КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
НАРУЧИЛАЦ:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ГРАДСКО СТАМБЕНО»,
БЕОГРАД, Данијелова бр. 33.
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА:
Општи грађевински радови који се изводе на
стамбеним зградама и другим објектима које одржава
ЈП “Градско стамбено“, Београд.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
јавне набавке по партијама.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41.
Позив за подношење понуда и конкурсна документација
објављени су на Порталу јавних набавки
- дана 18.12.2013. године.
Децембар. 2013. године.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
1/190
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 29/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број: 15/41 и 15/41 – ОП од 08.11.2013. године (редни
број јавне набавкe и деловодни број Одлуке) и Решења о образовању комисије
за јавну набавку: 15/41 и 15/41 – Рк од 08.11.2013. године (редни број јавне
набавкe и деловодни број Решења), припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку радова:
Општи грађевински радови који се изводе на
стамбеним зградама и другим објектима које одржава
ЈП “Градско стамбено“, Београд.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од
стране наручиоца до 27.01.2014. године, до 10.00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће Комисија наручиоца истог
дана – 27.01.2014. године, са почетком у 12.00 часова на адреси
наручиоца: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд,
Данијелова бр. 33, (Сала за састанке, први спрат).
Представник понуђача пре почетка поступка јавног отварања,
предаје Комисији писано пуномоћје за присуство у поступку
отварања понуда, које мора имати број, датум и бити оверено и
потписано од стране одговорног лица понуђача.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
2/190
Конкурсна документација садржи:
Поглавље
Назив поглавља
Страна
I
Општи подаци о јавној набавци.
4
II
Подаци о предмету јавне набавке.
5
III
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и
опис радова, начин спровођења контроле и
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења,
место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.
10
Техничка документација и планови.
13
V
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.
и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност
тих услова.
23
VI
Упутство понуђачима како да сачине понуду.
40
VII
Образац понуде.
59
VIII
Модел уговора.
71
IX
Образац структуре ценe са упутством како да се
попуни.
85
X
Образац трошкова припреме понуде.
86
XI
Образац изјаве о независној понуди.
87
XII
Образац изјаве о поштовању обавеза из
чл. 75. ст. 2. Закона.
88
XIII
ПРИЛОГ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ценовник артикала за грађевинско-занатске радове
ЈП „Градско стамбено“, Београд.
89
IV
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
3/190
I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу.
Наручилац: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, БЕОГРАД,
ПИБ 100373090, МБ 07486251.
Адреса: БЕОГРАД, Данијелова број 33.
Интернет страница: www.stambeno.com.
2. Врста поступка јавне набавке.
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о
одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС, бр. 44/95), Уредбом о
одржавању стамбених зграда и станова („Сл. гласник РС, бр. 43/93), Законом о
планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“, бр. 72/2009), Посебним узансама о
грађењу („Сл. лист СФРЈ“, бр. 18/77) и другим позитивно правним прописима.
3. Предмет јавне набавке.
Предмет јавне набавке бр. 15/41 су радови - Општи грађевински радови који се
изводе на стамбеним зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд.
Предмет јавне набавке обликован је у 38 партија, по територијалном принципу.
4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
за период од 2 (две) године.
5. -.
6. -.
7. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Јелена Савић, Самостална служба за јавне
набавке.
Е - mail адреса (или број факса): [email protected] –
број тел. 011/3950-332,
број факса: 011/ 3950-321.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
4/190
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 15/41 су радови - Општи грађевински радови који се
изводе на стамбеним зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд.
– Назив и ознака из Општег речника набавке (ОРН), за све партије:
45000000
Грађевински радови
2. Партије
Предмет јавне набавке обликован је у 38 партија, и то:
Партија
број
Опис партије
1
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици СТАРИ ГРАД (МЗ „Варош капија“,
МЗ „20. Октобар“, МЗ „Обилићев венац“, МЗ „Калемегдан“).
Грађевински
радови.
2
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици СТАРИ ГРАД (МЗ „Пера Поповић
Ага“, МЗ „Доњи град“, МЗ „Дорћол“, МЗ „Дунав“).
Грађевински
радови.
3
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици СТАРИ ГРАД (МЗ „Чукур чесма“, МЗ
„Трг републике“, МЗ „Ђуре Ђаковића“, МЗ „Скадарлија“).
4
5
6
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици СТАРИ ГРАД (МЗ „Иво Лола
Рибар“, МЗ „Ђуре Стругара“, МЗ „Теразије“, МЗ „Моше
Пијаде“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ПАЛИЛУЛА (МЗ „Јован Цвијић“, МЗ
„Стара Палилула“, МЗ „Ташмајдан“, МЗ „Старина Новак“, МЗ
„Ослободиоци Београда“, МЗ „Надежда Петровић“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ПАЛИЛУЛА (МЗ „Вишњичка бања“,
МЗ „Роспи ћуприја“).
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
Назив и ознака
из ОРН
ОКВИРНИ
БРОЈ
ОБЈЕКАТА
295
45000000
435
45000000
Грађевински
радови.
432
45000000
Грађевински
радови.
450
45000000
Грађевински
радови.
647
45000000
Грађевински
радови.
45000000
5/190
118
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ПАЛИЛУЛА (МЗ „Стеван Христић“,
МЗ „Филип Вишњић“, МЗ „Бул. Деспота Стефана“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ПАЛИЛУЛА (МЗ „Дунавски венац“,
МЗ „Котеж“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ПАЛИЛУЛА (МЗ „Борча греда“, МЗ
„Нова Борча“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици САВСКИ ВЕНАЦ (МЗ „Зелени
венац“, МЗ „Гаврило Принцип“, МЗ „Слободан Пенезић-Крцун“,
МЗ „Западни Врачар“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици САВСКИ ВЕНАЦ (МЗ „Стефан
Филиповић“, МЗ „Војвода Мишић“, МЗ „Топчидерско брдо Сењак“, МЗ „Четврти јули“, МЗ „Дедиње“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЗВЕЗДАРА (МЗ „Ново Миријево“,
МЗ „Старо Миријево“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЗВЕЗДАРА (МЗ „Вуков споменик“,
МЗ „Северни булевар“, МЗ „Булбудер“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЗВЕЗДАРА (МЗ „Смедеревски
ђерам“, МЗ „Славујев поток“, МЗ „Липов лад“, МЗ „Звездара“,
МЗ „Врачарско поље“, МЗ „Зелено брдо“, МЗ „16. октобар“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЗВЕЗДАРА (МЗ „Стеван Синђелић“,
МЗ „М. Миловановић-Луне“, МЗ „Љ. Ивковић-Шуца“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ВРАЧАР (МЗ „Првоборац“, МЗ
„Јанко Лисјак“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ВРАЧАР (МЗ „Цветни трг“, МЗ
„Каленић“, МЗ „Славија“).
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
Грађевински
радови.
685
45000000
Грађевински
радови.
341
45000000
Грађевински
радови.
345
45000000
Грађевински
радови.
530
45000000
Грађевински
радови.
396
45000000
Грађевински
радови.
528
45000000
Грађевински
радови.
320
45000000
Грађевински
радови.
538
45000000
Грађевински
радови.
211
45000000
Грађевински
радови.
253
45000000
Грађевински
радови.
45000000
6/190
498
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ВРАЧАР (МЗ „Димитрије Туцовић“,
МЗ „НХ Нада Пурић“, МЗ „Неимар“, МЗ „Франц Розман-Стане“,
МЗ „Филип Филиповић“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ВОЖДОВАЦ (МЗ „Бањица“, МЗ
„Горњи Вождовац“, МЗ „Др. Ненад Парента“, МЗ „Ж.
Јовановић-Шпанац“, МЗ „Радоје Дакић“, МЗ „Кумодраж 2“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ВОЖДОВАЦ (МЗ „Раде Кончар“, МЗ
„Давид Пајић“, МЗ „Браће Ковач“, МЗ „Веселин Маслеша“, МЗ
„НХ В. Томановић“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ВОЖДОВАЦ (МЗ „Радован СимићЦига“, МЗ „Сива стена“, МЗ „Браће Јерковић“, МЗ „Вељко
Влаховић“, МЗ „Медаковић 3“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЧУКАРИЦА (Десно од Пожешке).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЧУКАРИЦА (Лево од Пожешке, МЗ
„Михајловац“.)
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЧУКАРИЦА (МЗ „Жарково“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЧУКАРИЦА (МЗ „Церак“, МЗ
„Виногради“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЧУКАРИЦА (МЗ „Сремчица“, МЗ
„Железник“, МЗ „Рушањ“, Насеља: Умка, Макиш, Велика
Моштаница, Остружница).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици НОВИ БЕОГРАД (МЗ „Старо
сајмиште“, МЗ „Е. Кардеља“, МЗ „Његош“, МЗ „Друго заседање
АВНОЈ-а“, МЗ „Браће Рибар“, МЗ „Милентија Поповића“, МЗ
„Кадињача“, МЗ „Неретва“).
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
Грађевински
радови.
835
45000000
Грађевински
радови.
461
45000000
Грађевински
радови.
308
45000000
Грађевински
радови.
520
45000000
Грађевински
радови.
331
45000000
Грађевински
радови.
318
45000000
Грађевински
радови.
620
45000000
Грађевински
радови.
675
45000000
Грађевински
радови.
153
45000000
Грађевински
радови.
45000000
7/190
302
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици НОВИ БЕОГРАД (МЗ „Пионир“, МЗ
„Радних бригада“, МЗ „Виктор Бубањ“, МЗ „25. мај“, МЗ
„Париске комуне“, МЗ „Марка Орешковића“, МЗ „Икарбус“, МЗ
„Сутјеска“, МЗ „22. децембар“, МЗ „4. јули“, МЗ „Студенски
град“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици НОВИ БЕОГРАД (МЗ „Сава“, МЗ
„Братство јединство“, МЗ „Стеван Дороњски“, МЗ „Ада
међица“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици НОВИ БЕОГРАД (МЗ „Козара“, МЗ
„Ужичка република“, МЗ „Слобода“, МЗ „Младост“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици НОВИ БЕОГРАД (МЗ „Бежанија“,
МЗ „Ледине“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЗЕМУН (МЗ „Југославија“, МЗ „22.
октобар“, МЗ „Земунски кеј“, МЗ „Дунав“, МЗ „Радоје Дакић“,
МЗ „Доњи град“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЗЕМУН (МЗ „Бранко Пешић“, МЗ
„Марија Бурсаћ“, МЗ „Сава Ковачевић“, МЗ „Сутјеска“, МЗ
„Нови Београд“, МЗ „Братство јединство“, МЗ „Јанко ЛисјакПушка“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици ЗЕМУН (МЗ „Нова Галеника“, МЗ
„Земун поље“, МЗ „13. мај“, МЗ „Батајница“, МЗ „Сурчин“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици РАКОВИЦА (МЗ „Миљаковац“, МЗ
„Миљаковачки извори“, МЗ „Кошутњак“, МЗ „Канарево брдо“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици РАКОВИЦА (МЗ „Митар Бакић“, МЗ
„Браћа Величковић“, МЗ „Луке Војводиће“).
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици РАКОВИЦА (МЗ „Видиковац“, МЗ
„Лабудово брдо“, МЗ „Петлово брдо“, МЗ „Кнежевац“).
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
Грађевински
радови.
45000000
Грађевински
радови.
498
520
45000000
Грађевински
радови.
250
45000000
Грађевински
радови.
425
45000000
Грађевински
радови.
396
45000000
Грађевински
радови.
532
45000000
Грађевински
радови.
433
45000000
Грађевински
радови.
332
45000000
Грађевински
радови.
223
45000000
Грађевински
радови.
45000000
8/190
361
38
Општи грађевински радови који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, а који територијално припадају Градској
општини / Радној јединици РАКОВИЦА (МЗ „Ресник“, МЗ
„Авала град“).
НАПОМЕНА: Оквирни број објеката
сачињавања Конкурсне документације.
је
дат
према
Грађевински
радови.
45000000
подацима
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
74
у
моменту
9/190
III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,
РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Предмет јавне набавке је набавка Општих грађевинских радова дефинисаних
пописом артикала предметних радова у „Ценовнику артикала за грађевинскозанатске радове ЈП „Градско стамбено“ (у даљем тексту: Ценовник наручиоца),
и то: Грађевинско занатски радови – скидање, поправка или обезбеђење
оштећених делова фасадних облога и других елемената фасаде, крова,
балкона или терасе зграде склоне паду, и други општи грађевински радови:
зидарски, бетонски, армирано-бетонски, кровопокривачки, фасадерски, пратећи
изолатерски, лимарски, браварски, стаклорезачки и др.
Предмет јавне набавке обликован је у 38 партија (према територијалном
принципу).
Понуђач се обавезује да предмет набавке дефинисан пописом артикала
предметних радова у Ценовнику наручиоца (који ће се током извршења уговора
усклађивати са индексом потрошачких цена без измене уговора), изврши по
ценама из понуде, односно у складу са понуђеним коефицијентом корекције
јединичних цена свих артикала из ценовника (попуст на цене из Ценовника
наручиоца).
Сви радови који нису обухваћени пописом артикала предмета набавке, односно
Ценовником наручиоца, сматрају се недефинисаним радом и њихову цену
утврдиће наручилац на основу цене материјала на тржишту, цене самог рада
утврђене на основу потребног броја норма сати за извршење тог рада и
понуђеног коефицијента корекције јединичних цена свих артикала из ценовника
(попуст на цене из Ценовника наручиоца).
Гарантни рок
Гарантни рок за изведене неодложне радове износи 6 месеци и 24 месеца за
изведене радове на текућој поправци, рачунајући од дана примопредаје
изведених радова.
Рок извршења
Извођач је дужан да неодложне радове започне одмах, а најкасније у року од 2
сата од издавања Налога за рад и исте заврши одмах а најкасније у року 48
сати од издавања Налога за рад, односно у року који му одреди наручилац у
Налогу за рад, у зависности од врсте и обима потребних радова.
Извођач је дужан да радове на текућој поправци започне одмах, а најкасније у
року од 5 дана од дана издавања Налога за рад или у року наведеном у Налогу
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
10/190
за рад и исте заврши у року одређеном у Налогу за рад, а након претходно
прибављених сагласности и учињених пријава код надлежних органа.
Време одзива је време протекло од момента обавештења извођача од стране
наручиоца о потреби одласка на објекат одржавања до момента доласка
извођача на објекат одржавања.
Време одзива је максимално 60 минута.
Место извршења
Опште грађевинске радове који су предмет јавне набавке, понуђач извршава
на стамбеним зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, чији је оквирни број (садржан у табели (страна 5 – 9
Конкурсне документације), Поглавље II – „Подаци о предмету јавне набавке“),
дат према подацима у моменту сачињавања Конкурсне документације.
Квалитет и технички стандарди
Понуђача мора бити упознат са важећим позитивним прописима, стандардима
и техничким условима који важе у Републици Србији.
Понуђач је у обавези да поштује све позитивне законске одредбе које се односе
на предмет јавне набавке.
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у
складу са својом понудом, важећим позитивним прописима, нормативима,
обавезним стандардима, правилима струке који важе за ту врсту радова и
одредбама уговора.
Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке
током целокупног трајања уговора.
Начин реализације уговора
Уговор се закључује на период од две године.
Уговорене радове (артикале предметних радова наведене у Ценовнику
наручиоца, који ће се током извршења уговора усклађивати са индексом
потрошачких цена без измене уговора), понуђач ће обављати по налогу
наручиоца, на основу Налога за рад, издатог у складу са стварним потребама
наручиоца.
Реализовање уговорених радова, дефинисаних пописом артикала предметних
радова у Ценовнику наручиоца, вршиће се по ценама из понуде, а
недефинисаних радова вршиће се на основу цене утврђене од стране
наручиоца на основу цене материјала на тржишту, цене самог рада утврђене на
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
11/190
основу потребног броја норма сати за извршење тог рада и понуђеног
коефицијента корекције јединичних цена свих артикала из ценовника (попуст на
цене из Ценовника наручиоца).
Наручилац ће, у складу са својом интерном процедуром и уговором, давати
писане налоге понуђачу (извођачу) о месту, обиму и врсти радова и поправки за
сваки случај појединачно.
Одредба члана 61, став 5 Закона о јавним набавкама:
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације,
односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе
где се могу благовремено добити и исправни подаци о:

Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија и
привреде, Република Србија) Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет
адреса www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске
управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт
телефонима органа или службе територијалне аутономије или локалне
самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Заштита животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже
Јовановић
27а,
Београд.
Интернет
адреса
www.sepa.gov.rs.
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике
Србије, Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.merz.gov.rs);

Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд,
Интернет адреса www.minrzs.gov.rs .
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
12/190
IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА –
ПРЕГЛЕД ПАРТИЈА
1. РАДНА ЈЕДИНИЦА – РЈ СТАРИ ГРАД
Број
партије
ОПИС ПАРТИЈЕ Територијалне целине по месним
заједницама
Оквирни број
објеката
Број
потребних
екипа
295
1
435
1
432
1
450
2
МЗ „Варош капија“
МЗ „20. Октобар“
1
МЗ „Обилићев венац“
МЗ „Калемегдан“
МЗ „Пера Поповић Ага“
МЗ „Доњи град“
2
МЗ „Дорћол“
МЗ „Дунав“
МЗ „Чукур чесма“
МЗ „Трг републике“
3
МЗ „Ђуре Ђаковића“
МЗ „Скадарлија“
МЗ „Иво Лола Рибар“
МЗ „Ђуре Стругара“
4
МЗ „Теразије“
МЗ „Моше Пијаде“
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
13/190
2. РАДНА ЈЕДИНИЦА – РЈ ПАЛИЛУЛА
Број
партије
ОПИС ПАРТИЈЕ Територијалне целине по месним
заједницама
Оквирни број
објеката
Број
потребних
екипа
647
2
118
1
685
2
341
1
345
1
МЗ „Јован Цвијић“
МЗ „Стара Палилула“
МЗ „Ташмајдан“
5
МЗ „Старина Новак“
МЗ „Ослободиоци Београда“
МЗ „Надежда Петровић“
МЗ „Вишњичка бања“
6
МЗ „Роспи ћуприја“
МЗ „Стеван Христић“
7
МЗ „Филип Вишњић“
МЗ „Бул. Деспота Стефана“
МЗ „Дунавски венац“
8
МЗ „Котеж“
МЗ „Борча греда“
9
МЗ „Нова Борча“
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
14/190
3. РАДНА ЈЕДИНИЦА – РЈ САВСКИ ВЕНАЦ
Број
партије
ОПИС ПАРТИЈЕ Територијалне целине по месним
заједницама
Оквирни број
објеката
Број
потребних
екипа
530
2
396
1
МЗ „Зелени венац“
МЗ „Гаврило Принцип“
10
МЗ „Слободан Пенезић-Крцун“
МЗ „Западни Врачар“
МЗ „Стефан Филиповић“
МЗ „Војвода Мишић“
11
МЗ „Топчидерско брдо – Сењак“
МЗ „Четврти јули“
МЗ „Дедиње“
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
15/190
4. РАДНА ЈЕДИНИЦА – РЈ ЗВЕЗДАРА
Број
партије
ОПИС ПАРТИЈЕ Територијалне целине по месним
заједницама
Оквирни
број објеката
Број
потребних
екипа
528
2
320
1
538
2
211
1
МЗ „Ново Миријево“
12
МЗ „Старо Миријево“
МЗ „Вуков споменик“
13
МЗ „Северни булевар“
МЗ „Булбудер“
МЗ „Смедеревски ђерам“
МЗ „Славујев поток“
МЗ „Липов лад“
МЗ „Звездара“
14
МЗ „Врачарско поље“
МЗ „Зелено брдо“
МЗ „16. Октобар“
МЗ „Стеван Синђелић“
15
МЗ „М.Миловановић-Луне“
МЗ „Љ.Ивковић-Шуца“
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
16/190
5. РАДНА ЈЕДИНИЦА – РЈ ВРАЧАР
Број
партије
ОПИС ПАРТИЈЕ Територијалне целине по месним
заједницама
Оквирни
број објеката
Број
потребних
екипа
253
1
498
2
835
2
МЗ „Првоборац“
16
МЗ „Јанко Лисјак“
МЗ „Цветни трг“
17
МЗ „Каленић“
МЗ „Славија“
МЗ „Димитрије Туцовић“
МЗ „НХ Нада Пурић“
18
МЗ „Неимар“
МЗ „Франц Розман -Стане“
МЗ „Филип Филиповић“
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
17/190
6. РАДНА ЈЕДИНИЦА – РЈ ВОЖДОВАЦ
Број
партије
ОПИС ПАРТИЈЕ Територијалне целине по месним
заједницама
Оквирни
број објеката
Број
потребних
екипа
461
2
308
1
520
2
МЗ „Бањица“
МЗ „Горњи Вождовац“
МЗ „Др. Ненад Парента“
19
МЗ „Ж. Јовановић Шпанац“
МЗ „Радоје Дакић“
МЗ „Кумодраж 2“
МЗ „Раде Кончар“
МЗ „Давид Пајић“
20
МЗ „Браће Ковач“
МЗ „Веселин Маслеша“
МЗ „НХ В. Томановић“
МЗ „Радован Симић Цига“
МЗ „Сива стена“
21
МЗ „Браће Јековић“
МЗ „Вељко Влаховић“
МЗ „Медаковић 3“
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
18/190
7. РАДНА ЈЕДИНИЦА – РЈ ЧУКАРИЦА
Број
партије
22
ОПИС ПАРТИЈЕ Територијалне целине по месним
заједницама
Десно од Пожешке
Оквирни
број објеката
Број
потребних
екипа
331
1
318
1
620
2
675
2
153
1
Лево од Пожешке
23
МЗ „Михајловац“
24
МЗ „Жарково“
МЗ „Церак”
25
МЗ „Виногради”
МЗ „Сремчица“
МЗ „Железник“
26
МЗ „Рушањ“
Насеља:
Умка, Макиш, Велика Моштаница,
Остружница
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
19/190
8. РАДНА ЈЕДИНИЦА – РЈ НОВИ БЕОГРАД
Број
партије
ОПИС ПАРТИЈЕ Територијалне целине по месним
заједницама
Оквирни
број објеката
Број
потребних
екипа
302
1
498
2
520
2
250
1
425
2
МЗ „Старо Сајмиште“
МЗ „Е. Кардеља“
МЗ „Његош“
МЗ „Друго заседање АВНОЈ-а“
27
МЗ „Браће Рибар“
МЗ „Милентија Поповића“
МЗ „Кадињача“
МЗ „Неретва“
МЗ „Пионир“
МЗ „Радних бригада“
МЗ „Виктор Бубањ“
МЗ „25. Мај“
МЗ „Париске комуне“
28
МЗ „Марка Орешковића“
МЗ „Икарбус“
МЗ „Сутјеска“
МЗ „22. Децембар“
МЗ „4. јули“
МЗ „Студентски град“
МЗ „Сава“
МЗ „Братство јединство“
29
МЗ „Стеван Дороњски“
МЗ „Ада међица“
МЗ „Козара“
МЗ „Ужичка република“
30
МЗ „Слобода“
МЗ „Младост“
31
МЗ „Бежанија“
МЗ „Ледине“
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
20/190
9. РАДНА ЈЕДИНИЦА – РЈ ЗЕМУН
Број
партије
ОПИС ПАРТИЈЕ Територијалне целине по месним
заједницама
Оквирни
број објеката
Број
потребних
екипа
396
1
532
2
433
1
МЗ „Југославија“
МЗ „22. Октобар“
32
МЗ „Земунски кеј“
МЗ „Дунав“
МЗ „Радоје Дакић“
МЗ „Доњи град“
МЗ „Бранко Пешић“
МЗ „Марија Бурсаћ“
МЗ „Сава Ковачевић“
33
МЗ „Сутјеска“
МЗ „Нови Београд“
МЗ „Братство - јединство“
МЗ „Јанко Лисјак Пушка“
МЗ „Нова Галеника“
МЗ „Земун поље“
34
МЗ „13. Мај“
МЗ „Батајница“
МЗ „Сурчин“
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
21/190
10. РАДНА ЈЕДИНИЦА – РЈ РАКОВИЦА
Број
партије
ОПИС ПАРТИЈЕ Територијалне целине по месним
заједницама
Оквирни
број објеката
Број
потребних
екипа
332
2
223
1
361
1
74
1
МЗ „Миљаковац“
35
МЗ „Миљаковачки извори“
МЗ „Кoшутњак“
МЗ „Канарево брдо“
МЗ „Митар Бакић“
36
МЗ „Браћа Величковић“
МЗ „Луке Војводића“
МЗ „Видиковац“
37
МЗ „Лабудово брдо“
МЗ „Петлово брдо“
МЗ „Кнежевац“
38
МЗ „Ресник“
МЗ „Авала град“
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
22/190
V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке
дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је
на снази у време објављивања позива за подношење понуда (чл.
75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5. –.
6. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне
својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,
дефинисане чл. 76. Закона, и то:
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
23/190
ДОДАТНИ УСЛОВИ:
Сматраће се да понуђач испуњава услов у погледу финансијског
капацитета ако је:

у претходне 3 (три) обрачунске године (2010., 2011. и 2012.), остварио
пословни приход у укупном износу од најмање 20.000.000,00 динара без
ПДВ-а за наведени период кумулативно,
и
 није био неликвидан (блокиран рачун) у последњих 6 месеци пре
објављивања позива за подношење понуда, односно да није био
неликвидан у периоду од 01.06.2013. до 30.11.2013. године.
Сматраће се да понуђач испуњава услов у погледу техничког и
кадровског капацитета ако има:
1. довољан број екипа радника, ангажованих за извођење општих
грађевинских радова на одржавању стамбених зграда и других објеката,
према захтевима из IV Поглавља конкурсне документације (страна 13 – 22):
„Техничка спецификација - Преглед партија – Број потребних екипа“,
2. довољан број радника, који ће се у зависности од потреба посла, поред
сталних чланова екипе, ангажовати за извођење општих грађевинских
радова на одржавању стамбених зграда и других објеката, и то по партији
за коју подноси понуду,
3. најмање 1 (једно) возило (путничко/комбиновано/теретно), по једној
екипи радника,
4. најмање 1 (један) дигитални фото-апарат, по једној екипи радника,
5. најмање 3 (три) мобилна телефона у функцији, по једној екипи радника,
6. најмање 1 (једног) дипломираног инжењера у радном односу на
неодређено време – одговорног извођача радова са лиценцом број
400, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 415 или 418 издатом од стране
Инжењерске коморе Србије, без обзира на број партија за које подноси
понуду,
7. најмање 1 (једно) лице за обављање послова диспечера, без обзира на
број партија за које подноси понуду, ангажованог по било ком основу,
8. најмање 1 (једног) грађевинског техничара за високоградњу, по РЈ за
коју подноси понуду, ангажованог по било ком основу,
9. најмање 1 (један) камион - доставно возило носивости од 1,0 тоне до 3,5
тоне, по РЈ за коју подноси понуду,
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
24/190
10. најмање 1 (једну) електричну дизалицу типа врабац или слонче
носивости од најмање 300 kg, по партији за коју подноси понуду, са
уверењем издатим од стране овлашћене институције о извршеним
превентивним и периодичним прегледима и испитивањима, не старијим од
годину дана од дана подношења понуде, а у складу са Правилником о
поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова
радне околине ("Службени гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006),
11. најмање 1 (једну) мешалицу за бетон запремине бубња од најмање 150 l,
по партији за коју подноси понуду, са уверењем издатим од стране
овлашћене институције о извршеним превентивним и периодичним
прегледима и испитивањима, не старијим од годину дана од дана
подношења понуде, а у складу са Правилником о поступку прегледа и
испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
("Службени гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006),
12. најмање 1 (једну) опрему за личну заштиту за радно позиционирање и
превенцију падова са висине (опасачи за радно позиционирање и
задржавање и ужад за радно позиционирање, и сл.), по једној екипи
радника, која задовољава одговарајући национални стандард квалитета SRPS, са уверењем издатим од стране овлашћене институције о
извршеним превентивним и периодичним прегледима и испитивањима, не
старијим од годину дана од дана подношења понуде, а у складу са
Правилником о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и
испитивања услова радне околине ("Службени гласник РС", бр. 94/2006,
108/2006),
13. најмање 300 m2 фасадне скеле, у власништву, закупу или другом
правном основу коришћења скеле на период од најмање две године, по
партији за коју подноси понуду,
14. најмање 1 (један) компјутер, 1 (један) штампач, 1 (један) скенер и 1
(један) факс уређај, без обзира на број партија за које подноси понуду,
15. e-mail адреса, без обзира на број партија за које подноси понуду.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
25/190
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТЕХНИЧКОГ И КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
1. Једну екипу радника, ангажовану за извођење предметних Општих
грађевинских радова, морају да чине:
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-зидар,
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-лимар,
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-изолатер са сертификатом за
извођење ПВЦ и ПУ мембрана, и
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-фасадер са сертификатом за
извођење фасадерских радова.
ЗАХТЕВИ за чланове екипе/a:
 најмање један од горе наведених КВ или ВКВ радника мора поседовати
сертификат за рад на висини специјалном атестираном опремом.
 КВ или ВКВ радници занимања зидар, лимар, изолатер и фасадер,
морају бити лица у радном односу на неодређено време, наведени у
обрасцу „Преглед кадровског и техничког капацитета понуђача – Списак
чланова екипа и опреме“ (ОБРАЗАЦ А-4.2).
 КВ или ВКВ радник/ци занимања изолатер, морају имати Сертификат за
извођење ПВЦ и ПУ мембрана.
 КВ или ВКВ радник/ци занимања фасадер, морају имати Сертификат за
извођење фасадерских радова.
 КВ или ВКВ радници, као чланови екипа, морају имати лекарска
уверења за рад на висини не старија од 1 (једне) године у моменту
подношења понуде, за сваког КВ или ВКВ радника посебно,
 понуђач је у обавези да достави Изјаву о прихватању обавезе да врши
редовне годишње систематске прегледе за рад на висини свих радника
који су као чланови екипа непосредно ангажовани на уговореним
пословима (ОБРАЗАЦ 4.3).
2. Довољан број радника, који ће се у зависности од потреба посла, поред
сталних чланова екипе, ангажовати за извођење предметних Општих
грађевинских радова, и то по партији за коју подноси понуду, су:
 најмање 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-бравар,
 најмање 4 (четири) НКВ радника.
ЗАХТЕВИ за раднике који ће се у зависности од потреба посла, поред
сталних чланова екипе, ангажовати, су:
 КВ или ВКВ радници занимања бравар, могу бити лица у радном односу
на неодређено или одређено време или радно ангажована уговором о
привременим и повременим пословима или уговором о делу, или
запослена / ангажована накнадно по истом основу, а што се доказује
обрасцем „ИЗЈАВА о кадровској опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А4.2.1).
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
26/190


НКВ радници могу бити лица у радном односу на неодређено или
одређено време, радно ангажована уговором о привременим и
повременим пословима, уговором о делу, или запослена / ангажована
накнадно по истом основу, а што је доказује обрасцем - „ИЗЈАВА о
кадровској опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.2.1).
Уколико до момента подношења понуде понуђач нема запосленог /
ангажованог једног или више КВ, ВКВ радника занимања бравар или
НКВ радника, дужан је да „ИЗЈАВОМ о кадровској опремљености
понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.2.1), гарантује наручиоцу, под материјалном и
кривичном одговорношћу, да ће исте накнадно запослити / ангажовати,
уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија у предметном
поступку јавне набавке, односно уколико буде закључен Уговор о јавној
набавци.
НАПОМЕНЕ:
Чланови екипа који буду ангажовани за конкретну партију, неће моћи да
врше радове за другу партију, односно један члан екипе не може
истовремено бити члан друге екипе исте или различитих партија.

Понуђач је дужан да подношењем потребног броја примерака обрасца
„Преглед кадровског и техничког капацитета понуђача – Списак чланова
екипа и опреме“ (ОБРАЗАЦ А-4.2), пријави све екипе радника којима
располаже до момента подношења понуде (према захтевима из IV
Поглавља конкурсне документације (страна 13 – 22): „Техничка
спецификација - Преглед партија“ – Број потребних екипа), уз напомену
да једну екипу чине најмање: 1 (један) КВ или ВКВ радник - занимањазидар, 1 (један) КВ или ВКВ радник - занимања-лимар, 1 (један) КВ или
ВКВ радник - занимања-изолатер са сертификатом за извођење ПВЦ и
ПУ мембрана и 1 (један) КВ или ВКВ радник - занимања-фасадер са
сертификатом за извођење фасадерских радова, од којих један од њих
мора поседовати сертификат за рад на висини специјалном атестираном
опремом.
Оцењивање понуда за конкретну партију вршиће се према редоследу
приоритета Наручиоца, тако што ће се хронолошки од 1. до 38. партије,
попуњавати тражени број потребних екипа за сваку партију, које је понудио
најповољнији понуђач.
Понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија за одређену партију
(према критеријуму за оцену понуда), биће опредељен потребан број екипа
(према захтевима из дела конкурсне документације „Преглед партија –
Потребан број екипа“) од укупно понуђених екипа, чиме понуђач доказује
испуњеност услова у погледу кадровске и техничке опремљености.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
27/190
Приликом оцењивања неке следеће партије, уколико понуда истог понуђача
буде оцењена као најповољнија, а истом не преостане потребан број екипа
(према захтевима из дела конкурсне документације „Преглед партија –
Потребан број еипа“), наручилац такву понуду неће разматрати због
недовољног кадровског капацитета.
Конкретно, у случају да понуђач пријави исте екипе за различите партије, а
понуда буде најповољније за више партија (једна екипа за више партија),
наручилац ће определити за коју партију ће бити ангажоване екипе,
хронолошки и према својим приоритетима, сходно начелу ефикасности.
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и
контролу (увид) код понуђача, односно код подизвођача.
Наручилац задржава право да изврши увид у понуђачеву техничку и кадровску
опремљеност и да провери понуђачеве наводе садржане у понуди.
1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона (страна 23 Конкурсне
документације).
Уколико понуђач наступа са подизвођачем/подизвођачима, понуђач мора у
потпуности испунити додатне услове о располагању финансијским
капацитетом.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем/подизвођачима, подизвођач је у
обавези да испуњава оне додатне кадровске и техничке услове у зависности од
врсте посла коју буде обављао.
Понуђач може поверити делимично извршење уговора подизвођачу /
подизвођачима, у укупном обиму мањем од 40% од укупне финансијске
вредности уговора.
1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки учесник у заједничкој
понуди мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона (страна 23 Конкурсне документације), а додатне услове
испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона, и то податке о:
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
28/190
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне
документације, осим образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора .
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
1.5 Задруга може поднети понуду самостално, у своје име а за рачун
задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са
законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно
одговарају задругари.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
29/190
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у предметном
поступку јавне набавке, понуђач доказује достављањем
следећих доказа:
1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона.
- Доказ:
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона.
- Доказ:
Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре, и
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела организованог криминала, и
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за
сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
30/190
3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона.
