
1
пауш
1
12
06.03.00 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Трошкови уређењa земљишта
06.03.01 након изградње и друго
06.03.02 Трошкови инвеститора
Таксе за грађевинску дозволу,
надзор над електромонтажним
радовима, интерни преглед,
06.03.03 технички преглед, трошкови
искључења из погона постојећих
далековода и укључења у погон и
друго
Израда пројектно техничке
документације далековода са
06.03.04
теренским пројектантским
радовима
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
пауш.
пауш.
1
1
пауш.
1
пауш.
1
7/145
КЊИГА 9: ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА УКРШТАЈУ СА КОЛОСЕКОМ
СВЕСКА 2: ДВ 110kV БР. 1159 ДРМНО – КОСТОЛАЦ
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УКРШТАЊУ СА ТРАСОМ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА У km 12+966,3 И У
km 13+377,5
Бр.
11.01.00
11.01.01
11.01.02
11.01.03
Опис радова
Јед.
мере
Количина
пауш.
1
км
трасе
3,8
ком.
2
ком.
1
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Демонтажа и уклањање постојећих стубова
Ослобађање проводника из носећих стезаљки и пребацивање на
котураче (од постојећег стуба бр.25 до постојећег стуба бр.35).
Демонтажа проводника и транспорт до складишта (0,647 км трасе од
новог ст.бр.30а до новог стуба бр.32а) Обрачунава се паушално
Отпуштање заштитног ужета ASLH-D(S)b 24 SMF 24 NZDSF TeraLight
TM
(ACS 49-5). Обрачунава се по км постојеће трасе(од постојећег стуба
бр.22 до постојећег портала П2 ТЕ Дрмно )
Демонтажа изолаторских ланаца и транспорт до складишта.
Обрачунава се по стубу (демонтирају се ланци са постојећих стубова
бр.30 и бр.31)
11.01.04
Демонтажа постојећег челично решеткастог стуба и транспорт до
складишта. Обрачунава се по стубу (демонтира се постојећи стуб бр.32)
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
8/145
11.01.05
Уништавање темеља постојећег челично решеткастог стуба до 1м
дубине и поравнање површине. Обрачунава се по стубу
11.02.00
ком.
1
пауш.
1
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Припремно завршни радови
11.02.01
Колчење стубних места, припрема градилишта, израда и поправка
приступнх путева, припрема терена на стубним местима, контрола и
преглед извршених радова. Обрачунава се паушално
11.02.02
11.02.03
11.02.04
Земљани радови
Ископ земље друге и треће категорије за темеље стубова. Обрачунава
3
се по m
Одвоз земље после планирања терена на стубном месту. Обрачунава
3
се по m
Бетонски и армирано бетонски радови са арматуром
Бетонирање темеља бетоном МБ 30 .
3
Обрачунава се по m бетона
m
3
61,3
m
3
23,3
m
3
23,9
11.02.05
Набавка, транспорт, исправљање, чишћење, сечење, савијање и
уградња арматуре према плану арматуре на цртежу темеља.
Обрачунава се по кг арматуре
кг
688
Тесарски радови
11.02.06
Израда, монтажа и демонтажа оплате за темеље .
2
Обрачунава се по m
m
2
Израда и монтажа челичнио решеткастих стубова
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
9/145
136
11.02.07
Набавка и израда поцинковане челичне конструкције од челика Č.0361
по SRPS-у C.BO.500/70 са свим потребним спојним средствима. У
јединичну цену улази и пробна монтажа стуба. Обрачунава се по тони
конструкције.
t
8,762
t
8,762
t
8,762
ком.
2
t
8,762
ком.
2
11.02.08
Преузимање и транспорт конструкције до градилишта.
Обрачунава се по тони конструкције.
11.02.09
11.02.10
11.02.11
Сортирање и транспорт конструкције до стубног места.Обрачунава се
по тони конструкције.
Центрисање анкера стубова пре заливања истих бетоном.Обрачунава
се по стубу.
Монтажа и подизање стубова. У цену улази и премазивање цинколитом
свих преклопа у везама.Обрачунава се по тони конструкције.
Уземљење
11.02.12
Израда и полагање уземљења од поцинкованог округлог челика Ф 10
mm према детаљима и цртежу из пројекта са свим потребним
материјалом и радовима. Обрачунава се по стубу
11.03.00
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Преглед изолаторских ланаца и ужади
Тип изолаторског ланца састављеног од чланака изолатора U 120
B
ДЗп - Двоструки затезни појачани
ЕЗп - Једноструки затезни појачани
ДНп - Двоструки носећи појачани
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
Број ланаца
Бр. изол.
у ланцу
Бр. изолатора
укупно
15,00
3,00
3,00
16
8
16
240
24
48
10/145
Укупно чланака изолатора U 120 B за далековод:
Резерва од 2% за лом:
Укупно изолатора U 120 B
1.
Проводник: Уже JUS N.C1.351-240/40-Al/Č (26x3.45+7x2.68)
( 3 x 0.647) x 987 x 1.06 = 2.03 t
Предмер и предрачун опреме и материјала
11.03.01
11.03.02
11.03.03
11.03.04
11.03.05
11.03.06
11.03.07
Уже SRPS N.C1.351-240/40-Al/Č (26x3.45+7x2.68)
Изолатори U 120 B
Спојна опрема за изолаторски ДНп ланац
Спојна опрема за изолаторски ДЗп ланац
Спојна опрема за изолаторски ЕЗп ланац
Склоп за пролазно причвршћење OPGW заштитног ужета на затезном
стубу
Склоп за причвршћење OPGW заштитног ужета на затезном стубу
(само са једне стране и са спустом до наставне спојнице)на стубу бр.22
kg
ком.
ком.
ком.
ком.
2030,00
319
3
15
3
ком.
4
ком.
1
ком.
1
ком.
1
ком.
9
ком.
2
ком.
1
11.03.08
Склоп за причвршћење OPGW заштитног ужета на затезном стубу
(само са једне стране и са спустом до наставне спојнице и изолатором и
затезачем) на порталу П2 ТЕ Дрмно
11.03.09
11.03.10
11.03.11
11.03.12
Склоп за причвршћење OPGW заштитног ужета на затезном стубу (са
спустом до наставне спојнице)на стубу бр.30
Склоп за причвршћење OPGW заштитног ужета на носећем стубу са G
носачем
Постоље за монтажу склопа за заштитно уже на "УЗ" стубу тип "А"
Компресиона спојница за наставак проводника уже SRPS N.C1.351240/40-Al/Č
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
11/145
312
7
319
11.03.13
11.03.14
11.03.15
11.03.16
11.03.17
11.03.18
11.03.19
11.03.20
Компресиона спојница за поправак проводника уже SRPS N.C1.351240/40-Аl/Č
Спирала за поправак спољњег слоја OPGW ужета
Комплет против увртања OPGW ужета
Склоп за вучење OPGW ужета (вучна чарапица+обртни зглоб)
Пригушивачи вибрација за заштитно уже OPGW
Опоменске таблица са ознаком бр. стуба
Таблице за ознаку фаза
Заставица
ком.
1
ком.
ком.
1
1
ком.
1
ком.
ком.
ком.
ком.
30
2
6
21
пауш.
1
пауш.
1
стуб
4
стуб
12
Предмер и предрачун радова
11.03.21
11.03.22
11.03.23
11.03.24
11.03.25
11.03.26
Транспорт опреме и материјала из магацина до стубног места
Пријем и сортирање електроопреме и материјала на градилишту (према
предмеру)
Mонтажа изолаторских ланаца и склопа за причвршћење заштитног
ужета на новим стубовима 30а и 32а и постојећим стубовима бр.30 и
бр.31
Mонтажа склопа за причвршћење заштитног ужета на постојећим
стубовима бр. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35 и на порталу П2 ТЕ
Дрмно
Затезање постојећег проводника од стуба бр.25 до стуба бр.30а и од
стуба бр.32а до стуба бр.35
Развлачење и затезање проводника од стуба бр.30а до стуба бр.32а
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
km
трасе
km
трасе
12/145
2,3
0,65
11.03.27
Затезање постојећег заштитног ужета OPGW од стуба бр.22 до портала
П2 ТЕ Дрмно
11.03.28
11.03.29
11.03.30
Израда струјних мостова, по затезном стубу
Клемовање проводника по носећем стубу
11.03.31
Монтажа пригушивача вибрација на
OPGW уже
Монтажа опоменских таблица
Монтажа таблица за нумерисање фаза
Мерење отпора уземљења стубова
11.03.32
11.03.33
11.03.34
11.03.35
11.03.36
Клемовање OPGW заштитног ужета, по носећем стубу
Специјалистичко настављање заштитног OPGW ужета "сплајсовање"
оптичких влакана
(1 х 48)
Мерење и испитивање оптичке везе преко OPGW и спојница (пре и
после монтаже) и израда мерног протокола.
km
трасе
стуб
стуб
3,8
3
7
стуб
9
ком.
ком.
ком.
ком.
29
2
6
2
ком.
48
пауш.
1
11.04.00
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
11.04.02
11.04.03
Услуга обављања стручних послова за инвеститора у вези са изградњом инвестиционог
објекта
Трошкови инвеститора
пауш.
1
Таксе за катастарске подлоге, грађевинска дозвола, надзор над
грађевинским и електромонтажним радовима, интерни преглед,
технички преглед, трошкови искључења из погона постојећих
далековода и укључења у погон и друго
11.04.04
Трошкови испитивања опреме, материјала и стубова, мерење утицаја
далековода и друго
пауш.
1
пауш.
1
Радови на другим објектима
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
13/145
11.04.05
Обезбеђење укрштања пута, 400 kV и 35kV вода
Пауш.
1
пауш.
1
пауш.
1
Пројектовање инвестиционог објекта
11.04.06
Израда пројектно техничке документације далековода са теренским
пројектантским радовима
11.04.07
Пројекат примењеног типског стуба бр.1-0.ДВ.Г.1056 Пројектног бироа
Електроисток (или сличан) са темељима за све случајеве темељења
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА УКРШТАЈУ СА
КОЛОСЕКОМ
СВЕСКА 3: ДВ 110kV БР. 1160 ДРМНО - РУДНИК 2
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УКРШТАЊУ СА ТРАСОМ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ
КОЛОСЕКА У km 13+446
Бр.
Опис радова
Јед.
мере
Количина
01.00.00
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
01.01.00
ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
01.01.01
Организација градилишта, израда приступних
путева за стубове
1
паушал.
Kолчење новог стубног места од стране
извођача радова.
Обрачунава се по стубном месту
1
ком.
01.01.02
01.02.00
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
14/145
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.03.00
01.03.01
Ископ земље III категорије за темељ стуба.
3
Количине дате по m самониклог тла мерено по
пројекту, а у цену је урачунат ископ са
одбацивањем земље на 2m, као и обезбеђење
ископа од обрушавања.
28,92
m
3
Насипање и набијање око темеља док се не
постигне збијеност самониклог тла. Количина
3
дата по m самониклог тла, мерено према
пројекту
17,72
m
3
Одвоз и разастирање преостале земље у
непосредној близини стуба и одвоз вишка
3
земље на депонију. Количина дата по m
самониклог тла, мерено према пројекту
11,2
m
3
11,6
m
3
1
стуб
344
kg
344
kg
БЕТОНСКИ РАДОВИ
Бетонирање армирано бетонског темеља
бетоном МБ30
01.03.02
Количине дате по m бетона, а у цену је
урачуната набавка материјала, справљање,
уграђивање и нега бетона, узимање узорака и
прибављање атеста, као и потребна оплата за
бетонирање темеља. Арматура се обрачунава
посебно
01.03.03
Центрисање и уградња анкера у бетонски
темељ
Обрачунава се по стубном месту.
01.04.00
01.04.01
01.04.02
01.05.00
3
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка глатке арматуре ГА 240/360 за темељ
стуба са транспортом до градилишта. Количине
дате по кг набављене арматуре
Армирање темеља стубова арматуром ГА
240/360. Арматура мора бити права и без рђе, а
у цену је урачунато чишћење и одмашћивање и
транспорт до стубног места. Колићине дате по
кг уграђене арматуре мерено према пројекту
ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
15/145
01.05.01
Набавка челичних профила S335JR, челичних
лимова и завртњева класе чврстоће 5.6 и
одговарајућих навртки и подлошки, за израду
челичне конструкције.
Везу хоризонтала и дијагонала са појасним
штаповима у доњим деловима стуба извести
сигуроносним завртњевима против одвртања
до висине 5м од терена.
Могу се користити искључиво завртњеви који су
истог квалитета као и на осталом делу стуба, а
који су испитани и имају потребне атесте о
квалитету.
Обрачунава се по кг. конструкције, а у цену је
урачуната набавка, транспорт и складиштење
свог челичног материјала.
01.05.02
01.05.03
01.05.04
Профили и лимови
Завртњи, матице, подлошке и пењалице
3623
214
kg
kg
Израда челичне конструкције стубова.
Количине дате по кг израђене конструкције
мерено према пројекту, а у цену је урачуната
израда и пробна монтажа
3623
kg
01.05.05
Транспорт челичне конструкције од места
израде до места цинковања
3623
kg
01.05.06
Заштита челичне конструкције од корозије
топлим цинковањем
3623
kg
01.05.07
Транспорт челичне конструкције од места
цинковања до стубног места
3623
kg
01.05.08
Монтажа и подизање челичне конструкције
стуба
3837
kg
01.05.09
Фарбање поцинковане конструкције према
усвојеној технологији у мрези ЕМС-а
3837
kg
01.06.00
УЗЕМЉЕЊЕ СТУБА
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
1
сет
16/145
01.06.01
Израда уземљивача стуба. У цену је урачунато
и ископ рова, набавка и полагање уземљивача
фи10мм од поцинкованог гвожђа, две спојнице
за везу уземљивача са конструкцијом стуба,
затрпавање и набијање земље, мерење отпора
распростирања.
01.07.00
ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ СТУБА бр.4
1
паушал.
У цену је урачунато демонтажа стуба бр.4 и
транспорт у магацин ЕМС-а разбијање темеља
до 1 м испод површине, транспорт шута до
локације коју одреди Инвеститор.
02.00.00
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
02.00.01
Транспорт опреме и материјала из магацина
инвеститора до градилишта и стубних места
02.00.02
Пријем и сортирање електроопреме и
материјала на градилишту, (према предмеру)
02.00.03
02.00.04
Анкерисање стубова бр.1, 4а и 6
1
паушал.
1
3
паушал.
стуб
1
паушал.
Комплетни радови који обухватају:
- развезивање струјних мостова постојећих
фазних проводника на стубу бр.6
- ослобађање свих фазних проводника из
затезних стезаљки на стубу бр.6 као и из
носећих стезаљки носећег стуба бр.5,
скраћивање постојећег проводника на потребну
меру, преглед ужади и евентуална поправка и
пребацивање у котураче
- демонтажа постојећих ENp ланаца на стубу
бр.4
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
17/145
02.00.05
Комплетни радови који обухватају:
- развезивање струјне везе заштитног ужета на
порталу ТЕ Дрмно, затезном стубу бр.1 и на
носећим стубовима бр.2, 3, 4 и 5 као и
ослобађање зашт. ужета из носећих стезаљки
- У цену је такође урачунато и монтирање
пролазног склопа на новом стубу бр.4а;
На затезним стубовима бр.1 и 6 и на порталу
ТС Дрмно постојећи заштитни и затезни
преформирани прутеви се мењају новим као и
заштитне спирале на носећим стубовима бр.2,
3 и 5. Постојећи пригушивачи на тим стубовима
се задржавају.
Монтажа нових DNp ланаца на ст.бр.5
Монтажа нових DZp ланаца на ст.бр.4а
1
3
6
паушал.
ком.
ком.
Замена постојећих порцеланских изолатора К3
новим стакленим типа U120B у постојећим
ланцима (по ланцу)
15
ком.
1
паушал.
Стављање постојећег OPGW ужета у котураче,
презатезање OPGW-а од стуба бр.6 до портала
ТЕ Дрмно, при чему се користи резерва ужета
са портала.
1
паушал.
02.00.11
Монтажа нових пригушивача вибрација за
OPGW уже на стубу бр. 4а, као и постојећих
пригушивача при чему је неопходо задржати
њихов распоред
2
ком.
02.00.12
Монтажа таблица за ознаку фаза, комплет са
носачима
3
ком.
02.00.06
02.00.07
02.00.08
02.00.09
02.00.10
Комплетни радови који обухватају:
- Развлачење и затезање новог проводника од
новог стуба бр.4а до стуб бр.6
- Презатезање постојећег проводника од стуба
бр. 1 до новог стуба бр.4а
Ценом су обухваћена и клемовања, израда
струјних мостова на стубовима бр.6 и бр.4а, као
и транспорт демонтиране до магацина
инвеститора.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
18/145
Монтажа опоменских таблица са ознаком броја
стуба, комплет са носачем
1
ком.
02.00.14
Мерење отпора уземљења новог стуба бр.4а
1
ком.
03.00.00
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
03.00.02
Одштета при извођењу грађевинских радова
(одштета, трошкови рада комисије на процени,
формирање записника),по стубу
1
паушал.
02.00.13
03.00.03
Одштета при извођењу електромонтажних
радова (одштета, трошкови рада комисије на
процени, формирање записника)
1,27
km
03.00.04
Рад на сечи шуме и одштета за посечено
дрвеће, као и надокнада за посечене воћке
1
паушал.
03.00.05
Искључење и обезбеђење укрштања са ДВ 35
kV Костолац – Дрмно
1
паушал.
03.00.06
Искључење и обезбеђење укрштања са ДВ 10
kV
1
паушал.
03.00.07
Обезбеђење укрштања са траком за транспорт
угља
1
паушал.
03.00.08
Обезбеђење укрштања са државним путем II
реда Костолац - Дрмно
1
паушал.
03.00.09
Обезбеђење укрштања са реком (канал-старо
корито реке Млаве)
Израда техничке документације за објекат:
претходни радови и обрада података у
припреми за пројектовање,
Пројекат примењеног типског стуба бр.10.ДВ.Г.1056 Пројектног бироа Електроисток
(или сличан) са темељима за све случајеве
темељења,
Геоистражни радови – истражна бушења,
лабораторијско испитивање и израда
геотехничког пројекта
1
паушал.
1
паушал.
03.00.10
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
19/145
03.00.11
Трошкови инвеститора у вези са извођењем
објекта :
технчка контрола документације, надзор ,
интерни технички пеглед, рад стручних
комисија,испитивање опреме и материјала
04.00.00
НАБАВКА ОПРЕМЕ
04.00.01
Проводник Al/Č 240/40
1
1.544
318
паушал.
kg
04.00.02
04.00.03
U120B (са резервом од 2%)
Овесна опрема за изол. ланац DNp, за
Al/Č 240/40 mm2
3
ком
04.00.04
Овесна опрема за изол. ланац DZp, за
Al/Č 240/40 mm2
6
ком
04.00.05
Склоп(пролазни), за причвршћење заштитног
ужета OPGW, на новом затезном стубу бр.4а,
комплет са постољем
1
ком
04.00.06
Заштитна спирала за OPGW уже пречника
10,0 мм, за замену на носећем стубу
3
ком
04.00.07
Заштитни(подложни) преформирани прут за
OPGW уже пречника 10,0 мм, за замену на
затезним стубовима и порталу
4
ком
Затезни преформирани прут за OPGW уже
пречника 10,0 мм, за замену на затезним
стубовима и порталу
4
ком
04.00.09
Пригушивачи вибрација за OPGW уже тип D за
монтажу на новом затезном стубу бр.4а
2
ком
04.00.10
Компресиона спојница за поправак проводника
Al/Č 240/40 mm2
3
ком
Прикључна стезаљка 30° за проводник Al/Č
240/40 mm2 (за замену струјног моста на
стубовима бр.1 и бр.6)
12
ком
04.00.12
Склоп за вучење OPGW ужета
(вучна чарапица+обртни зглоб)
1
ком
04.00.13
Комплет против увртања OPGW ужета код
монтаже
1
ком
04.00.08
04.00.11
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком
20/145
04.00.14
Спирала за поправку спољњег слоја OPGW
ужета
1
ком
04.00.15
04.00.16
опоменска таблица
1
ком
таблица за ознаку фаза
3
ком
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА УКРШТАЈУ СА КОЛОСЕКОМ
СВЕСКА 4: ДВ 110kV БР. 1128/1 КОСТОЛАЦ – РУДНИК 1
АДАПТАЦИЈА НА УКРШТАЊУ СА ТРАСОМ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ
ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА У km 7+189.67, km 9+157.53, km 10+609.83
И СА ДЕВИЈАЦИЈОМ ПУТА Р-105 У km 0+211.29
Бр.
10.01.00
10.01.01
10.01.02
Опис радова
Јед.
мере
Количина
пауш.
1
км
трасе
2,63
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Демонтажа и уклањање постојећих стубова
Ослобађање проводника из носећих стезаљки и
пребацивање на котураче (од постојећег стуба бр.35
до постојећег стуба бр.43). Демонтажа проводника и
транспорт до складишта (1,5 км трасе од новог
ст.бр.37НОВИ до постојећег стуба бр.43)
Обрачунава се паушално
Отпуштање заштитног ужета ASLH-D(S)b 24 SMF 24
NZDSF TeraLight TM
(ACS 49-5). Обрачунава се по км постојеће трасе (од
постојећег стуба бр.33А до портала ТС Рудник1 )
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
21/145
10.01.03
11.01.04
10.01.05
10.02.00
Демонтажа изолаторских ланаца и транспорт до
складишта. Обрачунава се по стубу (демонтирају се
ланци са постојећих стубова бр.30, бр.31, бр.34,
бр.35, бр.38, бр.40, бр.41 и бр.43)
Демонтажа постојећег челично решеткастог стуба и
транспорт до складишта. Обрачунава се по стубу
(демонтира се постојећи стуб бр.37 и бр.42)
Уништавање темеља постојећег челично
решеткастог стуба до 1м дубине и поравнање
површине. Обрачунава се по стубу
ком.
8
ком.
2
ком.
2
пауш.
1
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Припремно завршни радови
10.02.01
10.02.02
10.02.03
10.02.04
10.02.05
Колчење стубних места, припрема градилишта,
израда и поправка приступнх путева, припрема
терена на стубним местима, контрола и преглед
извршених радова. Обрачунава се паушално
Земљани радови
Ископ земље друге и треће категорије за темеље
3
стубова. Обрачунава се по m
Одвоз земље после планирања терена на стубном
3
месту. Обрачунава се по m
Бетонски и армирано бетонски радови са
арматуром
Бетонирање темеља бетоном МБ 30 .
3
Обрачунава се по m бетона
Набавка, транспорт, исправљање, чишћење, сечење,
савијање и уградња арматуре према плану арматуре
на цртежу темеља.
Обрачунава се по кг арматуре
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
m
3
86,5
m
3
28,5
m
3
29,1
кг
808
22/145
Тесарски радови
10.02.06
Израда, монтажа и демонтажа оплате за темеље .
2
Обрачунава се по m
m
2
91,4
Израда и монтажа челичнио решеткастих стубова
10.02.07
10.02.08
10.02.09
10.02.10
10.02.11
Набавка и израда поцинковане челичне конструкције
од челика Č.0361 по SRPS-у C.BO.500/70 са свим
потребним спојним средствима. У јединичну цену
улази и пробна монтажа стуба. Обрачунава се по
тони конструкције.
Преузимање и транспорт конструкције до
градилишта.
Обрачунава се по тони конструкције.
Сортирање и транспорт конструкције до стубног
места. Обрачунава се по тони конструкције.
Центрисање анкера стубова пре заливања истих
бетоном. Обрачунава се по стубу.
Монтажа и подизање стубова. У цену улази и
премазивање цинколитом свих преклопа у везама.
Обрачунава се по тони конструкције.
t
9,618
t
9,618
t
9,618
ком.
2
t
9,618
ком.
2
Уземљење
10.02.12
10.03.00
Израда и полагање уземљења од поцинкованог
округлог челика Ф 10 mm према детаљима и цртежу
из пројекта са свим потребним материјалом и
радовима. Обрачунава се по стубу
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Преглед изолаторских ланаца
и ужади
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
23/145
Тип изолаторског ланца састављеног од
чланака изолатора U 120 B
ЕН-Једноструки носећи
ЕНп-Једноструки носећи појачани
ДН - Двоструки носећи
ДНп - Двоструки носећи појачани
ЕЗ - Једноструки затезни
ЕЗп - Једноструки затезни појачани
ДЗ - Двоструки затезни
ДЗп - Двоструки затезни појачани
1.
Бр. изол.
у ланцу
Број ланаца
3
7
3
8
3
14
3
16
6
7
6
16
3
14
9
16
Укупно чланака изолатора U 120 B за далековод:
Резерва од 2% за лом:
Укупно изолатора U 120 B
Проводник: Уже JUS N.C1.351-240/40-Al/Č (26x3.45+7x2.68)
( 3 x 1.5) x 987 x 1.06 = 4.71 t
2.
Заштитно уже:ASLH-D(S)b 24 SMF 24 NZDSF TeraLight TM (ACS 49-5)
(1 х2.740 ) х 337=0.924 t
Предмер и предрачун опреме и материјала
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.05
10.03.06
10.03.07
10.03.08
10.03.09
10.03.10
10.03.11
Уже SRPS N.C1.351-240/40-Al/Č (26x3.45+7x2.68)
ASLH-D(S)b 24 SMF 24 NZDSF TeraLight TM (ACS 495)
Изолатори U 120 B
Спојна опрема за изолаторски ЕН ланац
Спојна опрема за изолаторски ЕНп ланац
Спојна опрема за изолаторски ДН ланац
Спојна опрема за изолаторски ДНп ланац
Спојна опрема за изолаторски ЕЗ ланац
Спојна опрема за изолаторски ЕЗп ланац
Спојна опрема за изолаторски ДЗ ланац
Спојна опрема за изолаторски ДЗп ланац
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
kg
4710,00
kg
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
924,00
468
3
3
3
3
6
6
3
9
24/145
Бр.
изолатора
укупно
21
24
42
48
42
96
42
144
459
9
468
10.03.12
10.03.13
10.03.14
10.03.15
10.03.16
10.03.17
10.03.18
10.03.19
10.03.20
10.03.21
10.03.22
10.03.23
10.03.24
10.03.25
10.03.26
10.03.27
Склоп за пролазно причвршћење OPGW заштитног
ужета на затезном стубу
Склоп за причвршћење OPGW заштитног ужета на
затезном стубу (само са једне стране и са спустом
до наставне спојнице) на стубу бр.33A
Склоп за причвршћење OPGW заштитног ужета на
затезном стубу (само са једне стране и са спустом
до наставне спојнице и изолатором и затезачем) на
порталу ТС Рудник 1
Склоп за причвршћење OPGW заштитног ужета на
носећем стубу са G носачем
Постоље за монтажу склопа за заштитно уже на "УЗ"
стубу тип "А"
Компресиона спојница за наставак проводника уже
SRPS N.C1.351-240/40-Al/Č
Компресиона спојница за поправак проводника уже
SRPS N.C1.351-240/40-Аl/Č
Спирала за поправак спољњег слоја OPGW ужета
Комплет против увртања OPGW ужета
Склоп за вучење OPGW ужета (вучна
чарапица+обртни зглоб)
Пригушивачи вибрација за проводник уже SRPS
N.C1.351-240/40-Al/Č
Пригушивачи вибрација за заштитно уже OPGW уз
носеће завешење
Пригушивачи вибрација за заштитно уже OPGW уз
затезно завешење
Опоменске таблица са ознаком бр. стуба
Таблице за ознаку фаза
Заставица
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком.
4
ком.
1
ком.
1
ком.
5
ком.
2
ком.
1
ком.
1
ком.
ком.
1
1
ком.
1
ком.
39
ком.
10
ком.
ком.
ком.
ком.
12
2
6
36
25/145
10.03.28
10.03.29
10.03.30
10.03.31
10.03.32
10.03.33
10.03.34
10.03.35
10.03.36
10.03.37
10.03.38
10.03.39
10.03.40
10.03.41
10.03.42
Предмер и предрачун радова
Транспорт опреме и материјала из магацина до
стубног места
Пријем и сортирање електроопреме и материјала на
градилишту (према предмеру)
Mонтажа изолаторских ланаца на новим стубовима
37НОВИ и 42НОВИ и постојећим стубовима бр.30,
бр.31, бр.34, бр.35, бр.38, бр.40, бр.41 и бр.43
Mонтажа склопа за причвршћење заштитног ужета
на новим стубовима 37НОВИ и 42НОВИ и
постојећим стубовима бр.33А, бр.34, бр.35, бр.36,
бр.38, бр.39, бр.40, бр.41, бр.43 и на порталу ТС
Рудник 1
Затезање постојећег проводника од стуба бр.35 до
стуба бр.37НОВИ
Развлачење и затезање проводника од стуба
бр.37НОВИ до стуба бр.43
Затезање постојећег заштитног ужета OPGW од
стуба бр.33А до портала ТС Рудник1
Израда струјних мостова, по затезном стубу
Клемовање проводника по носећем стубу
Клемовање OPGW заштитног ужета, по носећем
стубу
Монтажа пригушивача вибрација на
OPGW уже
Монтажа опоменских таблица
Монтажа таблица за нумерисање фаза
Мерење отпора уземљења стубова
Специјалистичко настављање заштитног OPGW
ужета "сплајсовање" оптичких влакана
(2 х 48)
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
пауш.
1
пауш.
1
стуб
10
стуб
km
трасе
km
трасе
12
0,53
1,5
km
трасе
стуб
стуб
2,63
4
3
стуб
5
ком.
ком.
ком.
ком.
22
2
6
2
ком.
96
26/145
10.03.43
10.04.00
Мерење и испитивање оптичке везе преко OPGW и
спојница (пре и после монтаже) и израда мерног
протокола.
пауш.
1
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Услуга обављања стручних послова за инвеститора у вези са изградњом инвестиционог објекта
10.04.02
10.04.03
10.04.04
10.04.05
10.04.06
10.04.07
Трошкови инвеститора
Таксе за катастарске подлоге, грађевинска дозвола,
надзор над грађевинским и електромонтажним
радовима, интерни преглед, технички преглед,
трошкови искључења из погона постојећих
далековода и укључења у погон и друго
Трошкови испитивања опреме, материјала и
стубова, мерење утицаја далековода и друго
пауш.
1
пауш.
1
пауш.
1
Радови на другим објектима
Обезбеђење укрштања пута
Пројектовање инвестиционог објекта
Израда пројектно техничке документације
далековода са теренским пројектантским радовима
Пројекти примењених типских стубова бр.10.ДВ.Г.1056 и бр.1-0.ДВ.Г.1059 Пројектног бироа
Електроисток (или слични) са темељима за све
случајеве темељења
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
1
пауш.
1
пауш.
1
27/145
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
НА УКРШТАЈУ СА КОЛОСЕКОМ
СВЕСКА 5: ДВ 110kV БР. 1128/2 РУДНИК 1 – РУДНИК 2
АДАПТАЦИЈА НА УКРШТАЊУ СА ТРАСОМ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ
ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА У km 7+222.87, km 9+090.77, km 10+679,
km 12+478.52 И СА ДЕВИЈАЦИЈОМ ПУТА Р-105 У km 0+168.94
Бр.
