Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
____________________________________________________________________________________________
PROJEKTLIGJI PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM NGA AUTOPËRGJEGJËSIA NDAJ PALËVE TË TRETA
THE DRAFT LAW ON COMPULSORY MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
NACRT ZAKONA O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD AUTOODGOVORNOSTI PREMA TREĆOJ STRANI
REPUBLIKA E KOSOVËS
KUVENDI
REPUBLIC OF KOSOVO
ASSEMBLY
REPUBLIKA KOSOVA
SKUPŠTINA
Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës Pursuant to Article 65 (1) of Constitution of Na osnovu člana 65 (1) Ustava Republike
së Republikës së Kosovës,
the Republic of Kosovo,
Kosova,
Miraton
Promulgates
LIGJIN PËR SIGURIMIN E
DETYRUESHËM NGA
AUTOPËRGJEGJËSIA NDAJ PALËVE
TË TRETA
KREU 1
Usvaja
LAW ON COMPULSORY MOTOR
THIRD PARTY LIABILITY
INSURANCE
CHAPTER 1
ZAKON O OBAVEZNOM OSIGURANJU
OD AUTOODGOVORNOSTI PREMA
TREĆOJ STRANI
POGLAVLJE 1
DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
GENERAL PROVISIONS
OPŠTE ODREDBE
Neni 1
Fushëveprimi
Article 1
Scope
Član 1
Oblast delovanja
1. Ky ligj rregullon sigurimin e detyrueshëm
nga autopërgjegjësia për dëmet e shkaktuara
palëve të treta, që me këtë ligj përcaktohet si
sigurim i detyrueshëm.
1. This Law shall regulate the Compulsory
Motor Liability Insurance against damages
caused to the third parties, which is
established as a compulsory insurance under
this Law.
2. Llojet tjera të sigurimeve të detyrueshme 2. Types of compulsory insurances shall be
rregullohen me ligj të posaçëm.
regulated by a special law.
1
1. Ovaj zakon reguliše obavezno osiguranje
autoodgovornosti za pričinjenu štetu trećoj
strani, i ovim zakonom se odredjuje kao
obavezno osiguranje.
2. Druge vrste obaveznog osiguranja će se
regulisati posebnim zakonom.
3. Dispozitat e këtij ligji nuk zbatohen për
kategori të veçanta të mjeteve motorike të
Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK), të
cilat do të përcaktohen me udhëzim të
ministrive përkatëse.
3. Provisions of this Law shall not apply to a
special category of Kosovo Security Force
(KSF) motor vehicles, which will be
established by instructions issued by
relevant Ministries.
3. Odredbe ovog zakona se neće sprovoditi za
kategoriju
posebnih
motornih
vozila
Bezbednosnih Snaga Kosova (FSK), a koje će
se
odrediti
odredbom
odgovarajućeg
ministarstva.
Neni 2
Përkufizimet
Article 2
Definitions
Član 2
Definicije
1. Termat e përdorura në këtë ligj kanë 1. For the purposes of this Law, terms used 1. Sledeći pojmovi će imati dole navedeno
kuptimin e përcaktuar më poshtë:
herein shall have the following meanings:
značenje:
1.1. BQK- nënkupton Bankën Qendrore të 1.1. CBK- means Central Bank of the 1.1.CBK- znači Centralna Banka Republike
Republikës së Kosovës;
Republic of Kosovo;
Kosova;
1.2. Sigurimi- nënkupton sigurimin e 1.2. Insurance- means compulsory motor 1.2. Osiguranje- znači obavezno osiguranje
detyrueshëm
të
autopërgjegjësisë third party insurance;
autoodgovornosti prema trećim stranama;
ndaj palëve të treta.
1.3. Mjeti motorik - nënkupton çdo mjet
motorik të paraparë për udhëtim mbi tokë
dhe të nxitur nga fuqia mekanike, por jo mbi
shina, si dhe çdo rimorkio dhe gjysmë
rimorkio, pavarësisht se a është i vetëm apo
jo dhe i cili duhet të regjistrohet dhe pajiset
me dokument regjistrimi.
1.3. Motor vehicle- means any mechanicalpropelled motor vehicle that runs on road,
but not on trails, and any trailer, half-trailer,
no mater whether it stands on its own or not,
and which has to be registered and supplied
with registration documentation;
1.3. Motorno vozilo- znači svako motorno
vozilo predvidjeno za putovanje po zemlji
koje pokreće mehanička snaga, ali ne po
šinama, kao i svaka prikolica ili poluprikolica,
bez obzira da li je samo ili ne, i koje se treba
registrovati i kojemu se treba obevbediti
dokument o registraciji.
1.4. Pronar i mjetit motorik - është personi
që është i regjistruar në regjistrin e
obligueshëm të mjeteve motorike të
Kosovës, si pronar i mjetit motorik dhe
bartës i tabelave të (regjistrimit) të mjetit
motorik.
1.4. Motor vehicle owner- means the
person who is registered in Kosovo
compulsory motor vehicle register as the
owner of a motor vehicle and holder of
motor vehicle plates (registration);
1.4. vlasnik motornog vozita- je osoba koja
je registrovana u obaveznom registru
motornih vozila na Kosovu, kao vlasnik
motornog
vozila
i
nosilac
tablica
(registrovanih) motornog vozila.
1.5. Drejtuesi i mjetit motorik -
është 1.5. Motor vehicle driver- is the person 1.5. Vozač motornog vozita- je osoba koja
2
personi që drejton me mjetin motorik;
who drives a motor vehicle;
1.6. Drejtues i paautorizuar është
personi i cili në rastin e aksidentit drejton
mjetin motorik pa autorizimin e pronarit të
mjetit motorik;
1.6. Unauthorized driver- is the person 1.6. neautorizovani vozač- je osoba koja u
who at the time of the accident was found slučaju nesreće upravlja motornim vozilom
driving a motor vehicle without the motor bez autorizacije vlasnika motornog vozila;
vehicle owner's authorization;
1.7. Posedues i mjetit motorik - është
personi fizik apo juridik i cili, me
autorizimin e pronarit, e ka në posedim apo
përdorim mjetin motorik;
1.7. Motor vehicle possessor- is the natural 1.7. osoba koja poseduje motorno vozilo- je
or legal person, who, upon the owner’s fizička ili pravna osoba koja, sa autorizacijom
authorization possesses or drives the motor vlasnika, poseduje ili koristi motorno vozilo;
vehicle;
1.8. Pala e tretë - nënkupton çdo person me
të drejtë kompensimi sipas dispozitave të
këtij ligji, të cilit i është shkaktuar çfarëdo
dëmi apo lëndimi nga mjeti motorik
(përfituesi i sigurimit);
1.8. Third party- means any person entitled
to compensation pursuant to provisions of
this Law, who incurred any loss or sustained
any injury from the motor vehicle (insurance
beneficiary);
1.8. treća straga- podrazumeva svaku osobu
koja ima pravo na kompenzaciju na osnovu
odredbi ovog zakona, kojoj je pričinjena bilo
kakva šteta ili povreda od motornog vozila
(dobitnik osiguranja);
1.9. Siguruesi - do të thotë kompani e
sigurimit e licencuar nga BQK-ja për të
zhvilluar aktivitete të sigurimit të
detyrueshëm të autopërgjegjësisë ndaj palës
së tretë për dëmet e shkaktuara nga
përdorimi i mjetit motorik;
1.9. Insurer- means the insurance company
licensed by the CBK to exercise compulsory
motor third party liability activities with
respect to damages caused when driving a
motor vehicle;
1.9.
osiguravalacznači
kompanija
osiguranja licencirana od CBK-a za
izvršavanje radnji obaveznog osiguranja
autoodgovornosti prema trećoj strani za štete
koje su se desile prilikom korišćenja
motornog vozita;
1.10. Rast i siguruar - është ngjarja e cila
kur
të
ndodhë,
rezulton
me
të
drejtën për kompensim për dëmin e
shkaktuar nga mjeti motorik;
1.10. Insured case- means an event, which 1.10. osigurani slučaj- je dogadjaj koji kad se
following its occurrence, results in bude desio, rezultira pravom na kompenzaciju
compensation right for the damage caused pričinjene štete od motornog vozila;
when driving a motor vehicle;
1.11. I siguruari - nënkupton personin,
interesi pasuror i të cilit është siguruar në
rast përgjegjësie nga posedimi dhe përdorimi
i mjetit motorik;
1.11. The insured- means the person, whose
property interests is insured in case of
liability from possessing and driving a motor
vehicle;
3
upravlja motornim vozilom;
1.11. osiguranici- podrazumeva osobu, čiji je
vlasnički interes osiguran u slučaju
odgovornosti od posedovanja i korišćenja
motornog vozita;
1.12. Shuma maksimale e sigurimit - është
shuma e sigurimit e përcaktuar si e
detyrueshme sipas këtij ligji, që paraqet
detyrimin maksimal të siguruesit për
dëmshpërblimin e një rasti të siguruar;
1.12. Maximum insurance amount- means
the insurance amount established as
compulsory under this Law, which
represents the maximum insurer's liability
for compensation of an insured case;
1.12. maksimalna suma osiguranja- je suma
osiguranja odredjena kao obavezna u skladu
sa ovim zakonom, što predstavlja maksimalnu
obavezu osiguranika za naknadu štete i
osiguranom slučaju;
1.13. Insurance Premium- means the
amount paid by a person in order to be
insured and covered by the insurer against
the risk established under the insurance
contract;
1.14. Pasagjer - është personi që udhëton 1.14. Passenger- means the person traveling
apo ndodhet në mjet motorik, por që nuk e or being in a motor vehicle, but who is not
drejton mjetin motorik;
driving the motor vehicle;
1.13. prim osiguranja- je suma plaćenja od
osobe koja se osigurava da bude pokrivena od
osiguravaoca u slučaju rizika odredjenog u
ugovoru o osiguranju;
1.15. Këshilli i Byrosë - nënkupton organin
që është përgjegjës për administrimin dhe
funksionimin e sistemit të sigurimit
ndërkombëtar të përgjegjësisë civile
motorike që njihet si sistemi i kartonit të
gjelbër;
1.15. Bureau Council- means a body which
is responsible for management and
functioning of international civil motor
liability insurance system which is know as
the green card system;
1.15. Savet Biroa- podrazumeva organ koji je
odgovoran za administraciju i funkcionisanje
sistema medjunarodnog osiguranja za civilne
motorne odgovornosti koje je poznat kao
sistem zelenog kartona;
1.16. Kartoni i gjelbër - nënkupton
certifikatën ndërkombëtare të sigurimit
motorik që është lëshuar në pajtim me
modelet e aprovuara nga Këshilli i Byrosë;
1.16. Green card- means an international
motor insurance certificate issued in
accordance with samples approved by the
Bureau Council;
1.16.
zeleni
kartonpodrazumeva
medjunarodno uverenje motornog osiguranja
koje je izdato u skladu sa odobrenim
modelima Saveta Biroa;
1.17. Raporti evropian i aksidentit- 1.17. European accident statement- means
nënkupton deklaratën e dakorduar të fakteve agreed statement of facts between parties
ndërmjet palëve të përfshira në një aksident involved in a motor vehicle accident;
me mjet motorik;
1.17. Evropski izveštaj o nesrećipodrazumeva ugovorenu izjavu o činjenicama
između stranke koje su obuhvaćene u jednoj
nesreći sa motornim vozilom;
1.13. Primi i sigurimit - është shuma e
paguar nga personi që sigurohet që të jetë i
mbuluar nga siguruesi kundrejt rrezikut të
përcaktuar në kontratën e sigurimit;
1.14. putnik- je osoba koja putuje ili koja se
nalazi u motornom vozilu, a koja ne upravlja
motornim vozilom;
1.18. Mjet motorik i pasiguruar - është 1.18. Uninsured motor vehicle- means a 1.18. Neosigurano motorno vozilo- je
mjeti motorik i cili në momentin e aksidentit motor vehicle, which at the time of the motorno vozilo koje u momentu nesreće nema
nuk ka sigurim valid të detyrueshëm;
accident has no valid compulsory insurance; obavezno validno osiguranje;
4
1.19. Mjet motorik i paidentifikuar - është 1.19. Unidentified motor vehicle- means a
mjeti motorik me të cilin është shkaktuar motor vehicle causing an accident and which
aksidenti dhe për të cilin nuk ka qenë e could not have been indentified;
mundur të bëhet identifikimi;
1.19. Neidentifikovano motorno vozilo- je
motorno vozilo kojim je prouzrokovana
nesreća a za koje se nije mogla uraditi
identifikacija;
1.20. Marrëveshja e Kretës - është
marrëveshje që rregullon marrëdhëniet e
ndërsjella ndërmjet byrove nacionale të
sigurimit të vendeve anëtare të sistemit të
kartonit të gjelbërt.
1.20. Crete Agreement- means an
agreement governing mutual relations
between the national insurance bureaus of
the Green Card System member states.
1.20. Kretski sporazum- je sporazum koji
reguliše
medjusobne
odnose
izmedju
nacionalnih biroa osiguranja zemalja članica
sistema zelenog kartona.
KREU 2
CHAPTER 2
POGLAVLJE 2
SIGURIMI I DETYRUESHËM I
AUTOPËRGJEGJËSISË NDAJ PALËS
SË TRETË
COMPULSORY MOTOR THIRD
PARTY LIABILITY INSURANCE
OBAVEZNO OSIGURANJE
AUTOODGOVORNOSTI PREMA
TREĆIM STRANAMA
Neni 3
Subjekti i Sigurimit
Article 3
Subject of Insurance
Član 3
Subjekat osiguranja
1. Pronari i regjistruar i mjetit motorik apo
rimorkios para përdorimit të mjetit motorik
duhet të lidhë kontratën e sigurimit për të
siguruar mbulim të përhershëm ndaj
përgjegjësisë për dëmet e shkaktuara palëve
të treta për rastet e vdekjeve, lëndimeve
trupore, dëmtimit të shëndetit apo dëmtimit
të pronës të shkaktuar nga përdorimi i mjetit
motorik.
1. Prior to using a motor vehicle, the
registered owner of a motor vehicle or trailer
shall underwrite an insurance contract
ensuring permanent coverage against the
liability for damages caused to the third
parties, cases of deaths, bodily injuries,
affecting health or damaging property as a
result of using the motor vehicle.
1. Registrovani vlasnik motornog vozila ili
prikolice pre upotrebe motornog vozila treba
da
potpiše
ugovor
osiguranja
radi
osiguravanja
trajne
pokrivenosti
od
odgovornosti za prouzrokovane štete trećim
stranama u slučajevima smrti, telesnih
povreda, ugrožavanja zdravlja ili nanošenja
štete vlasništvu prouzrokovano od korišćenja
motornog vozila.
2. Kontrata e sigurimit të autopërgjegjësisë
mbulon dëmet sipas paragrafit 1 të këtij
neni, edhe ndaj pasagjerëve, duke përfshirë
këtu edhe dëmet në gjësende që gjenden në
2. Motor liability insurance contract also
covers damages from paragraph 1 of this
Article caused to the passengers, including
damages to belongings in the motor vehicle
2. Ugovor osiguranja autoodgovornosti
pokriva štete na osnovu paragrafa 1 ovog
člana, i prema putnicima, uključujući i štete
nanete stvarima koje se nalaze u motornom
5
mjetin motorik dhe shërbejnë për përdorim and which serve for personal use.
personal.
vozilu i koriste se za ličnu upotrebu.
3. Në rastet e dëmeve të shkaktuara nga
përdorimi i mjetit tërheqës apo i mjetit të
tërhequr, kur këto mjete janë të lidhura dhe
përbëjnë një tërësi ose kur aksidenti ndodh
nga shkëputja e mjetit të tërhequr nga mjeti
tërheqës, pronarët e të dy mjeteve janë
përgjegjës solidar për dëmet ndaj palëve të
treta. Në këto raste, pala e dëmtuar mund të
paraqesë kërkesën për dëmshpërblim te
siguruesi i mjetit tërheqës ose te siguruesi i
mjetit të tërhequr.
3. In case of damages caused when operating
a towing vehicle or towed vehicle, when
these vehicles are hooked to each other and
consist the integrity, or when the accident is
caused when the towed vehicle is detached
from the towing vehicle, the owners of both
vehicles shall be duly liable for damages
caused to the third parties. In such cases, the
injured party may file a compensation claim
to the towing vehicle insurer or to the towed
vehicle insurer.
3. U slučaju šteta prouzrokovanih od
korišćenja vučnog sredstva ili od vučenog
sredstva, kada ova sredstva čine jednu celinu
ili kada se nesreća dogodi od odvajanja
vučenog vozila od vučnog vozila, vlasnici oba
vozila su solidarno odgovorni za štete nanete
trećim stranama. U ovim slučajevima,
oštećena strana može da podnese zahtev za
naknadu štete kod osiguranika vučnog vozila
ili kod osiguranika vučenog vozila.
4. Siguruesi, që paguan dëmet e palëve të
treta, sipas paragrafit 3, të këtij neni, ka të
drejtën e rimbursimit për shumën e paguar,
shpenzimet dhe kamatën nga siguruesi i
mjetit tërheqës apo siguruesi i mjetit të
tërhequr, për aq sa rezulton përgjegjësia për
dëmin.
4. Pursuant to paragraph 3 of this Article,
the insurer conducting payment for damages
to the third parties shall be entitled to
reimbursement of the paid amount, costs and
the interest rate from the towing vehicle
insurer or from the towed vehicle insurer
consistent with the loss liability.
4. Osiguravalac, koji plaća štete trećim
stranama, na osnovu paragrafa 3, ovog člana,
ima pravo na povratak plaćene sume, troškove
i kamatu od osiguranika vučnog vozila ili
osiguranika vučenog vozila, onoliko koliko
rezultira odgovornost za štetu.
5. KFOR-i dhe mjetet motorike me targat e
regjistrimit me prefiks UN, EU, OSCE dhe
CD (Diplomatik) mund të kenë mbulesën e
sigurimit jashtë “sistemit on-line” por duhet
të kenë dëshminë e policës së vlefshme të
sigurimit që është e pranueshme nga BQK-ja
që të paktën ofron mbulesë siguruese
ngjashëm me kushtet e këtij ligji.
5. KFOR and the motor vehicles with
license plates prefix UN, EU, OSCE and CD
(Diplomatic) may have an insurance
coverage outside the "online system", but
they have to prove being in possession of a
valid insurance policy, which is acceptable
by the CBK and which at least provides the
underwriting
coverage
under
the
requirements of this Law.
5. KFOR i motorna vozila sa registracionim
tablicama sa prefiksom UN, EU, OSCE i CD
(Diplomatska) mogu imati pokrivenost
osiguranja van “ on-line sistema ” ali trebaju
imati dokaze o validnoj polisi osiguranja koja
je prihvatljiva od strane CBK-a a koja
najmanje pruža pokrivenost osiguranja sličnu
uslovima ovog zakona.
6
Neni 4
Polica e sigurimit të autopërgjegjësisë
Article 4
Motor liability insurance policy
Član 4
Polisa osiguranja autoodgovornosti
1. Polica e sigurimit mund të shitet vetëm 1. Insurance policy can be sold only by 1. Polisa osiguranja se može prodati samo od
nga sigurues të licencuar nga BQK-ja.
insurers licensed by the CBK.
osiguratelja koje je licenciran od strane CBKa.
2. Polica e sigurimit mund të lëshohet vetëm 2. Insurance policy can be issued only 2. Polisa osiguranja se može izdati samo
përmes sistemit “on-line” si dhe pagesa e trough the "online" system and the premium preko “on-line” sistema i plaćanjepremise za
premisë për policën e sigurimit duhet të payment shall be done through bank polisu osiguranja se treba izvršiti preko banke.
kryhet përmes bankës.
services.
3. Polica e sigurimit duhet të jetë unike në 3. Insurance policy shall be unique all over 3. Polisa osiguranja treba biti jedinstvena na
tërë territorin e Republikës së Kosovës.
the territory of the Republic of Kosovo.
celoj teritoriji Republike Kosova.
4. Përmbajtja, forma, mënyra e printimit,
ngarkimit dhe e shpërndarjes së policës sipas
paragrafit 1 të këtij neni përcaktohet nga
BQK-ja.
4. The content, type, printing, charging and 4. Sadržaj, forma, način štampanja, pakovanja
distribution mode of the policy from i raspodele polise iz paragrafa 1 ovog člana se
paragraph 1 of this Article shall be odredjuju od CBK-a.
established by the CBK.