- Доказ:
Правна лица:
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење
понуда.
4. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона.
- Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
5. .
6. Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона.
- Доказ:
Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу XII).
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена
печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
31/190
7. Одредбом члана 78, став 5 Закона о јавним набавкама прописано је да
„Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења
понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова“.
Уколико је лице уписано у Регистар понуђача, потребно је да достави
фотокопију Решења о извршеној регистрацији и изјаву у којој ће навести
интернет страницу на којој се тражени подаци могу проверити.
Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у предметном
поступку јавне набавке, понуђач доказује достављањем
следећих доказа:
Сматраће се да понуђач испуњава услов у погледу финансијског
капацитета ако је:
1. претходне 3 (три) обрачунске године (2010., 2011. и 2012.), остварио
пословни приход у укупном износу од најмање 20.000.000,00 динара без
ПДВ-а за наведени период кумулативно,
и
2. није био неликвидан (блокиран рачун) у последњих 6 месеци пре
објављивања позива за подношење понуда, односно да није био
неликвидан у периоду од 01.06.2013. до 30.11.2013. године.
Докази које понуђач доставља су:
а) 1. Извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа
(Агенција за привредне регистре издаје извештаје о бонитету и скоринг),
који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања
и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2010., 2011. и
2012.), односно показатеље за оцену бонитета за претходне три
обрачунске године.
2. Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 01.06.2013. до
30.11.2013. године.
НАПОМЕНА: Уколико Извештај о бонитету садржи податке о блокади у
последњих 6 месеци пре објављивања позива за подношење понуда,
односно за периоду од 01.јуна.2013. до 30.новембра.2013. године, није
неопходно достављати посебан доказ о блокади.
б) Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству, води
пословне књиге по систему простог књиговодства доставља:
 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза
на доходак грађана на приход од самосталне делатности, оверен од
стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао
обављање делатности за претходне три обрачунске године (2010., 2011.
и 2012.) годину,
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
32/190


потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном
текућем рачуну за претходне три обрачунске године (2010., 2011. и
2012.),
податке о блокади за последњих 6 месеци пре објављивања позива за
подношење понуда, односно да није био неликвидан у периоду од
01.06.2013. до 30.11.2013. године.
Сматраће се да понуђач испуњава услов у погледу техничког и
кадровског капацитета ако има:
1. довољан број екипа радника, ангажованих за извођење општих
грађевинских радова на одржавању стамбених зграда и других објеката, према
захтевима из IV Поглавља конкурсне документације (страна 13 – 22): „Техничка
спецификација - Преглед партија – Број потребних екипа“,
Једну екипу радника, ангажовану за извођење предметних Општих
грађевинских радова, морају да чине:
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-зидар,
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-лимар,
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-изолатер са сертификатом за
извођење ПВЦ и ПУ мембрана, и
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-фасадер са сертификатом за
извођење фасадерских радова.
Доказује се следећим доказима:
1. копије уговора о раду (радни однос на неодређено време) и
обрасци М3а/М-А (Потврда) за сваког запосленог КВ или ВКВ
радника – члана екипе, који су наведени у обрасцу „Преглед
кадровског и техничког капацитета понуђача – Списак чланова
екипа и опреме“ (ОБРАЗАЦ А-4.2),
2. копије сертификата за рад на висини специјалном атестираном
опремом (најмање за једног члана екипе),
3. копије сертификата за извођење ПВЦ и ПУ мембрана (за КВ или
ВКВ радника, занимања-изолатер),
4. копије сертификата за извођење извођење фасадерских радова
(за КВ или ВКВ радника, занимања-фасадер),
5. копије лекарских уверења за рад на висини не старија од 1 (једне)
године у моменту подношења понуде, за сваког члана екипе - КВ
или ВКВ радника посебно,
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
33/190
6. Изјава понуђача о прихватању обавезе да врши редовне годишње
систематске прегледе за рад на висини свих радника који су као
чланови екипа непосредно ангажовани на уговореним пословима
(ОБРАЗАЦ 4.3),
2. довољан број радника, који ће се у зависности од потреба посла,
поред сталних чланова екипе, ангажовати за извођење општих грађевинских
радова на одржавању стамбених зграда и других објеката, и то по партији за
коју се подноси понуду, и то:
 најмање 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-бравар,
 најмање 4 (четири) НКВ радника.
Доказује се следећим доказима:
1. копије уговора о раду (радни однос на неодређено време или
одређено време) или радно ангажована уговором о привременим и
повременим пословима или уговором о делу, или запослена /
ангажована накнадно по истом основу, за КВ или ВКВ раднике,
занимања-бравар, а што се доказује обрасцем „ИЗЈАВА о
кадровској опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.2.1).
2. копије уговора о раду (радни однос на неодређено време или
одређено време) или радно ангажована уговором о привременим и
повременим пословима, уговором о делу, или запослена /
ангажована накнадно по истом основу, за НКВ раднике, а што се
доказује обрасцем - „ИЗЈАВА о кадровској опремљености
понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.2.1),
3. најмање 1 (једно) возило (путничко/комбиновано/теретно), по
једној екипи радника.
Доказује се:
Изјавом понуђача о поседовању возила, у обрасцу „Преглед кадровског и
техничког капацитета понуђача – Списак чланова екипа и опреме“ (ОБРАЗАЦ А4.2),
4. најмање 1 (један) дигитални фото-апарат, по једној екипи радника.
Доказује се:
Изјавом понуђача о поседовању дигиталног фото-апарата, у обрасцу „Преглед
кадровског и техничког капацитета понуђача – Списак чланова екипа и опреме“
(ОБРАЗАЦ А-4.2),
5. најмање 3 (три) мобилна телефона у функцији, по једној екипи
радника.
Доказује се:
Изјавом понуђача о поседовању мобилних телефона, у обрасцу „Преглед
кадровског и техничког капацитета понуђача – Списак чланова екипа и опреме“
(ОБРАЗАЦ А-4.2),
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
34/190
6. најмање 1 (једног) дипломираног инжењера у радном односу
на неодређено време – одговорног извођача радова са лиценцом број
400, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 415 или 418 издатом од стране Инжењерске
коморе Србије, без обзира на број партија за које подноси понуду.
Доказује се следећим доказима:
1. копија уговора о раду (радни однос на неодређено време),
обрасца М3а/М-А (Потврда) и попуњавање обрасца „Преглед
кадровске и техничке опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1) и
ОБРАСЦА 4.4, и
2. копија лиценце и потврде ИКС-а о важности исте,
7. најмање 1 (једно) лице за обављање послова диспечера, без
обзира на број партија за које подноси понуду.
Понуђач је у обавези да има најмање 1 (једног) диспечера, за потребе
диспечинга екипа, без обзира на број партија за које подноси понуду,
ангажованог по било ком основу, односно у радном односу на неодређено или
одређено време или ангажованог уговором о привременим и повременим
пословима или уговором о делу, који се наводи (име и презиме уписује) у
обрасцу „Преглед кадровске и техничке опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ
А-4.1).
Доказује се следећим доказима:
1. копија доказа о радном статусу (уговор о раду и М3а/М-А образац
(Потврда), уговор о привременим и повременим пословима и М3а/М-А
образац (Потврда) или уговор о делу и попуњавање обрасца „Преглед
кадровске и техничке опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1),
8. најмање 1 (једног) грађевинског техничара за високоградњу,
по РЈ за коју подноси понуду, ангажованог по било ком основу.
Доказује се следећим доказима:
1. копија доказа о радном статусу (уговор о раду и М3а/М-А образац
(Потврда), уговор о привременим и повременим пословима и М3а/М-А
образац (Потврда) или уговор о делу и попуњавање обрасца „Преглед
кадровске и техничке опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1).
НАПОМЕНА: Предметни поступак јавне набавке обликован је у 38 партија, по
територијалном принципу, тако да свака партија обухвата одређен број месних
заједница које се налазе на територији одређене Радне јединице.
У IV Поглављу конкурсне документације (страна 13 – 22): „Техничка
спецификација - Преглед партија“, наведена је Радна јединица (РЈ) којој
конкретна партија припада и Опис партије.
Горе наведен услов мора бити испуњен за сваку Радну јединицу (РЈ) на чијој
територији се налази партија, односно партије за које се подноси понуда.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
35/190
9. најмање 1 (један) камион - доставно возило носивости од 1,0
тоне до 3,5 тоне, по РЈ за коју подноси понуду.
Доказује се следећим доказима:
1. копијa важеће саобраћајне дозволе и евентуално копија уговора
о лизингу/закупу или другим правним основом коришћења (ако
возило/саобраћајна дозвола не гласи на име понуђача) и
попуњавање
обрасца
„Преглед кадровске и техничке
опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1).
НАПОМЕНА: Предметни поступак јавне набавке обликован је у 38 партија, по
територијалном принципу, тако да свака партија обухвата одређен број месних
заједница које се налазе на територији одређене Радне јединице.
У IV Поглављу конкурсне документације (страна 13 – 22): „Техничка
спецификација - Преглед партија“, наведена је Радна јединица (РЈ) којој
конкретна партија припада и Опис партије.
Горе наведен услов мора бити испуњен за сваку Радну јединицу (РЈ) на чијој
територији се налази партија, односно партије за које се подноси понуда.
10. најмање 1 (једну) електричну дизалицу типа врабац или
слонче, носивости од најмање 300 kg, по партији за коју подноси понуду,
11.
најмање 1 (једну) мешалицу за бетон запремине бубња од
најмање 150 l, по партији за коју подноси понуду,
12. најмање 1 (једну) опрему за личну заштиту за радно
позиционирање и превенцију падова са висине (опасачи за
радно позиционирање и задржавање и ужад за радно
позиционирање, и сл.), по једној екипи радника, која задовољава
одговарајући национални стандард квалитета – SRPS.
Услови под тачком 10, 11 и 12, доказује се следећим доказима:
1. копија Уверења издатим од стране овлашћене институције о
извршеним превентивним и периодичним прегледима и
испитивањима, не старијим од 1 (једне) године од дана
подношења понуде, а у складу са Правилником о поступку
прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне
околине ("Службени гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006) и
попуњавање
обрасца
„Преглед
кадровске
и
техничке
опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1),
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
36/190
13.
најмање 300 m2 фасадне скеле, у власништву, закупу или другом
правном основу коришћења скеле за период од најмање две године, по
партији за коју подноси понуду.
Доказује се следећим доказима:
1. Изјавом понуђача у обрасцу „Преглед кадровске и техничке
опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1),
14. најмање 1 (један) компјутер, 1 (један) штампач, 1 (један)
скенер и 1 (један) факс уређај, без обзира на број партија за које
подноси понуду.
Доказује се следећим доказима:
1. Изјавом понуђача у обрасцу „Преглед кадровске и техничке
опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1),
15. e-mail адреса, без обзира на број партија за које подноси понуду.
Доказује се следећим доказима:
1. Изјавом понуђача у обрасцу „Преглед кадровске и техничке
опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4) Закона (страна 23 Конкурсне документације).
Уколико понуђач наступа са подизвођачем/подизвођачима, понуђач мора у
потпуности испунити додатне услове о располагању финансијским
капацитетом.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем/подизвођачима, подизвођач је у
обавези да испуњава оне додатне кадровске и техничке услове у зависности од
врсте посла коју буде обављао.
Понуђач може поверити делимично извршење уговора подизвођачу /
подизвођачима, у укупном обиму мањем од 40% од укупне финансијске
вредности уговора.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки учесник у заједничкој
понуди мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)
Закона (страна 23 Конкурсне документације), а додатне услове
испуњавају заједно.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
37/190
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона, и то податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3) понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне
документације, осим образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача,
4) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
5) понуђачу који ће издати рачун,
6) рачуну на који ће бити извршено плаћање,
7) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора .
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име а за рачун
задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са
законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из
поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно
одговарају задругари.
___________________________________________________________________
Доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или
појединих доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет)
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
38/190
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне
регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници
Агенције за привредне регистре.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Одредбом члана 78, став 5 Закона о јавним набавкама прописано је да „Лице
уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова“.
Уколико је лице уписано у Регистар понуђача, потребно је да достави
фотокопију Решења о извршеној регистрацији и изјаву у којој ће навести
интернет страницу на којој се тражени подаци могу проверити.
Одредбом члана 79, став 8 Закона о јавним набавкама прописано је да „ако
понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити
издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да
накнадно достави тражена документа у примереном року“.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом,
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од
стране надлежних органа те државе.
Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања, односно у року од
5 (пет) дана од дана настанка промене, писмено обавести наручиоца о
било којој промени у вези са испуњеношћу услова (обавезних и додатних)
из предметног поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења Уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
39/190
VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу:
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, БЕОГРАД, Данијелова бр. 33, са
назнаком:
,,Понуда за јавну набавку радова – Општи грађевински радови, ПАРТИЈА
број ____________________________________________ (уписати партије за
које се понуда подноси), ЈН бр. 15/41 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 27.01.2014. године, до 10 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа.
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат
пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
40/190
Понуда мора да садржи следеће:
Број
1.
Доказ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – доставити у складу са НАПОМЕНАМА
(страна 58 Конкурсне документације).
Испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у предметном поступку
јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
1. Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
надлежног Привредног суда.
2.
2. Правна лица:
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре, и
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од
кривичних дела организованог криминала, и
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУПа, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког
од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Правна лица:
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа
није регистровано да му је као привредном субјекту изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.
4. Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе
да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку
приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
41/190
2.
 Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона.
- Доказ:
Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу XII). Изјава
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Одредбом члана 78, став 5 Закона о јавним набавкама прописано је да „Лице
уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде,
односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова“.
Уколико је лице уписано у Регистар понуђача, потребно је да достави фотокопију
Решења о извршеној регистрацији и изјаву у којој ће навести интернет страницу на
којој се тражени подаци могу проверити.
Испуњеност ДОДАТНИХ УСЛОВА за учешће у предметном поступку јавне
набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:
а) 1. Извештај о бонитету или скоринг издат од стране надлежног органа (Агенција за
привредне регистре издаје извештаје о бонитету и скоринг), који мора да садржи:
статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три
обрачунске године (2010., 2011. и 2012.), односно показатеље за оцену бонитета за
претходне три обрачунске године.
2. Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 01.06.2013. до
30.11.2013. године.
НАПОМЕНА: Уколико Извештај о бонитету садржи податке о блокади у последњих 6
месеци пре објављивања позива за подношење понуда, односно за периоду од
01.јуна.2013. до 30.новембра.2013. године, није неопходно достављати посебан
доказ о блокади.
3.
б) Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству, води пословне
књиге по систему простог књиговодства доставља:
 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на
доходак грађана на приход од самосталне делатности, оверен од стране
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање
делатности за претходне три обрачунске године (2010., 2011. и 2012.) годину,
 потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном текућем
рачуну за претходне три обрачунске године (2010., 2011. и 2012.),
 податке о блокади за последњих 6 месеци пре објављивања позива за
подношење понуда, односно да није био неликвидан у периоду од
01.06.2013. до 30.11.2013. године.
Сматраће се да понуђач испуњава услов у погледу техничког и
кадровског капацитета ако има:
1. довољан број екипа радника
Једну екипу радника, ангажовану за извођење предметних Општих
грађевинских радова, морају да чине:
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-зидар,
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-лимар,
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-изолатер са сертификатом за
извођење ПВЦ и ПУ мембрана, и
 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-фасадер са сертификатом за
извођење фасадерских радова.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
42/190
Доказује се следећим доказима:
1. копије уговора о раду (радни однос на неодређено време) и обрасци М3а/М-А
(Потврда) за сваког запосленог КВ или ВКВ радника – члана екипе, који су
наведени у обрасцу „Преглед кадровског и техничког капацитета понуђача –
Списак чланова екипа и опреме“ (ОБРАЗАЦ А-4.2),
2. копије сертификата за рад на висини специјалном атестираном опремом
(најмање за једног члана екипе),
3. копије сертификата за извођење ПВЦ и ПУ мембрана (за КВ или ВКВ радника,
занимања-изолатер),
4. копије сертификата за извођење извођење фасадерских радова (за КВ или
ВКВ радника, занимања-фасадер),
5. копије лекарских уверења за рад на висини не старија од 1 (једне) године у
моменту подношења понуде, за сваког члана екипе - КВ или ВКВ радника
посебно,
6. Изјава понуђача о прихватању обавезе да врши редовне годишње систематске
прегледе за рад на висини свих радника који су као чланови екипа непосредно
ангажовани на уговореним пословима (ОБРАЗАЦ 4.3),
3.
2. довољан број радника, који ће се у зависности од потреба посла, поред сталних
чланова екипе, ангажовати за извођење општих грађевинских радова на одржавању
стамбених зграда и других објеката, и то по партији за коју се подноси понуду, и то:
 најмање 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-бравар,
 најмање 4 (четири) НКВ радника.
Доказује се следећим доказима:
 копије уговора о раду (радни однос на неодређено време или одређено време)
или радно ангажована уговором о привременим и повременим пословима или
уговором о делу, или запослена / ангажована накнадно по истом основу, за КВ
или ВКВ раднике, занимања-бравар, а што се доказује обрасцем „ИЗЈАВА о
кадровској опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.2.1).
 копије уговора о раду (радни однос на неодређено време или одређено време)
или радно ангажована уговором о привременим и повременим пословима,
уговором о делу, или запослена / ангажована накнадно по истом основу, за
НКВ раднике, а што се доказује обрасцем - „ИЗЈАВА о кадровској
опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.2.1).
НАПОМЕНА: Уколико до момента подношења понуде понуђач нема запосленог / ангажованог
једног или више КВ, ВКВ радника занимања бравар или НКВ радника, дужан је да „ИЗЈАВОМ
о кадровској опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.2.1), гарантује наручиоцу, под
материјалном и кривичном одговорношћу, да ће исте накнадно запослити / ангажовати,
уколико понуда понуђача буде изабрана као најповољнија у предметном поступку јавне
набавке, односно уколико буде закључен Уговор о јавној набавци.
3. најмање 1 (једно) возило (путничко/комбиновано/теретно), по једној екипи
радника.
Доказује се:
Изјавом понуђача о поседовању возила, у обрасцу „Преглед кадровског и техничког
капацитета понуђача – Списак чланова екипа и опреме“ (ОБРАЗАЦ А-4.2),
4. најмање 1 (један) дигитални фото-апарат, по једној екипи радника.
Доказује се:
Изјавом понуђача о поседовању дигиталног фото-апарата, у обрасцу „Преглед
кадровског и техничког капацитета понуђача – Списак чланова екипа и опреме“
(ОБРАЗАЦ А-4.2),
5. најмање 3 (три) мобилна телефона у функцији, по једној екипи радника.
Доказује се:
Изјавом понуђача о поседовању мобилних телефона, у обрасцу „Преглед кадровског и
техничког капацитета понуђача – Списак чланова екипа и опреме“ (ОБРАЗАЦ А-4.2),
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
43/190
6. најмање 1 (једног) дипломираног инжењера у радном односу на неодређено
време – одговорног извођача радова са лиценцом број 400, 401, 410, 411, 412, 413,
414, 415 или 418 издатом од стране Инжењерске коморе Србије, без обзира на број
партија за које подноси понуду.
Доказује се следећим доказима:
 копија уговора о раду (радни однос на неодређено време), обрасца М3а/М-А
(Потврда) и попуњавање обрасца „Преглед кадровске и техничке
опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1) и ОБРАСЦА 4.4, и
 копија лиценце и потврде ИКС-а о важности исте,
3.
7. најмање 1 (једно) лице за обављање послова диспечера, без обзира на број
партија за које подноси понуду.
Понуђач је у обавези да има најмање 1 (једног) диспечера, за потребе диспечинга
екипа, без обзира на број партија за које подноси понуду, ангажованог по било ком
основу, односно у радном односу на неодређено или одређено време или
ангажованог уговором о привременим и повременим пословима или уговором о
делу, који се наводи (име и презиме уписује) у обрасцу „Преглед кадровске и
техничке опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1).
Доказује се следећим доказима:
 копија доказа о радном статусу (уговор о раду и М3а/М-А образац (Потврда),
уговор о привременим и повременим пословима и М3а/М-А образац (Потврда)
или уговор о делу и попуњавање обрасца „Преглед кадровске и техничке
опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1),
8. најмање 1 (једног) грађевинског техничара за високоградњу, по РЈ за коју
подноси понуду, ангажованог по било ком основу.
Доказује се следећим доказима:
1. копија доказа о радном статусу (уговор о раду и М3а/М-А образац
(Потврда), уговор о привременим и повременим пословима и М3а/М-А
образац (Потврда) или уговор о делу и попуњавање обрасца „Преглед
кадровске и техничке опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1).
НАПОМЕНА: Предметни поступак јавне набавке обликован је у 38 партија, по територијалном
принципу, тако да свака партија обухвата одређен број месних заједница које се налазе на
територији одређене Радне јединице.
У IV Поглављу конкурсне документације (страна 13 – 22): „Техничка спецификација - Преглед
партија“, наведена је Радна јединица (РЈ) којој конкретна партија припада и Опис партије.
Горе наведен услов мора бити испуњен за сваку Радну јединицу (РЈ) на чијој територији се
налази партија, односно партије за које се подноси понуда.
9. најмање 1 (један) камион - доставно возило носивости од 1,2 тоне до 3,5 тоне,
по РЈ за коју подноси понуду,
Доказује се следећим доказима:
 копијa важеће саобраћајне дозволе и евентуално копија уговора о
лизингу/закупу
или
другим
правним
основом
коришћења
(ако
возило/саобраћајна дозвола не гласи на име понуђача) и попуњавање
обрасца „Преглед кадровске и техничке опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ
А-4.1).
НАПОМЕНА: Предметни поступак јавне набавке обликован је у 38 партија, по територијалном
принципу, тако да свака партија обухвата одређен број месних заједница које се налазе на
територији одређене Радне јединице.
У IV Поглављу конкурсне документације (страна 13 – 22): „Техничка спецификација - Преглед
партија“, наведена је Радна јединица (РЈ) којој конкретна партија припада и Опис партије.
Горе наведен услов мора бити испуњен за сваку Радну јединицу (РЈ) на чијој територији се
налази партија, односно партије за које се подноси понуда.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
44/190
3.
10.
најмање 1 (једну) електричну дизалицу типа врабац или слонче, носивости
од најмање 300 kg, по партији за коју подноси понуду,
11.
најмање 1 (једну) мешалицу за бетон запремине бубња од најмање 150 l, по
партији за коју подноси понуду,
12.
најмање 1 (једну) опрему за личну заштиту за радно позиционирање и
превенцију падова са висине (опасачи за радно позиционирање и
задржавање и ужад за радно позиционирање, и сл.), по једној екипи радника,
која задовољава одговарајући национални стандард квалитета – SRPS.
Услови под тачком 10, 11 и 12, доказује се следећим доказима:
1. копија Уверења издатим од стране овлашћене институције о
извршеним
превентивним
и
периодичним
прегледима
и
испитивањима, не старијим од 1 (једне) године од дана подношења
понуде, а у складу са Правилником о поступку прегледа и испитивања
опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Службени
гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006) и попуњавање обрасца „Преглед
кадровске и техничке опремљености понуђача“ (ОБРАЗАЦ А-4.1),
2
најмање 300 m фасадне скеле, у власништву, закупу или другом правном
основу коришћења скеле за период од најмање две године, по партији за коју
подноси понуду.
Доказује се следећим доказима:
Изјавом понуђача у обрасцу „Преглед кадровске и техничке опремљености понуђача“
(ОБРАЗАЦ А-4.1),
13.
14. најмање 1 (један) компјутер, 1 (један) штампач, 1 (један) скенер и 1 (један)
факс уређај, без обзира на број партија за које подноси понуду.
Доказује се следећим доказима:
Изјавом понуђача у обрасцу „Преглед кадровске и техничке опремљености понуђача“
(ОБРАЗАЦ А-4.1),
15. e-mail адреса, без обзира на број партија за које подноси понуду.
Доказује се следећим доказима:
Изјавом понуђача у обрасцу „Преглед кадровске и техничке опремљености понуђача“
(ОБРАЗАЦ А-4.1).
4.
ОБРАЗАЦ А-4.1
Преглед кадровске и техничке опремљености понуђача
5.
ОБРАЗАЦ А-4.2
Преглед кадровског и техничког капацитета понуђача
Списак чланова екипа и опреме
6.
ОБРАЗАЦ А-4.2.1
ИЗЈАВА о кадровској опремљености понуђача
7.
ОБРАЗАЦ 4.3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ДА ВРШИ РЕДОВНЕ
ГОДИШЊЕ СИСТЕМАТСКЕ ПРЕГЛЕДЕ
8.
ОБРАЗАЦ 4.4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о именовању одговорног извођача радова
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
45/190
9.
МОДЕЛ УГОВОРА (за сваку партију посебно)
10.
Образац структуре ценe (за сваку партију посебно)
11.
Образац трошкова припреме понуде (у једном примерку)
12.
Образац изјаве о независној понуди (у једном примерку)
13.
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (у једном
примерку)
14.
Споразум о заједничком наступању – уколико понуду подноси група понуђача
15.
Фотокопија Решења о извршеној регистрацији и изјава у којој ће навести
интернет страница на којој се тражени подаци могу проверити - уколико је
лице уписано у Регистар понуђача
Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може
да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2.
Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког
понуђача из групе понуђача.
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца
који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном
одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из
групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
1) Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда
мора да обухвати најмање једну целокупну партију.
2) Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на
целокупну набавку или само на одређене партије.
3) У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора
бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
4) Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за
две или више партија, не морају бити достављени за сваку партију
посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све
партије.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
46/190
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, БЕОГРАД, Данијелова бр. 33, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Општи грађевински радови,
ПАРТИЈА број _______ (уписати број партије), ЈН бр. 15/41 - НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Општи грађевински радови,
ПАРТИЈА број _______ (уписати број партије), ЈН бр. 15/41 - НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Општи грађевински радови,
ПАРТИЈА број _______ (уписати број партије), ЈН бр. 15/41 - НЕ ОТВАРАТИ”,
или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Општи грађевински
радови, ПАРТИЈА број _________ (уписати број партије), ЈН бр. 15/41 - НЕ
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче (опозове),
нити да мења и/или допуњује своју понуду.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
47/190
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду,
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити
већи од 40%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона, и то податке о:
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
48/190
1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3. понуђачу који ће у име групе потписивати образце из конкурсне
документације, осим образаца који подразумевају давање изјава под
материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и
оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача,
4. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
5. понуђачу који ће издати рачун,
6. рачуну на који ће бити извршено плаћање,
7. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора .
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се
доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара
или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају
задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012), плаћање ће се вршити на
основу испостављених фактура - рачуна/ситуација, а којим је потврђено
извођење радова, у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања истих,
односно плаћање ће се вршити једном месечно, по истеку месеца у коме су
изведени радови.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача – извођача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гарантни рок за изведене неодложне радове износи 6 месеци и 24 месеца за
изведене радове на текућој поправци, рачунајући од дана примопредаје
изведених радова.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
49/190
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова
Неодложни радови су радови чијим извођењем се отклања непосредна
опасност по живот и здравље људи или за околину, а изводе се без одлагања.
Извођач је дужан да неодложне радове, започне одмах, а најкасније у року од 2
сата од издавања Налога за рад и исте заврши одмах, а најкасније у року од 48
сати од издавања Налога за рад, односно у року који му одреди Наручилац у
Налогу за рад, у зависности од врсте и обима радова.
Текуће поправке су радови чијим извођењем се обезбеђује безбедност
коришћења објекта одржавања.
Извођач је дужан да започне извођење радова на текућој поправци најкасније у
року од 5 дана од дана издавања Налога за рад или ако је у Налогу за рад
одређен рок за почетак извођења радова, онда у том року, а након претходно
прибављених сагласности и учињених пријава код надлежних органа, а исте
заврши у року одређеном у Налогу за рад.
Понуђач извршава предмет јавне набавке, и то: Опште грађевинске радове који
се изводе на стамбеним зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, чији је оквирни број (садржан у табели Поглавља II –
„Подаци о предмету јавне набавке“), дат према подацима у моменту
сачињавања Конкурсне документације.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања
понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, односно цена општих
грађевинских радова дефинисаних пописом артикала предметних радова у
„Ценовнику артикала за грађевинско-занатске радове „ЈП Градско стамбено“,
(који ће се током извршења уговора усклађивати са индексом потрошачких
цена без измене уговора без измене уговора).
Цена је фиксна и не може се мењати. Понуђач се обавезује да предмет набавке
дефинисан пописом артикала предметних радова у Ценовнику наручиоца (који
ће се током извршења уговора усклађивати са индексом потрошачких цена без
измене уговора), изврши по ценама из понуде, односно у складу са понуђеним
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
50/190
коефицијентом корекције јединичних цена свих артикала из ценовника (попуст
на цене из Ценовника наручиоца).
Сви радови који нису обухваћени пописом артикала предмета набавке, односно
Ценовником наручиоца, сматрају се недефинисаним радом и њихову цену
утврдиће наручилац на основу цене материјала на тржишту, цене самог рада
утврђене на основу потребног броја норма сати за извршење тог рада и
понуђеног коефицијента корекције јединичних цена свих артикала из ценовника
(попуст на цене из Ценовника наручиоца).
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације,
односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе
где се могу благовремено добити и исправни подаци о:

Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија и
привреде, Република Србија) Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет
адреса www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске
управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт
телефонима органа или службе територијалне аутономије или локалне
самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Заштита животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже
Јовановић
27а,
Београд.
Интернет
адреса
www.sepa.gov.rs.
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике
Србије, Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.merz.gov.rs);

Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство рада,
запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд,
Интернет адреса www.minrzs.gov.rs .
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење
обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.
Средство обезбеђења не може се вратити понуђачу пре истека рока трајања,
осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
51/190
Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења
уговора [или у тренутку закључења уговора, а најкасније до прве
испоруке], преда наручиоцу:
1.
банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, која ће бити са
клаузулама: безусловна и платива на први позив.

Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза издаје се у висини од
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за испуњење уговорних обавеза
мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за испуњење уговорних
обавеза у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за
решавање спорова.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци
додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног
квалитета 3 (инвестициони ранг).




Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака (грешака)
у гарантном року:
На захтев наручиоца, извођач је дужан да у тренутку примопредаје предмета
јавне набавке, односно уз рачун/фактуру, преда наручиоцу бланко соло меницу
за отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове на текућој
поправци, у износу од 10% вредности изведених поручених радова без ПДВ-а,
на текућој поправци.
Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив,
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз
исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо,
са назначеним износом од 10% вредности изведених поручених радова без
ПДВ-а, на текућој поправци.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу –
писму.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дуже од понуђеног гарантног рока.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
52/190
Наручилац ће реализовати - уновчити средство финансијског обезбеђења
за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не
изврши обавезу отклањања недостатка који би могао да умањи могућност
коришћења предмета уговора у гарантном року, односно у случају да
Извођач не отклони недостатке из гарантног рока на позив и у року који
одреди Наручилац.
НАПОМЕНА: Достављене менице морају бити регистроване у Регистру
меница и овлашћења који води Народна банка Србије, у складу са
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница
и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011).
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА
У
ВЕЗИ
СА
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу
наручиоца – ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33,
електронске поште на e-mail: [email protected] или факсом на број:
011/ 3950-321, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење
понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са назнаком:
„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, ЈН бр. 15/41”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
53/190
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза,
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза издаје се у висини од 15%
од финансијске вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
54/190
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР
ЕЛЕМЕНТИ
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“, односно критеријум за оцењивање понуда је најнижа УКУПНА
ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА АРТИКАЛА ИЗ ЦЕНОВНИКА
НАРУЧИОЦА без ПДВ-а, која ће бити одређена на следећи начин:
укупна вредност јединичних цена артикала из Ценовника наручиоца (која
износи 1.064.716,00 динара без ПДВ-а), коригована КОЕФИЦИЈЕНТОМ
КОРЕКЦИЈЕ, који представља попуст на цене из Ценовника наручиоца.
Понуђена цена понуђача се израчунава на основу понуђеног попуста израженог
у % примењеног на укупну вредност јединичних цена артикала из Ценовника
наручиоца (који ће се током извршења уговора усклађивати са индексом
потрошачких цена без измене уговора), а који се примењује линеарно на све
јединичне цене артикала из Ценовника наручиоца и исказује се у номиналном
износу који чини понуђену цену за артикле из Ценовника наручиоца, који ће се
током извршења уговора усклађивати са индексом потрошачких цена без
измене уговора.
НАПОМЕНА: Укупна понуђена вредност без ПДВ-а не може бити већа од
укупне вредности јединичних цена артикала без ПДВ-а из Ценовника
наручиоца, а која износи 1.064.716,00 динара.
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико понуђачи понуде исту УКУПНУ ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА
АРТИКАЛА ИЗ ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА без ПДВ-а, односно исти
КОЕФИЦИЈЕНТОМ КОРЕКЦИЈЕ (који представља попуст на цене из Ценовника
наручиоца), предност ће имати онај понуђач који је остварио у претходној
обрачунској години бољи НЕТО ДОБИТАК.
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
(Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
55/190
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице, као лице које имa интерес да закључи конкретан уговор о
јавној набавци, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља
Републичкој комисији.
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email: [email protected], факсом на број: 011/ 3950-321 или
препорученом пошиљком са повратницом.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
56/190
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000
динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је
та вредност већа од 80.000.000 динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
57/190
Напомене:
1. Образац понуде – Поглавље VII, састоји се из 5 делова означених
бројевима од 1 до 5, и то:
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ,
2) НАЧИН НАСТУПАЊА,
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ,
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ,
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ.
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
2. Уколико се понуда подноси за више партија, понуђачи ће попуњавати и
доставити Образац понуде (који се састоји из 5 делова), на следећи начин:
1. делове који су означени бројевима од 1 до 4 достављају у једном
примерку, без обзира на број партија за које подносе понуду,
2. део под бројем 5, достаљају за сваку партију посебно, односно за
сваку партију за коју подносе понуду потребно је да доставе део
под бројем 5.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
58/190
VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр. ______________ од _________________ (понуђач уписује свој
деловодни број и датум), за јавну набавку радова: Општи грађевински радови
који се изводе на стамбеним зградама и другим објектима које одржава ЈП
“Градско стамбено“, Београд, ЈН број: 15/41.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Лице
овлашћено
потписивање уговора
за
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
59/190
2) НАЧИН НАСТУПАЊА - ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ __________________________________________
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА: _________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ за партију(е): ________________________________________
(навести број партије/a за коју се подноси понуда).
Подаци о члановима групе понуђача:
Назив члана________________________________; партија бр._____________;
Назив члана________________________________; партија бр._____________;
Назив члана________________________________; партија бр._____________;
Назив члана________________________________; партија бр._____________;
Назив члана________________________________; партија бр._____________.
Подаци о подизвођачу:
Назив подизвођача__________________________; партија бр.____________;
Назив подизвођача__________________________; партија бр.____________;
Назив подизвођача__________________________; партија бр.____________;
Назив подизвођача__________________________; партија бр.____________;
Назив подизвођача__________________________; партија бр.____________.