10.01.00
10.01.01
10.01.02
Опис радова
Јед.
мере
Количина
пауш.
1
км
трасе
6,75
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Демонтажа и уклањање постојећих стубова
Ослобађање проводника из носећих стезаљки и
пребацивање на котураче (од постојећег стуба бр.44
до постојећег стуба бр.65). Демонтажа проводника и
транспорт до складишта (1,63 км трасе од постојећег
стуба бр.44 до новог стуба бр.50 НОВИ, од новог
стуба бр. 56А нови до постојећег стуба бр.57 и од
постојећег стуба бр.63 до новог стуба бр.63А нови)
Обрачунава се паушално
Отпуштање заштитног ужета ASLH-D(S)b 24 SMF 24
NZDSF TeraLight TM
(ACS 49-5). Обрачунава се по км постојеће трасе(од
портала ТС Рудник1 до портала ТС Рудник2 )
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
28/145
10.01.03
10.01.04
10.01.05
10.02.00
Демонтажа изолаторских ланаца и транспорт до
складишта. Обрачунава се по стубу (демонтирају се
ланци са постојећих стубова бр.44, бр.46, бр.47,
бр.49, бр.52, бр.53, бр.57 и бр.63)
Демонтажа постојећег челично решеткастог стуба и
транспорт до складишта. Обрачунава се по стубу
(демонтира се постојећи стуб бр.45 и бр.50)
Уништавање темеља постојећег челично решеткастог
стуба до 1м дубине и поравнање површине.
Обрачунава се по стубу
ком.
8
ком.
2
ком.
2
пауш.
1
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Припремно завршни радови
10.02.01
10.02.02
10.02.03
10.02.04
Колчење стубних места, припрема градилишта,
израда и поправка приступнх путева, припрема
терена на стубним местима, контрола и преглед
извршених радова. Обрачунава се паушално
Земљани радови
Ископ земље друге и треће категорије за темеље
3
стубова. Обрачунава се по m
Одвоз земље после планирања терена на стубном
3
месту. Обрачунава се по m
Бетонски и армирано бетонски радови са
арматуром
Бетонирање темеља бетоном МБ 30 .
3
Обрачунава се по m бетона
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
m
3
144,3
m
3
51,2
m
3
52,4
29/145
10.02.05
Набавка, транспорт, исправљање, чишћење, сечење,
савијање и уградња арматуре према плану арматуре
на цртежу темеља.
Обрачунава се по кг арматуре
кг
1496
Тесарски радови
10.02.06
Израда, монтажа и демонтажа оплате за темеље.
2
Обрачунава се по m
m
2
169,4
Израда и монтажа челичнио решеткастих стубова
10.02.07
Набавка и израда поцинковане челичне конструкције
од челика Č.0361 по SRPS-у C.BO.500/70 са свим
потребним спојним средствима. У јединичну цену
улази и пробна монтажа стуба. Обрачунава се по
тони конструкције.
t
16,228
t
16,228
t
16,228
ком.
4
t
16,228
ком.
4
10.02.08
Преузимање и транспорт конструкције до градилишта.
Обрачунава се по тони конструкције.
10.02.09
10.02.10
10.02.11
10.02.12
Сортирање и транспорт конструкције до стубног
места. Обрачунава се по тони конструкције.
Центрисање анкера стубова пре заливања истих
бетоном.Обрачунава се по стубу.
Монтажа и подизање стубова. У цену улази и
премазивање цинколитом свих преклопа у
везама.Обрачунава се по тони конструкције.
Уземљење
Израда и полагање уземљења од поцинкованог
округлог челика Ф 10 mm према детаљима и цртежу
из пројекта са свим потребним материјалом и
радовима. Обрачунава се по стубу
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
30/145
10.03.00
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Преглед изолаторских ланаца и ужади
Тип изолаторског ланца састављеног од чланака изолатора
U 120 B
ЕН-Једноструки носећи
ЕНп-Једноструки носећи појачани
ДН - Двоструки носећи
ЕЗ - Једноструки затезни
ЕЗп - Једноструки затезни појачани
ДЗ - Двоструки затезни
ДЗп - Двоструки затезни појачани
1.
2.
Бр. изол.
у ланцу
3
7
3
8
3
14
6
7
12
8
15
14
6
16
Укупно чланака изолатора U 120 B за далековод:
Резерва од 2% за лом:
Укупно изолатора U 120 B
Број ланаца
Проводник: Уже JUS N.C1.351-240/40-Al/Č (26x3.45+7x2.68)
( 3 x 1.63) x 987 x 1.06 = 5.12 t
Заштитно уже:ASLH-D(S)b 24 SMF 24 NZDSF TeraLight TM (ACS 49-5)
(1 х7.08 ) х 337=2.386 t
Предмер и предрачун опреме и материјала
10.03.01
10.03.02
10.03.03
10.03.04
10.03.05
10.03.06
10.03.07
10.03.08
10.03.09
Уже SRPS N.C1.351-240/40-Al/Č (26x3.45+7x2.68)
ASLH-D(S)b 24 SMF 24 NZDSF TeraLight TM (ACS 495)
Изолатори U 120 B
Спојна опрема за изолаторски ЕН ланац
Спојна опрема за изолаторски ЕНп ланац
Спојна опрема за изолаторски ДН ланац
Спојна опрема за изолаторски ЕЗ ланац
Спојна опрема за изолаторски ЕЗп ланац
Спојна опрема за изолаторски ДЗ ланац
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
kg
5120,00
kg
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
ком.
2386,00
542
3
3
3
6
12
15
31/145
Бр. изолатора
укупно
21
24
42
42
96
210
96
531
11
542
10.03.10
10.03.11
10.03.12
10.03.13
10.03.14
10.03.15
10.03.16
10.03.17
10.03.18
10.03.19
10.03.20
10.03.21
10.03.22
10.03.23
10.03.24
10.03.25
10.03.26
Спојна опрема за изолаторски ДЗп ланац
Склоп за пролазно причвршћење OPGW заштитног
ужета на затезном стубу
Склоп за причвршћење OPGW заштитног ужета на
затезном стубу (са спустом до наставне спојнице) на
стубовима бр.53A и бр.61
Склоп за причвршћење OPGW заштитног ужета на
порталу ТС (само са једне стране и са спустом до
наставне спојнице и изолатором и затезачем) на
порталу ТС Рудник 1 и на порталу ТС Рудник 2
Склоп за причвршћење OPGW заштитног ужета на
носећем стубу са G носачем
Постоље за монтажу склопа за заштитно уже на "УЗ"
стубу тип "А"
Компресиона спојница за наставак проводника уже
SRPS N.C1.351-240/40-Al/Č
Компресиона спојница за поправак проводника уже
SRPS N.C1.351-240/40-Аl/Č
Спирала за поправак спољњег слоја OPGW ужета
Комплет против увртања OPGW ужета
Склоп за вучење OPGW ужета (вучна
чарапица+обртни зглоб)
Пригушивачи вибрација за проводник уже SRPS
N.C1.351-240/40-Al/Č
Пригушивачи вибрација за заштитно уже OPGW уз
носеће завешење
Пригушивачи вибрација за заштитно уже OPGW уз
затезно завешење
Опоменске таблица са ознаком бр. стуба
Таблице за ознаку фаза
Заставица
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком.
6
ком.
14
ком.
2
ком.
2
ком.
13
ком.
4
ком.
1
ком.
1
ком.
ком.
1
1
ком.
1
ком.
57
ком.
26
ком.
ком.
ком.
ком.
34
4
12
48
32/145
Предмер и предрачун радова
10.03.27
10.03.28
10.03.29
10.03.30
10.03.31
10.03.32
10.03.33
10.03.34
10.03.35
10.03.36
10.03.37
Транспорт опреме и материјала из магацина до
стубног места
Пријем и сортирање електроопреме и материјала на
градилишту (према предмеру)
Mонтажа изолаторских ланаца на новим стубовима
45НОВИ , 50НОВИ, 56А НОВИ и 63А НОВИ и
постојећим стубовима бр.44, бр.46, бр.47, бр.49,
бр.52, бр.53, бр.57 и бр.63
Mонтажа склопа за причвршћење заштитног ужета на
новим стубовима 45НОВИ , 50НОВИ, 56А НОВИ и 63А
НОВИ и постојећим стубовима бр.44, бр.46, бр.47,
бр.48, бр.49, бр.51, бр.52, бр.53, бр.53А, бр.54, бр.55,
бр.56, бр.57, бр.58, бр.59, бр.60, бр.60а, бр.61, бр.62,
бр.63, бр.64, бр.65, бр.66, бр.67, бр.68 и на порталу
ТС Рудник 1 и порталу ТС Рудник 2
Затезање постојећег проводника од стуба бр.50
НОВИ до стуба бр.52, од стуба бр.53А до стуба
бр.56А НОВИ и одстуба бр.63АНОВИ достуба бр.65
Развлачење и затезање новог проводника од стуба
бр.44 до стуба бр.50 НОВИ, од стуба бр. 56А НОВИ
до стуба бр.57 и од стуба бр.63 до стуба бр.63А
НОВИ.
Затезање постојећег заштитног ужета OPGW
одпортала ТС Рудник 1 до портала ТС Рудник 2
Израда струјних мостова, по затезном стубу
Клемовање проводника по носећем стубу
Клемовање OPGW заштитног ужета, по носећем
стубу
Монтажа пригушивача вибрација на
проводник
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
пауш.
1
пауш.
1
стуб
12
стуб
31
km
трасе
2,1
km
трасе
1,63
km
трасе
стуб
стуб
6,75
8
3
стуб
9
ком.
57
33/145
10.03.38
10.03.39
10.03.40
10.03.41
10.03.42
10.03.43
10.04.00
10.04.02
10.04.03
10.04.04
Монтажа пригушивача вибрација на
OPGW уже
Монтажа опоменских таблица
Монтажа таблица за нумерисање фаза
Мерење отпора уземљења стубова
Специјалистичко настављање заштитног OPGW
ужета "сплајсовање" оптичких влакана
(4 х 48)
Мерење и испитивање оптичке везе преко OPGW и
спојница (пре и после монтаже) и израда мерног
протокола.
ком.
ком.
ком.
ком.
60
4
12
4
ком.
192
пауш.
1
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Услуга обављања стручних послова за инвеститора у вези са изградњом инвестиционог објекта
Трошкови инвеститора
1
пауш.
Таксе за катастарске подлоге, грађевинска дозвола,
надзор над грађевинским и електромонтажним
радовима, интерни преглед, технички преглед,
трошкови искључења из погона постојећих
далековода и укључења у погон и друго
пауш.
1
Трошкови испитивања опреме, материјала и стубова,
мерење утицаја далековода и друго
пауш.
1
Радови на другим објектима
10.04.05
10.04.06
10.04.07
Обезбеђење укрштања пута
Пројектовање инвестиционог објекта
Израда пројектно техничке документације далековода
са теренским пројектантским радовима
Пројекти примењених типских стубова бр.10.ДВ.Г.1056 и бр.1-0.ДВ.Г.1059 Пројектног бироа
Електроисток (или слични) са темељима за све
случајеве темељења
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
1
пауш.
1
пауш.
1
34/145
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА УКРШТАЈУ СА КОЛОСЕКОМ
СВЕСКА 6: ДВ 35 kV ТС РУДНИК - ТС МО
АДАПТАЦИЈА НА УКРШТАЊУ СА ТРАСОМ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ
ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА У km 0+856 (колосек 6)
Бр.
Опис радова
4.01.00
ДЕМОНТАЖНО - MOНТАЖНИ РАДОВИ
4.01.01
Припремно – завршни радови,
транспорт свог потребног материјала на
градилиште
(из магацина Извођача и из магацина
Инвеститора)
укључујући и транспорт демонтираног материјала
на место које одреди Инвеститор.
4.01.02
Радови на демонтажи постојећих и
монтажи нових изолаторских ланаца
4.02.00
НАБАВКА ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ
4.02.01
4.02.02
Двоструки носећи ланац (DN)
Двоструки затезни ланац (DZ)
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
Количина
Јед. мере
пауш.
1
пауш.
1
ком.
ком.
3
3
35/145
Књига 9: ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
НА УКРШТАЈУ СА КОЛОСЕКОМ
Свеска 7: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА 1kV И
10kV
Бр.
Опис радова
Јед. мере
Коли -чина
А
01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.02
УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 13+791,5 ИНДУСТРИЈСКЕ
ПРУГЕ (КОЛОСЕК 4)
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Демонтажа постојећег армирано-бетонског
стуба висине стабла 12m, комплет са
чишћењем, транспортом и складиштењем у
магацин који одреди инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
- Ископ
- Одвоз
- Оплата
- Шљунак
- Бетон МB20
- Бетон МB30
- Арматура МА 500/560, димензије коша
2,15×(0,50+0,70+0,70+0,70+0,50) [m2].
Укупно комада:
01.01.03
ком
1
Израда армирано-бетонског темеља типа
ТПК18 за нови крајњи армирано-бетонски
стуб 12/1600. Темељ је призматичног
облика димензија 2,2m x 0,9m x 0,9m.
Позиција обухвата: ископ земље за темељ
стуба у земљишту до III категорије са
затрпавањем, набијањем у слојевима и
панирањем, бетонирање темеља стуба
бетоном МB20, израду оплате, заливање
стуба ситнозрнастим бетоном МБ30,
уградњу мрежасте арматуре Q188 МА
500/560 и одвоз вишка земље. У темељ
уградити PVC цеви за пролаз челичне жице
за уземљење и пролаз каблoва. Изглед
темеља је дат на посебном цртежу.
Набавка, испорука и постављање крајњег
армирано-бетонског стуба дужине 12m, са
атестираном називном силом на врху стуба
од 1600 daN (12/1600). Стуб се испоручује
са одговарајућим бетонским конзолама за
распоред проводника у троугао.
Плаћа се по стубном месту. Укупно за рад,
материјал и транспорт.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
3
m
3
m
2
m
3
m
3
m
3
m
1,86
1,86
5,28
0,08
1,15
0,40
kg
39,46
ком.
2
ком
2
36/145
01.01.04
Ископ рова за полагање новог кабла 10kV,
XHE 49-A 4x(1x150)mm² (1 жила резева) у
земљи дубине 80cm и ширине 40cm.
Формирање постељице од ситнозрнасте
земље у два слоја по 10cm испод и изнад
кабла. Затрпавање рова са набијањем у
слојевима и то 30cm изнад каблова
обевезно ручно, а остали део машински.
Утовар и одвоз вишка земље на депонију
или планирање.
m'
24,5
m'
10
ком
3
ком
1
комплет
2
01.01.05
Израда кабловске канализације на прелазу
испод будућег индустријског колосека.
Обележавање трасе и ископ рова димензије
0,70 х 1,60м са полагањем бетонских
кабловица које се састоје од 2 х 4 отвора Ø
100мм (полагањ у два реда). Кабловице се
полажу на слој бетона МБ 10, дебљине 10
cm, спојеви цеви се брижљиво обрађују и
заливају бетоном. Полагање се врши у два
реда, са међусобним померањем спојева.
Ивице улазних отвора бетонске
канализације обложити оловним лимом.
Отворе цеви које се не користе затворити
пластичим чепом или на сличан начин.
Насипање шљунка, затрпавање рова у
слојевима, утовар и одвоз вишка ископаног
материјала на депонију или планирање.
01.01.06
01.02.00
01.02.01
01.02.02
Испорука и уградња маркера за
нерегулисан терен за обележавање трасе
кабла, кабловске канализације и укрштања
са подземним инсталацијама.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Демонтажа комплетне опреме и ужади 10kV
на бетонском стубу који се демонтира и
транспорт у магацин који одреди
инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
Испорука и монтажа спојне и овесне опреме
за прихват постојећих надземних ужади
10kV на крајњем стубу (12/1600):
- Ланац силиконски изолаторски једноструки
затезни LSI JZ 12kV комплет са спојном
опремом - 3 ком
- Потпорни силиконски изолатор PSI 12kV
са анкер завртњем и навојем М20 - 1 ком
- израда струјних мостова на крајњем стубу
са постављањем једне струјне стезаљке по
мосту. - 3 ком.
Остали прибор неопходан за причвршћење
опреме на носаче. Комплетан материјал и
рад.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
37/145
01.02.03
Испорука и полагање кабловског вода
10kV, XHE 49-A 4x(1x150)mm² (1 жила
резева) између нових крајњих армиранобетонских стубова 12/1600 . Кабл се полаже
у већ ископан кабловски ров а на прелазу
испод будуће индустријске пруге кроз
бетонске кабловице. Позиција обухвата и
набавку и полагање 2 PVC траке за
упозорење, прва на дубини 0,3m од кабла, а
друга на 0,5m од кабла. Набавка и
постављање обујмица од олова са
утиснутим карактеристикама кабла: тип,
напон, пресек и годину полагања. Ознаке се
постављају на улазу и излазу из PVC цеви,
а у кабловском рову на сваких 5m дужине
кабла.Комплетан материјал и рад.
m'
57
Израда и монтажа кабловске завршнице за
спољну монтажу за кабл типа XHE 49-A
4x(1x150)mm² /10kV. Полагање кабла уз
бетонски стуб, намештање и израда
свих потребних веза и спојева. Комплет
радови, носачи, обујмице.прибор и алат
према каталогу произвођача.
ком
2
Испорука и монтажа метал-оксидних (ZNO)
одводника пренапона тип OPN 12kV, 10kА
комплет са конзолом и прибором за
монтажу
ком
6
Израда уземљења са два прстена
уземљивача од поцинковане округле жице
од челика Ø 10 mm према цртежу из
пројекта. Обрачунава се по стубу.
ком
2
01.02.07
Испорука и монтажа заштитног олука за
кабл L=2m направљеног од профила
2х(100х50х10) према приложеном детаљу.
ком
2
01.02.08
Неспецифицирани ел. монтажни радови
према потребама на терену и налогу
надзорног органа.
комплет
1
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.03.00
01.03.01
01.03.02
ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
Припремно завршни радови око
организације градилишта, санација
оштећених површина, остали ситни
непредвиђени радови и материјал.
Геодетско симање положеног
кабловског вода са уцртавањем трасе у
техничку документацију и катастар
подземних инсталација РГЗ са свим
неопходним детаљима. Комплет траса
кабловског вода са свим пратећим
детаљима (плаћање по рачуну).
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
паушално
km
0,0345
38/145
01.03.03
01.03.04
01.03.05
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02
Напонско испитивање кабловског вода
између кабловских прикључака „фазовање"
кабловских жила са испитивањем,
постављањем и пломбирањем кабловских
таблица са подацима из протокола о
извршеним испитивањима. Плаћање по
рачуну.
Трошкови погона управљања
дистрибутивном мрежом са потребним
бројем манипулација по завршеним
испитивањима. Плаћање по рачуну.
комп-лет
1
ком
1
Трошкови надлежних јавних предузећа и
установа за вршење техничког надзора у
току изградње објекта. Плаћање по
ценовнику за извршене услуге.
комплет
1
УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 14+149,4 ИНДУСТРИЈСКЕ
ПРУГЕ (КОЛОСЕК 4)
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Демонтажа постојећег армирано-бетонског
стуба висине стабла 12m, комплет са
чишћењем, транспортом и складиштењем у
магацин који одреди инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
ком
2
Израда армирано-бетонског темеља типа
ТПК18 за нови крајњи армирано-бетонски
стуб 12/1600. Темељ је призматичног
облика димензија 2,2m x 0,9m x 0,9m.
Позиција обухвата: ископ земље за темељ
стуба у земљишту до III категорије са
затрпавањем, набијањем у слојевима и
панирањем, бетонирање темеља стуба
бетоном МB20, израду оплате, заливање
стуба ситнозрнастим бетоном МБ30,
уградњу мрежасте арматуре Q188 МА
500/560 и одвоз вишка земље. У темељ
уградити PVC цеви за пролаз челичне жице
за уземљење и пролаз каблoва. Изглед
темеља је дат на посебном цртежу.
- Ископ
- Одвоз
- Оплата
- Шљунак
- Бетон МB20
- Бетон МB30
- Арматура МА 500/560, димензије коша
2,15×(0,50+0,70+0,70+0,70+0,50) [m2].
Укупно комада:
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
3
m
3
m
2
m
3
m
3
m
3
m
1,86
1,86
5,28
0,08
1,15
0,40
kg
39,46
ком.
2
39/145
02.01.03
02.01.04
Набавка, испорука и постављање крајњег
армирано-бетонског стуба дужине 12m, са
атестираном називном силом на врху стуба
од 1600 daN (12/1600). Стуб се испоручује
са одговарајућим бетонским конзолама за
распоред проводника у троугао.Плаћа се по
стубном месту. Укупно за рад, материјал и
транспорт.
Ископ рова за полагање новог кабла 10kV,
XHE 49-A 4x(1x150)mm² (1 жила резева) у
земљи дубине 80cm и ширине 40cm.
Формирање постељице од ситнозрнасте
земље у два слоја по 10cm испод и изнад
кабла. Затрпавање рова са набијањем у
слојевима и то 30cm изнад каблова
обевезно ручно, а остали део машински.
Утовар и одвоз вишка земље на депонију
или планирање.
ком
2
m'
115
m'
13
m'
11
02.01.05
Израда кабловске канализације на прелазу
испод будућег индустријског колосека.
Обележавање трасе и ископ рова димензије
0,70 х 1,70м са полагањем бетонских
кабловица које се састоје од 2 х 4 отвора Ø
100мм (полагањ у два реда). Кабловице се
полажу на слој бетона МБ 10, дебљине 10
cm, спојеви цеви се брижљиво обрађују и
заливају бетоном. Полагање се врши у два
реда, са међусобним померањем спојева.
Ивице улазних отвора бетонске
канализације обложити оловним лимом.
Отворе цеви које се не користе затворити
пластичим чепом или на сличан начин.
Насипање шљунка, затрпавање рова у
слојевима, утовар и одвоз вишка ископаног
материјала на депонију или планирање.
02.01.06
Израда кабловске канализације на прелазу
саобраћајнице. Обележавање трасе,
делимично разбијање коловоза и ископ
рова димензије 0,70 х 1,20м са полагањем
бетонских кабловица које се састоје од 2 х 4
отвора Ø 100мм (полагањ у два реда).
Кабловице се полажу на слој бетона МБ 10,
дебљине 10 cm, спојеви цеви се брижљиво
обрађују и заливају бетоном. Полагање се
врши у два реда, са међусобним
померањем спојева. Ивице улазних отвора
бетонске канализације обложити оловним
лимом. Отворе цеви које се не користе
затворити пластичим чепом или на сличан
начин. Насипање шљунка, затрпавање рова
у слојевима, утовар и одвоз вишка
ископаног материјала на депонију или
планирање.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
40/145
02.01.07
Испорука и уградња маркера за
нерегулисан терен за обележавање трасе
кабла, кабловске канализације и укрштања
са подземним инсталацијама.
02.02.00
02.02.01
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
02.02.02
Демонтажа комплетне опреме и ужади 10kV
на бетонском стубу који се демонтира и
транспорт у магацин који одреди
инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
Испорука и монтажа спојне и овесне опреме
за прихват постојећих надземних ужади
10kV на крајњем стубу (12/1600):
- Ланац силиконски изолаторски једноструки
затезни LSI JZ 12kV комплет са спојном
опремом - 3 ком
- Потпорни силиконски изолатор PSI 12kV
са анкер завртњем и навојем М20 - 1 ком
- израда струјних мостова на крајњем стубу
са постављањем једне струјне стезаљке по
мосту. - 3 ком.
Остали прибор неопходан за причвршћење
опреме на носаче. Комплетан материјал и
рад.
ком
6
ком
2
комплет
2
m'
161
02.02.03
Испорука и полагање кабловског вода
10kV, XHE 49-A 4x(1x150)mm² (1 жила
резева) између нових крајњих армиранобетонских стубова 12/1600 . Кабл се полаже
у већ ископан кабловски ров а на прелазу
испод будуће индустријске пруге и
асфалтног пута кроз бетонске кабловице.
Позиција обухвата и набавку и полагање 2
PVC траке за упозорење, прва на дубини
0,3m од кабла, а друга на 0,5m од кабла.
Набавка и постављање обујмица од олова
са утиснутим карактеристикама кабла: тип,
напон, пресек и годину полагања. Ознаке се
постављају на улазу и излазу из PVC цеви,
а у кабловском рову на сваких 5m дужине
кабла.
Комплетан материјал и рад.
02.02.04
Израда и монтажа кабловске завршнице за
спољну монтажу за кабл типа XHE 49-A
4x(1x150)mm² /10kV. Полагање кабла уз
бетонски стуб, намештање и израда
свих потребних веза и спојева. Комплет
радови, носачи, обујмице.прибор и алат
према каталогу произвођача.
ком
2
02.02.05
Испорука и монтажа метал-оксидних (ZNO)
одводника пренапона тип OPN 12kV, 10kА
комплет са конзолом и прибором за
монтажу
ком
6
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
41/145
02.02.06
02.02.07
02.02.08
02.03.00
02.03.01
02.03.02
02.03.03
02.03.04
02.03.05
03.00.00
03.01.00
03.01.01
Израда уземљења са два прстена
уземљивача од поцинковане округле жице
од челика Ø 10 mm према цртежу из
пројекта. Обрачунава се по стубу.
ком
2
Испорука и монтажа заштитног олука за
кабл L=2m направљеног од профила
2х(100х50х10) према приложеном детаљу.
ком
2
комплет
1
Неспецифицирани ел. монтажни радови
према потребама на терену и налогу
надзорног органа.
ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
Припремно завршни радови око
организације градилишта, санација
оштећених површина, остали ситни
непредвиђени радови и материјал.
Геодетско симање положеног
кабловског вода са уцртавањем трасе у
техничку документацију и катастар
подземних инсталација РГЗ са свим
неопходним детаљима. Комплет траса
кабловског вода са свим пратећим
детаљима (плаћање по рачуну).
Напонско испитивање кабловског вода
између кабловских прикључака „фазовање"
кабловских жила са испитивањем,
постављањем и пломбирањем кабловских
таблица са подацима из протокола о
извршеним испитивањима.
Плаћање по рачуну.
Трошкови погона управљања
дистрибутивном мрежом са потребним
бројем манипулација по завршеним
испитивањима. Плаћање по рачуну.
паушално
km
0,139
комплет
1
ком
1
Трошкови надлежних јавних предузећа и
установа за вршење техничког надзора у
току изградње објекта. Плаћање по
ценовнику за извршене услуге.
комплет
1
УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 0+476,5 ИНДУСТРИЈСКЕ
ПРУГЕ (КОЛОСЕК 6)
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Демонтажа постојећег армирано-бетонског
стуба висине стабла 12m, комплет са
чишћењем, транспортом и складиштењем у
магацин који одреди инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком
1
42/145
03.01.02
Израда армирано-бетонског темеља типа
ТПК18 за нови крајњи армирано-бетонски
стуб 12/1600. Темељ је призматичног
облика димензија 2,2m x 0,9m x 0,9m.
Позиција обухвата: ископ земље за темељ
стуба у земљишту до III категорије са
затрпавањем, набијањем у слојевима и
панирањем, бетонирање темеља стуба
бетоном МB20, израду оплате, заливање
стуба ситнозрнастим бетоном МБ30,
уградњу мрежасте арматуре Q188 МА
500/560 и одвоз вишка земље. У темељ
уградити PVC цеви за пролаз челичне жице
за уземљење и пролаз каблoва. Изглед
темеља је дат на посебном цртежу.
- Ископ
- Одвоз
- Оплата
- Шљунак
- Бетон МB20
- Бетон МB30
- Арматура МА 500/560, димензије коша
2,15×(0,50+0,70+0,70+0,70+0,50) [m2].
Укупно комада:
03.01.03
03.01.04
Набавка, испорука и постављање крајњег
армирано-бетонског стуба дужине 12m, са
атестираном називном силом на врху стуба
од 1600 daN (12/1600). Стуб се испоручује
са одговарајућим бетонским конзолама за
распоред проводника у троугао.
Плаћа се по стубном месту. Укупно за рад,
материјал и транспорт.
Ископ рова за полагање новог кабла 10kV,
XHE 49-A 4x(1x150)mm² (1 жила резева) у
земљи дубине 80cm и ширине 40cm.
Формирање постељице од ситнозрнасте
земље у два слоја по 10cm испод и изнад
кабла. Затрпавање рова са набијањем у
слојевима и то 30cm изнад каблова
обевезно ручно, а остали део машински.
Утовар и одвоз вишка земље на депонију
или планирање.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
3
m
3
m
2
m
3
m
3
m
3
m
1,86
1,86
5,28
0,08
1,15
0,40
kg
39,46
ком.
2
ком
2
m'
66
43/145
03.01.05
Израда кабловске канализације на прелазу
испод будућег индустријског колосека.
Обележавање трасе и ископ рова димензије
0,70 х 1,60м са полагањем бетонских
кабловица које се састоје од 2 х 4 отвора Ø
100мм (полагањ у два реда). Кабловице се
полажу на слој бетона МБ 10, дебљине 10
cm, спојеви цеви се брижљиво обрађују и
заливају бетоном. Полагање се врши у два
реда, са међусобним померањем спојева.
Ивице улазних отвора бетонске
канализације обложити оловним лимом.
Отворе цеви које се не користе затворити
пластичим чепом или на сличан начин.
Насипање шљунка, затрпавање рова у
слојевима, утовар и одвоз вишка ископаног
материјала на депонију или планирање.
03.01.06
03.02.00
03.02.01
03.02.02
m'
14
ком
3
ком
1
комп-лет
2
Испорука и уградња маркера за
нерегулисан терен за обележавање трасе
кабла, кабловске канализације и укрштања
са подземним инсталацијама.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Демонтажа комплетне опреме и ужади 10kV
на бетонском стубу који се демонтира и
транспорт у магацин који одреди
инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
Испорука и монтажа спојне и овесне опреме
за прихват постојећих надземних ужади
10kV на крајњем стубу (12/1600):- Ланац
силиконски изолаторски једноструки
затезни LSI JZ 12kV комплет са спојном
опремом - 3 ком - Потпорни силиконски
изолатор PSI 12kV са анкер завртњем и
навојем М20 - 1 ком - израда струјних
мостова на крајњем стубу са постављањем
једне струјне стезаљке по мосту. - 3 ком.
Остали прибор неопходан за причвршћење
опреме на носаче. Комплетан материјал и
рад.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
44/145
03.02.03
Испорука и полагање кабловског вода
10kV, XHE 49-A 4x(1x150)mm² (1 жила
резева) између нових крајњих армиранобетонских стубова 12/1600 . Кабл се полаже
у већ ископан кабловски ров а на прелазу
испод будуће индустријске пруге кроз
бетонске кабловице. Позиција обухвата и
набавку и полагање 2 PVC траке за
упозорење, прва на дубини 0,3m од кабла, а
друга на 0,5m од кабла. Набавка и
постављање обујмица од олова са
утиснутим карактеристикама кабла: тип,
напон, пресек и годину полагања. Ознаке се
постављају на улазу и излазу из PVC цеви,
а у кабловском рову на сваких 5m дужине
кабла.
