Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Vlada
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Government
Broj: 02-05-17477-17/13
Sarajevo, 13.06.2013. godine
Na osnovu čl. 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (”Službene novine
Kantona Sarajevo”, broj: 24/03 - Prečišćeni tekst), Vlada Kantona Sarajevo, na 25. sjednici
održanoj 13.06.2013. godine, donijela je sljedeći
Z A K LJ U Č A K
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona
Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih
civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2012. godinu.
2. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovnikom Skupštine
Kantona Sarajevo donese odluku iz tačke 1. ovog Zaključka.
PREMIJER
Suad Zeljković
Dostaviti:
1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo za boračka pitanja
5. Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca,
poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“
(putem Ministarstva za boračka pitanja)
6. Evidencija
7. A r h i v a
web: http://vlada.ks.gov.ba
e-mail: [email protected]
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
SKUPŠTINA KANTON SARAJEVO
PRIJEDLOG
Broj:
Sarajevo,
Na osnovu člana 111. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona
Sarajevo“ broj 25/10 – Prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana
_______2013. godine, povodom razmatranja Izvještaja o radu sa izvještajem o finansijskom
poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i
poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ za 2012. godinu, donijela je sljedeći
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za
stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE'' za
2012. godinu.
Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Mirjana Malić, prof.dr.
O B R A Z L O Ž E NJ E
PRAVNI OSNOV:
Pravni osnov za donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu sa izvještajem finansijskom
poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i
poginulih civila – žrtava rata ''IKRE '' za 2012. godinu je član 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi
Kantona Sarajevo( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 24/03 – Prečišćeni tekst), član 111.
Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 25/10Prečišćeni tekst), član 5. tačka 7. Odluke o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za
stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE ''
(«Službene novine Kantona Sarajevo», br. 9/04 i 31/07) i član 11. stav. 1. tačka 8. Statuta Fonda
Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila –
žrtava rata „IKRE“ ( „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 27/06 i 13/08).
RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA:
Odlukom o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece
boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata ''IKRE '' («Službene novine Kantona
Sarajevo», br. 9/04 i 31/07) i Statutom Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece
boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata „IKRE“ ( „Službene novine Kantona
Sarajevo“ broj 27/06 i 13/08) regulisano je da Izvještaj o radu sa izvještajem o financijskom
poslovanju Fonda usvaja Upravni odbor, a zatim iste razmatra Vlada, a saglasnost daje osnivač,
odnosno Skupština Kantona Sarajevo na prijedlog Vlade Kantona Sarajevo.
Shodno navedenom predlažemo da se usvoji predloženi Zaključak.
Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje
i školovanje djece boraca ,poginulih boraca i poginulih
civila – žrtava rata 'IKRE'
sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2012. godinu
Sarajevo, mart 2013. godine
Address: Skenderija 68, Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina
Tel/fax. ++387 33 444-520;
Tel./fax. ++387 33 200 310,
E-mail address: [email protected]
S A D R Ž A J:
I Uvodni dio
II Normativni dio
III Tematski dio
IV Kontinuirani poslovi
V Ocjena stanja i postignutih rezultata
VI Programska orijentacija
VII Izvršenje planiranih kontinuiranih poslova
VIII Pregled unutrašnje organizacije, kadrovske i materijalne osposobljenosti
IX Način ostvarivanja saradnje sa federalnim organima, drugim kantonima i
njihovim organima, drugim kantonalnim organima,općinama i gradom
Sarajevom, ombudsmenima idr.
PRILOZI
Izvještaj o radu direktora
Izvještaj Upravnog odbora
Izvještaj Nadzornog odbora
Izvještaj o financijskom poslovanju sa mišljenjem ovlaštenog revizora
Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo za Izvještaj o radu i
finansijskom poslovanju Fonda „IKRE“
2
I UVODNI DIO
Djelatnost Fonda „IKRE“ je usmjerena na pomaganje u školovanju djece boračke
populacije, prije svega dodjeljivanjem stipendija i dodatnim obrazovanjem. Drugim
vidovima pomoći nastojimo poboljšati uslove njihovog života uopće, stvarajući tako
bolje uslove za učenje našim stipendistima.
Svoju djelatnost Fond „IKRE“ obavlja u skladu sa odlukom Osnivača, Statutom Fonda
„IKRE“, Zakonom o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH, kao i odlukama i
zaključcima Upravnog odbora.
Da bi to što bolje realizovao Fond „IKRE“ je svojim dosadašnjim radom obezbijedio
bazu podataka o ovim porodicama, a koristi i bazu podataka Ministarstva za boračka
pitanja Kantona Sarajevo. Nastojeći imati što bolji uvid u stvarno stanje potreba porodica
ali i o količini našeg doprinosa u poboljšanju tih uslova, Fond „IKRE“ redovno organizuje
i posjete porodicama. Zahvaljujući tome pružaju im se različite vrste pomoći i postignuti
rezultati su značajni. Posebno treba istaći, veliki broj stipendija, nabavku udžbenika,
plaćanje školskih užina, dodatno obrazovanje, edukativno – rekreativna putovanja, pomoć
u liječenju itd.
II NORMATIVNI DIO
U toku 2012. godine nije bilo izmjena kao ni donošenja novih normativnih akata.
III TEMATSKI DIO
Programirani poslovi:
Iz nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo
1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda „IKRE“ za 2011. godinu (
utvrđen na sjednici održanoj 07.05.2012. godine).
2. Godišnji Plan i Program rada Fonda „IKRE“ za 2012. godinu ( utvrđen na sjednici
dana 28.03.2012. godine).
3
IV KONTINUIRANI POSLOVI
Fond „IKRE“ svoju djelatnost ostvaruje u više oblasti, svrstanih u tri kategorije,
prema vrsti pomoći:
1. Novčane pomoći
a) Stipendiranje
b) Plaćanje školske užine
c) Pomoć za kupovinu školskog pribora
d) Jednokratne novčane pomoći
2. Dodatno obrazovanje:
a) Instruktivna nastava ( pomoć u pripremama za polaganje prijamnih ispita pri upisu
u srednju školu)
b) Kursevi rada na računaru
c) Kursevi stranih jezika
3. Saradnja sa porodicama i zdravstvena pomoć
a)
b)
c)
d)
Obilasci porodica
Zdravstvena i zubozdravstvena pomoć
Učešće djece na internacionalnim manifestacijama
Edukativno - rekreativne aktivnosti
4
1. NOVČANE POMOĆI
a) STIPENDIRANJE
Za djecu iz porodica boraca Armije Bosne i Hercegovine sa područja Kantona
Sarajevo dodjeljeno je 5 030 stipendije u 2012. godini.
Visina stipendija iznosi 100,00 KM i za učenike i za studente, a dodjeljuje se za
devet mjeseci, koliko traje školska godina.
Pravo na stipendiju ostvarili su učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola i studenti na
redovnom školovanju.
Sredstva za stipendije obezbijeđena su:
a) iz sredstava budžeta Kantona Sarajevo i Gradske Uprave grada Sarajeva
b) iz sredstava donacija
1. Iz sredstava Budžeta dodijeljeno je 4 890 stipendija.
Red
br.
1.
2.
3.