Напомене:
1. заокружити начин подношења понуде и уписати податке (назив и
седиште) подизвођача, уколико се понуда подноси са подизвођачем,
односно податке (назив и седиште) свих учесника заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача;
2.
навести називе чланова и за које партије се наступа као група
понуђача, односно називе понуђача и за које партије се наступа са
подизвођачем.
У зависности од наступања непотребно прецртати.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
60/190
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део
предмета
набавке
извршити подизвођач:
2)
који
ће
Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део
предмета
набавке
извршити подизвођач:
који
ће
Уколико понуђач наступа са подизвођачем/подизвођачима, понуђач мора у потпуности
испунити додатне услове о располагању финансијским капацитетом.
Уколико понуђач наступа са подизвођачем/подизвођачима, подизвођач је у обавези да
испуњава оне додатне кадровске и техничке услове у зависности од врсте посла коју
буде обављао.
Понуђач може поверити делимично извршење уговора подизвођачу / подизвођачима, у
укупном обиму мањем од 40% од укупне финансијске вредности уговора.
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака и да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
У противном, табелу прецртати.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
61/190
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони
број (ПИБ):
Име особе за контакт:
2)
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони
број (ПИБ):
Име особе за контакт:
3)
Назив учесника у заједничкој
понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески
идентификациони
број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
У противном, табелу прецртати.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
62/190
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - јавна набавка радова: Општи грађевински
радови који се изводе на стамбеним зградама и другим објектима које одржава
ЈП “Градско стамбено“, Београд, ЈН број: 15/41.
ПАРТИЈА бр. ____ (уписати број партије)
ВРЕДНОСТ у динарима
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА АРТИКАЛА ИЗ
ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА без ПДВ-а:
КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕКЦИЈЕ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА СВИХ
АРТИКАЛА ИЗ ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА
(попуст на цене из Ценовника наручиоца):
(тачка 2 Обрасца структуре цена)
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА
АРТИКАЛА ИЗ ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА без ПДВ-а:
(тачка 4 Обрасца структуре цена):
1.064.716,00 дин.
________%
ПДВ:
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ
АРТИКАЛА ИЗ ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА са ПДВ-ом:
(тачка 5 Обрасца структуре цена)
ЦЕНА
Oпција понуде: _______ дана (попуњава понуђач) - (минимум 90 дана од дана јавног
отварања понуда).
Гарантни рок за изведене неодложне радове износи 6 месеци и 24 месеца за изведене
радове на текућој поправци, рачунајући од дана примопредаје изведених радова.
Време одзива: максимално 60 минита.
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама („Сл. гласник РС”, бр. 119/2012), плаћање ће се вршити на основу
испостављених фактура - рачуна/ситуација, а којим је потврђено извођење радова, у року
од 15 (петнаест) дана од дана испостављања истих, односно плаћање ће се вршити
једном месечно, по истеку месеца у коме су изведени радови.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача – извођача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Датум:___________________
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
Печат:
___________________
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
63/190
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе
који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
64/190
ОБРАЗАЦ А-4.1
Преглед кадровске и техничке опремљености понуђача
Име и презиме
Посао који обавља/занимање
1.
Дипломирани инжењер одговорни извођач радова
са лиценцом број 400, 401,
410, 411, 412, 413, 414, 415
или 418
2.
Диспечер
Радна јединица - РЈ
1. С. град________________
2. Палилула______________
3. С. венац_______________
4. Звездара______________
5. Врачар________________
3. 6. Вождовац_____________
7. Чукарица______________
8. Н.Бгд._________________
9. Земун_________________
10. Раковица______________
Грађевински техничар за
високоградњу, по РЈ за
коју подноси понуду.
(НАПОМЕНА на страни 35
Конкурсне документације)
Запослен или уговорно
ангажован
(заокружити понуђено)
У радном односу на неодређено
време:
- код понуђача / носиоца посла
- код члана групе понуђача
- код подизвођача
Запослен / радно ангажован:
- код понуђача / носиоца посла
- код члана групе понуђача
- код подизвођача
Запослен / радно ангажован код:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
5. ______________________
6. ______________________
7. ______________________
8. ______________________
9. ______________________
10. ______________________
(понуђач уписује назив субјекта)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да
поседујемо и да ћу за реализацију предметне јавне набавке бр. 15/41, користити
следеће:
1. камион - доставно возило носивости од 1,0 тоне до 3,5 тоне, по РЈ за коју се
подноси понуда, а то значи укупно: ______ (понуђач уписује број, у складу са
4.
НАПОМЕНОМ на страни 36 Конкурсне одкументације),
2. електричну дизалицу типа врабац или слонче, носивости од најмање 300 kg, по
партији за коју се подноси понуда, а то значи укупно: ______ (понуђач уписује број),
,
3. мешалицу за бетон запремине бубња од најмање 150 l, по партији за коју се
подноси понуда, а то значи укупно: ______ (понуђач уписује број),
4. опрему за личну заштиту за радно позиционирање и превенцију падова са висине
(опасачи за радно позиционирање и задржавање и ужад за радно позиционирање, и
сл.), по једној екипи радника, а то значи укупно: ______ (понуђач уписује број),
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
65/190
5. фасадне скеле, у власништву, закупу или другом правном основу коришћења скеле
за период од најмање две године, и то укупно: ______ (понуђач уписује број) - најмање
300 m2 по партији за коју се подноси понуда,
6. најмање 1 (један) компјутер, 1 (један) штампач, 1 (један) скенер и 1 (један) факс
уређај,
7. e-mail адреса, ___________________________________ (написати читко.)
У _________________________,
Дана ______________________ год.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
МП
___________________
Члан групе
___________________
_____________________
_____________________
_____________________
Подизвођач
___________________
_____________________
_____________________
НАПОМЕНЕ:
1. непотребно прецртати,
2. по потреби, образац копирати,
3. поступити у складу са Захтевима и Упутством о доказивању испуњености додатних услова
(Поглавље V, тачка 2, страна 24 до 37 Конкурсне документације).
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
66/190
ОБРАЗАЦ А-4.2
Преглед кадровског и техничког капацитета понуђача
Списак чланова екипа и опреме
Екипа бр. _____ (унети број екипе, почевши од броја 1)
Бр.
Име и презиме
1.1
Занимање
Запослен
(заокружити понуђено)
КВ - ВКВ
(заокружити)
У радном односу на неодређено
време:
- код понуђача / носиоца посла
- код члана групе понуђача
- код подизвођача
ЗИДАР
КВ - ВКВ
(заокружити)
1.2
У радном односу на неодређено
време:
- код понуђача / носиоца посла
- код члана групе понуђача
- код подизвођача
ЛИМАР
КВ - ВКВ
(заокружити)
ИЗОЛАТЕР
1.3
У радном односу на неодређено
време:
- поседује Сертификат за
извођење ПВЦ и ПУ мембрана:
ДА / НЕ -
КВ-ВКВ
(заокружити)
ФАСАДЕР
1.4
- поседује Сертификат за
извођење извођење
фасадерских радова:
- код понуђача / носиоца посла
- код члана групе понуђача
- код подизвођача
У радном односу на неодређено
време:
- код понуђача / носиоца посла
- код члана групе понуђача
- код подизвођача
ДА / НЕ -
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да
поседујемо и да ћу за реализацију предметне јавне набавке бр. 15/41, користити
следеће:
1.5
 Возило: РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: _________________ МАРКЕ: ________________ (уписати).
 Један (1) дигитални фото-апарат у функцији.
 Три (3) мобилна телефона у функцији.
У _________________________,
Дана ______________________ год.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
МП
___________________
НАПОМЕНЕ:
1. образац копирати у зависности од броја екипа којима се доказује испуњеност услова у погледу кадровског и
техничког капацитета за све партије за које се наступа. Најпре се у поље“ Екипа бр.__“ уписује број 1, а у сваки
наредни примерак обрасца уписивати наредни број екипе (у завесности од броја екипа са којима наступа), тако да
ако Понуђач наступа са 3 екипе, у први образац А-4.2 у поље „Екипа бр.___“ уписује 1, у други примерак обрасца у
поље „Екипа бр.___“, уписује 2, и у последњи образац у поље „Екипа бр.___“, уписује 3,
2. поступити у складу са Захтевима и Упутством о доказивању испуњености додатних услова (Поглавље V, тачка 2,
страна 24 до 37 Конкурсне документације), посебно у погледу ЗАХТЕВА да најмање један од горе наведених КВ или
ВКВ радника мора поседовати сертификат за рад на висини специјалном атестираном опремом и да КВ или ВКВ
радници, као чланови екипа, морају имати лекарска уверења за рад на висини не старија од 1 (једне) године у
моменту подношења понуде, за сваког КВ или ВКВ радника посебно.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
67/190
ОБРАЗАЦ А-4.2.1
ИЗЈАВА
о кадровској опремљености понуђача
Бр.
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ
И ЈМБГ
Занимање
Запослен
(заокружити понуђено)
БРАВАР
1.
2.
1._____________________
2._____________________
3._____________________
4._____________________
5._____________________
Запослен / радно ангажован код:
(заокружити)
КВ или ВКВ
КВ или ВКВ
КВ или ВКВ
КВ или ВКВ
КВ или ВКВ
1._____________________
2._____________________
3._____________________
4._____________________
5._____________________
1._____________________
2._____________________
3._____________________
4._____________________
5._____________________
(понуђач уписује назив субјекта)
Запослен / радно ангажован код:
1._____________________
2._____________________
3._____________________
4._____________________
5._____________________
НКВ
(понуђач уписује назив субјекта)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да ћемо
(уколико до момента подношења понуде немамо запосленог / ангажованог једног или
више КВ, ВКВ радника занимања бравар или НКВ радника), накнадно запослити или
радно ангажовати за реализацију предметне јавне набавке бр. 15/41, довољан број
радника (најмање 1 (један) КВ или ВКВ радник, занимања-бравар и најмање 4 (четири)
НКВ радника, за сваку партију – закључен Уговор о јавној набавци), који ће се у
зависности од потреба посла, поред сталних чланова екипе, ангажовати за извођење
предметних Општих грађевинских радова.
У _________________________,
Дана ______________________ год.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
МП
_____________________
Члан групе
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Подизвођач
_____________________
_____________________
_____________________
НАПОМЕНЕ:
1. непотребно прецртати,
2. по потреби, образац копирати,
3. поступити у складу са Захтевима и Упутством о доказивању испуњености додатних услова
(Поглавље V, тачка 2, страна 24 до 37 Конкурсне документације).
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
68/190
ОБРАЗАЦ 4.3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ
ДА ВРШИ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СИСТЕМАТСКЕ ПРЕГЛЕДЕ
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да ћемо
вршити редовне годишње систематске прегледе за рад на висини свих
радника који су као чланови екипа непосредно ангажовани на пословима
извођења Општих грађевинских радова који се изводе на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско стамбено“, Београд.
У _________________________,
Дана ______________________ год.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
МП
_____________________
Члан групе
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Подизвођач
_____________________
_____________________
_____________________
НАПОМЕНА:
Понуђач доставља једну Изјаву без обзира на број партија за које се подноси понуда.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
69/190
ОБРАЗАЦ 4.4
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
(ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41)
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ИЗЈАВЉУЈЕМО да
ћемо за реализацију уговорених радова именовати дипломираног инжењера
______________________________(име и презиме) са важећом лиценцом бр.
________, Решењем о именовању одговорног извођача радова у складу са
захтевом наручиоца и одредбама важећег Закона о планирању и изградњи.
У _________________________,
Дана ______________________ год.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
МП
_____________________
Члан групе
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Подизвођач
_____________________
_____________________
_____________________
НАПОМЕНЕ:
1. непотребно прецртати,
2. по потреби, образац копирати,
3. понуђач доставља једну Изјаву без обзира на број партија за које се подноси
понуда.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
70/190
VIII МОДЕЛ УГОВОРА
НАПОМЕНЕ:
Потребно је доставити посебан, попуњен и оверен Модел уговора за сваку партију,
за коју се подноси понуда.
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем.
Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ
негативне рефренце.
Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“,
Београд, Данијелова 33.
Број уговора: 15/41-У/(уписује наручилац).
Датум: (уписује наручилац).
МОДЕЛ УГОВОРА
О ИЗВОЂЕЊУ ОПШТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА
Партија бр. _____ (попуњава понуђач)
Закључен дана (уписује наручилац), између следећих уговорних страна:
1. JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКО СТАМБЕНО“,
Београд, Данијелова 33,
ПИБ 100373090, М.Б. 07486251,
које заступа ВД директор-а Веселин Марковић, дипл. правник,
(у даљем тексту: Наручилац)
и
2. _________________________________,
ул. ________________________, бр. _____,
ПИБ:________________, М.Б. __________________,
кога заступа директор _________________________,
(у даљем тексту: Извођач).
(све попуњава понуђач који наступа самостално или са подизвођачем, односно
носилац посла).
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
71/190
I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Наручилац је на основу члaнова 32, 55 и 60 Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС", бр. 124/2012), у даљем тексту: ЗЈН, спровео отворени
поступак јавне набавке, чији је предмет обликован у 38 партија, за извођење општих
грађевинских радова на стамбеним зградама и другим објектима које одржава ЈП
“Градско стамбено“, Београд, ЈН број: 15/41.
Извођач је на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, интернет
страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа,
доставио понуду број: __________ (попуњава понуђач) од дана __________.2013.
године (попуњава понуђач).
Наручилац је на основу Одлуке о додели уговора, бр. (уписује наручилац) од
(уписује наручилац).2013. године, изабрао извођача за извођење општих
грађевинских радова на стамбеним зградама и другим објектима које одржава ЈП
“Градско стамбено“, Београд, а које територијално припадају Радној јединици (уписује
наручилац) - Партија бр. (уписује наручилац).
II - ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет Уговора је извођење општих грађевинских радова на стамбеним
зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско стамбено“, Београд, а које
територијално припадају Радној јединици (уписује наручилац) - Партија бр. (уписује
наручилац), (у даљем тексту: објекат одржавања), и који су дефинисани пописом
артикала предметних радова у „Ценовнику артикала за грађевинско-занатске радове
ЈП „Градско стамбено“ (у даљем тексту: Ценовник наручиоца), који је саставни део
овог Уговора.
Радови из става 1. овог члана, у зависности од њихове природе, обима и рокова
извођења су:
1) Неодложни радови, и
2) Текуће поправке.
Члан 3.
Извођач се обавезује да радове из члана 2 Уговора изведе у складу са важећим
прописима, нормативима, обавезним стандардима и правилима струке, а у свему
према одредбама Уговора и Образцу понуде број: (уписује наручилац), од дана
(уписује наручилац).2013. године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни део
Уговора.
Члан 3аа.
Извођач ће извршење уговорених радова, у складу са Понудом, делимично
уступити подизвођачу: _, проценат укупне вредности набавке који ће извршити
подизвођач је: _, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је: _ (све
уписује наручилац у складу са делом 3 Обрасца понуде).
Извођач који је извршење уговорених радова, у складу са Понудом, делимично
уступио подизвођачу, у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
72/190
Члан 3аб.
Уговорене радове, у складу са Понудом и Споразумом, бр. _ од _, заједнички
извршава група извођача, коју чине:
 (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),
 (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),
 (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),
(све уписује наручилац у складу са делом 4 Обрасца понуде).
Извођачи који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно
према наручиоцу за извршење предметног уговора.
III - ФИНАНСИЈСКА ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 4.
Вредност радова из члана 2 Уговора износи до __ динара без ПДВ-а, односно
до __ динара са ПДВ-ом, односно до вредности стварно изведених радова из члана 2
овог Уговора, у периоду његовог важења.
Цене
Члан 5.
Извођач се обавезује да предмет набавке дефинисан пописом артикала
предметних радова, изврши по ценама из Понуде и Обрасца структуре цене, који су
саставни део Уговора, односно у складу са понуђеним коефицијентом корекције
јединичних цена свих артикала из ценовника - попуст на цене из Ценовника наручиоца,
који ће се током извршења уговора усклађивати са индексом потрошачких цена без
измене уговора.
Понуђени коефицијент корекције јединичних цена свих артикала из ценовника
(попуст на цене из Ценовника наручиоца), је: _%.
Извођач је сагласан да се сви радови који нису обухваћени пописом артикала
предмета набавке сматрају недефинисаним радом, и њихову цену утврдиће наручилац
на основу цене материјала на тржишту, цене самог рада утврђене на основу потребног
броја норма сати за извршење тог рада и понуђеног коефицијента корекције
јединичних цена свих артикала из ценовника (попуст на цене из Ценовника
наручиоца).
IV - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Налог за рад
Члан 6.
Послове из члана 2 овог Уговора, а у складу са чланом 3 овог Уговора извођач
ће обављати по налогу наручиоца, на основу Налога за рад, издатог у складу са
стварним потребама наручиоца (у даљем тексту: Поручени радови).
Налог за рад из претходног става обавезно садржи: адресу објекта, врсте рада,
опис посла, рок извођења радова и име одговорног лица које ће вршити надзор над
порученим радовима, ради проверавања и обезбеђења њиховог уредног извођења,
нарочито у погледу врста, количина, цена и квалитета радова, материјала и
предвиђених рокова (у даљем тексту: Надзорни орган).
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
73/190
Поред обавезних елемената из претходног става, Налог за рад може да садржи
и артикле радова које је потребно извршити на објекту одржавања, са количинама у
јединици мере, а које је извођач дужан да изведе у свему према налогу наручиоца.
Након извршене примопредаје радова, Налог за рад са евентуалним
прилозима, извођач је дужан доставити Надзорном органу на контролу и оверу.
Неодложни радови
Члан 7.
Неодложни радови су радови из члана 2 овог Уговора, чијим извођењем се
отклања непосредна опасност по живот и здравље људи или за околину, а изводе се
без одлагања.
Извођач је обавезан да послове у вези поручених радова из претходног става
обавља сваког радног и нерадног дана, у времену од 00-24 часа.
Члан 8.
У вези извођења радова из члана 7 овог Уговора, наручилац је дужан да,
усменим путем, непосредно или телефоном, обавести извођача о потреби њиховог
извођења и сходно томе, изда му Налог за рад.
Члан 9.
Извођач је дужан да поручене радове, започне одмах, а најкасније у року од 2
сата од издавања Налога за рад и исте заврши одмах, а најкасније у року од 48 сати од
издавања Налога за рад, односно у року који му одреди наручилац у Налогу за рад, у
зависности од врсте и обима поручених радова.
Извођач је дужан да обавести наручиоца да су поручени радови из члана 7 овог
Уговора изведени, истог дана, а најкасније до 12.00 часова наредног радног дана,
путем телефона или електронске поште.
Текуће поправке
Члан 10.
Текуће поправке су радови из члана 2 овог Уговора, чијим извођењем се
обезбеђује безбедност коришћења објекта одржавања (у даљем тексту: текуће
поправке).
Извођач је обавезан да послове у вези поручених радова из претходног става
обавља сваког радног дана у времену од 08.00-16.00, изузетно и нерадним данима на
захтев наручиоца, у случајевима када наручилац процени да је то неопходно.
Члан 11.
У вези извођења радова на текућим поправкама, наручилац је дужан да,
усменим путем, непосредно или телефоном, обавести извођача о потреби њиховог
извођења и да му, сходно томе, изда Налог за рад.
Налог за рад из става 1 овог члана, поред обавезних елемената предвиђених у
члану 6, став 2 овог Уговора, може да садржи и: рок почетка радова (који не може бити
дужи од 15 дана од датума издавања Налога за рад), рок извођења радова, одговорног
извођача радова и друге елементе за које наручилац сматра да су од значаја.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
74/190
Члан 12.
Пре издавања Налога за рад, наручилац може захтевати од извођача да изврши
увид стања на објекту одржавања и на основу снимљеног стања достави наручиоцу, у
писаној форми, у року који одреди наручилац а који не може бити дужи од 3 дана,
предлог текуће поправке и друге податке које је наручилац од њега захтевао.
Члан 13.
Извођач је дужан да започне извођење радова на текућој поправци, најкасније у
року од 5 дана од дана издавања Налога за рад или ако је у Налогу за рад одређен рок
за почетак извођења радова, онда у том року, а након претходно прибављених
сагласности и учињених пријава код надлежних органа, сходно члану 24. став 1.
алинеја 8. овог Уговора, а исте заврши у року одређеном у Налогу за рад.
Члан 14.
Извођач има право да захтева продужење рока за извођење поручених радова
на текућој поправци у случају:
 када је поступцима или понашањем власника, односно корисника објекта
одржавања спречен да изведе радове или је због тих поступака или таквог
понашања извођење радова знатно отежано,
 када наступе објективне околности које подразумевају сваку околност чије
наступање, трајање или престанак не зависи од воље извођача (временски
услови и др.),
 када се одговарајућим прописом забрани извођење појединих радова у
одређеним временским условима,
 када у току извођења радова настану вишкови радова,
 када је на основу сагласности наручиоца исте започео касније од претходно
договореног рока за почетак извођења поручених радова.
Члан 15.
Уколико наступе околности предвиђене у члану 14 овог Уговора, извођач их
уписује у Налог за рад, и одмах по сазнању а најкасније у року од 3 дана доставља
наручиоцу писани предлог за продужење уговореног рока са детаљним образложењем
и мишљењем Надзорног органа.
Наручилац је обавезан да по захтеву из претходног става одлучи најкасније у
року од 3 дана од дана пријема захтева извођача и о томе га обавести писаним путем.
Члан 16.
Извођач нема право на продужење рока за извођење радова, без изричите
сагласности наручиоца.
У току извођења радова када извођач поступа по примедбама Надзорног органа
на квалитет изведених радова или уграђеног материјала, те по тим примедбама
отклања недостатке или пропусте које је Надзорни орган евидентирао у Налогу за рад,
не сматрају се разлогом за продужење рока за извођење поручених радова.
Члан 17.
Уколико наступе објективне околности чије наступање, трајање и престанак не
зависе од воље извођача или наручиоца, извођач има право да привремено обустави
извођење поручених радова на текућој поправци, након истека примереног рока
одређеног од стране наручиоца за њихово евентуално отклањање.
Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметњи због којих
су радови обустављени.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
75/190
Члан 18.
У случају да сметње због којих су радови обустављени не буду отклоњене ни
после рока одређеног од стране наручиоца, извођач није обавезан да настави
извођење истих и има право на накнаду трошкова за изведене радове до момента
њиховог обустављања, под условом да нема његове кривице.
Члан 19.
У случају обустављања радова, Извођач је дужан да већ изведене радове
заштити на прописан и уобичајен начин за ту врсту радова.
Члан 20.
Извођач је дужан обавестити наручиоца да су поручени радови на текућој
поправци изведени, у року од 24 часа од момента завршетка истих.
У случајевима који то захтевају, наручилац и извођач су дужни да приликом
примопредаје изведених радова на текућој поправци сачине Записник, који је саставни
део Налога за рад.
Уколико прегледом изведених радова наручилац констатује да извођач треба о
свом трошку да доради, поправи или поново изведе поједине радове, исто констатује у
Налогу за рад или у записнику, којима одређује извођачу накнадни примерен рок за
њихово отклањање. Извођач је дужан да изведе радове на отклањању недостатака, у
остављеном року.
V - НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Члан 21.
Наручилац је дужан да обезбеди сталан и ефикасан рад Надзорног органа, који:
уводи Извођача у посао у случајевима који то захтевају,
врши надзор над радовима Извођача, односно проверава врсту, количину и
квалитет радова, да ли уграђени материјал одговара порученом квалитету и
примену техничких прописа, нормативима, обавезним стандардима и
правилима струке,
прати динамику извођења радова и поштовање рокова,
све примедбе и налазе контроле и упутства извођачу уписује у Налог за рад,
односно листове Налога за рад (грађевински дневник),
о свим битним околностима које су од утицаја на извођење поручених радова и
извршење обавеза из овог Уговора одмах по њиховом сазнању обавештава
наручиоца, писаним путем, у форми Извештаја надзорног органа,
није овлашћен да мења техничку документацију на основу које се изводе
поручени радови, осим ако је за то посебно овлашћен од стране наручиоца,
није овлашћен да одлучује у име наручиоца о обиму и роковима за извођење
допунских радова. За све евентуалне допунске радове (вишкови и мањкови)
Надзорни орган даје наручиоцу писану препоруку са детаљним образложењем.
Промена или допуна радова не може бити спроведена без сагласности
наручиоца, јер у супротном неће бити плаћена,
потписује листове Налога за рад, (грађевински дневник) у случајевима радова
на текућој поправци чије извођење то захтева,
дужан је да призна и прими Извођачу само квалитетно изведене поручене
радове, у свему изведене у складу са чланом 3 овог Уговора, што потврђује
својим потписом у Налогу за рад или Записнику о примопредаји радова.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
76/190
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Члан 22.
Извођач је дужан да:
омогући вршење надзора на објекту одржавања и у свим производним погонима
и радионицама где се обављају активности за потребе извођења радова који су
предмет овог Уговора, пружи доказе о квалитету материјала, омогући узимање
узорака, одговарајуће пробе на лицу места и откривање појединих радова,
уредно и на предвиђен начин попуни Налог за рад, као и да у Налогу за рад
обавезно упише тачне шифре артикала изведених поручених радова из Захтева
за набавку, уколико их наручилац претходно није уписао, као и да на уредан и
прописан начин води листове Налога за рад (грађевински дневник) у
случајевима радова на текућој поправци чије извођење то захтева,
поступи по свим писаним примедбама Надзорног органа на квалитет изведених
радова или уграђеног материјала, те да по тим примедбама отклони о свом
трошку недостатке или пропусте које је Надзорни орган евидентирао у Налогу
за рад или у листовима Налога за рад (грађевинском дневнику),
о уоченим недостацима у техничкој документацији или о наступању
непредвиђених околности које су од утицаја на извођење поручених радова
одмах обавести Надзорни орган,
одмах по указаној потреби достави наручиоцу писани захтев за измену техничке
документације, вишкове и мањкове поручених радова и продужење рока
извођења поручених радова, и за исто прибави писано и образложено
мишљење Надзорног органа,
овлашћеном Надзорном органу пружи на увид сву документацију о извршеним
радовима и по завршетку поручених радова исту преда наручиоцу, уредно
потписану и оверену.
Пропуст Надзорног органа у вршењу своје дужности не ослобађа извођача
одговорности да своје обавезе врши у складу са овим Уговором и да сам обезбеди
квалитетно и благовремено извођење поручених радова. Уколико извођач има
примедбе на рад Надзорног органа дужан је да о томе одмах, писаним путем, обавести
наручиоца, који је дужан размотрити дате примедбе и о томе донети одлуку.
VI - ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
1.
2.
3.
4.
Члан 23.
Наручилац је дужан да:
благовремено решава захтеве извођача за измену техничке документације,
вишкове и мањкове поручених радова и продужење рока извођења поручених
радова, под условом да је за исте прибављено писано и образложено
мишљење Надзорног органа,
благовремено решава захтев Извођача за извођење радова чије извођење је
неопходно и које је у функцији извршења поручених радова, под условом да је
за исте прибављено писано и образложено мишљење Надзорног органа,
благовремено реагује на сва примљена обавештења од стране Надзорног
органа, извођача или на други начин, а која су у вези извођења поручених
радова,
прати и контролише рад извођача и Надзорног органа.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
77/190
VII - ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА
Члан 24.
Извршавајући послове у вези извођења радова из члана 2 овог Уговора,
Извођач је дужан:
 да се на телефонски позив наручиоца јави и по пријему обавештења о потреби
извођења уговорених радова, изађе на објекат одржавања најкасније у року од
60 минута од момента пријема обавештења (време одзива),(1)
 да обезбеди службене легитимације са фотографијом радницима који чине
стручне екипе, у року од 7 (седам) дана од дана закључења овог Уговора, које
су исти дужни носити на видно истакнутом месту, приликом обављања
уговорених послова,(2)
 да се јави Председнику Скупштине/Савета зграде или другом овлашћеном
представнику стамбене зграде када то захтева наручилац или сама природа
посете објекту одржавања,(3)
 у случају изласка на објекат који није намењен за становање ради снимања
стања на објекту одржавања или пре почетка извођења поручених радова, да
се јави овлашћеном представнику тог објекта,(4)
 да обезбеди доказ о присуству на објекту одржавања у вези извођења
поручених радова, и то: радник код извођача је дужан да напише назив
извођача, своје име и презиме, име, презиме и број телефона (фиксни и
мобилни) представника зграде или другог објекта одржавања, основ присуства,
датум и време присуства, обезбеди потпис представника зграде или другог
објекта одржавања и исти лично потпише. Један примерак обрасца дужан је
предати представнику зграде или другог објекта одржавања, а један примерак
истог да приложи уз Налог за рад и достави га наручиоцу,(5)
 да поштује и придржава се кућног реда у стамбеној згради у којој изводи
радове,(6)
 да се у току извршавања обавеза из овог Уговора, уздржава од понашања и
поступака који би могли имати негативан утицај на углед наручиоца код
корисника услуга, као и понашања и поступака који нису у складу са
професионалном и пословном етиком,(7)
 да пријави почетак радова надлежним инспекцијским органима Града и градске
општине на чијој територији је потребно извести радове, те о свом трошку
обезбеди одговарајуће дозволе и сагласности,(8)
 одреди решењем одговорног извођача радова, који мора бити дипломирани
инжењер одговарајуће струке, са лиценцом „одговорног извођача радова“ , у
складу са Понудом, и исто достави наручиоцу на дан издавања Налога за рад, у
случају извођења радова на текућој поправци чије извођење то захтева,(9)
 да обавести наручиоца о термину (дан/сат) започињања извођења поручених
радова и завршетка поручених радова,(10)
 да, пре започињања извођења радова, сагласно правилима струке, детаљно
проучи техничку документацију и уколико уочи одређене недостатке,
неусклађености или грешке, о томе одмах обавести наручиоца, као и да од
наручиоца одмах затражи објашњење о недовољно јасним детаљима. Извођач
није овлашћен да мења техничку документацију,(11)
 да изведе све припремне радове, укључујући и обезбеђење свих потребних
прикључака,(12)
 да обезбеди градилиште, тако што ће предузети све потребне мере заштите
људи, имовине, објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине, у
супротном је одговоран и сноси сву насталу штету,(13)
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
78/190













да уредно и на прописан начин попуњава Налог за рад, односно листове Налога
за рад (грађевинског дневика) који морају бити редовно потписивани од стране
Надзорног органа и одговорног извођача радова, у случају извођења радова на
текућој поправци чије извођење то захтева,(14)
да угради материјал и опрему који одговарају прописаном или порученом
квалитету, а у случају потребе изврши потребно испитивање материјала о свом
трошку,(15)
да, сходно правилима струке, начелу поштења и савесности и поступајући са
пажњом доброг привредника, изведе радове према опису посла из Налога за
рад или у свему према артиклима радова из Налога за рад одређеним од
стране наручиоца,(16)
да обавести кориснике објекта одржавања о потреби за прекидом у
инсталацијама, у случају радова на текућој поправци чије извођење то захтева,
истицањем писаног обавештења на огласној табли или улазним вратима
објекта одржавања, најмање 24 сата пре обуставе,(17)
да у току извођења поручених радова одржава градилиште и редовно уклања
сав отпадни материјал,(18)
да од почетка извођења поручених радова до предаје наручиоцу, на погодан
начин обезбеђује и чува изведене радове, опрему и материјал од оштећења,
пропадања, одношења или уништења,(19)
по завршетку радова уклони преостали материјал и средства за рад и очисти
места извођења радова и комуникације,(20)
да о свом трошку, пре испостављања рачуна, отклони сву штету коју учини за
време извођења поручених радова,(21)
у случају штрајка радника запослених код извођача, обезбеди несметано
извођење поручених послова и испуњење обавеза из овог Уговора,(22)
да за извођење уговорених радова, а према Понуди, ангажује: довољан број
екипа радника (зидар, лимар, изолатер са сертификатом за извођење ПВЦ и ПУ
мембрана, фасадер са сертификатом за извођење фасадерских радова, од
којих један мора поседовати сертификат за рад на висини специјалном
атестираном опремом), довољан број радника по потреби посла (бравар, НКВ
радник), грађевинског техничара за високоградњу, и за потребе истих обезбеди
возило, камион - доставно возило, електричну дизалицу типа врабац или
слонче носивости од најмање 300 kg, мешалицу за бетон запремине бубња од
најмање 150 l, фасадну скелу, опрему за личну заштиту за радно
позиционирање и превенцију падова са висине (опасачи за радно
позиционирање и задржавање и ужад за радно позиционирање, и сл.), која
задовољава одговарајући национални стандард квалитета – SRPS, дигитални
фото апарат, 3 мобилна телефона у функцији и најмање једног КВ или ВКВ
радника сертификованог за рад на висини специјалном атестираном
опремом,(23)
да у року од 7 (седам) дана од дана закључења овог Уговора достави
наручиоцу следеће податке: бројеве телефона извођача и факса извођача, број
телефона диспечера, бројеве 3 мобилна телефона радника ангажованих на
извршењу посла, e-mail адресу,(24)
да поступа у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени
гласник РС”, број 101/05), поседује Акт о процени ризика на радним местима и у
радној околини и Организациону шему предузећа по одговорности, струци и
специјалностима,(25)
да у свему поступи по усменом или писаном захтеву наручиоца, на начин и у
року који му одреди наручилац, а који је у вези са овим Уговором.(26)
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
79/190
Извођач је дужан је да без одлагања, односно у року од 5 (пет) дана од дана
настанка промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова (обавезних и додатних) из поступка јавне набавке који је
претходио закључењу Уговора, која наступи током важења Уговора о јавној набавци и
да је документује на прописани начин.
Извођач је апсолутно, искључиво одговоран у случају било какавих обавеза,
губитака, захтева за одштету или судских поступака, који се могу покренути у оквиру
закона или важећих позитивних прописа, као и у случају повреде или смрти лица,
проузроковане радовима, настале због или току извођења радова.
VIII - ПОСЛЕДИЦЕ НЕКВАЛИТЕТНОГ РАДА И МАТЕРИЈАЛА
Члан 25.
Уколико извођач не изведе поручене радове по налогу наручиоца, важећим
прописима, стандардима, правилима струке и одредбама овог Уговора наручилац има
право да захтева обустављање даљег извођења радова, односно да захтева промену
или употребу материјала одговарајућег квалитета.
У случају из предходног става, уколико је доведена у питање сигурност објекта
или суседних објеката или живот и здравље људи, наручилац има право да захтева од
извођача да уклони изведене радове и поручене радове поново изведе, о трошку
извођача.
IX - ГАРАНТНИ РОК
Члан 26.
Уговорне стране су се споразумеле да је гаранција за квалитет изведених
радова:
 за неодложне радове из члана 7 овог Уговора је 6 месеци, рачунајући од дана
примопредаје изведених радова,
 за радове на текућој поправци из члана 10. овог Уговора је 24 месеца,
рачунајући од дана примопредаје изведених радова.
Пријава недостатака у гарантном року
Члан 27.
