Informace pro rodiče a nové členy Základní údaje Název:
Adresa sídla:
Rugby Club Tatra Smíchov, o.s. Štefánikova 65, 150 00 Praha 5 IČ: 49629018, DIČ: CZ49629018 Registrace: L 5685 u Městského soudu v Praze Bankovní účet 3306558/0300 ČSOB, a.s. Korespondenční adresa: Pod Homolkou 172/38, 150 00 Praha 5 Adresa hřiště:
Podbělohorská ul./Smrčinská ul., Praha 5 Sekretářka: KatkaSucha@email.cz, tel. 723 615 293 www.tatrasmichov.com Verze 09 2014 Strana 1 z celkem 6 Přihlášení Podmínkou přihlášení do klubu RC Tatra Smíchov je kromě dohody s trenérem (což bývá většinou po prvním vyzkoušeném tréninku), vyplnění a odevzdání vstupních formulářů a zaplacení členských příspěvků. Vstupní formuláře: ● evidenční list ● vstupní dotazník hráče ( kde jsou detailně uvedeny alergie, zdravotní omezení atd.) ● prohlášení o vstupní lékařské prohlídce podle § 4 odst. 3 písm. a) a b) vyhlášky č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu; v případě hráčů mladšího ročníku kategorie U11 a nižších kategorií postačí potvrzení lékaře, že dítě je schopno hrát ragby ● průkazovou fotografii pro vystavení licence ● doklad o zaplacení členských příspěvků Vstupní lékařskou prohlídku, jejíž součástí je podle uvedené vyhlášky i zátěžový test, je možné absolvovat v Institutu sportovního lékařství, kde činí cena 1200 Kč nebo u jiného sportovního lékaře. Příspěvky Roční členské příspěvky činí podle rozhodnutí valné hromady klubu konané dne 15.4.2013: za děti a mládež 3 500,­ Kč za dospělé hráče 4 000,­ Kč za dívky a ženy
2 500,­ Kč za veterány
2 500,­ Kč za ostatní členy 500,­ Kč Informace k platbě Příspěvky se platí na účet klubu vedený u ČSOB, a.s. č. 3306558/0300. Jako VS uveďte rodné číslo a do poznámky uveďte jméno člena. Platit příspěvek je možné buď jednorázově do 31.3. a nebo ve dvou stejných splátkách (první polovina do31.3., druhá do 30.9.). Nový člen platí roční příspěvek za celé pololetí, ve kterém se přihlásí. Sourozenecké slevy Pokud jsou členy klubu sourozenci (posuzováno vždy k 1.1. příslušného roku), mladší z nich získává na členské příspěvky v příslušném kalendářním roce slevu 1 000 Kč a to naposledy v roce, ve kterém starší sourozenec dovrší 18 let. Třetí a každý další sourozenec platí snížený příspěvek ve výši 1 000 Kč. Podmínkou uplatnění této slevy je, že žádný ze sourozenců nemá k poslednímu dni předchozího roku nedoplatky na příspěvcích a jsou řádně uhrazeny příspěvky za starší sourozence za dotčený rok. Člen, který hodlá tuto slevu uplatnit, zašle současně s platbou zprávu sekretariátu klubu nebo trenérovi příslušné kategorie s rodným číslem staršího sourozence nebo údaj o čeprání slevy uvede při platbě ve zprávě pro příjemce. Sociální program Filozofií RC Tatra Smíchov je, že každý, kdo chce hrát ragby, může, a to bez ohledu na svoji sociální situaci. Pokud by výše příspěvků měla být překážkou pro členství v klubu, lze podat k výkonnému výboru RC Tatra Smíchov (prostřednictvím trenéra příslušné kategorie) žádost o snížení popřípadě prominutí členského příspěvku s podrobným popisem situace a odůvodněním. Výkonný výbor může na základě takové žádosti v konkrétním případě rozhodnout o snížení popřípadě prominutí členského příspěvku na daný rok. Za účelem posouzení žádosti si výkonný výbor může od žadatele vyžádat doplňující informace či doklady. Výkonný výbor může současně s rozhodnutím o prominutí příspěvků po projednání s hráčem Strana 2 z celkem 6 rozhodnout o závazcích hráče, které osvobození podmiňují. Údaj o prominutí příspěvků má důvěrnou povahu a nezveřejňuje se. Mimořádné okolnosti V případě, že členovi klubu brání v aktivní účasti na sportovní činnosti klubu překážka, která má zdravotní povahu, nebo dlouhodobý pobyt v zahraničí, může výkonný výbor