Neni 5
Vlefshmëria e policës
Article 5
Validity period of policy
Član 5
Validnost polise
1. Polica e sigurimit do të jetë plotësisht në
fuqi duke filluar saktësisht nga data dhe ora
e lëshimit të policës dhe nënshkrimit të
kontratës në mes të siguruesit dhe poseduesit
të policës, nëse nuk është caktuar një datë
tjetër në mes të palëve.
1. Insurance policy shall be fully applicable
starting from the exact date and time of its
issuance and signing the contract between
the insurer and the policyholder, unless
another date is otherwise agreed by the
parties.
1. Polisa osiguranja će stupiti na snagu počev
od tačnog datuma i sata izdavanja polise i
potpisivanja ugovora izmedju osiguravaoca i
vlasnika polise, ukoliko nije odredjen neki
drugi datum izmedju strana.
2. Polica e sigurimit përfundon në ora 24:00 2. Insurance policy shall expire at 24,00hrs 2. Polisa osiguranja prestaje biti validna u
të datës së skadimit e përcaktuar në policë of the expiry date provided in the policy, 24:00 časa datuma odredjenog isteka polise
përveç nëse është kontraktuar ndryshe.
unless otherwise contracted.
ukoliko nije drugačije ugovoreno.
7
Neni 6
Bartja e pronësisë
Article 6
Ownership transfer
Član 6
Prenos vlasništva
Kur pronësia e mjetit motorik të siguruar i
bartet pronarit të ri, personi që është pajisur
me sigurim mund t’ia transferojë të drejtat e
tij/saj të përcaktuara në kontratë të sigurimit
pronarit të ri të mjetit motorik, nëse kontrata
e sigurimit e lejon një transferim të tillë.
Nëse kontrata e sigurimit e lejon një
transferim të tillë, pronari i ri duhet të
regjistrojë transferimin e kontratës së
sigurimit te siguruesi brenda 10 (dhjetë)
ditëve nga transferimi i pronësisë së mjetit
motorik. Nëse personi që është bartës i
policës së sigurimit vendos që të anulojë
kontratën, ai/ajo mund të kërkojë nga
siguruesi kthimin e pjesës proporcionale të
premisë së pafituar nëse nuk është paguar
ndonjë dëmshpërblim nga ky sigurim.
When the ownership of an insured motor
vehicle is transferred to a new owner, the
person supplied with insurance may transfer
his or her rights established under the
insurance contract to the new motor vehicle
owner, if the insurance contract provides for
such transfer. If the insurance contract
provides for such transfer, the new owner
shall register the insurance contract transfer
with the insurer within 10 (ten) days from
the ownership transfer of the motor vehicle.
If the person who is a policyholder decides
to terminate the contract, he or she may
request from the insurer the return of
proportional share of the underwritten
premium if no compensation has been paid
from this insurance.
Kada se vlasništvo osiguranog motornog
vozila prenese novom vlasniku, osoba koja je
bila osigurana može preneti njegova/njena
prava odredjena ugovorom osiguranja novom
vlasniku motornog vozila, ukoliko ugovor o
osiguranju dozvoljava takav transfer. Ukoliko
ugovor o osiguranju dozvoljava takav
transfer, novi vlasnik treba da registruje
transfer
ugovora
o
osiguranju
kod
osiguravaoca u roku od 10 (deset) dana od
prenosa vlasništva nad motornim vozilom.
Ukoliko osoba koja je nosilac polise
osiguranja odluči da anulira ugovor, on/ona
može zatražiti od osiguravaoca povratak
proporcionalnog dela nedobijene premise
ukoliko nije isplaćena nikakva naknada štete
od ovog osiguranja.
Neni 7
Detyrimi për kontraktimin e sigurimit
Article 7
Compulsory underwriting insurance
Član 7
Obaveza ugovaranja osiguranja
1. Pronari i mjetit motorik detyrohet të lidhë 1. The motor vehicle owner shall be obliged 1. Vlasnik motornog vozila je obavezan da
kontratë të sigurimit sipas paragrafit 1 të to underwrite an insurance contract pursuant sklopi ugovor o osiguranju na osnovu
nenit 3 të këtij ligji.
to paragraph 1 of Article 3 of this Law.
paragrafa 1, člana 3 ovog zakona.
2. Siguruesi detyrohet të lidhë kontratën e
sigurimit të detyrueshëm në përputhje me
dispozitat e këtij ligji, si dhe kushtet dhe
primet e sigurimit në fuqi.
2. The insurer shall be obliged to underwrite
a compulsory insurance contract pursuant to
provisions of this Law and the applicable
insurance terms and premiums.
2. Osiguravalac je obavezan da sklopi ugovor
o obaveznom osiguranju u skladu sa
odredbama ovog zakona, kao i uslovima i
prima osiguranja na snazi.
3. Siguruesi nuk mund të refuzojë kërkesën 3. The insurer shall not reject an application 3. Osiguravalac nemože da odbije zahtev o
8
për të lidhur kontratën e sigurimit kur for underwriting an insurance contract once sklapanju ugovora o osiguranju kada aplikant
aplikuesi pranon kushtet sipas të cilave the applicant accepts the terms under which prihvati uslove po kojima osiguravalac
siguruesi e zbaton këtë sigurim.
the insurance will by applied by the insurer. sprovodi ovo osiguranje.
4. Kushtet e sigurimit janë pjesë përbërëse e
kontratës së sigurimit dhe duhet t’i
dorëzohen të siguruarit me rastin e lidhjes së
kontratës.
4. Insurance terms shall be an integral part 4. Uslovi osiguranja su sastavni deo ugovora
of the insurance contract and shall be o osiguranju i trebaju se predati osiguranom u
provided to the insured party in the course of slučaju sklapanja ugovora.
underwriting the contract.
5. Kur mjeti motorik pajiset me dokument
regjistrimi, autoriteti përgjegjës e lëshon
këtë dokument, vetëm pas prezantimit të
policës së sigurimit të autopërgjegjësisë.
5. When a motor vehicle is supplied with a
registration document, the relevant authority
shall issue this document only after the
motor insurance liability policy has been
presented therein.
6. Mjeti motorik, para se të inkuadrohet në 6. Prior to its movement in traffic and
trafik dhe deri sa të pajiset me dokument të pending registration documents supply, a
regjistrimit, duhet të pajiset me sigurim të motor vehicle shall be subject to
autopërgjegjësisë.
underwriting the motor liability insurance.
5. Kada motorno vozilo treba da dobije
dokument o registraciji, odgovorni autoritet će
izdati ovaj dokument, samo nakon
prezentacije
polise
osiguranja
autoodgovornosti.
6. Motorno vozilo, pre nego što udje u
saobraćaj i sve dok ne dobije dokumenat o
registraciji,
mora
imati
osiguranje
autoodgovornosti.
7. Drejtuesi është i detyruar të mbajë me
vete policën e sigurimit ose provë tjetër me
të cilën provohet kontraktimi i sigurimit të
autopërgjegjësisë, si dhe ta paraqesë atë sa
herë që i kërkohet nga personi zyrtar.
7. The driver shall be obliged to keep the
insurance policy or another document
proving the underwritten motor liability, and
present it any time when requested by the
official person.
7. Vozač je obavezan da sa sobom nosi polisu
osiguranja ili neki drugi dokaz sa kojim se
može dokazati
ugovaranje osiguranja
autoodgovornosti, kao i da pokaže isti onoliko
puta koliko se to zatraži od službene osobe.
8. Në rast aksidenti, drejtuesi është i
detyruar të japë të dhënat personale dhe të
dhënat që lidhen me sigurimin e
detyrueshëm të gjithë personave të përfshirë
në aksident, të cilëve mund t’u lindë e drejta
për dëmshpërblim nga baza e këtij sigurimi.
8. In case of accident, the driver shall be
obliged to give his or her personal data and
other data related to the underwritten
compulsory insurance of all persons
involved in accident, who may be entitled to
compensation based on this insurance.
8. U slučaju nesreće, vozač je dužan da da
lične podatke i podatke koji su u vezi sa
obaveznim osiguranjem svim osobama koje
su uključene u nesreću, kojima se može
ostaviti pravo za naknadu štete na osnovu
ovog zakona.
9. Në rast se drejtuesi nuk prezanton 9. If the driver fails to provide a document 9. U slučaju kada vozač ne osigura dokaz da
dëshminë se mjeti motorik është i siguruar, proving that the motor vehicle was je motorno vozilo osigurano, onda će
atëherë policia e trafikut apo zyrtari i appropriately insured, the traffic police or saobraćajna policija ili službenik odredjen od
9
deleguar nga policia do të kontaktojë
Qendrën Informative për të verifikuar se
mjeti motorik është siguruar dhe nëse
zbulohet se mjeti motorik nuk është siguruar
në mënyrë të rregullt, do të parandalojë
shfrytëzimin e mëtejmë të mjetit motorik.
another officer delegated by the police shall
contact the Information Center to verify
whether the motor vehicle is insured, and if
it is found out that the motor vehicle was not
appropriately insured, they will prohibit
further use of the motor vehicle.
policije kontaktirati Informativni Centar radi
verifikacije da li je motorno vozilo osigurano
i ukoliko se otkrije da motorno vozilo nije
osigurano na pravilan način, sprečiće dalje
korišćenje motornog vozila.
10. Kur mjeti motorik, në përputhje me
legjislacionin për regjistrimin e automjeteve,
është i evidentuar në emër të drejtuesit të
mjetit motorik, dispozitat e këtij ligji të cilat
i referohen pronarit, janë njëkohësisht të
zbatueshme (mutatis mutandis) edhe për
drejtuesin e këtij mjeti.
10. Where a motor vehicle, in accordance
with the vehicle registration legislation, is
registered in the name of a motor vehicle
driver, provisions of this law referring to the
owner shall apply to the subject vehicle
driver (mutatis mutandis).
10. Kada je motorno vozilo, u skladu sa
zakonskim
propisima
za
registraciju
automobila, evidentirano na ime vozača
motornog vozila, odredbe ovog zakona koje
se tiču vlasnika, se istovremeno koriste
(mutatis mutandis) i za vozača ovog vozila.
Neni 8
Kushtet dhe primi i sigurimit të
detyrueshëm
Article 8
Compulsory insurance terms and
premium
Član 8
Uslovi i prim obaveznog
osiguranja
1. BQK-ja ka kompetencë të nxjerrë rregulla
që përcaktojnë strukturën e primit që
siguruesi duhet të zbatojë në caktimin e
primit për sigurimin. Rregullat mund të
përcaktojnë strukturën e saktë të primit,
shumën minimale apo maksimale apo një
kufi brenda të cilit primi duhet të jetë.
1. CBK has an authority to adopt rules
establishing the premium structure that
needs to be applied in setting the insurance
premium. These rules may define the exact
premium structure, the nominal or maximal
fee or a limit within which the premium
should be sold.
1. CBK je kompetentna da usvoji pravila koja
će odredjivati strukturu prima koju
osiguravalac treba sa sprovodi prilikom
odredjivanja prima za osiguranje. Pravila
mogu da odredjuju tačnu strukturu prima,
minimalnu ili maksimalnu sumu ili jedan limit
u okviru kojeg treba da bude prim.
2. Siguruesi duhet të njoftojë BQK-në, në
afat jo më shumë se 60 (gjashtëdhjet) ditë
para aplikimit, me kushtet e sigurimit si dhe
bazën teknike të përdorur për llogaritjen
aktuaristike të primit për sigurimet e
detyrueshme.
2. The insurer shall notify the CBK, no later
than 60 (sixty) days prior to application, of
the insurance terms and the technical
grounds used therein for the actuary
accounting of the compulsory insurance
premium.
2. Osiguravalac treba da obavesti CBK, u
roku ne dužem od 60 (šesdeset) dana pre
aplikacije, o uslovima osiguranja kao i o
tehničkoj osnovi koja se koristila za aktuarno
izračunavanje prima za obavezno osiguranje.
3. Kur BQK-ja konstaton se kushtet e 3. Where CBK finds that the insurance terms 3. Kada CBK konstatuje da su
10
uslovi
sigurimit dhe bazat teknike janë në përputhje
me ligjin, aktet nënligjore dhe parimet e
aktuaristikës, në afatin prej 30 (tridhjetë)
ditësh e njofton siguruesin për zbatimin e
tyre.
Nëse BQK-ja nuk përgjigjet lidhur me
njoftimin brenda 30 (tridhjetë) ditësh,
konsiderohet se kushtet dhe tarifat e
sigurimit janë miratuar.
and the technical grounds are in compliance
with the law, sublegal acts and the actuary
principles, the CBK shall notify, within 30
(thirty) days, the insurer of their
implementation.
If the CBK fails to reply regarding the
notification within 30 (thirty) days, the
insurance terms and fees shall be considered
adopted.
osiguranja i tehničke osnove u skladu sa
zakonom, poszakonskim aktima i aktuarnim
principima, u roku od 30 (trideset) dana će
obavestiti
osiguravaoca
o
njiohovom
sprovodjenju. Ukoliko CBK ne odgovori u
vezi sa obaveštenjem u roku od 30 (trideset)
dana, smatraće se da uslovi i tarife osiguranja
nisu usvojeni.
4. Kur BQK-ja konstaton se kushtet e primit
dhe bazat teknike nuk janë në përputhje me
ligjin, aktet e tjera nënligjore dhe parimet
aktuaristike kërkon që siguruesi t’i
ndryshojë ato.
4. Where the CBK finds that the insurance
terms and the technical grounds are not in
compliance with law, other sublegal acts and
the actuary principles, the CBK shall request
from the insurer to amend them.
4. Kada CBK konstatuje da uslovi prima i
tehničke osnove nisu u skladu sa zakonom,
podzakonskim aktima i aktuarnim principima,
zatražiće od osiguravaoca da iste promeni.
Neni 9
Mbulesa siguruese
Article 9
Underwriting coverage
Član 9
Pokrivenost osiguranja
1. Sigurimi kompenson të gjitha lëndimet
personale të jetës apo shëndetit dhe
dëmtimet e pronës të shkaktuara palëve të
treta nga përdorimi i mjetit motorik, duke
përfshirë lëndimet personale të të gjithë
pasagjerëve, përveç ngasësit të mjetit
motorik që ka shkaktuar aksidentin.
1. The insurance shall provide compensation
to all personal life or health injuries and
property damages caused to the third parities
from operating the motor vehicle, including
personal injuries sustained by all passengers,
except the motor vehicle driver who caused
the accident.
1. Osiguranje će kompenzirati sve lične
povrede života ili zdravlja i štete nad
vlasništvom nanete trećim stranama od
korišćenja motornog vozila, uključujući lične
povrede svih putnika, izuzev vozača
motornog vozila koji je prouzrokovao
nesreću.
2. Lëndimet personale dhe dëmtimet e
pronës të përjetuara nga këmbësorët,
çiklistët dhe të tjerët, të shkaktuara nga
rimorkio apo ndonjë mjet motorik tjetër i
lidhur me mjet motorik apo kur është bërë
shkëputja e tij gjatë përdorimit.
2. Personal injuries and property damages
caused to pedestrians, cyclists and the others
by a trailer or another motor vehicle hooked
to another motor vehicle or when it has been
detached during operation.
2. Lične povrede i štete nad vlasništvom
pretrpljene od pešaka, biciklista i drugih, a
koje su prouzrokovane od prikolice ili nekog
drugog sredstva povezanog sa motornim
vozilom ili ukoliko se tokom korišćenja
otkači.
3. Dëmet e shkaktuara nga rimorkio i lidhur 3. Damages caused by a trailer hooked to the 3. Štete prouzrokovane od prikolice povezane
11
me mjetin motorik apo kur është bërë motor vehicle or when it has been detached na motorno vozilo ili ukoliko se tokom
shkëputja e tij gjatë përdorimit.
during operation.
korišćenja otkači.
4. Dëmet e shkaktuara nga përdorimi i mjetit
motorik përfshinë gjithashtu dëmin e
shkaktuar palëve të treta përmes gjësendeve
të cilat bien nga mjetet motorike apo
rimorkio apo çdo gjë tjetër që është i lidhur
me mjetin motorik.
4. Damages caused when operating a motor
vehicle include also the damage caused to
the third parties by belongings falling from
motor vehicles or trailer, or anything else
hooked to the motor vehicle.
4. Štete prouzrokovane od korišćenja
motornog vozila uključujući takodje štetu
načinjenu trećim stranama od strane stvari
koje su ispale iz motornog vozila ili prikolice
ili bilo čega drugog što je povezano sa
motornim vozilom.
5. Dëmet e shkaktuara nga përdorimi i 5. Damages caused to third parties when a 5. Štete prouzrokovane od korišćenja
mjetit motorik palëve të treta nga drejtuesi i vehicle was driven by unauthorized motor motornog vozila nad trećim stranama od
paautorizuar i mjetit motorik.
vehicle driver.
neautorizovanog vozača motornog vozila.
6. Sigurimi nuk mbulon kurrfarë dëmtimi të
pronës, të cilin pronari apo përdoruesi i
regjistruar i mjetit motorik transporton,
përveç nëse prona shërben për përdorim
personal të udhëtarëve.
6. The insurance shall not cover any
property damage, transported by the
registered motor vehicle owner or driver,
unless the property serves for personal use
of passengers.
6. Osiguranje ne pokriva bilo kakvu štetu nad
vlasništvom, koju vlasnik ili korisnik
registrovanog vozila prenosi, izuzev ukoliko
vlasništvo ne služi za lično korišćenje
putnicima.
Neni 10
E drejta për kompensim
Article 10
The right to compensation
Član 10
Pravo na kompenzaciju
1. Palët e treta të lënduara në aksident të
shkaktuara nga mjeti motorik me mbulesë
siguruese duhet të kërkojnë kompensim
drejtpërdrejt nga siguruesi i bartësit të
policës, para se një gjë të tillë ta kërkojnë
nga autoritet tjera.
1. Third parties injured in accidents caused
by motor vehicles having underwritten
insurance coverage shall directly claim
compensation from the policyholder's
insurer, before filing a claim to the other
authorities.
1. Treće strane povredjene u nesrećama
prouzrokovanim od strane motornog vozila sa
pokrivenim osiguranjem trebaju da traže
kompenzaciju direktno od osiguravaoca
nosioca polise, pre nego što istu stvar zatraže
od drugih autoriteta.
2. Palët e treta të lënduara në aksident të
shkaktuar nga mjeti motorik me mbulesë
siguruese mund të kërkojnë kompensim
drejtpërdrejt nga siguruesi i bartësit të
policës, pa pasur nevojë të kërkojnë
2. Third parties injured in accidents caused
by motor vehicles having underwritten
insurance coverage shall directly claim
compensation from the policyholder's
insurer, without needing to request the
2. Treće strane povredjene u nesrećama
prouzrokovanim od strane motornog vozila sa
pokrivenim osiguranjem trebaju da traže
kompenzaciju direktno od osiguravaoca
nosioca polise, bez potrebe za odobrenjem za
12
pëlqimin për veprim nga bartësi i policës.
policyholder’s consent for such an action.
radnju od strane nosioca polise.
3. Palët e treta të lënduara në aksident të
shkaktuar nga mjeti motorik me mbulesë
siguruese mund të kërkojnë rivlerësim të
vlerës së kompensimit nga siguruesi i
bartësit të polices së sigurimit. Kërkesa për
rivlerësim duhet të jetë në pajtueshmëri me
nenin 26 të këtij Ligji.
3. Third parties injured in accidents caused
by motor vehicles having underwritten
insurance coverage may request a
reassessment of compensation amount from
the policyholder’s insurer. Petitions for
reassessment should be made in compliance
with Article 26 of this Law.
3. Treće strane povredjene u nesrećama
prouzrokovanim od strane motornog vozila sa
pokrivenim osiguranjem mogu da zatraže
ponovno ocenjivanje kompenzacije od
osiguravaoca nosioca polise osiguranja.
Zahtev o ponovnom ocenjivanju treba da bude
u skladu sa članom 26 ovog zakona.
4. Mbulesa siguruese nuk kushtëzohet nga
pamundësia ose refuzimi i pronarit ose
drejtuesit të mjetit motorik për kompensimin
e dëmit palës së tretë.