У случају недостатака откривених у року из члана 26, став 1, алинеја 1
наручилац је дужан да о томе обавести Извођача, усменим путем, непосредно или
телефоном, одмах по њиховом сазнању.
У случају недостатака откривених у року из члана 26, став 1, алинеја 2
наручилац је дужан да о томе обавести Извођача, писаним путем, одмах, а најкасније у
року од 5 дана од њиховог сазнања.
Обавеза Извођача у вези гарантног рока
Члан 28.
Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све недостатке откривене у року
из члана 26, став 1, алинеја 1 Уговора, у року који не може бити дужи од 4 дана од
дана пријема обавештења од стране наручиоца.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
80/190
Извођач се обавезује да о свом трошку отклони све недостатке откривене у року
из члана 26, став 1, алинеја 2 Уговора. Извођач је дужан да радове на отклањању
предметних недостатака започне у року који не може бити дужи од 5 дана од дана
пријема обавештења од стране наручиоца и исте заврши у року који му одреди
наручилац.
Уколико Извођач не отклони уочене недостатке у роковима из става 1 и става 2.
овог члана, наручилац задржава право да на терет Извођача ангажује другог извођача
радова за отклањање предметних недостатака.
X - УГОВОРНЕ КАЗНЕ




Члан 29.
Извођач је дужан да плати казну за:
прекорачења рока за извођење радова из члана 2 Уговора, у износу од 2
промила од вредности стварно изведених поручених радова без ПДВ-а за
сваки дан закашњења,
прекорачење рока за излазак на објекат одржавања по позиву наручиоца,
предвиђеног у члану 24, став 1, алинеја 1 овог Уговора, у износу од 2 промила
вредности стварно изведених поручених радова без ПДВ-а, за сваких 30 минута
закашњења, а које је у директној вези са порученим радовима,
неуредно извршење обавеза из Уговора, у износу од по 1 промил за сваку
неиспуњену или делимично испуњену обавезу предвиђену чланом 24 Уговора,
од вредности стварно изведених поручених радова без ПДВ-а, а која је у
директној вези са порученим радовима,
незадовољавајући естетски изглед изведених радова, у износу до 5% вредности
стварно изведених поручених радова без ПДВ-а.
Члан 30.
Ако је штета коју је наручилац претрпео већа од укупног износа обрачунатих
уговорних казни, наручилац има право захтевати разлику до пуне накнаде штете.
XI - ПЛАЋАЊЕ
Испостављање рачуна
Члан 31.
Извођач испоставља Рачун за изведене радове по завршеној примопредаји
поручених радова.
Рачун из става 1 овог Уговора мора бити у складу са Налогом за рад или
Записником о примопредаји радова, односно вредност стварно изведених радова
Извођач је дужан умањити за износ обрачунатих уговорних казни.
Члан 32.
Извођач је обавезан да наручиоцу уз Рачун достави Налог за рад са доказима о
присутности Извођача на објекту одржавања, а у случају радова на текућим
поправкама чије је извођење то захтевало и Записник о примопредаји радова који
морају бити оверени и потписани од стране Надзорног органа, као и одговарајуће
атесте за уграђени материјал, уколико је то наручилац од њега захтевао.
У случају да је у Записнику о примопредаји радова констатовано да Извођач
није отклонио штету коју је учинио за време извођења поручених радова, дужан је да
уз Рачун достави и потврду Надзорног органа да је сву причињену штету накнадно
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
81/190
отклонио. Извођач је дужан да уз рачун, а у складу са чланом 35 овог Уговора, достави
финансијско средство обезбеђења за отклањање недостатака из гарантног рока за
изведене радове на текућој поправци.
У случају непоступања у складу са ставом 1 овог члана, наручилац није дужан
извршити плаћање док Извођач у свему не поступи у складу са ставом 1 овог члана.
Рок плаћања
Члан 33.
Наручилац се обавезује да изврши исплату по испостављеном рачуну извођача
у складу са чланом 32, став 1, у року од 15 дана од дана пријема истог, односно
плаћање ће се вршити на основу испостављених фактура - рачуна/ситуација, а којим је
потврђено извођење радова.
Плаћање ће се вршити једном месечно, по истеку месеца у коме су изведени
радови, уплатом на рачун извођача.
Извођачу није дозвољено да захтева аванс.
XII - СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА
Средство финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза
Члан 34.
Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у
тренутку закључења уговора, а најкасније до прве испоруке], преда наручиоцу:
банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за испуњење уговорних обавеза износи 10% од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за испуњење уговорних обавеза мора да се
продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза у
случају да понуђач не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором, односно у случају да извођач не испуни или неуредно испуни
било коју обавезу проистеклу из овог Уговора, а за непоштовање исте је раније био
писано опоменут од стране наручиоца или Надзорног органа.
Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака (грешака)
у гарантном року
На захтев наручиоца, извођач је дужан да у тренутку примопредаје предмета
јавне набавке, односно уз рачун/фактуру, преда наручиоцу бланко соло меницу за
отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове на текућој поправци, у
износу од 10% вредности изведених поручених радова без ПДВ-а, на текућој поправци.
Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% вредности изведених поручених радова без ПДВ-а, на текућој
поправци.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
82/190
Рок важења менице мора бити 30 (тридесет) дана дужи од понуђеног гарантног
рока.
Наручилац ће реализовати - уновчити средство финансијског обезбеђења за
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши
обавезу отклањања недостатка који би могао да умањи могућност коришћења
предмета уговора у гарантном року, односно у случају да Извођач не отклони
недостатке из гарантног рока на позив и у року који одреди Наручилац.
XIII - УГОВОРНА ЗАБРАНА
Члан 36.
У току важења овог Уговора, Извођачу је забрањено да у своје име и за свој
рачун, односно у име и за рачун трећег правног или физичког лица нуди, уговара или
пружа услуге Стамбеним зградама или њиховим корисницима или корисницима других
објеката који су послове одржавања повериле наручиоцу.
XIV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Примена и рок важења Уговора
Члан 37.
Уговор почиње да се примењује од _. 2014. године.
Уговор се закључује на одређено време, за период од 2 године и примењује се
до _.2014. године.
Даном ступања на снагу овог Уговора престају да важе сви евентуални писани
или усмени договори уговорних страна који се односе на исту материју.
Раскид Уговора
Члан 38.
Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор уколико извођач не
испуни или неуредно испуни било коју обавезу проистеклу из овог Уговора, а за
непоштовање исте је раније био писано опоменут од стране наручиоца.
Наручилац је обавезан изјаву о једностраном раскиду овог Уговора доставити
извођачу писаним путем. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.
У случају раскида овог Уговора, наручилац има право на накнаду штете и
изгубљене добити за преостали временски рок трајања Уговора.
Члан 39.
Одредбе Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и
других материјално-правних прописа, примењују се на све што није овим Уговором
предвиђено и регулисано.
Решавање спорова
Члан 40.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану у вези с
овим Уговором, решавају споразумно, у духу добрих пословних обичаја.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
83/190
У случају да се одређено спорно питање не реши споразумно, спор ће се
решавати пред надлежним судом у Београду.
Број примерака уговора
Члан 41.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, од којих наручилац
задржава 4 (четири), а извођач 2 (два) примерка.
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
НАРУЧИЛАЦ:
ЈП „Градско стамбено“, Београд
____________________________
ИЗВОЂАЧ:
МП
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
84/190
IX ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
тачка
ПАРТИЈА БР. _____ (уписати број партије)
1
2
3
4
5
ОПИС
ИЗНОС
УКУПНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА АРТИКАЛА
1.064.716,00 дин.
ИЗ ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА без ПДВ-а:
КОЕФИЦИЈЕНТ КОРЕКЦИЈЕ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА
СВИХ АРТИКАЛА ИЗ ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА
(попуст на цене из Ценовника наручиоца):
_______ %
НОМИНАЛНА ВРЕДНОСТ ПРОЦЕНТУАЛНОГ
УМАЊЕЊА УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ЈЕДИНИЧНИХ
ЦЕНА АРТИКАЛА ИЗ ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА
без ПДВ-а - (1 x 2):
_______________ дин.
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА
АРТИКАЛА ИЗ ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА без ПДВ-а
(1-3)
_______________ дин.
УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ ЈЕДИНИЧНИХ ЦЕНА
АРТИКАЛА ИЗ ЦЕНОВНИКА НАРУЧИОЦА са ПДВ-ом
(4 + ПДВ):
_______________ дин.
Датум: _____________
Потпис понуђача
М.П.
_______________________
Члан групе
_______________________
_______________________
_______________________
Подизвођач
_______________________
_______________________
_______________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ се попуњава и доставља за сваку партију
посебно.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
85/190
X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88, став 1 Закона, понуђач: _____________________
[понуђач уписује назив], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
М.П.
Потпис понуђача/носиоца
посла
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
86/190
XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26 Закона, ________________________________________,
[понуђач уписује назив]
даје следеће:
ИЗЈАВА
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке радова - Општи грађевински радови који се изводе на
стамбеним зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско стамбено“,
Београд, чији је предмет обликован је у 38 партија, по територијалном
принципу, ЈН бр. 15/41, поднео независно, без договора са другим понуђачима
или заинтересованим лицима.
У _________________________,
Дана ______________________ год.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
МП
_____________________
Члан групе
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Подизвођач
_____________________
_____________________
_____________________
Напомене:
1. У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту
конкуренције.
Организација
надлежна
за
заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи
меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач,
односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу
члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
2. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
87/190
XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА
У вези члана 75, став 2 Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач - _________________________________ [понуђач уписује назив], у
поступку јавне набавке радова - Општи грађевински радови који се изводе
на стамбеним зградама и другим објектима које одржава ЈП “Градско
стамбено“, Београд, чији је предмет обликован је у 38 партија, по
територијалном принципу, ЈН бр. 15/41, поштовао је обавезе које произлазе
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне
својине.
У _________________________,
Дана ______________________ год.
ПОТПИС ПОНУЂАЧА
МП
_____________________
Члан групе
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
Подизвођач
_____________________
_____________________
_____________________
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
88/190
XIII ПРИЛОГ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Ценовник артикала за грађевинско-занатске радове ЈП
„Градско стамбено“, БЕОГРАД.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
89/190
Specifikacija za GZR-neodložne i tekuće popravke
Klasa:
Grupa:
Podgrupa:
Red.
br.
1
2
34 - Rad
01 - Građevina-zanatstvo
01 - Suvo - montažni
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
34.01.01.001
Gips kartonske ploče-nabavka I
oblaganje plafona-sistem Knauf
Dill- ploče tipa GKB-d=12,5 mm
Kvadratni
metar
600.00
34.01.01.002
Gips kartonske protivpožarne pločenabavka I oblaganje plafona-sistem
Knauf Dill- ploče tipa GKB-d=12,5
mm
Kvadratni
metar
1,000.00
Podgrupa:
Duži opis
Ponder
Nabavka materijala i oblaganje
plafona gips kartonskim pločama GKB
12,5 mm, sa izradom drvene
jednostruke podkonstrukcije sistem
Knauf Dill. Jednostruku
podkonstrukciju izraditi od montažnih
letvi preseka 50x30 mm direktno
pričvršćenih za nosivi plafon i obložiti
gips kartonskim pločama. Sastave
obraditi glet masom i bandaž trakama.
Nabavka materijala i oblaganje
plafona protivpožarnim gips
kartonskim pločama GKF 12,5 mm, sa
izradom drvene jednostruke
podkonstrukcije sistem Knauf Dill.
Razred vatrootporne zaštite F30 samo
sa donje strane. Jednostruku
podkonstrukciju izraditi od montažnih
letvi preseka 50x30 mm direktno
pričvršćenih za nosivi plafon i obložiti
gips kartonskim pločama. Sastave
obraditi glet masom i bandaž trakama.
Da
Da
02 - Razni
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
3
34.01.02.001
Nabavka materijala i montaža nove
Metar
Broj
norma
sati
Cena
350.00
Duži opis
Ponder
Nabavka materijala i montaža nove
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
90/190
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
gromobranske instalacije sa
betonskim pogačama i nosačima
trake.
Podgrupa:
Red.
br.
Duži opis
Ponder
gromobranske instalacije sa
betonskim pogačama i nosačima
trake.
03 - Radovi sa alpinističkom opremom
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
4
34.01.03.001
Fasada-nabavka I montaža zaštitne
mreže-pocinkovama mreža
Kvadratni
metar
600.00
5
34.01.03.002
Fasada-nabavka I montaža zaštitne
mreže preko reljefnih delovapocinkovana mreža
Kvadratni
metar
800.00
Duži opis
Ponder
Izrada zaštite fasade sklone padu
specijalnom čeličnom pocinkovanom
mrežom sa potrebnim učvršćivanjem
odgovarajućim tiplovima i šrafovima,
odnosno ankerima, čeličnim sajlama
Ø4mm i ostalim potrebnim
materijalom. Obračun po m2
ortogonalne projekcije bez odbijanja
otvora. Radove izvesti uz pomoć
atestirane alpinističko-speleološke
opreme i obučenih-licenciranih radnika
za rad na visini i sa ovom opremom.
Izrada zaštite reljefne fasade i
fasadnih elemenata sklonih padu
specijalnom čeličnom pocinkovanom
mrežom sa potrebnim učvršćivanjem
odgovarajućim tiplovima i šrafovima,
odnosno ankerima, čeličnim sajlama
Ø4mm i ostalim potrebnim
materijalom. Zaštita polukružnih i
ravnih venaca sa svom pripadajućom
ukrasnom ornamentikom i plastikom,
zaštita stubova i osltalih figura, zaštita
kapitela stubova, zaštita konzolnih
ploča ravnih i polukružnih balkona i
terasa sa svom pripadajućom
ukrasnom ornamentikom i plastikom
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
91/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
6
34.01.03.003
Fasada-obrada polimer cementnim
malterom
Kvadratni
metar
900.00
7
34.01.03.004
Fasada-premaz HIDROFOBOM
Kvadratni
metar
380.00
8
34.01.03.005
Fasada-padiranje visećih I ležećih
oluka-RŠ do 50cm
Metar
450.00
9
34.01.03.006
Krov-gitovanje spoja limenih opšiva
Metar
550.00
Duži opis
Ponder
ispod ploče, zaštite solbanaka i
nadprozornika. Radove izvesti uz
pomoć atestirane alpinističkospeleološke opreme, i obučenih
radnika za rad na visini i sa ovom
opremom. Obračun po m2
ortogonalne projekcije bez odbijanja
otvora.
Obrada i popunjavanje pukotina
polimer-cementnim malterima
debljine do 1 cm, nakon obijanja uz
pomoć atestirane alpinističkospeleološke opreme i obučenih licenciranih radnika za rad na visini i
sa ovom opremom.
Premaz poroznih delova fasade 2 puta
paropropusnim silikonskim
premazima tipa HIDROFOB uz pomoć
atestirane alpinističko-speleološke
opreme i obučenih - licenciranih
radnika za rad na visini i sa ovom
opremom.
Padiranje visećih i ležećih oluka, r.š.
do 50 cm sa ispravljanjem kuka i
letovanjem spojeva uz pomoć
atestirane alpinističko-speleološke
opreme i obučenih - licenciranih
radnika za rad na visini i sa ovom
opremom.
Gitovanje spoja limenih opšiva (opšiv
dimnjaka, vandiksne, puc lajsne, vetar
lajsne, vertikalne dilatacije i sl.) i
ostalih prodora trajno elastičnim gitom
uz pomoć atestirane alpinističkospeleološke opreme i obučenih licenciranih radnika za rad na visini i
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
92/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
10
Šifra artikla
34.01.03.007
Podgrupa:
Red.
br.
Naziv artikla
Ograda-nabavka I postavljanje
PVC zaštitne ograde
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Metar
Cena
150.00
Duži opis
Ponder
sa ovom opremom.
Izrada PVC ZAŠTITNE OGRADE,
visine do 1,80m, propisno zategnute
sa obaveštenjem o izvoĎenju radova.
Da
04 - Limarski
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
11
34.01.04.001
Krov-pokrivanje novim
pocinkovanim limom u trakama
debljine 0,55mm
Kvadratni
metar
1,300.00
12
34.01.04.002
Krov ravan-pokrivanje novim
pocinkovanim limom u trakama
debljine 0,55mm
Kvadratni
metar
1,850.00
13
34.01.04.003
Ventilacione cevi-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55mm-fi 75
mm
Metar
550.00
14
34.01.04.004
Ventilacione cevi-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55mm-fi 100
mm
Metar
580.00
15
34.01.04.005
Šoder lajsna-izrada I montaža-
Metar
750.00
Duži opis
Ponder
Pokrivanje krovnih površina
pocinkovanim limom, debljine 0,55
mm. Pokrivanje izvesti u trakama
meĎusobno spojenim duplim stojećim
prevojem u pravcu pada krova i
duplim ležećim u horizontalnom
pravcu smaknutim na pola.
Pokrivanje ravnih krovnih površina
pocinkovanim limom, debljine 0,55
mm. Sve sastave nitovati i letovati u
svim pravcima. Pokrivanje izvesti u
svemu prema propisima ya ovu vrstu
radova.
Izrada i montaža ventilacionih cevi,
Ø 75 mm, od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm. Pojedini delovi
ventilacionih cevi moraju da ulaze
jedan u drugi minimum 50 mm i da se
zaletuju kalajem od najmanje 40%..
Izrada i montaža ventilacionih cevi, Ø
100 mm, od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm. Pojedini delovi
ventilacionih cevi moraju da ulaze
jedan u drugi minimum 50 mm i da se
zaletuju kalajem od najmanje 40%..
Izrada i montaža šoder lajsni RŠ
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
93/190
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
16
34.01.04.006
17
34.01.04.007
18
34.01.04.008
19
34.01.04.009
20
34.01.04.010
21
34.01.04.011
22
34.01.04.012
23
34.01.04.013
24
34.01.04.014
25
34.01.04.015
26
34.01.04.016
27
34.01.04.017
Naziv artikla
pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
25+12,5 cm
Šoder lajsna-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
33+12,5 cm
Olok-reducir-demontaža I montaža
novih-pocinkovani lim d=0,55 mmRŠ 33-66 cm
Sleme krova-pokrivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 50cm
Sampleh-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
25cm
Sampleh-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
33cm
Sampleh-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
40cm
Sampleh-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
50cm
Sampleh-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
66cm
Sampleh-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm
Vetar lajsna-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
25cm
Vetar lajsna-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
33cm
Vetar lajsna-izrada I montaža-
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Metar
800.00
Metar
1,100.00
Metar
800.00
Metar
450.00
Metar
590.00
Metar
610.00
Metar
830.00
Metar
900.00
Kvadratni
metar
1,360.00
Metar
480.00
Metar
580.00
Metar
680.00
Duži opis
Ponder
25+12,5 cm od pocinkovanog lima
debljine 0,55mm.
Izrada i montaža šoder lajsni RŠ
33+12,5 cm od pocinkovanog lima
debljine 0,55mm.
Demontaža postojećeg i montaža
novih olučnih reducira od
pocinkovanog lima d=0,55mm RŠ 3366cm
Pokrivanje slemena i grbina novim
pocinkovanim limom d=0,55mm RŠ
50cm
Izrada i montaža sampleha od
pocinkovanog lima, RŠ 25 cm,
debljine 0,55 mm.
Izrada i montaža sampleha od
pocinkovanog lima, RŠ 33 cm,
debljine 0,55 mm.
Izrada i montaža sampleha od
pocinkovanog lima, RŠ 40 cm,
debljine 0,55 mm.
Izrada i montaža sampleha od
pocinkovanog lima, RŠ 50 cm,
debljine 0,55 mm.
Izrada i montaža sampleha od
pocinkovanog lima, RŠ 66 cm,
debljine 0,55 mm.
Izrada i montaža sampleha od
pocinkovanog lima, debljine 0,55 mm.
Izrada i montaža vetar lajsni od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm
RŠ do 25cm
Izrada i montaža vetar lajsni od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm
RŠ do 33cm
Izrada i montaža veterlajsni od
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
94/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
pocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
40cm
Vetar lajsna-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
50cm
Vetar lajsna-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ
66cm
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
28
34.01.04.018
Metar
780.00
29
34.01.04.019
Metar
880.00
30
34.01.04.020
Ventilaciona glava-izrada I
montaža-pocinkovani lim
d=0,55mm-fi 100 mm
Komad
2,000.00
31
34.01.04.021
Ventilaciona glava-izrada I
montaža-pocinkovani lim
d=0,55mm-fi 120 mm
Komad
2,200.00
32
34.01.04.022
Ventilaciona glava-izrada I
montaža-pocinkovani lim
d=0,55mm-fi 150 mm
Komad
3,300.00
Duži opis
Ponder
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm
RŠ do 40cm
Izrada i montaža veterlajsni od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm
RŠ do 50cm
Izrada i montaža veterlajsni od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm
RŠ do 66cm
Izrada i montaža ventilacionih glava,
Ø 100 mm, od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, po detaljima i
uputstvu projektanta . Ventilacione
glave postaviti na cevi.Deo cevi glave
mora da uĎe u ventilacionu cev
minimum 50 cm i da se zaletuje
kalajem od najmanje 40%.U cenu
ulazi i obrada prodora sa izradom
podmetača.
Izrada i montaža ventilacionih glava,
Ø 120 mm, od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, po detaljima i
uputstvu projektanta . Ventilacione
glave postaviti na cevi.Deo cevi glave
mora da uĎe u ventilacionu cev
minimum 50 cm i da se zaletuje
kalajem od najmanje 40%.U cenu
ulazi i obrada prodora sa izradom
podmetača.
Izrada i montaža ventilacionih glava,
Ø 150 mm, od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, po detaljima i
uputstvu projektanta . Ventilacione
glave postaviti na cevi.Deo cevi glave
mora da uĎe u ventilacionu cev
minimum 50 cm i da se zaletuje
kalajem od najmanje 40%.U cenu
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
95/190
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Jed.
mere
Naziv artikla
Broj
norma
sati
Cena
33
34.01.04.023
Nadzidak-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 25cm
Metar
550.00
34
34.01.04.024
Nadzidak-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 33cm
Metar
650.00
35
34.01.04.025
Nadzidak-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 40cm
Metar
700.00
36
34.01.04.026
Nadzidak-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mm
Kvadratni
metar
37
34.01.04.027
38
34.01.04.028
39
34.01.04.029
40
34.01.04.030
41
34.01.04.031
42
34.01.04.032
43
34.01.04.033
Atika-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55
RŠ 25 cm
Atika-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55
RŠ 33 cm
Atika-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55
RŠ 40 cm
Atika-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55
RŠ 50 cm
1,300.00
mm-
Metar
550.00
mm-
Metar
650.00
mm-
Metar
700.00
mm-
Metar
750.00
Atika-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mm
Uvala, iksna-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 40 cm
Uvala, iksna-opšivanje novim
Kvadratni
metar
1,300.00
Metar
770.00
Metar
880.00
Duži opis
Ponder
ulazi i obrada prodora sa izraom
podmetača.
Nabavka i opšivanje nadzidaka
pocinkovanim limom, RŠ 25 cm,
debljine 0,55 mm. Okapnicu prepustiti
za 3 cm
Nabavka i opšivanje nadzidaka
pocinkovanim limom, RŠ 33 cm,
debljine 0,55 mm. Okapnicu prepustiti
za 3 cm
Nabavka i opšivanje nadzidaka
pocinkovanim limom, RŠ 40 cm,
debljine 0,55 mm. Okapnicu prepustiti
za 3 cm
Nabavka i opšivanje nadzidaka
pocinkovanim limom, debljine 0,55
mm. Okapnicu prepustiti za 3 cm
Opšivanje atike novim pocinkovanim
limom, RŠ 25 cm, debljine 0,55 mm.
Okapnicu prepustiti za 3 cm.
Opšivanje atike novim pocinkovanim
limom, RŠ 33 cm, debljine 0,55 mm.
Okapnicu prepustiti za 3 cm.
Opšivanje atike novim pocinkovanim
limom, RŠ 40 cm, debljine 0,55 mm.
Okapnicu prepustiti za 3 cm.
Opšivanje atike novim pocinkovanim
limom, RŠ 50 cm, debljine 0,55 mm.
Okapnicu prepustiti za 3 cm.
Opšivanje atike novim pocinkovanim
limom, debljine 0,55 mm. Okapnicu
prepustiti za 3 cm.
Opšivanje uvale, iksne, novim
pocinkovanim limom, RŠ 40 cm,
debljine 0,55 mm.
Opšivanje uvale, iksne, novim
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
96/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
44
34.01.04.034
45
34.01.04.035
46
Naziv artikla
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 50 cm
Uvala, iksna-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 66 cm
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Metar
1,070.00
Uvala, iksna-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mm
Kvadratni
metar
1,300.00
34.01.04.036
Dimnjak-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 35 cm
Metar
760.00
47
34.01.04.037
Dimnjak-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 40 cm
Metar
860.00
48
34.01.04.038
Dimnjak-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 50 cm
Metar
960.00
49
34.01.04.039
Dimnjak-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 66 cm
Metar
1,150.00
50
34.01.04.040
Dimnjak-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mm
Kvadratni
metar
1,800.00
Duži opis
Ponder
pocinkovanim limom, RŠ 50 cm,
debljine 0,55 mm.
Opšivanje uvale, iksne, novim
pocinkovanim limom, RŠ 66 cm,
debljine 0,55 mm.
Opšivanje uvale, iksne, novim
pocinkovanim limom debljine 0,55
mm.
Opšivanje dimnjaka novim
pocinkovanim limom, RŠ 35 cm,
debljine 0,55 mm. Lim uz zid
dimnjaka podići najmanje za 20cm.
Rub lima - ivicu ubaciti u spojnicu
opeka.
Opšivanje dimnjaka novim
pocinkovanim limom, RŠ 40 cm,
debljine 0,55 mm. Lim uz zid
dimnjaka podići najmanje za 20cm.
Rub lima - ivicu ubaciti u spojnicu
opeka.
Opšivanje dimnjaka novim
pocinkovanim limom, RŠ 50 cm,
debljine 0,55 mm. Lim uz zid
dimnjaka podići najmanje za 20cm.
Rub lima - ivicu ubaciti u spojnicu
opeka.
Opšivanje dimnjaka novim
pocinkovanim limom, RŠ 66 cm,
debljine 0,55 mm. Lim uz zid
dimnjaka podići najmanje za 20cm.
Rub lima - ivicu ubaciti u spojnicu
opeka.
Opšivanje dimnjaka novim
pocinkovanim limom debljine 0,55
mm. Lim uz zid dimnjaka podići
najmanje za 20cm. Rub lima - ivicu
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
97/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
51
34.01.04.041
Oluk ležeći-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ do
33 cm
Metar
750.00
52
34.01.04.042
Oluk ležeći-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ do
40 cm
Metar
850.00
53
34.01.04.043
Oluk ležeći-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ do
50 cm
Metar
1,000.00
54
34.01.04.044
Oluk ležeći-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ do
66 cm
Metar
1,200.00
Duži opis
Ponder
ubaciti u spojnicu opeka.
Izrada i montaža ležećih oluka od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm,
RŠ do 33 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače ležećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža ležećih oluka od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm,
RŠ do 40 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače ležećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža ležećih oluka od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm,
RŠ do 50 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače ležećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža ležećih oluka od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm,
RŠ do 66 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače ležećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
98/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
55
34.01.04.045
Oluk ležeći-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ do
80 cm
Metar
1,400.00
56
34.01.04.046
Oluk ležeći-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm
Kvadratni
metar
1,800.00
57
34.01.04.047
Oluk viseći polukružni-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 25 cm
Metar
580.00
58
34.01.04.048
Oluk viseći polukružni-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 33 cm
Metar
670.00
Duži opis
Ponder
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža ležećih oluka od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm,
RŠ do 80 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače ležećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža ležećih oluka od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm.
Oluke spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25h5 i nitovati sa
prednje strane oluka na razmaku do
80cm.
Izrada i montaža visećih polukružnih
oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm RŠ 25cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visećih polukružnih
oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm RŠ 33cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
99/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
59
34.01.04.049
Oluk viseći polukružni-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 40 cm
Metar
770.00
60
34.01.04.050
Oluk viseći polukružni-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 50 cm
Metar
970.00
61
34.01.04.051
Oluk viseći polukružni-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 66 cm
Metar
1,200.00
62
34.01.04.052
Oluk viseći pravougoani-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 25 cm
Metar
650.00
Duži opis
Ponder
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visećih polukružnih
oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm RŠ 40cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visećih polukružnih
oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm RŠ 50cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visećih polukružnih
oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm RŠ 66cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visećih pravougaonih
oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm, RŠ 25 cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
100/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
63
34.01.04.053
Oluk viseći pravougoani-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 33 cm
Metar
720.00
64
34.01.04.054
Oluk viseći pravougoani-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 40 cm
Metar
820.00
65
34.01.04.055
Oluk viseći pravougoani-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 50 cm
Metar
1,020.00
66
34.01.04.056
Oluk viseći pravougoani-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 66 cm
Metar
1,250.00
Duži opis
Ponder
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visećih pravougaonih
oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm, RŠ 33 cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visećih pravougaonih
oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm, RŠ 40 cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visećih pravougaonih
oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm, RŠ 50 cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža visećih pravougaonih
oluka od pocinkovanog lima debljine
0,55 mm, RŠ 66 cm. Oluke spajati
nitnama, jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače visećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 i
nitovati sa prednje strane oluka na
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
101/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
67
34.01.04.057
Oluk vertikalni-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 33
cm
Metar
700.00
68
34.01.04.058
Oluk vertikalni-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 40
cm
Metar
850.00
69
34.01.04.059
Oluk vertikalni-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 50
cm
Metar
960.00
70
34.01.04.060
Oluk vertikalni-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-RŠ 66
Metar
1,150.00
Duži opis
Ponder
razmaku do 80cm.
Izrada i montaža vertikalnih oluka od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm,
RŠ do 33 cm. Delovi olučnih vertikala
moraju da ulaze jedan u drugi
minimum 50 mm i da se zaletuju
kalajem od najmanje 40%.
Pocinkovane obujmice sa držačima
postaviti na razmaku od 200cm. Preko
obujmica postaviti ukrasnu traku.Cevi
moraju biti udaljene od zida minimum
20mm.
Izrada i montaža vertikalnih oluka od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm,
RŠ do 40 cm. Delovi olučnih vertikala
moraju da ulaze jedan u drugi
minimum 50 mm i da se zaletuju
kalajem od najmanje 40%.
Pocinkovane obujmice sa držačima
postaviti na razmaku od 200cm. Preko
obujmica postaviti ukrasnu traku.Cevi
moraju biti udaljene od zida minimum
20mm.
Izrada i montaža vertikalnih oluka od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm,
RŠ do 50 cm. Delovi olučnih vertikala
moraju da ulaze jedan u drugi
minimum 50 mm i da se zaletuju
kalajem od najmanje 40%.
Pocinkovane obujmice sa držačima
postaviti na razmaku od 200cm. Preko
obujmica postaviti ukrasnu traku.Cevi
moraju biti udaljene od zida minimum
20mm.
Izrada i montaža vertikalnih oluka od
pocinkovanog lima debljine 0,55 mm,
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
102/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
cm
71
34.01.04.061
72
34.01.04.062
73
34.01.04.063
74
34.01.04.064
75
34.01.04.065
76
34.01.04.066
77
34.01.04.067
78
34.01.04.068
Štucna-izrada I montažapocinkovani lim d=0,60 mm
Horizontalna dilatacija-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 50cm
Horizontalna dilatacija-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 60cm
Horizontalna dilatacija-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm
Vertikalna dilatacija-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 50cm
Vertikalna dilatacija-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm-RŠ 60cm
Vertikalna dilatacija-izrada I
montaža-pocinkovani lim d=0,55
mm
Krov poklopac krovnog prozoraizrada I montaža-pocinkovani lim
d=0,55 mm-dim. 50X60 cm
Komad
550.00
Metar
700.00
Metar
810.00
Kvadratni
metar
1,300.00
Metar
700.00
Metar
810.00
Kvadratni
metar
1,300.00
Komad
2,150.00
Duži opis
Ponder
RŠ do 66 cm. Delovi olučnih vertikala
moraju da ulaze jedan u drugi
minimum 50 mm i da se zaletuju
kalajem od najmanje 40%.
Pocinkovane obujmice sa držačima
postaviti na razmaku od 200cm. Preko
obujmica postaviti ukrasnu traku.Cevi
moraju biti udaljene od zida minimum
20mm.
Demontaža, izrada i montaža štucne,
čaure, u vencu od pocinkovanog lima
debljine 0,60 mm. Štucna mora biti
šira od vertikale za najmanje 10mm.
Štucnu zaštitit od korozije sa spoljne i
unutrašnje strane.
Izrada i montaža horizontalne
dilatacije od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, RŠ 50 cm.
Izrada i montaža horizontalne
dilatacije od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, RŠ 60 cm.
Izrada i montaža horizontalne
dilatacije od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm.
Izrada i montaža vertikalne dilatacije
iz dva dela od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, RŠ 50 cm.
Izrada i montaža vertikalne dilatacije
iz dva dela od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm, RŠ 60 cm.
Izrada i montaža vertikalne dilatacije
iz dva dela od pocinkovanog lima
debljine 0,55 mm..
Izrada i montaža poklopca ležećeg
krovnog prozora dimenzija 50x60 cm
od pocinkovanog lima d=0,55mm.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
103/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
79
34.01.04.069
Krov poklopac krovnog prozoraizrada I montaža-pocinkovani lim
d=0,55 mm-dim. 50X60 cm
Komad
80
34.01.04.070
Oluk horizontalni-krpljenjepoliazbitol-2+1
Metar
81
34.01.04.071
Poštanski sandučići-nabavka I
ugradnja-čejilni, aluminijumski lim
Komad
1,300.00
82
34.01.04.072
Trihter-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm-dim.
O50/120mm i šajbnom 400x400
mm
Komad
700.00
83
34.01.04.073
Hidroizolacija-postavljanje
poliazbitola preko postavljenih
šrafofa
Komad
30.00
84
34.01.04.074
Krov limeni-premaz bitulitom-dva
sloja
Kvadratni
metar
280.00
85
34.01.04.075
Snegobrani-izrada I montaža-flah
gvožĎe
Metar
630.00
3,300.00
900.00
Duži opis
Ponder
Poklopac izraditi sa potrebnim
šarkama i ručicom za otvaranje.
Izrada i montaža zastakljenog
poklopca ležećeg krovnog prozora
dimenzija 50x60 cm od pocinkovanog
lima d=0,55mm.Poklopac izraditi sa
potrebnim šarkama i ručicom za
otvaranje. U cenu ulazi i armirano
staklo debljine 6mm.
Krpljenje horizontalnih oluka
poliazbitolom u 2 sloja i jedne
mrežice, sa prethodnim premazom
podloge bitulitom RŠ 33-66cm.
Nabavka i ugradnja novih vertikalnih
metalnih sandučića od čvrstog
materijala (nerĎajući čelični lim,
aluminijumski lim) za poštu. Najmanje
unutrašnje dimenzije jednog grupnog
sandučića 75x190x390mm, a
najmanje dimenzije otovora za
ubacivanje pošiljki 230x25mm. Okvir
za označavanje vlasnika je 50x10mm.
