ÖZEL KOŞUYOLU KIDSALOUD ANAOKULU
VELİ EL KİTABI
İçindekiler
Sunuş ve Hoşgeldiniz
1.
Felsefemiz ve Misyonumuz
2. Okulumuzun Eğitim Programı
3.
İkinci Dil Edinim Süreci
4. Branş Dersleri
Sayfa No.
2
3
3
3-4
4-5
5. Rehberlik Hizmetleri
5
6. Okul Saatleri
6
7. Bahçe Zamanı
6
8. Yemek
6
9. Sağlık ve Acil Durumlar
7
10. Okul Kıyafeti
7
11. Okul Servisleri
8
12. Çocuk Teslimi
8
13. Veli Toplantıları
8
14. Geziler
8
15. Haftanın Günleri
9
16. Doğum Günü Kutlamaları
9
17. Kayıp Eşya Dolabı
9
18. Okula Gönderilmemesi Gerekenler
9
19. İletişim
10
20. Akademik Takvim
11-12
1
Sevgili Velimiz,
Koşuyolu Kidsaloud (Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu) Okul Öncesi Programına hoş geldiniz. Çocuğunuzun okul öncesi döneminde sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz. Özel Koşuyolu İngiliz Kültür Derneği Anaokulu ekibi olarak önümüzdeki eğitim dönemi
sürecinde çocuğunuza olumlu okul öncesi deneyim ve edinimleri kazandırmayı sabırsızlıkla
bekliyoruz.
Bu kitapçığı çocuğunuzun okul dönemi süresince kılavuzluk edeceğini düşünerek hazırladık.
Okul öncesi eğitimin amacı çocuğunuzun eğitimi için temel oluşturmak ve her çocuğun okulla tanışmasının başarılı ve mutlu bir deneyim olmasını sağlamaktır.
Önümüzdeki yaklaşık 10 aylık süreçte ‘’Bilgi zihne kademeli olarak ve fark etmeden yerleşir.
Öğretmenin görevi bilgiyi bir tohum gibi ekmek, cesaret vererek ve sevgi ile bakımını yapmak, büyüyüp açarken de ona kılavuzluk etmektir.’’sözü sürekli aklımızda olacak.
Yeni eğitim döneminde Koşuyolu Kidsaloud ekibi olarak tüm çocuklarımıza büyümeleri ve
çiçek açmaları için gerekli atmosferi sağlamaya hazırız.
Özel Koşuyolu Kidsaloud Anaokulu’nda birlikte keyifli bir yıl geçirmek dileği ile.
Okulumuzdan sevgilerle …
KIDSALOUD
2
1. FELSEFEMİZ VE MİSYONUMUZ
Anaokulu programımız her çocuğa, sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişim alanlarının desteklendiği öğrenme ortamı sağlar. Çocuklar öğrenmeye teşvik eden uygun oyunlarda aktif rol alarak, fark etmeden oynayarak öğrenirler.
Öğretmenler gerektiği zaman çocukları desteklerler, rehberlik ederler ve ihtiyaç olduğunda onlara gelişimlerine uygun oyunlar ve sosyal beceriler öğretirler.
Amacımız çocuklarda özgüveni, bağımsız karar verebilme yetisini, güçlü bilişsel ve sosyal becerileri geliştirecek zengin deneyimler sağlayarak, öğrenmeye meraklı, araştırmacı
ve sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Her çocuğun değeri ve bireysel özelliklerinin farkında olarak çocukların sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmalarını sağlayabilmek bizim
için büyük önem taşır.
Hedefimiz çocukların kendilerine özgüvenli, çevrelerindeki insanlara da saygılı bir şekilde
yetişmelerine yardımcı olmaktır.
Koşuyolu Kidsaloud Anaokulu olarak öğretmenler, öğrenciler, veliler ve aileler arasındaki
ilişkinin çok önemli olduğunu biliyor, karşılıklı saygı çerçevesinde sürekli bir işbirliği ve sorumluluk paylaşımını her zaman destekliyoruz.