rozhodnout o tom, že bude za příslušnou část roku (posuzováno po pololetích) hradit příspěvky pouze ve výši stanovené pro členy. Výkonný výbor může rozhodnout o snížení nebo úplném prominutí členských příspěvků i v jiných mimořádných případech. Hostování a ostaršení V případě, že je hráč uvolněn na hostování, platí i po celou dobu hostování členské příspěvky v plné výši podle kategorie, do které je zařazen. V případě, že hráč startuje za vyšší kategorii, než do jaké náleží věkem, nemá to vliv na výši členských příspěvků, které je povinen platit. Hlavní trenéři jednotlivých kategorií Minipřípravka + benjamin U6 ­ U7 Leoš Kořený, tel. 723 148 047, laika.k@centrum.cz Mladší přípravka U9 Ondřej Surga, tel. 602 370 182, surga@advokati­ohs.cz Starší přípravka U11 Martin Aschenbrenner, tel. 603 468 757, martin.aschenbrenner@prkpartners.com Ondřej Novotný, tel. 731 880 927 Mladší žáci U13 Vladimír Havel, tel. 732 938 076, ladik.havel@seznam.cz Starší žáci U15 Josef Fatka, tel 602 180 818, josef.fatka@seznam.cz Kadeti U17 Karel Šampalík, tel. 777 890 898, ksampalik@seznam.cz Junioři U19 + Muži "B" Karel Ševčík: tel. 775 346 098, sevcik.k@seznam.cz Ženy a dívky Stanislav Král, tel. 606 283 047, standakral@seznam.cz Muži "A" Mgr. Filip Vacek, tel. 608 965 755, vacek@outdoor­f.net Kategorie Rozdělení do kategorií se řídí rokem narození (nikoliv přesným datem). Mezi kategoriemi se přechází přes léto. Rozdělení ročníků pro jednotlivé kategorie pro sezonu 2014/2015: ● junioři ­ Kategorie U19 (ročníky 1996 a 1997) ● kadeti ­ Kategorie U17 (ročníky 1998 a 1999) Strana 3 z celkem 6 ●
●
●
●
●
●
starší žáci ­ Kategorie U15 (ročníky 2000 a 2001) mladší žáci ­ Kategorie U13 (ročníky 2003 a 2002) starší přípravka ­ Kategorie U11 (ročníky 2004 a 2005) mladší přípravka ­ Kategorie U9 (ročníky 2006 a 2007) minipřípravka ­ Kategorie U7 (ročníky 2008 a 2009) mini2 (benjamin) ­ Kategorie U6 ­ Tato je určena především pro zapojení dětí od čtyř let, ale také pro některé starší děti, které teprve sbírají první zkušenosti. Rozhodnutí o zařazení do kategorie U7 nebo U6 je věcí trenéra. U nejmladších dětí je vedle věku nezbytným předpokladem také schopnost zapojit se samostatně do organizovaného tréninku. Tréninky Účast na trénincích není si ce v nejnižších kategoriích povinná, ale každá neúčast je pro hráče ztrátou. V každém případě je nutné se trenérovi omluvit. Při tréninku se snažíme věnovat maximální péči všem dětem, bez ohledu na jejich absolutní výkonnost. Z důvodu ideálního vývoje každého hráče bývá vhodné děti při tréninku rozdělit do skupin podle jejich dovedností. Činíme tak bez toho, abychom skupiny pojmenovávali podle výkonnosti. Přitom neustále sledujeme vývoj každého hráče. Vhodná tréninková obuv na hřiště jsou tenisky, za vlhka turfy nebo kopačky. U dětí nejsou dovoleny kopačky s vyměnitelnými šrouby. Na sebe trenky či tepláky, triko nebo mikinu, případně šusťáky, čepici rukavice. Oblečení vždy přizpůsobte aktuálnímu počasí, protože ze hřiště se nenecháme vyhnat jen tak nějakou přeháňkou. Oblečení nesmí být opatřeno sponkami, přezkami, nekrytými zipy atp., které mohou být nebezpečné ostatním hráčům. Během tréninku ani zápasů není dovoleno používání brýlí, nošení řetízků, hodinek ani jiných doplňků, které by mohly způsobit zranění. Nezapomeňte láhev s pitím a chrániče na zuby. Letní tréninky ­ na hřišti (duben, květen, červen, září, říjen) U6
Úterý + čtvrtek
17.00 ­ 18.00 hodin ( pouze 1 hodinu ) U7 ­ U11
Úterý + čtvrtek
17.00 ­ 18.30 hodin na hřišti Podbělohorská (Smrčinská) U13 Úterý + čtvrtek
17.00 ­ 18.30 hodin U15+U17
Po, Úterý + čtvrtek