Izrada i montaža montaža trihtera sa
šajbnom od pocinkovanog lima,
debljine 0,55 mm, na mestu prodora
antene , konzole i slično. Trihter
dimenzija Ø50/120mm i šajbnom
400x400 mm.
Izrada hidroizolacije poluazbitolom
preko postavljenih šrafova.
Premaz limenog krovnog pokrivača
bitulitom u dva sloja sa predhodnim
čišćenjem postojeće limene podloge
Izrada i montaža snegobrana od flah
gvožĎa po projektu i detaljima. Držači
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
104/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
86
34.01.04.076
Dimnjak, fleksibilne cevi-prohrom-fi
120
Metar
10,000.00
87
34.01.04.077
Nadzidak-opšivanje novim
pocinkovanim limom d=0,55 mmRŠ 50cm
Metar
750.00
88
34.01.04.078
Vodoskupljač-izrada I montažapocinkovani lim d=0,55 mm
Komad
Podgrupa:
Red.
br.
3,600.00
Duži opis
Ponder
su flahovima ankerovani za podlogu.
Snegobrane očistiti, premazati
minijumom i dva puta bojom za
metal.
Šlicovanje dimnjaka sa ubacivanjem
prohromskih fleksibilnih cevi fi 120
debljine (sa atestom o tehničkoj i
termičkoj kontroli) u dimne kanale sa
svim potrebnim graĎevinskim
radovima (štemovanje, ubacivanje
elemenata, zidanje i malterisanje).
Nabavka i opšivanje nadzidaka novim
pocinkovanim limom, RŠ 50 cm,
debljine 0,55 mm. Okapnicu prepustiti
za 3 cm
Izrada i montaža vodoskupljača od
pocinkovanog lima debljine 0,55
mm.
Da
Da
Da
05 - Izolaterski
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
89
34.01.05.001
Hidroizolacija horizontalnabitumenska masa-2+1
Kvadratni
metar
1,200.00
90
34.01.05.002
Hidroizolacija vertikalnabitumenska masa-2+1
Kvadratni
metar
1,300.00
Duži opis
Ponder
Izrada horizontalne hidroizolacije od
dva sloja oplemenjene bitumenske
mase (poliazbitola, polifimbitola ""ili
ekvivalentno"") i jedne staklene
mrežice sa prethodnim čišćenjem i
premazom podloge bitulitom.
Izrada vertikalne hidroizolacije od dva
sloja oplemenjene bitumenske mase
(poliazbitola, polifimbitola ""ili
ekvivalentno"") i jedne staklene
mrežice sa prethodnim čišćenjem i
premazom podloge bitulitom.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
105/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
91
34.01.05.003
Hidroizolacija - bitumenska masa
2+1 preko kose betonske ploče
nagiba preko 40°-
Kvadratni
metar
1,500.00
92
34.01.05.004
Hidroizolacija horizontalnabitumenska masa-3+2
Kvadratni
metar
1,650.00
93
34.01.05.005
Hidroizolacija-bitumenske trake tipa
“Kondor 3” ili “Kondor 4”
Kvadratni
metar
800.00
94
34.01.05.006
Hidroizolacija-bitumenske trake tipa
“Kondor 4”
Kvadratni
metar
900.00
Duži opis
Ponder
Izrada hidroizolacije preko kose
betonske ploče nagiba preko 40° od
dva sloja oplemenjene bitumenske
mase (poliazbitola, polifimbitola ""ili
ekvivalentno"") i jedne staklene
mrežice sa prethodnim čišćenjem i
premazom podloge bitulitom.
Izrada horizontalne hidroizolacije od
tri sloja oplemenjene bitumenske
mase (poliazbitola, polifimbitola ""ili
ekvivalentno"") i dve staklene
mrežice sa prethodnim čišćenjem i
premazom podloge bitulitom.
Izrada hidroizolacije od dva sloja
plastomer bitumenskih traka sa
uloškom od staklenog voala obostrano
zaštićenih PE folijom (tipa ""kondor
3"" i ""Kondor 4"" ""ili ekvivalentno"")
varenjem sa preklopom 10cm.
Hidroizolaciju izvesti u sledećim
slojevima;
-na suvu i čistu podlogu naneti hladni
premaz bitulita
-bitumenska traka '' Kondor 3'' ''ili
ekvivalentno'' varena za podlogu
-bitumenska traka '' Kondor 4'' ''ili
ekvivalentno'' varena za prethodni sloj
i pomerena za 50cm.
Izrada hidroizolacije od dva sloja
plastomer bitumenskih traka sa
uloškom od staklenog voala obostrano
zaštićenih PE folijom (tipa ""Kondor
4"" ""ili ekvivalentno"") varenjem sa
preklopom 10cm.
Hidroizolaciju izvesti u sledećim
slojevima;
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
106/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
95
34.01.05.007
Hidroizolacija-bitumenske trake tipa
“Kondor 4”
Kvadratni
metar
1,050.00
96
34.01.05.008
Hidroizolacija-SikaPlan SGMA za
ravne opterećene krovove
Kvadratni
metar
1,300.00
Duži opis
Ponder
-na suvu i čistu podlogu naneti hladni
premaz bitulita
-bitumenska traka '' Kondor 4'' ''ili
ekvivalentno'' varena za podlogu
-bitumenska traka '' Kondor 4'' ''ili
ekvivalentno'' varena za prethodni sloj
i pomerena za 50cm.
Izrada hidroizolacije od dva sloja
plastomer bitumenskih traka sa
uloškom od staklenog voala obostrano
zaštićenih PE folijom koja se prilikom
rada skida (""Kondor4"" ""ili
ekvivalento"") toplim postupkom sa
preklopima 15cm.
Hidroizolaciju izvesti u sledećim
slojevima;
-na suvu i čistu podlogu naneti hladni
premaz bitulita
-vruć premaz bitumenom
-bitumenska traka '' Kondor 4'' ''ili
ekvivalentno'' zalepljena za podlogu
-vruć premaz bitumenom
-bitumenska traka '' Kondor 4'' ''ili
ekvivalentno'' zalepljena za prethodni
sloj i pomerena za 50cm.
Nabavka i ugradnja hidroizolacione
PVC folije za ravne krovove
opterećene betonskim pločama ili
šljunkom "SikaPlan SGMA" "ili
ekvivalentno", koja ne podržava
gorenje i samogasiva je, UV stabilna i
otporna na prokorenjavanje,
minimalne debljine 1,5mm, sa svim
potrebnim elementima za njeno
pričvršćenje i obradu svih potrebnih
detalja: obrada prodora, puc lajsne,
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
107/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
97
34.01.05.009
Hidroizolacija-SikaPlan SGMA za
ravne neprohodne krovove bez
opterećenja
Kvadratni
metar
1,300.00
98
34.01.05.010
Hidroizolacija-geotekstil 300gr/m2
obostrano-betonske ploče
Kvadratni
metar
160.00
99
34.01.05.011
Hidroizolacija-geotekstil 300gr/m2
obostrano-šljunak
Kvadratni
metar
160.00
100
34.01.05.012
Hidroizolacija-geotekstil 300gr/m2
jedan
Kvadratni
metar
160.00
Duži opis
Ponder
vezni elementi, trajni zavšni kit i dr.
Foliju postaviti preko sloja geotekstila.
Prilikom izvoĎenja radova u svemu se
pridržavati uputstva proizvoĎača.
Nabavka i ugradnja hidroizolacione
PVC folije za ravne neprohodne
krovove bez opterećenja "SikaPlan G"
"ili ekvivalentno", koja ne podržava
gorenje i samogasiva je, UV stabilna i
otporna na prokorenjavanje,
minimalne debljine 1,5mm, sa svim
potrebnim elementima za njeno
pričvršćenje i obradu svih potrebnih
detalja: obrada prodora, puc lajsne,
vezni elementi, trajni zavšni kit i dr.
Foliju postaviti preko sloja geotekstila.
Prilikom izvoĎenja radova u svemu se
pridržavati uputstva proizvoĎača.
Nabavka i postavljanje poliesterskog
geotekstila 300gr/m2 za obostrano
odvajanje od postojeće (stare)
hidroizolacije sa jedne i kao zaštita
nove hidroizolacione membrane od
betonskih ploča sa druge strane
sapreklopima min.10cm.
Nabavka i postavljanje poliesterskog
geotekstila 300gr/m2 za obostrano
odvajanje od postojeće (stare)
hidroizolacije sa jedne i kao zaštita
nove hidroizolacione membrane od
granulisanog šljunka sa druge strane
sapreklopima min.10cm.
Nabavka i postavljanje poliesterskog
geotekstila 300gr/m2 za odvajanje od
postojeće stare hidroizolacije sa
preklopima min.10cm.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
108/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
101
34.01.05.013
Hidroizolacija prajmer-SikaLastic
450
Kvadratni
metar
250.00
102
34.01.05.014
Hidroizolacija vertikalna-SikaLastic
450
Kvadratni
metar
1,250.00
103
34.01.05.015
Hidroizolacija polietilenska folijajedan sloj
Kvadratni
metar
120.00
104
34.01.05.016
Paroisparivači-nabavka I ugradnja u
potpunosti usklaĎenih sa
primenjenom PVC membranom
Komad
3,500.00
105
34.01.05.017
Paroisparivači-bakarni
Komad
6,500.00
Duži opis
Ponder
Priprema, čišćenje, odmašćivanje i
špahtlovanje vertikalnih zidova za
izvoĎenje nove hidroizolacije na bazi
tečne poliuretanske membrane
"SikaLastic 450" "ili ekvivalentno" sa
nanošenjem sloja dvokomponentnog
hidroizolacionog prajmera
"SikaLastic 445" "ili ekvivalentno" u
svemu kompatibilnog sa primenjenom
poliuretanskom tečnom membranom.
Napomena: Sve prelaze vertikalnih i
horizontalnih površina armirati
dilatacijskom trakom u svemu prema
uputstvu proizvodjača.
Izrada nove vertikalne hidroizolacije
na nadzicima, ventilacionim kanalima i
sl. na bazi tečne poliuretanske
membrane ""SikaLastic 450"" ""ili
ekvivalentno"" u tri sloja u svemu
prema uputstvu proizvoĎača
materijala.
Nabavka i postavljanje jednog sloja
polietilenske folije sa preklopom od 30
cm
Nabavka i ugradnja novih
paroisparivača za oslobaĎanje
termičke izolacije od postojeće
zarobljene vlage u potpunosti
usklaĎenih sa primenjenom PVC
membranom. Isparivače postaviti u
termičku izolaciju najmanje 5-8cm i
oko njih napraviti zaptivni prsten.
Obračun po komadu.
Nabavka i ugradnja novih bakarnih
paroisparivača za oslobaĎanje
termičke izolacije od postojeće
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
109/190
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
34.01.05.018
Hipredesmo-saniranje oštećenih I
potklobučenih delova
Kvadratni
metar
1,300.00
107
34.01.05.019
Aluma Flash podloga za
“Alumination 301 FT “-nabavka I
ugradnja sa pripremom podloge
Kvadratni
metar
700.00
108
34.01.05.020
“Alumination 301 FT “- nabavka I
postavljanje preko podloge
Kvadratni
metar
1,200.00
106
Duži opis
Ponder
zarobljene vlage u
potpunosti usklaĎenih sa primenjenom
PVC membranom.Isparivače postaviti
u termičku izolaciju najmanje 5-8 cm i
oko njih napraviti zatvoreni prsten.
Saniranje oštećenih i potklobučenih
delova hidroizolacije na bazi tečne
poliuretanske membrane
„Hyperdesmo“ u prečniku 60-80cm
oko prskotine. Nakon sušenja zona
površinu očistiti „xylenom“ pomoću
suve pamučne krpe, naneti prvi sloj
„Hyperdesmo“ razreĎenog sa 30%
„xylena“, sloj geotekstila/mrežice 80100 gr/m2 ravno na postojeći sloj i
drugi nerazreĎeni sloj „Hyperdesmo“.
Ukoliko doĎe do ponovnog
pojavljivanja prskotine ponoviti gore
navedeni postupak. Obračun po m2
Priprema podloge za izradu
vodonepropusne i antikorozivne
zaštite metala .Pozicija podrazumeva
uklanjanje masnoća, ulja, nečistoća,
rĎe i sl. Mesta koja su jako korodirala
očistiti četkom i tretirati ih Rustop
Metal Primer. Pukotine i oštećenja na
metalnim površinama tretirati Aluma
Flash ili Poliyflash trakom.
Izrada vodonepropusne i
antikorozivne zaštite limenih površina
“Alumination 301 FT “ na bazi
asfaltnih rastvora, smola i sintetičkih
vlakana i aluminijumskog pigmenta
preko podloge. Vlažan sloj treba da
bude preporučene debljine od 800μm.
Pri izvoĎenju radova pridržavati se
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
110/190
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
109
34.01.05.021
Bitumenska hidroizolacija tipa
PB2K-nabavka I ugradnja
Kvadratni
metar
3,300.00
110
34.01.05.022
Folija paropropusna
polipropilenska-nabavka I ugradnja
Kvadratni
metar
120.00
111
34.01.05.023
Git-zaptivanje spojnice oko prozora
trajno elastičnim gitom.
Metar
150.00
112
34.01.05.024
Git-zaptivanje sastava limene
opšivke i dimnjaka trajno elastičnim
gitom
Metar
550.00
113
34.01.05.025
Git-zaptivanje manjih pukotina i
prslina do 0,5 cm trajnoelastičnim
dvokomponentnim gitom
Metar
400.00
Duži opis
Ponder
tehničkog uputstva proizvoĎača i
preporučenih alata. Utrošak materijala
min. 0,8 l/m2. Obračun po m2
tretirane površine.
Izrada polimer bitumenske
hidroizolacije tipa PB2K od sledećih
slojeva:
-nanošenje epoksidnog prajmera tipa
AKVADUR za neporozne podloge preko
teraco pločica, betonskog simsa, sa
potrošnjom 100-300 gr/m2
-postavljanje polieserskog filca
(armaturne mrežice 70gr/m2) po
celokupnoj površini sa posebnom
obradom oko prodora, slivnika,
holkera i sl.
-nanošewe poliuretan izolacije tipa
PB2K u dva sloja potrošnje 3,5kg/m2
Obračun po m2 razvijene površine.
Nabavka i postavljanje sloja
paropropusne polipropilenske folije.
Foliju postaviti i slojeve zalepiti
obostrano lepljivom armirano akrilnom
trakom po uputstvu proizvoĎača.
Zaptivanje spojnice oko prozora trajno
elastičnim gitom. Na suve i očišćene
spojnice naneti trajno elastični git i
obraditi ga odgovarajučim alatkama.
Zaptivanje sastava limene opšivke i
dimnjaka trajno elastičnim gitom. Na
suve i očišćene površine sastava
naneti trajno elastični git i obraditi ga
odgovarajućim alatkama
Zaptivanje manjih pukotina i prslina
do 0,5 cm trajnoelastičnim
dvokomponentnim gitom
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
111/190
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
114
34.01.05.026
Pur pena-zaptivanje sastava
drvenog prozora i zida
Metar
350.00
115
34.01.05.027
Pur pena-zaptivanje sastava
metalnog prozora i zida
Metar
350.00
116
34.01.05.028
Poliazbitol-izrada hidroizolacije na
spoju lima I zida-RŠ 10-15cm
Metar
450.00
117
34.01.05.029
Poliazbitol-izrada hidroizolacije na
spoju lima I zida-RŠ 15-30cm
Metar
500.00
118
34.01.05.030
Poliazbitol-izrada hidroizolacije na
spoju lima I zida-RŠ 30-60cm
Metar
550.00
119
34.01.05.031
Krovoplast-premaz hidroizolacijedva premaza
Kvadratni
metar
250.00
120
34.01.05.032
Solarfleks-premaz hidroizolacijedva premaza
Kvadratni
metar
250.00
Podgrupa:
Red.
br.
121
Duži opis
Ponder
Zaptivanje sastava drvenog prozora i
zida pur-penom. Na suve i očišćene
površine sastava naneti pur-penu i
nakon sušenja obraditi ga
odgovarajućim alaltkama.
Zaptivanje sastava metalnog prozora i
zida pur-penom. Na suve i očišćene
površine sastava naneti pur-penu i
nakon sušenja obraditi ga
odgovarajućim alaltkama.
Izrada hidroizolacije od poliazbitola na
spoju lima i zida oko dimnjaka RŠ
10-15 cm.
Izrada hidroizolacije od poliazbitola na
spoju lima i zida oko dimnjaka RŠ
15-30 cm.
Izrada hidroizolacije od poliazbitola na
spoju lima i zida oko dimnjaka RŠ
30-60 cm.
Premaz hidroizolacije UV zaštitom kao
reflektujućim slojem u dva premaza
- "krovoplast" "ili ekvivalentno".
Premaz hidroizolacije UV zaštitom kao
reflektujućim slojem u dva premaza
-"refleksfim", "solarfleks", "ili
ekvivalentno".
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
06 - Građevinska stolarija
Šifra artikla
Naziv artikla
34.01.06.001
Vrata dvokrilna-nabavka I
ugradnja-eloksirani aluminijum-dim
3.25x2,85m.
Jed.
mere
Komad
Broj
norma
sati
Cena
204,000.00
Duži opis
Ponder
Nabavka i montaža novih ulaznih
dvokrilnih aluminijumskih vrata
zastakljenih prema šemi dim.
3.25x2,85m. Vrata izraditi od
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
112/190
Red.
br.
122
Šifra artikla
34.01.06.002
Podgrupa:
Red.
br.
Naziv artikla
Špaletne-ugradnja ugaonih lajsnieloksirani aluminijum
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Metar
Cena
650.00
Duži opis
Ponder
eloksiranog aluminijuma, zastakliti
termopan FLOT staklom "4+16+4"mm
i dihtovati trajno elastičnom gumom
EPDM kvaliteta.Na vrata ugraditi
automat za zatvaranje vrata kao i
interfonski prihvatnik i bravu sa
cilindar uloškom i povezati je na
postojeću interfonsku instalaciju. Na
fiksno krilo ugraditi riglu za vrata sa
mogućnošću otvranja krila.
Obrada špaletni oko novih ulaznih
vrata i ugradnja ugaonih lajsni od
eloksiranog aluminijuma.
Da
07 - Podopolagački
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
123
34.01.07.001
Parket hrastov-skidanje postojećeg
I postavljanje novog-površina do
2m2
Kvadratni
metar
3,800.00
124
34.01.07.002
Parket hrastov-skidanje postojećeg
I postavljanje novog-površina preko
2m2
Kvadratni
metar
3,000.00
125
34.01.07.003
Parket lamelni-skidanje postojećeg
I postavljanje novog-površina do
2m2
Kvadratni
metar
2,400.00
Duži opis
Ponder
Skidanje postojećeg parketa sa
pripremom podloge za postavljanje
novog. Nabavka i postavljanje novog
hrastovog parketa II klase za površine
do 2m2, lepljenjem, hoblovanjem i
lakiranjem lakom domaće proizvidnje
u dva sloja.
Skidanje postojećeg parketa sa
pripremom podloge za postavljanje
novog. Nabavka postavljanje novog
hrastovog parketa II klase za površine
preko 2m2, lepljenjem, hoblovanjem i
lakiranjem lakom domaće proizvidnje
u dva sloja.
Skidanje postojećeg parketa sa
pripremom podloge za postavljanje
novog. Nabavka i postavqanje novog
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
113/190
Da
Da
Da
Red.
br.
126
Šifra artikla
34.01.07.004
Podgrupa:
Red.
br.
Naziv artikla
Parket lamelni-skidanje postojećeg
I postavljanje novog-površina preko
2m2
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Kvadratni
metar
Cena
2,000.00
Duži opis
Ponder
lamelnog parketa II klase za površine
do 2m2, lepljanjem, hoblovanjem i
lakiranjem lakom domaće proizvidnje
u dva sloja.
Skidanje postojećeg parketa sa
pripremom podloge za postavljanje
novog. Nabavka i postavljanje novog
lamelnog parketa II klase za površine
preko 2m2, lepljenjem, hoblovanjem i
lakiranjem lakom domaće proizvidnje
u dva sloja.
Da
08 - Keramičarski
Broj
norma
sati
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
127
34.01.08.001
Keramičke pločice podne-nabavka I
ugradnja u cementnom malterudim.20x20 cm
Kvadratni
metar
1,650.00
128
34.01.08.002
Keramičke pločice podne
neglazirane-nabavka I ugradnja u
cementnom malteru-dim.20x20 cm
Kvadratni
metar
1,850.00
129
34.01.08.003
Keramičke pločice podne
neglazirane-nabavka I ugradnja u
cementnom malteru-dim.30x30 cm
Kvadratni
metar
1,900.00
130
34.01.08.004
Keramičke pločice podne-nabavka I
ugradnja lepkom za pločicedim.20x20 cm
Kvadratni
metar
1,750.00
131
34.01.08.005
Sokla od podnih keramičkih pločica
Metar
Cena
500.00
Duži opis
Ponder
Nabavka i postavljanje podnih
keramičkih pločica dim. 20 x 20 cm u
cementnom malteru. Postavljene
pločice završno isfugovati.
Nabavka i postavljanje podnih
neglaziranih keramičkih pločica dim.
20 x 20 cm. Protivklizne i otporne na
hemikalije keramičke pločice I klase
postaviti u cementnom malteru.
Nabavka i postavljanje podnih
neglaziranih keramičkih pločica dim.
30 x 30 cm. Protivklizne i otporne na
hemikalije keramičke pločice I klase
lepiti lepkom za pločica.
Nabavka i postavljanje podnih
keramičkih pločica dim. 20 x 20 cm.
Keramičke pločice lepiti lepkom za
pločice.
Nabavka i postavljanje sokle od
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
114/190
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
u cementnom malteru-h=15cm
132
34.01.08.006
Sokla od podnih keramičkih pločica
lepkom za pločice-h=15cm
Metar
600.00
133
34.01.08.007
Keramičke pločice-oblaganje zidova
I podova-cementni malterdim.10x10cm
Komad
100.00
134
34.01.08.008
Keramičke pločice-oblaganje zidova
I podova-cementni malterdim.15x15cm
Komad
130.00
135
34.01.08.009
Keramičke pločice-oblaganje zidova
I podova-cementni malterdim.10x20cm
Komad
150.00
136
34.01.08.010
Keramičke pločice-oblaganje zidova
I podova-cementni malterdim.20x20cm
Komad
180.00
137
34.01.08.011
Keramičke pločice-oblaganje zidova
I podova-cementni malterdim.30x20cm
Komad
200.00
138
34.01.08.012
139
34.01.08.013
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje dimenzija
Kvadratni
metar
Komad
1,600.00
30.00
Duži opis
Ponder
podnih keramičkih pločica visine do 15
cm u cementnom malteru. Podloga
mora biti ravna i pripremljena a
postavljene pločice završno isfugovati.
Nabavka i postavljanje sokle od
podnih keramičkih pločica visine do 15
cm. Pločice lepiti lepkom za pločice.
Podloga mora biti ravna i pripremljena
a postavljene pločice završno
isfugovati.
Nabavka i oblaganje zidova i podova
keramičkim pločicima domaće
proizvodnje dim. 10X10 cm u
cementnom malteru.
Nabavka i oblaganje zidova i podova
keramičkim pločicima domaće
proizvodnje dim. 15X15 cm u
cementnom malteru.
Nabavka i oblaganje zidova i podova
keramičkim pločicima domaće
proizvodnje dim. 10X20 cm u
cementnom malteru.
Nabavka i oblaganje zidova i podova
keramičkim pločicima domaće
proizvodnje dim. 20X20 cm u
cementnom malteru.
Nabavka i oblaganje zidova i podova
keramičkim pločicima domaće
proizvodnje dim. 30X20 cm u
cementnom malteru.
Nabavka i oblaganje zidova i podova
keramičkim pločicama domaće
proizvodnje
Nabavka i oblaganje zidova i podova
keramičkim pločicama domaće
proizvodnje dimenzija 10x10
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
115/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
140
34.01.08.014
141
34.01.08.015
142
34.01.08.016
143
34.01.08.017
Podgrupa:
Red.
br.
Naziv artikla
10x10
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje dimenzija
15x15
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje dimenzija
10x20
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje dimenzija
20x20
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje dimenzija
30x30
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
60.00
Nabavka i oblaganje zidova i podova
keramičkim pločicama domaće
proizvodnje dimenzija 15x15
Da
Komad
64.00
Nabavka i oblaganje zidova i podova
keramičkim pločicama domaće
proizvodnje dimenzija 10x20
Da
Komad
108.00
Nabavka i oblaganje zidova i podova
keramičkim pločicama domaće
proizvodnje dimenzija 20x20
Da
Komad
160.00
Nabavka i oblaganje zidova i podova
keramičkim pločicama domaće
proizvodnje dimenzija 30x30
Da
Duži opis
Ponder
09 - Građevinska bravarija
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
144
34.01.09.001
Rampa za invalide-izrada I
ugradnja-metalni kutijasti profili
Kvadratni
metar
8,500.00
145
34.01.09.002
Gilender za kretanje invalida-izrada
I ugradnja-metalni kutijasti profilidim. 40X40
Metar
2,100.00
Izrada i montaža rampe za kretanje
invalida od metalnih "brodskih" ploča
d=3/4 mm sa metalnom
podkonstrukcijom od kutijastih profila
60x40 i 40x40 i flahova 30x30, sve sa
bojenjem osnovnom i pokrivnom
bojom.
Izrada i ugradnja zaštitnog gelendera
za lakše kretanje invalida od kutijastih
profila 40x40. Vertikalne stubove
postaviti na razmaku 90-100cm a
horizontalne rukohvate na 70 i 100cm
visine od gotovog poda. Sve bravarske
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
116/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
146
34.01.09.003
Rešetka za brisanje obuće-izrada I
ugradnja-metalni kutijasti profilidim.40x60 cm
Komad
4,900.00
147
34.01.09.004
Rešetka za brisanje obuće-izrada I
ugradnja-metalni kutijasti profilidim.60x80 cm
Komad
9,600.00
148
34.01.09.005
Rešetka za brisanje obuće-izrada I
ugradnja-metalni kutijasti profilidim.60x120 cm
Komad
12,000.00
149
34.01.09.006
Rešetka za brisanje obuće-izrada I
ugradnja-metalni kutijasti profilidim.60x120 cm
Komad
14,400.00
Duži opis
Ponder
elemente završno obraditi bojenjem
osnovnom i pokrivnom bojom.
Izarada i montiranje rešetke za
brisanje obuće dim.40x60cm. Ram
rešetke izraditi od ugaonih profila
40x40 i propisno ih ankerisati.
Rešetke izraditi od pljošteg gvožĎa
30/3 sa mogužnošću vaĎenja. Sve
bravarske elmente završno obraditi
bojenjem osnovnom bojom i
pokrivnom bojom.
Izarada i montiranje rešetke za
brisanje obuće dim.60x80cm. Ram
rešetke izraditi od ugaonih profila
40x40 i propisno ih ankerisati.
Rešetke izraditi od pljošteg gvožĎa
30/3 sa mogužnošću vaĎenja. Sve
bravarske elmente završno obraditi
bojenjem osnovnom bojom i
pokrivnom bojom.
Izarada i montiranje rešetke za
brisanje obuće dim.60x100cm. Ram
rešetke izraditi od ugaonih profila
40x40 i propisno ih ankerisati.
Rešetke izraditi od pljošteg gvožĎa
30/3 sa mogužnošću vaĎenja. Sve
bravarske elmente završno obraditi
bojenjem osnovnom bojom i
pokrivnom bojom.
Izarada i montiranje rešetke za
brisanje obuće dim.60x120cm. Ram
rešetke izraditi od ugaonih profila
40x40 i propisno ih ankerisati.
Rešetke izraditi od pljošteg gvožĎa
30/3 sa mogužnošću vaĎenja. Sve
bravarske elmente završno obraditi
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
117/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
bojenjem osnovnom bojom i
pokrivnom bojom.
Podgrupa:
Red.
br.
10 - Staklorezački
Broj
norma
sati
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
150
34.01.10.001
Staklo-nabavka I ugradnja-glatko
providno staklo-debljina 3mm
Kvadratni
metar
1,500.00
151
34.01.10.002
Staklo-nabavka I ugradnja-glatko
providno staklo-debljina 4/5mm
Kvadratni
metar
1,500.00
152
34.01.10.003
Staklo-nabavka I ugradnja-glatko
providno staklo-debljina 5/6mm
Kvadratni
metar
2,500.00
153
34.01.10.004
Staklo-nabavka I ugradnja-glatko
providno staklo-debljina 8mm
Kvadratni
metar
3,200.00
154
34.01.10.005
Staklo-nabavka I ugradnja-glatko
providno staklo-debljina 10mm
Kvadratni
metar
3,300.00
155
34.01.10.006
Staklo-nabavka I ugradnja-glatko
mat staklo-debljina 3mm
Kvadratni
metar
4,200.00
156
34.01.10.007
Staklo-nabavka I ugradnja-glatko
mat staklo-debljina 4mm
Kvadratni
metar
4,200.00
Cena
Duži opis
Ponder
Nabavka i postavljanje glatkog
providnog stakla, debljine 3 mm.
Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Nabavka i postavljanje glatkog
providnog stakla, debljine 4/5 mm.
Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Nabavka i postavljanje glatkog
providnog stakla, debljine 5/6 mm.
Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Nabavka i postavljanje glatkog
providnog stakla, debljine 8 mm.
Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Nabavka i postavljanje glatkog
providnog stakla, debljine 10 mm.
Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Nabavka i postavljanje glatkog mat
stakla, debljine 3 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim
kitom.
Nabavka i postavljanje glatkog mat
stakla, debljine 4 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim
kitom.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
118/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
157
34.01.10.008
Staklo-nabavka I ugradnja-glatko
mat staklo-debljina 6mm
Kvadratni
metar
5,000.00
158
34.01.10.009
Staklo-nabavka I ugradnja-žičano
staklo
Kvadratni
metar
4,000.00
159
34.01.10.010
Kvadratni
metar
4,500.00
160
34.01.10.011
Kvadratni
metar
4,700.00
161
34.01.10.012
Kvadratni
metar
4,700.00
162
34.01.10.013
Kvadratni
metar
5,700.00
163
34.01.10.014
Staklo-nabavka I ugradnjaornament bezbojno staklo-debljina
4/5mm
Kvadratni
metar
1,500.00
164
34.01.10.015
Staklo-nabavka I ugradnjaornament staklo u boji-debljina
4/5mm
Kvadratni
metar
8,000.00
165
34.01.10.016
Staklo-nabavka I ugradnjaornament bezbojno staklo-debljina
5/6mm
Kvadratni
metar
8,000.00
166
34.01.10.017
Staklo-nabavka I ugradnjaornament staklo u boji-debljina
5/6mm
Kvadratni
metar
8,000.00
167
34.01.10.018
Klirit, pleksiglas-nabavka I
ugradnja-debljina 5mm
Kvadratni
metar
7,300.00
Staklo-nabavka I ugradnjajednostruko Profilit staklo K-26debljina 6mm
Staklo-nabavka I ugradnjajednostruko armirano Profilit staklo
K-26-debljina 6mm
Staklo-nabavka I ugradnjadvostruko Profilit staklo K-26debljina 6mm
Staklo-nabavka I ugradnjadvostruko armirano Profilit staklo
K-26-debljina 6mm
Cena
Duži opis
Ponder
Nabavka i postavljanje glatkog mat
stakla, debljine 6 mm.Staklo pričvrstiti
i zaptiti odgovarajućim kitom.
Nabavka i postavljanje armirano žičanog stakla. Staklo pričvrstiti i
zaptiti odgovarajućim kitom.
Nabavka i postavljanje jednostrukog
Profilit stakla K-26, debljine 6 mm.
Staklo zalepiti i zaliti silikonom.
Nabavka i postavljanje jednostrukog
armiranog profilit stakla K-26, debljine
6 mm. Staklo zalepiti i zaliti silikonom.
Nabavka i postavljanje dvostrukog
profilit stakla K-26, debljine 6 mm.
Staklo zalepiti i zaliti silikonom.
Nabavka i postavljanje dvostrukog
armiranog profilit stakla K-26, debljine
6 mm. Staklo zalepiti i zaliti silikonom.
Nabavka i postavljanje ornament
bezbojnog stakla, debljine 4/5 mm.
Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Nabavka i postavljanje ornament
stakla u boji, debljine 4/5 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim
kitom.
Nabavka i postavljanje ornament
bezbojnog stakla, debljine 5/6 mm.
Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Nabavka i postavljanje ornament
stakla u boji, debljine 5/6 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim
kitom.
Nabavka i postavljanje ploča od
polimetilmetakrilata (klirit -
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
119/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
168
34.01.10.019
Klirit, pleksiglas-nabavka I
ugradnja-debljina 6mm
Kvadratni
metar
7,500.00
169
34.01.10.020
Klirit, pleksiglas-nabavka I
ugradnja-debljina 8mm
Kvadratni
metar
7,800.00
170
34.01.10.021
Leksan providan-nabavka I
ugradnja-debljina 6mm
Kvadratni
metar
3,500.00
171
34.01.10.022
Leksan providan-nabavka I
ugradnja-debljina 8mm
Kvadratni
metar
3,750.00
172
34.01.10.023
Leksan providan-nabavka I
ugradnja-debljina 10mm
Kvadratni
metar
4,400.00
173
34.01.10.024
Leksan u boji-nabavka I ugradnjadebljina 6mm
Kvadratni
metar
3,700.00
174
34.01.10.025
Leksan u boji-nabavka I ugradnjadebljina 8mm
Kvadratni
metar
3,950.00
Duži opis
Ponder
pleksiglas), debljine 5 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim
kitom.
Nabavka i postavljanje ploča od
polimetilmetakrilata (klirit pleksiglas), debljine 6 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim
kitom.
Nabavka i postavljanje ploča od
polimetilmetakrilata (klirit pleksiglas), debljine 8 mm. Staklo
pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim
kitom.
Nabavka i postavljanje providnih
polikarbonatnih ploča (leksan),
debljine 6 mm. Staklo pričvrstiti
pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci,
lajsne, zaptivne gume ).
Nabavka i postavljanje providnih
polikarbonatnih ploča (leksan),
debljine 8 mm. Staklo pričvrstiti
pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci,
lajsne, zaptivne gume ).
Nabavka i postavljanje providnih
polikarbonatnih ploča (leksan),
debljine 10 mm. Staklo pričvrstiti
pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci,
lajsne, zaptivne gume ).
Nabavka i postavljanje
polikarbonatnih ploča (leksan) u boji,
debljine 6 mm. Staklo pričvrstiti
pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci,
lajsne, zaptivne gume ).
Nabavka i postavljanje
polikarbonatnih ploča (leksan) u boji,
debljine 8 mm. Staklo pričvrstiti
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
120/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
175
34.01.10.026
Leksan u boji-nabavka I ugradnjadebljina 10mm
Kvadratni
metar
4,600.00
176
34.01.10.027
Termopan staklo-nabavka I
ugradnja-debljine 4+12+4
Kvadratni
metar
2,500.00
177
34.01.10.028
Termopan staklo-nabavka I
ugradnja-debljine 4+16+4
Kvadratni
metar
2,500.00
178
34.01.10.029
Termopan staklo-nabavka I
ugradnja-debljine 6+12+6
Kvadratni
metar
3,500.00
Podgrupa:
Duži opis
Ponder
pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci,
lajsne, zaptivne gume ).