Комплетан материјал и рад.
m'
102
Израда и монтажа кабловске завршнице за
спољну монтажу за кабл типа XHE 49-A
4x(1x150)mm² /10kV. Полагање кабла уз
бетонски стуб, намештање и израда
свих потребних веза и спојева. Комплет
радови, носачи, обујмице.прибор и алат
према каталогу произвођача.
ком
2
Испорука и монтажа метал-оксидних (ZNO)
одводника пренапона тип OPN 12kV, 10kА
комплет са конзолом и прибором за
монтажу
ком
6
Израда уземљења са два прстена
уземљивача од поцинковане округле жице
од челика Ø 10 mm према цртежу из
пројекта. Обрачунава се по стубу.
ком
2
03.02.07
Испорука и монтажа заштитног олука за
кабл L=2m направљеног од профила
2х(100х50х10) према приложеном детаљу.
ком
2
03.02.08
Неспецифицирани ел. монтажни радови
према потребама на терену и налогу
надзорног органа.
комплет
1
03.02.04
03.02.05
03.02.06
03.03.00
03.03.01
03.03.02
ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
Припремно завршни радови око
организације градилишта, санација
оштећених површина, остали ситни
непредвиђени радови и материјал.
Геодетско симање положеног
кабловског вода са уцртавањем трасе у
техничку документацију и катастар
подземних инсталација РГЗ са свим
неопходним детаљима. Комплет траса
кабловског вода са свим пратећим
детаљима (плаћање по рачуну).
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
паушално
km
0,08
45/145
03.03.03
03.03.04
03.03.05
•
•
Напонско испитивање кабловског вода
између кабловских прикључака „фазовање"
кабловских жила са испитивањем,
постављањем и пломбирањем кабловских
таблица са подацима из протокола о
извршеним испитивањима.
Плаћање по рачуну.
Трошкови погона управљања
дистрибутивном мрежом са потребним
бројем манипулација по завршеним
испитивањима. Плаћање по рачуну.
Трошкови надлежних јавних предузећа и
установа за вршење техничког надзора у
току изградње објекта. Плаћање по
ценовнику за извршене услуге.
комплет
1
ком
1
комплет
1
Рок извршења: Рок извршења радова из предмета набавке је на основу захтева
наручиоца у року не дужем од 180 радних дана од дана увођења у посао.
Место извршења: ТЕ-KO Костолац
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
46/145
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11 000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324, web site: www.sicip.co.rs
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ
ИЗГРАДЊЕ ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА ОД
ТЕ КОСТОЛАЦ Б ДО ПОСТОЈЕЋЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКЕ МРЕЖЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПД
"ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ"
КЊИГA 14
Технички услови
НАРУЧИЛАЦ:
ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
БЕОГРАД Царице Милице 2
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
47/145
10.01.00. АДАПТАЦИЈЕ ДАЛЕКОВОДА
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
48/145
ДВ 110 kV бр.1160 Дрмно (СП) – Рудник 2
3. УПУТСТВО ЗА ЗА ИЗГРАДЊУ
3.1. ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ
Детаљан опис конструкције стубова, упутства за монтажу и изградњу стубова, као и упутства за
темељење стубова дата су у пројектима стубова.
3.2. ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНЕ РАДОВЕ
3.2.1. Опште о електромонтажним радовима
Пре почетка извођења електромонтажних радова, извођач радова треба да детаљније разради термин
план односно динамику радова коју је дао у својој понуди за извођење радова и такав план треба да
достави надзорном органу инвеститора.
Према својој природи, ови радови се могу поделити на припремне (претходне), главне и завршне радове.
Обзиром да електромонтажни радови наступају после грађевинских, за исте ће се користити већ
формирана градилишта као и изграђени приступни путеви до сваког стубног места, што олакшава
транспорт опреме и механизације на трасу.
3.2.2. Припремни радови
У припремне (претходне) радове улази пријем и транспорт опреме и материјала од складишта
инвеститора до градилишта, где се опрема сортира ради ефикаснијег транспорта на трасу и боље
организације рада. Сва опрема и материјали који ће бити уграђени на далеководу морају имати
одговарајуће атесте. Служба извођача или инвеститора која је набавила опрему или материјал дужна је
да за исте приложи атесте о испитивању. Сви атести морају бити приложени у документацији код
техничког пријема објекта.
Извођач радова треба да обиђе трасу далековода, односно део трасе где ће се изводити радови, да се
упозна са тереном, прилазним путевима и да уколико уочи нове објекте на траси о томе одмах обавести
инвеститора.
Просек кроз шуму, сеча дрвећа и воћки
Траса предметног далековода нема укрштања са шумом и воћњацима.
План размештаја бубњева и монтаже ужади
Размештај бубњева дуж трасе се одређује према технологији рада извођача, на основу техно економске
анализе и у складу са дужинама затезних поља, конфигурацијом терена и објектима који се укрштају и за
исти је потребна сагласност надзорног органа и инвеститора.
Потребно је да извођач радова води рачуна да буде што мање наставака на ужадима.
Настављање проводника према прописима није дозвољено у распонима укрштања са спортским
игралиштима, магистралним путевима, аутопутевима и путевима у густо насељеним местима, пловним
рекама и каналима, ТК водовима, железничким пругама и др.
Растојање наставне спојнице од носеће или затезне стезаљке не сме бити мање од 20 м.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
49/145
У фази припремних радова израђује се и план реализације монтаже ужади на надземном воду од стране
извођача радова, а у сарадњи са надзорним органом за електромонтажне радове. Тај план треба да
садржи начин и време трајања електромонтажних радова по затезним пољима заједно са плановима
искључења високонапонских и нисконапонских водова. План за електромонтажне радове доставља се
инвеститору на увид пре почетка радова.
О почетку електромонтажних радова обавештавају се надлежне организације и установе: предузећа за
путеве, ЖТП, електродистрибуције, ПТТ предузећа, власници кућа и осталих објеката, итд. Постављање
одговарајуће сигнализације и знакова упозорења, и регулисање саобраћаја на аутопуту, магистралном
или неком другом путу регулише се са надлежним МУП-ом према посебним елаборатима који се раде у
ту сврху.
Анкерисање стубова
Пре почетка развлачења ужади потребно је затезне стубова правилно анкерисати, јер нису рачунати као
крајњи.
Анкер сајла се преко котураче, која је причвршћена на крај конзоле односно врх стуба, причвршћује на
анкерно сврдло или дрвену облицу. Анкерно сврдло се уврће у земљу довољно дубоко да може да издржи
силу затезања анкерне сајле. Удаљеност сврдла од стуба је толика да угао сајле са тлом не буде већи од
30°. Уместо анкерног сврдла може да се употреби дрвена облица дужине око 1 м, која се укопава у тло.
Анкери се скидају тек по завршетку електромонтажних радова.
3.2.3. Главни електромонтажни радови
Главни радови започињу транспортом материјала, опреме и алата од градилишта до стубова, где се
састављају изолаторски ланци (према стубној листи), подижу на стубове и учвршћују на конзоле, а
опрема за заштитну ужад на врхове стуба. Сви радници који раде на електромонтажним радовима
морају имати одговарајућа атестирана заштитна средства (кацига, појас и друго), алат и опрему (лагане
мердевине, пул лифтове, котураче, конопце и остало).
Следећа радна операција је монтажа ужади. Редослед развлачења ужади је одређен планом и у ту сврху се
на дефинисана места транспортују постоље са кочницом, вучна машина, вучна сајла са окретном
стезаљком за уже ("чарапица") и бубањ са ужетом. Место постоља и бубња као и вучне машине одређен
је планом развлачења ужади.
Ако у затезном пољу има нисконапонских и високонапонских водова, електродистрибуција врши
искључења, уземљења и спуштање ужади високонапонског вода на укрштајним стубовима да могу да се
прописано пређу.
На местима укрштања извођач не сме изводити радове без сагласности и дозволе надлежног предузећа (
Железница , путеви , ЕПС , водопривреда и др. )
Ако постоји потреба, код надземних водова (ВН, НН, ТКВ) се постављају заштитни портали или
пијантали са дрвеном пречком за прихват ужета. Овакве скеле се постављају и за обезбеђење укрштања
са кућама, железничким пругама, важнијим путевима, плантажним воћњацима и виноградима са
редовима жица. На сваки носећи стуб се на врх постављају котураче за прихват заштитног ужета.
Минимални пречник котураче за сву ужад даје произвођач.
Положај бубња на постољу је такав да се уже одмотава са горње стране.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
50/145
По класичној технологији рада, вучна сајла (форсајла) се почев од бубња ручно развлачи и на сваком
стубу поставља у котурачу, а кад се "развуче" тада се крај сајле помоћу "чарапице" и лако обртног
зглоба, учврсти на почетак ужета. Други крај сајле се учврсти на вучну машину и почиње развлачење
ужета. Ако је дужина затезног поља већа од дужине вучне сајле, врши се пребацивање вучне машине на
нови положај, а вучна сајла поново ручно развлачи. Ако се врши настављање ужета, то се врши
компресионим спојницама, а радове треба изводити по интерном упутству ЕМС-а које безбеђује
надзорни орган. Код сваког носећег стуба треба да буде радник који контролише развлачење ужета.
Пожељно је да у распону где се врши настављање, осим прописима изузетих објеката, не буде зграда,
дворишта, важнијих путева и сличних објеката.
Када се развуку сва ужад, прелази се на процес затезања. Приликом уравнавања угиба ужади
температура амбијента се мери термометром на висини од око 2 м изнад тла. Међутим, ако је дан сунчан,
температура ужета је виша од температуре ваздуха о чему треба водити рачуна. У таквим приликама
добро је имати контактни термометар, који се поставља на уже и који мери тачну температуру ужета.
Уравнавање угиба
Уравнавање угиба може се вршити на неколико начина.
Овде ће бити наведена два најчешћа начина уравнавања угиба:
1. Уравнавање угиба визирањем
2. Уравнавање угиба геодетским инструментом
Вредности за угиб узимају се према монтажним табелама урађеним према идеалном распону.
Уравнавање угиба визирањем врши се тако што се на два суседна стуба одмери прерачунати угиб и исти
означи на појасним штаповима оба стуба. Означавање угиба се врши са летвама које се хоризонтално
причвршћују на појасни штап. Одмеравање угиба се врши од тачке причвршћења проводника. Код
носећег стуба то је носећа стезаљка проводника (односно при развлачењу место проводника у котурачи),
а код затезног стуба тачка вешања изолаторског ланца на конзоли (заставица или у стремен). Угиб је
уравнат када се уже нађе тачно у линији обе летве. Код овог система уравнавања јасно је да мора
постојати видљивост између тачака на стубу (летава) које означавају угиб.
Уравнавање угиба са геодетским инструментом врши се када се тражи прецизније мерење угиба, односно
када се тачке на стубу не догледају. Код овог метода се морају познавати сви подаци за распон у коме се
мери угиб (коте тачака причвршћења ужета, распон).
За овај начин уравнавања угиба има неколико метода зависно од тога где се у односу на мерени распон
поставња геодетски инструмент, а то пак зависи од конфигурације терена. Када то ситуација омогућава,
инструмент се поставља на средини распона и на довољној удаљености од трасе тако да се добро виде
тачке причвршћења ужета на стубу као и најнижа тачка ужета у распону.
Приликом избора распона у коме ће се вршити уравнавање угиба за једно затезно поље, треба се
придржавати следећих правила:
У краћим затезним пољима (до око 6 распона) уравнавање угиба врши се у приближно средњем распону.
Код дужих затезних поља уравнавање угиба врши се у два распона, и то у првом који се налази у првој
трећини и у другом који је у другој трећини затезног поља.
Дужина распона у којем се врши уравнавање угиба треба да је што приближнија вредности идеалног
распона за то затезно поље.
Мерење угиба за време монтаже ужади врши се у најнижем распону.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
51/145
Компензација нееластичног издужења
Код нових ужади која нису била изложена напрезањима на истезање, због нееластичног издужења (трајно
издужење) током времена долази до повећања угиба у односу на рачунске вредности из табела угиба.
Ово може да изазове угрожавање сигурносних висина уколико приликом пројектовања није узимано у
обзир повећање угиба због нееластичног издужења ужета или није вршена одговарајућа компензација
приликом монтаже.
Нееластично издужење ужади састоји се од две компоненете. геометријског, које настаје услед слагања
жица у слојевима и компактирања ужета, и металуршког издужења које настаје током времена због
пластичне деформације жица услед сила затезања и старења материјала.
У принципу, компензација нееластичног издужења ужета може се вршити на два начина:
1. Затезањем са максимално дозвољеном силом која је предвиђена пројектом, или силом 15 до 20% већом
од силе монтаже у трајању од неколико сати (не мање од 2 сата), односно у трајању зависно од услова и
економичности монтаже. За овај начин компензације услов је да се сила мери прецизним динамометром;
2. Температурном компензацијом, која у ствари представља уравнавање угиба на температури која је
15°C за проводник и 10°C за заштитно уже нижа од стварне температуре околине. Приликом коришћења
ове методе треба бити врло опрезан у хладним зимским месецима.
У пракси, нееластично (трајно) издужење најчешће се елиминише комбинацијом наведена два начина:
геометријска компонента трајног издужења ужета, односно њен највећи део компензује се повећаном
силом у фази монтаже ужади, док се део металуршког издужења елиминише температурном
компензацијом.
Метод компензације нееластичног издужења ужади се дефинише главним пројектом узимајући у обзир
пун век трајања електро опреме и предвиђене резерве у сигурносним висинама.
Табеле угиба које су дате у пројекту су урађене према идеалном распону .За распон у ком се врши
уравнавање угиба потребно је извршити само прерачунавање за стварну температуру.
Кад се заврши уравнавање угиба свих ужади, она остају у котурачама још 24 сата да се напрезања у свим
распонима изједначе, а пре стављања истих у носеће стезаљке потребно је још једном проверити угибе.
После учвршћивања проводника у носећим стезаљкама, носећи изолаторски ланци треба да имају
вертикални положај. Носеће стезаљке за проводник и заштитно уже притезати момент кључем.
Произвођач опреме треба да дефинише вредности момента притезања.
Извођач радова све изведене радове уноси у грађевински дневник који редовно оверава надзорни орган.
Оверене радове извођач радова уписује у грађевинску књигу, која чини саставни део документације за
примопредају објекта.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
52/145
Радови на уземљењу стубова
Постављање уземљења челично-решеткастих стубова изводи се за време земљаних и радова на
бетонирању темеља.
Завртње за везу уземљивача са конструкцијом стуба треба премазати заштитном машћу и не треба их
кирнеровати (засецати) као заштиту против одвртања. На посебан захтев инвеститора прикључак
уземљивача се може и заварити за конструкцију стуба (прикључак без завртњева). У таквом случају
отпор уземљења стуба се мери специјалним инструментом без одвајања заштитног ужета.
Уземљење новог стуба бр.4а изводи се у облику од два прстена и то један око самог темеља на дубини од
2,0 m а други око свих темеља на дубини 0,7 m и на удаљењу 1,0 m од конструкције стуба.
Као уземљивач се предвиђа поцинковано округло гвожђе пречника 10 мм и за конструкцију стуба се
прикључује преко стезаљки за уземљење.
Пошто далековод припада мрежи високе сигурности тј. опремљен је уређајима за брзо аутоматско
искључење, то прописи не предвиђају посебне мере за регулисање напона корака и додира према члану
80. Правилника.
Уземљење које је предвиђено обезбеђује отпор уземљења мањи од 15Ω тако да имамо заштиту од
повратног прескока код удара грома у складу са прописима.
О постављеном уземљивачу извођач је обавезан да изради документацију за сваки стуб. Мерење отпора
уземљења са обичним инструментом врши се прво без заштитног ужета, тј. пре његовог развлачења, а
друго мерење након монтаже заштитног ужета. Измерене вредности отпора уземљења уносе се у
документацију за примопредају објекта.
Електромонтажне радове на развлачењу ужади и уземљењу не треба изводити за време грмљавина.
3.2.4. Завршни радови
Радове на другим објектима (ВН, НН, ТКВ, метални цевоводи и ограде, и сл.) уколико их има, изводе
власници тих објеката према одобреним елаборатима. У овој фази се уклањају сви помоћни објекти за
обезбеђење објеката који се укрштају, врши се интерни преглед, отклањање примедби, евакуација и
затварање градилишта.
Такође се дуж трасе уклањају сви објекти који су главним пројектом предвиђени за измештање или
уклањање.
У завршне радове спада и обележавање и означавање стубова и фаза. Таблице са ознаком опасности,
бројем стуба и бројем далековода постављају се на висини од око 2,5 m изнад тла на најприступачнијој
страни сваког стуба. На конзоле стубова изнад фазних проводника постављају се таблице за ознаку фаза.
О завршетку радова и планираном стављању далековода под напон обавештавају се све заинтересоване
стране, пре свега становништво на подручју по ком пролази траса.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
53/145
3.2.5. Безбедност и здравље на раду
За време електромонтажних радова на далеководу извођач мора поштовати све мере прописане Законом
о безбедности и здрављу на раду, интерним правилницима извођача и упутствима Инвеститора и
надзорног органа у вези са безбедношћу на раду, при чему се има придржавати основних етичких
принципа у погледу бриге за људе, заштите животне средине и општег економског успеха.
Обавезност коришћење свих предвиђених мера, средстава и опреме за безбедност на раду посебно се
подвлачи јер се електромонтажни радови одвијају на висини и на стубовима који су у низу
распрострањени у простору, који имају утицај и на које имају утицај природни, климатолошки и
временски услови, околни објекти и други радови и радње које се обављају у њиховој близини.
Предметни далековод има и паралелно вођење са постојећим далеководом 110 кВ бр.1159 Дрмно(СП) –
Костолац који је у погону (под напоном), па је потребно извршити уземљење свих ужади предметног
далековода због могуће појаве индукованих напона. Пре стављања далековода у погон односно пуштања
под напон извођач је дужан да по налогу надзорног органа уклони све раднике са далековода и сва
привремена уземљења тако да омогући стављање далековода под напон.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
54/145
4. Упутство за монтажу OPGW ужета
На предметном далеководу уграђено је ОPGW уже проивођача Furukuwa тип D које има следеће
карактеристике:
Ознака:
Пресек:
Пречник:
Тежина:
Рачунска сила кидања:
Максимално радно напрезање:
Изузетно дозвољено напрезање:
Модул еластичности:
Температурни коефицијент:
Отпор на 20°C:
- ACS 49 -5
- 49.5 mm2
- 10.5 mm
- 337 kg/km
- 5080 daN
- 410.4 N/mm2
- 769.5 N/mm2
- 14000 daN/mm2
- 13.4 *10-6 1/°C
- 1.315 Ω/km
На носећим стубовима вешање jе изведено са висећим склопом који је преко заставице причвршћен на Г
носач.
На постојећим затезним стубовима вешање OPGW ужета је изведено са затезном крајњом спиралом која
је преко продуживача и шекле причвршћена на врх стуба.
Причвршћење заштитног ужета на новом затезном стубу врши се преко затезне спирале, подложне
(заштитне) спирале и каушн виљушке на постољу стуба.
Спојна опрема за OPGW уже је са преформираним прутевима – спиралама.
Носеће завешење за OPGW састоји се од специјалне носеће висеће стезаљке са неопренским улошком и
заштитном (носећом) спиралом, а затезно завешење састављено је од затезне спирале, подложне
(заштитне) спирале и каушн виљушке.
Да би се побољшала веза између OPGW ужета и конструкције стуба предвиђени су посебни мостови.
Склоп за затезно причвршћење OPGW ужета на порталима је са затезачем ради фине регулације угиба и
изолаторским чланком ради могућности електричног одвајања уземљења ТС од уземљења далековода.
Радови на припреми, развлачењу и монтажи заштитних ужади и монтажи одговарајуће спојне опреме
морају се изводити према посебним упутствима произвођача и испоручиоца, а овде се дају само опште
напомене у вези са овим радовима на предметном објекту.
4.1. Транспорт
Да би се избегла било каква оштећења OPGW ужета за време транспорта, бубњеви се транспортују у
усправном положају и осигуравају облогама које се могу уклонити тек када се бубањ сигурно постави на
постоље.
На градилишту се бубањ истовараује помоћу камиона са краном, дизалице или преко рампе (косе равни).
Ако се бубањ истоварује краном користи се вратило и погодан зупчаник, а ако се котрља бубањ се сме
окретати само у смеру означеним стрелицама.
4.2. Развлачење, уравнавање угиба OPGW ужета и компензација нееластичног издужења
OPGW уже се пре развлачења ни у ком случају не сме премотавати на други бубањ пошто то може
довести до оштећења жица. Заштитно уже са оптичким влакнима је намотано слично као и класично
заштитно уже (без фибер оптичких влакана).
OPGW уже се са бубња полаже са почетком на доле и у правцу машине за кочење. Аутоматско спрезање
(купловање) кочнице и бубња је неопходно ради спречавања било каквог додатног вучења бубња и
стварања опасних омчи на ужету при активирању редно повезане кочнице. Пречник бубња кочнице (по
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
55/145
правилу двострука фантом кочница) не сме бити мањи од 70 x пречник OPGW кабла али свакако не
мање од 1200 мм.
Вучна машина и кочница се постављају на такву удаљеност од стуба да угао ужета према земљи не буде
већи од 300. Ова удаљеност износи око 1.8 пута висина стуба до врха.
Пре радова на демонтажи постојећег заштитног ужета на врхове стубова на којима се мења уже се
монтирају котураче.
Пречник котураче постављене на носећим стубовима не сме износити мање од 450 мм. На затезним
стубовима пречник котураче не сме бити мањи од 600 мм а пречник крајњих котурача мора бити већи од
800 мм.
У било ком случају минимални полупречник савијања, 15 x пречник кабла, не сме бити прекорачен.
Када се монтирају OPGW ужад која имају алумовелд ( АCS ) жице у спољњем слоју ( OPGW ужад типа
D,Е и F) морају се користити котураче са неопренским улошком или оне са лежиштем за OPGW кабл од
пластике.
Употреба котурача у ''тандем комбинацији'' није дозвољена. Пре употребе треба проверити да ли
котураче раде лако и без великог трења.
Пре развлачења OPGW ужета прво се демонтира постојеће заштитно уже.
Постојеће заштитно уже се најпре одклемује и пребаци у котураче.
Постојећи склопови за овешење заштитног ужета се комплетно демонтирају.
Уколико рупе на конструкцији стуба за додатну везу не одговарају за нове прикључне стезаљке за OPGW
уже, треба их прилагодити на лицу места.
Постојеће заштитно уже ни у ком случају не треба користити као вучно уже (пред-уже, ''форсајла'') за
OPGW уже, већ се њиме може развући само одговарајуће челична вучна сајла.
За углове скретања трасе до око 450 OPGW уже се може развлачити преко једне котураче на затезном
стубу, када је положај котурача такав да је осигурано развлачење без трења и у сагласности са
минималним пречником савијања ужета.
За промене правца веће од 450 OPGW уже се мора развлачити преко најмање две котураче да би се угао
скретања на котурачи редуковао.
Вучно уже (челична сајла) мора бити лако савитљиво и повезано са OPGW ужетом преко два лако
покретна и обртна зглоба (окретна клема). Веза између OPGW и вучног ужета остварује се или преко
''дугачког флексибилног држача проводника'' (спирална затезна спојница, ''чарапица'') или преко
компресионе спојнице.
Када се монтирају OPGW ужад која имају централну челичну цевчицу и жице у једном слоју
( OPGW уже типа D ) морају се користити комплети против увртања OPGW ужета код монтаже а који се
постављају директно на OPGW уже.Код монтаже осталих типова OPGW ужади препоруцује се употреба
комплета против увртања OPGW ужета код монтаже
За време развлачења апсолутно се мора избећи било какав контакт OPGW ужета са земљом. То ће
спречити механичко оштећење ужета или корозију узроковану хемијским састојцима у земљи. Ако се
упркос свим предострожностима у току развлачења појаве нека оштећења на спољњем слоју ужета,
таква места се осигуравају спиралама за поправку.
Ради превазилажења нежељеног и да би се избегла било каква деформација ужета, величина жљеба
бубња кочнице мора одговарати пречнику OPGW ужета. Радна површина жљеба треба да буде
пресвучена тврдом пластиком (полиамид) ради спречавања сваког недозвољеног торзионог ефекта у
ужету и оштећења истог. Ако се користи тврда пластика, на простору код кочнице OPGW уже треба
уземљити.
Приликом развлачења мора се осигурати да се не пређе дозвољено вучно напрезање. Максимално
дозвољено вучно напрезање износи 20% од РТС -номиналног прекидног оптерећења. Уколико није
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
56/145
могућа контрола константног напрезања
ограничавањем вучног напрезања.
треба
дозвољену
максималну
вредност
подесити
У почетку, брзина развлачења се постепено повећава до 5 м/мин, и ако је све у реду може се повећати
максимално до 60 м/мин. Стварна брзина развлачења зависи, наравно, од конфигурацује далековода.
Строго се забрањује коришћење самохватајућих стезаљки – такозваних жабица када се монтирају и
затежу OPGW ужад.
За време развлачења и затезања OPGW ужета, радници са сталном радио везом са руковаоцима код
вучне машине и кочнице треба да су тако распоређени да могу да контролишу правилно пролажење
OPGW ужета кроз котураче на свим стубовима.
Најнижа дозвољена температура амбијента за развлачење OPGW ужета износи -10 0C.
Већина произвођача заштитне ужади још увек не дају податке о трајном издужењу које зависи како од
карактеристика материјала и конструкције ужета тако и од примењене технологије израде. Због тога се
компензација повећања угиба због трајног издужења може дати само на основу искуства са постојећих
водова и досадашњих испитивања спроведених у лабораторијама.
Сагласно томе а из разлог сигурности и економичности приликом монтаже за предметни објекат
предвиђа се метод предзатезања. У процесу монтаже проводнике и заштитну ужад треба након
развлачења прво затегнути силом 20% већом од оне која одговара по монтажним табелама и тренутном
стању температуре, и тако затегнуто држати минимално 3 сата. Пожељно је да се уже држи овако
затегнуто 24 сата. После тога се приступа уравнавању угиба.
Пошто се највећи део трајног издужења догађаја при овом поступку, то показује да металуршко
издужење представља и већи део укупног трајног издужења. Према резултатима испитивања оно се
креће у границама од 66% до 83% укупног трајног издужења.
Други мањи део трајног издужења на компензује се температурном компензацијом.
Наиме уравнавање угиба треба вршити за температуру која је за 10 0C нижа од стварне температуре
околине.
На пример ако је тренутна температура околине 170C уравнавање угиба се врши за температура 70C.
Температуру мерити у хладу.
За уравнавање угиба обавезно користити методу визирања помоћу инструмента за визирање који се
причвршћује на конструкцију стуба.
Визирање угиба OPGW - а треба да се изводи у сваком затезном пољу посебно унутар радног поља.
Број мерења угиба у затезном пољу износи:
Број распона у затезном пољу
1
2 -6
7-15
број мерења угиба (распона)
1
2
3
Да би се олакшали радови на уравнавању угиба и у прилогу 6.3 дате су табеле угиба које су за свако
затезно поље срачунате преко идеалних распона, и из њих се угиби могу директно користити. Уколико се
температура измерена на терену не слаже са температурама датим у табелама треба само извршити
интерполацију угиба за конкретну температуру.
Податке о снимљеним угибима извођач уписује у табелу дату у овом прилогу.
4.3. Спојна опрема за OPGW уже
Детаљне цртеже и упутства за примену и монтажу опреме за носеће, затезно пролазно и крајње затезно
завешење, стезаљке за уземљење, пригушиваче вибрација, обујмице за причвршћење кабла и другу
опрему која се користи за OPGW уже даје произвођач или испоручилац опреме.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
57/145
Спојна и друга опрема која није на задовољавајући начин прилагођена конструкцији OPGW ужета,
стубовима и условима амбијента може проузроковати озбиљна оштећења заштитног ужета и оптичког
влакна и тако изазвати дуготрајно слабљење његових механичких и оптичких карактеристика.
4.4. Монтажа спојне опреме за OPGW уже
Приликом монтаже преформираних спирала треба се придржавати упутства произвођача.
Смер поужавања носеће спирале је је исти као и смер поужавања спољашњег слоја OPGW ужета
Смер поужавања заштитних (подложних) спирала је супротан од смера поужавања спољашњег слоја
OPGW ужета, а смер поужавања затезне спирале супротан од смера поужавања заштитне спирале,
односно исти као спољашњег слоја OPGW ужета.
У случају накнадног преподешавања спирала за време процеса монтаже њихови крајеви могу
привремено бити ненамотани у дужини од око 5 cm. То ће умногоме олакшати евентуално било које
премештање. Не треба спирале преподешавати више од једанпут, јер преподешена или премештена
спирала може изгубити слој корунда који служи за побољшање трења и тако ослаби преношење
одговарајућих оптерећења.
Приликом монтаже опреме за носеће и затезно завешење треба добро прегледати жице због могућих
оштећења од неког алата (на пр. приликом ''затварања'' крајева преформираних спирала).
Затезне крајње спирале могу се употребити као привремене стезаљке у процесу монтаже код уравнавања
угиба. Ове привремене спирале треба означити да се не би касније употребиле за крајње завешење.
Привремене крајње спирале треба примењивати само за OPGW ужад која се затежу. Уколико се ове
спирале употребе за незатегнуту ужад, то би могло довести до тога да се жице опусте и да преформиране
спирале изгубе своје прописане особине.
Наставне спојнице за спољњу монтажу (кућишта за спојена фибер оптичка влакна) постављене су на
једној од доњих дијагонала стубова и на висини од око 5 м изнад земље, а завршне спојнице на
порталима трафостаница на висини до 1,5 м изнад земље.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
58/145
адаптација ДВ 110 kV бр.1128/1 Костолац - Рудник 1,
4. УПУТСТВО ЗА ИЗГРАДЊУ
У ранијим тачкама техничког извештаја дате су напомене и упутства која треба да користе при
изградњи објекта. Овде ће бити дато још нека упутства која се тичу објекта као целине.
Нови стубови лоцирани су на довољном удаљењу од постојећих стубова, који се демонтирају, тако да се
могу несметано изводити армирано бетонски радови.
Пре коначног одлучивања са кога ће се спрудишта узимати шљунак, извршити пробно испитивање
материјала. Пре ископа темељних јама обавезно проверити положај кочића, јер постоји опасност од
намерног и случајног померања од стране неодговорних лица.
Ископ темељних јама не сме да уследи много пре постављања темеља, јер се обично земља обурва.
Приликом израде темеља извршити и постављање уземљења.
После подизања стуба извршити испитивање уземљења.
По завршетку набијања ископа око темеља преосталу земљу брижљиво испланирати да се не би
ометала обрада њива, а преостали шљунак, отпатке од бетона, као и ископ, уколико се састоји од
шодера, камена и сл., уклонити са обрадивих површина, да не би власник земљишта материјал
наслагао на темељ и тиме омогућио задржавање воде и блата.
Испланирати терен, затрпати јаркове и разоре код темеља.
Обратити пажњу да се приликом радова причини што је могуће мање штете.
Упутства за монтажу стубова дата су у техничкој документацији за стубове које наручује Извођач.