17.00 ­ 18.30 hodin na hřišti Běžecká Zimní tréninky (přibližně od poloviny listopadu do poloviny března) probíhají v tělocvičnách. Den i čas zimních tréninků se může lišit od letních tréninků. Turnaje Děti v kategoriích U6 až U15 soutěží formou turnajů. Na turnaje zveme od nejmladších kategorií všechny, včetně úplných nováčků, neboť jsou tou nejlepší cestou, jak poznat ragby a jeho atmosféru. Podmínkou účasti je odevzdání evidenčního listu, zaplacení příspěvků a předložení potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Rozpis turnajů naleznete na webu na stránce Kalendář Tatra. Na turnaje je nutné se předem přihlásit či omluvit prostřednictvím přihlašovacího formuláře pro kategorie Strana 4 z celkem 6 U6 ­ U11, a pro kategorie U13 ­ U15 pak ústně, mailem či telefonicky příslušnému trenérovi uvedené kategorie, nejpozději však do čtvrtka večer (před víkendem, kdy se hraje turnaj). Tento systém umožňuje trenérům přihlásit a rozdělit týmy během pátečního dopoledne dle aktuálního počtu přihlášených dětí a vyhnout se tak situacím, kdy na turnaj dojedou děti, které nejsou přihlášeny a nemohou si zahrát na turnaji pro nedostatek místa. Protože zápasy jsou zcela odlišnou zkušeností od tréninků, která dětem zpravidla velmi prospívá, snažíme se, aby příležitost zahrát si dostali stejnou měrou všichni hráči. Přesto se může stát, že se toho nepodaří dosáhnout, například v případě přílišné převahy soupeře, nebo pokud trenér usoudí, že to je nezbytné k ochraně dětí před pocity nadřazenosti nebo méněcennosti. Je velmi záhodno, aby rodiče při jeho rozhodnutích v tomto ohledu podporovali trenéra. Vzhledem k tomu, že turnaje a zápasy znamenají přeci jen určitý stresový faktor, jak pro hráče tak pro trenéry, žádáme rodiče o podporu, která se projevuje například včasným přihlášením na turnaj, resp. omluvou z něj, včasným příchodem na místo srazu a nezištnou pomocí v průběhu turnaje. Na turnajích prosím dodržujte tato pravidla: ● pamatujte, že děti hrají pro (svou) radost, nejen vaší; nechte je hrát jejich hru, ● nedávejte důraz na vítězství za každou cenu, dávejte dobrý příklad tím, že oceníte dobrou hru obou stran, ● vždy podporujte vaše dítě v tom, aby hrálo podle pravidel, ● učte děti, že upřímná snaha je stejně důležitá jako vítězství; to proto, aby výsledek nebyl přijímán s přehnaným zklamáním; hodnoťte úsilí, ne výsledek; pokud se dětem něco nepovede, většinou jsou si toho dobře vědomy a mrzí je to; neodsuzujte je, ale pomozte jim ke zlepšování; odměňte děti pochvalou nebo potleskem i když prohrají, ● pokud se vašemu dítěti hrát nechce, nenuťte je, ale ve vhodnou chvíli je k tomu povzbuďte, ● respektujte soupeře i jejich fanoušky ­ rodiče, ● respektujte vedení, práci a rozhodnutí trenéra, ● nikdy nahlas nekomentujte výkony rozhodčích ­ respekt k nim musí být vždy na prvním místě; ani výkřiky typu faul, offside, aut apod. nemají žádný smysl; navíc mohou snadno vyvolat zejména v menších dětech neodůvodněný pocit křivdy, který lze jen těžko odstranit, ● uvědomte si prosím, že i trenéři soupeřů jsou dobrovolníci, stejně jako rozhodčí a všichni kdo pomáhají s organizací a bez nich by opravdu nebyla žádná soutěž, ● pokud organizátor umožnil vstup na hrací plochu, nestůjte přímo u hřiště; chráníte tím především zdraví svých dětí, ● vždy mějte na paměti základní hodnoty ragby, kterými jsou ČESTNOST, NADŠENÍ, SOUDRŽNOST, DISCIPLÍNA, RESPEKT Trenérské cíle Přesto, že naše děti a mládež dosahují nejrůznějších úspěchů, zejména v nižších kategoriích to není naším prvořadým cílem, kterému bychom vše podřizovali. Děti se snažíme vést tak, aby si tréninkem vytvořili předpoklady pro pozdější trénink a zároveň si budovali pozitivní vztah ke sportu. Proto se snažíme, aby tréninky byly pro děti především zábavou, byť se zároveň snažíme, aby se děti zdokonalovaly. Pokud jde o náplň tréninku, v kategoriích přípravek