4. The underwriting coverage shall not be
subject to inability or rejection by the motor
vehicles owner or driver to third party
damage compensation.
4. Pokrivenost osiguranja nije uslovljena od
nemogućnosti ili odbijanja vlasnika ili vozača
motornog vozila za kompenzaciju štete nad
trećom stranom.
5. Siguruesi pas përmbushjes së detyrimit
ndaj palës së dëmtuar në pajtim me
dispozitat e nenit 9 dhe 14 të këtij Ligji, ka
të drejtë të kërkojë rimbursim në procedurë
regresi ndaj personit përgjegjës për
dëmshpërblimin e paguar, edhe pse personi
nuk kishte mbulesë siguruese.
5. The insurer, following the fulfillment of
its liability towards the injured party
pursuant to provisions of Articles 9 and 14
of this Law, shall be entitled to claim
reimbursement through a regress procedure
against the liable person for paid
compensation, even though the person had
no underwriting coverage.
5. Osiguravalac, nakon ispunjenja obaveza
nad oštećenom stranom u skladu sa
odredbama člana 9 i 14 ovog zakona, ima
pravo zatražiti povratak po proceduri regresa
od osobe odgovorne za isplašenu naknadu
štete, iako ta osoba nije imala pokrivenost
osiguranja.
Neni 11
Përjashtimi nga mbulesa siguruese
Article 11
Exclusion from underwriting coverage
Član 11
Izuzeće iz pokrivenosti osiguranja
1. Mbulesa siguruese gjegjësisht e drejta për 1. The underwriting coverage, respectively 1. Pokrivenost osiguranja, odnosno, pravo na
dëmshpërblim nuk zbatohet për:
the right to compensation shall not apply to: naknadu štete se neće koristiti za:
1.1. Pronarin, drejtuesin dhe çdo
posedues tjetër të mjetit motorik me të
cilin është shkaktuar aksidenti, për
dëmet në sende;
1.2. Pasagjerët në rastin kur ata e kanë
1.1.The owner, driver and any other
possessor of a motor vehicle which has
caused the accident, for damages in
belongings;
1.2.Passengers when they have known
13
1.1.Vlasnika, vozača ili bilo kog drugog
koji poseduje motorno vozilo sa kojim je
počinjena nesreća, za štete na stvarima;
1.2.Putnike u slučajevima kada su oni
ditur apo është dashur që të dinë se
drejtuesi i mjetit motorik ka qenë nën
ndikimin e alkoolit apo të çfarëdo
substance tjetër kimike në kohën e
aksidentit;
1.3. Pasagjerët që ndodhen me vullnetin
e vet në mjetin motorik me të cilin është
shkaktuar aksidenti, kur provohet nga
siguruesi se pasagjeri ishte në dijeni se
mjeti motorik drejtohej nga personi i
paautorizuar ose pa patent shofer;
1.4. Pasagjerët që ndodhen me vullnetin
e vet në një mjet të pasiguruar me të
cilin është shkaktuar aksidenti, kur
provohet se pasagjeri ishte në dijeni të
kësaj rrethane.
2. Personi i dëmtuar për shkak të:
2.1. Përdorimit të mjetit motorik në
manifestime sportive në rrugë apo
pjesë rrugësh të palejuara për
shfrytëzim nga drejtuesit e tjerë, për
qëllim të arritjes së shpejtësive
maksimale apo për t’u stërvitur për
gara;
2.2. Veprimit të energjisë bërthamore
gjatë transportit të materialeve
radioaktive;
2.3. Operacioneve luftarake, revoltave
apo akteve terroriste, nëse siguruesi
provon se dëmi është shkaktuar nga
ngjarje të tilla;
2.4. Veprimit të fuqisë madhore si dhe
or ought to have known that the motor
vehicle driver was under the influence
of alcohol or any other chemical
substances at the time of accident;
znali ili su trebali znati da je vozač
motornog vozila bio pod uticajem
alkohola ili bilo koje druge hemijske
substance kada se nesreća desila;
1.3.Passengers which happened to be on
their own will in the motor vehicle
causing the accident, when the insurer
finds out that the passenger was aware
that the motor vehicle was driven by an
unauthorized person or without driving
license;
1.4.Passengers which happened to be on
their own will in an uninsured motor
vehicle causing the accident, when it is
found out that the passenger was aware
of such circumstance.
1.3.Putnike koje se po svojoj volji nalaze
u motornom vozilu sa kojim je počinjena
nesreća, kada se dokaže od osiguravaoca
da je putnik znao da motornim vozilom
upravlja neautorizovana soba ili bez
vozačke dozvole;
2. A person injured due to:
1.4. Putnike koji se po svojoj volji nalaze
u jednom neosiguranom vozilu sa kojim
je počinjena nesreća, kada se dokaže da
je putnik bio svestan ovih okolnosti.
2. Oštećenu osobu zbog:
2.1. Driving a motor vehicle during
sports manifestations in such roads or
parts of the roads prohibited to be used
by other drivers, with purpose of
reaching the maximum speed or
training for racing;
2.1. Korišćenja motornog vozila na
sportskim manifestacijama na ulicama ili
delovima ulica čije je korišćenje
zabranjeno za druge vozače, radi
dostizanja maksimalnih brzina ili radi
obuka za trke;
2.2. Atomic energy activity during the
transportation of radioactive materials;
2.2. Radnji nuklearne energije tokom
transporta radioaktivnih materija;
2.3. Combating operations, riots or
other terrorist acts, if the insurer proves
that the damage was caused from such
events;
2.4. Force majeure activity and other
2.3. Ratnih operacija, revolta ili
terorističkih akata, ukoliko osiguravalac
dokaže da je šteta načinjena od takvih
dogadjaja;
2.4. Radnji viših sila kao i drugih
14
slučajeva izuzeća
odgovornosti
za
motornim vozilom.
iz zakona o
štetu
načinjenu
rastet e tjera të përjashtimit me ligj të
përgjegjësisë për dëmin e shkaktuar me
mjetin motorik.
cases, disclaiming the legal liability for
the damage caused by the motor
vehicle.
3. Kontrata e sigurimit mund ta përjashtojë
nga mbulimi personin i cili ka hyrë në mjet
motorik me vetë dëshirë i cili ka shkaktuar
dëmin apo lëndimin, kur siguruesi mund të
dëshmojë se personi në fjalë e ka ditur se
mjeti motorik ka qenë i vjedhur.
3. The insurance contract may exclude from
the underwriting coverage a person who
knowingly gets in a motor vehicle and drives
it by causing a damage or injury, if the
insurer can prove that he or she has been
aware that the motor vehicle was stolen.
3. Ugovor o osiguranju može izuzeti iz
pokrivenosti osobu koja je ušla po svom
nahodjenju u motorno vozilo koji je
prouzrokovao štetu ili povredu, kada
osiguravalac može dokazati da si oni bili
svesni da je motorno vozilo bilo ukradeno.
Neni 12
Kompensimi i dëmit
Article 12
Damage compensation
Član 12
Kompenzacija štete
Palës së dëmtuar që ka të drejtë në
kompensim në pajtim me nenin 9 do t’i
paguhet dëmi në shumë të mjaftueshme që
ekonomikisht do ta kthente atë në situatën e
ngjashme sikur të mos kishte ndodhur farë
rasti i siguruar.
The injured party entitled to compensation
pursuant to Article 9 shall be paid a
sufficient
amount
which
would
economically bring him or her to the same
situation as if the insured case did not occur
at all.
Oštećenoj strani koja ima pravo na
kompenzaciju u skladu sa članom 9 će se
platiti šteta u sumi dovoljnoj da ekonomski
povrati stvari u sličnu situaciju kao da se
uopšte nije desio osigurani slučaj.
Neni 13
Kufizimi i mbulesës siguruese - limitet
siguruese
Article 13
Underwriting coverage limitation –
underwriting limits
Član 13
Ograničenje pokrivenosti osiguranja –
limiti osiguranja
1. Përgjegjësia e siguruesit që del nga
sigurimi do të jetë e kufizuar nga një shumë
e detyrueshme minimale e siguruar e cila
është në fuqi në datën e shkaktimit të dëmit
nga mjeti motorik, përveç nëse në kontratën
e sigurimit ekziston pajtimi për një shumë
më të lartë.
1. The insurer’s responsibility deriving from
insurance shall be limited to a nominal
underwriting compulsory amount applicable
on the date when the damage was caused by
the motor vehicle, unless a higher amount is
otherwise agreed in the insurance contract.
1. Odgovornost osiguravaoca koja proizilazi
od osiguranja će biti ograničena u jednoj
obaveznoj minimalnoj osiguranoj sumi koaj je
na snazi na dan prouzrokovanja štete od
motornog vozila, izuzev ukoliko u ugovoru
osiguranja ne postoji saglasnost o nekoj većoj
sumi.
2. Shuma e detyrueshme maksimale e 2. The maximal underwriting compulsory 2. Maksimalna obavezna osiguravajuća suma
siguruar për ndonjë ngjarje të siguruar, amount, respectively the accrued amount of za neki osigurani dogadjaj, odnosno
15
respektivisht shuma e përmbledhur e compulsory minimums that need to be prikupljena suma obaveznih minimuma koji
minimumeve të detyrueshme të cilat duhet të covered by the insurer shall be as follows:
trebaju biti pokriveni od osiguranja je:
jenë të mbuluara nga sigurimi janë:
2.1.U slučaju nematerijalnih
odnosno smrti i telesnih povreda
svaki slučaj;
šteta,
za
2.1. Në rastin e dëmeve jo-materiale,
gjegjësisht vdekjes dhe lëndimeve
trupore për secilin rast;
2.1. In case of nonmaterial damages,
respectively death and bodily injuries
for each case;
2.1.1. Për person për autobusët dhe
mjetet motorike të cilat bartin mallra
të rrezikshme deri në 100.000 euro;
2.1.2. Shuma e përmbledhur për
autobusët dhe mjetet motorike të cilat
bartin mallra të rrezikshme deri në
1.000.000 euro;
2.1.3. Për person për të gjitha mjetet
motorike tjera deri në 100.000 euro;
dhe
2.1.4. Shuma e përmbledhur për të
gjitha mjetet motorike tjera deri në
300.000 euro.
2.1.1. For buses and motor vehicles
transporting dangerous goods up to
euro 100.000 per person;
2.1.2. Accrued amount for buses and
motor
vehicles
transporting
dangerous goods up to euro
1.100.000;
2.1.3. For all other motor vehicles up
to euro 100.000 per person, and
2.1.1. Za osobe za autobuse i motorna
vozila koji prenose opasne robe do
100.000 eura;
2.1.2. Prikupljena suma za autobuse i
motorna vozila koji nose opasne robe
do 1.000.000 eura;
2.1.4. Accrued amount for all other
motor vehicles up to euro 300.000.
2.1.4. Prikupljena suma za sva motorna
vozila do 300.000 eura.
2.2. Në rastin e dëmtimit të pronës;
2.2.1. Për kërkesën e autobusëve dhe
mjeteve motorike të cilat bartin
mallra të rrezikshme deri në 100.000
euro;
2.2.2. Shuma e përmbledhur për
autobusët dhe mjetet motorike të cilat
bartin mallra të rrezikshme 200.000
euro;
2.2.3. Për kërkesë për mjetet
motorike të tjera deri në 50.000 euro;
dhe
2.2. In case of property damage;
2.1.3. Za osobe za sva druga motorna
vozila do 100.000 eura; i
2.2. U slučaju štete nad vlasništvom;
2.2.1. Claim for buses and moor
vehicles
transporting
dangerous
goods up to euro 100.000;
2.2.1. Za zahtev autobusa i motornih
vozila kojima se prenose opasne robe
do 100.000 eura;
2.2.2. Accrued amount for buses and
motor
vehicles
transporting
dangerous goods up to euro 200.000;
2.2.2. Prikupljena suma za autobuse i
motorna sredstva koja prenose opasne
robe 200.000 eura;
2.2.3. Claim for other motor vehicles
up to euro 50.000 euro; and
2.2.3. Za zahtev za druga motorna
vozila do 50.000 eura; i
16
2.2.4. Shuma e përmbledhur për
mjete motorike të tjera deri në
100.000 euro.
2.2.4. Accrued amount for other
motor vehicles up to euro 100.000.
2.2.4. Prikupljena suma za druga
motorna vozila do 100.000 eura.
3. Nëse janë disa pretendues dhe ku
dëmshpërblimi gjithsej tejkalon shumat e
siguruara maksimale të sipërpërmendura, të
drejtat e pretenduesit ndaj siguruesit do të
zbatohen proporcionalisht.
3. If there are several claimants and the total
compensation exceeds the abovementioned
maximal
underwriting
amounts,
the
claimant’s rights against the insurer shall
proportionally apply.
3. Ukoliko postoji nekoliko pretendenata i gde
naknada štete ukupno prelazi osigurane
maksimalne gore navedene sume, prava
pretendenata nad osiguravaocem će su
sprovoditi proporcionalno.
4. BQK-ja kur e sheh të arsyeshme mund të
nxjerrë rregullore të cilat ndryshojnë shumat
maksimale të sigurimit të dëmeve në pronë,
lëndimeve trupore dhe vdekjes sipas këtij
neni.
4. CBK when it sees reasonable can issue
regulations which will amend the maximal
underwriting amounts for property damages,
bodily injuries and death pursuant to Article.
4. CBK kad vidi da ima razlog moze doneti
uredbe kojima će se promeniti maksimalne
sume osiguranja šteta nad vlasništvom,
telesnih povreda i smrti na osnovu ovog člana.
Neni 14
Humbja e mbulesës siguruese
Article 14
Loss of underwriting coverage
Član 14
Gubitak pokrivenosti osiguranja
1. I siguruari e humbë mbulesën siguruese, 1. The insured may loose his or her 1. Osiguranik gubi pokrivenost osiguranja,
kur:
underwriting coverage, if:
kada:
1.1. mjeti motorik nuk përdoret në
pajtim me destinimin;
1.2. drejtuesi nuk ka leje të vlefshme
dhe adekuate për drejtim të mjetit
motorik, përveç rasteve të përdorimit të
mjetit motorik gjatë mësimeve të
drejtimit të mjetit nga kandidati, sipas të
gjitha rregullave të përcaktuara për
procesin e mësimit;
1.3. mjeti motorik drejtohet nën
ndikimin e alkoolit mbi kufijtë e lejuar,
nën ndikimin e lëndëve narkotike apo
1.1. the motor vehicle is not being used
according to its destination;
1.2. the driver is not in possession of a
valid adequate driver’s permit to drive a
motor vehicle, except cases when a
motor vehicle is operated for training
purposes by an applicant for driver’s
license, in accordance with all rules
established for training process
purposes;
1.3. the motor vehicle is driven under
the influence of alcohol above the
tolerable limits, under the influence of
17
1.1. se motorno vozilo ne koristi u skladu
sa svojom namenom;
1.2. vozač nema validnu i adekvatnu
dozvolu za upravljanje motornim
vozilom, izuzev slučajeva korišćenja
motornog
vozila
tokom
učenja
upravljanja vozilom od strane kandidata,
na osnovu svih pravila odredjenih za
proces učenja;
1.3. motornim vozilom se upravlja po
dejstvom alkohola iznad dozvoljenih
granica, pod uticajem narkotičkih
psiko-aktive;
1.4. drejtuesi e shkakton dëmin me
dashje;
1.5. aksidenti ndodh për shkak të
defekteve teknike të mjetit për të cilat
drejtuesi, poseduesi apo pronari kanë
qenë në dijeni për to.
narcotic and psycho-active substances;
1.4. the driver causes knowingly the
damage;
1.5. the accident is caused due to the
vehicle technical breakdowns for which
the driver, possessor or owner have
been aware of.
sredstava ili prihoaktivnih substanci;
1.4. vozač namerno prouzrokuje štetu;
2. Humbja e të drejtave nga sigurimi, siç
përcaktohen me dispozitat e paragrafit 1
nënparagrafet “1.1” deri “1.5”, të këtij neni,
nuk është me ndikim në të drejtën e palës së
tretë në dëmshpërblim.
2. Loss of insurance rights provided for in
provisions of paragraph 1, subparagraphs
“1.1” to “1.5”, of this Article, shall not affect
the third party’s right to compensation.
2. Gubitak prava od osiguranja, kao što se
odredjuje
od
odredbi
paragrafa
1,
podparagrafa “1.1” do “1.5”, ovog člana, ne
utiče na prava treće strane za naknadu štete.
Neni 15
Shtrirja territoriale e sigurimit
Article 15
Territorial insurance coverage
Član 15
Teritorijalna rasprostranjenost osiguranja
1. Kontrata për sigurimet e detyrueshme të
autopërgjegjësisë nga neni 1 i këtij ligji,
mbulon dëmet e shkaktuara në Republikën e
Kosovës.
1. The compulsory motor vehicle liability
insurance contract from Article 1 of this
Law shall cover damages caused in the
Republic of Kosovo.
1. Ugovor o obaveznom osiguranju
autoodgovornosti iz člana 1 ovog zakona,
pokriva štete koje su se desile u Republici
Kosova.
2. Kontrata për sigurimin e detyrueshëm,
nga paragrafi 1. i këtij neni, pos dëmeve të
shkaktuara në Republikën e Kosovës,
mbulon edhe dëmet në territoret e shteteve
anëtare të sistemit të kartonit të gjelbër, nëse
nuk është kontraktuar ndryshe.
2. The compulsory insurance contract from
paragraph 1 of this Article shall also cover,
in addition to damages caused in the
Republic of Kosovo, damages caused in
territories of the Green Card System member
states, unless otherwise contracted.
2. Ugovor o obaveznom osiguranju, iz
paragrafa 1 ovog člana, izuzev šteta koje su se
desile u Republici Kosova, pokriva i štete na
teritorijama zemalja članica sistema zelenog
kartona, ukoliko drugačije nije ugovoreno.
Neni 16
Mjetet motorike të regjistruara jashtë
Kosovës
Article 16
Motor vehicles insured outside Kosovo
Član 16
Motorna vozila registrovana van Kosova
1.5. nesreća se desi zbog tehničkih
kvarova vozila o kojima je vozač, vlasnik
ili osoba koja poseduje vozilo bio
svestan.
1. Cilido person që hyn në territorin e 1. Any person entering in the territory of the 1. Bilo koja osoba koja udje na teritoriju
Kosovës me mjet motorik të regjistruar Republic of Kosovo by a motor vehicle Kosova motornim vozilom koje je
18
jashtë Kosovës duhet të jetë i pajisur me
sigurimin e vlefshëm prej njërit nga vendet
që kanë marrëveshje bilaterale të sigurimit
me Kosovën.
registered outside Kosovo shall be supplied
with a valid insurance from one of the
countries having insurance bilateral relations
with Kosovo.
registrovano van Kosova, treba da poseduje
validno osiguranje jedne od zemalja koje
imaju bilateralan sporazum osiguranja sa
Kosovom.
2. Paragrafi 1 i këtij neni mbetet në fuqi deri
në momentin kur Byroja Nacionale e
Kosovës bëhet anëtare e sistemit të sigurimit
ndërkombëtar, siç është përmendur me
nenin 2 të këtij Ligji, me ç’rast motoristët e
huaj duhet të jenë të pajisur me kartonin e
gjelbër të vlefshëm për territorin e
Republikës të Kosovës.
2. Paragraph 1 of this Article shall remain
into force until such time when the Kosovo
National Bureau becomes a member of
international insurance system, as referred to
in Article 2 of this Law, whereby the foreign
motorcyclists shall have to be supplied with
a green card valid for the territory of the
Republic of Kosovo.
2. Paragraf 1 ovog člana ostaje na snazi do
momenta kada Nacionalni Biro Kosova
postane
član
sistema
medjunarodnog
osiguranja, kao što je navedeno u članu 2
ovog zakona, gde će strani vozači morati
imati zeleni karton koji je validan za teritoriju
Republike Kosova.
3. Dokumenti i sigurimit, i përcaktuar në
paragrafin 1 të këtij neni, do të kërkohet
gjithashtu për mjetet motorike të cilat bartën
në Kosovë dhe që nuk janë duke kaluar
(transit) për në shtet tjetër.
3. The insurance document established under
paragraph 1 of this Article shall be required
for motor vehicle which have been
transferred to Kosovo and which are not
passing (transit) to another country.