Пре преузимања стубова из фабрике потребно је извршити контролу, да ли су правилно израђени
детаљи и правилно избушене рупе за монтажу делова за причвршћење изолаторских ланаца, за
монтажу заштитног ужета, спојне опреме и др., односно свих детаља качења датих на цртежима у
прилогу IV.
Ова контрола најбоље се врши пробном монтажом одговарајућих делова.
Код монтаже изолаторских ланаца пазити да се монтирају пројектом предвиђени детаљи.
Сав материјал употребљен на далеководу треба да одговара важећим прописима, стандардима и
посебним условима предвиђеним у предметном пројекту.
Пре испоруке на терен, материјал треба стручно прегледати и испитати да ли у свему одговара.
Испитивање заставица, овесног материјала, изолатора, проводника и материјала за настављање
проводника, обавезно је уколико не постоји писмена гаранција испоручиоца за особине предвиђене
прописима, односно према пројекту.
Пре било каквих радова треба направити план за изградњу предметне адаптације којим ће се утврдити
редослед и начин грађевинских и електромонтажних радова, искључења постојећег далековода,
резервна напајања, заштита постојећих објеката, регулисање саобраћаја и сви остали радови везани за
изградњу као и све прописане мере заштите на раду.
Да би се подигао нови стуб који се налази у траси постојећег вода, потребно је демонтирати и спустити
проводник све до првог постојећег затезног стуба који се задржава. На предметној реконструкцији
проводник се демонтира од постојећег стуба бр.35 до постојећег стуба бр.43. У новоформираним
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
59/145
затезним пољима стуб бр.37 НОВИ - стуб бр.40 - стуб бр.42 НОВИ - стуб бр.43 монтираће се нови
проводник а у осталим затезним пољима задржава се постојећи проводник. Заштитно уже се задржава,
само се ради извођења грађевинских и електромонтажних радова мора демонтирати и поново
монтирати и то од спојне кутије на постојећем стубу бр.33адо спојне кутије на порталу ТС Рудник 1.
При демонтажи заштитног ужета са оптичким влакнима мора се исто пажљиво спустити и у
зависности од технологије извођача радова заштитити од накнадних оштећења до поновне монтаже
ужета након подизања нових стубова.
Пре демонтаже, спуштања, поновне монтаже и затезања постојећих проводника и заштитног ужета
обавезно је додатно анкерисати постојеће и нове затезне стубове . Анкеришу се стубови бр.33а, бр.35,
бр.37НОВИ, бр.40, бр.42НОВИ и бр.43.
При развлачењу ужади од алучелика пазити да се иста не оштете развлачењем по земљи или на други
начин.
При куповини проводника и заштитног ужета водити рачуна о потребним дужинама ужади да се она
што мање настављају.
Распоред проводника за развлачење на терену треба извршити тако да се поштују прописи и следећа
упутства:
-
На преласку далековода преко аутопута није дозвољено настављање проводника .
На прелазу далековода преко локалних путева дозвољен је само један наставак по
проводнику .
У осталим распонима дозвољено је настављање. При томе прописи изричито не забрањују више од
једног наставка компресионим спојницама у једном распону, али ову могућност треба оставити за
накнадне интервеције. Према томе, не треба предвидети више од једног наставка компресионом
спојницом на једном ужету и у једном распону.
Растојање наставака од носеће односно од затезне стезаљке треба да буде минимално 20 m.
Све ово подразумева да су спојнице компресионе, па према томе гарантују најмање 100 % силе кидања
проводника.
Употребом направе за дириговано одвијање ужета, строго водити рачуна да не дође до стварања омчи.
Приликом извођења радова водити рачуна да не дође до додира између алучелика и бакра преко алата
који је био употребљаван за ужад од бакра или на други начин, јер то доводи до хемијске корозије
материјала. Котурови за развлачење проводника не смеју имати пречник мањи од 0.7 m.
Развлачење ужади вршити употребом машине за развлачење и кочнице.
Домаћи произвођачи проводника и заштитне ужади још увек не дају податке о трајном издужењу које
зависи како од карактеристика материјала и конструкције ужета тако и од примењене технологије
израде. Због тога се компензација повећања угиба, због трајног издужења, може добити само на основу
искуства са постојећих водова и досадашњих испитивања спроведених у лабораторији.
Сагласно томе а из разлога сигурности и економичности приликом монтаже за предметни објекат
предвиђа се метод предзатезања. У процесу монтаже проводнике треба након развлачења прво
затегнути силом 30 % већом од оне која одговара по монтажним табелама за тренутно стање
температуре, и тако затегнуте држати 3 сата. После тога треба их попустити на прописану силу
затезања са којом се врши уравнање угиба.Уравнање угиба вршити за температуру која је за 15оС нижа
од температуре амбијента.
Метод презатезања применити само на деоници на којој се монтира нови проводник у
новоформираном затезним пољима стуб бр.37 НОВИ - стуб бр.40 - стуб бр.42 НОВИ - стуб бр.43
Температуру при раду мерити термометром, а не служити се проценама. При монтажи треба рачунати
обавезно помоћу напрезања и угиба за ''идеалне распоне''. Да би се олакшали радови на монтажи у
прилогу III-9.1 дате су табеле угиба, које су за свако затезно поље предметних измештања срачунате
преко идеалних распона.
Посебну пажњу обратити на притезање проводника на месту укрштања са новим саобраћајницама.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
60/145
После учвршћења проводника у стезаљкама, носећи ланци треба да имају вертикални положај.
Причвршћење OPGW ужета на стубове се врши преко склопова описаних у тачки 3.8. техничког
извештаја. Радови на припреми, демонтажи, развлачењу и поновној монтажи постојећег OPGW ужета
(које се задржава за предметну реконструкцију) изводе се према посебним упутствима произвођача
OPGW ужета.
Током рада потребно је пазити да се избегне стварање петљи, прекомерно увртање или стварање
огреботина на ужету. Ако се у току развлачења, упркос свим предострожностима, појавеоштећења на
спољашњем слоју-таква места треба осигурати спиралама за поправку OPGW ужета.
За развлачење се користе котураче са жљебовима који су дрвени или пресвучеми механички отпорним
синтетичким материјалом. За промене правца трасе до око 45о уже се може развлачити преко
једнекотураче на затезном стубу док се за промене правца вече од 45о развлачење мора вршити преко
најмање две котураче.
Приликом развлачења водити рачуна да се не пређе дозвољено вучно напрезање које износи 20% од
силе кидања OPGW ужета.
Најнижа дозвољена температура амбијента прикојој се може развлачити OPGW уже износи -10 оС.
Пошто ће се предметна реконструкција радити са постојећим OPGW ужетом нема потребе вршити
компензацију повећања угиба услед трајног издужења методом предзатезања.
Подешавање угиба OPGW ужета врши се према подацима за угиб и затезање из монтажних табела
угиба које су дате у прилогу III-9.2 ове документације.
За уравнавање угиба обавезно користити методу визирања помоћу инструмента за визирање који се
причвршћује за конструкцију стуба.
Приликом монтаже преформираних спирала треба се придржавати упутства произвођача.
Додатне везе се на дну носеће стезаљке монтирају у правцу конзола.
Повезивање оптичких влакана у OPGW ужету код његовог настављања врши се увођењем у наставне
спојнице за спољњу монтажу- Joint Box (кућишта за спојена фибер оптичка влакна).
За радове на предметној реконструкцији наставне спојнице су монтиране на постојећем стубу бр.33а и
на порталу у ТС Рудник 1.Након изведеног спајања у спојници преосталу дужину OPGW ужета треба
савити у облику круга пречника већег од 1m а затим га поуздано причврститиза стуб. Код радова на
монтажи спојница и настављању фибер оптичких влакана треба водити рачуна да пречник савијања
OPGW ужета не сме бити мањи од 15 х полупречник OPGW ужета.
Уколико се у току изградње далековода примете нови објекти, за та нова укрштања потребно је
упутство и сагласност пројектанта,инвеститора и власника вода.
Уколико се приликом ископа темељних јама евентуално наиђе на подземне инсталације које нису
назначене у овом пројекту, или су на мањем одстојању од 10 m од темеља стубова треба одмах
известити инвеститора објекта, пројектанта и власника вода.
При извођењу радова на предметној реконструкцији посебну пажњу треба обратити на постављање
радних уземљења и уопште заштити на раду.
Радна уземљења и спајања на кратко уклонити пре пробног стављања далековода под напон.
Развлачење и затезање проводника и зштитног ужета на местима укрштања са другим водовима може
се вршити само када су ови водови искључњни.
Извођач радова мора да планира динамику извођења радова тако да искључења ДВ буду минимална.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
61/145
При раду примењивати све прописима предвиђене заштитне мере.
адаптација ДВ 110 kV бр.1128/2 Рудник 1 - Рудник 2, на деоници између портала у ТС Рудник 1 и портала у
ТС Рудник 2
4. УПУТСТВО ЗА ИЗГРАДЊУ
У ранијим тачкама техничког извештаја дате су напомене и упутства која треба да користе при
изградњи објекта. Овде ће бити дато још нека упутства која се тичу објекта као целине.
Нови стубови лоцирани су на довољном удаљењу од постојећих стубова, који се демонтирају, тако да се
могу несметано изводити армирано бетонски радови.
Пре коначног одлучивања са кога ће се спрудишта узимати шљунак, извршити пробно испитивање
материјала. Пре ископа темељних јама обавезно проверити положај кочића, јер постоји опасност од
намерног и случајног померања од стране неодговорних лица.
Ископ темељних јама не сме да уследи много пре постављања темеља, јер се обично земља обурва.
Приликом израде темеља извршити и постављање уземљења.
После подизања стуба извршити испитивање уземљења.
По завршетку набијања ископа око темеља преосталу земљу брижљиво испланирати да се не би
ометала обрада њива, а преостали шљунак, отпатке од бетона, као и ископ, уколико се састоји од
шодера, камена и сл., уклонити са обрадивих површина, да не би власник земљишта материјал
наслагао на темељ и тиме омогућио задржавање воде и блата.
Испланирати терен, затрпати јаркове и разоре код темеља.
Обратити пажњу да се приликом радова причини што је могуће мање штете.
Упутства за монтажу стубова дата су у техничкој документацији за стубове које наручује Извођач.
Пре преузимања стубова из фабрике потребно је извршити контролу, да ли су правилно израђени
детаљи и правилно избушене рупе за монтажу делова за причвршћење изолаторских ланаца, за
монтажу заштитног ужета, спојне опреме и др., односно свих детаља качења датих на цртежима у
прилогу IV.
Ова контрола најбоље се врши пробном монтажом одговарајућих делова.
Код монтаже изолаторских ланаца пазити да се монтирају пројектом предвиђени детаљи.
Сав материјал употребљен на далеководу треба да одговара важећим прописима, стандардима и
посебним условима предвиђеним у предметном пројекту.
Пре испоруке на терен, материјал треба стручно прегледати и испитати да ли у свему одговара.
Испитивање заставица, овесног материјала, изолатора, проводника и материјала за настављање
проводника, обавезно је уколико не постоји писмена гаранција испоручиоца за особине предвиђене
прописима, односно према пројекту.
Пре било каквих радова треба направити план за изградњу предметне адаптације којим ће се утврдити
редослед и начин грађевинских и електромонтажних радова, искључења постојећег далековода,
резервна напајања, заштита постојећих објеката, регулисање саобраћаја и сви остали радови везани за
изградњу као и све прописане мере заштите на раду.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
62/145
Да би се подигао нови стуб који се налази у траси постојећег вода, потребно је демонтирати и спустити
проводник све до првог постојећег затезног стуба који се задржава. На предметној адаптацији
проводник се демонтира од постојећег стуба бр.44 до постојећег стуба бр.52, од постојећег стуба бр.53А
до постојећег стуба бр.57 и од постојећег стуба бр.63 до постојећег стуба бр.65. У новоформираним
затезним пољима између постојећег стуба бр.44 и новог стуба бр.50 НОВИ, новог стуба бр.56А НОВИ и
постојећег стуба бр.57, као и између постојећег стуба бр.63 и новог стуба бр.63А НОВИ монтираће се
нови проводник, а у осталим затезним пољима задржава се постојећи проводник. Уколико се покаже да
је резерва заштитног ужета код оптичких спојница довољна - заштитно уже се задржава, само се ради
извођења грађевинских и електромонтажних радова мора демонтирати и поново монтирати и то од
спојне кутије на порталу ТС Рудник 1 до спојне кутије на порталу ТС Рудник 2. При демонтажи
заштитног ужета са оптичким влакнима мора се исто пажљиво спустити и у зависности од технологије
извођача радова заштитити од накнадних оштећења до поновне монтаже ужета након подизања нових
стубова.
Пре демонтаже, спуштања, поновне монтаже и затезања постојећих проводника и заштитног ужета
обавезно је додатно анкерисати постојеће и нове затезне стубове. Анкеришу се стубови бр.44, бр.45
НОВИ, бр.47, бр.50 НОВИ, бр.52, бр.53А, бр.56А НОВИ , бр.57, бр.63, бр.63А НОВИ и бр.65.
При развлачењу ужади од алучелика пазити да се иста не оштете развлачењем по земљи или на други
начин.
При куповини проводника и заштитног ужета водити рачуна о потребним дужинама ужади да се она
што мање настављају.
Распоред проводника за развлачење на терену треба извршити тако да се поштују прописи и следећа
упутства:
-
На преласку далековода преко аутопута није дозвољено настављање проводника .
На прелазу далековода преко локалних путева дозвољен је само један наставак по
проводнику .
У осталим распонима дозвољено је настављање. При томе прописи изричито не забрањују више од
једног наставка компресионим спојницама у једном распону, али ову могућност треба оставити за
накнадне интервеције. Према томе, не треба предвидети више од једног наставка компресионом
спојницом на једном ужету и у једном распону.
Растојање наставака од носеће односно од затезне стезаљке треба да буде минимално 20 m.
Све ово подразумева да су спојнице компресионе, па према томе гарантују најмање 100 % силе кидања
проводника.
Употребом направе за дириговано одвијање ужета, строго водити рачуна да не дође до стварања омчи.
Приликом извођења радова водити рачуна да не дође до додира између алучелика и бакра преко алата
који је био употребљаван за ужад од бакра или на други начин, јер то доводи до хемијске корозије
материјала. Котурови за развлачење проводника не смеју имати пречник мањи од 0.7 m.
Развлачење ужади вршити употребом машине за развлачење и кочнице.
Домаћи произвођачи проводника и заштитне ужади још увек не дају податке о трајном издужењу које
зависи како од карактеристика материјала и конструкције ужета тако и од примењене технологије
израде. Због тога се компензација повећања угиба, због трајног издужења, може добити само на основу
искуства са постојећих водова и досадашњих испитивања спроведених у лабораторији.
Сагласно томе а из разлога сигурности и економичности приликом монтаже за предметни објекат
предвиђа се метод предзатезања. У процесу монтаже проводнике треба након развлачења прво
затегнути силом 30 % већом од оне која одговара по монтажним табелама за тренутно стање
температуре, и тако затегнуте држати 3 сата. После тога треба их попустити на прописану силу
затезања са којом се врши уравнање угиба.Уравнање угиба вршити за температуру која је за 15оС нижа
од температуре амбијента.
Метод презатезања применити само на деоницама на којима се монтира нови проводник у
новоформираном затезним пољима између постојећег стуба бр.44 и новог стуба бр.50 НОВИ, новог
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
63/145
стуба бр.56А НОВИ и постојећег стуба бр.57 као и између постојећег стуба бр.63 и новог стуба бр.63А
НОВИ.
Температуру при раду мерити термометром, а не служити се проценама. При монтажи треба рачунати
обавезно помоћу напрезања и угиба за ''идеалне распоне''. Да би се олакшали радови на монтажи у
прилогу III-9.1 дате су табеле угиба, које су за свако затезно поље предметних измештања срачунате
преко идеалних распона.
Посебну пажњу обратити на притезање проводника на месту укрштања са новим саобраћајницама.
После учвршћења проводника у стезаљкама, носећи ланци треба да имају вертикални положај.
Причвршћење OPGW ужета на стубове се врши преко склопова описаних у тачки 3.7 техничког
извештаја. Радови на припреми, демонтажи, развлачењу и поновној монтажи постојећег OPGW ужета
(које се задржава за предметну реконструкцију) изводе се према посебним упутствима произвођача
OPGW ужета.
Током рада потребно је пазити да се избегне стварање петљи, прекомерно увртање или стварање
огреботина на ужету. Ако се у току развлачења, упркос свим предострожностима, појавеоштећења на
спољашњем слоју- таква места треба осигурати спиралама за поправку OPGW ужета.
За развлачење се користе котураче са жљебовима који су дрвени или пресвучеми механички отпорним
синтетичким материјалом. За промене правца трасе до око 45о уже се може развлачити преко
једнекотураче на затезном стубу док се за промене правца вече од 45о развлачење мора вршити преко
најмање две котураче.
Приликом развлачења водити рачуна да се не пређе дозвољено вучно напрезање које износи 20% од
силе кидања OPGW ужета.
Најнижа дозвољена температура амбијента прикојој се може развлачити OPGW уже износи -10 оС.
Пошто ће се предметна адаптација радити са постојећим OPGW ужетом нема потребе вршити
компензацију повећања угиба услед трајног издужења методом предзатезања.
Подешавање угиба OPGW ужета врши се према подацима за угиб и затезање из монтажних табела
угиба које су дате у прилогу III-9.2 ове документације.
За уравнавање угиба обавезно користити методу визирања помоћу инструмента за визирање који се
причвршћује за конструкцију стуба.
Приликом монтаже преформираних спирала треба се придржавати упутства произвођача.
Додатне везе се на дну носеће стезаљке монтирају у правцу конзола.
Повезивање оптичких влакана у OPGW ужету код његовог настављања врши се увођењем у наставне
спојнице за спољњу монтажу- Joint Box (кућишта за спојена фибер оптичка влакна).
За радове на предметној адаптацији спојнице (наставни и завршне) су монтиране на постојећим
стубовима бр.53а и бр.61 и на порталима у ТС Рудник 1 и ТС Рудник 2. Након изведеног спајања у
спојници преосталу дужину OPGW ужета треба савити у облику круга пречника већег од 1m а затим га
поуздано причврститиза стуб. Код радова на монтажи спојница и настављању фибер оптичких влакана
треба водити рачуна да пречник савијања OPGW ужета не сме бити мањи од 15 х полупречник OPGW
ужета.
Уколико се у току изградње далековода примете нови објекти, за та нова укрштања потребно је
упутство и сагласност пројектанта,инвеститора и власника вода.
Уколико се приликом ископа темељних јама евентуално наиђе на подземне инсталације које нису
назначене у овом пројекту, или су на мањем одстојању од 10 m од темеља стубова треба одмах
известити инвеститора објекта, пројектанта и власника вода.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
64/145
При извођењу радова на предметној реконструкцији посебну пажњу треба обратити на постављање
радних уземљења и уопште заштити на раду.
Радна уземљења и спајања на кратко уклонити пре пробног стављања далековода под напон.
Развлачење и затезање проводника и зштитног ужета на местима укрштања са другим водовима може
се вршити само када су ови водови искључњни.
Извођач радова мора да планира динамику извођења радова тако да искључења ДВ буду минимална.
При раду примењивати све прописима предвиђене заштитне мере.
измештање и заштита надземних и подземних електроенергетских водова 1kV и 10kV
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВСКИХ ВОДОВА И ИЗВОЂЕЊЕ НАДЗЕМНЕ МРЕЖЕ
10kV
I.
ОПШТИ УСЛОВИ
• Ови технички услови саставни су део пројекта и као такви обавезују инвеститора и извођача при
изградњи објекта.
• Радове извести у свему према текстуалном и графичком делу пројекта и на основу техничких
прописа и норматива за ову врсту електроенергетских инсталација.
• Пре почетка радова, Извођач је обавезан да се детаљно упозна са пројектом и да све своје примедбе и
запажања, уколико их има, благовремено достави Надзорном органу, путем Грађевинског дневника.
• Уколико се у току градње појави оправдана потреба за отступањем и мањим изменама пројекта,
извођач мора да за сваку измену добије писмену сагласност надзорног органа. Надзорни орган ће по
потреби да упозна и пројектанта са предложеном изменом и да тражи његову сагласност.
• За време извођења радова Извођач је дужан да води дневник радова, са свим подацима које овакав
дневник предвиђа (Грађевински дневник). Све измене Извођач је дужан да унесе у пројекат, тако
да је у могућности да по окончању радова преда Инвеститору пројекат изведеног стања.
• Сав материјал који се уграђује мора да буде квалитетан и да одговара стандардима. Материјал који
не испуњава услове не сме се употребити.
• Инвеститор је дужан да одреди једно стручно лице које ће да врши надзор над изградњом објеката у
току целе градње ради контроле квалитета и количина радова и решења нејасних питања.
• Пре упућивања на градилиште сав материјал мора да се контролише да ли одговара условима из
пројекта и важећим прописима.
• За уграђену опрему и материјал неопходно је обезбедити декларацију квалитета
одговарајуће атесте о извршеним испитивањима.
производа и
• Пуштање објекта у сталан рад може се извршити по обављеном техничком прегледу и добијеној
дозволи за употребу.
• За исправност изведених радова Извођач гарантује према уговору, од дана стављања инсталација у
рад. Све кварове који би се могли појавити у гарантном року, због несолидне израде или због
употребе материјала слабог квалитета, Извођач је дужан да отклони без права на накнаду.
• Приликом извођења радова Извођач је дужан да спроводи мере заштите на раду, а према важећим
прописима и нормативима.
II.
ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА
1.
Припрема каблова за полагање
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
65/145
Не препоручује се полагање каблова ако је спољна температура нижа од -5°C. У супротном треба
претходно загрејати кабл и што је могуће брже га положити.
Загревање се врши 48 часова у просторији са температуром од 10 до 20°С.
Убрзано загревање се може постићи пропуштањем струје густине око 1А/mm2 у трајању од 1 час или
коришћењем специјалних грејача, при чему се не сме прекорачити дозвољена температура на површини
кабла од 35°С за каблове 1-10kV, односно 25°С за каблове 20-35 kV.
Пре почетка полагања, бубањ са каблом мора се подићи на носаче за развлачење тако да се одмотавање
врши са горње стране.
Носачи за развлачење могу бити монтирани на камиону или приколици, с тим да буду обезбеђени од
превртања. Осовина бубња мора бити хоризонтална.
Препоручује се употреба специјалних приколица за транспорт и развлачење каблова. На новим
бубњевима са кабловима забрањује се скидање оплате пре самог почетка полагања.
Пре почетка полагања руководилац радова је дужан:
•
•
•
•
Ако бубањ није осигуран (крајеви кабла нису фабрички затворени) или је кабл сечен да га
напонски испита.
Да по завршеном испитивању одмах на одговарајући начин затвори крајеве
кабла.
Да прегледа цео ров и испита да ли је спреман за полагање кабла.
Приликом пријема кабла на бубњу потребно је са бубња скинути атест о фабричком испитивању и
преконтролисати податке и упоредити са плочицом бубуња. Уколико атест не постоји кабл је
потребно напонски испитати.
Полагање каблова у ров и кабловску канализацију
2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Енергетски каблови се полажу у земљу, воду, у канале, на регале, на стубове, прекомостова и
слично.
Трасу кабла треба одабрати да испуњава оптималне техничке и економске услове и да буде
усаглашена са постојећим подземним инсталацијама, уз одобрење надлежног органа за уређење
простора.
Каблови се полажу ручно или применом механизације, при чему се морају поштовати дозвољени
полупречници савијања и дозвољене вучне силе.
Дозвољени полупречници савијања за каблове 1 kV са PVC изолацијом износе 12D (спољни
пречник кабла), са Х изолацијом 10D, за каблове 10, 20 и 35 kV износе 15D.
Растојање између радника зависи од теренских услова и тежине кабла, али не сме бити веће од 3m
због савијања.
На улазу и излазу бетонске канализације или цеви поставља се по један радник са задатком да
спречи оштећење изолације кабла.
Крајеви цеви треба да буду заштићени пластичним левком.
На неприступачним или опасним местима (одрњавање земље или других материјала), препоручује
се употреба котурача за развлачење.
Забрањује се развлачење каблова моторним возилом, вучење по земљи, упредање кабла, бацање
кабла у ров, ломљење и савијање преко дозвољене границе.
После полагања кабла и пре затрпавања трасе мора се извршити снимање трасе кабла од стране
надлежног органа за геодетске послове.
Крајеве положеног кабла треба означити помоћу плочица на којима се налазе основни подаци о
каблу и ознаке трасе.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
66/145
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Препоручује се директно полагање енергетских каблова у земљи у кабловски ров чија дубина и
ширина зависи од називног напона кабла, врсте земљишта, броја положених каблова у рову и
укрштања са другим подземним инсталацијама.
Нормална дубина укопавања кабла у земљу износи 0,8m за каблове 1-10 kV и 1,1m за каблове 35
kV. Одступања су дозвољена на мањим дужинама код укрштања са другим инсталацијама и у
случају неповољних услова полагања (каменито тло). Код преласка путева и улица дубина
укопавања треба да изниси 1m за све напонске нивое.
Кабловски ров се копа као отворени ров, осим у случајевима укрштања са пругама, путевима и
улицама где се не сме ометати саобраћај, када се врши подбушивање и накнадно увлачење каблова
у цеви.
Дно рова треба изравнати и очистити. Затрпавање се врши земљом из откопа у слојевима од 0,2m.
За први слој уз кабл треба користити ситнозрнасту земљу из откопа, ако је има или допремити,
изузетно песак или посебно допремљен материјал за добро провођење топлоте.
Изнад првог слоја долази механичка заштита од опеке или пластични штитник дебљине 2mm.
При затрпавању кабла треба поставити пластичну упозоравајућу траку на 0,4m изнад кабла.
Кабловска канализација се примењује на прлазима испод улица, путева, пруга, колских прелаза,
дворишта зграда и при одступању од дозвољених растојања при укрштању са подземним
инсталацијама.
Трасирање и изградњу кабловске канализације извршити према овим техничким условима и
графичком делу пројекта. Димензије рова за кабловску канализацију су ширине 0,7m, дубине 1,41,9m зависно од броја кабловица. Основни податак за одређивање дубине рова је услов да размак
од горње површине кабловице до коте коловоза, пута или стазе треба да износи 1,2m. Дно рова
треба да буде равно.
Кабловска канализација се, по правилу, израђује од бетонских цеви (кабловице) са по 4 отвора
100mm. Нормално се кабловска канализација у коловозу улица, путева и трамвајских колосека
гради са 2x4 отвора а изузетно, ако је из посебних разлога потребно, она се може израдити са више
(3x4, 4x4) или са мање (1x4 или 1x2) отвора. За све трансформаторске станице у зградама потребно
је положити бетонску канализацију до улице - тротоара, по правилу са 16 (4x4) отвора, за све
кабловске водове заједно. Ова канализација може да пролази кроз дворишта, колске пролазе,
подрумске или приземне просторије грађевинских објеката.
У посебним случајевима, ако се кабловска канализација не може извести бетонским цевима
(кабловицама), дозвољава се употреба челичних, PVC, керамичких или водоводних азбестноцементних цеви. Минимални унутрашњи пречник цеви треба да буде најмање 1,5 пута већи од
спољњег пречника кабла. За ове случајеве потребна је сагласност "Електродистрибуције".
По ископу рова на дно се поставља бетонска постељица дебљине 10cm од бетона марке МБ 10.
Горња површина постељице мора да буде потпуно равна јер треба да обезбеди раван положај
канализације, непрекидан отвор цеви од једног до другог краја (оптичка видљивост) и да спречи
касније ломљење и оштећење канализације на спојевима, а самим тим и каблова. Зато се спојеви
цеви морају нарочито брижљиво да обраде и залију бетоном.
Ако се кабловице полажу у више редова спојеви морају међусобно да се помере.
Ако канализација прелази испод улице онда треба да буде дужа од ширине коловоза на обе стране
по 0,5-1,0m.
Ако траса кабла пресеца и тротоар и наставља даље зеленим појасом онда канализација мора да
се заврши у зеленом појасу.
Ивице улазних отвора бетонске канализације обложити оловним лимом.
Отворе цеви које се не користе треба затворити пластичим чепом или на сличан начин.
Кабловски шахтови се постављају на местима промена правца или нивоа кабловске канализације,
на крајевима канализације код укрштања са магистралним градским саобраћајницама и на
правим деоницама кабловске канализације дужим од 40m.
3. Приближавање и укрштање енергетских каблова са другим подземним
(обрађено је за сваку врсту инсталација посебно)
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
инсталацијама
67/145
Прближавање и укрштање са железничком пругом
•
•
•
•
•
•
На местима укрштања кабловског вода са железничком пругом, кабл се полаже у бетонске или
челичне цеви. Дозвoљава се и употреба азбестно-цементних цеви, као и цеви од пластичних маса,
механички довољно отпорних да заштите кабловски вод.
Укрштање кабловског вода са железничком пругом треба да се изведе под правим углом.
Заштитне цеви треба поставити испод трупа пруге на дубину од минимум 1,8m мерено од горње
ивице прага до горње ивице заштитне цеви, односно на минимум 1,2m од најниже коте терена
ван трупа пруге до горње ивице заштитних цеви.
Заштитне цеви у укрштају постављају се у континуитету испод колосека тако да се исте
завршавају са леве и десне стране пруге на минималној удаљености 1,0m од ножице насипа.
Траса електроенергетског кабла код полагања у зони пружног појаса мора бити видно обележена
одговарајућим стубићима.
Радни ровови за постављање хидрауличне пресе или бургије у случају подбушивања трупа пруге
постављају се са леве и десне стране железничке пруге на минималном растојању од 8,0m мерено
од осовине најближег колосека до најближе ивице рова.
Неукопане каблове на мостовима, у подвожњацима или пропустима треба заштитити од
механичких оштећења.
Прближавање и укрштање са водоводом и канализацијом
•
•
•
•
На месту укрштања цеви водовода и канализације могу бити полжене испод или изнад енергетског
кабла. Вертикално растојање на месту укрштања мора бити најмање 5m, а ако је кабл заштићен од
механичких повреда бетонским или гвозденим цевима по 1m са обе стране растојање на месту
укрштања мора бити најмање 1m.
Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и
канализације.
Паралелно полагање енергетских каблова и цеви водовода и канализацје дозвољено је у
хоризонталној равни, при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5m, а уколико је кабл
заштићен од механичких повреда бетонским или гвозденим цевима хоризонтално растојање мора
бити веће од 0,25m.
Ископ рова паралелног вођења и на местима укрштања мора се вршити ручно без механизације да
не би дошло до оштећења кабла.
Приближавање и укрштање са топловодом
•
•
•
•
•
•
На месту укрштања, цеви топловода се полажу изнад енергетског кабла, при чему вертикално
растојајање мора бити веће од 0,5m за каблове 1 kV, 0,6m за каблове 10 kV, 0,8m за каблове 20 kV и
1,0m за каблове 35 kV.
Укрштање се не сме извести у топловодним каналима и шахтовима.
Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви топловода.
Паралелно полагање енергетских каблова и цеви топловода дозвољено је у хоризонталној равни,
при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m за каблове 1 kV, 0,7m за каблове 10 kV,
1,1m за каблове 20 kV и 1,5m за каблове 35 kV.