2. OKULUMUZUN EĞİTİM PROGRAMI
Okulumuzda uygulanan eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İngiliz Kültür Derneği
Okul Öncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada okul öncesi eğitim
programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün
bir programdır. Programımız, ulusal değerlerin yanı sıra uluslararası bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar. Yapılan etkinlikler öğrenmenin farklı yolları ve bireysel farklılıklar göz
önüne alınarak hazırlanır. Öğrencilerimiz soru sorarak, yaparak, eğlenerek, keşfederek
öğrenirken bu süreçte etkin rol oynarlar. Çocuklar, öğretmenleri tarafından çevreleri ve arkadaşları ile olan etkileşimlerinin desteklendiği bir öğrenme ortamında hem küçük gruplar
olarak hem de bireysel olarak çalışırlar. Öğretmenler her çocuğun aktivitelerini gözlemler
ve müfredatı çocukların bireysel ihtiyaçlarını ve ilgilerini karşılayacak şekilde genişletirler.
3. İKİNCİ DİL EDİNİM SÜRECİ
Koşuyolu İngiliz Kültür Anaokulunda çocukların bilişsel gelişimlerine katkısı olduğu kadar
toplumsal, bireysel ve kültürel gelişimlerini de destekleyen İngilizce eğitim programı
profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.
İngilizce iletişim ve eğitim dili olarak gün içindeki bütün aktivitelere (eğitim, yemek,
özbakım…) eşlik etmektedir. Bu şekilde çocuklar İngilizceyi bir ders olarak değil, iletişim
dili olarak benimsemekte, öğretmenleriyle kurdukları sıcak ilişki sayesinde farkında olmadan ikinci bir dili anlamaya ve kullanmaya başlamaktadırlar. Bu öğrenme doğal, kolay ve
eğlencelidir.
Çocuklarda dil edinimi üzerine yapılan çalışmalara göre; insanlar doğuştan, dil öğrenebilmek için özel bir beceriye sahiptir. Bu beceri, çocuğun etrafında konuşulan dili edinmesini,
dil kurallarını anlayıp öğrenmesini, sonra da bu kurallar ile konuşmasını sağlar. Bu beceri
sayesinde bütün çocuklar aynı safhalardan geçerek, biyolojik olarak belli bir olgunluğa
3
geldiklerinde, tıpkı yürümeyi öğrendikleri gibi konuşmayı öğrenirler. Yaş grupları ve gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanan, zengin eğitim materyalleri ile desteklenen programla çocuklar temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanmaktadırlar. Koşuyolu İngiliz
Kültür Anaokulundan mezun olan her öğrenci "Avrupa Dil Portfolyosu (The European
Language Portfolio)"nun B1 seviyesi için gerekli temel bilgileri kazanmış olur. Avrupa Dil
Portfolyosu, kültürler arası deneyimlerin ve yaşam boyunca okulda, günlük yaşamda ve
evde edinilen dil deneyimlerinin kayıt ve rapor edildiği bir dosyadır. Bu portfolyo dosyası,
çocuğun eğitim yaşantısında kullanılmak üzere dil öğrenme nitelik ve deneyimlerinin Avrupa Eğitim Sistemi ölçütlerinde net biçimde yansıtıldığı bir kayıt sağlamaktadır. 3 yıl boyunca 4 yaş, 5 yaş ve 6 yaşa ait portfolyoları tamamlayan öğrenci Avrupa Dil Pasaportu
almaya hak kazanır.
4. BRANŞ DERSLERİ
2014-2015 Öğretim yılında programımızda müzik, pilates, dans, satranç, drama, mental
aritmetik branş dersleri yer alıyor. Branş derslerimiz günlük eğitim programımıza dahildir.
Bu dersler okulumuzda konusunda uzman öğretmenler tarafından uygulanır. Her yaş
grubu gelişimine uygun branş derslerini alır.
