10/3/08
10:43 AM
PROJEKTUJEMO, PROIZVODIMO I SERVISIRAMO MAŠINE - OPREMU ZA ZA©TITU OKOLINE
tehnix_9_08_srpski:tehnix_1_06
Page 1
tehnix_9_08_srpski:tehnix_1_06
10/3/08
10:43 AM
Page 2
vaπ partner u zaπtiti okoline
Poπtovani kupci i poslovni partneri Tehnix-a!
“Tehnix” d.o.o. je vodeÊe preduzeÊe u ovom delu Evrope za projektovanje, proizvodnju, servisiranje maπina i
opreme koji su u funkciji zaπtite okoline. Velike proizvodne moguÊnosti, stalna prisutnost na domaÊem i svetskom træiπtu, zadovoljstvo dosadaπnjih kupaca, stalno inoviranje-usavrπavanje proizvoda, siguran i dugotrajan
vek, garancija su uspeha preduzeÊa Tehnix.
TEHNIX - kompanija: SRBIJA, RUSIJA, HRVATSKA, MA–ARSKA, GR»KA.
Kompanija je organizovana, osposobljena i primenjuje standarde ISO 9001 i 14001.
Preko 300 stalno zaposlenih i sa svojim kooperantima, uz 15 vlastitih patenata i inovacija te preko 250 vlastitih
proizvoda koji se plasiraju na domaÊem i evropskom træiπtu, svrstava TEHNIX u red najuspeπnijih preduzeÊa u
Evropi.
Menadæeri preduzeÊa Tehnix na radnom dogovoru
PROIZVODNI PROGRAM
PREDUZEΔA “TEHNIX”
Sertifikat ISO 9001
1. KOMUNALNA TEHNOLOGIJA
Centri za upravljanje otpadom, montaæna spremiπta za reciklaæu komunalnog otpada, preskontejneri, prese balirke,
rolokontejneri, komunalna oprema
2. OPREMA ZA PRE»I©ΔAVANJE OTPADNIH
VODA
Separatori, biorotori, biojame, mastolovi, potopne muljne
pumpe, hemijski tretman
3. OPREMA ZA UPRAVLJANJE NAFTNIM
DERIVATIMA
Mobilne naftne i benzinske pumpe, kontejnerske mobilne
pumpe, agregati, pumpe
4. KONTEJNERI I OPREMA ZA SME©TAJ
Kontejnerska naselja, telekomunikacioni kontejneri, poslovni
kontejneri, sanitarni kontejneri, skladiπta, kuhinje, πkole, portirnice, garderobe
5. SPECIJALNI UREÐAJI I PROIZVODI
Metalne konstrukcije, podnice, hidrauliËni cilindri, reduktori,
pumpe, ormari
Sertfikat ISO 14001
2
tehnix_9_08_srpski:tehnix_1_06
10/3/08
10:43 AM
Page 10
vaπ partner u zaπtiti okoline
KOMUNALNI KONTEJNERI 5, 7 i 10 m3
Za sakupljanje komunalnog otpada, papira, plastike, metala i dr.
Komunalni kontejner 5 m3, otvorene
izrade
Komunalni kontejner 5 m3, zatvorene
izrade
Kontejner za papir
5m3, 7m3 ili 10 m3
Transport komunalnih kontejnera
Komunalni kontejner s tri poklopca
Kontejner za papir specijalne izrade
Poklopci s podiznim oprugama,
fiksiranje poklopca
Nadogradnja na vozila za odvoæenje
pres i kom. kontejnera
Komunalni kontejner 7 m3
Komunalni kontejneri su izraeni prema DIN standardima i prilagoeni za nakladanje jedan na drugi do tri
kontejnera, πto znatno racionalizira troπkove transporta! »vrsta konstrukcija i dugi vek trajanja.
Osnovne dimenzije komunalnih kontejnera
Tip kontejnera
Duæina L (m)
©irina B (m)
©irina poda P (m)
Visina H (m)
Visina uπke h (m)
5m
3,31
1,60
1,50
1,25
1,00
7m
3,47
1,60
1,50
1,50
1,00
10 m3
4,10
1,85
1,70
1,75
1,00
3
3
Osnovna konstrukcija kontejnera izvedena je iz limova debljine 3 mm, a uËvrπÊenja od limova debljine 4 i 5 mm!
Sva uËvrπÊenja su zavarena po celoj duæini Ëime je eliminisana moguÊnost unutarnje korozije! Poklopci su
oveπeni na opruge, a zatvaraju se pomoÊu krilastog prokron vijka! Povrπinska zaπtita izvedena je spolja
osnovnom i zavrπnom bojom, a unutraπnje povrπine zaπtiÊene su bojom otpornom na soli, kiseline i baze!