Уколико није могуће испоштовати наведене размаке, треба поставити одговарајућу термичку
заштиту или на тим местима полагати каблове са изолацијом од умреженог полиетилена.
Ископ рова паралелног вођења и на местима укрштања мора се вршити ручно без механизације да
не би дошло до оштећења кабла.
Приближавање и укрштање са гасоводом
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
68/145
•
•
•
•
•
На месту укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла, при чему вертикално
растојање мора бити веће од 0.3m за каблове 1 kV и 0,5m за каблове 10-35-kV у насељеном месту, а
0,5m за каблове 1 kV и 0,7m за каблове 10-35-kV ван насељеног места.
Није дозвољено парарелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви гасовода.
Паралелно полагање енергетских каблова и цеви топловода дозвољено је у хоризонталној равни
при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5m у насељеном месту, односно 1m ван
насељеног места.
Уколико се енергетски кабл на целој дужини паралелног вођења или приближавања односно
најмање 0,5m од места укрштања заштити цевима, растојање мора бити веће од 0,25m.
Ископ рова паралелног вођења и на местима укрштања мора се вршити ручно без механизације да
не би дошло до оштећења кабла.
Приближавање и укрштање са путевима
•
•
•
•
Угао укрштања треба да је што ближи 90°, а не мањи од 30°.
Енергетски каблови треба да се полажу у тврдим пластичним PVC цевима кабловске канализације
пречника 110 mm. Ове цеви морају бити дуже за 1m од спољне ивице пута и крајеви цеви означени
стандардним кабловским ознакама.
Вертикално растојање између горње ивице коловоза и енергетског кабла мора бити веће од 1m.
Код приближавања и паралелног вођења енергетских каблова са путевима хоризонтално
растојање од ивице коловоза мора бити веће од 1m.
Приближавање и укрштање са телекомуникационим кабловима
•
•
•
•
•
Угао укрштања треба да је што ближи 90°, а не мањи од 45°.
На месту укрштања енергетски каблови се полажу испод телекомуникационих каблова при чему
вертикално растојање мора бити веће од 0,3m за каблове 1 kV и 0,5m за каблове 10-35 kV.
Дозвољено је приближавање и паралелно вођење енергетских каблова и телекомуникационих
каблова, при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,3m за каблове 1 kV и 0,5m за
каблове 10-35 kV.
Уколико се наведени размаци не могу постићи онда се каблови стављају у заштитне цеви дужине
2-3m, енергетски каблови у електро проводљиве цеви, а телекомуникациони у електро
непроводљиве, при чему растојање мора бити веће од 0,3m.
Ископ рова паралелног вођења и на местима укрштања мора се вршити ручно без механизације да
не би дошло до оштећења кабла.
Приближавање и укрштање енергетских каблова
•
•
На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од 0,2m, при чему
се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона.
При паралелном вођењу хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07m. У истом рову каблови 1
kV и каблови виших напона, као и каблови виших напона међусобно, морају бити одвојени низом
опека или другим изолационим материјалом.
Приближавање зиданим објектима
•
Паралелно вођење енергетских каблова уз темеље или зидове зграда, односно са грађевинском
линијом мора бити на растојању од 0,5m, а код више каблова у рову на растојању не мањем од
0,3m.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
69/145
Спајање и завршавање каблова
4.
•
Препоручује се коришћење топлоскупљајућег и хладноскупљајућег кабловског прибора или
предфабрикованих елемената. За каблове са папирном изолзцијом (IPO13) дозвољено је
коришћење класичног кабловског прибора.
• На крајевима каблова који се завршавају у објекту поставља се кабловска завршница
одговарајуће величине према типу, пресеку и напону кабла. Оловни омотач и челичну арматуру
кабла треба уземљити везивањем са уземљењем трансформаторске станице.
• Спајање каблова у земљи и шахтовима извести кабловским спојницама одговарајуће величине
према типу, пресеку и напону кабла.
• За изградњу спојнице најпре припремити ров на месту израде на следећи начин:
- величина рова мора да буде толика да могу да уђу два радника али не сувише велика како би се
омогућило постављање шатора као обезбеђење од атмосферских утицаја.
- на дну мора да буде посут песак у слоју од најмање 10cm.
- преко песка се поставља заштита од поливинила или шаторског крила да би
се
у
току
монтаже спречило продирање песка.
• Завршену спојницу прекрити песком тако да слој песка ни на једном месту не буде тањи од 10cm.
Преко песка поставити опеке које ће прекрити целу спојницу. Спојнице у шахту не засипати
песком.
• Спојнице и завршнице морају да се изведу у складу са ЈУС прописима и упутствима
произвођача каблова и кабловског прибора и прописима и препорукама ЕПС.
• Оловни омотачи у кабловској спојници међусобно се спајају ситно упреденим бакарним
ужетом пресека најмање 25mm2. Спој оловних омотача са бакарним ужетом изводи се
лемљењем.
• Локацију кабловске спојнице означити према техничким условима за обележавање.
5.
Снимање каблова
• По завршеном полагању кабла, пре постављања другог слоја постељице треба извршити
снимање тачне трасе кабла. На графичком плану треба посебно означити укрштање са
другим кабловима и инсталацијама, спојна места, тачну дужину кабла и трасе и сл.
• Снимање врши "Електродистрибуција" и Геодетска управа. Снимање мора да се изврши
најдаље у року од 24h по извршеном полагању.
6.
Затрпавање каблова
• Одмах по извршеном снимању положаја кабла и кабловских спојница приступа се завршним
радовима, како би се површине довеле у првобитно стање и улични простор што пре оспособио за
јавни саобраћај.
• Најпре се поставља други слој постељице пр.одредби ових техничких услова.
• При затрпавању кабла треба благовремено поставити пластичне упозоравајуће траке изнад кабла.
Препоручује се следеће:
- при полагању кабла на регулисаним површинама поставља се само једна упозоравајућа трака
која се полаже на око 0,4m изнад кабла дуж целе трасе.
- при полагању каблова на нерегулисаним површинама постављају се две упозоравајуће траке, од
којих је прва око 0,2m, а друга на око 0,4m изнад кабла.
• Ако се у исти ров полаже више каблова, тада број упозоравајућих трака и њихов међусобни размак
треба одабрати тако да сви каблови буду "покривени" овим тракама.
• PVC - трака за упозорење треба да буде црвене боје са утиснутим упозорењем да се испод траке
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
70/145
налази енергетски кабл. Њене карактеристике су
- прекидна чврстоћа мин. 150 kp/cm
- истезање при прекиду 200%
- мин. температура употребе: - 40° C
- мах. температура употребе: + 70° C
- трајност: као кабл
- постојаност текста упозорења на PVC-траци на киселине, базе, уља, горива, воду, итд.
- ширина траке за један кабл: 10cm.
• Затрпавање кабла врши се по правилу из откопа у слојевима од по 20 cm на следећи начин:
- до најмање 30 cm изнад кабла ручно (дрвеним или металним набијачима);
- моторним набијачима, обавезно, слојеве изнад 30 cm изнад кабла;
- забрањена је употреба моторних набијача за набијање постељице и слојева до најмање 30 cm
изнад кабла.
• Завршни слој од 10 cm у тротоару мора да буде или од шљунка или од материјала који је остао при
разбијању тротоара. На овај начин се спречава стварање блата уколико се оправка тротоара не
врши одмах.
• Вишак преостале земље провести са градилишта на депонију, која је за то одређена од надлежних
органа.
7.
Обележавање кабловског вода
•
•
•
•
•
•
•
•
Каблови у рову обележавају се обујмицама од оловног лима дебљине 2mm на којима је утиснут
тип, пресек, напон кабла, година полагања и број кабловског протокола. Обујмице се постављају
на сваких 5m растојања. Погледати цртеж у прилогу.
Обујмица као и у претходном ставу постављају се и:
- на улазу и излазу из кабловске канализације;
- на улазу и излазу из кабловског окна;
- на местима укрштања са другим подземним инсталацијама;
- на улазу кабла у кабловску спојницу с тим што се ставља година монтаже
спојнице;
- на свим местима где извођач и надзорни орган постигну сагласност да је то
неопходно.
Код кабловских завршница постављају се кабловске таблице са назнаком типа кабла, пресека,
напона и имена објекта у коме се налази други крај кабла.
На површини земље постављају се два типа ознака:
- ознаке трасе и спојница каблова на нерегулисаном терену;
- ознаке које се постављају на регулисаном терену.
За нерегулисани терен се постављају бетонски стубови као знак за трасу са утиснутом муњом и
натиписом 10, 20 kV.
За спојнице је поред овога утиснут и знак спојнице. Погледати цртеж у прилогу.
На регулисаном терену се постављају месингане плочице (према цртежу у прилогу) које се најпре
убетонирају у бетонске погачице (погледати цртеж). Затим се убетонирају тако да месингана
плочица буде равна са горњом површином тротоара.
Постављају се ознаке за сваки напонски ниво (1, 10, 20, 35 kV и улично осветљење) и то:
- ознаке за правац са цртицама чији број означава број каблова (истог напонског нивоа) у рову;
- ознака за кривину са цртицама чији број означава број каблова у рову;
- ознака за укрштање са водоводним инсталацијама;
- ознака за укрштање са ТТ водовима;
- ознака за кабловску спојницу праву;
- ознака за крајеве кабловске канализације.
Ознаке на нерегулисаном терену се постављају на правцу на сваких 20-30m растојања и на свакој
промени правца трасе.
На регулисаном терену се постављају на растојању од 100m у правцу и свака промена правца.
Све кабловске ознаке се постављају:
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
71/145
- у оси трасе кабла;
- изнад спојнице;
- изнад тачке укрштања;
- изнад крајева кабловске канализације.
Ознаке не постављати на крају канализације која улази у кабловско окно.
8.
Атестирање каблова по завршеном полагању
•
•
Да би се кабл напонски испитао и издао атест, траса кабла мора да буде снимљена од стране
"Електродистрибуције", одсек техничке документације, спојнице и завршнице (завршнице морају
да буду фиксиране) и окончани сви радови на затрпавању рова.
Напонско испитивање је обавезно. Кабловски вод треба подвргнути наизменичном или
једносмерном високонапонском испитивању. Величина напона износи 70% од вредности које
предвиђа JUS N.CO.039 а које су дате у табели.
Називни напон
кабла
(kV)
0,6/1
3,5/6
6/10
12/20
20/35
Испитни напон кабла
Испитни напон кабла
наизменични (kV)
једносмерни (kV)
4
12
18
32
54
12
35
52
92
160
Време трајања
(min.)
10
10
10
10
10
Препоручује се високонапонско испитивање једносмерним високим напоном.
•
•
•
•
9.
Мерење активног отпора мери се једносмерном струјом при нормалној температури средине.
Измерена вредност не сме да одступа више од +4% од рачунски добијене вредности.
Мерење отпора изолованости треба мерити инструментом чији је напон најмање 2 kV. Отпор
изолованости мерити између сваког проводника и омотача.
Фактор губитака треба мерити само ако је вод начињен од каблова са радијалним пољем. Начин
мерења и резултати у овом случају морају одговарати прописима ЕД.
Потребни су следећи услови:
- атест о фабричком испитивању кабла;
- атест о напонском испитивању кабла;
- атест о осталим извршеним испитивањима (за свако посебно)
Документација кабловског вода
• Документација кабловског вода као трајни документ треба да послужи као елемент за одређивање
места квара на каблу, за одређивање положаја кабла при реконструкцији електричне мреже и
реконструјкцијама улица, за тумачење кварова на каблу за евентуалне спорове између
инвеститора и извођача и произвођача опреме итд.
• Документација једног положеног и монтираног кабловског вода треба да садржи следеће:
1. Ревидован и одобрен пројекат,
2. Фабрички атест о каблу (за сваки добош посебно)
3. Трасу снимљеног кабловског вода после полагања
4. Временске податке за време полагања (за сваку деоницу):
- датум полагања
- темепратура ваздуха
- време (сунчано,кишовито, облачно без падавина и сл.)
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
72/145
5. Уверење о полагању каблова при температури ваздуха нижој од +5°C (ово уверење треба да
садржи опис начина загревања кабла, његово трајање, температуру грејног ваздуха, односно
електричних вредности ако се загревање врши електричном струјом).
6. Атесте о напонском испитивању положеног и монтираног кабловског вода.
7. Атести о осталим мерењима и то за свако мерење посебно.
9. Дозволу за употребу.
III. ПРЕЛАЗ КАБЛОВСКОГ ВОДА У НАДЗЕМНИ
• За сваки прелаз кабловског вода 10kV или кабловског вода 1kV у одговарајући надземни вод,
мора се поставити засебан стуб на коме ће се извршити овај прелаз.
• Прелаз кабловског вода у надземни врши се, у принципу, на затезном (крајњем) стубу
надземног вода. Изузетно прелаз кабла може се извршити и на носећем стубу, али његов облик и
димензије треба да одговарају затезном (крајњем) стубу.
• На прелазу у надземни вод кабловски вод обавезно треба да буде заштићен од механичких
оштећења најмање до висине 1,70 m изнад земље и до 30 cm y земљи. Механичку заштиту кабла
представља олук (корито) израђен од профилног челика L 100 х 50 х 10 два профила заварена
међусобно тако да образују профил U 100 х 100 х 10, укупне дужине најмање 2 m и причвршћен
уз стуб најмање на два места. Алтернативно се може заштита кабла извести и олуком од лима
дебљине мин.З mm.
• Ha крајевима кабла, који се повезују са надземном мрежом монтирати кабловске главе завршнице за спољну монтажу одговарајуће величине према типу, пресеку и напону кабла.
• Кабловска глава постављена на стуб надземног вода треба да је постављена тако на стуб, да је
могућ лак приступ и визуелни преглед са земље, a пo правилу се поставља иза одводника
пренапона.
• Сигурносно растојање делова кабловске главе који су под напоном од стуба, конзола и других
делова који нису под напоном не сме бити мање од 20 cm.
• Ha прелазу кабловског вода 10kV y надземни обавезно се постављају одводници пренапона. На
прелазу кабловског вода 1kV y надземни, одводници пренапона се постављају на местима где се
искуством дошло до сазнања да постоји већа могућност удара грома.
Одводници пренапона, по правилу, прикључују се пре кабловске главе посматрајући из правца
надземне мреже.
IV.
УПУТСТВО ЗА ИЗГРАДЊУ И МОНТАЖУ ДАЛЕКОВОДА (НАДЗЕМНА
МРЕЖА 10kV)
1. Исколчавање трасе
Исколчавање трасе врши геометар, а по могућности онај који је трасу снимио. За сва одступања од
пројекта на терену извођач радова или инвеститор треба да консултују пројектанта.
2. Опште упутство
Изградња далековода ће се извршити према ”Правилнику о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV”. Стубови као и сав материјал и
опрема приликом преузимања, а пре транспортовања, на градилишту морају бити технички прегледани
и испитани да у свему одговарају како у конструктивном, тако у механичком и електричном погледу
како према пројекту тако и према одговарајућим прописима.
При извођењу грађевинских и монтажних радова сви радници морају имати прописану опрему,
усаглашену са важећим Правилником о зашити на раду (опасач, гумене чизме, заштитне рукавице,
шлемови и остало), а о чему су дужни да воде рачуна одговорни руководиоци радова.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
73/145
Приликом изградње ради обезбеђења људства све проводнике уземљити са обе стране радног места.
Инвеститор је дужан да одреди једно стручно лице које ће вршити надзор над изградњом далековода и
бринути да се извођач радова у свему придржава пројекта, односно да не врши никакве измене без
сагласности инвеститора и пројектанта. Минималне измене од пројекта може извршити и надзорни
орган уколико оне доприносе економичнијем и технички боље решеном проблему а све у духу важећих
прописа. Извођач радова пре почетка извођења радова по овом пројекту дужан је да исти добро проучи и
евентуалне нејасноће и примедбе достави инвеститору односно пројектанту на решавање.
3. Постављање стубова
Стубови се фундирају у свему према техничким прописима са укопавањем носећих, ако је носивост тла
изнад 1.5 dN/cm2, или монтажним бетонским темељима који се израђују на лицу места. Ископану земљу
приликом затрпавања стубова, односно рупа за исте, набијати у слојевима од по 20cm тако да на
површини земље не остане количина земље већа од запремине укопаног стуба и темеља. Како под
дејством кише настаје слегање затрпане земље око стуба то је потребно кроз извесно време прегледати
трасу и по потреби накнадно додати и набити земљу у улегнуће око стуба. Приликом постављања
стубова извршити контролу вертикалног положаја сваког стуба из два нормална правца. Просецање
шуме и сечење дрвећа извршити према постојећим прописима тј. тако да најмање хоризонтално
растојање између водова и грања износи 3m уз претходно одобрење надлежног органа за гајење шума.
Монтажу конзоле и потпоре на глави стуба треба по могућности вршити док је стуб у лежећем положају.
Сви гвоздени делови морају бити заштићени од корозије и уколико нису поцинковани морају се
премазати најмање двоструким слојем минијума, а затим по жељи неком масном бојом. Такође и матице
обезбедити од одвијања и скидања.
Пре почетка копања јама за темеље контролисати положај колца за стуб, чије измештање из правца
може бити проузрокивано од стране неовлашћених лица. Приликом израде темеља стуба извршити и
полагање уземљивача. После подизања стубова треба извршити мерења отпора уземљења истих у
периоду монтаже када нису галвански повезани са заштитним ужетом.
4. Развлачење проводника
Развлачење проводника извршити ручно или возилом. За ручно развлачење потребно је обезбедити број
људи тако да сваки буде оптерећен са тежином проводника, приликом развлачења треба пазити да
слободан крај проводника буде са горње стране бубња и окренути у правцу одмотавања. Развлачење AlČe ужета врши се преко котураче и не дозвољава се да се исти вуче по земљи. Алуминијумски проводник
се не сме спустити на нађубрено земљиште које изазива корозију. Употреба алата са траговима бакра
такође није дозвољена због стварања корозије од чега долази до разарања алуминијума.
При повољно равном терену, развлачење се може извршити одмотавањем проводника са бубња који је
намештен на возило које се креће дуж трасе. При развлачењу проводника врши се контрола квалитета
ужета које се одмотава. За тај посао код бубња се одређује стручно и квалификовано лице које врши
надзор над радом.
5. Монтирање изолатора
Изолатори за монтажу на правим носачима уграђеним на конзолама заливају се оловом ради веће
механичке сигурности.
Обавезно је испитивање чврстоће појединих примерака из исте серије челичне опреме који се
употребљавају за причвршћење изолаторских ланаца за стуб.
6. Затезање проводника
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
74/145
Затезање проводника врши се чекрком. После затезања, проводници се морају оставити да висе на
котурачама најмање 24 часа пре учвршћивања у носеће стезаљке да би се омогућило изједначење
напрезања у проводницима. Укупно време пре учвршћења у стезаљке по могућству да не прекорачи 36
часова. После затезања проводника треба проверити на свим распонима висине проводника изнад земље,
а такође и динамометром контролисати напрезање проводника.
Развлачење и затезање проводника на местима укрштања са водовима виших и нижих напона мора се
вршити само ако су ови водови искључени и уземљени лево и десно од места укрштаја.
Препоручује се употреба компресионих спојница за настављање проводника (и заштитних ужади) које
морају бити удаљене од носећих и затезних стезаљки најмање 20m.
7. Монтирање проводника на растеретним стубовима
Крај развученог проводника монтира се на растеретном стубу на одговарајући изолатор. Проводник се
затеже помоћу затезне котураче са жабицом за конзолу стуба. Затим се проводник до потребне дужине
сече, убацује у спојницу и монтира. Приликом монтирања спојница крај проводника за пренос оставља
се довољне дужине. Спајање остављених крајева проводника за пренос врши се помоћу спојнице за
затварање, крајеви проводника пре спајања очисте се челичном четком.
8. Завршни радови
Контролисати сваки стуб, како израду истог тако и монтажу целокупне опреме. Контролисати тачност
нагиба. По потреби извршити накнадно набијање земље око стубова. Пре пуштања далековода у погон
потребно је прибавити све потребне атесте о уградној опреми и измереном отпору заштитног
уземљивача, а потом комисијски прегледати изведене радове на начин како је то законом и техничким
прописима регулисано. Када се утврди да су радови квалитетно и стручно (у смислу прописа и
правилника) изведени даје се дозвола за употребу и коришћење објекта од стране надлежног органа
скупштине општине.
V.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
•
Сав материјал и опрема који се уграђују мора да одговара данас важећим SRPS или
прописима.
•
Опрема пре уградње мора да се испита према важећим прописима.
•
Сви остали монтажни радови морају да се изведу у складу са данас важећим SRPS прописима.
•
Инвеститор је дужан да у току градње обезбеди сталан стручни надзор над извођењем радова.
•
По завршеној изградњи, пре пуштања објекта у погон, извршити сва потребна испитивања и пробни
рад.
•
По завршетку свих радова Извођач и Надзорни орган инвеститора дужни су да саставе тачан план
постројења и мреже и унесу све настале измене у један примерак овог пројекта а у циљу израде
тачне документације изведеног стања и да га предају, преко Инвеститора, органу који ће
експлоатисати ову мрежу.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
75/145
IEC
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава услове за
учешће у поступку набавке што доказује достављањем следећих доказа:
Редни
број
ДОКАЗИ:
УСЛОВИ:
- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног
Привредног суда
1.
- да jе регистрован код
надлежног
органа,
односно Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, овај
уписан у одговарајући регистар
доказ доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ доставити и за
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за
сваког од њих)
2.
3
Да поседује слеће лиценце
издате
од
Министарства
грађевинарства и урбанизма:
Лиценца I 052 Е1( за ТЕ 10 mw и
више)
Лиценца I 061 Е1( изградња
далековода)
Лиценце I 151 Е3 ( за
телекомуникационе
објекте,
односно мреже, системе или
средства која се граде на
територији две или више
општина)
- да располаже неопходним
финансијским капацитетом:
1.) да у последњих шест месеци
који
претходе
месецу
објављивања
позива
за
подношење понуда на Порталу
јавних набавки (од јула 2014.
године до децембра 2014.
године) није био неликвидан.
Доставити фотокопије важећих лиценци издатих од
Министарства грађевинарства и урбанизма:
Лиценца I 052 Е1
Лиценца I 061 Е1
Лиценце I 151 Е3
1.) Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН
Агенције за привредне регистре, који садржи
податке о данима неликвидности за шест месеци
који претходе месецу објављивања позива за
подношење понуда на Порталу јавних набавки (од
јула 2014. године до децембра 2014. године)
или
2.) Потврда Народне банке Србије да понуђач није
био неликвидан у последњих шест месеци који
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
76/145
2) да је у последњих пет
обрачунских година (2009,2010,
2011,2012 и 2013 година)
остварио укупан приход у
збирном износу од најмање
600.000.000,00 динара (без
ПДВ-а)
претходе
месецу
објављивања
позива
за
подношење понуда на Порталу јавних набавки (од
јула 2014. године до децембра 2014. године)
3) Биланс стања и биланс успеха за претходних пет
обрачунских година са мишљењем овлашћеног
ревизора
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, доказ
за овај услов доставити за оног члана групе који
испуњава тражени услов (довољно је да један члан
групе испуни наведени услов).
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, овај доказ не треба доставити за
подизвођача.
1) Попуњен, потписан и оверен образац Списак
изведених радова – стручне референце (образац бр.
6.) и
- да располаже неопходним
пословним капацитетом:
4.
1) да је у последњих 5 година
(2009, 2010, 2011, 2012 и
2013.г.) понуђач успешно извeo
радовe на далеководу 110 kV, и
више,
минималне укупне
дужине 30 километара.
2) потврде о референтним набавкама, које морају бити
попуњене,
потписане
и
оверене
печатом
референтних наручилаца (образац бр. 7.)
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, а
уколико више њих заједно испуњавају услов из
пословног капацитета, овај доказ доставити за те
чланове.
У случају да понуђач подноси понуду са
подизвођачем, ове доказе не треба доставити за
подизвођача.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
77/145
3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ
Начин и услови плаћања:
Дефинисање плаћања биће извршено од стране Наручиоца, након избора понуде
применом следећих принципа:
- Уколико је изабрана понуда домаћег Понуђача ( Извођача) чија је цена исказана у
динарима, плаћање ће бити извршено у динарима,
- Уколико је изабрана понуда домаћег Понуђача (Извођача) чија је цена исказана у
америчким доларима, плаћање ће бити извршено у динарској противредности по
средњем курсу НБС који важи на дан плаћања,
- Уколико је изабрана понуда страног Понуђача (Извођача) плаћање ће бити
извршено у америчким доларима.
Плаћање ће бити извршено на следећи начин:
Детаљи
Износ
1
Aвaнс
30% oд укупнe цeнe oпрeмe и рaдoвa
2
Двoмeсeчнa приврeмeнa плaћaњa
60% врeднoсти испоручене oпрeмe и
изведених рaдoвa
3
Кoнaчнo плaћaњe
10% oд укупнe цeнe oпрeмe и рaдoвa,
1. Aвaнс у изнoсу oд 30% oд угoвoрeнe цeнe плaтићe Нaручилaц уз прeзeнтaциjу слeдeћих
дoкумeнaтa: (а) прoфaктурe у изнoсу aвaнснoг плaћaњa, издaтe у 3 (три) oригинaлa и
пoтписaнe oд стрaнe прeдстaвникa Нaручиoцa издaтe у свeму у склaду сa члaнoм 8. Угoвoрa.
Aвaнснo плaћaњe бићe правдано прoпoрциoнaлнo привременим ситуацијама зa приврeмeнo
плaћaњe и онончаном ситуацијом за коначно плаћање.
1. Приврeмeнo плaћaњe
60% oд угoвoрeнe цeнe oпрeмe и рaдoвa уз (прeзeнтaциjу) привремене ситуације у
три oригинaлнa примeркa и Прoтoкoлa o квaнтитaтивнoм приjeму зa испoручeну
oпрeму и/или изведене рaдoвe извршeнe у рoку дo 60 дaнa, oбa дoкумeнтa пoтписaнa
oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa Нaручиoцa.
Привремена ситуација мора бити исказана на пуну вредност опреме и радова из
Протокола о квантитативном пријему која вредност се умањује за износ 10 %
вредности која се фактурише и плаћа по окончаној ситуацији а од остатка се умањује
30 % примљеног аванса, тако да је остатак за плаћање 60% вредности.
Укoликo нaдзoрни oргaн Нaручиoцa нeoпрaвдaнo нe пoтпишe Прoтoкoлe o
Квaнтитaтивнoм Приjeму испoручeнe Рoбe и рaдoвa (пaрциjaлнa испoрукa и
пaрциjaлнa рeaлизaциja рaдoвa) у рoку oд 30 дaнa oд дaнa зaвршeткa тих испoрукa
или рaдoвa, Извoђaч имa прaвo нa 60% укупнe Угoвoрнe цeнe (срaзмeрнo свaкoj
двoмeсeчнoj фaктури зa приврeмeнo плaћaњe) и свe пoслeдицe нaстaлe из Угoвoрa
вeзaнe зa нaвeдeнe Прoтoкoлe ступajу нa снaгу.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
78/145
3. Кончано плаћање
10% oд укупнo угoвoрeнe цeнe уз прeзeнтaциjу окончане ситуације у 3 три
oригинaлнa примeркa пoтписaнe oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa Нaручиoцa и Пoтврдe o
зaвршeтку свих угoвoрeних рaдoвa издaтe oд стрaнe надзорног органа Нaручиoцa
- Свa плaћaњa ћe бити извршeнa у рoку oд 30 рaдних дaнa, рaчунajући oд дaнa oвeрe и
достављања рeлeвaнтнe дoкумeнтaциje зa плaћaњe, релевантна документација мора бити
оверена oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa Нaручиoцa.
- Укoликo нaдзoрни oргaн Нaручиoцa нeoпрaвдaнo нe издa Пoтврду o зaвршeтку свих
угoвoрeних рaдoвa у рoку дo 30 дaнa oд дaнa oкoнчaњa истих, Извoђaч стичe прaвo нa
нaплaту 10% oстaткa укупнo угoвoрeнe цeнe и угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa свe пoслeдицe
издaвaњa Пoтврдe o зaвршeтку тимe ступajу нa снaгу.
Рок важења понуде: рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана
отварања понуда;
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Од понуђача се захтева да своју понуду припреми у потпуности у складу са захтевима
дефинисаним у конкурсној документацији и да у оквиру своје понуде наведе понуђену цену
за испуњавање поменутих захтева из конкурсне документације. Цене наведене у понуди које
су изражене у доларима (USD) биће фиксне, и непроменљиве до коначног извршења
уговорених обавеза.
У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без
пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону да је иста без пореза на додату
вредност. Уколико дође до измене уговорене цене из (промена прописа, као на пример
стопе ПДВ-а и сл.), плаћање по измењеним условима ће се третирати као извршење овог
уговора, без потребе доношења Одлуке из члана 115. ЗЈН, уз сачињавање анекса на овај
уговор по овом основу.
Све цене у понуди биће исказане у динарима (РСД) или у америчким доларима (USD).
Приликом вредновања понуда као меродаван однос између вредности динара (РСД) и
америчког долара (USD) сматраће се средњи курс Народне банке Републике Србије који
важи на дан започињања отварања понуда.
ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Наручилац захтева да Понуђач, на име финансијског обезбеђења, уз понуду достави
и оригинал средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и оригинал
писма о намерама за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса и за добро
извршење посла.
А) Наручилац захтева да Понуђач, на име финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде, уз понуду достави оригинал, банкарску гаранцију за озбиљност понуде, у
корист ПД „ТЕ-КО Костолац“доо Костолац, са роком важења 30 дана од датума
отварања понуда, у износу од 1% од понуђене цене, којом банка Гарант гарантује да
ће ПД „ТЕ-КО Костолац“доо Костолац Кориснику гаранције) платити укупан износ по
пријему првог позива ПД „ТЕ-КО Костолац“доо Костолац (Корисника гаранције) у
писaној форми и изјаве у којој се наводи да је:
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
79/145
Понуђач (Налогодавац за издавање гаранције) изменио или опозвао понуду за време
трајања важности понуде, без сагласности ПД „ТЕ-КО Костолац“доо Костолац
(Корисника гаранције);
Понуђач (Налогодавац за издавање гаранције), иако је упознат са чињеницом да је
његова понуда прихваћена од стране ПД „ТЕ-КО Костолац“ доо Костолац (Корисника
гаранције) као најповољнија, и позван да у року до 3 (три) дана потпише уговор, исти
не потпише у означеном року или одбије да потпише уговор, сходно условима из
понуде;
Понуђач (Налогодавац за издавање гаранције) није успео или је одбио да достави
средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса и за добро извршење посла.
Ако Понуђач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање IBCA
рејтинг АА.
Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном уколико не садржи све напред
наведене елементе.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде биће враћена Понуђачима, након
закључења уговора.
Б) Наручилац захтева да Понуђач, на име финансијског обезбеђења за повраћај
аванса и за добро извршење посла, уз понуду достави оригинал писма о намери
банке Гаранта за издавање у корист ПД „ТЕ-КО Костолац“доо Костолац, гаранције за
повраћај аванса у износу од 30% укупно понуђене цене и гаранције за добро
извршење посла у износу од 10% од вредности уговора.
