Nejdůležitější kvalitativní parametry vody a jejich optimální nastavení
Hodnota pH
Hodnota pH je nejdůležitější veličinou, která charakterizuje kvalitu vody. Udává, zda je
voda alkalická nebo kyselá a jaké jsou vytvořeny životní podmínky pro živé organizmy a
vodní rostliny. Optimální hodnoty pH by se měly pohybovat v rozmezí 7,5 – 8,5. Ve většině
nedotčených přírodních vodních ploch, obsahujících vápník a které jsou ve styku
s atmosférickým kysličníkem uhličitým, je tato hodnota „nastavena“ na 8,2 - 8,3. Při
hodnotě pH 8,3 má voda i největší samočisticí schopnost. Toto je způsobeno nastavením
koncentrované rovnováhy ve vodě rozpuštěným kysličníkem uhličitým ve formě
hydrogenkarbonátů a karbonátů. V neposlední řadě hraje hodnota pH významnou roli
v oblasti obsahu čpavků a dusitanů, resp. jejich toxicity. Čím více se hodnota pH odchyluje
od optimální hodnoty pH 8,3, tím více se zvyšuje nebezpečnost dusitanu NO2 a čpavku
NH3.
Doporučené prostředky na úpravu vody:
Söll -TeichStarter – u jezírek s čerstvě napuštěnou vodou
Söll - TeichFit – u starších jezírek s výjimkou těch, kde je silný výskyt řas
Söll - KoiStabil – velmi rychlá účinnost, vhodné zejména pro chovatele KOI
Lavaris - OptiLake – základní prostředek na ošetření vody
xxxxx
Vodivost vody
Na tento parametr můžeme nahlížet jako na měřítko obsahu soli. Vody chudé na její ionty
mají nízkou vodivost. Např. mořská voda vykazuje vodivost vysokou. Vodivost vody se
vykazuje v jednotkách mic. S/cm = mic. Siemens/cm. Sladká voda by měla vykazovat
hodnotu mezi 300 – 1200 mic.S/cm. Pokud by měla nižší hodnoty, než je uvedeno, pak je
velmi náchylná na reagování i při sebemenších vlivech, a to pak může vést např.
k drastickým změnám hodnoty pH. Pokud vodivost vody vykazuje hodnoty nad 1200
mic.S/cm, pak již opustila oblast sladké vody.
xxxxx
Celková tvrdost – značíme jako „GH“ (Grad deutsche Härte)
Voda obsahuje, již kromě zmíněných rozpuštěných plynů, rovněž rozpuštěné minerály
(ionty). Důležitou roli zde hrají především ionty hořčíku a vápníku. Tyto označujeme jako
základní stavební kameny tvrdosti vody. Koncentrace rozpuštěného hořčíku a vápníku ve
vodě – např. ve formě jejich chloridů – tvoří pak celkovou tvrdost vody. Celková tvrdost
vody je rovněž velmi důležitý kvalitativní parametr pro funkčnost celého ekosystému.
Žádná ryba, ani rostlina nemůže přežít v absolutně čisté vodě bez iontů. Ve vodě bez
minerálů nemůže existovat život. Tvrdost vody je udávána v jednotkách °dH (stupeň
německé tvrdosti) nebo v jednotkách mmol/l. Přírodní sladká voda mívá obvykle hodnotu
GH na úrovni 5 – 20°dH. GH je součet permanentních a přechodných hodnot.
Doporučený prostředek:
Söll – GH-Plus – okamžitá korektura nízké hodnoty
xxxxx
Uhličitanová tvrdost „KH“ (Karbonathärte)
Pro stabilizaci hodnoty pH ve vodě má rozhodující význam přítomná koncentrace
kalciumhydrogenkarbonátu. Měřítkem této koncentrace je stupeň uhličitanové tvrdosti
KH. Dostatečná uhličitanová tvrdost pak ovlivňuje stabilitu hodnoty pH. Vody s dostatečně
vysokou uhličitanovou tvrdostí pak hodnotíme jako dostatečně stabilizované nebo
„vypuferované“ vody. Za těchto předpokladů nedochází ve vodě v průběhu 24 hod. k tak
velkým výkyvům v pH, které by v opačném případě uvedly jezírko a vše živé v něm do
stresového stavu. Biologická rovnováha by byla narušena. Výše KH se opět uvádí
v hodnotách °dH nebo také mmol/l. Dostatečné hodnoty se pohybují v rozmezí 5-12°dH.
Vždy dbejte na to, aby KH nebyla nižší jak 5°dH. Jinak je ji třeba doplnit a vodu opět
vystabilizovat.
Doporučené prostředky:
Söll – TeichFit
Söll – TeichStarter
Söll – Koi-Stabil
Söll – GH-Plus
Lavaris – OptiLake
xxxxx
Dusitan (nitrit) NO2
Nitrit je ve vodě rozpustná, anorganická sloučenina dusíku, která ve vodě vzniká zejména
tehdy, když biologické odbourávání organických látek (živin) plně nefunguje. Takové látky
jsou např. zbytky krmení pro ryby, listy z vodních rostlin, rybí výkaly, pyly, hmyz atd. Další
možností je nadbytek dusíku ve vodě po bouřkách, kdy je nízkým tlakem do vody doslova
vtláčen dusík z atmosféry. Toho je v atmosféře 74%! Za normálních okolností by neměl být
obsah dusitanů ve vodě zjistitelný – čili nula, pokud jezírko/filtrace biologicky optimálně
pracuje. Ale již koncentrace dusitanu 0,2 mg/l může mít dlouhodobě pro jezírko, resp. ryby,
bakterie a rostliny katastrofální následky. Vše živé se může otrávit. Důležitou negativní
vlastnosti dusitanu ve vztahu k rybám je skutečnost, že se dusitan zkoncentruje a znemožní
okysličení krve. Pro obsah dusitanu a jeho toxicitu je velmi důležitá hodnota pH. Čím je
hodnota pH nižší, tím je „jedovatost“ dusitanu vyšší. Rovněž obsahy dusičnanu NO3 a
amonia NH4 jsou veličinami, ovlivňující obsah dusitanu. Pokud jsou vysoké, pak je to
signál, že narušené biologické rovnováhy. Důsledek toho je, že mikroorganizmy, které mají
za úkol tyto škodlivé látky odbourávat, jsou ve stresu, nedělí se a nedostatečně „pracují“.