3. Dokument osiguranja, koji je odredjen
paragrafom 1 ovog člana, će se takodje tražiti
za motorna vozila koja se donose na Kosovo i
koja nisu samo u prolazu (transitu) za drugu
državu.
4. Cilido person i cili nuk ka dëshmi të
sigurimit, të përmendur në paragrafin 1 të
këtij neni, duhet ta blejë sigurimin kufitar të
përgjegjësisë ndaj palës së tretë të vlefshëm
për territorin e Kosovës.
4. Any person, who fails to provide the
insurance documentation from paragraph 1
of this Article, shall have to purchase the
border motor third party liability insurance
valid for the territory of Kosovo.
4. Bilo koja osoba koja nema dokaza o
osiguranju, navedenom u paragrafu 1 ovog
člana, mora kupiti granično osiguranje
odgovornosti prema trećoj strani validno za
teritoriju Kosova.
5. Autoritetet përgjegjëse për kontrollin
kufitar janë të detyruara të kontrollojnë
përmbushjen e detyrimeve të parashikuara
në paragrafin 1 dhe 4, të këtij neni.
5. Relevant border control authorities shall
be responsible to supervise the compliance
with requirements set forth in paragraphs 1
and 4 of this Article.
5. Odgovorni autoriteti za graničnu kontrolu
su obavezni da kontrolišu ispunjavanje
obaveza predvidjenih paragrafima 1 i 4 ovog
člana.
6. Byroja është e autorizuar për njohjen e
vlefshmërisë
së
dokumenteve
ndërkombëtare të sigurimit, sipas paragrafit
1 dhe 4 të këtij neni, e cila lidhur me këtë
6. he Bureau shall be responsible for
recognition of international documents
validity pursuant to paragraphs 1 and 4 of
this Article, which will thereafter inform the
6. Biro je autorizovan za prepoznavanje
validnosti
medjunarodnih
dokumenata
osiguranja, na osnovu paragrafa 1 i 4 ovog
člana, koji u vezi ovoga predhodno
19
njofton paraprakisht autoritetet përgjegjëse relevant border control authorities.
për kontrollin kufitar.
obaveštava odgovorne autoritete granične
kontrole.
Neni 17
Sigurimi kufitar i autopërgjegjësisë
Article 17
Border motor liability insurance
Član 17
Granično osiguranje autoodgovornosti
1. Drejtuesi i mjetit motorik me regjistrim të
huaj i cili nuk ka një dokument
ndërkombëtar të vlefshëm të sigurimit të
autopërgjegjësisë sipas paragrafit 1 të nenit
16 të këtij Ligji, është i detyruar të lidhë
kontratë
të
sigurimit
kufitar
të
autopërgjegjësisë të vlefshme në territorin e
Republikës së Kosovës, me periudhë
vlefshmërie jo më pak se 15 (pesëmbdhjet)
ditë.
2. Byroja është kompetente për organizimin
dhe zbatimin e sistemit të sigurimit kufitar të
autopërgjegjësisë.
1. A driver of a motor vehicle having foreign
registration plates, who has no valid
international motor liability insurance
document from paragraph 1 of Article 16 of
this Law shall be obliged to underwrite a
border motor liability insurance contract
valid in the territory of the Republic of
Kosovo for a validity period of no less than
15 (fifteen)days.
1. Vozač motornog vozila sa stranom
registracijom koji nema validni medjunarodni
dokumenat o osiguranju autoodgovornosti na
osnovu paragrafa 1 člana 16 ovog zakona, je
obavezan da sklopi ugovor graničnog
osiguranja autoodgovornosti koji je validan na
teritoriji Republike Kosova, i za period
vrednosti ne manji od 15 (petnaest) dana.
3. Kur drejtuesi i mjetit motorik nuk
kontrakton sigurimin kufitar, sipas paragrafit
1 të këtij neni, nuk i lejohet hyrja me këtë
mjet motorik në territorin e Republikës së
Kosovës pa e përmbushur këtë detyrim.
3. If the motor vehicle driver fails to contract
border insurance, pursuant to paragraph 1 of
this Article, shall not be permitted to enter
the territory of the Republic of Kosovo by
motor vehicle without complying with this
requirement.
4. Pursuant to paragraph 1 of this Article,
persons authorized to control the border of
the Republic of Kosovo shall take care of
compliance with requirements by the drivers
of motor vehicles with foreign license plates.
4. Për përmbushjen e detyrimeve nga
drejtuesit e mjeteve motorike me regjistrim
të huaj sipas paragrafit 1 të këtij neni,
përkujdesen personat e autorizuar për
kontrollin e kufirit të Republikës së
Kosovës.
2. The Bureau shall be competent to conduct 2. Biro je kompetentan za organizaciju i
and implement the border motor liability sprovodjenje sistema graničnog osiguranja
insurance system.
autoodgovornosti.
20
3. Kada vozač motornog vozila je sklopi
ugovor o graničnom osiguranju, na osnovu
paragrafa 1 ovog člana, ne dozvoljava mu se
ulaz tim motornim vozilom na teritoriju
Republike Kosova sve dok ne ispuni ovu
obavezu.
4. Za ispunjavanje obaveza od vozača
motornih vozila sa stranom registracijom na
osnovu paragrafa 1 ovog člana, postaraće se
osobe autorizovane za graničnu kontrolu
Republike Kosova.
Neni 18
Dëmshpërblimi nga përdorimi i mjetit
motorik të pasiguruar
Article 18
Compensation from operating an
uninsured motor vehicle
Član 18
Naknada štete od korišćenja neodsiguranog
motornog vozila
1. Personi i dëmtuar të cilit i është
shkaktuar dëmi brenda territorit të
Republikës së Kosovës nga një mjet
motorik, pronari i të cilit nuk është i mbuluar
nga sigurimi i autopërgjegjësisë, ka të drejtë
të kërkojë dëmshpërblimin e dëmit nga
Byroja.
1. A person to whom the damage was caused
within the territory of the Republic of
Kosovo by a motor vehicle, the owner of
which has no motor liability insurance
coverage, shall be entitled to compensation
claim from the Bureau.
1. Oštećena osoba kojoj je prouzrokovana
šteta unutar teritorije Republike Kosova od
strane motornog vozila, čiji vlasnik nije
pokriven osiguranjem autoodgovornosti, ima
pravo da zatraži naknadu štete od Biroa.
2. Në rast dëmi të shkaktuar nga mjeti
motorik sipas paragrafit 1 të këtij neni,
Byroja garanton për detyrime në kuadër të
limiteve të përcaktuara sipas nenit 13 të këtij
Ligji.
2. Where the damage was caused by a motor
vehicle from paragraph 1 of this Article, the
Bureau shall be bound to liabilities within
limits provided in definitions of Article 13
of this Law.
2. U slučaju prouzrokovane štete od motornog
vozila na osnovu paragrafa 1 ovog člana, Biro
garantuje za obaveze u okviru ograničenja
odredjeni limita navedenih u članu 13 ovog
zakona.
3. Byroja mund t’ia delegojë trajtimin dhe
pagesën e këtyre dëmeve njërit prej
anëtarëve të vet ose një strukture të
specializuar për trajtimin e dëmeve të
licencuar nga BQK-ja, e cila është e detyruar
të trajtojë dhe të paguajë dëmin me
shpenzimet e fondit të kompensimit.
3. The Bureau may delegate processing and
payment of these damages to one of its
subsidiaries or to a specialized damage
processing entity licensed by the CBK,
which shall be obliged to process and pay
the damage from the compensation fund
resources.
3. Biro može preneti tretiranje i plaćanje ovih
šteta jednom od svojih članova ili jednoj
specijaliziranoj strukturi za tretiranje šteta
licenciranoj od CBK-a, koja je obavezna da
tretira i isplati štetu na troškove fonda
kompenzacije.
4. Byroja ka të drejtë regresi për këto dëme 4. The Bureau shall be entitled to a regress 4. Biro ima pravo regresa za ovu štetu od
nga personi përgjegjës dhe atë për shumën e from the liable person for these damages, odgovorne osobe i to za plaćenu sumu,
paguar, shpenzimet dhe kamatat.
including the paid amount, costs and interest troškove i kamate.
rates.
21
Neni 19
Dëmshpërblimi nga mjeti motorik i
pasiguruar me regjistrim të huaj
Article 19
Compensation from the uninsured motor
vehicle with foreign license plates
Član 19
Naknada štete od neodsiguranog motornog
vozila sa stranom registracijom
1. Pala e dëmtuar të cilës i është shkaktuar
dëm në territorin e Republikës së Kosovës
nga një mjet motorik me regjistrim të huaj i
pajisur me dokument ndërkombëtar të
sigurimit, sipas nenit 16, të këtij Ligji, ka të
drejtë t’i parashtrojë kërkesë dëmshpërblimi
Byrosë.
1. Pursuant to Article 16 of this Law, an
injured party to whom the damage was
caused within the territory of the Republic of
Kosovo by a motor vehicle with foreign
license plates supplied with an international
insurance document shall be entitled to file a
compensation claim to the Bureau.
1. Oštećena strana kojoj je prouzrokovana
šteta unutar teritorije Republike Kosova od
strane motornog vozila sa stranom
registracijom a koje ima medjunarodni
dokument osiguranja, po članu 16, ovog
zakona, ima pravo da podnese zahtev za
naknadu štete Birou.
2. Në rastin kur dëmi shkaktohet nga
përdorimi i mjetit motorik sipas paragrafit 1
të këtij neni, Byroja garanton për detyrime
deri në shumat e sigurimit të përcaktuara me
nenin 13, të këtij Ligji.
2. Where the damage was caused from
operating a motor vehicle from paragraph 1
of this Law, the Bureau shall be bound the
liabilities to the amount of insurance
established under Article 13 of this Law.
2. U slučaju prouzrokovane štete od motornog
vozila na osnovu paragrafa 1 ovog člana, Biro
garantuje za obaveze suma osiguranja
odredjenih članom 13, ovog zakona.
3. Nëse për mjetin motorik me targa të huaja
ishte kontraktuar mbulesë më e lartë
siguruese nga autopërgjegjësia, Byroja
garanton për detyrime deri në shumën e
kontraktuar siguruese, me pëlqimin paraprak
të siguruesit.
3. Where a higher motor liability insurance
coverage has been contracted for a motor
vehicle with foreign license plates, the
Bureau shall be bound to liabilities under the
contracted insurance fee, following the
previous consent by the insurer.
3. Ukoliko je za motorno vozila sa stranim
tablicama ugovorena veća pokrivenost
osiguranjaod
autoodgovornosti,
Biro
garantuje za obaveze do ugovorne sume
osiguranja,
uz
predhodnu
saglasnost
osiguravaoca.
4. Byroja mund të delegojë trajtimin dhe
pagesën e këtyre dëmeve anëtarëve të saj
ose një strukturë të specializuar për trajtimin
e dëmeve të licencuar nga BQK-ja, të cilët
janë të detyruara të trajtojnë kërkesat për
dëmshpërblim në përputhje me marrëveshjet
ndërkombëtare
për
sigurimin
e
autopërgjegjësisë.
4. The Bureau may delegate the payment
processing for these damages to one of its
subsidiaries or to a specialized damage
processing entity licensed by the CBK,
which shall be obliged to process the
compensation claims in accordance with the
international motor liability insurance
agreements.
4. Biro može preneti tretiranje i plaćanje ovih
šteta jednom od svojih članova ili jednoj
specijaliziranoj strukturi za tretiranje šteta
licenciranoj od CBK-a, koja je obavezna da
tretira zahtev o naknadi štete u skladu sa
medjunarodnim sporazumima za osiguranje
autoodgovornosti.
22
Neni 20
Dëmshpërblimi nga përdorimi i mjeteve
të paidentifikuara
Article 20
Compensation from operating
unidentified vehicles
Član 20
Naknada štete od korišćenja
neidentifikovanih motornih vozila
1. Personi fizik i dëmtuar të cilit i është
shkaktuar dëmi nga përdorimi i mjetit
motorik të paidentifikuar, ka të drejtë të
parashtrojë kërkesën për dëmshpërblim
Byrosë.
1. A natural person to whom the damage is
caused from operating an unidentified motor
vehicle shall be entitled to file a
compensation claim to the Bureau.
1. Oštećena fizička osoba kojoj je
prouzrokovana
šteta
od
korišćenja
neidetifikovanog motornog vozila, ima pravo
da podnese zahtev za naknadu štete Birou.
2. Personi fizik i dëmtuar ka të drejtë
dëmshpërblimi për dëmet që vijnë si rezultat
i vdekjes, dëmtimeve trupore apo
përkeqësimit të shëndetit deri në shumën e
përcaktuar në nenin 13 të këtij Ligji.
2. A natural person to whom the damage is
caused shall be entitled to compensation for
damages incurred as a result of death, bodily
injuries or deterioration of health condition
by the amount established under Article 13
of this Law.
3. The injured party shall be entitled to
compensation claim for damages caused to
belongings, excluding damages to motor
vehicles, caused from operating an
unidentified motor vehicle by the amount
established under Article 13.
2. Oštećena fizička osoba ima pravo naknade
šteta koje proizilaze kao rezultat smrti,
telesnih povreda ili pogoršanja zdravlja do
sume odredjene u članu 13 ovog zakona.
4. The injured party shall be obliged to
report to the Traffic Police the damages
caused by the unidentified motor vehicle,
within 7 (seven) days when the damage has
been caused to the property and within 30
(thirty) days from the accident day when the
damage has been caused to persons. The
injured party shall also be obliged to report
the case to the Bureau within 90 (ninety)
days.
5. Në rast të identifikimit të mëvonshëm të 5. In case of a later identification of the
4. Oštećeni je obavezan da štetu
prouzrokovanu od neidetifikovanog motornog
vozila prijavi policiji uličnog saobraćaja u
roku od 7 (sedam) dana u slučaju štete na
vlasništvu ili u roku od 30 (trideset) dana u
slučaju štete u ljudstvu od dana nesreće.
Oštećeni je takodje obavezan da prijavi slučaj
Birou u roku od 90 (devetdeset) dana.
3. I dëmtuari ka të drejtë të kërkojë
dëmshpërblim për dëmet në sende, duke
përjashtuar dëmet në mjete motorike, të
shkaktuara nga përdorimi i mjetit motorik të
paidentifikuar, deri në shumën e përcaktuar
në nenin 13 të këtij Ligji.
4. I dëmtuari ka për detyrim që dëmin e
shkaktuar nga mjeti motorik i paidentifikuar,
t’ia raportojë policisë së trafikut rrugor, në
afat prej 7 (shtatë) ditësh në rast të dëmit në
pasuri dhe në afat prej 30 (tridhetë) ditësh në
rast të dëmit në persona nga dita e aksidentit.
I dëmtuari gjithashtu ka për detyrim të
paraqes rastin në Byro në afat prej 90
(nëntëdhjet) ditësh.
23
3. Oštećeni ima pravo da zatraži naknadu štete
za štetena stvarima, isključujući štetu na
motornim vozilima, pruzrokovane od
korišćenja
neidentifikovanog
motornog
vozila, do sume odredjene u članu 13 ovog
zakona.
5. U slučaju kasnije identifikacije vozila koje
mjetit shkaktar të aksidentit, apo të
siguruesit përgjegjës, Byroja ka të drejtë
regresi nga personi përgjegjës ose siguruesi
përgjegjës për shumën e paguar të dëmit,
shpenzimet dhe kamatat.
vehicle causing the accident, or the liable
insurer, the Bureau shall be entitled to
regress from the liable person or from the
liable insurer by the amount paid for the
damage, costs and interest rates.
je prouzrokovalo štetu, ili odgovornog
osiguravaoca, Biro ima pravo regresa od
odgovorne osobe za plaćenu sumu, troškove i
kamate.
Neni 21
Dëmshpërblimi në rast të likuidimit apo
falimentimit të siguruesit
Article 21
Compensation in case of liquidation of
bankruptcy of the insurer
Član 21
Naknada štete u slučaju likvidacije ili
stečaja osiguravatelja
1. Me fillimin e procedurës së likuidimit,
pala e dëmtuar ka të drejtë të paraqes
kërkesën për dëmshpërblim Likuidatorit të
emëruar nga BQK-ja. Pas përfundimit të
procedurës së likuidimit dhe falimentimit,
bazuar në vendimin e plotfuqishëm të
organit kompetent, kërkesat e pashqyrtuara
dhe të pa trajtuara nga komisioni likuidues,
automatikisht bartën tek Byroja. Për këto
kërkesa nuk rrjedhin afatet e parashkrimit
gjatë procedurës së likuidimit dhe
falimentimit.
1. Upon the initiation of liquidation
procedure, the injured party shall have the
right to compensation claim to the
Liquidator appointed by the CBK. Upon the
conclusion of liquidation and bankruptcy
procedure, based on a final decision issued
by the competent authority, the unprocessed
and pending claims with the liquidation
committee shall be automatically transferred
to the Bureau. No statutory limitation shall
apply to these claims during the liquidation
and bankruptcy procedure.
1. Sa početkom procedure likvidacije,
oštećena strana ima pravo da podnese zahtev
za nakandu štete Likvidatoru imenovanom od
strane CBK-a. Nakon završetka procedure
likvidacije i stečaja, na osnovu pravosnažne
odluke kompetentnog organa, nerazmatrani i
netretirani zahtevi od strane likvidacione
komisije će se automatski preneti u Biro. Za
ove zahteve ne proizilaze rokovi prepiske
tokom procedure likvidacije i stečaja.
2. I dëmtuari ka të drejtë në dëmshpërblim 2. The injured party shall be entitled to 2. Oštećeni ima pravo na naknadu štete do
deri në shumat nga neni 13 i këtij Ligji.
compensation by the amount established sume navedene u članu 13 ovog zakona.
under Article 13 of this Law.
Neni 22
Dëmshpërblimi bazuar në sigurimin
kufitar
Article 22
Compensation based on border
insurance
Član 22
Naknada štete na osnovu graničnog
osiguranja
1. I dëmtuari, të cilit i është shkaktuar dëm
nga përdorimi i një mjeti motorik me
regjistrim të huaj i pajisur me sigurim
kufitar siç përcaktohet në paragrafin 1 të
1. The injured person to whom the damage
is caused from operating motor vehicles
with foreign license plates, supplied with
border insurance as established under
1. Oštećeni, kojemu je prouzrokovana šteta od
korišćenja motornog vozila sa stranom
registracijom koje ima granično osiguranje
kao što je odredjeno u paragrafu 1 člana 19
24
nenit 19 të këtij Ligji, ka të drejtën të paragraph 1 of Article 19 of this Law, shall ovog zakona, ima pravo da podnese zahtev za
parashtrojë kërkesë dëmshpërblimi tek be entitled to file a compensation claim to naknadu štete kod Biroa.
Byroja.
the Bureau.
2. E drejta në dëmshpërblim nga baza e
sigurimit kufitar është e përcaktuar në
kuptim të shumave të sigurimit nga neni 13 i
këtij Ligji.
2. The right to compensation based on 2. Pravo na naknadu štete od osnova
border insurance shall be established in view graničnog osiguranja je odredjena u okviru
of insurance fees from Article 13 of this suma osiguranja iz člana 13 ovog zakona.
Law.
Neni 23
Formularët dhe raportet për aksidentin
Article 23
Accident forms and reports
Član 23
Formulari i izveštaji za nesreću
1. Pjesëmarrësit e përfshirë në një aksident
rrugor, përveç raportit të aksidentit të hartuar
nga policia rrugore, duhet të plotësojnë,
nënshkruajnë dhe shkëmbejnë formularin e
“Raportit evropian të aksidentit”.
Ky formular i plotësuar dhe i firmosur
shërben si dëshmi për aksidentin me rastin e
parashtrimit të kërkesës për dëmshpërblim si
dhe për raportimin e rastit nga i siguruari.
1. Persons involved in a traffic accident, in
addition to the accident report prepared by
the Traffic Police, shall have to fill in, sign
and exchange the "European Accident
Statement" form.
This form duly filled in and signed shall
serve as a proof of accident when filing a
compensation claim and reporting the case
by the insured.
1. Učesnici uključeni u saobraćajnu nesreću,
izuzev izveštaja o nesreći uradjenog od strane
saobraćajne policije, trebaju dapopune,
potpišu i razmene formulare “Evropskog
izveštaja o nesreći”.
Ovaj popunjeni i potpisani formular će
poslužiti kao dokaz o nesreći u slučaju
podnošenja zahteva za nakandu štete kao i za
izveštavanje o slučaju od osiguranika.