Nabavka i postavljanje
polikarbonatnih ploča (leksan) u boji,
debljine 10 mm. Staklo pričvrstiti
pričvrsnim sredstvima za leksan (vijci,
lajsne, zaptivne gume ).
Nabavka i postavljanje
termoizolacionog sendvič stakla,
debljine 4+12+4mm. Termo staklo
postaviti na podmetače od nerĎajućeg
materijala ( olovo, drvo, plastični
materijal, EPDL ) kitovati
odgovarajućim plastičnim kitom tako
da se metalni okvir termo stakla ne
vidi.
Nabavka i postavljanje
termoizolacionog sendvič stakla,
debljine 4+16+4 mm. Termo staklo
postaviti na podmetače od nerĎajućeg
materijala ( olovo, drvo, plastični
materijal, EPDL ) kitovati
odgovarajućim plastičnim kitom tako
da se metalni okvir termo stakla ne
vidi.
Nabavka i postavljanje
termoizolacionog sendvič stakla,
debljine 6+12+6 mm. Termo staklo
postaviti na podmetače od nerĎajućeg
materijala ( olovo, drvo, plastični
materijal, EPDL ) kitovati
odgovarajućim plastičnim kitom tako
da se metalni okvir termo stakla ne
vidi.
11 - Molersko - farbarski
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
121/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
179
34.01.11.001
Gletovanje fino malterisanih zidova
i plafona, disperzivnim kitom.
Kvadratni
metar
150.00
180
34.01.11.002
Gletovanje grubo malterisanih
zidova i plafona, disperzivnim kitom
Kvadratni
metar
140.00
181
34.01.11.003
Gletovanje starih ostruganih zidova
i plafona.
Kvadratni
metar
170.00
182
34.01.11.004
Bojenje gletovanih zidova i plafona,
poludisperzivnim bojama
Kvadratni
metar
130.00
183
34.01.11.005
Bojenje zidova uljanom bojom u
dva sloja
Kvadratni
metar
280.00
184
34.01.11.006
Bojenje novih drvenih prozora i
vrata
Kvadratni
metar
550.00
185
34.01.11.007
Bojenje starih drvenih prozora i
vrata
Kvadratni
metar
330.00
Duži opis
Ponder
Gletovanje fino malterisanih zidova i
plafona, disperzivnim kitom. Površine
očistiti i izvršiti neutralizovanje.
Impregnirati i prevući disperzivni kit
tri puta
Gletovanje grubo malterisanih zidova i
plafona, disperzivnim kitom. Površine
očistiti i izvršiti neutralizovanje.
Impregnirati i prevući disperzivni kit
tri puta
Gletovanje starih ostruganih zidova i
plafona. Površine očistiti i gletovati
emulzionim kitom prvi put. Sve
površine fino prebrusiti pa gletovati
emulzionim kitom drugi put. Dva puta
Bojenje gletovanih zidova i plafona,
poludisperzivnim bojama po izboru
investitora u dva sloja.
Bojenje zidova uljanom bojom u dva
sloja sa prethodnim natapanjem
firnisom.
Bojenje novih drvenih prozora i vrata.
Pre bojenja drvo očistiti od maltera ii
prašine, natopitit ratreĎenim firnisom i
minizirati gvozdeni okov. Izvršiti
brušenje i predkitovanje uljanim kitom
a potom brusiti i ponovo kitovati.
Bojiti uljanom bojom prvi put, po
sušenju brusiti i kitovati uljanom
bojom. Fino brusiti i bojiti emjl lakom.
Bojenje starih drvenih prozora i vrata,
sa kojih je skinuta stara boja. Naneti
podlogu od firinisa sa dodatkom uljane
boje. Izvršiti predkitovanje i
prevlačenje uljanim kitom, brušenje i
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
122/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
186
34.01.11.008
Bojenje starih prozora i vrata
lazurnim bojama, sa lakiranjem
Kvadratni
metar
300.00
187
34.01.11.009
Bojenje osnovnom bojom metalne
kapije ili ograde,
Kvadratni
metar
600.00
188
34.01.11.010
Bojenje novih metalnih prozora,
bojom za metal
Kvadratni
metar
500.00
189
34.01.11.011
Bojenje novih metalnih vrata,
bojom za metal
Kvadratni
metar
500.00
Duži opis
Ponder
nadkitovanje. Bojiti uljanom bojom
prvi put, po sušenju brusiti i kitovati
uljanom bojom. Fino brusiti i bojiti
emjl lakom.
Bojenje starih prozora i vrata lazurnim
bojama, sa lakiranjem. Pre bojenja
sve površine preći finom šmirglom.
Bojiti dva puta sa razmakom za
sušenje od 24 časa, preći najfinijom
šmirglom, pa bojiti treći put i lakirati
lakom.
Bojenje osnovnom bojom metalne
kapije ili ograde, sa prethodnim
čišćenjem od korozije i preašine
hemijskim i fizičkim sredstvima.
Naneti impregnaciju i obojiti
osnovnom bojom.
Bojenje novih metalnih prozora,
bojom za metal. Pre bojenja sa metala
skinuti koroziju hemijskim i fizičkim
sredstvima, a zatim sve površine
brusiti i očistit. Na prozore naneti
impregnaciju i osnovnui boju, a zatim
predkitovati i brusiti. Pre nanošenja
prvog sloja boje za metal, kitovati i
brusiti. Obojiti drugi put bojom za
metal.
Bojenje novih metalnih vrata, bojom
za metal.Pre bojenja sa metala skinuti
koroziju hemijskim i fizičkim
sredstvima, a zatim sve površine
brusiti i očistit. Na vrata naneti
impregnaciju i osnovnu boju, a zatim
predkitovati i brusiti. Posle nanošenja
prvog sloja boje za metal, kitovati i
brusiti. Oobjiti drugi put bojom za
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
123/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
190
34.01.11.012
Bojenje starih metalnih prozora,
bojom za metal
Kvadratni
metar
550.00
191
34.01.11.013
Bojenje starih metalnih vrata,
bojom za metal
Kvadratni
metar
550.00
192
34.01.11.014
Bojenje nove zidne lamperije,
lazurnim bojama
Kvadratni
metar
300.00
Podgrupa:
Duži opis
Ponder
metal.
Bojenje starih metalnih prozora,
bojom za metal, sa prethodnim
skidanjem stare boje. Pre bojenja
skinuti staru boju i koroziju hemijskim
i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti.
Na prozore naneti impregnaciju i
osnovnu boju, a zatim predkitovati i
brusiti. Posle nanošenja prvog sloja
boje za metal, kitovati i brusiti.
Bojenje starih metalnih vrata, bojom
za metal, sa prethodnim skidanjem
stare boje. Pre bojenja skinuti staru
biju i koroziju hemijskim i fizičkim
sredstvima, brusiti i očistiti. Na vrata
naneti impregnaciju i osnovnu boju, a
zatim predkitovati i brusiti. Posle
nanošenja prvog sloja boje za metal,
kitovati i brusiti.
Bojenje nove zidne lamperije,
lazurnim bojama. Pre bojenja sve
površine preći finom šmirglom, da
ostane glatka površina. Bojiti dva puta
sa razmakom za sušenje oa 24 časa,
preći najfifnijom šmirglom i bojiti po
treći put.
Da
Da
Da
12 - Zidarski
Red.
br.
Šifra artikla
193
34.01.12.001
194
34.01.12.002
Naziv artikla
Holker-izrada-cementni malter 1:3RŠ do 15cm
Holker-izrada-cementni malter 1:3RŠ do 30cm
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Metar
250.00
Metar
600.00
Duži opis
Ponder
Izrada malih holkera (zalučenja) od
cemntnog maltera R 1:3 RŠ do 15cm.
Izrada novih rabiciranih holkera RŠ do
30 cm na prethodnoj očišćenoj i
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
124/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
195
34.01.12.003
Holker-izrada-cementni malter 1:3RŠ do 30-50cm
Metar
750.00
196
34.01.12.004
Dimnjak-preziĎivanje starom
opekom uz dodatak nove do 20%produžni malter R1:3:9
Kubni
metar
9,300.00
34.01.12.005
Dimnjak-preziĎivanje starom
opekom uz dodatak nove do 20%
na kosom krovu nagiba do 40° produžni malter R1:3:9
Kubni
metar
10,300.00
34.01.12.006
Dimnjak-preziĎivanje starom
opekom uz dodatak nove do 20%
na kosom krovu nagiba preko 40° produžni malter R1:3:9
Kubni
metar
11,350.00
197
198
Duži opis
Ponder
opranoj podlozi. Holker izvesti od
cementnog maltera sa prosejanim
šljunkom (jedinicom) u R 1:3. N a
svaka dva metra uraditi podeonu fugu
i ispuniti kit malterom.
Izrada novih rabiciranih holkera RŠ
30-50 cm na prethodnoj očišćenoj i
opranoj podlozi. Hilker izvesti od
cementnog maltera sa prosejanim
šljunkom (jedinicom) u R 1:3. N a
svaka dva metra uraditi podeonu fugu
i ispuniti kit malterom.
PreziĎivanje postojećih dimnjaka na
ravnom i limenom krovu postojećom
opekom sa dodatkom nove do 20% u
produžnom malteru R 1:3:9. Spojnice
sa spoljne strane po završenom
zidanju očistiti do dubine do 2cm.
Unutrašnju stranu dimnjačkih kanala
obraditi prilikom zidanja.
PreziĎivanje postojećih dimnjaka na
kosom krovu nagiba do 40°
postojećom opekom sa dodatkom
nove do 20% u produžnom malteru R
1:3:9. Spojnice sa spoljne strane po
završenom zidanju očistiti do dubine
do 2cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih
kanala obraditi prilikom zidanja.
PreziĎivanje postojećih dimnjaka na
kosom krovu nagiba preko 40°
postojećom opekom sa dodatkom
nove do 20% u produžnom malteru R
1:3:9. Spojnice sa spoljne strane po
završenom zidanju očistiti do dubine
do 2cm. Unutrašnju stranu dimnjačkih
kanala obraditi prilikom zidanja.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
125/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
34.01.12.007
Dimnjak-zidanje novom opekom na
ravno limenom krovu sa rušenjem
starog-produžni malter R1:3:9
Kubni
metar
13,100.00
34.01.12.008
Dimnjak-zidanje novom opekom na
kosom krovu nagiba do 40° sa
rušenjem starog-produžni malter
R1:3:9
Kubni
metar
14,500.00
201
34.01.12.009
Dimnjak-zidanje novom opekom na
kosom krovu nagiba preko 40° sa
rušenjem starog-produžni malter
R1:3:9
Kubni
metar
16,000.00
202
34.01.12.010
203
34.01.12.011
Dimnjak-malterisanje-produžni
malter R 1:3:9
Dimnjak-dersovanje-produžni
malter R 1:2:6
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
204
34.01.12.012
Cementna košuljica-izradacementni malter R1:3-debljina 3cm
Kvadratni
metar
199
200
730.00
200.00
730.00
Duži opis
Ponder
Zidanje dimnjaka na ravnom i
limenom krovu novom opekom u
produžnom malteru R 1:3:9 sa
prethodnim rušenjem dotrajalog
postojećeg dimnjaka.Spojnice sa
spoljne strane po završenom zidanju
očistiti do dubine do 2cm. Unutrašnju
stranu dimnjačkih kanala obraditi
prilikom zidanja.
Zidanje dimnjaka na kosom krovu
nagiba do 40° novom opekom u
produžnom malteru R 1:3:9 sa
prethodnim rušenjem dotrajalog
postojećeg dimnjaka.Spojnice sa
spoljne strane po završenom zidanju
očistiti do dubine do 2cm. Unutrašnju
stranu dimnjačkih kanala obraditi
prilikom zidanja.
Zidanje dimnjaka na kosom krovu
nagiba preko 40° novom opekom u
produžnom malteru R 1:3:9 sa
prethodnim rušenjem dotrajalog
postojećeg dimnjaka.Spojnice sa
spoljne strane po završenom zidanju
očistiti do dubine do 2cm. Unutrašnju
stranu dimnjačkih kanala obraditi
prilikom zidanja.
Malterisanje dimnjaka produžnim
malterom R 1:3:9.
Dersovanje zidova dimnjaka
produžnim malterom 1:2:6.
Izrada perdašene cementne košuljice
debljine 3cm. Podlogu pre nanošenja
košuljice očistiti i oprati. Malter za
košuljicu spravljati u razmeri 1:3 sa
prosejanim šljunkom (jedinicom).
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
126/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Broj
norma
sati
Naziv artikla
Jed.
mere
1,800.00
Cena
205
34.01.12.013
Kada-obziĎivanje
Kvadratni
metar
206
34.01.12.014
Malterisanje zidova-produžni malter
R 1:2:6
Kvadratni
metar
750.00
207
34.01.12.015
Malterisanje plafona-produžni
malter R 1:2:6
Kvadratni
metar
830.00
208
34.01.12.016
Malterisanje preko rabic mrežeprodužni malter R 1:2:6
Kvadratni
metar
1,080.00
209
34.01.12.017
Reparaturni malter-popravka
omalterisanih površina-reparaturni
malter
Kvadratni
metar
900.00
Podgrupa:
Duži opis
Ponder
ObziĎivanje (ili delimično obziĎivanje)
kade opekom u cementnom malteru
sa malterisanjem u 2 sloja produžnim
malterom.
Malterisanje zidova u dva sloja
produžnim malterom R 1:2:6. Pre
malterisanja površine očistit i isprskati
cementnim mlekom.
Malterisanje plafona u dva sloja
produžnim malterom R 1:2:6. Pre
malterisanja površine očistit i isprskati
cementnim mlekom.
Malterisanje preko rabic mreže u dva
sloja produžnim malterom R 1:2:6.
Pre malterisanja površine očistit i
isprskati cementnim mlekom.
Popravka malterisanih elemenata
(nadzidaka, zidova ventilacionih
kanala, zidova lift kućice i dr.)
primenom reparaturnih maltera
pogodnih za ugradnju na vertikalne
betonske površine. Površina mora biti
čista, čvrsta, bez cementne korice,
prašine, ulja, masnih fleka, slabo
vezanih delova i dr.
Da
Da
Da
Da
Da
13 - Betonerski i AB
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
210
34.01.13.001
Sloj za pad-izrada-beton MB 10prosečne debljine 10 cm
Kvadratni
metar
730.00
211
34.01.13.002
Betonska ploča-izrada-beton MB
30-prosečna debljina 8cm
Kvadratni
metar
1,600.00
Cena
Duži opis
Ponder
Izrada sloja za pad od betona MB 20
prosečne debljine 8cm
Izrada armirano betonskih ploča,
debljine 10 cm, MB 30. Izraditi oplatu
sa podupiračima i ploče armirati po
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
127/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
212
34.01.13.003
Betonski zidovi-izrada-beton MB
30-debljina 20cm
Kvadratni
metar
4,800.00
213
34.01.13.004
Trotoar-betoniranje sa izradom
cementne košuljice-beton MB 10debljina 10cm
Kvadratni
metar
1,100.00
214
34.01.13.005
Trotoar-betoniranje sa izradom
cementne košuljice-beton MB 10debljina 10-15cm
Kvadratni
metar
1,500.00
215
34.01.13.006
Trotoar-betoniranje sa izradom
cementne košuljice-beton MB 10debljina 15-20cm
Kvadratni
metar
1,800.00
216
34.01.13.007
Trotoar armiran-betoniranje sa
izradom cementne košuljice-beton
MB 10 armaturna mreža Q92 debljina 10 cm
Kvadratni
metar
1,250.00
217
34.01.13.008
Rigola prfabrikovana betonskanabavka I postavljanje u sloju
cementnog maltera
Metar
850.00
218
34.01.13.009
Rigola armirano-betonska-izrada
armirano betonske-MB 30
Metar
1,050.00
Duži opis
Ponder
projektu, detaljima i statičkom
propračunu. Beton ugraditi i negovati
po propisu.
Izrada armirano betonskih zidova MB
30 debljine 20cm. Izraditi oplatu
zidova i armirati po projektu,
detaljima i statičkom propračunu.
Beton ugraditi i negovati po propisu.
Betoniranje trotoara betonom MB 20
debljine do 10 cm sa istovremenom
izradom cementne košuljice i
zalivanjem fuga cementnim malterom.
Betoniranje trotoara betonom MB 20
debljine 10–15 cm sa istovremenom
izradom cementne košuljice i
zalivanjem fuga cementnim malterom
Betoniranje trotoara betonom MB 20
debljine 15-20cm sa istovremenom
izradom cementne košuljice i
zalivanjem fuga cementnim malterom.
Izrada armirano betonskog trotoara
D=10cm, MB 20 Stazu armirati
armaturnom mrežom Q92. Trotoar
raditi u padu od zgrade 1,5-2%, u
lamelama dužine 1.5m sa
ankreovanjem za objekat na
rastojanju 0,5m
Nabavka i postavljanje
prefabrikovanih betonskih rigola u
sloju cementnog maltera sa
zalivanjem fuga cementnim malterom.
Izrada armirano betonskih rigola od
betona MB 30. Izraditi oplatu rigola i
armirati. Rigolu betonirati preko sloja
šljunka. Izvesti razdelnice, i zaliti ih
cementnim malterom. Beton negovati.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
128/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
219
34.01.13.010
Rigola betonska-izrada armirano
betonske-MB 30
Metar
900.00
220
34.01.13.011
Potporni zid-izrada sa potrebnom
oplatom I armaturom
Kubni
metar
24,000.00
Podgrupa:
Duži opis
Ponder
Izrada betonskih rigola od betona MB
30. Izraditi oplatu rigola i betonirati
preko sloja šljunka. Izvesti razdelnice,
i zaliti ih cementnim malterom. Beton
negovati.
Izrada armirano-betonskog
poptpornog zida MB 30 sa izradom
temelja i prethodnim posrtavljanjem
oplate i potrebne armature u svemu
prema standardima i propisima.
Da
Da
14 - Tesarski
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
221
34.01.14.001
Letve-nabavka I postavljanjejednostruko pokrivanje biber
crepom-24/48 mm-
Kvadratni
metar
350.00
222
34.01.14.002
Letve-nabavka I postavljanjedvostruko krunsko pokrivanje biber
crepom-24/48 mm-
Kvadratni
metar
270.00
223
34.01.14.003
Letve-nabavka I postavljanjejednostruko gusto pokrivanje biber
crepom-24/48 mm-
Kvadratni
metar
350.00
224
34.01.14.004
Letve-nabavka I postavljanjefalcovani crep-24/48 mm-
Kvadratni
metar
220.00
225
34.01.14.005
Letve-nabavka I postavljanjesalonit-24/48 mm-
Kvadratni
metar
220.00
226
34.01.14.006
Krovna konstrukcija-izrada-čamova
graĎa-dvovodni krov
Kvadratni
metar
2,100.00
Cena
Duži opis
Ponder
Nabavka i letvisanje krova novim
jelovim letvama 24/48 mm za
jednostruko pokrivanje biber crepom
Nabavka i letvisanje krova novim
jelovim letvama 24/48 mm za
dvostruko krunsko pokrivanje biber
crepom
Nabavka i letvisanje krova novim
jelovim letvama 24/48 mm za
jednostruko gusto pokrivanje biber
crepom
Nabavka i letvisanje krova novim
jelovim letvama 24/48 mm za
pokrivanje falcovanim crepom
Nabavka i letvisanje krova novim
jelovim letvama 48/48 mm za
pokrivanje salonitom.
Izrada krovne konstrukcije od čamove
graĎe II klase. Krov izraditi u svemu
prema projektu i detaljima. Na
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
129/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
227
34.01.14.007
Krovna konstrukcija-izrada-čamova
graĎa-četvorovodni krov
Kvadratni
metar
2,300.00
228
34.01.14.008
Krovna konstrukcija-izrada-čamova
graĎa-složeni krov
Kvadratni
metar
2,700.00
229
34.01.14.009
Plafon, roštilj-demontaža I ponovno
postavljanje novog-čamova graĎaletve 24x24 mm
Kvadratni
metar
1,050.00
230
34.01.14.010
Plafon, trska jednoslojnademontaža I postavljanje novetrska
Kvadratni
metar
360.00
Duži opis
Ponder
mestima oslonaca postaviti sloj
Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi
sve propisane tesarske veze krovnih
elemenata i ojačanja od flah gvožĎa,
kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično.
Obračun po m2 horizontalne
projekcije krova. Dvovodni krov.
Izrada krovne konstrukcije od čamove
graĎe II klase. Krov izraditi u svemu
prema projektu i detaljima. Na
mestima oslonaca postaviti sloj
Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi
sve propisane tesarske veze krovnih
elemenata i ojačanja od flah gvožĎa,
kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično.
Obračun po m2 horizontalne
projekcije krova. Četvorovodni krov.
Izrada krovne konstrukcije od čamove
graĎe II klase. Krov izraditi u svemu
prema projektu i detaljima. Na
mestima oslonaca postaviti sloj
Kraberoida i grede ankerovati. Uraditi
sve propisane tesarske veze krovnih
elemenata i ojačanja od flah gvožĎa,
kotvi, zavrtnjeva, klamfi i slično.
Obračun po m2 horizontalne
projekcije krova. Složeni krov.
Skidanje, demontaža i ponovno
postavljanje novog roštilja od čamovih
letava 24x24 mm na plafonske grede,
radi popravke propalog plafona u
zajedničkim prostorijama i lift kućice.
Skidanje, demontaža i postavljanje
nove jednoslojne trske na
novoformirani roštilj od letvi na
plafonu zajedničkih prostorija i lift
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
130/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Plafon, trska dvoslojna-demontaža
I postavljanje nove-trska
Kvadratni
metar
Krov, rogovi-montaža-suva
četinarska graĎa
Prozor, krovni ležeći-izrada
konstrukcije
Kubni
metar
34.01.14.014
Daščana podloga-nabavka I
postavljanje-jelova daska-24mm
Kvadratni
metar
820.00
235
34.01.14.015
OSB ploče-nabavka I postavljanjedebljina 15mm
Kvadratni
metar
900.00
236
34.01.14.016
OSB ploče-nabavka I postavljanjedebljina 18mm
Kvadratni
metar
1,080.00
237
34.01.14.017
Štafle-nabavka I postavljanječetinarska graĎa-48/78 mm
Kvadratni
metar
400.00
238
34.01.14.018
Lamperija zidna-nababvka I
postavljanje-jelova graĎa-debljina
16 mm
Kvadratni
metar
1,200.00
239
34.01.14.019
Lamperija profilisane ivične lajsneizrada I postavljanje
Metar
231
34.01.14.011
232
34.01.14.012
233
34.01.14.013
234
Podgrupa:
Komad
560.00
40,500.00
2,500.00
150.00
Duži opis
Ponder
kućice.
Skidanje, demontaža i postavljanje
nove dvoslojne trske na novoformirani
roštilj od letvi na plafonu zajedničkih
prostorija i lift kućice.
Nabavka i montaža rogova krova od
nove, suve četinarske graĎe.
Izrada konstrukcije krovnih ležećih
prozora od suve četinarske graĎe.
Nabavka i postavljanje daščane
podloge debljine 24mm preko krovne
konstrukcije. Prave i kvalitetne jelove
daske optimalne dužine postaviti na
dodir i zakovati.
Nabavka i postavljanje OSB ploča
debljine 15mm preko krovne
konstrukcije.
Nabavka i postavljanje OSB ploča
debljine 18mm preko krovne
konstrukcije.
Nabavka i postavljanje štafli 48/78
mm od suve četinarske graĎe radi
postavljanja lamperije.
Nabavka i postavljanje, na zidovima,
jelove lamperije. Lamperiju izraditi od
prvoklasne i suve jelovine, debljine
16mm, a širine i dužine po izboru
investitora.
Izrada i postavljanje jelovih lajsni na
zidovima obloženim lamperijom
Lajsne izraditi i profilisati od
prvoklasne i suve jelovine.
15 - Krovo - pokrivački
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
131/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
240
34.01.15.001
Ter papir-skidanje postojećeg I
nabavka I postavljanje novog
Kvadratni
metar
170.00
241
34.01.15.002
Tegola šindra-nabavka I
posatvlljanje
Kvadratni
metar
1,290.00
34.01.15.003
Vlaknocementne ploče ravne bez
azbesta-jednostruko pričvršćene
krovnim kukama-nabavka I
pokrivanje-dimenzija 40x40 cm
Kvadratni
metar
1,200.00
34.01.15.004
Vlaknocementne ploče ravne bez
azbesta-dvostrukopričvršćene
krovnim kukama-nabavka I
pokrivanje-dimenzija 40x40 cm
Kvadratni
metar
2,200.00
34.01.15.005
Vlaknocementne ploče ravne bez
azbesta-dvostruko pričvršćene
krovnim kukama-nabavka I
pokrivanje-dimenzija 72x40 cm
Kvadratni
metar
2,200.00
242
243
244
Cena
Duži opis
Ponder
Skidanje postojećeg, i postavljanje
novog ter papira.
Nabavka i postavljanje bitumenske
šindre - tegole. Šindru pričvrstit za
postojeću daščanu podlogu
nerĎajućim ekserima sa širokom
glavom ili nerĎajućim spojkama po
uputstvu proizvoĎača. Pozicija
podrazumeva i pokrivanje uvala,
grbina, slemena i sl.
Jednostruko pokrivanje krova novim
ravnim vlaknocementnim pločama bez
azbesta, dimenzija 40x40 cm,
armiranim vlaknima paropropusnim,
negorivim, visokoelastišnim i biološki
otpornim u svemu prema uputstvu
prizvoĎača. Ploče pričvrstiti krovnim
pocinkovanim kukama, a na uglovima
krova i na izloženim mestima dodatno
pričvrstiti sa dva eksera.
Dvostruko pokrivanje krova novim
ravnim vlaknocementnim pločama bez
azbesta, dimenzija 40x40 cm,
armiranim vlaknima paropropusnim,
negorivim, visokoelastišnim i biološki
otpornim u svemu prema uputstvu
prizvoĎača. Ploče pričvrstiti krovnim
pocinkovanim kukama, a na uglovima
krova i na izloženim mestima dodatno
pričvrstiti sa dva eksera.
Dvostruko pokrivanje krova novim
ravnim vlaknocementnim pločama bez
azbesta, dimenzija 72x40 cm,
armiranim vlaknima paropropusnim,
negorivim, visokoelastišnim i biološki
otpornim u svemu prema uputstvu
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
132/190
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
245
Šifra artikla
34.01.15.006
246
34.01.15.007
247
34.01.15.008
248
34.01.15.009
249
34.01.15.010
250
34.01.15.011
251
34.01.15.012
Naziv artikla
Vlaknocementne ploče ravne bez
azbesta-dvostruko pričvršćene
toplocinkovanim vijcima-nabavka I
pokrivanje-dimenzija 40x40 cm
Biber crep ravni-nabavka I
postavljanje-jednostruko
posatvljanje na krovu nagiba do
40°
Biber crep ravni-nabavka I
postavljanje-jednostruko
posatvljanje na krovu nagiba preko
40°
Biber crep ravni-nabavka I
postavljanje-gusto posatvljanje na
krovu nagiba do 40°
Biber crep ravni-nabavka I
postavljanje-gusto posatvljanje na
krovu nagiba preko 40°
Biber crep ravni-nabavka I
postavljanje-dvostruko krunsko
posatvljanje na krovu nagiba do
40°
Biber crep ravni-nabavka I
postavljanje-dvostruko krunsko
posatvljanje na krovu nagiba preko
40°
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
prizvoĎača. Ploče pričvrstiti krovnim
pocinkovanim kukama, a na uglovima
krova i na izloženim mestima dodatno
pričvrstiti sa dva eksera.
Pokrivanje krova novim
vlaknocementnim valovitim pločama
bez azbesta, armiranim vlaknima,
paropropusnim, negorivim,
visokoelastičnim i bioločki otpornim u
svemu prema uputstvu proizvoĎača.
Ploče pričvrstiti za potkonstrukciju
toplocinkovanim vijcima, sa
nerĎajućom podločkom i EPDM
zaptivkom.
Kvadratni
metar
1,200.00
Kvadratni
metar
1,250.00
Nabavka, transport i jednostruko
(prosto) postavljanje ravnog biber
crepa na krov nagiba do 40°.
Da
Kvadratni
metar
1,390.00
Nabavka, transport i jednostruko
(prosto) postavljanje ravnog biber
crepa na krov nagiba preko 40°.
Da
Kvadratni
metar
1,450.00
Kvadratni
metar
1,600.00
Kvadratni
metar
1,700.00
Nabavka, transport i dvostruko
krunsko postavljanje ravnog biber
crepa na krov nagiba do 40°.
Da
Kvadratni
metar
1,850.00
Nabavka, transport i dvostruko
krunsko postavljanje ravnog biber
crepa na krov nagiba preko 40°.
Da
Nabavka, transport i gusto
postavljanje ravnog biber crepa na
krov nagiba do 40°.
Nabavka, transport i gusto
postavljanje ravnog biber crepa na
krov nagiba preko 40°.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
133/190
Da
Da
Da
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
252
34.01.15.013
Biber crep-nabavka I postavljanje
po komadu do 40 kom
Komad
253
34.01.15.014
254
34.01.15.015
255
34.01.15.016
256
34.01.15.017
257
34.01.15.018
258
34.01.15.019
Mediteran crep-nabavka I
postavljanje po komadu do 20 kom
Komad
120.00
259
34.01.15.020
Sleme-nabavka I postavljanje
slemena i grbina krovnog pokrivača
od crepa
Metar
450.00
34.01.15.021
Slemenjaci-nabavka i ugradnja
odgovarajućih slemenjaka
usklaĎenih sa valovitim
vlaknocementnim pločamapričvršćenih toplocinkovanim
vijcima
Metar
720.00
34.01.15.022
Slemenjaci-nabavka i ugradnja
odgovarajućih slemenjaka
usklaĎenih sa valovitim
vlaknocementnim pločamapričvršćenih krovnom kukom 12,5
Metar
720.00
260
261
Falcovani crep-nabavka I
postavljanje na krovu nagiba do
40°
Falcovani crep-nabavka I
postavljanje na krovu nagiba preko
40°
Falcovani crep-nabavka I ugradnja
po komadu do 20 kom
Mediteran crep-nabavka I
postavljanje na krovu nagiba do
40°
Mediteran crep-nabavka I
postavljanje na krovu nagiba preko
40°
Cena
350.00
Kvadratni
metar
1,250.00
Kvadratni
metar
1,400.00
Komad
300.00
Kvadratni
metar
1,250.00
Kvadratni
metar
1,400.00
Duži opis
Ponder
Nabavka, transport i postavljanje
pojedinačnih biber crepova
(do 40 komada)
Nabavka, transport i postavljanje
falcovanog crepa na krovu nagiba do
40°
Nabavka, transport i postavljanje
falcovanog crepa na krovu nagiba
preko 40°
Nabavka, transport i postavljanje
pojedinačnih falcovanih crepova (do
20 komada)
Nabavka, transport i postavljanje
mediteran crepa na krovu nagiba do
40°
Nabavka, transport i postavljanje
mediteran crepa na krovu nagiba
preko 40°
Nabavka, transport i postavljanje
pojedinačnih mediteran crepova (do
20 komada)
Nabavka, transport i postavljanje
slemenjaka i grbina krovnog pokrivača
od crepa.
Nabavka i ugradnja odgovarajućih
slemenjaka u potpunosti usklaĎenih
sa primenjenim valovitim
vlaknocementnim pločama.
Pričvršćivanje izvesti toplocinkovanim
vijcima, sa nerĎajućom podloškom i
EPDM gumom.
Nabavka i ugradnja odgovarajućih
slemnjaka u potpunosti usklaĎenih sa
primenjenim ravnim vlaknocementnim
pločama. Pričvršćuivanje slemenjaka
izvršiti krovnom kukom 12,5 cm sa
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
134/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
cm
262
34.01.15.023
Slemenjaci-nabavka i ugradnja
odgovarajućih slemenjaka
usklaĎenih sa valovitim
vlaknocementnim pločamapričvršćenih krovnom kukom 13 cm
263
34.01.15.024
Betonske ploče-nabavka I
posatvljanje u sloju suvog
prosejanog peska
Kvadratni
metar
1,800.00
264
34.01.15.025
Betonske ploče-nabavka I
posatvljanje u sloju cementnog
maltera
Kvadratni
metar
1,800.00
265
34.01.15.026
Kvadratni
metar
150.00
266
34.01.15.027
Kvadratni
metar
170.00
Podgrupa:
Red.
br.
267
Šljunak-nabavka I razastiranje
novog granulisanog šljunka d=46cm
Pesak-nabavka i razastiranje peska
kao podloge za postavljanje
betonskih ploča d=4-6cm.
Metar
720.00
Duži opis
Ponder
dva eksera u svemu prema uputstvu
proizvoĎača.
Pokrivanje slemena i grbina novim
valovitim slemenskim pločama bez
azbesta u potpunosti usklaĎenim sa
primenjenim valovitim
vlaknocementnim pločama.
Pričvršćivanje izvršiti krovnom kukom
dužine 13 cm i sa dva eksera, u
svemu prema uputstvu proizvoĎača.
Nabavka, transport i postavljanje
novih betonskih ploča 40x40 cm u
sloju suvog prosejanog peska sa
zalivanjem fuga cementnim malterom
Nabavka, transport i postavljanje
novih betonskih ploča 40x40 cm u
sloju cementnog maltera sa
zalivanjem fuga cementnim malterom
Nabavka, transport i razastiranje
novog granulisanog šljunka d=4-6cm
po završetku izrade hidroizolacije.
Nabavka i razastiranje sloja peska kao
podloge za postavljanje betonskih
ploča d=4-6cm.
Da
Da
Da
Da
Da
16 - Fasaderski
Šifra artikla
34.01.16.001
Naziv artikla
Folija-nabavka I ugradnja preko
otvora na fasadi
Jed.
mere
Kvadratni
metar
Broj
norma
sati
Cena
120.00
Duži opis
Ponder
Nabavka i postavljanje polietilenske
folije preko otvora na fasadi, vrata i
prozora, radi zaštite. Foliju učvrstiti
drvenim letvama, vodeći računa da se
ne ošteti postojeća stolarija. Sva
eventualna prljanja ili oštećenja
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
135/190
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
268
34.01.16.002
Fasada, reparaturni malterpopravka armirano-betonskih
elemenata
Kvadratni
metar
269
34.01.16.003
Fasada-čišćenje fuga
Metar
550.00
270
34.01.16.004
Fasada-zaštita fasadne opeke
silikonskim vodoodbojnim
bezbojnim premazom
Kvadratni
metar
350.00
271
34.01.16.005
Fasada-zaštita fasadnih betonskih
površina silikonskim vodoodbojnim
bezbojnim premazom
Kvadratni
metar
350.00
1,000.00
Duži opis
Ponder
padaju na teret izvoĎača. Obračun po
m2.