Свака гаранција која се захтева за ову јавну набавку мора бити неопозива,
безусловна и наплатива на први позив, без икаквих права на приговор,
противпотраживање или поравнање, издата у валути понуде од стране реномиране
банке прихватљиве за Наручиоца.
Сви спорови у вези са тумачењем услова банкарских гаранција достављених у вези
ове јавне набавке подлежу Једнообразним правилима о гаранцијама на позив, ИЦЦ
публикација бр. 458.
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:
Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума „најниже понуђена
цена“ тако да ће избор најповољније понуде бити заснован на цени као једином
критеријуму
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
80/145
4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 864/2014
ОБРАЗАЦ
БР. 1.
Понуда бр._____________ од ______________ године, за набавку радова
- Одржавање далековода 110 kV и 35 kV – Инвестиционо одржавање далековода 400kV
(401/2) и измештање далековода 110kV (1159; 1160) –
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
број
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора
за
потписивање
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
81/145
Одржавање далековода 110 kV и 35 kV –
Инвестиционо одржавање далековода 400kV
(401/2) и измештање далековода 110kV (1159;
1160)
Предмет понуде – 864/2014
(Износ из колоне 3 из табеле:
укупна цена за све активности
дате у обрасцу структуре цене, у
обрасцу број 2)
Рок и начин плаћања
Рок извршења
Гарантни период
......................................... РСД/УСД
без ПДВ-а
(заокружити валуту понуде)
аванс у висини од 30%
од укупне цене
материјала и радова
- двомесечна привремена плаћања у износу од
60% вредности материјала и изведених радова
- 10% укупне цене материјала и радова након
издавања потврде о завршетку
уговорених
радова.
Сва плаћања ће бити извршена у року од 30
радних дана, рачунајучи од дана овере и
достављања
релевантне документације за
плаћање.
Рок извршења радова из предмета набавке је по
захтеву наручиоца у року до _________ радних
дана од дана увођења у посао.
(не дуже од 180 радниох дана од дана увођења у
посао)
Гарантни рок за квалитет уграђене опреме и
изведених радова je _____
месеци од дана
завршетка пробног погона односно _____ месеци
од дана завршетка извођења радова.
(не краћи од краћи од 24 месеци од дана
завршетка пробног погона односно 18 месеци од
дана завршетка извођења радова. )
Место извршења
ТЕ-КО КОСТОЛАЦ
Датум
Понуђач
М. П.
______________________
_____________________________________
Напомена:
•
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
82/145
ОБРАЗАЦ
БР. 2.
5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
83/145
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА УКРШТАЈУ
СА КОЛОСЕКОМ, КЊИГА 9
Напомена: Све позиције које се односе на материјал обухватају и испоруку.
Бр.
1
Опис радова
2
Јед.
мере
Количина
Јединична
цена без
ПДВ-а
RSD/USD
3
4
5
Укупна
Цена без
ПДВ-а
RSD/USD
6(4x5)
Јединична
цена са ПДВом
Укупна Цена
са ПДВ-ом
RSD
RSD
7
8(4x7)
СВЕСКА 1: ДВ 400kV БР. 401/2 ДРМНО – ЂЕРДАП 1, АДАПТАЦИЈА НА УКРШТАЊУ СА ТРАСОМ
НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА
У km 9+615 И У km 10+195,7
06.01.0
0
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
Демонтажа изолаторских ланаца и транспорт
до складишта. Обрачунава се по стубу (3
затезна стуба само са једне стране + 1
носећи стуб = 3 *0.5 +1 =2.5)
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:
06.02.0
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
0
Предмер и предрачун опреме и материјала
Стаклени
06.02.0
изолаторски
ком
707
1
чланци U160BS
Спојна опрема
06.02.0
за изолаторски
ком
3
2
ДНп ланац
Спојна опрема
06.02.0
за изолаторски
ком
9
3
ТЗп ланац
06.01.0
1
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком
2,5
84/145
06.02.0
4
Компресиона
спојница за
поправак
проводника уже
SRPS N.C1.351490/65-Аl/Č
ком
06.02.0
Заставица
ком
4
Предмер и предрачун радова
Р.број
06.02.0
5
06.02.0
6
06.02.0
7
06.02.0
8
2
12
Опис радова
Припремни радови :
1. Обилазак трасе и утврђивање свих
укрштања са објектима (зграде,ниски
напони, ТТ линије, путеви, пруге, ДВ, …)
на предметној деоници
2.Обезбеђење укрштаја у току радова
(регулисање саобраћаја на
саобраћајницама, искључење
далековода...)
3. Постављање радног уземљења на
затезним стубовима на почетку и на
крају деонице на којој се изводе радови.
4.Анкерисање затезних стубова (конзола
и/или врха за заштитно уже) на почетку и
на крају деонице на којој се изводе
радови.
Транспорт опреме и материјала из
магацина до стубног места
Пријем и сортирање електроопреме и
материјала на градилишту (према
предмеру)
Расклемавање и стављање ужади
(проводника и/или заштитног ужета) у
котураче при чему се на једном од
крајњих стубова који се налази на
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
Јединица
мере
Количина
пауш.
1
пауш.
1
пауш.
1
ком.
3
Јединичн
а цена без
ПДВ-а
Укупна
цена без
ПДВ-а
Јединична
цена са ПДВом
RSD/USD
RSD/USD
RSD
85/145
Укупна цена
са ПДВ-ом
RSD
06.02.0
9
06.02.1
0
06.02.1
1
супротном крају од вучне машине не
демонтира затезна стезаљка.
Евидентирање положаја растојника и
пригушивача вибрација на деоници на
којој се изводе радови на презатезању
проводника. Демонтажа растојника,
пригушивача вибрација и струјних
мостова
Mонтажа нових изолаторских ланаца
(замена постојећих неодговарајућих
ланаца)
Затезање проводника на задати угиб
Обележавање ужета и поновно качење
06.02.1
на крајњи затезни стуб (код вучне
2
машине).
06.02.1 Израда струјних мостова, по затезном
3
стубу
06.02.1 Клемовање проводника и заштитног
4
ужета, по носећем стубу
Поновна монтажа пригушивача
06.02.1
вибрација и растојника на проводник
5
Уже SRPS N.C1.351-490/65-Al/Č
УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:
06.03.0
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
0
06.03.0
Трошкови инвеститора
2
Таксе за грађевинску дозволу, надзор
над електромонтажним радовима,
06.03.0 интерни преглед, технички преглед,
3
трошкови искључења из погона
постојећих далековода и укључења у
погон и друго
06.03.0
4
Израда пројектно техничке
документације далековода са теренским
пројектантским радовима
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
пауш.
1
ком
ком
трасе
12
0,658
стуб
2
стуб
2
стуб
1
пауш.
1
пауш.
1
пауш.
1
пауш.
1
86/145
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
06.01.0
0
06.02.0
0
06.03.0
0
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
СВЕСКА 2: ДВ 110kV БР. 1159 ДРМНО – КОСТОЛАЦ
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УКРШТАЊУ СА ТРАСОМ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА У km 12+966,3 И У
km 13+377,5
11.01.0
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
0
Демонтажа и уклањање постојећих стубова
Ослобађање проводника из носећих
стезаљки и пребацивање на котураче (од
постојећег стуба бр.25 до постојећег
11.01.0
стуба бр.35). Демонтажа проводника и
1
транспорт до складишта (0,647 км трасе
од новог ст.бр.30а до новог стуба бр.32а)
Обрачунава се паушално
Отпуштање заштитног ужета ASLH-D(S)b
24 SMF 24 NZDSF TeraLight TM
11.01.0 (ACS 49-5). Обрачунава се по км
2
постојеће трасе(од постојећег стуба
бр.22 до постојећег портала П2 ТЕ
Дрмно )
Демонтажа изолаторских ланаца и
11.01.0 транспорт до складишта. Обрачунава се
3
по стубу (демонтирају се ланци са
постојећих стубова бр.30 и бр.31)
Демонтажа постојећег челично
11.01.0 решеткастог стуба и транспорт до
4
складишта. Обрачунава се по стубу
(демонтира се постојећи стуб бр.32)
Уништавање темеља постојећег челично
11.01.0
решеткастог стуба до 1м дубине и
5
поравнање површине. Обрачунава се по
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
пауш.
1
км
трасе
3,8
ком
2
ком
1
ком
1
87/145
стубу
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:
11.02.0
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
0
Припремно завршни радови
Колчење стубних места, припрема
градилишта, израда и поправка
11.02.0 приступнх путева, припрема терена на
1
стубним местима, контрола и преглед
извршених радова. Обрачунава се
паушално
пауш
Земљани радови
11.02.0 Ископ земље друге и треће категорије за
3
3
3
темеље стубова. Обрачунава се по m
m
11.02.0 Одвоз земље после планирања терена
3
3
3
на стубном месту. Обрачунава се по m
m
Бетонски и армирано бетонски радови са арматуром
11.02.0 Бетонирање темеља бетоном МБ 30 .
3
3
4
Обрачунава се по m бетона
m
Набавка, транспорт, исправљање,
чишћење, сечење, савијање и уградња
11.02.0
арматуре према плану арматуре на
5
цртежу темеља.
Обрачунава се по кг арматуре
кг
Тесарски радови
Израда, монтажа и демонтажа оплате за
11.02.0
темеље .
6
2
2
Обрачунава се по m
m
Израда и монтажа челичнио решеткастих стубова
Набавка и израда поцинковане челичне
конструкције од челика Č.0361 по SRPS11.02.0 у C.BO.500/70 са свим потребним
7
спојним средствима. У јединичну цену
улази и пробна монтажа стуба.
Обрачунава се по тони конструкције.
t
11.02.0
Преузимање и транспорт конструкције до
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
t
1
61,3
23,3
23,9
688
136
8,762
8,762
88/145
8
11.02.0
9
11.02.1
0
11.02.1
1
11.02.1
2
11.03.0
0
градилишта.
Обрачунава се по тони конструкције.
Сортирање и транспорт конструкције до
стубног места.Обрачунава се по тони
конструкције.
Центрисање анкера стубова пре
заливања истих бетоном.Обрачунава се
по стубу.
Монтажа и подизање стубова. У цену
улази и премазивање цинколитом свих
преклопа у везама.Обрачунава се по
тони конструкције.
Уземљење
Израда и полагање уземљења од
поцинкованог округлог челика Ф 10 mm
према детаљима и цртежу из пројекта са
свим потребним материјалом и
радовима. Обрачунава се по стубу
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
t
8,762
ком
2
t
8,762
ком
2
Бр. изол.
у ланцу
Бр.
изолатор
а
укупно
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Преглед изолаторских ланаца и ужади
Тип изолаторског ланца
састављеног од чланака
изолатора U 120 B
Број ланаца
ДЗп - Двоструки затезни
15,00
појачани
ЕЗп - Једноструки затезни
3,00
појачани
ДНп - Двоструки носећи
3,00
појачани
Укупно чланака изолатора U 120 B за далековод:
Резерва од 2% за лом:
Укупно изолатора U 120 B
Р.број
Опис радова
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
16
240
8
24
16
48
Јединичн
а цена без
ПДВ-а
Укупна
цена без
ПДВ-а
Јединична
цена без
ПДВ-а
RSD/USD
RSD/USD
RSD
Јединичн
Укупна
Јединична
Укупна цена
без ПДВ-а
RSD
312
7
319
Јединица
количина
89/145
Укупна цена
мере
Проводник: Уже JUS N.C1.351-240/40-Al/Č (26x3.45+7x2.68)
( 3 x 0.647) x 987 x 1.06 = 2.03 t
Предмер и предрачун опреме и материјала
11.03.0 Уже SRPS N.C1.351-240/40-Al/Č
1
(26x3.45+7x2.68)
11.03.0
Изолатори U 120 B
2
kg
11.03.0 Спојна опрема за изолаторски ДНп
3
ланац
ком.
11.03.0 Спојна опрема за изолаторски ДЗп
4
ланац
ком.
11.03.0 Спојна опрема за изолаторски ЕЗп
5
ланац
ком.
11.03.0 Склоп за пролазно причвршћење OPGW
6
заштитног ужета на затезном стубу
ком.
Склоп за причвршћење OPGW
11.03.0 заштитног ужета на затезном стубу (само
7
са једне стране и са спустом до наставне
спојнице)на стубу бр.22
ком.
Склоп за причвршћење OPGW
заштитног ужета на затезном стубу (само
11.03.0
са једне стране и са спустом до наставне
8
спојнице и изолатором и затезачем) на
порталу П2 ТЕ Дрмно
ком.
Склоп за причвршћење OPGW
11.03.0 заштитног ужета на затезном стубу (са
9
спустом до наставне спојнице)на стубу
бр.30
ком.
Склоп за причвршћење OPGW
11.03.0
заштитног ужета на носећем стубу са G
10
носачем
ком.
11.03.1 Постоље за монтажу склопа за заштитно
1
уже на "УЗ" стубу тип "А"
ком.
11.03.1 Компресиона спојница за наставак
2
проводника уже SRPS N.C1.351-240/40ком.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
а цена без
ПДВ-а
цена без
ПДВ-а
цена без
ПДВ-а
RSD/USD
RSD/USD
RSD
2030,00
319
3
15
3
4
1
1
1
9
2
90/145
без ПДВ-а
RSD
11.03.1
3
11.03.1
4
11.03.1
5
11.03.1
6
11.03.1
7
11.03.1
8
11.03.1
9
11.03.2
0
11.03.2
1
11.03.2
2
11.03.2
3
11.03.2
4
11.03.2
5
11.03.2
6
11.03.2
Al/Č
Компресиона спојница за поправак
проводника уже SRPS N.C1.351-240/40Аl/Č
Спирала за поправак спољњег слоја
OPGW ужета
Комплет против увртања OPGW ужета
Склоп за вучење OPGW ужета (вучна
чарапица+обртни зглоб)
Пригушивачи вибрација за заштитно уже
OPGW
Опоменске таблица са ознаком бр. стуба
Таблице за ознаку фаза
Заставица
Предмер и предрачун радова
Транспорт опреме и материјала из
магацина до стубног места
Пријем и сортирање електроопреме и
материјала на градилишту (према
предмеру)
Mонтажа изолаторских ланаца и склопа
за причвршћење заштитног ужета на
новим стубовима 30а и 32а и постојећим
стубовима бр.30 и бр.31
Mонтажа склопа за причвршћење
заштитног ужета на постојећим
стубовима бр. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 33, 34, 35 и на порталу П2 ТЕ Дрмно
Затезање постојећег проводника од
стуба бр.25 до стуба бр.30а и од стуба
бр.32а до стуба бр.35
Развлачење и затезање проводника од
стуба бр.30а до стуба бр.32а
Затезање постојећег заштитног ужета
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком.
1
ком.
1
ком.
1
ком.
1
ком.
30
ком.
2
ком.
6
ком.
21
пауш.
1
пауш.
1
стуб
4
стуб
12
km
трасе
km
трасе
km
2,3
0,65
3,8
91/145
7
11.03.2
8
11.03.2
9
11.03.3
0
11.03.3
1
11.03.3
2
11.03.3
3
11.03.3
4
11.03.3
5
11.03.3
6
11.04.0
0
OPGW од стуба бр.22 до портала П2 ТЕ
Дрмно
Израда струјних мостова, по затезном
стубу
Клемовање проводника по носећем
стубу
Клемовање OPGW заштитног ужета, по
носећем стубу
Монтажа пригушивача вибрација на
OPGW уже
Монтажа опоменских таблица
Монтажа таблица за нумерисање фаза
Мерење отпора уземљења стубова
Специјалистичко настављање заштитног
OPGW ужета "сплајсовање" оптичких
влакана
(1 х 48)
Мерење и испитивање оптичке везе
преко OPGW и спојница (пре и после
монтаже) и израда мерног протокола.
УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:
трасе
стуб
3
стуб
7
стуб
9
ком.
29
ком.
2
ком.
6
ком.
2
ком.
48
пауш.
1
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Услуга обављања стручних послова за инвеститора у вези са изградњом инвестиционог објекта
11.04.0
2
11.04.0
3
11.04.0
Трошкови инвеститора
Таксе за катастарске подлоге,
грађевинска дозвола, надзор над
грађевинским и електромонтажним
радовима, интерни преглед, технички
преглед, трошкови искључења из погона
постојећих далековода и укључења у
погон и друго
Трошкови испитивања опреме,
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
пауш.
1
пауш.
пауш.
1
1
92/145
4
11.04.0
5
11.04.0
6
11.04.0
7
материјала и стубова, мерење утицаја
далековода и друго
Радови на другим објектима
Обезбеђење укрштања пута, 400 kV и
35kV вода
Пројектовање инвестиционог објекта
Израда пројектно техничке
документације далековода са теренским
пројектантским радовима
Пројекат примењеног типског стуба бр.10.ДВ.Г.1056 Пројектног бироа
Електроисток (или сличан) са темељима
за све случајеве темељења
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:
Пауш.
1
пауш.
1
пауш.
1
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
11.01.0
0
11.02.0
0
11.03.0
0
11.04.0
0
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
СВЕСКА 3: ДВ 110kV БР. 1160 ДРМНО - РУДНИК 2
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УКРШТАЊУ СА ТРАСОМ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА У
km 13+446
01.00.
00
01.01.0
0
01.01.0
1
01.01.0
2
01.02.0
0
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
Организација градилишта, израда приступних
путева за стубове
Kолчење новог стубног места од стране
извођача радова.
Обрачунава се по стубном месту
паушал.
1
ком.
1
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
93/145
01.02.0
1
01.02.0
2
01.02.0
3
01.03.0
0
01.03.0
1
01.03.0
2
01.03.0
3
01.04.0
0
01.04.0
1
01.04.0
2
Ископ земље III категорије за темељ стуба.
3
Количине дате по m самониклог тла мерено
по пројекту, а у цену је урачунат ископ са
одбацивањем земље на 2m, као и
обезбеђење ископа од обрушавања.
Насипање и набијање око темеља док се не
постигне збијеност самониклог тла. Количина
3
дата по m самониклог тла, мерено према
пројекту
Одвоз и разастирање преостале земље у
непосредној близини стуба и одвоз вишка
3
земље на депонију. Количина дата по m
самониклог тла, мерено према пројекту
m
3
29,92
m
3
17,72
m
3
11,2
m
3
11,6
БЕТОНСКИ РАДОВИ
Бетонирање армирано бетонског темеља
бетоном МБ30
3
Количине дате по m бетона, а у цену је
урачуната набавка материјала, справљање,
уграђивање и нега бетона, узимање узорака
и прибављање атеста, као и потребна оплата
за бетонирање темеља. Арматура се
обрачунава посебно
Центрисање и уградња анкера у бетонски
темељ
Обрачунава се по стубном месту.
стуб
1
kg
344
kg
344
АРМИРАЧКИ РАДОВИ
Набавка глатке арматуре ГА 240/360 за
темељ стуба са транспортом до градилишта.
Количине дате по кг набављене арматуре
Армирање темеља стубова арматуром ГА
240/360. Арматура мора бити права и без
рђе, а у цену је урачунато чишћење и
одмашћивање и транспорт до стубног места.
Колићине дате по кг уграђене арматуре
мерено према пројекту
01.05.0
0
ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА
01.05.0
1
Набавка челичних профила S335JR,
челичних лимова и завртњева класе
чврстоће 5.6 и одговарајућих навртки и
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
94/145
подлошки, за израду челичне конструкције.
Везу хоризонтала и дијагонала са појасним
штаповима у доњим деловима стуба извести
сигуроносним завртњевима против одвртања
до висине 5м од терена.
Могу се користити искључиво завртњеви који
су истог квалитета као и на осталом делу
стуба, а који су испитани и имају потребне
атесте о квалитету.
Обрачунава се по кг. конструкције, а у цену је
урачуната набавка, транспорт и складиштење
свог челичног материјала.
01.05.0
2
01.05.0
3
01.05.0
4
01.05.0
5
01.05.0
6
01.05.0
7
01.05.0
8
01.05.0
9
01.06.0
0
Профили и лимови
Завртњи, матице, подлошке и пењалице
Израда челичне конструкције стубова.
Количине дате по кг израђене конструкције
мерено према пројекту, а у цену је урачуната
израда и пробна монтажа
Транспорт челичне конструкције од места
израде до места цинковања
Заштита челичне конструкције од корозије
топлим цинковањем
Транспорт челичне конструкције од места
цинковања до стубног места
Монтажа и подизање челичне конструкције
стуба
Фарбање поцинковане конструкције према
усвојеној технологији у мрези ЕМС-а
УЗЕМЉЕЊЕ СТУБА
01.06.0
1
Израда уземљивача стуба. У цену је
урачунато и ископ рова, набавка и полагање
уземљивача фи10мм од поцинкованог
гвожђа, две спојнице за везу уземљивача са
конструкцијом стуба, затрпавање и набијање
земље, мерење отпора распростирања.
01.07.0
0
ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ СТУБА бр.4
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
kg
3623
kg
214
kg
3623
kg
3623
kg
3623
kg
3623
kg
3837
kg
3837
сет
1
паушал.
1
95/145
У цену је урачунато демонтажа стуба бр.4 и
транспорт у магацин ЕМС-а разбијање
темеља до 1 м испод површине, транспорт
шута до локације коју одреди Инвеститор.
Укупно грађевински радови
02.00.
00
02.00.0
1
02.00.0
2
02.00.0
3
02.00.0
4
02.00.0
5
02.00.0
6
02.00.0
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Транспорт опреме и материјала из магацина
инвеститора до градилишта и стубних места
Пријем и сортирање електроопреме и
материјала на градилишту, (према предмеру)
Анкерисање стубова бр.1, 4а и 6
Комплетни радови који обухватају:
- развезивање струјних мостова постојећих
фазних проводника на стубу бр.6
- ослобађање свих фазних проводника из
затезних стезаљки на стубу бр.6 као и из
носећих стезаљки носећег стуба бр.5,
скраћивање постојећег проводника на
потребну меру, преглед ужади и евентуална
поправка и пребацивање у котураче
- демонтажа постојећих ENp ланаца на стубу
бр.4
Комплетни радови који обухватају:
- развезивање струјне везе заштитног ужета
на порталу ТЕ Дрмно, затезном стубу бр.1 и
на носећим стубовима бр.2, 3, 4 и 5 као и
ослобађање зашт. ужета из носећих
стезаљки
- У цену је такође урачунато и монтирање
пролазног склопа на новом стубу бр.4а;
На затезним стубовима бр.1 и 6 и на порталу
ТС Дрмно постојећи заштитни и затезни
преформирани прутеви се мењају новим као
и заштитне спирале на носећим стубовима
бр.2, 3 и 5. Постојећи пригушивачи на тим
стубовима се задржавају.
Монтажа нових DNp ланаца на ст.бр.5
Монтажа нових DZp ланаца на ст.бр.4а
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
паушал
1
паушал
1
стуб
3
паушал.
1
паушал.
1
ком.
ком.
3
6
96/145
7
02.00.0
8
02.00.0
9
02.00.1
0
02.00.1
1
02.00.1
2
02.00.1
3
02.00.1
4
Замена постојећих порцеланских изолатора
К3 новим стакленим типа U120B у постојећим
ланцима (по ланцу)
Комплетни радови који обухватају:
- Развлачење и затезање новог проводника
од новог стуба бр.4а до стуб бр.6
- Презатезање постојећег проводника од
стуба бр. 1 до новог стуба бр.4а
Ценом су обухваћена и клемовања, израда
струјних мостова на стубовима бр.6 и бр.4а,
као и транспорт демонтиране до магацина
инвеститора.
Стављање постојећег OPGW ужета у
котураче, презатезање OPGW-а од стуба бр.6
до портала ТЕ Дрмно, при чему се користи
резерва ужета са портала.
Монтажа нових пригушивача вибрација за
OPGW уже на стубу бр. 4а, као и постојећих
пригушивача при чему је неопходо задржати
њихов распоред
Монтажа таблица за ознаку фаза, комплет са
носачима
Монтажа опоменских таблица са ознаком
броја стуба, комплет са носачем
Мерење отпора уземљења новог стуба бр.4а
ком.
15
паушал.
1
паушал.
1
ком.
2
ком.
3
ком.
1
ком.
1
паушал.
1
km
1,27
паушал.
1
паушал.
1
Укупно електромонтажни радови
03.00.
00
03.00.0
2
03.00.0
3
03.00.0
4
03.00.0
5
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Одштета при извођењу грађевинских радова
(одштета, трошкови рада комисије на
процени, формирање записника),по стубу
Одштета при извођењу електромонтажних
радова (одштета, трошкови рада комисије на
процени, формирање записника)
Рад на сечи шуме и одштета за посечено
дрвеће, као и надокнада за посечене воћке
Искључење и обезбеђење укрштања са ДВ
35 kV Костолац – Дрмно
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
97/145
03.00.0
6
03.00.0
7
03.00.0
8
03.00.0
9
03.00.1
0
03.00.1
1
04.00.
00
04.00.0
1
04.00.0
2
04.00.0
3
04.00.0
4
04.00.0
5
04.00.0
6
04.00.0
Искључење и обезбеђење укрштања са ДВ
10 kV
Обезбеђење укрштања са траком за
транспорт угља
Обезбеђење укрштања са државним путем II
реда Костолац - Дрмно
Обезбеђење укрштања са реком (канал-старо
корито реке Млаве)
Израда техничке документације за објекат:
претходни радови и обрада података у
припреми за пројектовање,
Пројекат примењеног типског стуба бр.10.ДВ.Г.1056 Пројектног бироа Електроисток
(или сличан) са темељима за све случајеве
темељења,
Геоистражни радови – истражна бушења,
лабораторијско испитивање и израда
геотехничког пројекта
Трошкови инвеститора у вези са извођењем
објекта :
технчка контрола документације, надзор ,
интерни технички пеглед, рад стручних
комисија,испитивање опреме и материјала
Укупно остали радови
паушал.
1
паушал.
1
паушал.
1
паушал.
1
паушал.
1
паушал.
1
kg
1,544
ком
318
ком
3
ком
6
ком
1
ком
ком
3
4
НАБАВКА ОПРЕМЕ
Проводник Al/Č 240/40
U120B (са резервом од 2%)
Овесна опрема за изол. ланац DNp, за
Al/Č 240/40 mm2
Овесна опрема за изол. ланац DZp, за
Al/Č 240/40 mm2
Склоп(пролазни), за причвршћење заштитног
ужета OPGW, на новом затезном стубу бр.4а,
комплет са постољем
Заштитна спирала за OPGW уже пречника
10,0 мм, за замену на носећем стубу
Заштитни(подложни) преформирани прут за
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
98/145
7
04.00.0
8
04.00.0
9
04.00.1
0
04.00.1
1
04.00.1
2
04.00.1
3
04.00.1
4
04.00.1
5
04.00.1
6
OPGW уже пречника 10,0 мм, за замену на
затезним стубовима и порталу
Затезни преформирани прут за OPGW уже
пречника 10,0 мм, за замену на затезним
стубовима и порталу
Пригушивачи вибрација за OPGW уже тип D
за монтажу на новом затезном стубу бр.4а
Компресиона спојница за поправак
проводника Al/Č 240/40 mm2
Прикључна стезаљка 30° за проводник Al/Č
240/40 mm2 (за замену струјног моста на
стубовима бр.1 и бр.6)
Склоп за вучење OPGW ужета
(вучна чарапица+обртни зглоб)
Комплет против увртања OPGW ужета код
монтаже
Спирала за поправку спољњег слоја OPGW
ужета
опоменска таблица
таблица за ознаку фаза
ком
4
ком
2
ком
3
ком
12
ком
1
ком
1
ком
1
ком
1
ком
3
Укупно електроматеријал
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
01.00.
00
02.00.
00
03.00.
00
04.00.
00
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
НАБАВКА ОПРЕМЕ
СВЕСКА 4: ДВ 110kV БР. 1128/1 КОСТОЛАЦ – РУДНИК 1
АДАПТАЦИЈА НА УКРШТАЊУ СА ТРАСОМ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА У km 7+189.67, km
9+157.53, km 10+609.83
И СА ДЕВИЈАЦИЈОМ ПУТА Р-105 У km 0+211.29
10.01.0 ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
99/145
0
10.01.0
1
10.01.0
2
10.01.0
3
10.01.0
4
10.01.0
5
10.02.0
0
10.02.0
1
Демонтажа и уклањање постојећих стубова
Ослобађање проводника из носећих
стезаљки и пребацивање на котураче (од
постојећег стуба бр.35 до постојећег
стуба бр.43). Демонтажа проводника и
транспорт до складишта (1,5 км трасе од
новог ст.бр.37НОВИ до постојећег стуба
бр.43) Обрачунава се паушално
пауш
Отпуштање заштитног ужета ASLH-D(S)b
24 SMF 24 NZDSF TeraLight TM
(ACS 49-5). Обрачунава се по км
постојеће трасе (од постојећег стуба
км
бр.33А до портала ТС Рудник1 )
трасе
Демонтажа изолаторских ланаца и
транспорт до складишта. Обрачунава се
по стубу (демонтирају се ланци са
постојећих стубова бр.30, бр.31, бр.34,
ком.
бр.35, бр.38, бр.40, бр.41 и бр.43)
Демонтажа постојећег челично
решеткастог стуба и транспорт до
складишта. Обрачунава се по стубу
(демонтира се постојећи стуб бр.37 и
бр.42)
ком.
Уништавање темеља постојећег челично
решеткастог стуба до 1м дубине и
поравнање површине. Обрачунава се по
стубу
ком.
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:
1
2,63
8
2
2
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Припремно завршни радови
Колчење стубних места, припрема
градилишта, израда и поправка
приступнх путева, припрема терена на
стубним местима, контрола и преглед
извршених радова. Обрачунава се
паушално
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
пауш
1
100/145
10.02.0
2
10.02.0
3
10.02.0
4
10.02.0
5
10.02.0
6
10.02.0
7
10.02.0
8
10.02.0
9
10.02.1
0
10.02.1
1
Земљани радови
Ископ земље друге и треће категорије за
3
3
темеље стубова. Обрачунава се по m
m
Одвоз земље после планирања терена
3
3
на стубном месту. Обрачунава се по m
m
Бетонски и армирано бетонски радови са арматуром
Бетонирање темеља бетоном МБ 30 .
3
3
m
Обрачунава се по m бетона
Набавка, транспорт, исправљање,
чишћење, сечење, савијање и уградња
арматуре према плану арматуре на
цртежу темеља.
Обрачунава се по кг арматуре
кг
Тесарски радови
Израда, монтажа и демонтажа оплате за
темеље .
2
2
m
Обрачунава се по m
Израда и монтажа челичнио решеткастих стубова
Набавка и израда поцинковане челичне
конструкције од челика Č.0361 по SRPSу C.BO.500/70 са свим потребним
спојним средствима. У јединичну цену
улази и пробна монтажа стуба.
Обрачунава се по тони конструкције.
t
Преузимање и транспорт конструкције до
градилишта.
Обрачунава се по тони конструкције.
t
Сортирање и транспорт конструкције до
стубног места. Обрачунава се по тони
конструкције.
t
Центрисање анкера стубова пре
заливања истих бетоном. Обрачунава се
по стубу.
ком.