2. Siguruesi është i detyruar që me rastin e
kontraktimit
të
sigurimit
të
autopërgjegjësisë, së bashku me policën e
sigurimit, t’i dorëzojë të siguruarit edhe
formularin e “Raportit evropian të aksidentit
”. Drejtuesi i mjetit motorik është i detyruar
të mbajë me vete formularin nga paragrafi 1
i këtij neni dhe ta këmbejë me pjesëmarrësin
tjetër në aksident.
2. The insurer shall, when underwriting the
motor liability insurance, be obliged to
provide the "European Accident Statement"
form together with the insurance policy. The
motor vehicle driver shall be obliged to keep
the form from paragraph 1of this Article
with him or her and exchange it with other
persons involved in accident.
2. Osiguravalac je obavezan da prilikom
ugovaranja osiguranja autoodgovornosti,
zajedno sa polisom osiguranja, preda
osiguranom i formular o “Evropskom
izveštavanju o nesreći”. Vozač motornog
vozila je obavezan da sa sobom nosi formular
iz paragrafa 1 ovog člana i da ga razmeni sa
drugim učenikom u nesreći.
25
Neni 24
E drejta në parashtrimin e kërkesës për
dëmshpërblim
Article 24
The right to file compensation
claim
Član 24
Pravo podnošenja zahteva za
naknadu štete
1. I dëmtuari ka të drejtë që kërkesën për
dëmshpërblim nga baza e sigurimit të
autopërgjegjësisë
t’ia
parashtrojë
drejtpërdrejt siguruesit përgjegjës.
Siguruesi është i detyruar që ditën e pranimit
ta regjistrojë kërkesën për dëmshpërblim në
librin/evidencën e posaçme të dëmeve sipas
radhitjes numerike dhe në afat prej tre
ditësh, ta vërtetojë pranimin duke njoftuar
palën me referencën e kërkesës së
evidentuar.
1. The injured party shall have the right to
file compensation claim based on motor
liability directly to the liable insurer. The
insurer shall be obliged to record the
compensation claim on the same day of its
receipt in a special damage book/evidence in
numerical order, and confirm the receipt
within three days by notifying the party of
the evidenced reference claim.
1. Oštećeni ima pravo da zahtev za naknadu
štete na osnovu osiguranja autoodgovornosti
podnese direktno odgovornom osiguravatelju.
Osiguravalac je obnavezan da na dan
primanja zahteva o naknadi štete registruje isti
u posebnu knjigu/evidenciju šteta po
brojčanom redu i u roku od tri dana, da overi
primanje
obaveštavajući
stranku
o
referentnom broju evidentiranog zahteva.
2. Përkitazi me kërkesën e parashtruar për
dëmshpërblim, siguruesi përgjegjës nuk
mund të paraqes kundërshtime të cilat, në
bazë të ligjit apo kontratës së sigurimit,
mundet t’i paraqes ndaj të siguruarit për
shkak të shkeljes së ligjit apo kontratës të
sigurimit.
2. With reference to the filed compensation
claim, the liable insurer cannot raise
objections, which, pursuant to law or the
insurance contract, the insurer can raise
against the insured due to violation of law or
insurance contract.
2. Zajedno sa podnesenim zahtevom za
naknadu štete, odgovorni osigurvatelj nemože
navesti protivljenja koja, na osnovu zakona ili
ugovora o osiguranju, može podneti zbog
kršenja zakona ili ugovora o osiguranju.
3. Siguruesit mund të lidhin marrëveshje
sipas të cilës kërkesa për dëmshpërblim nga
baza e sigurimit të autopërgjegjësisë mund
t’i parashtrohet dhe të trajtohet edhe nga
siguruesi i drejtpërdrejtë.
3. The insured may also reach an agreement
according to which the compensation claim
based on motor liability insurance can be
filed and processed by the direct insurer.
3. Osiguravatelji mogu sklopiti sporazum na
osnovu kojeg se zahtev za naknadu štete od
osnove osiguranja autoodgovornosti može
podneti i tretirati i od direktnog
osiguravatelja.
Neni 25
Procedura e kërkesave për dëmshpërblim
Article 25
Compensation claims procedure
Član 25
Regulisanje zahteva za naknadu štete
1. Siguruesi është i detyruar që, për dëmet në 1. The insurer shall be obliged to process, 1. Osiguravatelj je obavezan da, za štete u
26
persona, më së largu në afat prej 20 (njëzet)
ditësh, ndërsa për dëme në pasuri, më së
largu në afat prej 10 (dhjetë)ditësh nga dita
e parashtrimit të kërkesës për dëmshpërblim,
të trajtojë kërkesën dhe të njoftojë me
shkrim palën e dëmtuar me:
for damages to persons latest within a period
of 20 (twenty) days, while for damages to
property within a period of 10 (ten) days
from the day of submission of the
compensation claim, the claim and notify the
injured party in writing of:
ljudstvu, najkasnije u roku od 20 (dvadeset)
dana, dok za štete u vlasništvu, najkasnije u
roku od 10 (deset) dana od dana podnošenja
zahteva za naknadu štete, da razmotri zahtev i
da pismeno obavesti oštećenu stranu o:
1.1. ofertën për dëmshpërblim me
shpjegime përkatëse,
1.2. vendimin dhe arsyet ligjore të
refuzimit të kërkesës për dëmshpërblim,
kur janë kontestuese përgjegjësia dhe
lartësia e dëmit.
1.1. compensation offer with relevant
explanations,
1.2. decision and legal reasoning for
rejecting the compensation claim, when
the liability and the damage degree are
disputable.
1.1. ponudi za nakandu štete sa
odgovarajućim objašnjenjem,
1.2. odluci i pravnim razlozima odbijanja
zahteva za nakandu štete, kada su
odgovornost i visina štete mogu osporiti.
2. Nëse kërkesa e parashtruar nuk është e
kompletuar me prova dhe dokumentacion të
nevojshëm
për
të
vendosur
për
dëmshpërblimin, siguruesi është i detyruar
që, më së largu në afat prej 3 (tri) ditësh nga
dita e pranimit të kërkesës për
dëmshpërblim, të njoftojë me shkrim të
dëmtuarin duke precizuar me cilat nga
provat dhe dokumentacioni duhet plotësuar
kërkesën.
Prej
ditës
së
pranimit,
respektivisht
kompletimit
të
dokumentacionit të kërkesës, fillojnë të
zbatohen afatet nga paragrafi 1 i këtij neni
për detyrimin e siguruesit përkitazi me
trajtimin e kërkesave për dëmshpërblim.
2. If the submitted claim is not completed by
evidence and documentation necessary to
render a decision on compensation, the
insurer shall be obliged, latest within a
period of 3 (three) days from the date of the
receipt of compensation claim, to notify the
injured party in writing, indicating the
evidence and documentation required to
supplement the claim. Time limits from
paragraph 1 of this Article on insurer’s
obligation to process the compensation
claims shall apply as of the day of receipt or
the completion of claim documentation,
respectively.
2. Ukoliko podneseni zahtev nije kompletiran
sa dokazima i potrebnom dokumentacijom
radi odredjivanja naknade štete, osiguravatelj
je obavezan da, najkasnije u roku od 3 (tri)
dana od dana primanja zahteva za naknadu
štete,
pismeno
obavesti
oštećenog
precizirajući
sa
kojim
dokazima
i
dokumentacijom se treba dopuniti zahtev. Od
dana primanja, odnosno kompletiranja
dokumentacije zahteva, počinju da važe
rokovi iz paragrafa 1 ovog člana o obavezi
osiguravatelja za tretiranje zahteva o naknadi
štete.
3. BQK-ja nxjerr akt nënligjor për
përcaktimin
e
procedurave
për
dëmshpërblim,
duke
përfshirë
edhe
përcaktimin se kur konsiderohet e
kompletuar kërkesa me prova dhe
3. CBK will issue sublegal acts to establish
the compensation procedure, including such
determination when a claim is considered
completed by evidence and documentation
necessary to render a decision on
3. CBK donosi će podzakonske akte koje če
odrediti procedure za nakandu štete,
uključujući i odredjivanje kad će se smatrati
kompletiranim zahtev sa dokazima i
potrebnom dokumentacijom radi odlučivanja
27
dokumentacionin e nevojshëm për
vendosur lidhur me dëmshpërblimin.
të compensation.
u vezi sa naknadom štete.
4. Ukoliko nije moguće odredjivanje štete,
odnosno odredjivanje kompletne nakande
štete, odgovarajući osiguravatelj je obavezan
da isplati oštećenoj strani neosporivi deo štete
u formi predujma, unutra roka navedenog u
paragrafu 1 oovog člana.
5. Në rast se siguruesi përgjegjës nuk i
përgjigjet palës së dëmtuar brenda afateve të
përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni, i
dëmtuari ka të drejtë të ushtrojë padi në
Gjykatën Kompetente.
4. Being not able to establish the damage, or
to have the compensation claim fully
processed respectively, the liable insurer
shall be obliged to pay to the injured party
the undisputable share of damage as an
advance payment, within the time limit set
out in paragraph 1 of this Article.
5. If the liable insurer fails to reply to the
injured party within the time limits
established under paragraph 1 of this Article,
the injured party shall have the right to file a
lawsuit competence Court.
6. Në rast të mosrespektimit të afateve të
përcaktuara në paragrafin 1. të këtij neni,
siguruesi përgjegjës konsiderohet të jetë në
vonesë në përmbushjen e detyrimit për
dëmshpërblim, duke u ngarkuar me pagesë
të kamatëvonesës.
Kjo kamatë paguhet në lartësi prej 12 % të
kamatës vjetore dhe llogaritet për çdo ditë
vonesë deri në shlyerjen e dëmshpërblimit
nga siguruesi përgjegjës, duke filluar nga
data e paraqitjes së kërkesës për
dëmshpërblim.
6. In the event of noncompliance with time
limits established under paragraph 1 of this
Article, the liable insurer shall be held
responsible for the delay in fulfilling the
compensation obligations, hence charging
the insurer with an interest rate for the delay.
This interest rate shall be paid at 12 % of the
annual interest rate and shall be counted for
each delay day until the compensation is
paid off by the liable insurer, starting from
the date of submission of compensation
claim.
6. U slučaju nepoštovanja rokova odredjenih u
paragrafu 1 ovog člana, smatraće se da je
odgovorni osiguravatelj zakasnio prilikom
ispunjavanja obaveza za naknadu štete, i
namentuće mu se isplata kamate za kašnjenje.
Ova kamata će se plaćati u visini od 12 %
godišnje kamate i računaće se za svaki dan
zakašnjenja do poravnanja nakande štete od
odgovornog osiguravatelja, počev od dana
podnošenja zahteva o naknadi štete.
7. Dispozitat nga paragrafi 1, 2, 4 dhe 5 të
këtij neni, zbatohen në mënyrë përkatëse
edhe në rastet e trajtimit të kërkesave për
dëmshpërblim të cilat janë detyrim i byrosë
për dëmet nga baza e sigurimit kufitar dhe
detyrimet e Fondit të Kompensimit.
7. Provisions from paragraph 1, 2, 4 and 5 of
this Article shall respectively apply in cases
of compensation claims processing which
shall bind the Bureau to damages based on
border insurance and the Compensation
Fund liabilities.
7. Odredbe iz paragrafa 1, 2, 4 i 5 ovog čalan,
se sprovode na odgovarajući način i u slučaju
tretiranja zahteva za naknadu šteta koji su
obaveza biroa za štete od osnove graničnog
osiguranja i obaveze Fonda Kompenzacije.
4. Në pamundësi të përcaktimit të dëmit,
respektivisht trajtimit të dëmshpërblimit në
tërësi, siguruesi përgjegjës është i detyruar
t’i paguajë palës së dëmtuar pjesën
jokontestuese të dëmit në formë paradhënie,
brenda afatit nga paragrafi 1 i këtij neni.
28
5. U slučaju kada odgovorni osiguravatelj ne
odgovori oštećenoj strani unutar
roka
odredjenog u paragrafu 1 ovog člana, oštećeni
ima pravo da podnese tužbu u kompetentnom
Sudu.
8. Në kërkesat për dëmshpërblim nga sistemi
i kartonit ndërkombëtar të sigurimit
zbatohen procedura dhe afate të posaçme
sipas Marrëveshjes së Kretës.
8. Special procedures and time limits under
the Crete Agreement shall apply to
compensation claims from the International
Insurance Card system.
8. Prilikom zahteva za naknadu štete iz
sistema madjunarodnog kartona osiguranja
sprovodiće se posebna procedura i rokovi u
skladu sa Kretskim sporazumom.
Neni 26
Trajtimi i kërkesave për dëmshpërblim
Article 26
Compensation claims processing
Član 26
Tretiranje zahteva za naknadu štete
1. BQK-ja nxjerr rregullore për procedurat e
trajtimit të kërkesave për dëmshpërblim nga
sigurimi i autopërgjegjësisë, dispozitat e së
cilës janë të detyrueshme për siguruesin .
1. CBK issue a Regulation on procedures for
compensation claims processing related to
motor liability insurance, the provisions of
which shall be mandatory to the insurer.
1. CBK doneće pravilnik za procedure
tretiranja zahteva za naknadu šteta od
osiguranja autoodgovornosti, čije će odredbe
biti obavezne za osiguravatelja.
2. CBK shall supervise the procedure flow
related to the compensation claims
processing by the insurer in order to
guarantee protection of the injured party and
the insured.
3. BQK-ja ndërmerrë masa administrative 3. CBK undertake administrative measures
ndaj siguruesit për shkeljen e dispozitave të against an insurer for violation of provisions
këtij neni, si më poshtë, të:
of this Article, as follows:
2. CBK će nadgledati funkcionisanje
procedura tretiranja šteta od osiguravatelja
radi garancija odbrane oštećene strane i
osiguravatelja.
2. BQK-ja mbikëqyr funksionimin e
procedurave të trajtimit të dëmeve nga
siguruesi për të garantuar mbrojtjen e palës
së dëmtuar dhe të siguruarve.
3.1. Shpallë në mjetet e informimit, me
shpenzime të siguruesit, të dhëna lidhur
me sjelljet jo korrekte të siguruesit
përgjegjës në trajtimin e dëmeve,
3.2. Tërheq miratimin për anëtarët e
organeve drejtuese të siguruesit
sigurimit, tërheq përkohësisht ose
përfundimisht licencën për kryerjen e
veprimtarisë në lëmin e sigurimeve të
detyrueshme.
3.1. Announce through media, on
insurer’s expenses, the information
regarding the misconduct by the liable
insurer regarding compensation claims
processing,
3.2. Withdraw temporarily the approval
for members of the insurer's managing
bodies; or eventually withdraw the
license for exercising business activities
in the area of compulsory insurance
29
3. CBK preduzima administrativne mere
protiv osiguravatelja zbog kršenja odredbi
ovog člana, kao što je dole navedeno, da:
3.1. bjavi preko medija informisanja, o
troškovima osiguravatelja, podatke
u vezi sa nekorektnim ponašanjem
odgovornoih osiguravatelja prilikom
tretiranja šteta,
3.2. ovuče odobrenje za članove upravnih
organa
osiguravatelja
osiguranja;
povuče, privremeno ili trajno, licencu
zaizvršavanje radnje u oblast obaveznog
osiguranja.
Neni 27
Zbatimi i këtij Ligji në raport me ligjet
tjera
Article 27
Implementation of this Law in relation to
other laws
Član 27
Sprovodjenje ovog zakona u odnosu na
druge zakone
1. Dispozitat e nenit 25 dhe 26 të këtij Ligji
zbatohen edhe në rastet e dëmshpërblimit
për të cilat është përcaktuar detyrimi i
Byrosë të cilat paguhen nga Fondi i
Kompensimit.
1. Provisions of Articles 25 and 26 of this
Law shall also apply in compensation cases
when the Bureau is bound to liability which
has to be paid by the Compensation Fund.
1. Odredbe člana 25 i 26 ovog zakona će
sesprovoditi i u slučajevima naknade štete za
koje je odredjena obaveza Biroa a koji se
plaćaju iz Fonda za Kompenzaciju.
2. Në përmbushjen e detyrimeve të
dëmshpërblimit dhe në kontratën e sigurimit,
zbatohet legjislacioni me të cilin rregullohen
marrëdhëniet e detyrimeve nga shkaktimi i
dëmit dhe kontrata e sigurimit, nëse me këtë
Ligj nuk është përcaktuar ndryshe.
2. The legislation governing contracts and
torts and the insurance contract shall apply
to fulfill the compensation obligations and
the insurance contract related to damage
caused therein, unless otherwise provided
for by this Law.
2. Prilikom ispunjavanja obaveza nakande
šteta i u ugovoru o osiguranju, koristiće se
zakonski propisi kojima se regulišu odnosi
obaveza od uzroka štete i ugovora o
osiguranju, ukoliko ovim zakonom nije
odredjeno drugačije.
3. Shpërblimi në të holla i dëmit jo material
nga baza e sistemit të sigurimit të
autopërgjegjësisë përcaktohet në bazë të
standardeve dhe kritereve të përcaktuara me
rregullore të veçantë .
3. Remuneration in cash for nonmaterial
damage based on motor liability insurance
system shall be established pursuant to
standards and criteria set out in a special
regulation.
3. Novčana naknada za nematerijalnu štetu iz
osnova sistema osiguranja autoodgovornosti
će se odrediti na osnovu standarda i
kriterijuma odredjenih posebnim pravilom .
4. Siguruesit dhe autoritet e tjera janë të
detyruara të zbatojnë standardet dhe kriteret
për përcaktimin e lartësisë së dëmit jo
material, të cilat janë të përcaktuara me
rregullore të veçantë të lëshuar nga BQK-ja.
4. To establish the nonmaterial damage rate,
the insurers and other authorities shall be
obliged to apply standards and criteria on
setting the nonmaterial rate, established by a
special regulation issued by the CBK.
4. Osiguravatelji
i drugi autoriteti su
obavezni da sprovode standarde i kriterijume
za odredjivanje visine nematerijalnih šteta,
koji su odredjeni u posebnom pravilniku
izdatom od CBK-a .
30
KREU 3
CHAPTER 3
POGLAVLJE 3
BYROJA KOSOVARE E SIGURIMIT
KOSOVO INSURANCE BUREAU
KOSOVSKI BIRO OSIGURANJA
Neni 28
Byroja Kosovare e Sigurimit
Article 28
Kosovo Insurance Bureau
Član 28
Kosovski Biro Osiguranja
1. Byroja Kosovare e Sigurimit është
organizatë profesionale me cilësinë e
personit juridik e themeluar për qëllime
jofitimprurëse. Qeveria e Republikës së
Kosovës i njeh këtij institucioni statusin e
Byrosë Nacionale të Sigurimit me të drejta
të pakufizuara në cilësi të Byrosë pagesë dhe
Byrosë trajtuese, që garanton përmbushjen e
të gjitha detyrimeve nga sistemi i kartonit
ndërkombëtarë të sigurimit.
1. Kosovo Insurance Bureau shall be a legal
entity established as a nonprofit professional
organization. The Government of the
Republic of Kosovo shall recognize the
status of this institution as a National
Insurance Bureau with unlimited powers as
a payment and processing Bureau, which
shall ensure compliance with all liabilities
deriving from the International Insurance
Card system.
1. Kosovski Biro osiguranja je profesionalna
organizacija u vidu pravne osobe koja je
utemeljena za neprofitnu svrhu.
Vlada
republike Kosova daje ovoj instituciji status
Nacionalnog
Biroa
Osiguranja
sa
neograničenim pravom u vidu platežnog Biroa
i Biroa za tretiranje, što garantuje
ispunjavanje svih obaveza iz sistema
medjunarodnog zelenog kartona osiguranja.
2. Only an insurer licensed to provide
compulsory insurance services from Article
1 of this Law can be a member of the
Bureau. An insurer shall not exercise the
compulsory motor liability insurance
activities, unless being a member of the
Bureau.
3. Kontributi fillestar i siguruesit për 3. The initial insurer’s membership fee shall
anëtarësim, përcaktohet në statutin e Byrosë be established under the Bureau’s statute and
dhe është i detyrueshëm për t’u paguar në shall be subject to a mandatory payment in
favor të saj.
its favor.
2. Članovi Biroa mogu biti samo
osiguravatelji koji su licencirani za obavezna
osiguranja iz člana 1 ovog zakona.