Popravka armirano-betonskih
elemenata na fasadnoj površini
primenom reparaturnih maltera
pogodnih za ugradnju na vertikalne i
horizontalne betonske površine.
Površina betona mora biti čista,
čvrsta, bez cementne korice, prašine,
ulja, masnih fleka, slabo vezanih
delova i drugih sličnih nečistoća.
Obračun po m2.
Čišćenje fuga na fasadnim
površinama, izmeĎu fasadnih opeka
sa zapunjavanjem istih cementnim
malterom za fugovanje sa pojačanim
vezivanjem za podlogu i zahtevanom
elastičnošću i otpornošču na klimatske
uslove.
Zaštita fasadnih površina od fasadne
opeke sa pripadajućim betonskim
površinama silikonskim vodoodbojnim
bezbojnim premazom. Premaz naneti
na očišćene i osušene površine
četkom i valjkom ili kompresorom u
dva sloja sa vremenskim razmakom
izmedju dva nanošenja jedan-dva
časa. Tretirane površine štiti 24 časa
od atmosverskih padavina.
Zaštita fasadnih površina od betona
silikonskim vodoodbojnim bezbojnim
premazom. Premaz naneti na
očišćene i osušene površine četkom i
valjkom ili kompresorom u dva sloja
sa vremenskim razmakom izmedju
dva nanošenja jedan-dva časa.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
136/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
272
34.01.16.006
Fasada-zaštita fasadnih površina od
kamena silikonskim vodoodbojnim
bezbojnim premazom
Kvadratni
metar
350.00
273
34.01.16.007
Fasada-malterisanje produžnim
malterom
Kvadratni
metar
600.00
274
34.01.16.008
Stiropor-postavljanje stiropora bez
falca d=2cm na fasadu
Kvadratni
metar
300.00
Duži opis
Ponder
Tretirane površine štiti 24 časa od
atmosverskih padavina.
Zaštita fasadnih površina od kamena
silikonskim vodoodbojnim bezbojnim
premazom.Premaz naneti na očišćene
i osušene površine četkom i valjkom ili
kompresorom u dva sloja sa
vremenskim razmakom izmedju dva
nanošenja jedan-dva časa. Tretirane
površine štiti 24 časa od atmosverskih
padavina.
Malterisanje fasadnih površina
produžnim malterom u dva sloja. Pre
malterisanja fasadne površine očistiti i
podlogu isprskati cementnim mlekom,
spravljanim sa oštrim peskom,
debljine sloja 4-5mm. Voditi računa da
se spojnice ne ispune. Prvi sloj, grunt,
raditi produžnim malterom od
prosejanog šljunka, "jedinice".
Podlogu pokvasiti, naneti prvi sloj
maltera i narezati ga. Drugi sloj
spraviti sa sitnim čistim peskom, bez
primesa mulja i organskih materija i
naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz
kvašenje i glačanje malim
perdaškama. Omalterisane površine
moraju biti ravne, bez preloma i
talasa, a ivice oštre i prave. Malter
kvasiti da ne doĎe do brzog sušenja i
"pregorevanja"."
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča
od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i
paropropusnih, bez falca, ukupne
debljine d=2cm. Ploče lepiti
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
137/190
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
275
34.01.16.009
Stiropor-postavljanje stiropora bez
falca d=3cm na fasadu
Kvadratni
metar
450.00
276
34.01.16.010
Stiropor-postavljanje stiropora bez
falca d=5cm na fasadu
Kvadratni
metar
570.00
Duži opis
Ponder
fleksibilnim graĎevinskim lepkom
mikroarmiranim vlaknima po obodu
table i na par pogača i dodatno
mehanički pričvrstiti na podlogu
odgovarajućim polipropilenskim
pričvrsnim sredstvima za
termoizolaciju ojačanim staklenim
vlaknima min. 5 kom/m2, a na ivičnim
pojasevima (širine 2m) min. 10
kom./m2. Ploče moraju zadovoljavati
propisane standarde i pravilnike o
protiv-požarnoj otpornosti materijala.
Obračun po m².
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča
od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i
paropropusnih, bez falca, ukupne
debljine d=3cm. Ploče lepiti
fleksibilnim graĎevinskim lepkom
mikroarmiranim vlaknima po obodu
table i na par pogača i dodatno
mehanički pričvrstiti na podlogu
odgovarajućim polipropilenskim
pričvrsnim sredstvima za
termoizolaciju ojačanim staklenim
vlaknima min. 5 kom/m2, a na ivičnim
pojasevima (širine 2m) min. 10
kom./m2. Ploče moraju zadovoljavati
propisane standarde i pravilnike o
protiv-požarnoj otpornosti materijala.
Obračun po m².
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča
od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i
paropropusnih, bez falca, ukupne
debljine d=5cm. Ploče lepiti
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
138/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
277
34.01.16.011
Stiropor-postavljanje stiropora bez
falca d=8cm na fasadu
Kvadratni
metar
890.00
278
34.01.16.012
Stiropor-postavljanje stiropora sa
falcom d=5cm na fasadu
Kvadratni
metar
630.00
Duži opis
Ponder
fleksibilnim graĎevinskim lepkom
mikroarmiranim vlaknima po obodu
table i na par pogača i dodatno
mehanički pričvrstiti na podlogu
odgovarajućim polipropilenskim
pričvrsnim sredstvima za
termoizolaciju ojačanim staklenim
vlaknima min. 5 kom/m2, a na ivičnim
pojasevima (širine 2m) min. 10
kom./m2. Ploče moraju zadovoljavati
propisane standarde i pravilnike o
protiv-požarnoj otpornosti materijala.
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča
od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i
paropropusnih, bez falca, ukupne
debljine d=8cm. Ploče lepiti
fleksibilnim graĎevinskim lepkom
mikroarmiranim vlaknima po obodu
table i na par pogača i dodatno
mehanički pričvrstiti na podlogu
odgovarajućim polipropilenskim
pričvrsnim sredstvima za
termoizolaciju ojačanim staklenim
vlaknima min. 5 kom/m2, a na ivičnim
pojasevima (širine 2m) min. 10
kom./m2. Ploče moraju zadovoljavati
propisane standarde i pravilnike o
protiv-požarnoj otpornosti materijala.i
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča
od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i
paropropusnih, sa falcom, ukupne
debljine d=5cm. Ploče lepiti
fleksibilnim graĎevinskim lepkom
mikroarmiranim vlaknima po obodu
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
139/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
279
34.01.16.013
Stiropor-postavljanje stiropora sa
falcom d=8cm na fasadu
Kvadratni
metar
280
34.01.16.014
Stiropor-postavljanje stiropora bez
falca d=2cm na fasadu
Metar
75.00
281
34.01.16.015
Stiropor-postavljanje osnovnog
početnog profila d=3cm
Metar
80.00
940.00
Duži opis
Ponder
table i na par pogača i dodatno
mehanički pričvrstiti na podlogu
odgovarajućim polipropilenskim
pričvrsnim sredstvima za
termoizolaciju ojačanim staklenim
vlaknima min. 5 kom/m2, a na ivičnim
pojasevima (širine 2m) min. 10
kom./m2. Ploče moraju zadovoljavati
propisane standarde i pravilnike o
protiv-požarnoj otpornosti materijala.
Obračun po m².
Postavljanje fasadnih izolacionih ploča
od ekspandiranog polistirena –
stiropora samogasivih i
paropropusnih, sa falcom, ukupne
debljine d=8cm. Ploče lepiti
fleksibilnim graĎevinskim lepkom
mikroarmiranim vlaknima po obodu
table i na par pogača i dodatno
mehanički pričvrstiti na podlogu
odgovarajućim polipropilenskim
pričvrsnim sredstvima za
termoizolaciju ojačanim staklenim
vlaknima min. 5 kom/m2, a na ivičnim
pojasevima (širine 2m) min. 10
kom./m2. Ploče moraju zadovoljavati
propisane standarde i pravilnike o
protiv-požarnoj otpornosti materijala.
Obračun po m².
Postavljanje OSNOVNOG POČETNOG
PVC PROFILA sa okapnicom, širine:
2cm u sloju fleksibilnog lepka
mikroarmiranog vlaknima. Obračun po
m'
Postavljanje OSNOVNOG POČETNOG
POCINKOVANOG PROFILA sa
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
140/190
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
282
34.01.16.016
Stiropor-postavljanje osnovnog
početnog profila d=5cm
Metar
85.00
283
34.01.16.017
Stiropor-postavljanje osnovnog
početnog profila d=8cm
Metar
90.00
284
34.01.16.018
Stiropor- ugradnja ugaonih PVC
profila sa staklenom mrežicom
Metar
110.00
285
34.01.16.019
Stiropor- ugradnja dilatacionog
profila sa staklenom mrežicom
Metar
110.00
Duži opis
Ponder
okapnicom, širine: 3cm u sloju
fleksibilnog lepka mikroarmiranog
vlaknima. Pozicija podrazumeva
primenu odgovarajućih distancera i
elemenata za spajanje početnog
profila u cilju obezbeĎenja njegove
linearnosti. Obračun po m'
Postavljanje OSNOVNOG POČETNOG
POCINKOVANOG PROFILA sa
okapnicom, širine: 5cm u sloju
fleksibilnog lepka mikroarmiranog
vlaknima. Pozicija podrazumeva
primenu odgovarajućih distancera i
elemenata za spajanje početnog
profila u cilju obezbeĎenja njegove
linearnosti. Obračun po m'
Postavljanje OSNOVNOG POČETNOG
POCINKOVANOG PROFILA sa
okapnicom, širine: 8cm u sloju
fleksibilnog lepka mikroarmiranog
vlaknima. Pozicija podrazumeva
primenu odgovarajućih distancera i
elemenata za spajanje početnog
profila u cilju obezbeĎenja njegove
linearnosti. Obračun po m'
Postavljanje OSNOVNOG POČETNOG
POCINKOVANOG PROFILA sa
okapnicom, širine: 8cm u sloju
fleksibilnog lepka mikroarmiranog
vlaknima. Pozicija podrazumeva
primenu odgovarajućih distancera i
elemenata za spajanje početnog
profila u cilju obezbeĎenja njegove
linearnosti. Obračun po m'
Ugradnja dilatacionog profila sa
staklenom mrežicom za zatvaranje
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
141/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
286
34.01.16.020
Stiropor-nanošenje fleksibilnog
mikroarmiranog graĎevinskog lepka
Kvadratni
metar
510.00
287
34.01.16.021
Stiropor-nanošenje osnovnog
impregnacionog premaza na
fasadne površin
Kvadratni
metar
90.00
288
34.01.16.022
Fasada-malterisanje dekorativnim
silikatno-silikonskim plastificiranim
malteromdebljini sloja 2mm
Kvadratni
metar
490.00
Duži opis
Ponder
dilatacija. Lepiti fleksibilnim
mikroarmiranim graĎevinskim lepkom.
Obračun po m'
Nanošenje fleksibilnog
mikroarmiranog graĎevinskog lepka
ojačanog staklenom mrežicom na
fasadne površine, u dva sloja debljine
2x2mm i na način preporučen od
strane proizvaĎača materijala. U prvi
sloj utisnuti alkalno – postojanu
staklenu mrežicu sa preklopima min.
10cm i dimenzijama otvora 4 mm x
4mm odozgo prema dole. Najmanje
24 časa pre nanošenja drugog sloja
graĎevinskog lepka, dijagonalno oko
uglova otvora prozora i vrata, u sloju
lepka postaviti trake mrežice
dimenzija 45 x 25 cm, kao dodatno
ojačanje. Zagladiti metalnom
gladilicom i naneti drugi sloja
fleksibilnog mikroarmiranog lepka i
izravnati površine. Obračun po m².
Nanošenje osnovnog impregnacionog
premaza na fasadne površine kao
ppiprema podloge za malterisanje
završno-zaštitnim malterima,
vodoodbojnog, UV-otpornog i
paropropusnog. Impregnaciju nanositi
u skladu sa tehničkim uputstvom od
strane proizvaĎača materijala.
Obračun po m².
Malterisanje fasadnih površina
završno-zaštitnim
jednokomponentnim dekorativnim
silikatno-silikonskim plastificiranim
malterom za zaribanu strukturu,
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
142/190
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
289
34.01.16.023
Fasada-malterisanje dekorativnim
silikatno-silikonskim plastificiranim
malteromdebljini sloja 1,5mm
Kvadratni
metar
480.00
290
34.01.16.024
Fasada-malterisanje dekorativnim
silikonskim malterom za debljini
sloja 2mm
Kvadratni
metar
490.00
Duži opis
Ponder
vodoodbojnim, UV-otpornim i
paropropusnim na bazi sintetičkih
veziva, mineralnih agregata i aditiva.
Malter nanositi u debljini sloja 2mm i
na način preporučen od strane
proizvaĎača materijala.Tonirati u boji
prema zahtevu investitora, a u skladu
sa RAL kartom proizvoĎača. Obračun
po m².
Malterisanje fasadnih površina
završno-zaštitnim
jednokomponentnim dekorativnim
silikatno-silikonskim plastificiranim
malterom za zaglaĎenu strukturu,
vodoodbojnim, UV-otpornim i
paropropusnim na bazi sintetičkih
veziva, mineralnih agregata i aditiva.
Malter nanositi u debljini sloja 1,5mm
i na način preporučen od strane
proizvaĎača materijala.Tonirati u boji
prema zahtevu investitora, a u skladu
sa RAL kartom proizvoĎača. Obračun
po m².
Malterisanje fasadnih površina
završno-zaštitnim
jednokomponentnim dekorativnim
silikonskim malterom za zaribanu
strukturu, vodoodbojnim, UVotpornim i paropropusnim na bazi
sintetičkih veziva, mineralnih agregata
i aditiva. Malter nanositi u debljinu
sloja 2mm i na način preporučen od
strane proizvaĎača materijala.Tonirati
u boji prema zahtevu investitora, a u
skladu sa RAL kartom proizvoĎača.
Obračun po m².
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
143/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
291
34.01.16.025
Fasada-malterisanje dekorativnim
silikonskim malterom za debljini
sloja 1,5mm
Kvadratni
metar
480.00
292
34.01.16.026
Fasada-malterisanje završnozaštitnim dekorativnim akrilnim
malterom, 1,5mm
Kvadratni
metar
480.00
293
34.01.16.027
Fasada-malterisanje završnozaštitnim dekorativnim akrilnim
malterom, 2mm
Kvadratni
metar
490.00
294
34.01.16.028
Sokla kulir-nanošenje mozaik
maltera granilacije 0,8-1,2mm
Kvadratni
metar
4,000.00
Duži opis
Ponder
Malterisanje fasadnih površina
završno-zaštitnim
jednokomponentnim dekorativnim
silikonskim malterom za zaglaĎenu
strukturu, vodoodbojnim, UVotpornim i paropropusnim na bazi
sintetičkih veziva, mineralnih agregata
i aditiva. Malter nanositi u debljini
sloja 1,5mm i na način preporučen od
strane proizvaĎača materijala.Tonirati
u boji prema zahtevu investitora, a u
skladu sa RAL kartom proizvoĎača.
Obračun po m².
Malterisanje fasadnih površina
završno-zaštitnim dekorativnim
akrilnim malterom, otpornim na vlagu,
UV-otpornim i paropropusnim na bazi
sintetičkih veziva, mineralnih agregata
i aditiva. Malter nanositi u debljini
sloja 1,5mm i na način preporučen od
strane proizvaĎača materijala.Tonirati
u boji prema zahtevu investitora, a u
skladu sa RAL kartom proizvoĎača
Malterisanje fasadnih površina
završno-zaštitnim dekorativnim
akrilnim malterom, otpornim na vlagu,
UV-otpornim i paropropusnim na bazi
sintetičkih veziva, mineralnih agregata
i aditiva. Malter nanositi u debljini
sloja 2mm i na način preporučen od
strane proizvaĎača materijala.Tonirati
u boji prema zahtevu investitora, a u
skladu sa RAL kartom proizvoĎača
Nanošenje mozaik maltera – kulir na
delu sokle, granulacije 0,8-1,2mm,
vodoodbojnog, UV-otpornog i
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
144/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
295
Šifra artikla
34.01.16.029
Podgrupa:
Red.
br.
Naziv artikla
Sokla kulir-nanošenje mozaik
maltera granilacije 1,4-2mm
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Kvadratni
metar
Cena
4,500.00
Duži opis
Ponder
paropropusnog na bazi sintetičkih
veziva, mineralnih agregata i aditiva.
Malter nanositi u debljini sloja i na
način preporučen od strane
proizvaĎača materijala.Tonirati u boji
prema zahtevu investitora, a u skladu
sa RAL kartom proizvoĎača. Obračun
po m².
Nanošenje mozaik maltera – kulir na
delu sokle, granulacije 1,4-2mm,
vodoodbojnog, UV-otpornog i
paropropusnog na bazi sintetičkih
veziva, mineralnih agregata i aditiva.
Malter nanositi u debljini sloja i na
način preporučen od strane
proizvaĎača materijala.Tonirati u boji
prema zahtevu investitora, a u skladu
sa RAL kartom proizvoĎača. Obračun
po m².
Da
17 - Teracerski
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
296
34.01.17.001
Teraco ploče-nabavka I izrada poda
od ploča dimenzija 25x25x3
Kvadratni
metar
2,000.00
297
34.01.17.002
Teraco liveni-izrada poda na podlozi
od betona debljine 3cm
Kvadratni
metar
2,800.00
Duži opis
Ponder
Nabavka i izrada poda od teraco
ploča, dimenzija 25x25x3 cm, u
cementnom malteru. Ploče postaviti u
sloju cementnog maltera debljine 3
cm, razmere 1:3 i zaliti cementnim
mlekom. Spojnice fugovati, a ploče
očistiti. U cenu ulazi i nabavka teraco
ploča
Izrada poda od livenog teraca.
Podlogu izraditi od betona MB 15,
debljine 3 cm. Preko podloge naneti
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
145/190
Da
Da
Red.
br.
298
Šifra artikla
34.01.17.003
Grupa:
Podgrupa:
Naziv artikla
Teraco liveni-obrada stepenika
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Kvadratni
metar
Cena
4,500.00
Duži opis
Ponder
teraco smesumin. debljine 2cm,
uvaljati i gletovati. Nakon tri dana
izvršiti brušenje i glačanje dok se ne
dobije ujednačeni sjaj. Izvršiti pranje i
premazivanje lanenim uljem ili
rastvorom voska u benzinu i uglačati
krpama.
Oblaganje stepenika livenim teracom.
Podlogu izraditi od betona MB 15,
debljine 3 cm. Preko podloge naneti
teraco smesumin. debljine 2cm,
uvaljati i gletovati. Nakon tri dana
izvršiti brušenje i glačanje dok se ne
dobije ujednačeni sjaj. Izvršiti pranje i
premazivanje lanenim uljem ili
rastvorom voska u benzinu i uglačati
krpama.
Da
02 - Vodovodne instalacije
07 - Regulatori pritiska
Red.
br.
Šifra artikla
299
34.02.07.001
300
34.02.07.002
301
34.02.07.003
302
34.02.07.004
Naziv artikla
Demontaža postojećeg, nabavka i
montaža novog umanjivača pritiska
sa navojnim priključkom od 6/4”
Demontaža postojećeg, nabavka i
montaža novog umanjivača pritiska
sa navojnim priključkom od 2”
Demontaža postojećeg umanjivača
pritiska, reparacija i montaža od
6/4”
Demontaža postojećeg umanjivača
pritiska, reparacija i montaža od 2”
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
25,520.00
Da
Komad
25,520.00
Da
Komad
14,500.00
Da
Komad
14,500.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
146/190
Klasa:
Grupa:
Podgrupa:
35 - Usluge
01 - Građevina - zanatsvo
02 - Razni radovi
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
303
35.01.02.001
Dizalica-montaža
Komad
304
35.01.02.002
Gromobranska traka-demontaža
Metar
60.00
305
35.01.02.003
Gromobranska traka-montaža
Metar
220.00
306
307
35.01.02.004
35.01.02.005
Oluk horizontalni-čišćenje
Oluk vertikalni-čišćenje
Metar
Metar
90.00
30.00
308
35.01.02.006
Olučne vertikale-čišćenje
Metar
90.00
309
35.01.02.007
Komad
310
35.01.02.008
311
35.01.02.009
Slivnik-ispitivanje
Gromobranska traka-postavljanje
na fasadu
Šut-odvoz-tura
312
35.01.02.010
313
Cena
3,000.00
800.00
Metar
95.00
Komad
3,000.00
Šut-odvoz-po m3
Kubni
metar
1,000.00
35.01.02.011
Detekcija kvara-odlazak-dolazak
Komad
314
35.01.02.012
Skela-montaža I demontaža do 3m
315
35.01.02.013
Skela-montaža I demontaža preko
3m
Podgrupa:
Red.
br.
500.00
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
200.00
300.00
Duži opis
Ponder
Montaža dizalice radi vertikalnog
transporta materijala.
Demontaža postojeće gromobranske
instalacije sa betonskim pogačama i
nosačima trake.
Montaža postojeće gromobranske
instalacije sa betonskim pogačama i
nosačima trake.
Čišćenje horizontalnih oluka
Čišćenje olučne vertikale
Ispitivanje olučnih vertikala sipanjem
vode
Ispitivanje slivnika
Postavljanje postojeće gromobranske
trake na fasadu ukivanjem
Odvoz šuta sa gradilišta.
Prikupljanje, utovar i odvoz
graĎevinskog šuta na Gradsku
deponiju
Odlazak i dolazak sa detekcijom kvara
- oštećenja.
Montaža i demontaža pomoćne skele
visine do 3m.
Montaža i demontaža pomoćne skele
visine preko 3m.
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
03 - Radovi sa alp.opremom
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
Ponder
147/190
Red.
br.
Šifra artikla
Broj
norma
sati
Naziv artikla
Jed.
mere
85.00
Cena
316
35.01.03.001
Fasada-pregled
Kvadratni
metar
317
35.01.03.002
Fasada-obijanje maltera d=3cm
Kvadratni
metar
410.00
318
35.01.03.003
Fasada-obijanje maltera d=5cm
Kvadratni
metar
700.00
Podgrupa:
Duži opis
Ponder
Pregled fasade uz pomoć alpinističko
speleoške opreme. Obračun po m2
ortogonalne projekcije bez odbijanja
otvora.
Obijanje potklobučenog maltera sa
fasade, D= 3 cm. Radove izvesti uz
pomoć atestirane alpinističkospeleološke opreme i obučenihlicenciranih radnika za rad na visini i
sa ovom opremom.
Obijanje-skidanje potklobučenih
delova fasade betonskih elemenata,
debljine do 5 cm, sa transportomspuštanjem od mesta skidanja do tla.
Radove izvesti uz pomoć atestirane
alpinističko-speleološke opreme i
obučenih-licenciranih radnika za rad
na visini i sa ovom opremom.
Da
Da
Da
04 - Limarski
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
319
35.01.04.001
Krov-skidanje-lim
Kvadratni
metar
320
35.01.04.002
Ventilacione kružne cevidemontaža-poc. Lim
Metar
70.00
321
35.01.04.003
Ventilacione kružne cevi-montaža
postojećih-poc. Lim-fi 75mm
Metar
100.00
322
35.01.04.004
Ventilacione kružne cevi-montaža
postojećih-poc. Lim-fi 100mm
Metar
100.00
Cena
100.00
Duži opis
Ponder
Skidanje krovnog pokrivača od lima.
Da
Demontaža ventilacionih kružnih cevi
od pocinkovanog lima.
Montaža postojećih ventilacionih cevi,
prečnika 75 mm. Pojedini delovi
ventilacionih cevi moraju da ulaze
jedan u drugi minimum 50mm i d se
zaletuju kalajem od najmanje 40%.
Montaža postojećih ventilacionih cevi,
prečnika 100 mm. Pojedini delovi
ventilacionih cevi moraju da ulaze
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
148/190
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
323
35.01.04.005
324
35.01.04.006
325
35.01.04.007
326
35.01.04.008
327
35.01.04.009
328
35.01.04.010
329
35.01.04.011
330
35.01.04.012
331
35.01.04.013
332
35.01.04.014
333
35.01.04.015
334
35.01.04.016
335
35.01.04.017
336
35.01.04.018
337
35.01.04.019
338
35.01.04.020
339
35.01.04.021
Naziv artikla
Šoder lajsne-demontaža
Šoder lajsne-montaža postojećihpocinkovani lim-RŠ 25+12,5 cm
Šoder lajsne-montaža postojećihpocinkovani lim- RŠ 33+12,5 cm
Sampleh-demontaža-pocinkovani
lim
Sampleh-montaža postojećegpocinkovani lim-RŠ 25cm
Sampleh-montaža postojećegpocinkovani lim-RŠ 33cm
Sampleh-montaža postojećeg pocinkovani lim-RŠ 40cm
Sampleh-montaža postojećegpocinkovani lim-RŠ 50cm
Sampleh-montaža postojećegpocinkovani lim-RŠ 60cm
Sampleh-montaža postojećegpocinkovani lim
Vetar lajsna-demontažapocinkovani lim
Vetar lajsne-montaža postojećepocinkovani lim-RŠ do 25cm
Vetar lajsne-montaža postojećepocinkovani lim-RŠ do 33cm
Vetar lajsne-montaža postojećepocinkovani lim-RŠ do 40cm
Vetar lajsne-montaža postojećepocinkovani lim-RŠ do 50cm
Ventilaciona glava-demontažapocinkovani lim
Ventilaciona glava-montaža
postojećih-pocinkovani lim-fi
100mm
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Metar
50.00
Metar
85.00
Metar
90.00
Metar
50.00
Metar
75.00
Metar
80.00
Metar
85.00
Metar
90.00
Metar
95.00
Kvadratni
metar
140.00
Metar
50.00
Metar
75.00
Metar
80.00
Metar
85.00
Metar
90.00
Komad
120.00
Komad
150.00
Duži opis
Ponder
jedan u drugi minimum 50mm i d se
zaletuju kalajem od najmanje 40%.
Demontaža šoder lajsni
Montaža postojećih šoder lajsni RŠ
25+12,5 cm od pocinkovanog lima.
Montaža postojećih šoder lajsni RŠ
33+12,5 cm od pocinkovanog lima.
Demontaža sampleha od
pocinkovanog lima.
Montaža postojećeg sampleha od
pocinkovanog lima, RŠ 25 cm.
Montaža postojećeg sampleha od
pocinkovanog lima, RŠ 33 cm.
Montaža postojećeg sampleha od
pocinkovanog lima, RŠ 40 cm.
Montaža postojećeg sampleha od
pocinkovanog lima, RŠ 50 cm.
Montaža postojećeg sampleha od
pocinkovanog lima, RŠ 66 cm.
Montaža postojećeg sampleha od
pocinkovanog lima.
Demontaža opšivke krovne ivice,
veterlajsne od pocinkovanog lima.
Montaža postojećih vetar lajsni od
pocinkovanog lima RŠ do 25cm
Montaža postojećih vear lajsni od
pocinkovanog lima RŠ do 33cm
Montaža postojećih vetar lajsni od
pocinkovanog lima RŠ do 40cm
Montaža postojećih vetar lajsni od
pocinkovanog lima RŠ do 50cm
Demontaža ventilacionih glava od
pocinkovanog lima.
Montaža postojećih ventilacionih
glava, Ø 100 mm, od pocinkovanog
lima. Ventilacione glave postaviti na
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
149/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
340
35.01.04.022
Ventilaciona glava-montaža
postojećih-pocinkovani lim-fi
120mm
Komad
150.00
341
35.01.04.023
Ventilaciona glava-montaža
postojećih-pocinkovani lim-fi
150mm
Komad
150.00
342
35.01.04.024
343
35.01.04.025
344
35.01.04.026
345
35.01.04.027
346
35.01.04.028
347
35.01.04.029
348
35.01.04.030
349
35.01.04.031
Nadzidak-opšiv-demontaža
Nadzidak-opšiv-montaža
postojećeg- poc. lim-RŠ 25 cm
Nadzidak-opšiv-montaža
postojećeg- poc. Lim-RŠ 33 cm
Nadzidak-opšiv-montaža
postojećeg- poc. lim-RŠ 40 cm
Nadzidak-opšiv--montaža
postojećeg- poc. lim-RŠ 50 cm
Nadzidak-opšiv--montaža
postojećeg- poc. lim
Atika-opšiv-demontaža-pocinkovani
lim
Atika-opšivanje postojećim
pocinkovanim limom -RŠ 25cm
Metar
60.00
Metar
75.00
Metar
80.00
Metar
85.00
Metar
90.00
Kvadratni
metar
180.00
Duži opis
Ponder
cevi. Deo cevi mora da uĎe u
ventilacionu cev minimum 50mm i da
se zaletuje kalajem od najmanje 40%.
U cenu ulazi i obrada prodora sa
izradom podmetača.
Montaža postojećih ventilacionih
glava, Ø 120 mm, od pocinkovanog
lima. Ventilacione glave postaviti na
cevi. Deo cevi mora da uĎe u
ventilacionu cev minimum 50mm i da
se zaletuje kalajem od najmanje 40%.
U cenu ulazi i obrada prodora sa
izradom podmetača.
Montaža postojećih ventilacionih
glava, Ø 150 mm, od pocinkovanog
lima. Ventilacione glave postaviti na
cevi. Deo cevi mora da uĎe u
ventilacionu cev minimum 50mm i da
se zaletuje kalajem od najmanje 40%.
U cenu ulazi i obrada prodora sa
izradom podmetača.
Demontaža limenog opšiva nadzidaka.
Opšivanje nadzidaka postojećim
limom, RŠ 25 cm.
Opšivanje nadzidaka postojećim
limom, RŠ 33 cm.
Opšivanje nadzidaka postojećim
limom, RŠ 40 cm.
Opšivanje nadzidaka postojećim
limom, RŠ 50 cm.
Opšivanje nadzidaka postojećim
limom.
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Metar
50.00
Demontaža limenog opšiva atike.
Da
Metar
75.00
Opšivanje atike postojećim limom, RŠ
25 cm.
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
150/190
Red.
br.
Šifra artikla
350
35.01.04.032
351
35.01.04.033
352
35.01.04.034
353
35.01.04.035
354
35.01.04.036
355
35.01.04.037
356
35.01.04.038
357
35.01.04.039
358
35.01.04.040
359
35.01.04.041
Atika-opšivanje postojećim
pocinkovanim limom -RŠ 33cm
Atika-opšivanje postojećim
pocinkovanim limom -RŠ 40cm
Atika-opšivanje postojećim
pocinkovanim limom -RŠ 50cm
Atika-opšivanje postojećim
pocinkovanim limom
Uvala iksna-demontaža-pocinkovani
lim
Uvala iksna-opšivanje postojećimpocinkovani lim-RŠ 40
Uvala iksna-opšivanje postojećimpocinkovani lim-RŠ 50
Uvala iksna-opšivanje postojećimpocinkovani lim-RŠ 66
Uvala iksna-opšivanje postojećimpocinkovani lim
Dimnjak-demontaža-limeni
360
35.01.04.042
361
362
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Metar
80.00
Metar
85.00
Metar
90.00
Kvadratni
metar
180.00
Metar
70.00
Metar
90.00
Metar
95.00
Metar
100.00
Metar
200.00
Metar
80.00
Oluk ležeći-demontaža
Metar
50.00
35.01.04.043
Oluk-montaža postojećih ležećih-RŠ
do 33cm
Metar
180.00
35.01.04.044
Oluk-montaža postojećih ležećih-RŠ
do 40cm
Metar
200.00
Duži opis
Ponder
Opšivanje atike postojećim limom, RŠ
33 cm.
Opšivanje atike postojećim limom, RŠ
40 cm.
Opšivanje atike postojećim limom, RŠ
50 cm.
Opšivanje atike postojećim limom.
Demontaža limenih opšiva uvala,
iksni.
Opšivanje uvale, iksne, postojećim
limom, RŠ 40 cm.
Opšivanje uvale, iksne, postojećim
limom, RŠ 50 cm.
Opšivanje uvale, iksne, postojećim
limom, RŠ 66 cm.
Opšivanje uvale, iksne, postojećim
limom.
Demontaža limenih opšiva dimnjaka.
Demontaža postojećih limenih ležećih
oluka.
Montaža postojećih ležećih oluka, RŠ
do 33 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače ležećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5
mm i nitovati sa prednje strane oluka
na razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih ležećih oluka, RŠ
do 40 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače ležećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5
mm i nitovati sa prednje strane oluka
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
151/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
363
35.01.04.045
Oluk-montaža postojećih ležećih-RŠ
do 50cm
Metar
230.00
364
35.01.04.046
Oluk-montaža postojećih ležećih-RŠ
do 66cm
Metar
250.00
365
35.01.04.047
Oluk-montaža postojećih ležećih-RŠ
do 80cm
Metar
380.00
366
35.01.04.048
Oluk-montaža postojećih ležećih-RŠ
Kvadratni
metar
450.00
367
35.01.04.049
Metar
100.00
368
35.01.04.050
Metar
380.00
Oluk viseći-demontaža-pocinkovani
lim
Oluk viseći polukružni-montaža
Duži opis
Ponder
na razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih ležećih oluka, RŠ
do 50 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače ležećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5
mm i nitovati sa prednje strane oluka
na razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih ležećih oluka, RŠ
do 66 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače ležećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5
mm i nitovati sa prednje strane oluka
na razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih ležećih oluka, RŠ
do 80 cm. Oluke spajati nitnama,
jednoredno sa maksimalnim
razmakom 3 cm i letovati kalajem od
najmanje 40%. Držače ležećih oluka
uraditi od pocinkovanog flaha 25x5
mm i nitovati sa prednje strane oluka
na razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih ležećih oluka.
Oluke spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80 cm.
Demontaža postojećih limenih visećih
oluka.
Montaža postojećih visećih
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
152/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
postojećeg-pocinkovani lim-RŠ
25cm
369
35.01.04.051
Oluk viseći polukružni-montaža
postojećeg-pocinkovani lim-RŠ
33cm
Metar
380.00
370
35.01.04.052
Oluk viseći polukružni-montaža
postojećeg-pocinkovani lim-RŠ
40cm
Metar
380.00
371
35.01.04.053
Oluk viseći polukružni-montaža
postojećeg-pocinkovani lim-RŠ
50cm
Metar
380.00
372
35.01.04.054
Oluk viseći polukružni-montaža
Metar
380.00
Duži opis
Ponder
polukružnih oluka, RŠ 25 cm. Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih visećih
polukružnih oluka, RŠ 33 cm .Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih visećih
polukružnih oluka, RŠ 40 cm.Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih visećih
polukružnih oluka, RŠ 50 cm. Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih visećih
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
153/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
postojećeg-pocinkovani lim-RŠ
66cm
373
35.01.04.055
Oluk viseći pravougaoni-montaža
postojećeg-pocinkovani lim-RŠ
25cm
Metar
380.00
374
35.01.04.056
Oluk viseći pravougaoni-montaža
postojećeg-pocinkovani lim-RŠ
33cm
Metar
380.00
375
35.01.04.057
Oluk viseći pravougaoni-montaža
postojećeg-pocinkovani lim-RŠ
40cm
Metar
380.00
376
35.01.04.058
Oluk viseći pravougaoni-montaža
Metar
380.00
Duži opis
Ponder
polukružnih oluka, RŠ 66 cm. Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih visećih
pravougaonih oluka, RŠ 25 cm.Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih visećih
pravougaonih oluka, RŠ 33 cm. Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih visećih
pravougaonih oluka, RŠ 40 cm. Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih visećih
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
154/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
postojećeg-pocinkovani lim-RŠ
50cm
377
35.01.04.059
Oluk viseći pravougaoni-montaža
postojećeg-pocinkovani lim-RŠ
66cm
Metar
380.00
378
35.01.04.060
Olučna vertikala-demontaža
Metar
100.00
379
35.01.04.061
Olučna vertikala-montaža
postojeće-pocinkovani lim-RŠ do
33cm
Metar
380.00
380
35.01.04.062
Olučna vertikala-montaža
postojeće-pocinkovani lim-RŠ do
40cm
Metar
380.00
Duži opis
Ponder
pravougaonih oluka, RŠ 50 cm.Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80 cm.