3 yaş: Orff Müzik ve pilates (Şubat ayından itibaren başlar)
4 yaş: Orff Müzik, pilates, dans
5 yaş: Orff Müzik, pilates, dans, satranç, yaratıcı drama
6 yaş: Orff Müzik, pilates, dans, satranç, yaratıcı drama,mental aritmetik
Pilates: Dünyada son yıllarda uygulanan ‘kids pilates’ (çocuk pilatesi), çocuklar icin çok
önemli bir fiziksel aktivite olarak kendini göstermektedir. Pilates duruş bozukluklarının giderilmesi ve kas güçlerinin artırılması, el göz koordinasyonlarının geliştirilmesi, denge yeteneklerinin arttırılması, esnekliği geliştirmenin yanında çocukların vücutlarını tanımalarını
ve işleyiş biçimini anlamalarını sağlayarak farkındalıklarının ve özgüvenlerinin artmasını
destekler. Pilates çocuklara eğlenebilecekleri farklı bir fiziksel aktivite yapma fırsatı sağlarken büyük motor kasların gelişimini de destekler.
Orff Müzik:
Ritm; müzik, dans ve konuşmada doğası gereği var olan temel öğedir. Bu temel öğe üzerine kurulu bir “dil” olan Orff Metodu, çocuklara temel müzik eğitimi vermek için çocuğun
alışık olduğu elemanları kullanarak tamamen doğal yolla öğrenmeyi teşvik eden, Alman
eğitimci ve besteci Carl ORFF tarafından geliştirilen bir metoddur. Bu metodun en temel
öğesi, dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu temel öğeleri kullanarak, orff metodu uygulandığında, çocukta müzikal yönden gelişme sağlanır. Aynı zamanda
bu gelişme ile birlikte, çocukta öğrenme disiplini, grup sorumluluğu alma, başkaları ile çalışmayı öğrenme ve dikkat becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Orff eğitiminde çocuğa beden bilinci verilirken bir yandan da mekan bilinci ile bireyselliği bozmadan eş ve
grup oluşturma bilinci desteklenir. Çocuk doğaçlama yoluyla keşfederek, canlandırarak,
hayal gücünü kullanarak kendini ifade etmeyi öğrenir.
Dans: Çocuklar doğal olarak, bir düşünce ya da duyguyu ifade etmek, hareketlilik sağlamak için hareket ederler çünkü hareket etmek eğlencelidir ve harika hissettirir. Yapılan hareketler bilinçli ise, bu dans olur. Dans öğrenmenin doğal bir yoludur ve kültürel ifadenin
4
temel bir formudur. Çocuklar hareket kalıplarını aynı anadillerini öğrenir gibi öğrenirler.
Dans dersi eğitimi çocukların günlük hareketlerinin estetik dans deneyimine dönüşümünü
sağlarken, çocuklarımıza gelişimsel faydalar ve benzersiz öğrenme fırsatları sunar.
Yaratıcı Drama: Drama çocuğu geliştiren, yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Drama ile oyun iç içedir. Drama çocuklar için kendilerini ifade biçimi olan oyunun pek çok
özelliğini barındırır, çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını , eğlenmesini , dinlenmesini , rahatlamasını ve problemlerini çözmesini
sağlar. Drama; bireyler arasında dolaysız bir iletişim ve etkileşim sağlar. Drama sürecinde
çocuk; gözlem, deneyim, duygu ve bilgilerini canlandırarak yaşar. Drama derslerimizde de
Orff tekniği kullanılmaktadır.
Satranç: Tarihi çok eski yıllara dayanan bu strateji oyunu, çocuklarda olaylara odaklanma, değişik açılardan bakabilme, kuramsal düşünme, doğru karar verme ve sorun çözme
mekanizmasını geliştirirken aynı zamanda sportmenliği de öğretir. Başarı ile kazanmak
veya defansa çekilirken oyunu bırakmadan mücadeleye devam etme becerisini kazandırır.
Satrancın çocuklarda, motivasyonu yükselttiği, davranışları düzelttiği, kendine güveni ve
katılımcılığı artırdığı yönünde çok fazla örnek vardır.