Osiguravatelj nemože izvršavati radnje
obaveznog osiguranja od autoodgovornosti
ukoliko nije član Biroa.
4. Byroja autorizon anëtarin e saj për të
lëshuar kartonin e gjelbër, vetëm pas
përmbushjes së detyrimeve sipas dispozitave
ligjore, nënligjore dhe të gjitha kritereve të
4. Biro može autorizovati svog člana da izdaje
zeleni karton, samo nakon ispunjavanja
obaveza na osnovu zakonskih i podzakonskih
odredbi kao i svih usvojenim kriterijumima od
2. Anëtarë i Byrosë mund të jetë vetëm
siguruesi i licencuar për sigurime të
detyrueshme nga neni 1 i këtij Ligji.
Siguruesi nuk mund të ushtrojë veprimtarinë
e
sigurimit
të
detyrueshëm
të
autopërgjegjësisë pa qenë anëtar i Byrosë.
4. The Bureau shall authorize its member to
issue a green card only if there is compliance
with liabilities under the legal provisions,
sublegal acts and all criteria adopted by the
31
3. Početni doprinos osiguravatelja za
učlanjenje se odredjuje u statutu Biroa i
obavezan je da se uplati u njegovo ime.
miratuara nga Asambleja e Përgjithshme dhe General Assembly in accordance with the glavne skupštine i u skladu sa pravilima
në përputhje me rregullat e sistemit të Green Card system rules.
sistema zelenog kartona.
kartonit të gjelbër.
5. Byroja është përfaqësuese kombëtare në
Këshillin e Byrove dhe është përgjegjëse për
të gjitha detyrimet që rrjedhin nga
anëtarësimi në sistemin e kartonit të gjelbër.
5. The Bureau shall serve as a national
representative to the Council of Bureaux and
shall be responsible for all liabilities
deriving from membership into the Green
Card system.
6. Byroja kryen funksionin e Fondit të 6. The Bureau shall exercise the
Kompensimit për pagesën e dëmeve të Compensation Fund function regarding the
parashikuara në këtë Ligj.
payment of damages provided by this Law.
5. Biro je nacionalni predstavnik u Savetu
Biroa i odgovoran je za sve obaveze koje
proizilaze iz učlanjenja u sistem zelenog
kartona.
7. Organizimi dhe funksionimi i Byrosë
përcaktohet në statutin e saj. Buxheti i
Byrosë miratohet në muajin dhjetor nga
Asambleja e Përgjithshme me pëlqimin
paraprak të BQK-së.
7. The Bureau’s organization and
functioning is established under its statute.
The Bureau’s budget shall be approved by
the General Assembly in December
following a prior approval by the CBK.
7. Organizacija i funkcionisanje Biroa se
odredjuje u njegovom statutu. Budzet Biroa
se usvaja u mesecu decembru od glavne
skupštine uz predhodno odobrenje od strane
CBK-a.
8. Byroja mbikëqyret nga BQK-ja, e cila
përcakton me rregullore të veçantë rregullat
dhe standardet e raportimit dhe të
mbikëqyrjes.
8. The Bureau shall be supervised by the 8. Biro će biti nadgledan od strane CBK-a,
CBK, which shall establish the reporting and koja ćeodrediti posebnim pravilnikom pravila
supervising rules and standards through a i standarde izveštavanja i supervizije.
special regulation.
9. Raporti vjetor financiar i Byrosë i
nënshtrohet kontrollit dhe vërtetimit ligjor
nga një kompani audituese e licencuar. Për
auditimin e Byrosë zbatohen kushtet dhe
kriteret e auditimit të siguruesit.
9. Godišnji finansijski izveštaj Biroa će biti
subjekat kontrole i pravnog overavanja od
strane licencovane revizione kompanije. Za
reviziju Biroa koristiće se uslovi i kriterijumi
revizije osiguravatelja.
9. The Bureau’s annual financial statement
shall be subject to the legal examination and
auditing by a licensing audit company.
Auditing terms and criteria used for the
insurer’s auditing shall apply to the Bureau
as well.
10. Byroja i paraqet BQK-së raport vjetor 10. The Bureau shall submit to the CBK an
përkitazi me ushtrimin e autorizimeve annual report related to the exercise of
publike më së largu deri më 30 prill të vitit public powers for previous year latest by 30
vijues.
April of the ongoing year.
32
6. Biro vrši funkcije Fonda kompenzacije za
isplatu šteta predvidjenih ovim zakonom.
10. Biro će podneti u CBK godišnji izveštaj
uz sve javne autorizacije najkasnije do 30.
aprila sledeće godine.
11. Byroja është e detyruar të njoftojë BQKnë menjëherë, kur ka dijeni për shkelje të
siguruesve, sipas përcaktimeve të nenit 36 të
këtij ligji si dhe është e detyruar të dërgojë,
pranë BQK-së, të gjitha të dhënat që
disponon për shkeljet e siguruesve.
11. The Bureau shall be obliged to
immediately notify the CBK, when it has
become aware of violations by the insurers,
as provided by Article 36 of this Law and
shall be obliged to provide to the CBK all
available information on violations by the
insurers.
11. Biro je obavezan da odmah obavesti CBK,
kada zna da postoji nepoštovanje osiguranih ,
po odredbama člana 36 ovog zakona, i
obavezan je da prosledi, pri CBK-u, sve
podatke kojima raspolaže o prekršajima
osiguravajućih kompanija.
Neni 29
Organet drejtuese të Byrosë
Article 29
Managing bodies of the Bureau
Član 29
Upravni organi Biroa
1. Organet drejtuese të Byrosë janë:
1.1. Asambleja e Përgjithshme
Anëtarëve,
1.2. Këshilli Administrativ;
1.3. Drejtori Ekzekutiv.
e
1. The managing bodies of the Bureau shall 1. Upravni organi Biroa su:
be:
1.1. General Assembly of the Members.
1.1. Glavna skupština članova;
1.2. Administrative Board.
1.2. Administrativni savet;
1.3. Executive Director.
1.3. Izvršni direktor.
2. The General Assembly shall be composed
of representatives from the insurers,
members of the Bureau. Each insurer,
member of the Bureau, shall be represented
by a vote in the Assembly meetings.
2. Glavna skupština članova se sastoji od
predstavnika osiguravatelja članova Biroa.
Svaki osiguravatelj, član Biroa, se predstavlja
sa jednim glasom na sastancima Skupštine.
3. The Administrative Board of the Bureau
shall be composed of six members: four
members elected by the General Assembly,
the Executive Director of the Bureau as an
ex-officio member and one member without
the right to vote, elected by the CBK.
Election
of
Chairperson
of
the
Administrative Board shall be conducted
according to procedures established under
the Bureau’s statute.
4. Drejtori Ekzekutiv i Byrosë emërohet nga 4. The Executive Director of the Bureau
3. Administrativni savet Biroa se sastoji od
šest članova: četiri članova odabran od
Glavne skupštine, izvršni direktor Biroa po
službenoj dužnosti kao i jedan član, bez prava
glasa, odabran od strane CBK-a. Odabir
predsednika administrativnog saveta se vrši u
skladu sa procedurama odredjenim u statutu
Biroa.
2. Asambleja e Përgjithshme e Anëtarëve
përbëhet nga përfaqësues të siguruesve
anëtarë të Byrosë. Çdo sigurues, anëtar i
Byrosë, përfaqësohet me një votë në
mbledhjet e Asamblesë.
3. Këshilli Administrativ i Byrosë përbëhet
nga gjashtë anëtarë: katër anëtarë të zgjedhur
nga Asambleja e Përgjithshme, Drejtori
Ekzekutiv i Byrosë sipas detyrës zyrtare si
dhe një anëtar, pa të drejtë vote, i zgjedhur
nga BQK-ja. Zgjedhja e kryetarit të Këshillit
Administrativ bëhet sipas procedurave të
përcaktuara në statutin e Byrosë.
33
4. Izvršni direktor Biroa se imenuje od Glavne
Asambleja e Përgjithshme, me miratimin
paraprak të BQK-së. Drejtori Ekzekutiv i
Byrosë zgjidhet
për një periudhë
katërvjeçare, me të drejtë riemërimi edhe
vetëm për një mandat.
shall be appointed by the General Assembly,
following a prior endorsement by the CBK.
The Executive Director shall be appointed
for a term of four years, with the right to
reappointment for only one additional term.
skupštine, uz predhodno odobrenje CBK-a.
Izvršni direktor Biroa se odabire za
četvorogodišnji mandat, uz pravo ponovno
odabira za samo još jedan mandat.
5. Kompetencat, detyrat e organeve
drejtuese të Byrosë dhe forma e organizimit
të saj përcaktohen me statutin e Byrosë i cili
aprovohet nga Asambleja e Përgjithshme,
me pëlqim paraprak nga BQK-ja.
5. Authorities and duties of the managing
bodies of the Bureau as well as the type of
their organization shall be established under
the Bureau’s statute, which shall be adopted
by the General Assembly, following a prior
approval by the CBK.
5. Odgovornosti, dužnosti upravnih organa
Biroa kao i forme njegove organizacije se
odredjuju statutom Biroa koji će se odobriti
od glavne skupštine, uz predhodno odobrenje
od strane CBK-a.
Neni 30
Fondi Garantues i Kartonit të Gjelbër
Article 30
Green Card Guarantee Fund
Član 30
Garantni fond Zelenog kartona
1. Fondi garantues i kartonit të gjelbër
administrohet nga Byroja dhe ka për qëllim
garantimin e detyrimeve financiare që
rrjedhin nga anëtarësimi në sistemin e
kartonit të gjelbër dhe marrëveshjet e tjera
ndërkombëtare nga kjo lëmi.
1. The Green Card Guarantee Fund shall be
managed by the Bureau and its purpose shall
be to guarantee the financial liabilities
deriving from the membership into the
Green Card system and other international
agreements in this area.
1. Garantnim fondom zelenog kartona će
upravljati Biro i njegova svrha je garancija
finansijskih obaveza koji proizilaze iz
učlanjenja u sistem zelenog kartona i drugih
medjunarodnih sporazuma iz ove oblasti.
2. Çdo anëtar i Byrosë, i autorizuar për të
lëshuar kartonin e gjelbër apo certifikatë
tjetër sigurimi të autopërgjegjësisë
me
shtrirje mbulese siguruese jashtë territorit të
Kosovës, duhet të depozitojë një garanci
bankare pranë një banke të licencuar nga
BQK-ja, në favor të Byrosë, në shumën që
përcaktohet nga Këshilli Administrativ me
pëlqimin paraprak të BQK-së.
2. Each Bureau’s member, duly authorized
to issue a green card or another motor
liability
insurance
certificate
with
underwriting coverage outside the territory
of Kosovo, shall deposit a bank guarantee to
a bank identified by the CBK, in favor of the
Bureau, at the amount set by the
Administrative Board, following a prior
approval by the CBK.
2. Svaki član Biroa koji je autorizovan da
izdaje zeleni karton ili drugi sertifikat
osiguranja autoodgovornosti sa teritorijalnom
pokrivenosti osiguranja van teritorije Kosova,
treba da uplati bankarsku garanciju pri nekoj
banci koja je licencirana od CBK, na ime
Biroa, sumu koja će se odrediti od
Administrativnog saveta uz predhodno
odobrenje CBK-a.
3. Kontributi i çdo anëtari në Fondin 3. Contribution of each member of the Green 3. Doprinos svakog člana u Garantnom fondu
garantues të kartonit të gjelbër, afatet për Card Guarantee Fund, time limits for zelenog kartona, rokovi za uplaćivanje
34
derdhjen e mjeteve, procedura e rinovimit, si
dhe afatet e rivendosjes miratohen çdo vit
nga BQK-ja, pasi paraprakisht është
aprovuar nga Asambleja e Përgjithshme e
anëtarëve.
allocation of funds, settlement procedure,
and the settlement time limits shall be
approved by the CBK each year, following a
prior endorsement by the General Assembly
of the Members.
sredstava, procedura renoviranja, kao i rokovi
ponovnog postavljanja će se svake godine
odrediti od CBK-a, nakon što se pre toga
odobri od Glavne skupštine članova.
4. Fondi garantues i kartonit të gjelbër 4. The Green Card Guarantee Fund shall be 4. Garantni fond zelenog kartona će se
përdoret:
used:
koristiti:
4.1. në rastet e mos përmbushjes së
detyrimeve financiare të një anëtari të
byrosë, përgjegjës për pagesën e
detyrimeve, sipas rregullave të sistemit
të kartonit të gjelbër;
4.2. për pagesën e dëmeve të ndodhura
jashtë territorit të Republikës së
Kosovës, në rastin kur dëmi është
shkaktuar nga mjeti motorik i
regjistruar në Kosovë, i pajisur me
kartonin e gjelbër apo me certifikatë
tjetër sigurimi false, për të cilin Byroja
është përgjegjëse sipas rregullave të
sistemit të kartonit të gjelbër apo
marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare
nga kjo lëmi; dhe
4.3. në rastet tjera me vendim të
Asamblesë
së
Përgjithshme
të
anëtarëve.
4.1. in case of noncompliance with the
financial liabilities by a Bureau’s
member, liable for liabilities payment
according to the Green Card system
rules;
4.2. to conduct payments for damages
sustained outside the territory of the
Republic of Kosovo, in case when the
damage is caused by a motor vehicle
registered in Kosovo and supplied with
a false green card or another false
insurance certificate, for which the
Bureau is liable according to the Green
Card system rules or other international
agreements in this area; and
4.1. u slučajevima neispunjavanja
finansijskih obaveza jednog člana biroa,
odgovornog za plaćanje obaveza, na
osnovu pravila sistema zelenog kartona;
4.3. in other cases following a decision
issued by the General Assembly of the
Members.
4.3.i u drugim slučajevima nakon odluke
glavne skupštine članova.
5. Fondi Garantues i kartonit të gjelbër nuk
përfshihet në llogaritjen e Fondit Garantues
të siguruesit sipas përcaktimeve të ligjit që
rregullon veprimtarinë e sigurimit në
Kosovë.
5. The Green Card Guarantee Fund shall not
be included in the insurer’s Guarantee Fund
account as provided by the law governing
the insurance activities in Kosovo.
5. Garantni Fond zelenog kartona se ne
uključuje u račun Garantnog fonda
osiguravatelja na osnovu odredbi zakona koji
reguliše radnje osiguranja na Kosovu.
35
4.2. za plaćanje šteta koje su se desile
van teritorije Republike Kosova, u
slučaju kada je šteta prouzrokovana od
strane motornog vozila koje je
registrovano na Kosovu, a koje ima
falsifikovani zeleni karton ili nego drugo
uverenje, za koje je Biro odgovoran na
psnovu pravila sistema zelenog kartona
ili drugih medjunarodnih sporazuma u
ovoj oblasti;
KREU 4
CHAPTER 4
POGLAVLJE 4
FONDI I KOMPENSIMIT
COMPENSATION FUND
FOND KOMPENZACIJE
Neni 31
Fondi i Kompensimit
Article 31
Compensation Fund
Član 31
Fond Kompenzacije
1. Fondi i Kompensimit administrohet nga
Byroja dhe ka për qëllim pagesën e dëmeve
në territorin e Republikës së Kosovës, sipas
dispozitave të neneve 18, 19, 20, 21, dhe 22
të këtij ligji.
1. Compensation Fund shall be managed by
the Bureau and its purpose shall be the
payment for damages in the territory of the
Republic of Kosovo pursuant to provisions
of Article 18, 19, 20, 21 and 22 of this Law.
2. Siguruesit të cilët ushtrojnë veprimtari në
sigurimin e detyrueshëm në territorin e
Republikës së Kosovës, janë të detyruar të
kontribuojnë çdo tre muaj financiarisht në
Fondin e Kompensimit, në përpjesëtim të
drejtë me primet e realizuara në këto lloj
sigurimesh në tremujorin paraardhës.
2. Insurers exercising compulsory insurance
activities in the territory of the Republic of
Kosovo shall be obliged to provide financial
contributions to the Compensation Fund on
quarterly basis, commensurate with their
underwritten premiums in this type of
insurance during the previous quarter.
1. Fondom Kompenzacije će upravljati Biro i
njegova svrha je plaćanje šteta na teritoriji
Republike Kosova, na osnovu odredbi
članova 18, 19, 20, 21, i 22 ovog zakona.
2. Osiguravatelji koji izvršavaju radnju u
obaveznom osiguranju na teritoriji Republike
Kosova, su obavezni da finansijski doprinose
svaka tri meseca u Fond kompenzacije,
prilikom pravilne podele realizovanih
primova u ovoj vrsti osiguranja iz predhodnog
tromesečja.
3. Burimet tjera të Fondit të Kompensimit 3. The other Compensation Fund resources 3. Drugi izvori Fonda kompenzacije dolaze iz:
rrjedhin nga:
shall be generated from:
3.1. arkëtime prej rimbursimit në
procedurat e regresit;
3.2. kontributet shtesë të siguruesve,
kur fondi i parashikuar rezulton të jetë i
pamjaftueshëm për të kryer pagesat
sipas paragrafit 1, të këtij neni;
3.3. rimbursimet nga pronarët e mjeteve
motorike të pasiguruara për të cilët
Fondi i Kompensimit ka paguar
3.1. reimbursement collections from
regress procedures;
3.2. additional contributions by the
insurers, where the projected funds
result to be insufficient to conduct the
payment according to paragraph 1 of
this Article;
3.3. reimbursements from uninsured
motor vehicles owners to whom the
Compensation
Fund
paid
a
36
3.1. prihodi od odšteta u procedurama
regresa;
3.2. dodatni doprinosi osiguravatelja ,
kada predvidjeni fond nije dovoljan da se
izvrše plaćanja na osnovu paragrafa 1,
ovog člana;
3.3. odštete od vlasnika motornih vozila
koja nisu ogisurana za koje je Fond
kompenzacije platio naknadu štete;
dëmshpërblim;
3.4. të ardhurat nga investimi i mjeteve
të Fondit të Kompensimit;
3.5. burimet e tjera, të cilat nuk
ndalohen me ligj.
compensation;
3.4. revenues from the investment of
the Compensation Fund assets;
3.5. other resources, which are not
prohibited by law.
4. BQK-ja, me propozimin e Byrosë, vendos
çdo vit shumën e kontributeve sipas
paragrafit 2, dhe 3.2 të këtij neni, si dhe
afatin brenda të cilit duhet të bëhet derdhja e
mjeteve.
4. CBK, following the Bureau’s proposition,
shall decide each year on the contribution
fee pursuant to paragraph 2 and 3.2 of this
Article, and the time limit for allocation of
funds.
3.4. prihodi od investicija fondova Fonda
kompenzacije;
3.5.drugi izvori, koji nisu zakonom
zabranjeni.
4. CBK će, na predlog Biroa, odrediti svake
godine sumu doprinosa na osnovu paragrafa
2, i 3.2 ovog člana, kao i vremenski rok
unutar kojeg se treba izvršiti uplata sredstava.
5. Kërkesat e regresit nga sigurimet 5. Regress claims for health, invalid and 5. Zahtevi regresa od zdravstvenih,
shëndetësore, invalidore dhe pensionale nuk pension insurance cannot be submitted to the invalidskih i penzionih
osiguranja xse
mund
t’i
parashtrohen
Fondit
të Compensation Fund.
nemogu podneti Fondu kompenzacije.
Kompensimit.
6. Shtetasve të huaj u njihet e drejta në
dëmshpërblim për dëmet që paguhen nga
Fondi i Kompensimit, përveç në rastet kur
kjo e drejtë nuk u njihet shtetasve kosovar
me ligjin e shtetit të cilit i përket i dëmtuari.
6. Foreign citizens shall be entitled to the
compensation right for damages paid by the
Compensation Fund, unless this right is not
granted to Kosovo citizens by a state law
referring to the injured party.
6. Stranim državljanima se usvaja pravo na
naknadu štete koja se plaća iz Fonda
kompenzacije, izuzev u slučajevima kada se
ovo pravo ne usvaja kosovskim gradjanima
zakonom države iz koje oštećeni dolazi.
7. Fondi i Kompensimit mbahet i veçantë në
llogaritë e përcaktuara nga BQK-ja, brenda
territorit të Republikës së Kosovës. Fondi i
Kompensimit mund të investohet në letra me
vlerë të Qeverisë dhe depozita bankare.