STIPENDIJE DODJELILI
II polugodište
2011/2012. godine
Ministarstvo za boračka pitanja 2 200
Kantona Sarajevo
Fond „IKRE“
269
Grad Sarajevo
221
UKUPNO:
2 690
I polugodište 2012/2013.
godine
UKUPNO
1930
4 130
270
539
Dijeliti će se u 2013. 221
godini
2 200
4 890
tabela br. 1
• Stipendije Ministarstva za boračka pitanja
Konkurs za dodjelu stipendija koju dodjeljuje Ministarstvo za boračka pitanja raspisan je
u oktobru 2012. godine. Predviđena je dodjela stipendija za učenike srednjih škola i
studente na redovnom školovanju I (prvog) ciklusa studija. Na konkurs se prijavilo 3665
kandidata.
Prema postojećim kriterijima koje je predložilo Ministarstvo za boračka pitanja u saradnji
sa Udruženjima boračkih organizacija i Fondom „IKRE“, a usvojila Vlada Kantona
Sarajevo, dodijeljeno je 1 930 stipendija. U prethodnoj školskoj godini ( 2011/2012 )
Ministarstvo za boračka pitanja je dodijelilo 2 200 stipendija, ali je u 2012 /2013 ovaj broj
smanjen na 1 930 prema raspoloživim sredstvima iz budžeta.
Prema pomenutim kriterijima bez bodovanja se dodjeljuju stipendije:
- djeci bez oba roditelja
- djeci iz porodica koja školuju troje ili više djece
5
- djeci RVI 100% I grupe sa pravom na tuđu njegu i pomoć
- studentima sa prosjekom 9,0 i više
- učenicima generacije osnovnih škola.
Po ovom kriteriju, dakle bez bodovanja, stipendije su dobila 792 učenika i studenta.
Preostalih 1138 stipendija dobili su učenici i studenti koji su bodovani po bodovnoj listi
usvojenih kriterija.
Stipendije bez bodovanja
II polugodište
751
2011/2012
I polugodište
792
2012/2013
UKUPNO
1543
Stipendije po bodovnoj listi
II polugodište
1462
2011/2012
I polugodište
1138
2012/2013
UKUPNO
2600
Tabela 2.
S obzirom da je zahtjev za stipendiju predalo 3665 kandidata, a dodijeljeno 1930
stipendija, znaći da pravo na stipendiju nije ostvarilo 1735 kandidata, i to 18 kandidata
koji nisu ispunjavali uslove kriterija po konkursu i 1717 koji nisu imali dovoljan broj
bodova.
1930 stipendija Ministarstva za boračka pitanja u školskoj 2012/2013 godini raspoređene
su prema boračkim kategorijama, na način prikazan u tabelama 3. i 4.
DOBILI STIPENDIJU
ŠKOLA
UKUPNO
Djeca DPB( DŠ)
Djeca DB
Djeca RVI
VSS
219
418
132
769
SSS
2
878
281
1161
UKUPNO:
221
1296
413
1930
NISU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU
ŠKOLA
Djeca DB
Djeca RVI
VSS
Djeca DPB
(DŠ)
120
341
SSS
41
UKUPNO
161
UKUPNO
84
CŽR ili bez
statusa
2
547
937
207
3
1188
1278
291
5
1735
tabela br. 3 i 4
• Stipendije Grada Sarajeva
Broj stipendija koje je Fondu „IKRE“ dodjelila Uprava Grada Sarajeva za
2011/2012 godinu je 221, ali nažalost za ovu školsku 2012/2013 godinu te stipendije još
6
nisu ostvarene. S obzirom da je Gradsko Vijeće u budžetu planiralo sredstva za ove
stipendije obaviješteni smo da će stipendije biti ostvarene u toku 2013. godine.
Ove stipendije se prema Ugovoru između Gradske Uprave i Fonda „IKRE“
dodjeljuju djeci socijalno ugroženih porodica boraca, poginulih boraca i djeci poginulih
civila- žrtava rata i to sa četiri gradske općine. Uglavnom se radi o porodicama koje
školuju veći broj djece, nemaju nikakva primanja ili veoma mala primanja. Nažalost među
njima ima i dosta onih koji se hrane u narodnim kuhinjama.
Visina stipendija iznosi 100,00 KM za 9 mjeseci koliko traje školska godina.
Redbr.
1.
2.
3.
4.
Broj stipendija
KAREGORIJA
DB
DŠ
RVI
CŽR I LOGORAŠI
UKUPNO:
156
19
41
5
221
Analiza dodijeljenih stipendija po kategorijama
Red
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
tabela 5.
SOCIJALNI STATUS
Brojno stanje
Porodice koje školuju 311 djece
Nezaposleni
Porodice koje se hrane na
narodnoj kuhinji
Samohrane majke ili očevi
Porodice sa malim
primanjima
Penzioneri
121
Analiza socijalne karte stipendista Grada Sarajeva
117
6
16
55
28
Tabela 6.
S obzirom da se radi o stipendijama Uprave Grada Sarajeva stipendije su
dodijeljene učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja četiri gradske općine.
Red. br.
1.
2.
3.
4.
OPĆINA
Centar
Novi grad
Novo Sarajevo
Stari grad
UKUPNO:
Analiza dodijeljenih stipendija po općinama
Broj stipendija
47
94
42
38
221
Tabela 7.
7
• Stipendije koje dodjeljuje Fond „IKRE“
Fond „IKRE“ je u 2012. godini iz sredstva dotacije izdvojio 272.181,00 KM za
stipendije, a ukupan broj stipendija koje je dodijelio je 539 i to za učenike osnovne škole
47 stipendija, za srednjoškolce 358 stipendija, a za studente 134 stipendije. S obzirom da
Fond u svom radu obuhvata i djecu poginulih civila – žrtava rata, osim djece boraca i
poginulih boraca i njima su dodijljene stipendije. Prema boračkim kategorijama broj
dodijljenih stipendija iznosi kao u sljedećoj tabeli.
Red
br.
1.
2.
3.
4.
KATEGORIJA
Broj stipendija
DB
DŠ
RVI
CŽR
UKUPNO:
373
62
93
11
539
Analiza po kategorijama
Tabela 8.
Fond ne može uticati na broj stipendija koji se dodjeljuju učenicima i studentima
prema općini stanovanja jer taj broj zavisi od broja prijavljenih kandidata iz pojedinih
općina. Ipak, napravili smo analizu broja dodjeljenih stipendija po općinama i on
približno odgovara i broju stanovništva pojedinih općina.
Red
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
OPĆINA
Broj stipendija
Procenat
Centar
Novo Sarajevo
Novi grad
Stari grad
Vogošća
Ilijaš
Ilidža
Hadžići
UKUPNO:
72
81
115
59
40
54
73
45
539
13,45
15,10
21,57
11,02
7,42
10,09
13,64
8,44
Analiza po općinama
Tabela 9.
2. Stipendije iz donatorskih sredstava:
8
Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji i velikom angažovanju prijatelja Fonda „IKRE“ iz
Turske, ostvarene su donacije za razne projekte Fonda „IKRE“, a posebno za
stipendiranje. U 2012. godini pronađen je veći broj donatora. Novi Ugovor Fond „IKRE“
je potpisao sa humanitarnom organizacijom koja pripada Yesil Holding kompaniji iz
Istanbula, a nastavio saradnju sa Ministarstvom za privredu i okoliš Republike Turske,
fabrikom plastike Firrat i dr.