Mental Aritmetik: Mental Aritmetik kağıt, kalem, bilgisayar veya hesap makinesi gibi
herhangi bir araç kullanmaksızın, yalnızca insan beyninin gücü ile yapılan, “aritmetik işlem
yöntemi” demektir. Daha kısa bir ifade ile “zihinden sayısal işlem” anlamına gelir. Çocuklar
bu sistemi abaküs kullanarak öğrenirler.
5. REHBERLİK SERVİSİ
Rehberlik Servisinin Felsefesi
Rehberlik Servisinin felsefesi, her bireyi kendine has olumlu özellikleri olan bir varlık olarak ele almaktır. Okul psikoloğunun işlevi her öğrencinin kendi kişisel gelişim alanlarında
ilerlemesinde, iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirmesinde, hem kendisini hem
de başkalarını anlamasında yardımcı olmaktır. Yardım kavramı ile kastedilen tavsiye
vermek, akıl öğretmek, onun adına karar vermek, onun sorununu çözmek, öğrenciyi doğru olduğu varsayılan bir hareket tarzı benimsemeye ve uygulamaya zorlamak olmayıp,
öğrencinin çeşitli seçenekleri görebilmesi ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesi için çalışmaktır.
Rehberlik Servisinin Amacı
Rehberlik Servisi tarafından gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalar “öğrenciyi tanıma”
amaçlı olup öğrenci, veli ve öğretmenlere “gelişim” ve “öğrenme” süreçlerinde yardımcı
olmayı hedefler.
Okul psikoloğu, aileden aldığı bilgiler, öğrenciyle yaptığı bireysel çalışmalar ve sınıf içi
gözlemleri neticesinde çocuklarla ilgili raporlar düzenler ve izlenimlerini 2. Dönem veli
toplantısında aile ile paylaşır. Okul içinde yaşanan farklı bir durumda rehberlik servisi aile
ile iletişime geçer ve çözüm yolları üzerinde aile ile birlikte çalışılır. Okul Psikoloğumuz ile
görüşmek için Okul Asistanımız Sibel Hanım’dan randevu almanız gerekmektedir.
5
6. OKUL SAATLERİ
Okulumuzda eğitim saatleri hafta içi beş gün saat 09:00-16:00 arası olmakla birlikte, okulun açık olduğu saatler 08:00 – 17:30 arasındadır. Servisler kullanan öğrenciler saat
15:45’te okuldan ayrılmış olurlar. Servis kullanmayan öğrencilerimizin okul çıkışı 15:50 –
16:00 arasıdır.15:50’den önce çoçuk teslimi yapılmaz. Özel bir durum sebebiyle çocuğunuzu erken almanız gerektiğinde önceden haber vererek saat 15:00’e kadar teslim alabilirsiniz. 15:00 -15:50 arası sınıflarımızın program akışının aksamaması için çocuk teslim
edilmez. Sabah 08:00’den itibaren çocuğunuzu okula bırakabilir, en geç 17:30’a kadar
çocuğunuzu okuldan alabilirsiniz. Eğitim saatleri dışında çocuklar nöbetçi öğretmen ile
birlikte nöbet sınıfında serbest oyun oynayarak velilerinin gelmesini beklerler.
Çocuklar okula geldiklerinde nöbetçi öğretmen veya okul asistanına teslim edilir. Çocuğun ayakkabı değişimi ve sınıfa giriş hazırlığı öğretmenler tarafından desteklenir. Aileleri
tarafından okuldan alınan çocuklarımızın nöbetçi öğretmenin çıkış saati olan 17:30’a kadar alınmasına özen gösterilmesini rica ederiz.
Öğrencilerin okula zamanında gelmesi, çocuğun eğitim programını kavraması ve iç disiplin geliştirmesi açısından önemlidir. Eğitim saatlerine uymakta göstereceğiniz titizlik, öğrencimizin okul sorumluluğunun gelişmesine yardımcı olur.
7. BAHÇE ZAMANI
Bahçe zamanı günlük programın önemli bir parçasıdır. Çocuklar yaş gruplarına göre
bahçeyi kullanır. Anaokulunda çocukların temiz hava ve hareket ihtiyaçlarının olduğu göz
önünde bulundurularak tüm çocukların bahçeye çıkmaları sağlanır. Sağlıklı çocuklar için
her gün açık havada geçirilen zaman önemlidir.