7. The Compensation Fund shall be kept
separately in the accounts indentified by the
CBK within the territory of the Republic of
Kosovo. The Compensation Fund can be
invested in Government’s securities and
bank deposits.
8. The Bureau shall submit the regulation on
management of the Guarantee Fund and the
Compensation Fund for approval to the
CBK. The CBK issue additional rules on the
manner of custody and use of assets
covering these funds.
7. Fond Kompenzacije će biti poseban na
računima odredjenim od CBK-a,
unutar
teritorije
Republike
Kosova.
Fond
Kompenzacije se može investirati u hartijama
od vrednosti Vlade i bankarskim depozitima.
8. Byroja i paraqet për miratim BQK-së
rregulloren për administrimin e Fondit
Garantues dhe Fondit të Kompensimit.
BQK-ja nxjerr rregulla shtesë për mënyrën e
mbajtjes dhe të përdorimit të aktives në
mbulim të këtyre fondeve.
37
8. Biro će podneti na usvajanje od CBK-a
pravilnik o administraciji Garantnog fonda i
Fonda kompenzacije. CBK doneće dodatna
pravila u vezi sa načinom održavanja i
korišćenja aktive prilikom pokrivanja ovih
fondova.
9. Byroja i paraqet BQK-së çdo muaj
raportin për gjendjen e aktives në mbulim të
Fondit
Garantues
dhe
Fondit
të
Kompensimit.
9. The Bureau shall report on quarterly basis 9. Biro će podneti CBK-u svakog meseca
to the CBK about the equity balance relating izveštaj o stanju pokrivene aktive Garantnog
to the Guarantee Fund and the fonda i Fonda kompenzacije.
Compensation Fund.
10. Byroja është e detyruar të njoftojë
menjëherë BQK-në, kur siguruesi vepron në
kundërshtim me dispozitat e këtij ligji
përkitazi me detyrimet e financimit të Fondit
Garantues dhe Fondit të Kompensimit.
10. The Bureau shall be obliged to
immediately inform the CBK, when an
insurer violates the provisions of this Law
related to the Guarantee Fund and
Compensation Fund financial liabilities.
10. Biro će biti obavezan da odmah obavesti
CBK u slučaju kada osiguravatelj radi u
suprotnosti sa odredbama ovog zakona
pogotovu u vezi sa obavezama finansiranja
Garantnog fonda i Fonda kompenzacije.
11. Kur siguruesi nuk ka zbatuar detyrimet e
parashikuara në këtë ligj për financimin e
fondeve, BQK-ja i revokon siguruesit
licencën për veprimtarinë e sigurimit të
detyrueshëm.
11. If an insurer fails to comply with
liabilities to reimburse the funds established
under this Law, the CBK shall revoke the
insurance company’s license for compulsory
insurance activities.
11. Kada osiguravatelj ne ispuni obaveze
predvidjene ovim zakonom u vezi sa
finansiranjem fondova, CBK će mu povući
licencu za izvršavanje radnje obaveznog
osiguranja.
Neni 32
Të dhënat statistikore dhe të dhëna të
tjera
Article 32
Statistics and other data
Član 32
Statistički podaci i drugi podaci
1. Siguruesit dhe Byroja, kanë për detyrim 1. Insurers and the Bureau shall be obliged
që të mbledhin, përpunojnë dhe mbajnë të to collect process and maintain statistics and
dhëna statistikore dhe të dhëna të tjera për other data on compulsory insurances.
sigurimet e detyruara.
1. Osiguravatelji i Biro imaju za dužnost da
prikupljaju, razradjuju i održavaju statističke
podatke i druge podatke za obavezno
osiguranje.
2. Të dhënat statistikore në paragrafin 1, të
këtij neni, janë të dhëna që kryesisht kanë të
bëjnë me të siguruarit, mjetet motorike,
kontratat e sigurimit, rastet e siguruara, të
dëmtuarit, dëmet në trajtim dhe të paguara.
2. Statistics from paragraph 1 of this Article
shall include the data which mainly have to
do with the insured, motor vehicles, insured
cases, injured parties, damages under
processing and those being paid.
2. Statistički podaci u tačci 1 ovog člana, su
podaci koji se uglavnom tiču osiguranih,
moptornih vozila, ugovora o osiguranju ,
osiguranim slučajevima, oštećenim, tretiranim
i isplaćenim štetama.
3. Siguruesit dhe Byroja janë të detyruara të
përpunojnë të dhënat nga paragrafi 1 të këtij
3. Insurers and the Bureau shall be obliged 3. Osiguravatelji i Biro su obavezni da razrade
to process the data from paragraph 1 of this podatke iz paragrafa 1 ovog člana na osnovu
38
neni sipas standardeve statistikore dhe në
përputhje me Ligji nr. 03/L-172 Për
Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Article according to the statistical standards statističkih standarda i u skladu sa zakonom
and in compliance with the Law No. 03/L- br. 03/L-172 Za Odbranu Personalnih
172 On Protection of Personal Data.
podataka.
4. Byroja, me pëlqimin e BQK-së përcakton
përmbajtjen dhe formën e të dhënave nga
paragrafi 1 të këtij neni, si dhe mënyrën dhe
afatet për dërgimin, trajtimin dhe
përpunimin e tyre.
4. The Bureau, following the CBK's
approval shall establish the content and form
of the data from paragraph 1 of this Article,
as well as the mode and time limits for their
delivery, handling and processing.
4. Biro, uz saglasnost CBK-a odredjuje
sadržaje i formu podataka iz paragrafa 1 ovog
člana, kao i način i rokove zaslanje, tretiranje
i njihovu razradu.
KREU 5
CHAPTER 5
POGLAVLJE 5
QENDRA INFORMATIVE E
SIGURIMEVE
INSURANCE INFORMATION
CENTER
INFORMATIVNI SENTAR
OSIGURANJA
Neni 33
Qendra informative e sigurimeve
Article 33
Insurance Information Center
Član 33
Informativni centar osiguranja
1. Për dhënien e statistikave të besueshme,
standardizimin e praktikave, shmangien e
rasteve të mashtrimit dhe realizimin e
procedurave të dëmshpërblimit të palës së
dëmtuar në kohën dhe në masën e duhur, në
kuadër të Byrosë, organizohet qendra
informative për sigurime të detyrueshme, e
cila:
1. With purpose of providing reliable
statistics, standardizing practices, avoiding
fraud cases and implementing the
compensation procedures to the injured
party at due time and amount, the
compulsory Insurance Information Center
shall be organized within the Bureau, which
shall:
1. Za davanje verodostojnih statistika,
standardizaciju
praktika,
izbegavanje
slučajeva prevara i realizaciju procedura
naknade šteta oštećenoj strani blagovremeno i
u potrebnoj meri, u okviru Biroa,
organizovaće se informativni centar za
obavezno osiguranje, koji će:
1.1. Krijon një bazë elektronike për
ruajtjen e të dhënave të dërguara nga
siguruesit për sigurimin e detyrueshëm
të autopërgjegjësisë;
1.2. Mbledh dhe ruan të dhënat e
mjeteve motorike të regjistruara në
Republikën e Kosovës, të cilat i vihen
1.1. Establish an electronic database,
storing the data on compulsory motor
insurance sent by the insurer;
1.1. Kreirati elektronsku bazu za čuvanje
podataka poslatih od osiguravatelja za
obavezno
osiguravanje
od
autoodgovornosti;
1.2. Prikupljati i čuvati podatke o
motornim vozilima registrovanim u
Republici Kosova, koji će im biti
1.2. Collect and maintain the data on
motor vehicle registered in the Republic
of Kosovo, which shall be made
39
në dispozicion nga autoritetet përkatëse,
duke kompletuar këto të dhëna me të
dhënat e siguruara, sipas paragrafit 1.1
të këtij neni;
1.3. Mbledh dhe ruan të dhëna nga
kontratat për të gjitha llojet e sigurimit
të detyrueshëm, përfshirë kartonin e
gjelbër dhe kontratat e sigurimit kufitar.
Të dhënat sipas këtij paragrafi,
përmbajnë numrin e kontratës, emrin e
siguruesit, emrin e të siguruarit, datën e
fillimit dhe të mbarimit të kontratës,
markën, tipin dhe numrin e shasisë së
mjetit, targa e mjetit, si dhe të dhëna të
tjera në kuptim të udhëzimit të nxjerr
nga BQK-ja;
1.4. Mbledh dhe ruan të dhëna për
siguruesit që ofrojnë sigurim të
detyrueshëm;
1.5. Mbledh dhe ruan të dhëna për
dëmet për të gjitha llojet e sigurimit të
detyrueshëm të azhurnuara në baza
ditore.
1.6. Mbledh dhe ruan të dhënat për
mjetet motorike të përjashtuara nga
detyrimi për sigurim të përgjegjësisë
ndaj palëve të treta, si dhe të dhëna për
autoritetet përgjegjëse për pagesën e
dëmeve që shkaktohen nga këto mjete
motorike.
available by relevant authorities by
completing these data with information
provided pursuant to paragraph 1.1 of
this Article;
1.3. Collect and maintain the data on
contracts relating to all types of
compulsory insurance, including the
green card and border insurance
contracts. The data from this paragraph
contain the number of border insurance
contract, name of insurer, name of the
insured, starting and expiry date of the
contract, vehicle make, vehicle type and
chassis number, vehicle license plates,
as well as other data pursuant to the
instruction issue by the CBK;
1.4. Collect and maintain the data on
insurers providing compulsory liability;
2. Siguruesit detyrohen të furnizojnë
Qendrën Informative me të dhënat e
përcaktuara në paragrafin 1, të këtij neni, për
çdo kontratë të sigurimit të detyrueshëm, me
2. Insurers shall be obliged to provide to the
Information Center the data listed in
paragraph 1 of this Article referring to any
compulsory insurance contract, other than
1.5. Collect and maintain the data on
damages relating to all types of
compulsory insurance updated on daily
basis;
1.6. Collect and maintain the data on
motor vehicles excluded from motor
third party liability insurance, and the
data on authorities liable to conduct the
payment of damages caused by these
motor vehicles.
40
dostavljani od strane odgovarajućih
autoriteta, kompletirajući ove podatke sa
osiguravajućim podacima, na osnovu
paragrafa 1.1 ovog člana;
1.3. Prikupljati i čuvati podatke iz
ugovora sa sve vrste obaveznog
osiguranja, uključujući i zaleni karton i
ugovore o graničnom osiguranju. Podaci
na osnovu ovog paragrafa će sadržati broj
ugovora, ime osiguravatelja, ime
osiguranika, datum početka i datum
isteka ugovora, vrstu i broj šasije vozila,
tablice vozila, kao i druge podatke na
osnovu uputa donete od strane CBK-a;
1.4. Prikupljati i čuvati podatke o
osiguravateljima koji pružaju obavezno
osiguranje;
1.5. Prikupljati i čuvati podatke o štetama
za sve vrste obaveznog osiguranja
ažurirane na dnevnim osnovama.
1.6. Prikupljati i čuvati podatke o
motornim vozilima koja su izuzeta iz
obaveze sa osiguranje odgovornosti
prema trećim stranama, kao i podatke u
vezi odgovornih autoriteta za isplatu šteta
koje se prouzrokuju od ovih motornih
vozila.
2. Osiguravatelji su obavezni sa obezbede
informativnom sentru podatke navedene u
paragrafu 1 ovog člana, sa svaki ugovor o
obavezno osiguranju, uz izuzeće slučajeva
përjashtim të rasteve kur BQK-ja vendos cases otherwise decided by the CBK.
ndryshe.
kada CBK odredi drugačije.
3. Qendra Informative mbledh, përpunon
dhe i ruan këto të dhëna dhe ua vë në
dispozicion personave të autorizuar, sipas
kushteve dhe procedurave të përcaktuara në
këtë ligj dhe aktet e tjera përcjellëse.
Periudha kohore që duhet të ruhen të dhënat
e përmendura në pikën 1, të këtij neni është
10 vjet, nga data e përfundimit të regjistrimit
të të dhënave.
3. Informativni centar prikuplja, razradjuje i
čuva ove podatke i daje ih na korišćenje
autorizovanim osobama, na osnovu uslova i
procedura odredjenih u ovom zakonu i drugim
pratećim aktima. Vremenski period ukojem se
trebaju čuvati podaci navedeni pod tačkom 1
ovog člana, je 10 godina, od dana završetka
registracije podataka.
3. The Information Center shall collect,
process and maintain these data and shall
make them available to authorized persons
according to terms and procedures
established under this Law and other
secondary legal acts. The time period for
keeping in custody the data referred to in
item 1 of this Article shall be 10 years from
the conclusion date of the data registration.
4. Në rastin e përpunimit të të dhënave 4. Laws on protection of personal data shall 4. U slučaju prepravke personalnih podataka
personale zbatohet Ligji nr. 03/L-172 Për apply Law No. 03/L- 172 On Protection of koristiće se zakon br. 03/L-172 Za Odbranu
Mbrojtjen e të Dhënave Personale
Personal Data.
Personalnih podataka.
5. Siguruesit kontribuojnë financiarisht për 5. Insurers shall give financial contributions 5. Osiguravatelji će finansijski doprinositi za
ngritjen dhe funksionimin e Qendrës for the development and functioning of the unapredjenje i funkcionisanje informativnog
Informative.
Information Center.
centra.
Neni 34
Qasja në informacione nga pala e
dëmtuar
Article 34
Access to information by the injured
party
Član 34
Pristup informacijama od oštećene
strane
1. Qendra Informative e sigurimeve duhet
t’ua mundësojë dhënien dhe përdorimin e të
dhënave të grumbulluara sipas këtij ligji, të
gjitha palëve të dëmtuara, përfaqësuesve të
tyre si dhe personave të tjerë që kanë interes
për
të
dhëna
në
procedurën
e
dëmshpërblimit.
Qendra ofron këto të dhëna:
1. The Insurance Information Center shall
enable provision and use of the data
collected according to this Law by all
injured parties, their representatives as well
as other persons having an interest on the
data during the compensation procedure.
The Center shall provide the following
information:
1. Informativni centar osiguranja treba
omogućiti davanje i korišćenje prikupljenih
podataka na osnovu ovog zakona, svim
oštećenim stranama, njihovim predstavnicima
kao i drugim osobama koje su zainteresovane
za podatke u proceduri naknade štete.
Centar će pružiti ove podatke:
1.1. Emrin, selinë dhe adresën e
1.1. Name, head office and address of
41
1.1. Ime, mesto i adresu odgovornog
siguruesit përgjegjës;
1.2. Numrin e policës së sigurimit dhe
kohëzgjatjen e sigurimit;
1.3. Emrin, selinë dhe adresën e
përfaqësuesit të dëmeve të siguruesit
përgjegjës.
the liable insurer;
1.2. Policy number and insurance
validity;
1.3. Name, head office and address of
the representative for
damages of
the liable insurer.
osiguravatelja;
1.2. Broj polise osiguranja i trajanje
osiguranja;
1.3. Ime, mesto i adresu predstavnika za
štete odgovornog osiguravatelja.
2. Qendra informative duhet të japë të dhëna
për identitetin dhe adresën e pronarit ose të
drejtuesit të mjetit motorik, në rastin kur
pala e dëmtuar ka një interes të ligjshëm për
këtë.
2. The information center shall give the data
on identity and address of the motor vehicle
owner or driver, when an injured party has a
legal interest on it.
2. Informativni centar treba da da podatke o
identitetu i adresi vlasnika ili upravljača
motornog vozila, u slučajevima kada oštećena
strana ima jedan zakonski interesa za to.
3. Për të dhënat nga paragrafi 1, i këtij neni,
që i referohen policave të sigurimit të
kontraktuara jashtë Republikës së Kosovës
ose për mjetet motorike të regjistruara jashtë
Republikës së Kosovës, Qendra Informative
duhet të sigurojë të dhënat e nevojshme nga
qendrat informative të vendit përkatës. Me
kërkesën e qendrave informative të vendeve
të huaja, Qendra Informative është e
detyruar t’i japë të dhënat që disponon,
përveç rasteve të parapara ndryshe me ligj të
veçantë.
3. For the data from paragraph 1 of this
Article, which refer to the insurance policies
contracted outside the Republic of Kosovo
or the motor vehicles registered outside the
Republic of Kosovo, the Information Center
shall obtain the necessary data from the
information centers of the relevant country.
Upon the request of the information centers
from foreign countries, the Information
Center shall be obliged to make the data
available, unless cases foreseen differently
with particular law.
3. Za podatke iz paragrafa 1, ovog člana, koji
se tiču osiguravajućih polisa koje su
ugovorene van Republike Kosova ili za
motorna vozila koja su registrovana van
Republike Kosova, Informativni centar treba
da osigura potrebne podatke iz informativnog
centra odgovarajuće zemlje. Na zahtev
informativnih centara stranih zemalja,
Informativni centar je obavezan da im da
podatke kojima raspolaže, osim slučajeva
predvidjeno drugačije sa posebnim zakonom.
4. Kur qendra informative nuk ka të dhëna
për identitetin ose adresën e personave ose
për emrin dhe selinë e siguruesit, sipas
dispozitave të këtij neni, këto të dhëna i
siguron me anë të një kërkese drejtuar
siguruesit përgjegjës ose autoriteteve
kompetente për mbajtjen e këtyre të
dhënave.
4. Where the Information Center has no
information about identity or address of
persons or the name and head office of an
insurer, pursuant to provisions of this
Article, the Center shall obtain these data
through a request addressed to the liable
insurer or the competent authorities keeping
the information under their custody.
4. Kada informativni centar nema podatke o
identitetu ili adresi osoba ili o imenu i
predstavništvu osiguravatelja , na osnovu
odredbi ovog člana, ove podatke će dobiti
preko jednog zahteva koji će biti upućen
odgovornom osiguravatelju ili kompetentnim
autoritetima za održavanje ovih podataka.
42
5. Për marrjen e informatave sipas këtij neni,
pala e dëmtuar duhet të parashtrojë kërkesë
në formën e përcaktuar, ndërsa Qendra
Informative është e detyruar të japë
informacionin e kërkuar me të cilin
disponon, jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pune
nga data e pranimit të kërkesës.
5. After the receipt of information from this
Law, the injured party shall have to submit a
claim according to the designated form,
while the Information Center shall be
obliged to release the requested information
under its possession no later than 7 (seven)
working days from the date of receipt of the
claim.
5. Za dobijanje informacija na osnovu ovog
člana, oštećena strana treba da podnese zahtev
u odredjenoj formi, dok je Informativni centar
obavezan da joj da zatraženu informaciju sa
kojom raspolaže, ne kasnije od 7 (sedam)
radnih dana od dana primanja zahteva.
Neni 35
Qasja në informacione nga siguruesit,
autoritetet publike dhe këmbimi i këtyre
të dhënave me Qendrën Informative
Article 35
Access to information by the insurers,
public authorities and the exchange of
these data with the Information Center
Član 35
Pristup informacijama od osiguravatelja,
javnih autoriteta i razmena ovih podataka
sa Informativnim Centrom
1. Siguruesit të cilët ofrojnë sigurim të
detyrueshëm, raportojnë për kontratat e
lidhura dhe për ato të cilave u ka përfunduar
afati, sipas rregullave dhe procedurave të
përcaktuara nga BQK-ja.
1. Insurers providing compulsory insurance
services shall report on the underwritten
contracts therein and those which have
expired pursuant to rules and procedure
established by the CBK.
1. Osiguravatelji koji pružaju obavezno
osiguranje, izvestiće o sklopljenim ugovorima
i o onima kojima je istekao rok, u skladu sa
pravilima i procedurama odredjenim od CBKa.
2. Autoritetet përgjegjëse për monitorimin e
trafikut, kalimit kufitar dhe shërbimit
doganor duhet të furnizojnë Qendrën
Informative me të dhënat e parashikuara
sipas këtij Ligji.
2. Authorities responsible for monitoring the
traffic, border crossing and customs service
shall supply the Information Center with the
data envisaged by this Law.
2. Odgovorni autoriteti za nadziranje
saobraćaja, granični prelaz i carinske usluge
trebaju obezbediti Informativnom centru
podatke predvidjene ovim zakonom.
3. Qendra Informative duhet t’u japë
autoriteteve përgjegjëse, nga paragrafi 2 të
këtij neni, informacion të përditësuar për
mjetet motorike dhe të tjera të transportit, të
cilat nuk kanë sigurim valid ose për të cilat
ka skaduar kontrata e sigurimit të
detyrueshëm.