Zahvaljujući njima u 2012. godini ostvarili smo 140 stipendija, po 100, 00 KM mjesečno
za djecu osnovnih, srednjih škola i za studente. Kriterije su najčešće određivali sami
donatori, s tim što je njihov osnovni kriterij bio socijalni status porodica, kao i zahtjev da
određeni broj djece bude iz porodica poginulih boraca – šehida.
Treći i vrlo značajan kriterij za koji su se donatori opredijelili je stipendiranje djece koja
su imala izuzetne uspijehe u školi.
Tako je obezbijeđen dio sredstava za školarinu 8 studenata koji su upisali Internacionalni
Univerzitet u Sarajevu. Ovi studenti su dio stipendija, zahvaljujući svom uspijehu, dobili
od Internacionalnog Univerziteta, a preostali dio je uplatila „Firrat plastik“ fabrika iz
Istanbula.
Zahvaljujući gospodinu Mehmetu Birpinaru (Ministarstvo za privredu i okoliš), Yeditepe
Univerzitet iz Istanbula dodijelio je pune stipendije sa smještajem i hranom, za četiri
naša studenta.
Postoje također i donatori iz zemlje koji stipendiraju jednog ili više učenika ili studenta:
Ukupan broj stipendija Fonda „IKRE“ za 2012. godinu je 900 a ukupan broj svih
stipendija dodijeljenih preko Fonda „IKRE“ iznosi 5 030 stipendije.
Red.
br.
1.
OPIS
BROJ
STIPENDIJA
4130
Stipendije Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo
2.
Stipendije Fonda „ IKRE “
UKUPNO
900
5030
tabela br. 10
Stepen
obrazovanja
UKUPNO
VSS
SSS
896
2872
OŠ
UKUPNO
262
5030
Podjela prema stepenu obrazovanja tabela br.11
Status
Djeca DPB
(DŠ)
Djeca DB
Djeca RVI
Djeca CŽR
UKUPNO
9
BROJ:
776
3161
1077
26
5030
Podjela prema kategorijama tabela br. 12
OPĆINA
Centar
Stari grad
Novo Sarajevo
Novi grad
Ilidža
Hadžići
Ilijaš
Trnovo
Vogošća
UKUPNO
BROJ STIPENDISTA
509
381
734
1250
909
379
360
66
442
5030
PROCENTNO %
10,09
7,55
14,55
24,78
18,02
7,50
7,13
1,30
8,76
Podjela prema općinama stanovanja tabela br. 13.
b) PLAĆANJE ŠKOLSKE UŽINE
Kao poseban i jako značajan način pomoći socijalno ugroženim porodicama iz
boračke populacije je plaćanje školske užine za djecu koja pohađaju osnovnu školu.
Cijene užina su različite u školama i kreću se od 16 KM do 22 KM zavisno od
dobavljača, sa kojim je škola sklopila ugovor.
Plaćanje užine za dijete je značajna pomoć porodicama, posebno onim koje školuju
troje i više djece, a posebno porodicama nezaposlenih boraca.
Naš cilj je, ne samo obezbijediti djetetu taj obrok u školi, nego pomoći i njegovom
ravnopravnijem odrastanju, što doprinosi njegovoj sigurnosti, pa i sreći.
Osnovne škole u Kantonu Sarajevo imaju sklopljene ugovore sa različitim
dobavljačima. Fond „IKRE“, u dogovoru sa školama, uplaćuju užine direktno
dobavljačima a spiskove djece kojima je uplaćena užina dostavlja školama.
Spiskovi djece koji primaju užinu sačinjeni su prema molbama roditelja, te u
saradnji sa školama i Udruženjima boračkih organizacija.
U 2012. godini uplaćeno je 1313 užina iz sredstava Budžeta i donacija.
c) POMOĆ ZA KUPOVINU UDŽBENIKA
U 2012. godini Fond je dodijelio pomoć za kupovinu udžbenika za 72 učenika.
Odabir učenika iz socijalno ugroženih porodica izvršen je na osnovu molbi roditelja,
prema bazi podataka koju Fond posjeduje, u saradnji sa Udruženjima boračkih
organizacija. Radi se uglavnom o djeci iz porodica koje školuju troje i više djece i djeci
čiji roditelji nisu zaposleni.
10
Postoji i značajan broj udžbenika koji pripadaju Fondu „IKRE“ a koji se nalaze
u školskim bibliotekama ( jer smo ranijih godina kupovali udžbenike koje su učenici
vraćali) i koji su još uvijek upotrebljivi. Prema izvještaju škola 193 učenika Fonda
„IKRE“ su dobila udžbenike iz biblioteka, tako da je ovu vrstu pomoći primilo 265
učenika.
d) JEDNOKRATNE POMOĆI
Jednokratne pomoći se dodjeljuju u toku cijele godine, prema zahtjevima koje su
porodice podnijele Fondu ili je sam Fond prilikom obilazaka porodica ustanovio da se one
nalaze u stanju socijalne potrebe.
Ove vrste pomoći najviše se dodjeljuju zbog teškog materijalnog stanja u kome se
nalaze porodice, a sredstva su im potrebna za ishranu, liječenje, uplatu školske
ekskurzije, uplatu upisa na fakultet i sl. Također se za nadarene učenike dodjeljuju
pomoći za odlazak na takmičenja ili za nešto drugo što će im pomoći u postizanju boljih
rezultata.
Donatorska sredstva se dodjeljuju prema zahtjevima donatora. Ponekad to nisu novčana
sredstva, nego neka druga vrsta pomoći.
Tako smo u prošloj godini dodijelili:
- pakete sa hranom za 15 porodica koje imaju od petero (5) do jedanaestero (11) djece
- za 20 porodica šehida – poginulih boraca koje žive u Ilijašu i Ahatovićima, donator iz
Turske je kupio koze smatrajući da će to doprinijeti njihovoj zdravijoj ishrani
- za 30 djece iz socijalno ugroženih porodica dodijeljene su patike, također iz Turske
- prilikom posjete jednog od donatora iz Istanbula Sarajevu, kupljena je gardaroba za 36
djece u vrijednosti od po 150 Eura u robnoj kući „Alta“, prema njihovom izboru
- prilikom potpisivanja ugovora sa firmom „Yesil Holding“, osim stipendija za 50
učenika, dogovorena je podjela jednokratnih pomoći po 500 KM za 40 porodica, i to za
porodice koje imaju više djece, nezaposlene ili bolesne. Ova podjela je izvršena u
oktobru 2012. godine. Za svih 90 učenika koje je pomogla pomenuta kompanija, treba da
stignu i čizme ili cipele (koje će do objavljivanja ovog Izvještaja vjerovatno već biti
podjeljene).
Ukupan broj djece ili porodica koje su primile ovu vrstu pomoći u 2012. godini je
453.
11
2. DODATNO OBRAZOVANJE
c) Instruktivna nastava
Prošlih nekoliko godina organizovali smo Instruktivnu nastavu za učenike osmih razreda
osnovnih škola kako bi im pomogli da se pripreme za polaganje prijemnih ispita pri upisu
u srednje škole.
Ovaj način pomaganja imao je za cilj prije svega, da pomogne što većem broju djece
boraca da upišu željene srednje škole, ali i da se smanji pritisak za intervencije od strane
roditelja čija djeca nisu položila prijemni ispit.