8. YEMEK
Okulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi ara öğünü verilmektedir. Okul menümüz aylık olarak İngiliz Kültür Derneği tarafından hazırlanıp bize gönderilir. Yemekler
okulumuzun mutfağında Aşçımız Burcu Hanım tarafından günlük olarak hazırlanır. Çocuklarımız öğünlerini okulumuzun yemekhanesinde yerler.
Okulumuzda hazır gıda ve paket yiyecekler kullanılmaz. Örneğin köfte okulda yoğrulur.
Mevsiminde meyve ve sebzeler kullanılır. Tavuk kullanılmaz. Kıyma ve et kullanılır. Pınar’ın doğal süt ve süt ürünleri kullanılır.
Amacımız her çocuğa yemek seçmeden düzenli yemek yeme alışkanlığı kazandırmaktır.
Bu konuda desteğinizi bekliyoruz.
Sınıf öğretmenleri tarafından istenmediği sürece, veliler sınıfta paylaşılmak üzere okula
yiyecek-içecek göndermemelidirler. Çikolata, kurabiye ya da pasta gibi yiyecekler olası
allerji ve yiyecek güvenliği nedeniyle okula getirilmemelidir.
6
9. SAĞLIK VE ACİL DURUMLAR
Okula yeni başlayan çocukların ilk aylarda hastalığa yakalanma olasılığı yüksek olacaktır.
Bunun sebebi toplu yaşamaya başlamalarıdır. Zaman geçtikçe çocukların bağışıklık sistemleri güçlenir ve hastalık sıklığı azalır.
Çocuklarımız ateşli ya da keyifsiz olduklarında evde kalıp dinlenmeleri hem hastalığı çabuk atlatmaları, hem de arkadaşlarına bulaştırmamaları açısından önemlidir. Hasta çocuklar diğer çocukların sağlığını tehdit ettiğinden okula alınmamaktadırlar.
Bulaşıcı hastalıklarda velilerimizin hassas davranarak bize haber vermelerini rica ederiz.
Böylece diğer velilerimizi de hastalık konusunda bilgilendirip gereken önlemleri almaları
konusunda yönlendirebiliriz.
Hasta ve ilaç kullanan çocukların iyileşme sürecini hızlandırmak adına evde dinlendirilmeleri gerekmektedir.Okulda öğrencilere ilaç verilmesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yasaklanmıştır. Okula ilaç gönderilmemesini rica ederiz.
Allerjik Çocuklar: Allerjik çocuklar mutlaka okul yönetimine ve sınıf öğretmenlerine bildirilmelidir.
Okulumuzda tüm çocuklarımız okul saatleri süresince METLIFE tarafından sigortalıdır.
Okulda meydana gelebilecek kazalarda hemen veliye haber verilir ve veli ile görüşülerek
ne yapılacağına karar verilir. Veliye ulaşılamayan acil durumlarda çocuk Acıbadem hastanesine götürülür.
Okul saatleri içinde oluşabilecek doğal afet durumunda en uygun zamanda telefon, SMS
mesajı gibi iletişim kanalları kullanılarak sizlerle iletişim kurulmaya çalışılacak ve çocuğunuzun güvenli bir şekilde size teslim edilmesi sağlanacaktır.
10. OKUL KIYAFETİ
Okulumuzda belirli bir kıyafet uygulaması yoktur. Öncelik çocukların rahat hareket etmesidir. Çocukların gün içinde branş derslerine katılacağı ve aktivite yapacağı göz önünde
bulundurularak rahat ve günlük kıyafetler giydirilmesi önerilir.
Çocuklar okul içinde ayrı bir ayakkabı giyerler. Bu sebeple tüm öğrencilerin okulda giymek üzere bir çift okul ayakkabısı olmalıdır. Okulda giyilecek ayakkabılar yapışkan bantlı
( tokasız ve bağcıksız) tercih edilmelidir.