PREMA POTREBI NARU»ILACA IZRA–UJEMO SPECIJALNE NAMENE
10
tehnix_9_08_srpski:tehnix_1_06
10/3/08
10:44 AM
Page 11
vaπ partner u zaπtiti okoline
KOMUNALNA OPREMA
PraktiËna i savremena oprema u funkciji zaπtite okoline
Kontejner za staklo
Kontejner za staklo
PO»ETAK RECIKLAÆE
Kiper paleta, tip Tehnix kapaciteta
0,5 m3, 0,75 m3, 1 m3
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Tip 4
Tip 5
PRAKTI»NI NOSA»I EKO VREΔA STANDARDNE
DIMENZIJE, RAZNIH IZRADA U 5 TIPOVA
Zvonasti komunalni kontejneri volumena 2m3 i 3m3
Svi Weber proizvodi proizvedeni su prema DIN 30740/EN 840 normama pomoÊu vlastitih alata u fabrici Haad
kod Düsseldorfa. Spremnici udovoljavaju normi o zaπtiti od buke i imaju garanciju na kvalitet materijala
oznaËenog sa CE oznakom. Svi proizvodi su proizvedeni iskljuËivo od novih sirovina (Sertifikat 1a-Typeware),
otporni su na UV-zrake, temperaturne promene i hemikalije.
60, 80, 120, 140, 240, i 360 l
660, 770, i 1100 l
1100 l sa dodacima
Razne dodatne moguÊnosti
TEHNIX kao ekskluzivni zastupnik WEBERproizvoda isporuËuje spremnike u raznim
kombinacijama boja, oblika i dodatne opreme!
11
tehnix_9_08_srpski:tehnix_1_06
10/3/08
10:49 AM
Page 52
vaπ partner u zaπtiti okoline
TEHNOLO©KE LINIJE U PROIZVODNOM
PROCESU PREDUZEΔA TEHNIX
Tehnoloπka linija Tehnix za proizvodnju podnica debljine lima do 15 mm i preËnika od 500 do 3000 mm prema normi DIN 28011
(plitke) i DIN 28013 (duboke)
Obrada najsavremenijim CNC maπinama
Obradni NC centar-Bohrwerk proizvodnja reduktora
52
Savremena probijaËica limova “DURMA”
tehnix_9_08_srpski:tehnix_1_06
10/3/08
10:49 AM
Page 54
vaπ partner u zaπtiti okoline
PROIZVODNI POGONI PREDUZEΔA TEHNIX
Rezanje pozicija kontejnera
Savijanje pozicija kontejnera
Zavarivanje konstrukcije kontejnera
Izoliranje poda i stropa kontejnera
Montaæa zidova kontejnera
Zavrπna montaæa kontejnera
VISOKI KVALITET - BRZA ISPORUKA - VELIKI IZBOR - DOBRA CENA
54
tehnix_9_08_srpski:tehnix_1_06
10/3/08
10:49 AM
Page 55
vaπ partner u zaπtiti okoline
KAKO DOΔI U PREDUZEΔE Tehnix beo
DO–ITE, »EKAMO VAS!
Tehnix Beo u Kumodraπkoj ulici u Beogradu
Brza doprema, istovar, montaæa i servis
55
tehnix_9_08_srpski:tehnix_1_06
10/3/08
10:49 AM
Page 56
PODUZEΔA
TEHNIX BEO d.o.o.
Kumodraπka br. 265
11000 Beograd, SRBIJA
MatiËni broj Tehnix-a 17522043
PIB
103199707
DINARSKI RA»UN
265110031000331595
DEVIZNI RA»UN
26596469
centrala
mob.
+381 11 3978
+381 11 3978
+381 11 3978
+381 11 3979
+381 64 85 35
e-mail: [email protected]
www.tehnix.com
775
776
799
051
011
Skype: tehnix.com
E-mail: [email protected]
http://www.tehnix.com
TEHNIX S.R.L. RUMUNJSKA
600065 BACAU
9 Mai nr. 78
telefon
+40 234 52 55 26
fax
+40 234 52 21 65
mobiltel
0744 553 180
e-mail
[email protected]
TEHNIX HUNGARY KFT
8981 Gellénháza, Kossuth L. u. 2-4. MADÆARSKA
telefon
+36 92 566-988
fax
+36 92 566-990
e-mail
[email protected]
TEHNIX - SARAJEVO d.o.o. - BiH
Nedima FilipoviÊa 8, SARAJEVO
telefon
+387 33 646-406
fax
+387 33 661-504
mobitel
+387 61 913-913
e-mail
[email protected]
Štampa: ZRINSKI d.d. »akovec
vaπ partner
u zaπtiti okoline
TEHNIX d.o.o.
BraÊe RadiÊ b.b.
40320 Donji Kraljevec
HRVATSKA
centrala
+385 40 650 100
direktor
+385 40 650 155
komercijala
+385 40 650 101
+385 40 650 102
fax komercijala
+385 40 650 108
raËunovodstvo
+385 40 650 120
fax raËunovodstvo
+385 40 650 122
tehniËki ured
+385 40 650 111
fax tehniËki ured
+385 40 650 115
servis
+385 40 650 105
Download

PROJEKTUJEMO, PROIZVODIMO I