S obzirom da prijemni ispit u prošloj godini nije bio eliminatoran, prema dogovoru sa
Ministarstvom obrazovanja značajno smo smanjili broj korisnika, tako da su ovu nastavu
pohađala samo 64 učenika ( u odnosu na 1219 učenika u 2011. godini ) i to isključivo
djeca najugroženijih porodica čije spiskove smo dobili od Udruženja boraca.
Nastava je održana u Srednjoj ekonomskoj školi.
Djeca su se opredijelila za predmete koje žele slušati a to su:
- bosanski jezik ( 2 grupe)
- engleski jezik ( 2 grupe )
- matematika ( 2 grupe )
- hemija ( 1 grupa )
- fizika ( 1 grupa )
- biologija ( 1 grupa ).
Nastavu su održavali profesori srednjih škola, po 20 časova iz svakog predmeta. Na kraju
su imali probni test za polaganje prijemnog ispita. Sve to je dalo odlične rezultate, svih 64
učenika su položila prijemni ispit i upisali se u željene srednje škole.
b) Kursevi rada na računaru
Fond posjeduje kabinet informatike sa 11 računara i projektorom, tako da u toku
godine organizujemo 4 puta nastavu koja traje po 20 časova. U svakoj grupi je 10 djece,
tako da godišnje nastavu rada na računaru završi 40 učenika. Cilj održavanja ovih časova
je priprema učenika četvrtih , petih i šestih razreda za nastavu informatike ( 3 grupe ), ali i
dopuna znanja onih učenika koji žele više ( 1 grupa ).
Mnogi od ovih učenika nemaju računare kod kuće, pa mogu da ih koriste i za
potrebe nastave, kao i da koriste internet.
Kurs osnovne informatičke obuke u Windowsu/ XP podrazumijevao je Word for
Windows, Excel for Windows i internet.
12
Uz činjenicu da su korisno proveli svoje slobodno vrijeme i rezultati znanja bili su
odlični.
c) Kursevi stranih jezika
Djeca koja su pohađala kurseve rada na računaru, pohađala su i časove engleskog
jezika. S obzirom da se nastava održava subotom, uz činjenicu da im je engleski jezik
neophodan i za informatiku, organizovali smo te časove isti dan naizmjenično. Bila je i
jedna grupa učenika koji su htjeli pohađati samo časove engleskog jezika.
Druga grupa od 20 djece pohađala je časove turskog jezika koje je finansirao
donator. To su učenici koji su njihovi stipendisti ili su na poziv donatora sa Fondom
boravili u Turskoj.
Ukupan broj djece koja su pohađala kurseve informatike i stranih jezika je 110.
Red.
br.
1.
2.
3.
OPIS
Kurs engleskog jezika u Fondu „IKRE“
Kurs turskog jezika
Kursevi rada na računaru u Fondu „IKRE“
UKUPNO:
BROJ
DJECE
40 + 10
20
40
110
tabela br. 14
3. SARADNJA SA PORODICAMA I ZDRAVSTVENA
POMOĆ
a) Posjeta porodicama koje školuju troje i više djece i socijalno ugroženim porodicama
Svake godine na osnovu molbi za razne vrste pomoći, koje porodice dostave Fondu
„IKRE“, ali i prema postojećoj bazi podataka, Fond „IKRE“ sačini socijalnu kartu
korisnika. One porodice za koje ustanovimo da su jako socijalno ugrožene ili ima bolesnih
članova, posjetimo u njihovim domovima. Nekad i sami korisnici predlažu da dođemo
vidjeti uslove u kojima djeca uče.
Ove posjete imaju poseban značaj za porodice, jer im donekle daju sigurnost da
društvo vodi brigu o njima.
13
Fondu „IKRE“ ove posjete daju podatke za sačinjavanje rang liste prioritetnih
potreba takvih porodica što nam jako pomaže pri odabiru vrste pomoći koju im
dodjeljujemo. U 2012. godini posjetili smo 35 porodica. Nekim smo dodijelili donatorske
poklone ( kao što su koze i paketi ), a nekim novčane jednokratne pomoći (uglavnom za
kupovinu lijekova, plaćanje režijskih troškova ili školskih troškova).
b) Pomoć u liječenju
Fond „IKRE“ posjeduje opremu za zubnu ambulantu koju je kao donaciju dobio od
Vlade Japana prije deset godina. Ambulanta je smještena u osnovnoj školi „Džemaludin
Čaušević“. Sa direkcijom Doma zdravlja napravljen ugovor prema kome Dom zdravlja
obezbjeđuje medicinsko osoblje i materijal a Fond „IKRE“ ima obavezu za eventualne
popravke aparature. U ovoj ambulanti godišnje, na liječenje zubi dolaze ne samo učenici
škole, nego i djeca drugih škola. Također se vrše sistematski pregledi djece iz škole
Džemaludin Čaušević. U 2012. godini ambulanta je primila 1296 djece na prvi pregled a
750 djece na ponovne preglede.
Također, djeca osnovnih škola koja su ljetovala sa Fondom imaju obavezu prije
putovanja otići na pregled u ambulantu radi sprečavanja neželjenih problema na
ljetovanju.
Druge vrste pomoći za liječenje uglavnom se odnose na dodjele jednokratnih
pomoći za kupovinu lijekova, posjete bolesne djece u kućama ili bolnicama i sl.
U toku svog dugogodišnjeg rada Fond „IKRE“ je imao značajnije pomoći u
liječenju djece, pogotovo oboljele od teških bolesti ili invalida.
Za troje djece oboljele od leukemije obezbijedili smo preko naših donatora iz
Italije ( Pescara i Vicenzi), kompletno liječenje i operacije. Za dvoje djece amputirce,
također operacije i proteze u Pescari i druge operacije (pete i vilice) u Vicenzi.
Za jednog dječaka izliječenog od leukemije Nevresa Osmića, donatori su
obezbijedili i dalje školovanje u Italiji i on je sada student.
c) Učešće djece na internacionalnim manifestacijama
Saradnja sa Turskom
Djeca boraca, članovi folklorne sekcije Fonda „IKRE“ učestvovali su u 2012. godini
na „Festivalu djeteta“ u Istanbulu od 16. – 24. aprila. Na festivalu je učestvovalo 36
zemalja, između ostalih Rusija, Indonezija, Ukraina, Kipar, Rumunija, Albanija,
Venecuela, Slovenija, Makedonija i druge.
Naša folklorna grupa sastojala se od 6 parova koji prema ugovoru koji je Fond „IKRE“
sklopio sa KUD-om Gajret, čine sastavni dio tog kulturno umjetničkog društva. Na
festivalu su nastupali tri puta sa igrama naroda Bosne i Hercegovine. U toku festivala
upriličene su i posjete gradonačelniku, historijskim spomenicima, organizovane
utakmice i lijepa druženja sa ciljem širenja prijateljstva među narodima.
14
d) Edukativno – rekreativne aktivnosti
Neum 15.07.2012. – 22.07.2012. godine
Grupa od 67 djece i pet vodiča boravila je u Neumu od 15.07.2012. do 22.07.2012.
godine. Smješteni su u hotelu Zenit u trokrevetne sobe sa obezbijeđenim punim
pansionom. U toku boravka u Neumu osim plivanja organizovane su i druge aktivnosti na
sportskim terenima koje posjeduje hotel. Svaki dan od 18:30 do 20:00 sati djeci su
organizovane utakmice odbojke, košarke i nogometa.