Her öğrencinin bir sırt çantası olmalı ve bu çantada günlük 2 takım yedek iç çamaşırı ve
kıyafet bulunmalıdır. Yedek giysiler veliler tarafından her gün kontrol edilmeli ve kullanılmış olanlar temizleri ile değiştirilip ertesi gün okula gönderilmelidir.
Okuldaki etkinliklerde (kum havuzu, sanat ve boya çalışmaları vb.) kirlenip lekelenebileceğini göz önünde bulundurarak rahat, günlük kıyafetler giydirilmesini ve değerli takıların
okulda takılmamasını rica ederiz.
Okula gönderdiğiniz eşyalara, monta, çantaya ve su matarasına çocuğunuzun ismini
yazmanızı rica ederiz.
7
11. OKUL SERVİSLERİ
2014-2015 Eğitim döneminde okulumuza servis hizmetini SOYHAN Servis Hizmetleri
firması sağlayacaktır. Şoför,servis abla,araç vb. konularda okulun ilk haftası yapılacak
olan tanıtım toplantısında detaylı bilgi verilecektir.
Veli çocuğu kendisine bildirilen zamanda servis görevlisine teslim etmelidir. Ancak okulun
açıldığı ilk günlerde servis saatlerinde güzergahlar nedeni ile farklılıklar olmaktadır. Bu
konuda sizden anlayış bekliyoruz.
Servisler çocukları alırken ya da akşam dönüşte eve bırakırken teslim edilecek veya
teslim alacak bir yetişkin bulunmalıdır.
Çocukları servise verecek ve karşılayacak kişinin eğitim yılı başında servis sorumlusu ile
tanıştırılması gerekmektedir.
Herhangi bir nedenle çocuk eve dönüş için servis kullanmayacaksa velisi okul idaresine
ve servis görevlisine mutlaka saat 13:00’e kadar bilgi vermelidir.
12. ÇOCUK TESLİMİ
Çocuklarımız yalnızca velilerine ya da izin dilekçesinde belirtilen kişilere teslim edilir. Veli
tarafından izin dilekçesinde belirtilen kişiler dışında, çocuk teslimi yapılmaz. Servisle giden çocuklar servislerle eve gönderilir. Olağanüstü durumlarda velinin okul yönetimine
verdiği bilgi doğrultusunda çocuk teslimi yapılır. Anne ve babası dışında çocuğu alacak
kişilerin kimlik bilgilerinin veli tarafından okul yönetimine telefonla bildirilmesi ve gelen kişilerin yanlarında mutlaka kimlik olması ve yönetime göstermesi gerekmektedir.
13. VELİ TOPLANTILARI
Yıl içinde yapılacak olan toplantı,konferans ve etkinliklere düzenli olarak katılım göstermeniz okul-aile işbirliği açısından önem taşımaktadır.
Tanışma Toplantısı: Okulun açıldığı ilk hafta sonu tüm sınıfların Kidsaloud Koşuyolu ekibi
ile tanışma toplantısı olacaktır. Bu toplantıya okul yönetimi, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri, rehberlik birimi, servis firması yetkilisi katılacaktır. Genel olarak yıl içinde yapılacaklar sizlere sunulacaktır.
Bireysel Veli Toplantısı: Birinci ve ikinci dönemde olmak üzere iki veli toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıya sınıf öğretmenleri, okul psikoloğu ve veliler katılır. Görüşmeler her veli ile bireysel olarak yapılır. Her bir çocuk için 15 dakikalık süre ayrılır. Bireysel randevular
için sınıf öğretmenleri velileri arayarak belirlenen gün için randevu verirler.
Rehberlik Görüşmesi: Okul psikoloğumuz öğrencilerle yaptığı çalışmalar sonucunda gerekli görürse sizi okula davet ederek görüşme gerçekleştirebilir.
14. GEZİLER
Okulumuz programında her yaş grubu için programa ve yaş grubuna uygun olarak çeşitli
geziler planlanır. Gezi izin kağıtları dönem başında tanıtım toplantısında sizlere imzalattırılacaktır. Tüm geziler için okula kayıt olurken kırtasiye ve gezi ücreti başlığı altında bir
ödeme alınır. Yıl içinde ayrıca ücret talep edilmez.