a mladších žáků klademe důraz na všestranný pohybový rozvoj a osvojování si co největšího počtu pohybových dovedností, individuálních ragbyových dovedností a v neposlední řadě zbavení strachu z kontaktu, ať se soupeřem nebo se zemí. U nejmladších dětí převládají hry s míčem i bez něho, které mají za cíl zlepšení motorických dovedností a rozvoj koordinace pohybů. Jakmile jsou toho děti schopné, začínáme je učit týmové spolupráci. Zároveň se snažíme, aby samy objevovaly a tak snáze pochopily principy hry a jak se rozhodovat při hře. Ve vyšších kategoriích se prohlubují individuální dovednosti a díky jejich zvládnutí lze pracovat i na Strana 5 z celkem 6 taktických prvcích. S rostoucím věkem přibývá i zátěž. Proto nezanedbáváme ani péči o zdravý vývoj a zařazujeme kompenzační cvičení. Naši trenéři mládeže dodržují tato pravidla: ● jsou si dobře vědomi toho, že za děti přebírají odpovědnost, která jinak přísluší rodičům, ● vedou děti svým příkladem a mají na paměti, že pro děti jsou vzorem, ● jsou velkorysí, pokud jde o pochvaly a zároveň se nikdy dětem nevysmívají nebo na ně nekřičí pro chyby nebo prohraná utkání, ● učí děti, že pravidla hry jsou vzájemnou dohodou, kterou nikdo nemůže obcházet nebo porušovat, ● mají pro činnost trenéra mládeže řádnou kvalifikaci a stále pracují na svém vzdělávání, ● na hráče mají přiměřené požadavky, ať už jde o fyzické výkony nebo čas, ● podporují respekt ke všem zúčastněným ­ spoluhráčům, rozhodčímu, soupeři i dalším osobám, které se na utkáních podílejí, ● vytváří pro trénink bezpečné a příjemné prostředí a vždy dbají doporučení lékařů ohledně zdravotního stavu hráčů. Bezpečnost a zdraví Při tréninku důsledně dbáme na bezpečnost a proto jej vždy přizpůsobujeme jak schopnostem dětí a jejich momentálnímu rozpoložení, tak i vnějším podmínkám (jako je prostředí, terén, počasí). Všichni trenéři absolvují kurz první pomoci. Přesto, že nebezpečná hra je zakázána, může docházet k lehčím úrazům, u menších dětí zejména vlivem horší kontroly pohybů a přemíry aktivity. Všem hráčům doporučujeme používání chráničů zubů. Velmi populární jsou v současné době mezi dětmi helmy. Vezměte prosím na vědomí, že jejich účinnost je omezená (zabrání zpravidla povrchovému zranění, otřesu však jen v menší míře), přičemž současně mohou u některých dětí vyvolávat falešný pocit neohroženosti a mohou vést z jejich strany k neopatrné hře. Předpokladem přihlášení do klubu je zdravotní prohlídka hráče lékařem a poskytnutí informací o zdravotním stavu, které by mohlo mít význam z hlediska zapojení do tréninku a zápasů. Lékařská prohlídka je povinná každý rok. V této oblasti spolupracujeme s Institutem sportovního lékařství www.sportovnilekarstvi.cz. Pro členy zajišťuje klub jednou ročně zdarma prohlídku sportovním lékařem. Pro všechny registrované hráče a hráčky oddílu je k dispozici, v případně zdravotních problémů způsobených při ragby (ať při tréninku nebo zápasu), zdravotní péče a rehabilitace pohybového ústrojí v tomto středisku na adrese Ovenecká 380/9, Praha 9, Letná. V případě úrazu během víkendu nebo podle závažnosti i v týdnu, je třeba navštívit ambulanci, pořídit rentgen (který v ISL nemají) a dokumentaci přinést sebou. Pro návštěvu se prosím předem objednejte na tel. 233 320 533, nezapomeňte si kartičku pojišťovny, zdravotní dokumentaci. Sportovní oblečení Errea Díky spolupráci s firmou Lemansport, která je výhradním dovozcem oblečení značky Errea do České republiky, mají členové možnost nakupovat se značnou slevou (30­50%). Heslo pro slevu zjistíte od trenéra. Prodejnu najdete na adrese Leman Sport, Branická 722/19, 147 00 Praha 4 – Braník. Kde je stále vystavena i nabídka oblečení s kobylkou. Strana 6 z celkem 6 
Download

Infomace pro nováčky