Za djecu koja nisu znala plivati organizovani su časovi plivanja, tako da je osmero djece
naučilo plivati. Osim sportskih aktivnosti organizovani su i kvizovi iz općeg znanja,
bosanskog jezika i književnosti.
Za najuspješnije od njih dodijeljene su nagrade.
Organizovan je i zabavni program u kome su djeca mogla iskazati i svoj talenat plesanja
ili pjevanja. I naravno, veliko interesovanje pokazali su za izbor MIS i MISTER Neuma
2012. Izabran je također i učenik koji je u toku boravka imao najbolje ponašanje.
Red.br.
DESTINACIJA
1.
2.
Istanbul- Turska
Neum
UKUPNO:
BROJ
DJECE
12
67
79
tabela br. 15
V OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA
Svi planirani poslovi u 2012. godini su ostvareni, osim stipendija za 2012/13
godinu koje dodjeljuje Grad Sarajevo Fondu „IKRE“, zbog konstituisanja gradske vlasti.
Međutim i ove stipendije će biti ostvarene samo sa zakašnjenjem. Očekujemo potpisivanje
ugovora u toku 2013. godine jer su sredstva predviđena u budžetu grada.
Realizovali smo podjelu stipendija Fonda, stipendija Ministarstva za boračka
pitanja i sve druge pedviđene projekte čime možemo biti zadovoljni, pogotovo zbog
činjenice da su u prošloj godini u Fondu bila zaposlena samo pet zaposlenika.
Ono čime posebno možemo biti zadovoljni je veliki broj ostvarenih donacija na
osnovu kojih je podijeljen veći broj stipendija, jednokratnih pomoći i plačanja školarina
na našim i Internacionalnim Univerzitetima.
15
Značajno je i što smo u prošloj godini potpisali ugovor sa novim donatorom, ali i
zadržali ostvarivanje obečanih donacija od ranijih donatora. Donatori su uglavnom iz
inostranstva ali ima naravno i naših ljudi koji su pomogli djeci ili uplačivanjem stipendija
ili plačanjem školske užine i udžbenika i svima smo jako zahvalni.
Ono što čini naš rad još pozitivnijim je činjenica da donatorska sredstva koja su
obezbijeđena u 2012. godini, kao i večini prošlih godina, su veča od materijalnih troškova
Fonda, što svakako opravdava naše postojanje i kvalifikuje naš rad.
R/B
1.
2.
3.
4.
VRSTA POMOĆI
2012. godina
Stipendije
5030
Školski pribor
265
Školske užine
1313
Jednokratne pomoći (naše i od
453
stranih donatora)
5.
Instruktivna nastava
64
6.
Kursevi na računaru i stranih
110
jezika
7.
Edukativno
–
rekreativna
79
putovanja
i
učešće
na
internacionalnim manifestacijama
8.
Posjeta porodicama
35
UKUPNO
7349
Usluge zubne ambulante
1296
UKUPNO
8645
Rezultati poslovanja u 2012. godine
Spisak donatora iz zemlje
1. Hidroinvest
2. Info studio
3. Divel d.o.o.
4. Bosna sunce osiguranje
5. Bihamk
6. Bellissima d.o.o.
7. Gradska Uprava grada Sarajevo
8. Porodica prof.dr. Amele Kulenović
9. Porodica dr. Fatime Spahović
10. Porodica prof. dr. Mehmeda Bašagića
11. Porodica dr. Edhema Rustempašića
12. Gospodin Harun Imamović
13. Gospođa Bahrija Murga
14. Gospođa Bešović Fikreta
15. Mr. Alihodžić Advija
tabela br. 16.
Spisak donatora iz inostranstva
1. Prof.dr. Mehmet Birpinar
2. Nevzat Demir ( Firat plastic caucuk )
3. Engin Yesil (Yesil Hollding Company )
4. Internacionalni Univerzitet u Sarajevu
5. Yeditepe Univerzitet – Istanbul
6. Bešiktaš Kultur Merkezi
7. Aram Elektik Uretim Birlik Ankara
8. Kemal Baysak – počasni Konzul BiH – Izmir
9. Sedad Zincirkira
10. Anil Tilki
11. Đelal Kopuz
12. Selahatin Šahin
13. Omer Salman
14. Bahri Turan
15. Erkan Kisar
16. Filip Hall
16
tabela br. 17.
VI PROGRAMSKA ORIJENTACIJA
Iako ekonomska situacija u zemlji nije obečavajuća, našim programom rada mi smo
predložili da se zadrže svi dosadašnji poslovi Fonda „IKRE“, osim instruktivne nastave. S
obzirom da je instruktivna nastava imala za cilj da pripremi djecu nezaposlenih boraca za
polaganje prijemnih ispita u srednjim školama, a u obrazovanju su napravljene značajne
promjene, mislimo da organizovanje ove vrste nastave nema više svoje opravdanje.
Godišnja sredstva iz dotacije Fonda su smanjena i prema tome ćemo morati smanjiti broj
korisnika.
Naravno naša stalna orijentacija je nači što više donatora. Iako je Fond do sada imao
značajan uspijeh u tome, činjenica je da donatori sve više svoju pomoć usmjeravaju u
neke druge zemlje čiji problemi su rat, elementarne nepogode i slični problemi, sada
aktuelni.
VII PREGLED UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE, KADROVSKE I
MATERIJALNE OSPOSOBLJENOSTI
U Fondu „IKRE“ po Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
predviđeno je ukupno osam zaposlenika. Trenutno je u Fondu uposleno pet zaposlenika
koji po svojoj stručnoj spremi, radnom iskustvu i ostalim uslovima zadovoljavaju kriterije
propisane pomenutim Pravilnikom.
Broj i struktura zaposlenih
Stručna sprema
VSS
VŠS
SSS
VKV
KV
KV
NK
Broj
zaposlenih
31.12.2012.god.
2
1
1
1
17
UKUPNO:
5
tabela br. 18.
Što se tiče materijalne osposobljenosti potrebno je istaći da je ona na dobrom
nivou, te da uposlenici čiji opis posla to zahtjeva imaju obezbijeđene računare, printere i
ostala sredstva za rad. Fond također posjeduje deset računara i printer koji koriste djeca
koja pohađaju kurseve rada na računarima.
Fond “IKRE” nastoji u toku svake godine da obezbijedi prisustvo svojih
uposlenika seminarima, radionicama kao i drugim obukama koji su usko vezani za
obavljanje poslova na kojima su angažovani kako bi se doprinijelo što boljem poboljšanju
kvalitete rada.
VIII NAČIN OSTVARIVANJA SARADNJE SA DRUGIM
ORGANIZACIJAMA I ORGANIMA
S obzirom na činjenicu da smo u 2012. godini ostvarili veliki broj donacija pokazuje da
smo uspostavili kontakte sa mnogim organizacijama iz zemlje i inostranstva, i sve smo ih
već spomenuli u našem Izvještaju: Ministarstvo za privredu i okoliš Republike Turske,
Počasni Konzulat BiH u Izmiru, KUD Gajret i dr.
Posebno važna saradnja i ugovor u 2012. godini je onaj potpisan sa humanitarnom
organizacijom Yesil Holding Company, Firrat Plastic Company i Univerzitetima – IUS iz
Sarajeva i Yeditepe University iz Istanbula.