8
Çocuklarımızın dikkatlerinin dağılmaması için velilerimizin gezilere katılmamaları veya
gezinin yapıldığı alanda dışarıdan grubu takip etmemeleri gerekmektedir. Bu konuda işbirliğinizi bekliyoruz.
15. HAFTANIN GÜNLERİ
Pazartesi / Oyuncak Günü: Her pazartesi okulumuzun oyuncak günüdür. Çocuklar getirdikleri oyuncakları arkadaşlarıyla paylaşarak oynarlar. Okula getirilen oyuncaklar şiddet
içermemelidir, çok büyük ya da çok küçük, sivri veya kesici olmamalıdır. Kullanım aşamasında zarar vermeyeceğini düşündüğünüz oyuncakları sadece pazartesi günü okula
gönderebilirsiniz.
Salı / Kitap Günü: Kitap günlerinde, çocuğunuza uygun olan ve arkadaşları ile paylaşabileceği bir kitabı okula gönderebilirsiniz. Sınıf öğretmeni çocukların getirdiği tüm kitapları
sırayla okur. Aynı gün hepsini okuyamayacağı için kitaplar birkaç gün okulda kalabilir.
Öğretmenler kitabı sınıfta okuduktan sonra eve gönderir.
Perşembe/ Puzzle günü: Puzzle günlerinde, çocuğunuzun yaş grubuna uygun olan ve
arkadaşları ile paylaşabileceği puzzle oyunlarını okula gönderebilirsiniz.
Cuma / Kutu oyunları günü: Kutu oyunları günlerinde, çocuğunuzun yaş grubuna uygun olan ve arkadaşları ile paylaşabileceği kutu oyunlarını okula gönderebilirsiniz.
Okula gönderdiğiniz kitap, puzzle ve kutu oyunların üzerine çocuğunuzun ismini yazmanızı rica ederiz.
16. DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI
Doğum günü kutlaması sınıfta çocuk ve arkadaşları ile birlikte yapılır. Kutlamaya aileler
katılmaz. Sağlık ve güvenlik sebepleri ile pasta ya da atıştırmalık gibi hiçbir yiyeceğin doğum günü ve benzeri kutlamalarda paylaşımına izin verilmemektedir. Tüm çocukların doğum günlerinde çocuklara sınıf içinde özel sürprizler hazırlanacak (örneğin doğum günü
kartı hazırlanması, o gün doğum günü çocuğuna özel şapka hazırlanması) ve şarkılar
söylenecektir.
17. KAYIP EŞYA DOLAPLARI
Okulda unutulan eşyalar okulumuzda alt katta bulunan ve üzerinde “Kayıp Eşya” yazılı
olan bir dolapta tutulmaktadır. Okul Asistanı Sibel hanımdan bu konuda yardım istenebilir. Değerli eşyalar sahibi belirlenene kadar mümkün olabildiğince saklanacaktır.
18. OKULA GÖNDERİLMEMESİ GEREKENLER
Normal şartlarda çocukların okula para getirmemeleri gerekmektedir. Çocuklar yalnızca
Okul İdaresi’nin herhangi bir etkinlik için belirlediği tutarı (okula ziyarete gelen bir yazarın
kitabını alabilir vs.) getirebilirler. Ayrıca okula sakız, şeker, çikolata, sivri oyuncak, çok
küçük oyuncak, çocuğunuz için çok değerli olan oyuncak, oyuncak silah, kozmetik ve
mücevher gönderilmemelidir.
9
19. İLETİŞİM
Çocuklarımızın gün içi programlarını aksatmamak için öğretmenlerimiz gün içinde telefon
ile veli görüşmesi yapmazlar. Gün içinde Okul Asistanımız Sibel Hanıma mesaj bırakırsanız okul çıkışından sonra 16:00-16:30 arası öğretmenlerimiz sizinle irtibata geçecektir.
Okul müdürü ve okul psikoloğu ile görüşmek için lütfen Okul Asistanımız Sibel Hanım’dan
randevu alınız.