Монтажа и подизање стубова. У цену
улази и премазивање цинколитом свих
преклопа у везама. Обрачунава се по
тони конструкције.
t
Уземљење
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
86,5
28,5
29,1
808
91,4
9,618
9,618
9,618
2
9,618
101/145
10.02.1
2
10.03.0
0
Израда и полагање уземљења од
поцинкованог округлог челика Ф 10 mm
према детаљима и цртежу из пројекта са
свим потребним материјалом и
радовима. Обрачунава се по стубу
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
ком.
2
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
Преглед изолаторских ланаца и ужади
Број
ланаца
Бр. изол.
у ланцу
Бр.
изолатор
а
укупно
Тип изолаторског ланца састављеног
од чланака изолатора U 120 B
ЕН-Једноструки носећи
3
7
21
ЕН-Једноструки носећи појачани
3
8
24
ДН - Двоструки носећи
3
14
42
ДНп - Двоструки носећи појачани
3
16
48
ЕЗ - Једноструки затезни
6
7
42
ЕЗп - Једноструки затезни појачани
6
16
96
ДЗ - Двоструки затезни
3
14
42
ДЗп - Двоструки затезни појачани
9
16
144
Укупно чланака изолатора U 120 B за далековод:
459
Резерва од 2% за лом:
9
Укупно изолатора U 120 B
468
Проводник: Уже JUS N.C1.351-240/40-AI/Č (26x3,45+7x68)
(3x1,5)x987x1,06=4,71t
Zaštitno uže:ASLH-D(S)b 24 SMF 24 NZDSF TeraLight TM (ACS 49-5)
(1x2,740)X337=0,924 t
10.03.0 Уже SRPS N.C1.351-240/40-Al/Č
1
(26x3.45+7x2.68)
kg
4710,00
10.03.0 ASLH-D(S)b 24 SMF 24 NZDSF
2
TeraLight TM (ACS 49-5)
kg
924,00
10.03.0
Изолатори U 120 B
3
kom
468
10.03.0 Спојна опрема за изолаторски
4
ЕН ланац
kom
3
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
102/145
10.03.0
5
10.03.0
6
10.03.0
7
10.03.0
8
10.03.0
9
10.03.1
0
10.03.1
1
10.03.1
2
10.03.1
3
10.03.1
4
10.03.1
5
10.03.1
6
10.03.1
7
Спојна опрема за изолаторски
ЕНп ланац
Спојна опрема за изолаторски
ДН ланац
Спојна опрема за изолаторски
ДНп ланац
Спојна опрема за изолаторски
ЕЗ ланац
Спојна опрема за изолаторски
ЕЗп ланац
Спојна опрема за изолаторски
ДЗ ланац
Спојна опрема за изолаторски
ДЗп ланац
Склоп за пролазно
причвршћење OPGW заштитног
ужета на затезном стубу
Склоп за причвршћење OPGW
заштитног ужета на затезном
стубу (само са једне стране и
са спустом до наставне
спојнице) на стубу бр.33A
Склоп за причвршћење OPGW
заштитног ужета на затезном
стубу (само са једне стране и
са спустом до наставне
спојнице и изолатором и
затезачем) на порталу ТС
Рудник 1
Склоп за причвршћење OPGW
заштитног ужета на носећем
стубу са G носачем
Постоље за монтажу склопа за
заштитно уже на "УЗ" стубу тип
"А"
Компресиона спојница за
наставак проводника уже SRPS
N.C1.351-240/40-Al/Č
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
kom
3
kom
3
kom
3
kom
6
kom
6
kom
3
kom
9
kom
4
kom
1
kom
1
kom
5
kom
2
kom
1
103/145
10.03.1
8
10.03.1
9
10.03.2
0
10.03.2
1
10.03.2
2
10.03.2
3
10.03.2
4
10.03.2
5
10.03.2
6
10.03.2
7
10.03.2
8
10.03.2
9
10.03.3
0
10.03.3
1
Компресиона спојница за
поправак проводника уже SRPS
N.C1.351-240/40-Аl/Č
Спирала за поправак спољњег
слоја OPGW ужета
Комплет против увртања
OPGW ужета
Склоп за вучење OPGW ужета
(вучна чарапица+обртни зглоб)
Пригушивачи вибрација за
проводник уже SRPS N.C1.351240/40-Al/Č
Пригушивачи вибрација за
заштитно уже OPGW уз носеће
завешење
Пригушивачи вибрација за
заштитно уже OPGW уз затезно
завешење
Опоменске таблица са ознаком
бр. стуба
Таблице за ознаку фаза
Заставица
Предмер и предрачун радова
Транспорт опреме и материјала
из магацина до стубног места
Пријем и сортирање
електроопреме и материјала на
градилишту (према предмеру)
Mонтажа изолаторских ланаца
на новим стубовима 37НОВИ и
42НОВИ и постојећим
стубовима бр.30, бр.31, бр.34,
бр.35, бр.38, бр.40, бр.41 и
бр.43
Mонтажа склопа за
причвршћење заштитног ужета
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
kom
1
kom
1
kom
1
kom
1
kom
39
kom
10
kom
12
kom
2
kom
6
kom
36
пауш
1
пауш
1
стуб
10
стуб
12
104/145
10.03.3
2
10.03.3
3
10.03.3
4
10.03.3
5
10.03.3
6
10.03.3
7
10.03.3
8
10.03.3
9
10.03.4
0
10.03.4
1
10.03.4
2
10.03.4
3
на новим стубовима 37НОВИ и
42НОВИ и постојећим
стубовима бр.33А, бр.34, бр.35,
бр.36, бр.38, бр.39, бр.40, бр.41,
бр.43 и на порталу ТС Рудник 1
Затезање постојећег
проводника од стуба бр.35 до
стуба бр.37НОВИ
Развлачење и затезање
проводника од стуба
бр.37НОВИ до стуба бр.43
Затезање постојећег заштитног
ужета OPGW од стуба бр.33А
до портала ТС Рудник1
Израда струјних мостова, по
затезном стубу
Клемовање проводника по
носећем стубу
Клемовање OPGW заштитног
ужета, по носећем стубу
Монтажа пригушивача
вибрација на
OPGW уже
Монтажа опоменских таблица
Монтажа таблица за
нумерисање фаза
Мерење отпора уземљења
стубова
Специјалистичко настављање
заштитног OPGW ужета
"сплајсовање" оптичких влакана
(2 х 48)
Мерење и испитивање оптичке
везе преко OPGW и спојница
(пре и после монтаже) и израда
мерног протокола.
УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
km
трасе
0,53
km
трасе
1,5
km
трасе
2,63
стуб
4
стуб
3
стуб
5
kom
22
kom
2
kom
6
kom
2
kom
96
kom
1
105/145
10.04.0
0
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Услуга обављања стручних послова за инвеститора у вези са изградњом инвестиционог објекта
10.04.0
2
10.04.0
3
10.04.0
4
10.04.0
5
10.04.0
6
10.04.0
7
Трошкови инвеститора
Таксе за катастарске подлоге,
грађевинска дозвола, надзор
над грађевинским и
електромонтажним радовима,
интерни преглед, технички
преглед, трошкови искључења
из погона постојећих
далековода и укључења у погон
и друго
Трошкови испитивања опреме,
материјала и стубова, мерење
утицаја далековода и друго
Радови на другим објектима
Обезбеђење укрштања пута
Пројектовање инвестиционог објекта
Израда пројектно техничке
документације далековода са
теренским пројектантским
радовима
Пројекти примењених типских
стубова бр.1-0.ДВ.Г.1056 и
бр.1-0.ДВ.Г.1059 Пројектног
бироа Електроисток (или
слични) са темељима за све
случајеве темељења
УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:
пауш.
пауш.
1
пауш.
1
пауш.
1
пауш.
1
пауш.
1
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
10.01.0
0
10.02.0
0
ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
106/145
10.03.0
0
11.04.0
0
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
СВЕСКА 6: ДВ 35 kV ТС РУДНИК - ТС МО1
4.01.00
4.01.01
4.01.02
АДАПТАЦИЈА НА УКРШТАЊУ СА ТРАСОМ НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА У km 0+856 (колосек 6)
ДЕМОНТАЖНО - MOНТАЖНИ РАДОВИ
Припремно – завршни радови,
транспорт свог потребног
материјала на градилиште
(из магацина Извођача и из
магацина Инвеститора)
укључујући и транспорт
демонтираног материјала на
место које одреди Инвеститор.
пауш.
1
Радови на демонтажи
постојећих и
монтажи нових изолаторских
ланаца
пауш.
1
УКУПНО ДЕМОНТАЖНО - МОНТАЖНИ РАДОВИ:
4.02.00
4.02.01
4.02.02
НАБАВКА ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ
Двоструки носећи ланац (DN)
Двоструки затезни ланац (DZ)
УКУПНО НАБАВКА ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ:
4.01.00
4.02.00
ДЕМОНТАЖНО - MOНТАЖНИ РАДОВИ
НАБАВКА ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ
ком.
ком.
3
3
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
СВЕГА RSD/USD
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
107/145
Књига 9: ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
НА УКРШТАЈУ СА КОЛОСЕКОМ
Свеска 7: РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА 1kV И 10kV
1
Бр.
2
Опис радова
3
Јед. мере
4
5
Коли -чина
Јединична цена без
ПДВ-а
RSD/USD
А
Б
01.00.00
УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 13+791,5 ИНДУСТРИЈСКЕ ПРУГЕ (КОЛОСЕК 4)
01.01.00
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
01.01.01
Демонтажа постојећег
армирано-бетонског стуба
висине стабла 12m, комплет
са чишћењем, транспортом и
складиштењем у магацин који
одреди инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком
1
108/145
6
Укупна Цена
без ПДВ-а
RSD/USD
АxБ
7
Јединична цена
са ПДВ-ом
RSD
8
Укупна Цена са
ПДВ-ом
RSD
01.01.02
Израда армирано-бетонског
темеља типа ТПК18 за нови
крајњи армирано-бетонски
стуб 12/1600. Темељ је
призматичног облика
димензија 2,2m x 0,9m x 0,9m.
Позиција обухвата: ископ
земље за темељ стуба у
земљишту до III категорије са
затрпавањем, набијањем у
слојевима и панирањем,
бетонирање темеља стуба
бетоном МB20, израду оплате,
заливање стуба
ситнозрнастим бетоном
МБ30, уградњу мрежасте
арматуре Q188 МА 500/560 и
одвоз вишка земље. У темељ
уградити PVC цеви за пролаз
челичне жице за уземљење и
пролаз каблoва. Изглед
темеља је дат на посебном
цртежу.
- Ископ
- Одвоз
- Оплата
- Шљунак
- Бетон МB20
- Бетон МB30
- Арматура МА 500/560,
димензије коша
2,15×(0,50+0,70+0,70+0,70+0,50)
[m2].
Укупно комада:
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
3
m
3
m
2
m
3
m
3
m
3
m
1,86
1,86
5,28
0,08
1,15
0,40
kg
39,46
Укупно по комаду:
2
ком.
109/145
01.01.03
01.01.04
Набавка, испорука и
постављање крајњег
армирано-бетонског стуба
дужине 12m, са атестираном
називном силом на врху стуба
од 1600 daN (12/1600). Стуб се
испоручује са одговарајућим
бетонским конзолама за
распоред проводника у
троугао.
Плаћа се по стубном месту.
Укупно за рад, материјал и
транспорт.
Ископ рова за полагање новог
кабла 10kV, XHE 49-A
4x(1x150)mm² (1 жила резева)
у земљи дубине 80cm и
ширине 40cm. Формирање
постељице од ситнозрнасте
земље у два слоја по 10cm
испод и изнад кабла.
Затрпавање рова са
набијањем у слојевима и то
30cm изнад каблова обевезно
ручно, а остали део машински.
Утовар и одвоз вишка земље
на депонију или планирање.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком
2
m'
24,5
110/145
01.01.05
01.01.06
Израда кабловске
канализације на прелазу
испод будућег индустријског
колосека. Обележавање трасе
и ископ рова димензије 0,70 х
1,60м са полагањем бетонских
кабловица које се састоје од 2
х 4 отвора Ø 100мм (полагањ у
два реда). Кабловице се
полажу на слој бетона МБ 10,
дебљине 10 cm, спојеви цеви
се брижљиво обрађују и
заливају бетоном. Полагање
се врши у два реда, са
међусобним померањем
спојева. Ивице улазних отвора
бетонске канализације
обложити оловним лимом.
Отворе цеви које се не
користе затворити пластичим
чепом или на сличан начин.
Насипање шљунка,
затрпавање рова у слојевима,
утовар и одвоз вишка
ископаног материјала на
депонију или планирање.
Испорука и уградња маркера
за нерегулисан терен за
обележавање трасе кабла,
кабловске канализације и
укрштања са подземним
инсталацијама.
m'
10
ком
3
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
01.02.00
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
111/145
01.02.01
01.02.02
Демонтажа комплетне опреме
и ужади 10kV на бетонском
стубу који се демонтира и
транспорт у магацин који
одреди инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
Испорука и монтажа спојне и
овесне опреме за прихват
постојећих надземних ужади
10kV на крајњем стубу
(12/1600):
- Ланац силиконски
изолаторски једноструки
затезни LSI JZ 12kV комплет
са спојном опремом - 3 ком
- Потпорни силиконски
изолатор PSI 12kV са анкер
завртњем и навојем М20 - 1
ком
- израда струјних мостова на
крајњем стубу са
постављањем једне струјне
стезаљке по мосту. - 3 ком.
Остали прибор неопходан за
причвршћење опреме на
носаче. Комплетан материјал
и рад.
ком
1
комплет
2
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
112/145
01.02.03
01.02.04
Испорука и полагање
кабловског вода 10kV, XHE
49-A 4x(1x150)mm² (1 жила
резева) између нових крајњих
армирано-бетонских стубова
12/1600 . Кабл се полаже у већ
ископан кабловски ров а на
прелазу испод будуће
индустријске пруге кроз
бетонске кабловице. Позиција
обухвата и набавку и
полагање 2 PVC траке за
упозорење, прва на дубини
0,3m од кабла, а друга на 0,5m
од кабла. Набавка и
постављање обујмица од
олова са утиснутим
карактеристикама кабла: тип,
напон, пресек и годину
полагања. Ознаке се
постављају на улазу и излазу
из PVC цеви, а у кабловском
рову на сваких 5m дужине
кабла.Комплетан материјал и
рад.
Израда и монтажа кабловске
завршнице за спољну монтажу
за кабл типа XHE 49-A
4x(1x150)mm² /10kV. Полагање
кабла уз бетонски стуб,
намештање и израда свих
потребних веза и спојева.
Комплет радови, носачи,
обујмице.прибор и алат према
каталогу произвођача.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
m'
57
ком
2
113/145
01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08
Испорука и монтажа металоксидних (ZNO) одводника
пренапона тип OPN 12kV,
10kА комплет са конзолом и
прибором за монтажу
Израда уземљења са два
прстена уземљивача од
поцинковане округле жице од
челика Ø 10 mm према цртежу
из пројекта. Обрачунава се по
стубу.
Испорука и монтажа заштитног
олука за кабл L=2m
направљеног од профила
2х(100х50х10) према
приложеном детаљу.
Неспецифицирани ел.
монтажни радови према
потребама на терену и налогу
надзорног органа.
ком
6
ком
2
ком
2
комплет
1
УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:
01.03.00
ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
01.03.01
Припремно завршни радови
око
организације градилишта,
санација оштећених
површина, остали ситни
непредвиђени радови и
материјал.
паушално
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
114/145
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.05
Геодетско симање положеног
кабловског вода са
уцртавањем трасе у техничку
документацију и катастар
подземних инсталација РГЗ са
свим неопходним детаљима.
Комплет траса кабловског
вода са свим пратећим
детаљима (плаћање по
рачуну).
Напонско испитивање
кабловског вода између
кабловских прикључака
„фазовање" кабловских жила
са испитивањем,
постављањем и пломбирањем
кабловских таблица са
подацима из протокола о
извршеним испитивањима.
Плаћање по рачуну.
Трошкови погона управљања
дистрибутивном мрежом са
потребним бројем
манипулација по завршеним
испитивањима. Плаћање по
рачуну.
Трошкови надлежних јавних
предузећа и установа за
вршење техничког надзора у
току изградње објекта.
Плаћање по ценовнику за
извршене услуге.
km
0,0345
комп-лет
1
ком
1
комплет
1
УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ:
УКУПНО УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 13+791,5 ИНДУСТРИЈСКЕ ПРУГЕ (КОЛОСЕК 4):
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
115/145
02.00.00
УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 14+149,4 ИНДУСТРИЈСКЕ ПРУГЕ (КОЛОСЕК 4)
02.01.00
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
02.01.01
Демонтажа постојећег
армирано-бетонског стуба
висине стабла 12m, комплет
са чишћењем, транспортом и
складиштењем у магацин који
одреди инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
Израда армирано-бетонског
темеља типа ТПК18 за нови
крајњи армирано-бетонски
стуб 12/1600. Темељ је
призматичног облика
димензија 2,2m x 0,9m x 0,9m.
Позиција обухвата: ископ
земље за темељ стуба у
земљишту до III категорије са
затрпавањем, набијањем у
слојевима и панирањем,
бетонирање темеља стуба
бетоном МB20, израду оплате,
заливање стуба
ситнозрнастим бетоном
МБ30, уградњу мрежасте
арматуре Q188 МА 500/560 и
одвоз вишка земље. У темељ
уградити PVC цеви за пролаз
челичне жице за уземљење и
пролаз каблoва. Изглед
темеља је дат на посебном
цртежу.
- Ископ
- Одвоз
- Оплата
02.01.02
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком
3
m
3
m
2
m
2
1,86
1,86
5,28
116/145
02.01.03
02.01.04
- Шљунак
- Бетон МB20
- Бетон МB30
- Арматура МА 500/560,
димензије коша
2,15×(0,50+0,70+0,70+0,70+0,50)
[m2].
m
3
m
3
m
0,08
1,15
0,40
kg
Укупно комада:
Набавка, испорука и
постављање крајњег
армирано-бетонског стуба
дужине 12m, са атестираном
називном силом на врху стуба
од 1600 daN (12/1600). Стуб се
испоручује са одговарајућим
бетонским конзолама за
распоред проводника у
троугао.Плаћа се по стубном
месту. Укупно за рад,
материјал и транспорт.
Ископ рова за полагање новог
кабла 10kV, XHE 49-A
4x(1x150)mm² (1 жила резева)
у земљи дубине 80cm и
ширине 40cm. Формирање
постељице од ситнозрнасте
земље у два слоја по 10cm
испод и изнад кабла.
Затрпавање рова са
набијањем у слојевима и то
30cm изнад каблова обевезно
ручно, а остали део машински.
Утовар и одвоз вишка земље
на депонију или планирање.
ком.
39,46
Укупно по комаду:
2
ком
2
m'
115
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
3
117/145
02.01.05
Израда кабловске
канализације на прелазу
испод будућег индустријског
колосека. Обележавање трасе
и ископ рова димензије 0,70 х
1,70м са полагањем бетонских
кабловица које се састоје од 2
х 4 отвора Ø 100мм (полагањ у
два реда). Кабловице се
полажу на слој бетона МБ 10,
дебљине 10 cm, спојеви цеви
се брижљиво обрађују и
заливају бетоном. Полагање
се врши у два реда, са
међусобним померањем
спојева. Ивице улазних отвора
бетонске канализације
обложити оловним лимом.
Отворе цеви које се не
користе затворити пластичим
чепом или на сличан начин.
Насипање шљунка,
затрпавање рова у слојевима,
утовар и одвоз вишка
ископаног материјала на
депонију или планирање.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
m'
13
118/145
02.01.06
02.01.07
Израда кабловске
канализације на прелазу
саобраћајнице. Обележавање
трасе, делимично разбијање
коловоза и ископ рова
димензије 0,70 х 1,20м са
полагањем бетонских
кабловица које се састоје од 2
х 4 отвора Ø 100мм (полагањ у
два реда). Кабловице се
полажу на слој бетона МБ 10,
дебљине 10 cm, спојеви цеви
се брижљиво обрађују и
заливају бетоном. Полагање
се врши у два реда, са
међусобним померањем
спојева. Ивице улазних отвора
бетонске канализације
обложити оловним лимом.
Отворе цеви које се не
користе затворити пластичим
чепом или на сличан начин.
Насипање шљунка,
затрпавање рова у слојевима,
утовар и одвоз вишка
ископаног материјала на
депонију или планирање.
Испорука и уградња маркера
за нерегулисан терен за
обележавање трасе кабла,
кабловске канализације и
укрштања са подземним
инсталацијама.
m'
11
ком
6
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
02.02.00
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
119/145
02.02.01
02.02.02
Демонтажа комплетне опреме
и ужади 10kV на бетонском
стубу који се демонтира и
транспорт у магацин који
одреди инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
Испорука и монтажа спојне и
овесне опреме за прихват
постојећих надземних ужади
10kV на крајњем стубу
(12/1600):
- Ланац силиконски
изолаторски једноструки
затезни LSI JZ 12kV комплет
са спојном опремом - 3 ком
- Потпорни силиконски
изолатор PSI 12kV са анкер
завртњем и навојем М20 - 1
ком
- израда струјних мостова на
крајњем стубу са
постављањем једне струјне
стезаљке по мосту. - 3 ком.
Остали прибор неопходан за
причвршћење опреме на
носаче. Комплетан материјал
и рад.
ком
2
комплет
2
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
120/145
02.02.03
02.02.04
02.02.05
Испорука и полагање
кабловског вода 10kV, XHE
49-A 4x(1x150)mm² (1 жила
резева) између нових крајњих
армирано-бетонских стубова
12/1600 . Кабл се полаже у већ
ископан кабловски ров а на
прелазу испод будуће
индустријске пруге и
асфалтног пута кроз бетонске
кабловице. Позиција обухвата
и набавку и полагање 2 PVC
траке за упозорење, прва на
дубини 0,3m од кабла, а друга
на 0,5m од кабла. Набавка и
постављање обујмица од
олова са утиснутим
карактеристикама кабла: тип,
напон, пресек и годину
полагања. Ознаке се
постављају на улазу и излазу
из PVC цеви, а у кабловском
рову на сваких 5m дужине
кабла.
Комплетан материјал и рад.
Израда и монтажа кабловске
завршнице за спољну монтажу
за кабл типа XHE 49-A
4x(1x150)mm² /10kV. Полагање
кабла уз бетонски стуб,
намештање и израда свих
потребних веза и спојева.
Комплет радови, носачи,
обујмице.прибор и алат према
каталогу произвођача.
Испорука и монтажа металоксидних (ZNO) одводника
пренапона тип OPN 12kV,
10kА комплет са конзолом и
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
m'
161
ком
2
ком
6
121/145
прибором за монтажу
02.02.06
02.02.07
02.02.08
Израда уземљења са два
прстена уземљивача од
поцинковане округле жице од
челика Ø 10 mm према цртежу
из пројекта. Обрачунава се по
стубу.
Испорука и монтажа заштитног
олука за кабл L=2m
направљеног од профила
2х(100х50х10) према
приложеном детаљу.
Неспецифицирани ел.
монтажни радови према
потребама на терену и налогу
надзорног органа.
ком
2
ком
2
комплет
1
УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:
02.03.00
ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
02.03.01
Припремно завршни радови
око
организације градилишта,
санација оштећених
површина, остали ситни
непредвиђени радови и
материјал.
паушално
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
122/145
02.03.02
02.03.03
02.03.04
02.03.05
Геодетско симање положеног
кабловског вода са
уцртавањем трасе у техничку
документацију и катастар
подземних инсталација РГЗ са
свим неопходним детаљима.
Комплет траса кабловског
вода са свим пратећим
детаљима (плаћање по
рачуну).
Напонско испитивање
кабловског вода између
кабловских прикључака
„фазовање" кабловских жила
са испитивањем,
постављањем и пломбирањем
кабловских таблица са
подацима из протокола о
извршеним испитивањима.
Плаћање по рачуну.
Трошкови погона управљања
дистрибутивном мрежом са
потребним бројем
манипулација по завршеним
испитивањима. Плаћање по
рачуну.
Трошкови надлежних јавних
предузећа и установа за
вршење техничког надзора у
току изградње објекта.
Плаћање по ценовнику за
извршене услуге.
km
0,139
комплет
1
ком
1
комплет
1
УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ:
УКУПНО УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 14+149,4 ИНДУСТРИЈСКЕ ПРУГЕ (КОЛОСЕК 4):
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
123/145
03.00.00
УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 0+476,5 ИНДУСТРИЈСКЕ ПРУГЕ (КОЛОСЕК 6)
03.01.00
03.01.01
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ
Демонтажа постојећег
армирано-бетонског стуба
висине стабла 12m, комплет
са чишћењем, транспортом и
складиштењем у магацин који
одреди инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
Израда армирано-бетонског
темеља типа ТПК18 за нови
крајњи армирано-бетонски
стуб 12/1600. Темељ је
призматичног облика
димензија 2,2m x 0,9m x 0,9m.
Позиција обухвата: ископ
земље за темељ стуба у
земљишту до III категорије са
затрпавањем, набијањем у
слојевима и панирањем,
бетонирање темеља стуба
бетоном МB20, израду оплате,
заливање стуба
ситнозрнастим бетоном
МБ30, уградњу мрежасте
арматуре Q188 МА 500/560 и
одвоз вишка земље. У темељ
уградити PVC цеви за пролаз
челичне жице за уземљење и
пролаз каблoва. Изглед
темеља је дат на посебном
цртежу.
- Ископ
- Одвоз
03.01.02
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
ком
3
m
3
m
1
1,86
1,86
124/145
03.01.03
03.01.04
- Оплата
- Шљунак
- Бетон МB20
- Бетон МB30
- Арматура МА 500/560,
димензије коша
2,15×(0,50+0,70+0,70+0,70+0,50)
[m2].
m
3
m
3
m
3
m
5,28
0,08
1,15
0,40
kg
Укупно комада:
Набавка, испорука и
постављање крајњег
армирано-бетонског стуба
дужине 12m, са атестираном
називном силом на врху стуба
од 1600 daN (12/1600). Стуб се
испоручује са одговарајућим
бетонским конзолама за
распоред проводника у
троугао.
Плаћа се по стубном месту.
Укупно за рад, материјал и
транспорт.
Ископ рова за полагање новог
кабла 10kV, XHE 49-A
4x(1x150)mm² (1 жила резева)
у земљи дубине 80cm и
ширине 40cm. Формирање
постељице од ситнозрнасте
земље у два слоја по 10cm
испод и изнад кабла.
Затрпавање рова са
набијањем у слојевима и то
30cm изнад каблова обевезно
ручно, а остали део машински.
Утовар и одвоз вишка земље
на депонију или планирање.
ком.
39,46
Укупно по комаду:
2
ком
2
m'
66
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
2
125/145
03.01.05
03.01.06
Израда кабловске
канализације на прелазу
испод будућег индустријског
колосека. Обележавање трасе
и ископ рова димензије 0,70 х
1,60м са полагањем бетонских
кабловица које се састоје од 2
х 4 отвора Ø 100мм (полагањ у
два реда). Кабловице се
полажу на слој бетона МБ 10,
дебљине 10 cm, спојеви цеви
се брижљиво обрађују и
заливају бетоном. Полагање
се врши у два реда, са
међусобним померањем
спојева. Ивице улазних отвора
бетонске канализације
обложити оловним лимом.
Отворе цеви које се не
користе затворити пластичим
чепом или на сличан начин.
Насипање шљунка,
затрпавање рова у слојевима,
утовар и одвоз вишка
ископаног материјала на
депонију или планирање.
Испорука и уградња маркера
за нерегулисан терен за
обележавање трасе кабла,
кабловске канализације и
укрштања са подземним
инсталацијама.
m'
14
ком
3
УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:
03.02.00
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
126/145
03.02.01
03.02.02
Демонтажа комплетне опреме
и ужади 10kV на бетонском
стубу који се демонтира и
транспорт у магацин који
одреди инвеститор.
Плаћа се комплет по ком.
Испорука и монтажа спојне и
овесне опреме за прихват
постојећих надземних ужади
10kV на крајњем стубу
(12/1600):- Ланац силиконски
изолаторски једноструки
затезни LSI JZ 12kV комплет
са спојном опремом - 3 ком Потпорни силиконски изолатор
PSI 12kV са анкер завртњем и
навојем М20 - 1 ком - израда
струјних мостова на крајњем
стубу са постављањем једне
струјне стезаљке по мосту. - 3
ком.
Остали прибор
неопходан за причвршћење
опреме на носаче. Комплетан
материјал и рад.
ком
1
комп-лет
2
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
127/145
03.02.03
03.02.04
Испорука и полагање
кабловског вода 10kV, XHE
49-A 4x(1x150)mm² (1 жила
резева) између нових крајњих
армирано-бетонских стубова
12/1600 . Кабл се полаже у већ
ископан кабловски ров а на
прелазу испод будуће
индустријске пруге кроз
бетонске кабловице. Позиција
обухвата и набавку и
полагање 2 PVC траке за
упозорење, прва на дубини
0,3m од кабла, а друга на 0,5m
од кабла. Набавка и
постављање обујмица од
олова са утиснутим
карактеристикама кабла: тип,
напон, пресек и годину
полагања. Ознаке се
постављају на улазу и излазу
из PVC цеви, а у кабловском
рову на сваких 5m дужине
кабла.
Комплетан материјал и рад.
Израда и монтажа кабловске
завршнице за спољну монтажу
за кабл типа XHE 49-A
4x(1x150)mm² /10kV. Полагање
кабла уз бетонски стуб,
намештање и израда свих
потребних веза и спојева.
Комплет радови, носачи,
обујмице.прибор и алат према
каталогу произвођача.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
m'
102
ком
2
128/145
03.02.05
03.02.06
03.02.07
03.02.08
Испорука и монтажа металоксидних (ZNO) одводника
пренапона тип OPN 12kV,
10kА комплет са конзолом и
прибором за монтажу
Израда уземљења са два
прстена уземљивача од
поцинковане округле жице од
челика Ø 10 mm према цртежу
из пројекта. Обрачунава се по
стубу.
Испорука и монтажа заштитног
олука за кабл L=2m
направљеног од профила
2х(100х50х10) према
приложеном детаљу.
Неспецифицирани ел.
монтажни радови према
потребама на терену и налогу
надзорног органа.
ком
6
ком
2
ком
2
комплет
1
УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:
03.03.00
ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ
03.03.01
Припремно завршни радови
око
организације градилишта,
санација оштећених
површина, остали ситни
непредвиђени радови и
материјал.
паушално
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
129/145
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05
Геодетско симање положеног
кабловског вода са
уцртавањем трасе у техничку
документацију и катастар
подземних инсталација РГЗ са
свим неопходним детаљима.
Комплет траса кабловског
вода са свим пратећим
детаљима (плаћање по
рачуну).
Напонско испитивање
кабловског вода између
кабловских прикључака
„фазовање" кабловских жила
са испитивањем,
постављањем и пломбирањем
кабловских таблица са
подацима из протокола о
извршеним испитивањима.
Плаћање по рачуну.
Трошкови погона управљања
дистрибутивном мрежом са
потребним бројем
манипулација по завршеним
испитивањима. Плаћање по
рачуну.