Imamo dobru saradnju sa resornim Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo i
izuzetno dobru saradnju sa Udruženjima boračkih organizacija Kantona Sarajevo, ali i sa
općinskim organizacijama boraca.
Sa općinskim službama za obrazovanje Kantona Sarajevo redovno razmjenjujemo
podatke o dodjeli stipendija kako bi se izbjeglo dupliranje stipendija za pojedine
kandidate.
Sarađujemo i sa školama iz Kantona Sarajevo koje su nam pružile značajnu pomoć u
realizaciji obezbjeđivanja školskih užina i instruktivne nastave.
Također smo u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja i Ministarstvom za saobračaj
omogučili prijem pripravnika preko Zavoda za zapošljavanje na zahtjev tadašnjih
Ministara ova dva Ministarstva.
DIREKTOR
Enisa Rustempašić, prof.
18
Vlada Kantona Sarajevo na svečanoj dodjeli stipendija za 1930 studenata i učenika
Vlasnici Firrat Plastic fabrike Nevzat i Tarik Demir i Prof.dr. Mehmet Birpinar
prilikom dodjele 59 stipendija Fondu „IKRE“ i 8 stipendija studentima IUS-a.
19
Čestitke Guvernera Istanbula Husein Avni Mutlu i Ministra za obrazovanje Dr.
Muammer Yildiz studentima koji su dobili stipendije Yeditepe Univerziteta u Istanbulu.
Vlasnik Yesil Holding Company A.S., Engin Yesil koji je dodijelio 50 stipendija, 40
jednokratnih pomoći i 90 pari cipela našim korisnicima
20
Sportske aktivnosti na edukativno-rekreativnom putovanju u Neumu
Dodjela diploma za organizovana takmičenja na edukativno-rekreativnom
putovanju u Neumu
21
Naša folklorna grupa predstavila narode Bosne i Hercegovine na „Festivala djeteta“ u
Istanbulu 2012. godine ( igre i nošnje iz Sarajeva, Teslića i Kreševa)
22
PRILOZI
Izvještaj o radu direktora za 2012. godinu
U toku 2012. godine, u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima utvrđenim u
Odluci o preuzimanju prava osnivača Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje djece
boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ („Službene novine
Kantona Sarajevo“ broj 9 / 04 – prečišćeni tekst i 31/07) kao i Statutom Fonda „IKRE“
(„Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 27/06 i 13 / 08) direktorica Fonda „IKRE“ je,
izvršila sljedeće poslove:
-
-
-
-
u zakonskom roku sačinila i podnijela Upravnom odboru Izvještaj o radu i Izvještaj
o finansijskom poslovanju Fonda za 2011. godinu, te prijedlog Programa rada za
2012. godinu;
prisustvovala sjednicama Upravnog odbora i izvršavala donesene odluke i
zaključke;
u skladu sa Programom rada organizovala rad Fonda;
vršila nadzor dopunjavanja baze podataka na osnovu socijalne karte korisnika, na
osnovu koje je donosila odluke o vrstama i količini pomoći pojednim korisnicima;
izvršavala poslove po usvojenom Finansijskom planu za 2012. godinu vodeći
računa o ekonomičnosti;
blagovremeno odlučivala o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika
Fonda koja proizilaze iz njihovog radno-pravnog statusa;
u toku 2012. godine mnogobrojnim apelima uspjela da potakne jedan broj pravnih
i fizičkih lica za plaćanje školske užine, kupovinu školskog pribora i stipendiranje;
u saradnji sa osnovnim i srednjim školama sa područja Kantona Sarajevo sa
uspjehom
realizirala projekat Instruktivne nastave za učenike osmih razreda –
kao pomoć za polaganje prijemnih ispita za srednje škole;
u saradnji sa donatorima organizovala učestvovanje djece na međunarodnoj
manifestaciji u Turskoj;
izvršila posjete porodicama koje školuju troje i više djece i porodicama kojima su
dodijeljene jednokratne pomoći;
organizovala kurseve rada na računaru i stranih jezika u Fondu“IKRE“ ;
u skladu sa članom 6. Uredbe o načinu i uslovima ostvarivanja prava na dodjelu
stipendija borcima – braniteljima Bosne i Hercegovine i njihovoj djeci („Službene
novine Kantona Sarajevo“ broj 24/02,23/04, 22/ 07 i 32/08) i raspisanim
konkursom za dodjelu stipendija Ministarstva za boračka pitanja Kantona
Sarajevo, organizirala, pratila i provjerila rad u toku bodovanja za dodjelu
stipendija u školskoj 2012/13 godini, te donijela odluku o dodjeli 1930 stipendija
Ministarstva za boračka pitanja i 900 stipendija Fonda „IKRE“;
sve podnesene žalbe za dodjelu stipendija sa pažnjom razmotrila te dala prijedlog
Ministarstvu za boračka pitanja o njihovom rješavanju;
sve podnesene molbe za dodjelu jednokratnih pomoći sa pažnjom razmotrila i
donijela odgovarajuće odluke;
sa općinskim službama za obrazovanje sarađivala na sravnjavanju spiskova
stipendista s ciljem izbjegavanja dupliranja istih;
23
-
primila veći broj stranaka koje je sa dužnim poštovanjem saslušala i pokušala
iznaći odgovarajuće rješenje za njihove probleme;
u skladu sa zakonskim odredbama zastupala Fond u najboljem svjetlu i nastojala
da uspostavi što bolju saradnju sa državnim organima i drugim licima;
prezentirala rad Fonda više puta u sredstvima informisanja;
održala dobre odnose sa dosadašnjim donatorima i pronašla nove;
potpisala ugovor sa novim donatorom Yesil Holding iz Istanbula;
obezbijedila sredstva za školovanje 8 studenata, djece šehida na Internacionalnom
univerzitetu u Sarajevu;
obezbijedila stipendije za 4 studenta na Yeditepe Univerzitetu u Istanbulu;
učestvovala u izradi Finasijskog plana Fonda „IKRE“ za 2013. godinu, te prijedlog
dostavila Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje;
DIREKTOR
Enisa Rustempašić, prof.
24
Finansijski izvještaj o poslovanju
za period I-XII 2012.
Sarajevo, februar 2013 god.
Address: Skenderija 68, Sarajevo 71 000, Bosnia and Herzegovina
Tel/fax. ++387 33 444-520;
Tel./fax. ++387 33 200 310,
E-mail address: [email protected]
Uvod
Fond 'IKRE' je budžetski korisnik koji ne posluje preko sistema trezora. Finansira se
kao grant Ministarstva za boračka pitanja, te finansijske transakcije obavlja preko vlastitog
računa.Mjerodavno ministarstvo je ministarstvo za boračka pitanja.
U svom poslovanju, Fond primjenjuje propise o računovodstvu i finansijskom izvještavanju
Budžeta-proračuna u Federaciji BiH.
Sadržaj godišnjeg finansijskog izvještaja propisan je Zakonom o proračunima u Federaci
BiH,Zakonom o trezoru,Pravilnikom o knjigovodstvu proraćuna,Uredbe o računovodstvu
proračuna,Pravilnikom o knjigovodstvu proračuna,i Peavilnikom o financijskom
izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji BiH
.