3. The information center shall give to the
responsible authorities from paragraph 2 of
this Article the updated information on
motor vehicles and other transport vehicles,
which have no valid insurance or the
compulsory insurance contract of which has
expired.
3.
Informativni
centar
treba
dati
odgovarajućim autoritetima, na osnovu
paragrafa 2 ovog člana, svakodnevne
informacije o motornim i drugim transportnim
vozilima, koja nemaju validno osiguranje ili
za koje je istekao ugovor o obaveznom
osiguranju.
4. Autoritetet përgjegjëse, nga paragrafi 2 të 4.
The
responsible
43
authorities
from 4. Odgovorni autoriteti, na osnovu paragrafa 2
këtij neni, duhet të marrin masa për ndalimin paragraph 2 of this Article shall take ovog člana, trebaju preduzeti mere za
e menjëhershëm të lëvizjes së mjeteve të measures to immediately prevent the momentalno
zaustavljanje
kretanja
pasiguruara.
movement of uninsured vehicles.
neosiguranih vozila.
5. Format, mënyrat dhe afatet e shkëmbimit
të informacionit dhe të bashkëpunimit sipas
këtij neni duhet të përcaktohen me akt
nënligjor, të nxjerr nga ministritë
kompetente dhe BQK-ja.
5. Types, modes and time limits for
information exchange and cooperation under
this Article shall be established by a sublegal
act issue by the competent Ministry and the
CBK.
5. Forme, načini i rokovi razmena informacija
i saradnje u skladu sa ovim članom se trebaju
odrediti preko podzakonskog akta, koji se
doneti odgovarajuće ministarstava i CBK-a
KREU 6
CHAPTER 6
POGLAVLJE 6
MASAT NDËSHKIMORE
PUNITIVE MEASURES
KAZNENE MERE
Neni 36
Masat ndëshkimore për siguruesit
Article 36
Punitive measures against the insurers
.Član 36
Kaznene mere za osiguravaoce
1. BQK-ja shqipton dënime (sanksione), me
gjobë nga 5.000 € deri në 10.000 € ndaj
siguruesit kur kontraktuesit respektivisht të
siguruarit nuk i vihen në dispozicion kushtet
e përcaktuara në paragrafin 4, të nenit 7 të
këtij Ligji.
1. CBK shall impose sanctions by punishing
an insurer by a fine from €5.000 up to
€10.000, if the terms established under
paragraph 4 of Article 7 of this Law are not
made available to contractor and the insured,
respectively.
1. CBK izriče sankcije, kaznom od 5.000 € do
10.000 € protiv osiguravaoca kada se
ugovorenicima odnosno osiguranima ne daju
na raspolaganju uslovi predvidjeni u paragrafu
4, člana 7 ovog zakona.
2. Në rastin e shkeljeve të përcaktuara në
paragrafin 1, të këtij neni, BQK-ja shqipton,
gjithashtu, gjobë nga 1.000 € deri në 3.000 €
për drejtorin e siguruesit.
2. In case of violations from paragraph 1 of
this Article, the CBK shall impose a fine
from €1.000 up to €3.000 on the Director of
the insurer.
2. U slučaju prekršaja navedenih u oaragrafu
1 ovog člana, CBK takodje izriče kazne od
1.000 € do 3.000 € za direktora osiguravajuće
kompanije.
3. BQK-ja shqipton gjobë, nga 10.000 deri 3. CBK shall impose a fine from €10.000 up 3. CBK izriče kaznu, od 10.000 eura do
në 15.000 € ndaj siguruesit kur siguruesi:
to €15.000 on the insurance company, if the 15.000 eura protiv osiguravajuće kompanije
insurer:
kada kompanija:
3.1. zbaton kushte sigurimi si dhe tarifa
3.1. applies the insurance terms and
3.1. sprovodi uslove osiguranja i tarife
primesh, në kundërshtim me nenin 8 të
premium fees in violation of Article 8
prima, u suprotnosti sa članom 8 ovog
44
këtij Ligji;
3.2. ushtron veprimtari në sigurimet e
detyrueshme pa qenë anëtare e Byrosë;
3.3. nuk paguan kontribute të
përcaktuara për Fondin Garantues të
kartonit të gjelbër dhe Fondit të
Kompensimit, në përputhje me nenet 30
dhe 31 të këtij Ligji.
4. BQK-ja shqipton gjobë nga 3.000 € deri
në 5.000 € për personat përgjegjës të
siguruesit, në rast të shkeljeve të paragrafit
3, të këtij neni.
of this Law;
3.2. exercises the compulsory insurance
activities without being a member of
the Bureau;
3.3. fails to pay contributions
designated for the Green Card
Guarantee Fund and the Compensation
Fund pursuant to Articles 30 and 31 of
this Law.
zakona;
3.2.
izvršava
radnje
osiguranja a nije član Biroa;
obaveznog
3.3. ne plaća odredjene doprinose za
Garantni Fond zelenog kartona i Fonda
Kompenzacije, u skladu sa članovima 30
i 31 ovog zakona.
4. CBK shall impose a fine from €3.000 up 4. CBK izriče kaznu od 3.000 do 5.000 € za
to €5.000 on the responsible persons from odgovorne osobe osiguravajuće kompanije, u
the insurer in case of violation of paragraph slučaju prekršaja paragrafa 3 ovog člana.
3 of this Article.
5. BQK-ja shqipton gjobë nga 5.000 € deri 5. CBK shall impose a fine from €5.000 up 5. CBK izriče kaznu od 5.000 do 10.000 €
në 10.000 € ndaj siguruesit, kur siguruesi:
to €10.000 on the insurance company, if the protiv osiguravajuće kompanije kada ova
insurer:
kompanija:
5.1. refuzon ofertën për lidhjen e
5.1. rejects an offer to underwrite an
5.1. odbije ponudu za sklapanje ugovora
kontratës së sigurimit në kundërshtim
insurance contract in violation of
u suprotnostima sa članom 7 ovog
me nenin 7 të këtij Ligji;
Article 7 of this Law;
zakona;
5.2. fillon të zbatojë kushtet e sigurimit
5.2. starts to apply the insurance terms
5.2. počne da sprovodi uslove osiguranja
dhe tarifat e primeve në kundërshtim
and premium fees in violation of Article
i tarife prima u suprotnosti sa članom 8
me nenin 8 të këtij Ligji;
8 of this Law;
ovog zakona;
5.3. nuk i jep një ofertë apo informacion
5.3. fails to provide a justified offer or
5.3. ne pruži ponudu ili odgovarajuću
të arsyetuar palës së dëmtuar, brenda
information to the injured party within
informaciju oštećenoj strani, unutar
afateve të përcaktuara në nenin 25 të
the time limits established under Article
rokova odredjenih članom 25 ovog
këtij Ligji;
25 of this Law;
zakona;
5.4. nuk i paguan palës së dëmtuar
5.4. fails to pay to the injured party the
5.4. ne plati oštećenoj strani deo
pjesën e dëmit jokontestues –
share of undisputable damage – the
neopozive štete – predujam u skladu sa
paradhënien në përputhje me dispozitat
advance payment in accordance with
odredbama člana 25.4 ovog zakona;
e nenit 25.4 të këtij Ligji;
Article 25.4 of this Law;
6. Në rast të konstatimit të shkeljeve të 6. If it is established that there have been 6. U slučaju konstatacije prekršaja navedenih
përcaktuara në paragrafin 5, të këtij neni, violations from paragraph 5 of this Article, u paragrafu 5, ovog člana, CBK izriče kaznu
45
BQK-ja shqipton gjobë nga 500 € deri në the CBK shall also impose a fine from €500 od 500 do 1.000 € i protiv odgovornih osoba
1.000 € edhe ndaj personave përgjegjës të up to €1.000 on the responsible persons osiguravajuće kompanije.
siguruesit.
from the insurer.
7. CBK izriče kaznu od 5.000 do 10.000 €
protiv osiguravajuće kompanije, u slučaju
odbijanja
finansijskog
doprinosa
i
obevzbedjivanje
podataka,
predvidjenih
odredbama ovog zakona.
7. BQK-ja shqipton gjobë nga 5.000 € deri
në 10.000 € ndaj siguruesit, në rast të
refuzimit të kontributit financiar dhe
furnizimit me të dhëna, të parashikuara me
dispozita të këtij Ligji.
7. CBK shall impose a fine from €5.000 up
to €10.000 € on the insurer, in case of
rejection for financial contribution and
provision of information set out in
provisions of this Law.
8. BQK-ja shqipton gjobë nga 500 € deri në
1.000 € për personat përgjegjës të siguruesit
në rast të shkeljeve të paragrafit 7 të këtij
neni.
8. CBK shall impose a fine from €500 up to 8. CBK izriče kaznu od 500 do 1.000 € za
€1.000 on responsible persons from the odgovorne osobe kompanije osiguranja u
insurer in case of violation of paragraph 7 of slučaju prekršaja paragrafa 7 ovog člana.
this Article.
Neni 37
Masat ndëshkimore për Byronë
Article 37
Punitive measures against the Bureau
Član 37
Kaznene mere za Biro
1. BQK-ja shqipton gjobë nga 1.000 € deri 1. The CBK may impose a fine from €1.000 1. CBK izriče kaznu od 1.000 do 3.000 €
në 3.000 € ndaj Drejtorit Ekzekutiv të € up to €3.000 on the Executive Director of protiv izvršnog direktora biroa, kada:
Byrosë, kur:
the Bureau, if he or she:
1.1. nuk i jepet një ofertë apo njoftim i
arsyetuar palës së dëmtuar brenda
afateve të përcaktuara në nenin 25.1 të
këtij Ligji, ku Byroja është e detyruar të
paguajë kompensimin sipas këtij Ligji;
1.2. nuk i paguan palës së dëmtuar
pjesën
jokontestuese
të
dëmit,
respektivisht paradhënien sipas nenit
25.4 të këtij Ligji;
1.3. nuk menaxhon dhe përdor Fondin e
Kompensimit dhe Fondin Garantues,
1.1. fails to provide a justified offer or
information to the injure party within
the time limits established under Article
25.1 of this Law, whereby the Bureau
shall be obliged to pay for
compensation under this Law;
1.2. fails to pay to the injured party the
share of undisputable damage or the
advance payment respectively in
accordance with Article 25.4 of this
Law;
1.3. fails to mange and use the
Compensation Fund in the manner
46
1.1. se oštećenoj strani ne da ponuda ili
zvanično obaveštenje unutar rokova
odredjenih članom 25.1 ovog zakona, gde
je Biro obavezan da plalti kompenzaciju
na osnovu ovog zakona;
1.2. ne plati oštećenoj strani deo
neopozive štete, odnosno predujam u
skladu sa odredbama člana 25.4 ovog
zakona;
1.3. ne upravlja i koristi Fond
Kompenzacije i Garantni Fond, na način
sipas mënyrës së përcaktuar me këtë
Ligj,
rregullore
apo
udhëzime
përkatëse;
2. Në rast të shkeljeve të paragrafit 1 të këtij
neni, BQK-ja shqipton gjobë nga 1.000 €
deri 3.000 € edhe ndaj personave të tjerë
përgjegjës të Byrosë.
established under this Law, regulations
or relevant instructions;
odredjen ovim zakonom, pravilnikom ili
odgovarajućim uputima;
2. In the event of violation of paragraph 1 of
this Article, the CBK shall also impose a
fine from €1.000 up to €3.000 on other
responsible persons from the Bureau.
2. U slučaju prekršaja paragrafa 1 ovog
zakona, CBK će izreći kaznu od 1.000 do
3.000 € protiv drugih odgovornih osoba
Biroa.
3. BQK-ja shqipton gjobë, në shumën nga 3. CBK may impose a fine from €1.000 up 3. CBK izriče kaznu, u meri od 1.000 do
1.000 € deri në 3.000 €, ndaj Drejtorit to €3.000 on the Executive Director of the 3.000 €, protiv Izvršnog Direktoa Biroa, kada:
Ekzekutiv të Byrosë, kur:
Bureau, if he or she:
3.1. nuk njofton BQK-në, sipas
detyrimeve të parapara në paragrafin10
të nenit 31 të këtij Ligji;
3.2. nuk i vë në dispozicion palës së
dëmtuar apo çdo pale tjetër, të përfshirë
në
aksident
informacionin
e
disponueshëm, dhe nuk i mundëson
përdorimin e këtij informacioni në
përputhje me parashikimet e këtij Ligji.
3.1. fails to notify the CBK pursuant to
requirements provided set forth in
paragraph 10 of the Article 31 of this
Law;
3.2. fails to make available to the
injured party or to any other party,
involved in accident, the available
information and fails to enable the use
of this information in accordance with
provisions of this Law.
3.1. ne obavezti CBK, u skladu sa
obavezama predvidjenim stavom 10
člana 31 ovog zakona;
3.2. ne obezbedi oštećenoj strani ili bilo
kojoj drugoj strani, uključenoj u nesreći,
potrebne informacije i ne omogući
korišćenje ove informacije u skladu sa
odredbama ovog zakona.
4. Në rast të shkeljeve sipas paragrafit 3, të
këtij neni, BQK-ja shqipton gjobë nga 500 €
deri në 1.000 € edhe ndaj zyrtarëve
përgjegjës të Byrosë.
4. In case of violations from paragraph 3 of 4. U slučaju pregršaja na osnovu paragrafa 3,
this Article, the CBK shall also impose a ovog člana, CBK će izreći kazne od 500 do
fine from €500 up to €1.000 on the 1.000 € i protiv odgovornih službenika Biroa.
responsible person from the Bureau.
Neni 38
Ndëshkimet ndaj pronarit të mjetit
motorik
1. Personi fizik gjobitet me 200 € ndërsa
personi juridik me 500 € kur në cilësinë e
pronarit të mjetit motorik, shkel dispozitat e
nenit 3 dhe 5 të këtij Ligji.
Article 38
Punishments against the motor vehicle
owner
1. A natural person shall be punished by a
fine of €200, while a legal person by a fine
of €500, if he or she, in the capacity of the
vehicle owner, violates provisions of Article
47
Član 38
Kazne protiv vlasnika motornog
vozila
1. Fizička osoba će se kazniti sa 200 € dok će
se pravna osoba kazniti sa 500 € kada, kao
vlasnik motornog vozila, prekrši odredbe
člana 3 i 5 ovog zakona.
3 and 5 of this Law.
2. Gjobat sipas paragrafit 1, të këtij neni do 2. Fines from paragraph 1 of this Article 2. Kazne na osnovu paragrafa 1 ovog člana će
të shqiptohen nga organet kompetente.
shall be imposed by the competent se izricati od kompetentnih organa.
authorities.
Neni 39
Ndëshkimet ndaj drejtuesit të mjetit
motorik
Article 39
Punishments against the motor vehicle
driver
Član 39
Kazne protiv vozača motornog
vozila
1. Drejtuesi i mjetit motorik gjobitet me 50 €
deri në 100 €, kur nuk i vë në dispozicion
personit të autorizuar policën e sigurimit apo
ndonjë dokument vërtetues të sigurimit të
autopërgjegjësisë .
1. Vozač motornog vozila é se kazniti sa 50
do 100 €, kada ne pokaže autorizovanoj osobi
polisu osiguranja ili neki drugi dokument koji
dokazuje osiguranje autoodgovornosti .
3. Gjobat sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij
neni do të shqiptohen nga organet
kompetente.
1. The motor vehicle driver shall be
punished by a find from €50 up to €100, if
he or she fails to make available to the
official persons the insurance policy or any
other document confirming motor liability
insurance.
2. If the driver of a motor vehicle with
foreign license plates is not supplied with
the border insurance policy, he or she shall
be punished by a fine of €150.
3. Fines from paragraph 1 and 2 of this
Article shall be imposed by the competent
authorities.
KREU 7
CHAPTER 7
POGLAVLJE 7
2. Kur drejtuesi i mjetit motorik me targa të
huaja nuk është i pajisur me policën e
sigurimit kufitar, gjobitet me 150 €.
2. Kada vozač motornog vozila sa stranim
tablicama ne poseduje polisu graničnog
osiguranja, biće kažnjen sa 150 €.
3. Kazne na osnovu paragrafa 1 i 2 ovog
člana će se izricati od kompetentnih organa.
DISPOZITAT KALIMTARE
Neni 40
Harmonizimi me dispozitat e këtij Ligji
TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 40
Compliance with provisions of this Law
PRELAZNE ODREDBE
Član 40
Harmonizacija odredbi ovog zakona
1. Siguruesi, i cili ushtron veprimtari në
fushën e sigurimit të detyrueshëm motorik,
është i detyruar të harmonizojë kushtet e
sigurimit me dispozitat e këtij ligji, brenda 3
(tre) muajve nga hyrja në fuqi e Ligjit.
2. BQK-ja mbikëqyrë funksionimin e
1. The insurer, who exercises compulsory
motor liability insurance activities, shall be
obliged to harmonize the insurance terms
with provisions of this Law, within 3 (three)
months from its entry into force.
2. CBK shall supervise the Information
1. Osiguravalac , koji izvršava radnje u oblasti
obaveznog motornog osiguranja, je obavezan
da uskladi uslove osiguranja sa odredbama
ovog zakona, u roku od 3 (tri) meseca od dana
stupanja na snagu zakona.
2. CBK će nadgledati funkcionisanje
48
Qendrës Informative, në përputhje me
dispozitat e këtij Ligji, dhe siguron
themelimin e kësaj Qendre Informative
brenda një viti nga hyrja në fuqi e Ligjit.
Center functioning in compliance with
provisions of this Law, and shall ensure the
establishment of this Information Center
within one year from entry into force of this
Law.
Article 41
Adoption of sublegal acts
Informativnog centra, u skladu sa odredbama
ovog zakona, i osiguraće osnivanje ovog
Informativnog centra u roku od jedne godine
od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji, BQK-ja Following the entry into force of this Law,
nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e këtij CBK shall, issue sublegal acts for
Ligji në afat prej 3 (tre) muaj.
implementation of this Law in a period of 3
(three) months.
Neni 42
Article 42
Shfuqizime
Applicable law
Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji This Law shall, following its entry into
shfuqizohet çdo dispozitë e rregullores së force, supersede any provisions of UNMIK
UNMIK-ut 2001/25 që rregullon sigurimin e Regulation
2001/25
governing
the
detyrueshëm të autopërgjegjësisë si dhe compulsory motor liability insurance and
aktet nënligjore të BQK-së “Për sigurimin e other sublegal acts issued by the CBK on
detyrueshëm të mjeteve motorike për “Compulsory Motor Third Party Liability
përgjegjësinë ndaj personave të tretë” kur Insurance” which are inconsistent with the
janë në kundërshtim me këtë Ligj.
present Law.
Nakon stupanja na snagu ovog zakona, CBK
će doneti podzakonske akte za sprovodjenje
ovig zakona u roku od 3 (tri) meseca.
Neni 41
Nxjerrja e akteve nënligjore
Neni 43
Hyrja në fuqi
Article 43
Entry into force
Član 41
Usvajanje podzakonskih akata
Član 42
Prestanak važenja
Danom stupanja na snagu ovog zakona
prestaje sa važenjem svaka odredba pravilnika
UNMIK-a 2001/25 koja reguliše obavezno
osiguranje
autoodgovornosti
kao
i
podzakonski akti CBK-a “O obaveznom
osiguranju motornih vozila za odgovornosti
prema trećim stranama” kada su u suprotnosti
sa ovim zakonom.
Član 43
Stupanje na snagu
Ky Ligj hynë në fuqi pesëmbëdhjet (15) ditë This Law shall enter into force fifteen (15) Ovaj Zakon stupa na snagu petnaest (15) dana
pas publikimit
në Gazetën Zyrtare të days after publishing it in the Official nakom objavljivanja u Službenom listu
Republikës së Kosovës
Gazette of the Republic of Kosovo.
Republike Kosovo.
Jakup KRASNIQI
Jakup KRASNIQI
Jakup KRASNIQI
_______________
_________________
_________________
Kryetar i Kuvendit të Republikës së The President of the Assembly of the Predsednik Skupštine Republike Kosovo
Kosovës
Republic of Kosovo
49
Download

Projektligjin për Sigurimin e Detyrueshëm nga Auto