Doporučené prostředky:
Söll - Koi-Stabil – doporučován při otravě dusitanem, odstraňuje bezpečně nadbytečný CO2
Söll - TeichFit – napomáhá proti zatížení vody těžkými kovy a otravě amoniakem
Söll - SauerstoffAktiv – aktivní kyslík
Söll - FischMineral – intenzivně působí pro rychlou likvidaci NO2 a NH3
Söll - Ph-Minus – intenzivně působí proti akutnímu nebezpečí otravy amoniakem
Lavaris – OptiLake, OxyActive
Výměna vody max. 1/3 denně a tu ihned upravit – viz. výše, až budou kvalitativní
parametry opět v pořádku.
Posílení biologické aktivity ve filtraci nebo jezírku. Pro tento účel slouží přípravky:
Söll – FilterstartrerBakterien, BioBooster, VitalTonikum, TeichschlammEntferner
Lavaris - SiltEx
xxxxx
Amoniak NH3/amonium NH4
Amonium/amoniak je rovněž jako dusitan ve vodě rozpustitelná dusíkatá sloučenina, která
vzniká z nedostatečného mikrobiologického odbourávání organických zbytků a nečistot,
jako jsou rybí výkaly, hnojiva, ale i povrchová voda, která do jezírka natekla. Rozhodující
veličinou pro projev toxicity je i v tomto případě hodnota pH. Zjednodušeně řečeno, se
stoupající hodnotou pH stoupá i jedovatost čpavků. V kyselém prostřední se jedná o
amonium NH4, které postupně přechází se zvyšující se hodnotou pH do prostředí
alkalického/zásaditého a stává se amoniakem NH3. Amoniak silně poškozuje kůži ryb.
Doporučené prostředky:
Söll – Koi-Stabil, TeichFit, FischMineral, pH-Minus, SauerstoffAktiv
Lavaris – OptiLake, OxyAktive
Výměna vody max. 1/3 denně a tu ihned upravit – viz. výše
xxxxx
Nitrát/dusičnan NO3
Nitrát je rovněž ve vodě rozpuštěnou sloučeninou dusíku. Není si přímo jedovatý, ale slouží
hlavně jako potrava pro řasy. Je přímým produktem nedostatečné biologické aktivity
v jezírku.
Doporučené prostředky:
jako u dusitanu – viz. výše
xxxxx
Fosfát
Fosfáty jsou hlavní potravní složkou pro řasy. Limitní hranice leží u 0,03 mg/l. Již při
minimálním překročení může dojít k masovému a dramatickému růstu řas. Fosfáty jsou
rovněž obsaženy v krmení pro ryby. Každé krmení obsahuje určitý podíl fosforu z rybí
moučky. Voda z řádu může rovněž obsahovat vysoký podíl fosfátu. Je třeba vždy ověřit u
vodáren! Dalším zdrojem může být i povrchová voda, kameny atd. Fosfáty jsou „uloženy“
ve vodních rostlinách. Proto se může stát, že řasy vykazují nadměrný růst, ale ve vodě
samotné nebyl fosfát zjištěn. Má to však jeden háček. V okamžiku, kdy rostliny nebo řasy
odumřou a začnou se ve vodě rozkládat, tak se veškeré fosfáty opět do vody uvolní a slouží
jako stavební kámen pro další generaci řas. Fosfáty se přirozenou cestou odstraňují velmi
obtížně. Proto nabízíme specielní produkty, které jsou schopny fosfáty vázat nebo snížit
jejich obsah. Fosfáty a řasy jsou nejčastějšími problémy jezírek.
Doporučené prostředky:
Söll – PhosLock Algenstopp – fosfát je přeměněn na apatit
Söll – TeichschlammEntferner – váže fosfor a preventivně působí proti růstu řas, likviduje
kaly
Lavaris – SiltEx a SeDox
xxxxx
Boj proti řasám
Doporučenými prostředky jsou:
Söll – FadenalgenVernichter, AlgoSol, AlgoSol forte
Lavaris – AlgoLon a AlgoClear
xxxxx
Limitní hranice jednotlivých prvků u vody pro jezírka
-
Amoniak
Amonium
Kadmium
Chlór
Železo
Železo
Kobalt
Měď
Mangan
Nikl
Dusičnan
Dusitan
Rtuť
Sulfát
od 0,05 mg/l
od 0,5 mg/l
od 4,0 mg/l
od 0,4 mg/l
od 0,5 mg/l pro zvířata
od 1,0 mg/l pro rostliny
od 35,0 mg/l
od 0,14 mg/l
od 650 mg/l
od 30,0 mg/l
od 100-300 mg/l
od 0,1 mg/l
od 0,25 mg/l
od 250 mg/l
Zpracoval: ing. Josef Bečka – INET INterEkoTechnik s.r.o., Bosyně 11, 27724 Vysoká
Březen 2011
Download

Nejdůležitější kvalitativní parametry vody