Prema članu 29. Pramvilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžetaproračuna, završni (godišnji) izvještaj sastoji se od:
a) računovodstvenih iskaza budžetskog korisnika
b) analize iskaza
Prema članu 29. i 30. Pravilnika o finansijskom poslovanju, ovaj izvještaj sadrži:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Račun prihoda i rashoda
Bilans stanja
Iskaz o novčanim tokovima
Iskaz o kapitalnim izdacima i finansiranju
Godišnji iskaz o izvršenju proračuna-budžeta
Iskaze o ostalim finansijskim podacima (obrazci A, B, C, D, E, F, G)
Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih.
Računovodstvene zabilješke
Stalna sredstva
Stalna sredstva Fonda 'IKRE' na dan 31.12.2012. godine iznose:
Red.br.
1.
2.
3.
ELEMENTI
Početno stanje
Nabavka
Otpis
Sadašnja vrijednost stalnih sredstava
PERIOD
01.01.2012
01.01.-31.12.2012
01.-31.12.2012
(1+2-3
IZNOS KM
34.665,00
0,00
7.722,00
26.943,00
2
Naprijed navedeno stanje, utvrđeno je popisom a na onovu propisa iz člana 69. do 71
Pravilnika o knjigovodstvu budžeta -proračuna u Federaciji BiH
Stanje žiro-računa na dan 31.12.2012. godine:
1.
2.
3.
4.
Stanje transakcijskog računa – Vakufska banka
Stanje deviznog računa-Union banka
Stanje računa glavna blagajna
Stanje računa Turkiš Zirat bank
UKUPNO
17.681,98
0,00
17,42
25.326,28
43.025,68
Stanje potraživanja i neizmirenih obaveza na da31.12.2012. godine je 887.323,00 km
i odnosi se na stipendiju ministarstva za boračka pitanja za period od IX - XII 2012 .
Stipendije ministarstva za boračka pitanja koje su doznačene 1.02.2013 kao i
kratkoročne obaveze iz decembra 2012. godine, izmirene su u februaru 2012. godine
I
UKUPNA AKTIVA FONDA NA DAN 31.12.2012
1.002.182
II
UKUPNA PASIVA FONDA NA DAN 31.12.2012.
1.002.182
I
II
III
IV
UKUPAN PRIHOD
UKUPAN RASHOD
VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA (DEFICIT)
VIŠAK
RASHODA
NAD
PRIHODIMA
(NADOKNAĐEN IZ VIŠKA PRIHODA IZ RANIJIH
GODINA)
2.769.376
2.782.445
13.069
Broj stalno zaposlenih je pet izvršilaca.
I UKUPAN PRIHOD
U 2012. godini, Fond 'IKRE' je ostvario ukupan prihod u iznosu od 2.769.376,00 KM.
Struktura prihoda je sljedeća:
3
Red.br.
1.
2.
IZVORI PRIHODA
BUDŽET 2012.
Prihodi iz Budžeta
Ostali prihodi
UKUPNO:
2.630.000,00
0,00
2.630.000,00
OSTVARENJE
2012
2.531.360,00
238.016,00
2.769.676,00
INDEX
96,25
105,31
Struktura prihoda iz Budžeta je slijedeća:
1.
2.
3.
Dotacija iz Budžeta
Stipendija Ministarstva za boračka pitanja
Provizija i pomoć za ostale projekte
UKUPNO:
650.000
1.872.000
9.360
2.531.360
Struktura ostalih prihoda je slijedeća:
1.
2.
3.
Stipendije iz Turske
Stipendije sa domaćeg tržišta
UKUPNO:
87.872
150.144
238.016
U Struktri stpendija sa domaćeg tržišta najznačajniju stavku čine stipendije grada Sarajeva u
iznosu od 133.765,00 KM za 221 stipendiju.
U 2012. godini je evidentan višak rashoda nad prihodima (deficit) u iznosu od
13.069,00 KM koji je utrošen za dodjelu pomoći u vidu besplatne užine za djecu boračke
populacije, na na osnovu povećanih zahtjeva uzrokovanih teškom ekonomskom situacijom.
I ANALIZA RAČUNA PRIHODA I RASHODA (OBRAZAC PR U
TABELARNOM PREGLEDU)
Ovaj računovodstveni iskaz pokazuje ukupne prihode i rashode izvještajne godine,
odnosno višak i manjak prihoda nad rashodima, ne uzimajući u obzir primitke i izdatke po
osnovu kapitalnih finansijskih transakcija.
Dakle, u ovom obrazcu je prikazan samo jedan segment budžetskog rezultata. Drugi segment
je razlika između kapitalnih i finansijskih primitaka i izdataka, koja se u godišnjem obračunu
iskazuje u izvještaju o kapitalnim izdacima i finansiranju (obrazac KIF). Tek oba ta dva
segmenta daju stvarnu sliku budžetskog rezultata koja se zbirno iskazuje u obrazcu GIB
(godišnji izvještaj o izvršenju Budžeta).
4
Prema tome, ukupni deficit postoji, jer su ukupni primici manji i od ukupnih rashoda i
izdataka za 13.069,00 KM a nadoknađeni su iz viška prihoda ranijih godina.
.
Ukupni rashodi iznose 2.782.445,00 KM (konta klase 6) i sastoje se iz zbira analitičkih konta
glavne kategorije klase 6.
Struktura tekućih rashoda u 2012 godini je slijedeća:
KONTO
ELEMENTI
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih i
skupštinskih zastupnika
612000 Doprinosi poslodavca
613000 Izdaci za materijalne usluge
614000 Tekuće potpore
UKUPNO
BUDŽET
152.000
IZVRŠENJE
133.176
INDEX
87,61
13.000
81.862
2.368.138
2.615.000
12.707
60.817
2.575.745
2.782.445
97,74
74,29
108,76
106,40
Iz naprijed navedenih pokazatelja, evidentno je, da su plaće i naknade troškova
zaposlenih i troškovi Upravnog i Nadzornog odbora u ukupnom iznosu od 206.700,00 KM ili
31,80 % od Budžetske godišnje tranše u iznosu od 650.000,00 KM, ili 7,46% od ukupne
veličine ostvarenog prihoda u iznosu od 2.769.376 KM, što se vidi u obrazcu izršenja
Budžeta (tabela GIB).Istovremeno ako se ovaj vid trošenja posmatra u odnosu na planiranu
veličinu, izvršen je sa 74,29 % odnosno za 25,71 % manje.
Struktura plata i naknada (obrazac posebni podaci, revizorski izvještaj, napomena 3. i
3 .1 .)
Neto plata za 5 uposlenika:
Doprinosi iz plaća i na plaće
Ostale naknade, doprinosi i porez
Doprinosi na plaće
UKUPNO
Struktura naknada uposlenim i naknada
Upravnom i Nadzornom odboru
Porez i dopr. Upravni i nadz.od.
Naknade Upravnom odboru
Naknadne Nadzornom odboru
UKUPNO
50.028
38.035
45.113
12.707
145.883
4.104
7.882
7.882
19.868
5
Ukupni izdaci za materijal i usluge u 2012. godini iznosili su 60.817,00 KM ili za
21.045,00 KM od planirane veličine. Struktura materijalnih troškova je sljedeća
KONTO
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
ELEMENTI
Putni troškovi u
inostranstvo
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne
usluge
Nabavka materijala
Usluge prevoza i goriva
Unajmljivanje imovine i
opreme
Izdaci za tekuće
održavanje
Izdaci za bankarske
usluge
Ugovorene usluge
UKUPNO:
BUDŽET IZVRŠENJE
8.000
5.544
INDEX
69,30
5.000
7.500
1.906
7.479
38,12
99,72
4.500
2.000
23.912
3.572
1.822
21.019
79.37
99,10
87,90
5.000
4.636
92,72
3.000
2.239
74,63
22.950
81.862
12.600
60.817
54,90
74,29
Iz naprijed navedenog, evidentno je racionalno trošenje budžetskih sredstava, što je vidljivo iz
obrazca GIB.