Okul kuralları gereği öğretmenlerin GSM ve ev telefonları kesinlikle veliler ile paylaşılmaz.
Öğretmenler veliler ile sosyal medya üzerinden arkadaş olamazlar. Velilerimizin bu konuda anlayışını rica ederiz.
Okul - Veli iletişimi: 2014-2015 Eğitim döneminde okul-veli iletişimi mobil uygulama üzerinden yapılacaktır. Tanışma toplantısında bu konuda detaylı bilgilendirme yapılacaktır.
Yıl içindeki adres, telefon ve e-mail adresi değişikliklerinizi en kısa sürede güncelleştirmeniz iletişimimizin sürekliliği açısından çok önemlidir.
Çocuğun gün içinde yaşadığı herhangi bir olumsuz durum (ateş çıkması,düşme,duygusal
sıkıntı vb.) gün içerisinde size bildirilecektir.
Bültenlerimiz, yemek listeleri vs . eğitim dönemi başında size e-mail yolu ile gönderilecektir.
Tatillerde ve karlı günlerde; televizyon ve radyodan okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamaları dinleyiniz. Okulun öğrencilerimiz okula ulaştıktan sonra tatil edildiği durumlarda
mümkün olan en kısa sürede okulun aldığı kararları, mobil uygulama yolu ile öğrenebilirsiniz.
SMS mesajları: Okulun genelini kapsayan önemli duyurular, servis olanakları elverdiği
durumlarda, cep telefonunuza SMS yolu ile iletilecektir. Telefon numarası değişikliklerini
vakit kaybetmeden lütfen yönetime bildiriniz. Okuldan gönderilen SMS’leri alabilmeniz ve
acil mesajlardan zamanında haberdar olabilmeniz için cep telefonu hattınızın toplu mesaj
gönderimine açık olması gerekmektedir.
Okulumuzun mail adresi: [email protected]
10
20. AKADEMİK TAKVİM
Oyun grubu (3 yaş) ve 4 yaş yeni başlayanlar
1 Eylül 2014 Pazartesi
için oryantasyon haftası
2014-2015 Öğretim yılı / Okul açılıyor
08 Eylül 2014 Pazartesi
Sınıf Toplantısı 1
13 Eylül 2014 Cumartesi
Kurban Bayramı (Tatil)
Cumhuriyet Bayramı (Tatil)
03 Ekim2014 yarımgün
04 - 07 Ekim 2014
28 Ekim 2014 Salı (yarım
gün)
29 Ekim 2014 Çarşamba
Bireysel Veli Görüşmesi 1
22 Kasım 2014 Cumartesi
Yılbaşı Tatili
01 Ocak 2015 Perşembe
1.Dönemin Sona Ermesi
23 Ocak 2015 Cuma
Yarıyıl Tatili
24 Ocak 2015 Cumartesi –
01 Şubat 2015 Pazar
2.Yarıyıl Başlangıcı
2 Şubat 2015 Pazartesi
Sınıf Toplantısı 2
7 Şubat 2015 Cumartesi
Bireysel Veli Görüşmeleri
Lollipops Sınıfı
Bireysel Veli Görüşmeleri
Butterfly Sınıfı
Bireysel Veli Görüşmeleri
Happy Hoppers Sınıfı
Bireysel Veli Görüşmeleri
Cupcakes Sınıfı
7 Mart 2015 Cumartesi
14 Mart 2015 Cumartesi
4 Nisan 2015 Cumartesi
11 Nisan 2015 Cumartesi
11
Bireysel Veli Görüşmeleri
Wise Owls Sınıfı
18 Nisan 2015 Cumartesi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
23 Nisan 2015 Perşembe ve
Çocuk Bayramı (Tatil)
24 Nisan 2015 Cuma
1 Mayıs Emekçi Bayramı (Tatil)
1 Mayıs 2015 Cuma
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı (Tatil)
2014-2015 Öğretim Yılının Sona Ermesi
19 Mayıs 2015 Salı
26 Haziran 2015 Cuma
12
Download

Veli El Kitabı - İngilizce Anaokulu