Трошкови надлежних јавних
предузећа и установа за
вршење техничког надзора у
току изградње објекта.
Плаћање по ценовнику за
извршене услуге.
km
0,08
комплет
1
ком
1
комплет
1
УКУПНО ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ:
УКУПНО УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 0+476,5 ИНДУСТРИЈСКЕ ПРУГЕ (КОЛОСЕК 6):
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
130/145
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА КЊИГУ 9 СВЕСКУ 7
01.00.00
УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 13+791,5 ИНДУСТРИЈСКЕ ПРУГЕ (КОЛОСЕК 4)
02.00.00
УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 14+149,4 ИНДУСТРИЈСКЕ ПРУГЕ (КОЛОСЕК 4)
03.00.00
УКРШТАЈ НАДЗЕМНОГ ВОДА 10kV У km 0+476,5 ИНДУСТРИЈСКЕ ПРУГЕ (КОЛОСЕК 6)
СВЕГА RSD/USD
ТАБЕЛА: УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ АКТИВНОСТИ ДАТЕ У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
2
3
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом
RSD/USD
RSD/USD
УКУПНА ЦЕНА ЗА СВЕ АКТИВНОСТИ ДАТЕ
У ОБРАСЦУ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
1
Процентуално учешће трошкова у укупној цени:
- Материјал и опрема _______%
- Р адови
_______%
Датум
Понуђач
М. П.
________________________________
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
________________________________
131/145
УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:
Понуђачи треба да попуне образац структуре цене тако што ће:
- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
набавке
- у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет
набавке
- у колону 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом у динарима за сваки
тражени предмет набавке
- у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет
набавке
- Уписати процентуално учешће трошкова материјала (опреме) и трошкове рада у укупно
понуђеној цени.
- Заокружити ознаку валуте
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
132/145
ОБРАЗАЦ
БР. 3.
11. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Референтни
наручилац
Лице за контакт и
број телефона
Датум закључења
уговора
Дужина
далековода на
којој су изведени
радови
1.
2.
3.
4.
5.
Укупна дужина
далековода на
којој су изведени
радови
Датум
М.П.
Потпис понуђача
_____________________________
_______________________________
НАПОМЕНА:
У случају да понуђач има више од 5 закључених и реализованих референтних уговора
образац фотокопирати.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
133/145
ОБРАЗАЦ
БР. 4.
12. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА
Наручилац предметних радова: __________________________________________________
_____________________________________________________
(назив и седиште наручиоца)
Лице за контакт:
_____________________________________________________________
(име, презиме, контакт телефон)
Овим путем потврђујем да је _____________________________________________________
(навести назив и седиште понуђача)
за наше потребе извршио:
........................................................................................................................................................
(навести предмет јавне набавке)
у уговореном року, обиму и квалитету, и да у гарантном року није било рекламација на исте.
Датум закључења
уговора
Вредност уговора без ПДВ-а
Датум
М.П.
_____________________________
Дужина далековода на којој
су изведени радови
Потпис наручиоца изведених радова
_____________________________
НАПОМЕНА:
У случају више доказа образац фотокопирати
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
134/145
ОБРАЗАЦ
БР. 5.
8. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР - НАБАВКА БР. 864/2014
Закључен између:
Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Привредно друштво ''Термоелектране и
копови
Костолац''
доо,
Костолац
Николе
Тесле
5-7,Матични
број
20114185,ПИБ:104199176, које заступа директор Драган Јовановић, дипл.инж.маш. (у даљем
тексту Наручилац)
и
______________________________________________________________________________
адреса ________________________________________________________________________
матични број: __________________ ПИБ: ___________________ које заступа директор
_____________________________ (у даљем тексту Извођач)
КОНСТАТАЦИЈЕ
Члан 1.
1.1 Уговорне стране констатују:
- да је Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама (''Службени гласник
Републике Србије“ бр.124/2012), на основу Позива за подношење понуда за набавку бр.
864/2014, спровео поступак набавке радова - „Одржавање далековода 110 kV и 35 kV –
Инвестиционо одржавање далековода 400kV (401/2) и измештање далековода 110kV
(1159; 1160)“, применом поступка _____________________________;
- да је Извођач доставио понуду за набавку бр.________, бр._________ од ___________
године, евидентирану код Наручиоца под бројем _______ од_________. године, која се
налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;
- да је Наручилац, на основу понуде Извођача и Одлуке о избору најповољније понуде
бр.________ од _________. године изабрао Извођача за извођење радова „Одржавање
далековода 110 kV и 35 kV – Инвестиционо одржавање далековода 400kV (401/2) и
измештање далековода 110kV (1159; 1160)“, по спроведеном поступку набавке бр.
864/2014.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
2.1. Предмет овог уговора је је регулисање међусобних права и обавеза уговорних страна за
испоруку опреме и извођење радова на:
- Одржавање далековода 110 kV и 35 Kv :
1. Реконструкција далековода 110кV бр.1128/1 (ТЕ“Костолац А“- ТС“Рудник1“), а све
према пројекту реконструкције техничке инфраструктуре са колосеком: Књига 9Свеска 4;
2. Реконструкција далековода 110кV бр.1128/2 (ТС“Рудник1“- ТС“Рудник2“), а све
према пројекту реконструкције техничке инфраструктуре са колосеком: Књига 9Свеска 5;
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
135/145
3. Реконструкција далековода 35кV (ТС“Рудник“- ТС“МО-1“), а све према пројекту
реконструкције техничке инфраструктуре са колосеком: Књига 9- Свеска 6;
4. Реконструкција далековода 1кV и 10кV у зонама укрштања са трасом индустријског
колосека, а све према пројекту реконструкције техничке инфраструктуре са
колосеком: Књига 9- Свеска 7
− инвестиционом одржавању далековода 401/2 због укрштања у распону између
стубова бр. 181/21 и 181/22 и између стубова бр. 181/18 и 181/19 у циљу стварања
услова за безбедну изградњу и експлоатацију пруге и поузданог рада далековода
401/2 у свему према Књизи 9 Пројекат реконструкције техничке инфраструктуре на
укрштању са колосеком, део 3 Свеска 1 ДВ 400 kV бр. 401/2 Дрмно – Ђердап,
адаптација на укрштању са трасом новопројектованог индустријског колосека у km
9+615 и у km 10+195,7.
− на измештању далековода 1159, у распону између стубова бр. 29 и 30 и у распону
између стубова бр. 31 и 32 у циљу стварања услова за безбедну изградњу и
експлоатацију пруге и поузданог рада далековода 1159 у свему према Књизи 9
Пројекат реконструкције техничке инфраструктуре на укрштању са колосеком, део 3
Свеска 2 ДВ 110 kV бр. 1159 Дрмно - Костолац, реконструкција на укрштању са
трасом новопројектованог индустријског колосека у km 12+966,3 и у km 13+377,5.
− на измештању далековода 1160, због укрштања у распону између стубова бр. 4 и 5 у
циљу стварања услова за безбедну изградњу и експлоатацију пруге и поузданог рада
далековода 1160 у свему према Књизи 9 Пројекат реконструкције техничке
инфраструктуре на укрштању са колосеком, део 3 Свеска 3 ДВ 110 kV бр. 1160 Дрмно
- Рудник 2, реконструкција на укрштању са трасом новопројектованог индустријског
колосека у km 13+446.
за потребе ____________________________________, у 20____. године.
2.2 Активности које чине предмет Уговора одређене су по врсти, обиму и техничким
карактеристикама спецификацијом понуде Извођача достављене по набавци бр._________,
бр._________ од_________.године, и техничким спецификацијама предметне набавке, који
су саставни део Уговора.
2.3. Извођач се обавезује да изврши следеће активности из предмета уговора:
- попуњава наручилац – активности одређене техничком спецификацијом.
ЦЕНА
Члан 3.
3.1.Вредност предмета уговора износи
_____________________ динара/ УСД
Вредност обрачунатог пореза на додату вредност износи _____________ динара, што укупно
износи _______________динара, са следећом наменом:______________________________
(намену попуњава наручилац)
3.2. У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију набавке, сагласно
активностима обухваћеним усвојеном понудом и дефинисаним предметом Уговора.
3.3. Вредност исказана у динарима је утврђена на бази средњег курса америчког долара
Народне банке Србије на дан отварања понуда који износи 1УСД= _________ динара и
базирана је на јединичним ценама активности из предмета Уговора датим у понуди
Извођача, који је саставни део уговора.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
136/145
Члан 4.
4.1. До промене уговорене вредности из члана 3. Уговора може доћи само уколико је
вредност предмета уговора изражена у динарима:
А) за део уговорене вредности који се односи на испоруку опреме, што представља ____ %
уговорене вредности – применом валутне клаузуле - уколико на дан испоруке робе дође до
промене средњег курса америчког долара утврђеног од стране Народне банке Србије за +/2% у односу на курс америчког долара утврђен у члану 3. Уговора, под условом да је
испорука извршена у уговореном року. Уколико извођач не изврши испоруку Робе у
уговореном року, нема право да захтева повећање цене ако је до промене средњег курса
америчког долара за више од 2% дошло после његовог падања у доцњу. Уговорне стране
имају право само на разлику у цени која је изнад +/-2%. Обрачун разлике у цени мора да се
искаже у фактури и уз исту је уговорна страна дужна да приложи обрачун настале разлике.
Б) за део уговорене вредности који се односи на извођење радова, што представља ____ %
уговорене вредности – према расту индекса потрошачких цена - уколико дође до промене
индекса потрошачких цена за +/- 5% у месецу када се врши коначан обрачун изведених
радова, у односу на индекс потрошачких цена утврђене у месецу у коме је извршено
отварање понуда, под условом да су радови из предмета Уговора изведени у уговореном
року. Промене уговорене вредности због промене индекса потрошачких цена, сагласно
предходно наведеном, признаће се за разлику већу од
+/- 5% на основу података
Републичког завода за статистику. Обрачун разлике у цени се исказује у – оконачној
ситуацији уз коју је Извођач дужан да достави обрачун настале разлике.
4.2. Право на промену уговорене вредности на начин како је наведено, признаје се за оне
елементе који су наведени у структури цене, сразмерно уделу који ти елементи имају у
структури цене.
НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
5.1. Дефинисање плаћања уговорене цене из члана 3. овог Уговорa биће извршено од
стране Наручиоца, након избора понуде применом следећих принципа:
- Уколико је изабрана понуда домаћег Понуђача ( Извођача) чија је цена исказана у
динарима, плаћање ће бити извршено у динарима,
- Уколико је изабрана понуда домаћег Понуђача (Извођача) чија је цена исказана у
америчким доларима, плаћање ће бити извршено у динарској противредности по средњем
курсу НБС који важи на дан плаћања,
- Уколико је изабрана понуда страног Понуђача (Извођача) плаћање ће бити извршено у
америчким доларима.
5.2. Плаћање ће бити извршено на следећи начин:
Детаљи
Износ
1
Aвaнс
30% oд укупнe цeнe oпрeмe и рaдoвa
2
Двoмeсeчнa приврeмeнa плaћaњa
60% врeднoсти
изведених рaдoвa
3
Кoнaчнo плaћaњe
10% oд укупнe цeнe oпрeмe и рaдoвa,
испоручене oпрeмe и
1. Aвaнс у изнoсу oд 30% oд угoвoрeнe цeнe плaтићe Нaручилaц уз прeзeнтaциjу слeдeћих
дoкумeнaтa: (а) прoфaктурe у изнoсу aвaнснoг плaћaњa, издaтe у 3 (три) oригинaлa и
пoтписaнe oд стрaнe прeдстaвникa Нaручиoцa издaтe у свeму у склaду сa члaнoм 8. Угoвoрa.
Aвaнснo плaћaњe бићe правдано прoпoрциoнaлнo привременим ситуацијама зa приврeмeнo
плaћaњe и онончаном ситуацијом за коначно плаћање.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
137/145
1. Приврeмeнo плaћaњe
60% oд угoвoрeнe цeнe oпрeмe и рaдoвa уз (прeзeнтaциjу) привремене ситуације у
три oригинaлнa примeркa и Прoтoкoлa o квaнтитaтивнoм приjeму зa испoручeну
oпрeму и/или изведене рaдoвe извршeнe у рoку дo 60 дaнa, oбa дoкумeнтa пoтписaнa
oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa Нaручиoцa.
Привремена ситуација мора бити исказана на пуну вредност опреме и радова из
Протокола о квантитативном пријему која вредност се умањује за износ 10 %
вредности која се фактурише и плаћа по окончаној ситуацији а од остатка се умањује
30 % примљеног аванса, тако да је остатак за плаћање 60% вредности.
Укoликo нaдзoрни oргaн Нaручиoцa нeoпрaвдaнo нe пoтпишe Прoтoкoлe o
квaнтитaтивнoм приjeму испoручeнe Рoбe и/или изведених рaдoвa (пaрциjaлнa
испoрукa и пaрциjaлнa рeaлизaциja рaдoвa) у рoку oд 30 дaнa oд дaнa зaвршeткa тих
испoрукa или рaдoвa, Извoђaч имa прaвo нa наплату 60% укупнe Угoвoрнe цeнe
(срaзмeрнo свaкoj двoмeсeчнoj фaктури зa приврeмeнo плaћaњe) и свe пoслeдицe
нaстaлe из Угoвoрa вeзaнe зa нaвeдeнe Прoтoкoлe ступajу нa снaгу.
3. Кончано плаћање
10% oд укупнo угoвoрeнe цeнe уз прeзeнтaциjу окончане ситуације у 3 три
oригинaлнa примeркa пoтписaнe oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa Нaручиoцa и Пoтврдe o
зaвршeтку свих рaдoвa издaтe oд стрaнe надзорног органа Нaручиoцa
- Свa плaћaњa ћe бити извршeнa у рoку oд 30 рaдних дaнa, рaчунajући oд дaнa oвeрe и
достављања рeлeвaнтнe дoкумeнтaциje зa плaћaњe, релевантна документација мора бити
оверена oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa Нaручиoцa.
- Укoликo нaдзoрни oргaн Нaручиoцa нeoпрaвдaнo нe издa Пoтврду o зaвршeтку свих рaдoвa
у рoку дo 30 дaнa oд дaнa oкoнчaњa истих, Извoђaч стичe прaвo нa нaплaту 10% oстaткa
укупнo угoвoрeнe цeнe и угoвoрнe стрaнe су сaглaснe дa су наступиле свe пoслeдицe
издaвaњa Пoтврдe o зaвршeтку свих радова.
Члан 6.
6.1. Извођач се обавезује да радове из члана 2. овог Уговора изврши у свему под условима
из конкурсне документације и прихваћене понуде.
6.2. Сматра се да је извршена адекватна испорука и да су радови изведени адекватно када
овлашћено лице Наручиоца или његов надзорни орган изврши квалитативан и
квантитативан пријем опреме и/или изведених радова, тј. потпише Протокол o
квaнтитaтивнoм приjeму Робе и/или изведене рaдoвe.
6.3. Под квалитативним и квантитативним пријемом испоруке и радова подразумева се
испорука материјала- опреме и извођење радова из предмета Уговора, по спецификацији,
обиму и техничким карактеристикама из усвојене понуде, заједно са достављањем пратеће
документације.
6.4. Ако су радови које је Извођач извео неадекватни односно не одговарају неком од
елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Извођач одговара
по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе.
РОК
Члан 7.
7.1. Извођач је обавезан да почне са испоруком Робе и извођењем радова из предмета овог
Уговора након ступања уговора на снагу и пријема позива од стране Наручиоца.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
138/145
7.2. Рок извршења радова из предмета набавке је до _____ радних дана од дана увођења у
посао.
7.3. Рок за завршетак предметних радова биће дефинисан Динамичким планом извођења
радова, који ће по обостраном усвајању постати саставни део овог Уговора. Динамички план
извођења радова мора бити усаглашен са ЈП ЕМС као оператором преносног система и
носиоцем права управљања на далеководима, који су предмет инвестиционог одржавања
односно измештања из предмета овог Уговора.
7.4.У случају наступања вандредних догађаја који се нису могли предвидети у време
закључења Уговора, могуће је поднети захтев за продужење рока за извођење појединих
радова предвиђених Динамичким планом извођења радова и то за онолико колико су
трајале сметње проузроковане ванредним догађајима и по претходном одобрењу ЈП ЕМС.
7.5. Место извођења радова је локација: ТЕ-КО Костолац.
Члан 8.
8.1. Укoликo Извођач свojoм кривицoм нe заврши све уговорене радове, из прeдмeтa
Угoвoрa у склaду сa Динамичким плaнoм, oбaвeзaн je дa Нaручиoцу плaти угoвoрну кaзну у
висини 0,2% угoвoрeнe врeднoсти oдрeђeнe члaнoм 3. Угoвoрa зa свaки дaн зaкaшњeњa,
aли нe вишe oд 7,5% угoвoрeнe врeднoсти.
8.2. Наручилац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати књижним
задужењем.
ГАРАНЦИЈЕ
Члан 9.
9.1. Извођач даје гаранцију за квалитет уграђене опреме и изведене радове _____ месеци
од дана техничког пријема објекта- далековода односно _____ месеци од дана завршетка
изведених радова.
9.2. Извођач се обавезује да активности из предмета уговора изведе квалитетно и
одговорно, сагласно позитивним прописима и условима из конкурсне документације
предметне набавке.
9.3. Извођач је обавезан да Наручиоцу преда све атесте (доказе о квалитету) и гаранције
произвођача уграђене опреме и материјала и гаранције извођача за отклањање недостатака
у гарантном периоду, као и осталу релевантну документацију
9.4. За све време трајања гарантног рока из клаузуле 9.1.Извођач је дужан да о свом трошку
отклони све недостатке за које се обострано утврди да су проузроковани искључиво
његовом кривицом.
9.5. Уколико надзорни орган Наручиоца утврди да изведени радови имају недостатке,
примедбе ће у виду Приговора упутити овлашћеном лицу Извођача, уз одређивање рока у
коме је Извођач дужан да отклони недостатке.
9.6. Извођач је дужан да у датом року отклони све недостатке из Приговора. У случају да
Извођач у датом року не отклони недостатке наведене у приговору Наручиоца, Наручилац
има право да сам отклони недостатке или да ангажује друго лице, на терет уговореног
Извођача.
Члан 10.
10.1 Сагласно овом уговору Извођач се обавезује:
- да активности из предмета Уговора изведе у свему сагласно законским прописима,
нормативима и стандардима за ову врсту посла;
- да обезбеди стручну радну снагу (довољан број обученог особља) опрему и алате
неопходне за благовремено и квалитетно извршење послова из предмета Уговора;
- да се придржава свих обавеза предвиђених техничким спецификацијама и конкурсном
документацијом предметне набавке.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
139/145
10.2. Посебне обавезе Наручиоца:
- да обезбеди и преда Извођачу техничку документацију потребну за извођење активности
из предмета Уговора;
- да писаним путем обавести Извођача о лицу одређеном за вршење надзора над вршењем
активности из предмета Уговора.
Члан 11.
11.1.У случају да Наручилац у реализацији овог уговора, и у вези са његовом реализацијом,
претрпи било који вид материјалне штете, или буде обавезан да надокнади штету трећим
лицима која је настала услед реализације или у вези са реализацијом овог Уговора,
Наручилац ће у року од 10 (десет) дана о томе обавестити Извођача.
11.2.Извођач се обавезује да, уколико се утврди кривица Извођача да Наручиоцу надокнади
евентуалну штету до које може доћи због прекида у испоруци електричне енергије
проузрокованим продужетком радова, ван договорених рокова, у складу са Законом о
облигационим односима и Законом о енергетици.
11.3. Извођач се обавезује да Наручиоцу, односно трећим лицима надокнади учињену
евентуалну штету која настане приликом извођења радова и приложи Наручиоцу валидну
финансијску документацију о исплати евентуалне штете трећим лицима.
Члан 12.
БAНКAРСКE ГAРAНЦИJE
12.1.Бaнкaрскe гaрaнциje укључуjу:
A) Бaнкaрску гaрaнциjу зa пoврaћaj aвaнсa, нa 30%врeднoсти угoвoрa
Б) Бaнкaрску гaрaнциjу зa дoбрo извршeњe пoслa, нa 10% врeднoсти угoвoрa,
12.2. Гaрaнциja зa пoврaћaj aвaнсa из тaчкe A) oвoг члaнa мoрa бити нeoпoзивa, бeзуслoвнa
и нaплaтивa нa први пoзив, бeз прaвa нa пригoвoр, издaтa у вaлути Угoвoрa oд стрaнe
рeнoмирaнe бaнкe прихвaтљивe зa Нaручиoцa. Гaрaнциja зa пoврaћaj aвaнсa ступa нa снaгу
пo приjeму пунoг изнoсa aвaнснoг плaћaњa oд стрaнe Извoђaчa, сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa
дужим oд дaтумa издaвaњa Пoтврдe o зaвршeтку рaдoвa пo oвoм Угoвoру. Свaки пoзив зa
плaћaњe пo oвoj бaнкaрскoj гaрaнциjи мoрa сe дoстaвити прe дaтумa издaвaњa Пoтврдe o
зaвршeтку рaдoвa.
12.3. Гaрaнциja зa дoбрo извршeњe пoслa из тaчкe Б) oвoг члaнa мoрa бити нeoпoзивa,
бeзуслoвнa и нaплaтивa нa први пoзив, бeз прaвa нa пригoвoр, издaтa у вaлути Угoвoрa oд
стрaнe рeнoмирaнe бaнкe прихвaтљивe зa Нaручиoцa, сa рoкoм вaжнoсти 30 дaнa дужим oд
дaтумa истeкa гaрaнтнoг рoкa кaдa сe oд стрaнe Нaручиoцa издaje пoтврдa o истeку
гaрaнциje.
Пoслe техничког пријема објекта од стране овлашћене комисије, 50% Извoђaчeвe гaрaнциje
зa дoбрo извршeњe пoслa oслoбoдићe сe Извoђaчу, дoк ћe сe прeoстaлих 50% oвe гaрaнциje
кoристити кao гaрaнциja зa пeриoд зa приjaвљивaњe нeдoстaтaкa, a пoмeнутa гaрaнциja
oслoбoдићe сe Извoђaчу пoслe истeкa пeриoдa зa приjaвљивaњe нeдoстaтaкa. Свaки пoзив
нa плaћaњe пo oвoj бaнкaрскoj гaрaнциjи мoрa бити дoстaвљeн прe дaтумa издaвaњa
пoтврдe o истeку гaрaнциje.
12.4.Сви спoрoви у вeзи сa тумaчeњeм услoвa нaкнaднe гaрaнциje зa пoврaћaj aвaнсa и
гaрaнциje зa дoбрo извршeњe пoслa пoдлeжу Jeднooбрaзним прaвилимa o гaрaнциjaмa нa
пoзив, публикaциja MTК бр. 458.
12.5. Извoђaч сe oбaвeзуje дa бaнкaрску гaрaнциjу за повраћај аванса дeфинисaну oвим
Угoвoрoм дoстaви Нaручиoцу у року од 15 дана од дана потписивања Уговора, а банкарску
гаранцију за добро извршење посла дефинисану овим Уговора пре прве испоруке опреме.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
140/145
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Члан 13.
13.1. Извођач радова је дужан да све послове које обавља у циљу реализације овог уговора,
обавља поштујући прописе и ратификоване међународне конвенције о безбедности и
здрављу на раду у Републици Србији. Извођач радова је дужан да поштује и акте које му
преда Наручилaц, односно које Уговорне стране закључе из области безбедности и здравља
на раду у складу са прописима, ради реализације овог уговора.
13.2. Извођач радова је одговоран за предузимање свих мера безбедности и здравља на
раду, које je полазећи од специфичности послова које су предмет овог уговора, технологије
рада и стеченог искуствa, неопходно спровести како би се заштитили запослени код
Извођача радова, трећа лица и имовина.
13.3. У случају било каквог кршења обавезе наведене у ставу 1. и 2. овог члана Наручилац
може раскинути овај уговор.
Члан 14.
14.1. Права и обавезе Уговорних страна у вези са безбедности и здрављем на раду
дефинисане су у Прилогу о безбедности и здрављу на раду, који је саставни део овог
уговора.
Члан 15.
15.1. Извођач радова је дужан да колективно осигура своје запослене у случају повреде на
раду, професионалних обољења и обољења у вези са радом.
15.2.Сума осигурања за запосленог не може бити мања од 900.000,00 динара у случају
смртног исхода, односно 1.800.000,00 динара у случају настанка инвалидитета.
Члан 16.
16.1. Извођач радова је дужан да Наручиоцу и/или његовим запосленима надокнади штету
која је настала због непридржавања прописаних мера безбедности и здравља на раду од
стране Извођача радова, односно његових запослених, као и других лица које ангажовао
Извођач радова, ради обављања послова који су предмет овог уговора.
Под штетом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се нематеријална штета настала
услед смрти или повреде запосленог код Наручиоца, штета настала на имовини Наручиоца,
као и сви други трошкови и накнаде које је имао Наручилац ради отклањања последица
настале штете.
16.2. Извођач радова је дужан да поседује полису осигурања од одговорности из делатности
за штете причињене трећим лицима са сумом осигурања по осигураном случају не мањом
од 1.000.000,00 динара.
Члан 17.
17.1. Извођач радова је дужан да, у складу са законом, обустави послове на радном месту
уколико је забрану рада на радном месту или забрану употребе средства за рад издало
лице одређено, у складу са прописима, од стране Наручиоца да спроводи контролу примене
превентивних мера за безбедан и здрав рад, док се не отклоне његове примедбе у вези са
повредом безбедности и здравља на раду.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
141/145
17.2. Извођач радова нема право на накнаду трошкова насталих због оправданог
обустављања послова на начин утврђен у ставу 1. овог члана, нити може продужити рок за
извршење послова, због тога што су послови обустављени од стране лица одређеног, у
складу са прописима, од стране Наручиоца за спровођење контроле примене превентивних
мера за безбедан и здрав рад.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
18.1. Све спорове настале поводом извршења овог уговора уговорне стране ће решавати
споразумно.
18.2. Уколико спорови не буду решени споразумно, уговара се надлежност стварно
надлежног суда у Пожаревцу.
Члан 19.
19.1. Oвaj Угoвoр и свa угoвoрнa дoкумeнтaциja ступajу нa снaгу нa дaн („Дaтум ступaњa нa
снaгу“) кaдa кумулaтивнo буду испуњeни слeдeћи услoви:
- кaдa oвлaшћeни прeдстaвници угoвoрних стрaнa пoтпишу oвaj Угoвoр;
- када Извођач достави банкарску гаранцију за повраћај аванса, у складу са чланом 12.
Уговора
- када Наручилац уплати износ аванса дефинисан у члану 5. Уговора.
19.2 Нaручилaц je дужaн дa oдмaх пo испуњeњу пoслeдњeг oд нaвeдeних услoвa, дoстaви
oбaвeштeњe Извoђaчу у рoку oд 7 дaнa, кojим пoтврђуje дa су испуњeни сви услoви зa
ступaњe угoвoрa нa снaгу и oзнaчи дaтум ступaњa нa снaгу Угoвoрa.
19.3. Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
19.4. На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
19.5. Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 4 (четири) припадају
Наручиоцу, а 2 (два) Извођачу.
19.6. Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
ИЗВОЂАЧ
НАРУЧИЛАЦ
Привредно друштво
"Термоелектране и копови Костолац"доо
Директор,
Директор, Драган Јовановић, дипл.инж.маш.
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о
јавној набавци ове садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за
јавне набавке доставити доказ негативне рефeренце, односно исправу о реализованом
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.“
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
142/145
Прилог о безбедности и здрављу на раду
Уговор ................................................ бр. ............. од .........................године
Наручилац:
Извођач радова:
Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији
циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у
реализацији Уговора, као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу
послови који су предмет Уговора.
Наручилац посебно истиче и указује:
1. Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и
здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима
Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда
на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и
здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову
материју.
2. Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом извођење радова које су
предмет овог уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са
спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других
лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној
околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно
спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и
посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или
смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних
болести.
3. Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.
ПРЕДМЕТ
Тачка 1.
Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача
радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова
које су предмет Уговора, а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту: БЗР).
Тачка 2.
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току
припрема за извођење радова који су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом
отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о
безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из
области БЗР и интерним актима Наручиоца.
Тачка 3.
Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су
спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна
околина, средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и
обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравље запослених и свих других лица која
ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или
учесника у саобраћају.
Тачка 4.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
143/145
Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом
извођење радова које су предмет Уговора о обавезама из овог Прилога.
Тачка 5.
Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у
току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и
приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних
стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су
дужни да се придржавају следећих правила:
1. забрањено је избегавање примене и/или ометање спровођења мера БЗР;
2. обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту
на раду;
3. процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад
увек морају да буду испоштоване;
4. процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек
морају да буду испоштоване;
5. најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама
Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;
6. забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено
фотографисање;
7. обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.
Тачка 6.
Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених
и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора.
У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност
нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно
оштећења средстава за рад.
Тачка 7.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за
коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у
складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити
опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење
радова који су предмет Уговора, а све у складу са законским прописима из области БЗР,
односно интерним документима Наручиоца.
Тачка 8.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и
испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која
ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским
прописима из области БЗР, као и свим другим прописима и важећим стандардима у
Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.
Уколико Наручилац утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или
извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење
истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.
Тачка 9.
Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова
достави:
1. списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих се ће се видети да
их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
144/145
2. списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођења радова и
3. податке о лицу за безбедност и здравље на раду код Извођача радова.
Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:
1. извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,
2. извршеним лекарским прегледима запослених,
3. извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и
4. коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.
Тачка 10.
Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и
здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора.
Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране
Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав
рад.
Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље
запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи
заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах
обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.
Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3. ове тачке.
Тачка 11.
Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора дeлe рaдни
прoстoр, сaрaђуjу у примeни прoписaних мeрa зa бeзбeднoст и здрaвљe зaпoслeних.
Уговорне стране су дужне да, у случају из стaвa 1. oве тачке, узимajући у oбзир
прирoду пoслoвa кoje oбaвљajу, кooрдинирajу aктивнoсти у вeзи сa примeнoм мeрa зa
oтклaњaњe ризикa oд пoврeђивaњa, oднoснo oштeћeњa здрaвљa зaпoслeних, кao и дa
oбaвeштaвajу jeдaн другoг и свoje зaпoслeнe и/или прeдстaвникe зaпoслeних o тим ризицимa
и мeрaмa зa њихoвo oтклaњaњe.
Нaчин oствaривaњa сaрaдњe из ст. 1. и 2. oве тачке утврђуjе се писмeним
спoрaзумoм.
Спoрaзумoм из стaвa 3. oве тачке, из реда запослених код Наручиоца oдрeђуje сe
лицe зa кooрдинaциjу спрoвoђeњa зajeдничких мeрa кojимa сe oбeзбeђуje бeзбeднoст и
здрaвљe свих зaпoслeних.
Тачка 12.
Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из
области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора, а
нарочито о свим инцидентима и акцидентима.
Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду
који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођење радова који су
предмет Уговора и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.
ПД „ТЕ-КО Костолац“ - Набаква бр. 864/2014
145/145
Download

Овде