Grantovi pojedincima u 2012. god su iznosili 2.575.745 KM.
Struktura grantova pojedincima je slijedeća:
1.872.000
2.
3.
Stipendija Ministarstva za boračka
pitanja
Stipendija Fonda 'IKRE'
Provizija na stip. Ministarstva
4.
5.
6.
7.
8.
Stipendija grada Sarajeva
Užina
Stipendija privatni sektor
Edukativno-rekreativne ekskurzije
Pomoć školski pribor
134.188
88.759
10.300
30.532
7.550
10. Pomoć eskurzija
11. Pomoć socijalno ugroženim
11. Pomoć za kurs informatike, engleskog i
turskog jezika
12. Instruktivna nastava
6.492
24.400
4.132
14. Stipendija Turska
15. Stipendije iz Italije
16. Ostali vidovi pomoći soc. ugr.
102.558
54
7.748
1.
272.181
9.360
5.491
6
2.575.745
UKUPNO:
Iz naprijed navedene tabele, evidentna su davanja djeci boračke populacije koja su opširno
elaborirana u Izvještaju o radu, a ovdje su dati finansijski pokazatelji i izvori finansiranja.
Najveću stavku u ovim troškovima čine stipendije Ministarstva za boračka pitanja u iznosu
od 1.872,000 KM i odnose se na isplate 2200 stipendija za drugo polugodište školske
2011./2012. godine i 1.930 stipendija za prvo polugodište školske 2012/2013. Izvor
finansiranja je Budžet Kantona Sarajevo.Provizija za ovu stipendiju iznosila je 9.361,00 KM.
Stipendija Fonda 'IKRE' je iznosila 272.181,00 KM i isplaćena je iz dotacije iz Budžeta
Kantona za 269 djece za drugo polugodište 2011/2012 i 270 djece za 2012/2013.
§ Sredstva za isplatu užine iznose 88.759,00 KM – izvor finansiranja je Budžet Kantona
Sarajevo i pomoć prikupljena iz apela Fonda 'IKRE' građanima i preduzećima te viškom
prihoda iz ranijih godina i odnose se na prosječno 1313 djece za dva polugodišta.
§ Stipendija Grada Sarajeva iznosila je 134.188,00 KM za 221 djece.Izvor finansiranja je
Gradska uprava.
§ Edukativno-rekreativne ekskurzije su iznosile 30.532,00 KM i odnose se na 79 djece koja
su boravila u Neumu i Turskoj (dječiji festival).
§ Troškovi instruktivne nastave iznosili su 5.491,00 KM. Izvor finansiranja je Budžet Kantona
Sarajevo, a broj učenika je 64..
§ Pomoć socijalno ugroženim kategorijama je iznosila 24.400,00 KM. U sklopu ove stavke je
i Projekat obilaska porodica koja školuju troje i više djece.
Broj korisnika ovog vida pomoći je 453.
§ Stipendije privatnih lica su iznosile 10.300,00 KM a to je pomoć iz paušala gospodina
Haruna Imamovića iz O.V. Stari grad, preduzeća Bihamk, Info studio, porodica Spahović,
porodica Kulenović. Stipendije i pomoć (Yelsin) iz Turske iznosile su 102.558 i raspoeđene
su na 90 djece.
§ Svi naprijed navedeni projekti su opširno prikazani u izvještaju o radu. Značajno je
naglasiti da je u 2012. godini cirka 8.651 dijete koristilo razne vidove pomoći, uključujući i
usluge besplatne zubarske ambulante.
U nastavku izvještaja, dajemo pregled izvještaja o izvršenju finansijskog plana:
TABELARNI PRIKAZ IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANSIJSKOG PLANA
EKONOMS
KI KOD
SUB
ANALITI
KA
1
2
PRIHODI
OPIS
FINANSIJSKI
PLAN FONDA
'IKRE' ZA
2012
IZVRŠENJE
FINANSIJSKOG
PLANA ZA 2012.
IZVRŠENJE
FINANSIJSKOG
PLANA ZA 2011.
INDEX
5/4
3
4
2.615.000
5
2.769.376
6
2.760.654
7
105,90
7
POTPORE
(GRANTOVI)
Tekuće potpore iz
inostranstva
Tekuće potpore iz zemlje
PRIHODI IZ BUDŽETA
UKUPNI PRIHODI
731000
732000
780000
-
-
-
-
-
87.872
108.492
-
2.630.000
2.630.000
148.938
2.532.566
2.769.376
201.562
2.450.600
2.760.654
96,29
105,30
EKONOMS
KI KOD
SUB
ANALITI
KA
OPIS
FINANSIJSKI
PLAN FONDA
'IKRE' ZA
2012
IZVRŠENJE
FINANSIJSKO
G PLANA ZA
2012.
IZVRŠENJE
FINANSIJSKOG
PLANA ZA 2011.
INDEX
5/4
1
610000
611000
611100
611200
2
3
TEKUĆI RASHODI
Plate i naknade
Bruto plaće i naknade
Naknade troškova
zaposlenih
Doprinosi poslodavca
Izdaci za materijal i usluge
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavka materijala
Izdaci za usluge prevoza i
goriva
Unajmljivanje imovine i
opreme
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci za bankarske usluge
Ugovorene usluge
TEKUĆI GRANTOVI
GRANTOVI
POJEDINCIMA
KAPITALNI IZDACI
Nabavka opreme
UKUPNO RASHODI
VIŠAK PRIHODA NAD
RASHODIMA
VIŠAK RASHODA NAD
PRIHODIMA
4
2.615.000
152.000
104.000
48.000
5
2.782.445
133.176
94.024
39.152
6
2.747.195
132.807
94.699
38.108
7
106,40
87,61
90,40
81,56
13.000
81.862
8.000
5.000
7.500
4.500
2.000
12.707
60.817
5.544
1.906
7.479
3.572
1.822
11.750
69.867
7.442
3.204
6.496
3.575
50
97,74
74,29
69,30
38,12
99,72
79,37
91,10
23.912
21.019
24.924
87,90
5.000
3.000
22.950
2.368.138
2.368.138
4.636
2.239
12.600
2.575.745
2.575.745
1.163
2.106
20.907
2.532.771
2.532.771
92,72
74,63
54,90
108,76
108,76
15.000
2.630.000
-
2.782.445
-
22.411
2.769.606
8.952
105,79
-
-
13.069
-
-
612000
613000
613100
613200
613300
613400
613500
613600
613700
613800
613900
614000
614200
821300
Iz naprijed navedenog prikaza,evidentno je racionalno trošenje i uklapanje u Budžet za 2012.
godinu.
Na rad Fonda u toku 2012 godine nije bilo primjedbi.
Broj zaposlenih izvršilaca je pet (5).
8
Februar 2012 godine
9
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
2
2
Download

Z A K LJ U Č A K - Skupština Kantona Sarajevo