Montaža postojećih visećih
pravougaonih oluka, RŠ 66 cm. Oluke
spajati nitnama, jednoredno sa
maksimalnim razmakom 3 cm i
letovati kalajem od najmanje 40%.
Držače ležećih oluka uraditi od
pocinkovanog flaha 25x5 mm i
nitovati sa prednje strane oluka na
razmaku do 80 cm.
Demontaža postojećih vertikalnih
oluka.
Montaža postojećih vertikalnih oluka,
RŠ do 33 cm. Delovi olučnih cevi
moraju da ulaze jedan u drugi
minimum 50 mm i da se zaletuju
kalajem od najmanje 40 %.
Pocinkovane obujmice sa držačima
postaviti na razmaku od 200 cm.
Preko obujmice postaviti ukrasnu
traku. Cevi moraju biti udaljene od
zida minimum 20 mm.
Montaža postojećih vertikalnih oluka,
RŠ do 40 cm. Delovi olučnih cevi
moraju da ulaze jedan u drugi
minimum 50 mm i da se zaletuju
kalajem od najmanje 40 %.
Pocinkovane obujmice sa držačima
postaviti na n+razmaku od 200 cm.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
155/190
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
381
35.01.04.063
Olučna vertikala-montaža
postojeće-pocinkovani lim-RŠ do
50cm
Metar
380.00
382
35.01.04.064
Olučna vertikala-montaža
postojeće-pocinkovani lim-RŠ do
60cm
Metar
380.00
383
384
385
35.01.04.065
35.01.04.066
35.01.04.067
Komad
Komad
Metar
350.00
450.00
100.00
386
35.01.04.068
Metar
150.00
387
35.01.04.069
Metar
150.00
388
35.01.04.070
Metar
150.00
389
35.01.04.071
Kvadratni
metar
200.00
390
35.01.04.072
Metar
150.00
Vodoskupljač-demomntaža
Vodoskupljač-momntaža postojećeg
Dilatacija-demontaža
Dilatacija-montaža postojeće
horizontalne-RŠ 40cm
Dilatacija-montaža postojeće
horizontalne-RŠ 50cm
Dilatacija-montaža postojeće
horizontalne-RŠ 60cm
Dilatacija-montaža postojeće
horizontalne
Dilatacija vertikalna-montaža
postojeće-RŠ 50cm
Duži opis
Ponder
Preko obujmice postaviti ukrasnu
traku. Cevi moraju biti udaljene od
zida minimum 20 mm.
Montaža postojećih vertikalnih oluka,
RŠ do 50 cm. Delovi olučnih cevi
moraju da ulaze jedan u drugi
minimum 50 mm i da se zaletuju
kalajem od najmanje 40 %.
Pocinkovane obujmice sa držačima
postaviti na n+razmaku od 200 cm.
Preko obujmice postaviti ukrasnu
traku. Cevi moraju biti udaljene od
zida minimum 20 mm.
Montaža postojećih vertikalnih oluka,
RŠ do 60 cm. Delovi olučnih cevi
moraju da ulaze jedan u drugi
minimum 50 mm i da se zaletuju
kalajem od najmanje 40 %.
Pocinkovane obujmice sa držačima
postaviti na n+razmaku od 200 cm.
Preko obujmice postaviti ukrasnu
traku. Cevi moraju biti udaljene od
zida minimum 20 mm.
Demontaža postojećih vodoskupljača.
Montaža postojećeg vodoskupljača.
Demontaža postojeće dilatacije.
Montaža postojeće horizontalne
dilatacije RŠ 40 cm.
Montaža postojeće horizontalne
dilatacije RŠ 50 cm.
Montaža postojeće horizontalne
dilatacije RŠ 60 cm.
Montaža postojeće horizontalne
dilatacije.
Montaža postojeće vertikalne dilatacije
RŠ 50 cm, u svemu prema
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
156/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
391
35.01.04.073
Dilatacija vertikalna-montaža
postojeće-RŠ 60cm
Metar
150.00
392
35.01.04.074
Dilatacija vertikalna-montaža
postojeće
Kvadratni
metar
150.00
393
35.01.04.075
Komad
200.00
394
35.01.04.076
Komad
700.00
395
35.01.04.077
Oluk-viseći-prepadiranje
Metar
380.00
396
35.01.04.078
Oluk-ležeći-prepadiranje
Metar
380.00
397
35.01.04.079
Olučna vertikala-prepadiranje
Metar
380.00
398
35.01.04.080
Poštanski sandučići-demontažadrveni-dim.0,07x0,22x0,12 m
Komad
50.00
399
35.01.04.081
Poštanski sandučići-demontažametalni-dim.0,08x0,37x0,20 m
Komad
50.00
400
35.01.04.082
401
35.01.04.083
402
35.01.04.084
403
35.01.04.085
Krovni prozor-demontaža opšivke
dim.50x60cm
Krovni prozor-demontaža
dim.50x60cm
Krov-pričvršćivanje postojećeg
limenog krovnog pokrivačaza ravnu
betonsku podlogu-pocinkovani lim
Krov-pričvršćivanje postojećeg
limenog krovnog pokrivačaza
drvenu podkonstrukcijupocinkovani lim
Krov-pričvršćivanje podignutih
tabli-pocinkovani lim-nagib krova
preko 50%
Vetar lajsna-montaža postojećepocinkovani lim-RŠ do 66cm
Kvadratni
metar
150.00
Kvadratni
metar
150.00
Kvadratni
metar
150.00
Metar
95.00
Duži opis
Ponder
postojećem stanju.
Montaža postojeće vertikalne dilatacije
RŠ 60 cm, u svemu prema
postojećem stanju.
Montaža postojeće vertikalne
dilatacije, u svemu prema postojećem
stanju.
Demontaža opšivke krovnog prozora
dim. 50x60 cm
Demontaža krovnih prozora dim.
50x60 cm
Prepadiranje (učvršćivanje) postojećih
visećih oluka.
Prepadiranje (učvršćivanje) postojećih
ležećih oluka.
Prepadiranje (učvršćivanje) postojećih
olučnih vertikala.
Demontaža postojećih drvenih
sandučića za poštu
dim.0,07x0,22x0,12 m
Demontaža postojećih metalnih
sandučića za poštu
dim.0,08x0,37x0,20 m
Pričvršćivanje postojećeg limenog
krovnog pokrivača od pocinkovanog
lima za ravnu betonsku podlogu.
Pričvršćivanje postojećeg limenog
krovnog pokrivača od pocinkovanog
lima za drvenu podkonstrukciju.
Pričvšćivanje podignutih tabli od
pocinkovanog lima na krovu nagiba
preko 50%.
Montaža postojećih veterlajsni od
pocinkovanog lima RŠ do 66cm
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
157/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Podgrupa:
05 - Izolaterski
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
404
35.01.05.001
Hidroizolacija-skidanje stare
Kvadratni
metar
Podgrupa:
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
90.00
Skidanje stare hidroizolacije sa
čišćenjem i obradom podloge
Da
Cena
Duži opis
Ponder
06 - Gr.stolarija
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
405
35.01.06.001
Vrata ulazna dvokrilna-demontažagvozdena-3,25x2,85m
Komad
5,000.00
406
407
35.01.06.002
35.01.06.003
Vrata-ampasovanje
Prozor-ampasovanje
Komad
Komad
2,000.00
1,200.00
Podgrupa:
Red.
br.
Demontaža postojećih gvozdenih
ulaznih dvokrilnih vrata dimenzija
3,25x2,85m.
Ampasovanje vrata.
Ampasovanje prozora.
Da
Da
Da
07 - Zidanje
Šifra artikla
408
35.01.07.001
409
35.01.07.002
410
35.01.07.003
411
35.01.07.004
Naziv artikla
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 7cm, širine do 25cm sa
malterisanjem u produžnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 7cm, širine do 50cm sa
malterisanjem u produžnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 12cm, širine do 25cm sa
malterisanjem u produžnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 12cm, širine do 50cm sa
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Metar
200.00
Da
Metar
350.00
Da
Metar
250.00
Da
Metar
400.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
158/190
Red.
br.
Šifra artikla
412
35.01.07.005
413
35.01.07.006
414
35.01.07.007
415
35.01.07.008
416
35.01.07.009
417
35.01.07.010
418
35.01.07.011
419
35.01.07.012
420
35.01.07.013
421
35.01.07.014
Naziv artikla
malterisanjem u produžnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 7cm, širine do 25cm sa
malterisanjem u cementnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 7cm, širine do 50cm sa
malterisanjem u cementnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 12cm, širine do 25cm sa
malterisanjem u cementnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 12cm, širine do 50cm sa
malterisanjem u cementnom
malteru
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7cm dim. 10/10cm sa
malterisanjem sa perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7cm dim. 15/15cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7cm dim. 30/30cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Metar
300.00
Da
Metar
400.00
Da
Metar
280.00
Da
Metar
480.00
Da
Komad
113.00
Da
Komad
170.00
Da
Komad
227.00
Da
Komad
341.00
Da
Komad
455.00
Da
Komad
569.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
159/190
Red.
br.
Šifra artikla
422
35.01.07.015
423
35.01.07.016
424
35.01.07.017
425
35.01.07.018
426
35.01.07.019
427
35.01.07.020
428
35.01.07.021
429
35.01.07.022
430
35.01.07.023
431
35.01.07.024
432
35.01.07.025
433
35.01.07.026
Naziv artikla
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12cm dim. 10/10cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12cm dim. 30/30cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25cm dim. 10/10cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25cm dim. 15/15cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25cm dim. 30/30cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
120.00
Da
Komad
181.00
Da
Komad
241.00
Da
Komad
362.00
Da
Komad
483.00
Da
Komad
604.00
Da
Komad
180.00
Da
Komad
200.00
Da
Komad
280.00
Da
Komad
450.00
Da
Komad
550.00
Da
Komad
715.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
160/190
Red.
br.
Šifra artikla
434
35.01.07.027
435
35.01.07.028
436
35.01.07.029
437
35.01.07.030
438
35.01.07.031
439
35.01.07.032
Podgrupa:
Red.
br.
Naziv artikla
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine preko 25cm dim. 10/10cm
sa malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25cm dim. 15/15cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25cm dim. 20/20cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25cm dim. 30/30cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25cm dim. 40/40cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25cm dim. 50/50cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
200.00
Da
Komad
250.00
Da
Komad
330.00
Da
Komad
500.00
Da
Komad
600.00
Da
Komad
800.00
Da
08 - Keramičarski
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
440
35.01.08.001
Keramičke pločice zidne I podnedemontaža postavljenih u
cementnom malteru
Kvadratni
metar
441
35.01.08.002
Keramičke pločice zidne I podnedemontaža postavljenih na lepak
Komad
Broj
norma
sati
Cena
300.00
50.00
Duži opis
Ponder
Pažljiva demontaža zidnih i podnih
keramičkih pločica postavljnih u
cementnom malteru. Pločice i podlogu
skinuti od betonske podloge. Šut
prikupiti i odneti na gradilišnu
deponiju. Obračun po m2.
Pažljiva demontaža zidnih i podnih
keramičkih pločica postavljnih na
lepak. Pločice i podlogu skinuti od
betonske podloge. Šut prikupiti i
odneti na gradilišnu deponiju. Obračun
po komadu.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
161/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
442
35.01.08.003
443
35.01.08.004
444
35.01.08.005
445
35.01.08.006
446
35.01.08.007
447
35.01.08.008
Podgrupa:
Naziv artikla
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje dimenzija
10x10
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje dimenzija
15x15
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje dimenzija
20x20
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje dimenzija
20x20
Nabavka i oblaganje zidova i
podova keramičkim pločicama
domaće proizvodnje dimenzija
30x30
Jed.
mere
Kvadratni
metar
Cena
Duži opis
Ponder
1,600.00
Da
Komad
30.00
Da
Komad
60.00
Da
Komad
64.00
Da
Komad
108.00
Da
Komad
160.00
Da
09 - Građevinska bravarija
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
448
35.01.09.001
Ograda metalna stepenišnaisecanje
Metar
Podgrupa:
Broj
norma
sati
Broj
norma
sati
Cena
100.00
Duži opis
Ponder
Isecanje postojećeg dela metalne
ograde na podestu radi montaže
rampe i ankerisanje postojeće ograde.
Da
10 - Staklorezački
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
162/190
Red.
br.
Šifra artikla
449
35.01.10.001
450
35.01.10.002
451
35.01.10.003
452
35.01.10.004
453
Broj
norma
sati
Naziv artikla
Jed.
mere
Demontaža oštećenog
(polomljenog) glatkog stakla
Staklo armirano-demontaža
polomljenog
Staklo profilit-demontaža
polomljenog
Staklo ornament-demontaža
polomljenog
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
35.01.10.005
Montaža postojećeg glatkog stakla
Kvadratni
metar
454
35.01.10.006
Montaža postojećeg armirano žičanog stakla
455
35.01.10.007
Montaža postojećeg profilit stakla
456
35.01.10.008
Montaža postojećeg ornament
stakla
Kvadratni
metar
450.00
457
35.01.10.009
Montaža postojećih ploča od
polimetilmetakrilata (klirit pleksiglas)
Kvadratni
metar
450.00
458
35.01.10.010
montaža postojećih polikarbonatnih
ploča (leksan)
Kvadratni
metar
450.00
459
35.01.10.011
Staklo ornament-montaža
postojećeg
Kvadratni
metar
450.00
460
35.01.10.012
Klirit staklo-montaža postojećeg
Kvadratni
metar
450.00
461
35.01.10.013
Leksan staklo-montaža postojećeg
Kvadratni
metar
450.00
462
35.01.10.014
Termopan staklo-montaža
Kvadratni
450.00
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Cena
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
Duži opis
Ponder
Demontaža oštećenog ( polomljenog )
glatkog stakla.
Demontaža oštećenog (polomljenog)
armirano - žičanog stakla.
Demontaža oštećenog (polomljenog)
profilit stakla.
Demontaža oštećenog (polomljenog)
ornament stakla.
Demontaža oštećenih ( polomljenih )
ploča od polimetilmetakrilata (kliritpleksiglas).
Demontaža oštećenih ( polomljenih )
polikarbonatnih ploča (leksan).
Demontaža oštećenog ( polomljenog )
termoizolacionog sendvič stakla.
Montaža postojećeg glatkog stakla.
Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Montaža postojećeg armirano žičanog
stakla. Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Montaža postojećeg profilit stakla.
Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Montaža postojećeg ornament stakla.
Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Montaža postojećih ploča od
polimetilmetakrilata (klirit pleksiglas). Staklo pričvrstiti i zaptiti
odgovarajućim kitom.
Montaža postojećih polikarbonatnih
ploča (leksan). Staklo pričvrstiti
pričvrsnim sredstvima za leksan (
vijci, lajsne, dihtung gume ).
Montaža postojećeg termoizolacionog
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
163/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Podgrupa:
Naziv artikla
Jed.
mere
postojećeg
metar
Broj
norma
sati
Cena
Šifra artikla
Naziv artikla
463
35.01.11.001
Struganje stare poludisperzivne i
disperzivne boje sa zidova i plafona
464
35.01.11.002
Struganje uljane boje sa zidova
sendvič stakla. Termo staklo postaviti
na podmetače od nerĎajućeg
materijala ( olovo, drvo, plastični
mterijal, EPDM ). Kitovati
odgovarajućim plastičnim kitom tako
da se metalni okvir termo stakla ne
vidi.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Cena
Duži opis
Ponder
100.00
Struganje stare poludisperzivne i
disperzivne boje sa zidova i plafona.
Da
200.00
Struganje uljane boje sa zidova.
Da
465
35.01.11.003
Skidanje postojeće uljane boje sa
zidova, paljenjem.
Kvadratni
metar
300.00
466
35.01.11.004
Skidanje boje sa drvenih vrata i
prozora hemijskim putem
Kvadratni
metar
350.00
Red.
br.
Ponder
11 - Molersko-farbarski
Red.
br.
Podgrupa:
Duži opis
Skidanje postojeće uljane boje sa
zidova, paljenjem. Površine obojene
uljanom bojom pomoću plina i brenera
zagrejati i špahtlama i drugim
prigodnim alatkama skinuti.
Skidanje boje sa drvenih vrata i
prozora hemijskim putem, upotrebom
specijalnog fena ili paljenjem.
Postupak ponavljati dok se ne skinu
svi slojevi boje i ne doĎe do zdravog
drveta. Posle izvršenog skidanja drvo
prebrusiti finom šmirglom.
Da
Da
12 - Zidarski
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
Ponder
164/190
Šifra artikla
467
35.01.12.001
468
35.01.12.002
469
35.01.12.003
Dimnjačke kape-rušenje I izrada
novih-armirani beton-1 kanal
Komad
1,650.00
470
35.01.12.004
Dimnjačke kape-rušenje I izrada
novih-armirani beton-2 kanala
Komad
2,200.00
471
35.01.12.005
Dimnjačke kape-rušenje I izrada
novih-armirani beton-3 kanala
Komad
2,750.00
472
35.01.12.006
Dimnjačke kape-rušenje I izrada
novih-armirani beton-4 kanala
Komad
3,000.00
473
35.01.12.007
Dimnjačke kape-rušenje I izrada
novih-armirani beton-5 kanala
Komad
3,300.00
474
35.01.12.008
Dimnjačke kape-rušenje I izrada
novih-armirani beton 6 kanala
Komad
3,850.00
475
35.01.12.009
Dimnjačke kape-rušenje I izrada
novih-armirani beton-7 kanala
Komad
4,400.00
476
35.01.12.010
Dimnjačke kape-rušenje I izrada
novih-armirani beton-8 kanala
Komad
5,000.00
Naziv artikla
Holker-rušenje-cementni malter-RŠ
30-50cm
Dimnjak-obijanje oštećenog
maltera
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Red.
br.
Cena
Metar
250.00
Kvadratni
metar
210.00
Duži opis
Ponder
Rušenje rabiciranih holkera od
cementnog maltera RŠ 30-50cm
Obijanje dotrajalog, oštećenog
maltera sa dimnjaka.
Rušenje postojećih betonskih
dimnjačkih kapa sa 1 kanalom i izrada
novih A.B kapa sa potrebnom
armaturom i oplatom.
Rušenje postojećih betonskih
dimnjačkih kapa sa 2 kanala i izrada
novih A.B. kapa sa potrebnom
armaturom i oplatom.
Rušenje postojećih betonskih
dimnjačkih kapa sa 3 kanala i izrada
novih A.B. kapa sa potrebnom
armaturom i oplatom.
Rušenje postojećih betonskih
dimnjačkih kapa sa 4 kanala i izrada
novih A.B. kapa sa potrebnom
armaturom i oplatom.
Rušenje postojećih betonskih
dimnjačkih kapa sa 5 kanala i izrada
novih A.B. kapa sa potrebnom
armaturom i oplatom.
Rušenje postojećih betonskih
dimnjačkih kapa sa 6 kanala i izrada
novih A.B. kapa sa potrebnom
armaturom i oplatom.
Rušenje postojećih betonskih
dimnjačkih kapa sa 7 kanala i izrada
novih A.B. kapa sa potrebnom
armaturom i oplatom.
Rušenje postojećih betonskih
dimnjačkih kapa sa 8 kanala i izrada
novih A.B. kapa sa potrebnom
armaturom i oplatom.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
165/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Šifra artikla
Naziv artikla
477
35.01.12.011
Dimnjačke kape-demontaža I
montaža istih-1 kanal
Komad
825.00
478
35.01.12.012
Dimnjačke kape-demontaža I
montaža istih- 2 kanala
Komad
1,100.00
479
35.01.12.013
Dimnjačke kape-demontaža I
montaža istih- 3 kanala
Komad
1,375.00
480
35.01.12.014
Dimnjačke kape-demontaža I
montaža istih- 4 kanala
Komad
1,650.00
481
35.01.12.015
Dimnjačke kape-demontaža I
montaža istih- 5 kanala
Komad
1,925.00
482
35.01.12.016
Dimnjačke kape-demontaža I
montaža istih- 6 kanala
Komad
2,200.00
483
35.01.12.017
Dimnjačke kape-demontaža I
montaža istih -7 kanala
Komad
2,475.00
484
35.01.12.018
Dimnjačke kape-demontaža I
montaža istih -8 kanala
Komad
2,750.00
485
35.01.12.019
Cemntna košuljica-rušenje-d=3cm
486
35.01.12.020
Trotoar-rušenje-betonski-debljina
do 10cm
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Cena
Duži opis
Ponder
Pažljiva demontaža postojećih AB
dimnjačkih kapa sa 1 kanalom i
montaža istih posle izvršene
popravke dimnjaka.
Pažljiva demontaža postojećih AB
dimnjačkih kapa sa 2 kanalom i
montaža istih posle izvršene popravke
dimnjaka.
Pažljiva demontaža postojećih AB
dimnjačkih kapa sa 3 kanalom i
montaža istih posle izvršene popravke
dimnjaka.
Pažljiva demontaža postojećih AB
dimnjačkih kapa sa 4 kanalom i
montaža istih posle izvršene popravke
dimnjaka.
Pažljiva demontaža postojećih AB
dimnjačkih kapa sa 5 kanalom i
montaža istih posle izvršene popravke
dimnjaka.
Pažljiva demontaža postojećih AB
dimnjačkih kapa sa 6 kanalom i
montaža istih posle izvršene popravke
dimnjaka.
Pažljiva demontaža postojećih AB
dimnjačkih kapa sa 7 kanalom i
montaža istih posle izvršene popravke
dimnjaka.
Pažljiva demontaža postojećih AB
dimnjačkih kapa sa 8 kanalom i
montaža istih posle izvršene popravke
dimnjaka.
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
180.00
Rušenje cementne košuljice d=3cm
Da
250.00
Rušenje betonskih trotoara debljine do
10 cm
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
166/190
Red.
br.
Šifra artikla
487
35.01.12.021
488
35.01.12.022
489
35.01.12.023
490
35.01.12.024
491
35.01.12.025
492
35.01.12.026
493
35.01.12.027
494
35.01.12.028
495
35.01.12.029
496
35.01.12.030
497
35.01.12.031
498
35.01.12.032
Naziv artikla
Trotoar-rušenje-betonski-debljina
10-15cm
Trotoar-rušenje-betonski-debljina
15-20cm
Malter-obijanje oštećenog sa zidova
Malter-obijanje oštećenog sa
plafona
Malter-obijanje sa čišćenjem
spojnioca
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 7 cm, širine do 25 cm sa
malterisanjem u produžnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 7 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u produžnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 12 cm, širine do 25 cm sa
malterisanjem u produžnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 12 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u produžnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 7 cm, širine do 25 cm sa
malterisanjem u cementnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 7 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u cementnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 12 cm, širine do 25 cm sa
Jed.
mere
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Broj
norma
sati
Cena
350.00
420.00
190.00
220.00
250.00
Duži opis
Ponder
Rušenje betonskih trotoara debljine
10 do 15 cm
Rušenje betonskih trotoara debljine
15 do 20 cm
Obijanje dotrajalog, oštećenog
maltera sa zidova.
Obijanje dotrajalog, oštećenog
maltera sa plafona.
Obijanje dotrajalog, oštećenog
maltera sa čišćenjem spojnica.
Da
Da
Da
Da
Da
Metar
200.00
Da
Metar
350.00
Da
Metar
250.00
Da
Metar
400.00
Da
Metar
300.00
Da
Metar
400.00
Da
Metar
280.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
167/190
Red.
br.
Šifra artikla
499
35.01.12.033
500
35.01.12.034
501
35.01.12.035
502
35.01.12.036
503
35.01.12.037
504
35.01.12.038
505
35.01.12.039
506
35.01.12.040
507
35.01.12.041
508
35.01.12.042
509
35.01.12.043
Naziv artikla
malterisanjem u cementnom
malteru
ZaziĎivanje šlica u zidu od opeke
debljine 12 cm, širine do 50 cm sa
malterisanjem u cementnom
malteru
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7 cm dim.10/10 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7 cm dim.15/15 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7 cm dim.20/20 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7 cm dim.30/30 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7 cm dim.40/40 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 7 cm dim.50/50 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12 cm dim.10/10 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12 cm dim.15/15 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12 cm dim.20/20 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12 cm dim.30/30 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Metar
480.00
Da
Komad
113.00
Da
Komad
170.00
Da
Komad
227.00
Da
Komad
341.00
Da
Komad
455.00
Da
Komad
569.00
Da
Komad
120.00
Da
Komad
181.00
Da
Komad
241.00
Da
Komad
362.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
168/190
Red.
br.
Šifra artikla
510
35.01.12.044
511
35.01.12.045
512
35.01.12.046
513
35.01.12.047
514
35.01.12.048
515
35.01.12.049
516
35.01.12.050
517
35.01.12.051
518
35.01.12.052
519
35.01.12.053
520
35.01.12.054
521
35.01.12.055
Naziv artikla
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12 cm dim.40/40 cm sa
malterisanjem i perdašenjemdu.
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 12 cm dim.50/50 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25 cm dim.10/10 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25 cm dim.15/15 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25 cm dim.20/20 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25 cm dim.30/30 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25 cm dim.40/40 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine 25 cm dim.50/50 cm sa
malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine preko 25 cm dim.10/10 cm
sa malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine preko 25 cm dim.15/15 cm
sa malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine preko 25 cm dim.20/20 cm
sa malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine preko 25 cm dim.30/30 cm
sa malterisanjem i perdašenjem
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
483.00
Da
Komad
604.00
Da
Komad
180.00
Da
Komad
200.00
Da
Komad
280.00
Da
Komad
450.00
Da
Komad
550.00
Da
Komad
715.00
Da
Komad
200.00
Da
Komad
250.00
Da
Komad
330.00
Da
Komad
500.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
169/190
Red.
br.
Šifra artikla
522
35.01.12.056
523
35.01.12.057
Podgrupa:
Naziv artikla
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine preko 25 cm dim.40/40 cm
sa malterisanjem i perdašenjem
ZaziĎivanje otvora u zidu od opeke
debljine preko 25 cm dim.50/50 cm
sa malterisanjem i perdašenjem
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Ponder
Komad
600.00
Da
Komad
800.00
Da
13 - Betonerski i AB
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
524
35.01.13.001
Rigole-rušenje-betonskih
Metar
200.00
525
35.01.13.002
Rigole-demontaža prefabrikovanih
betonskih rigola
Metar
400.00
526
35.01.13.003
Rigole-postavljanje prefabrikovanih
betonskih rigola
Metar
500.00
Podgrupa:
Duži opis
Cena
Duži opis
Ponder
Rušenje postojećih betonskih rigola.
Demontaža ugraĎenih prefabrikovanih
betonskih rigola. Rigole očistiti i složiti
na gradilišnu deponiju.
Postavljanje postojećih
prefabrikovanih betonskih rigola u
sloju cementnog maltera sa
zalivanjem fuga cementnim malterom.
Da
Duži opis
Ponder
Da
Da
14 - Tesarski
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
527
35.01.14.001
Letve-demontaža-jednostruko
postavljeni biber crep-dim.24/48
Kvadratni
metar
50.00
528
35.01.14.002
Letve-demontaža-gusto postavljeni
biber crep-dim.24/48
Kvadratni
metar
50.00
529
35.01.14.003
Letve-demontaža-dvostruko
krunsko postavljeni biber crepdim.24/48
Kvadratni
metar
50.00
Cena
Demontaža dotrajalih letvi dim. 24/48
za krovni pokrivač od jednostruko
postavljenog biber crepa.
Demontaža dotrajalih letvi dim. 24/48
za krovni pokrivač od biber crepa
gusto postavljenog
Demontaža dotrajalih letvi dim. 24/48
za krovni pokrivač od biber crepa
postavljenog dvostruko krunsko
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
170/190
Da
Da
Da
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
530
35.01.14.004
Letve-demontaža-falcovani crepdim.24/48
Kvadratni
metar
50.00
531
35.01.14.005
Letve-demontaža-salonit-dim.48/48
Kvadratni
metar
50.00
532
35.01.14.006
Letve-montaža postojećihjednostruki biber crep-dim.24/48
Kvadratni
metar
120.00
533
35.01.14.007
Kvadratni
metar
120.00
534
35.01.14.008
Kvadratni
metar
120.00
535
35.01.14.009
Letve-montaža postojećih-falcovani
crep-dim.24/48
Kvadratni
metar
120.00
536
35.01.14.010
537
35.01.14.011
Letve-montaža postojećih-salonitdim.48/48
Krov-rogovi -demontaža
Kvadratni
metar
Metar
538
35.01.14.012
Krov-rogovi -montaža postojećih
Metar
539
35.01.14.013
Krov-daščana podloga-demontaža
Kvadratni
metar
Podgrupa:
Letve-montaža postojećihdvostruko krunsko postavljeni biber
crep-dim.24/48
Letve-montaža postojećihjednostruko gusto postavljeni biber
crep-dim.24/48
Cena
100.00
50.00
150.00
80.00
Duži opis
Ponder
Demontaža dotrajalih letvi dim. 24/48
za krovni pokrivač od falcovanog
crepa.
Demontaža dotrajalih letvi dim. 48/48
za krovni pokrivač od salonita.
Letvisanje krova postojećim letvama
24/48 mm za jednostruko pokrivanje
biber crepom
Letvisanje krova postojećim letvama
24/48 mm za dvostruko krunsko
pokrivanje biber crepom
Letvisanje krova postojećim letvama
24/48 mm za jednostruko gusto
pokrivanje biber crepom
Letvisanje krova postojećim letvama
24/48 mm za pokrivanje falcovanim
crepom
Letvisanje krova postojećim letvama
48/48 mm za pokrivanje salonitom.
Demontaža rogova krova
Montaža rogova krova od postojeće
drvene graĎe
Demontaža postojeće daščane
podloge sa krovne konstrukcije.
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
15 - Krovo-pokrivački
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
540
35.01.15.001
Šindra-demontaža
541
35.01.15.002
Šindra-montaža postojeće
542
35.01.15.003
Eternit ploče-demontažadim.30x30cm
Jed.
mere
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Broj
norma
sati
Cena
120.00
180.00
120.00
Duži opis
Ponder
Demontaža krovnog pokrivača od
bitumenske šindre - tegole.
Postavljanje krovnog pokrivača od
postojeće šindre
Skidanje krovnog pokrivača od eternit
ploča dim. 30 x 30 cm
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
171/190
Da
Da
Da
Šifra artikla
543
35.01.15.004
544
35.01.15.005
545
35.01.15.006
546
35.01.15.007
Salonit ploče-demontaža
547
35.01.15.008
Salonit ploče-montaža postojećih
548
35.01.15.009
Biber crep, jednostruko postavljendemontaža-nagib krova do 40°
Kvadratni
metar
150.00
549
35.01.15.010
Biber crep, jednostruko postavljendemontaža-nagib krova preko 40°
Kvadratni
metar
160.00
550
35.01.15.011
Biber crep, gusto postavljendemontaža-nagib krova do 40°
Kvadratni
metar
150.00
551
35.01.15.012
Biber crep, gusto postavljendemontaža-nagib krova preko 40°
Kvadratni
metar
160.00
552
35.01.15.013
Biber crep, dvostruko postavljendemontaža-nagib krova do 40°
Kvadratni
metar
150.00
553
35.01.15.014
Biber crep, dvostruko postavljendemontaža-nagib krova preko 40°
Kvadratni
metar
160.00
554
35.01.15.015
Biber crep, jednostruko
postavljanje-nagib krova do 40°
Kvadratni
metar
220.00
555
35.01.15.016
Biber crep, jednostruko
postavljanje nagib krova preko 40°
Kvadratni
metar
250.00
556
35.01.15.017
Biber crep, gusto postavljanjenagib krova do 40°
Kvadratni
metar
220.00
Naziv artikla
Eternit ploče-demontaža dim.40x40cm
Eternit ploče-montaža postojećihdim.30x30cm
Eternit ploče-montaža postojećihdim.40x40cm
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Red.
br.
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
Cena
120.00
220.00
220.00
80.00
150.00
Duži opis
Ponder
Skidanje krovnog pokrivača od eternit
ploča dim. 40 x 40 cm
Pokrivanje krova postojećim eternit
pločama veličine 30x30 cm.
Pokrivanje krova postojećim eternit
pločama veličine 40x40 cm.
Demontaža krovnog pokrivača od
salonit ploča
Postavljanje krovnog pokrivača od
postojećih salonit ploča.
Skidanje krovnog pokrivača od
jednostruko postavljenog biber crepa
sa krova nagiba do 40°
Skidanje krovnog pokrivača od
jednostruko postavljenog biber crepa
sa krova nagiba preko 40°
Skidanje krovnog pokrivača od gusto
postavljenog biber crepa sa krova
nagiba do 40°
Skidanje krovnog pokrivača od gusto
postavljenog biber crepa sa krova
nagiba preko 40°
Skidanje krovnog pokrivača od
dvostruko postavljenog biber crepa sa
krova nagiba do 40°
Skidanje krovnog pokrivača od
dvostruko postavljenog biber crepa sa
krova nagiba preko 40°
Jednostruko (prosto) postavljanje
postojećeg ravnog biber crepa na krov
nagiba do 40°.
Jednostruko (prosto) postavljanje
postojećeg ravnog biber crepa na krov
nagiba preko 40°.
Gusto postavljanje postojećeg ravnog
biber crepa na krov nagiba do 40°.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
172/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Broj
norma
sati
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
557
35.01.15.018
Biber crep, gusto postavljanjenagib krova preko 40°
Kvadratni
metar
250.00
558
35.01.15.019
Biber crep, dvostruko postavljanjenagib krova do 40°
Kvadratni
metar
220.00
559
35.01.15.020
Biber crep, dvostruko postavljanjenagib krova preko 40°
Kvadratni
metar
250.00
560
35.01.15.021
Falcovani crep-demontaža-nagib
krova do 40°
Kvadratni
metar
150.00
561
35.01.15.022
Falcovani crep-demontaža-nagib
krova preko 40°
Kvadratni
metar
160.00
562
35.01.15.023
Falcovani crep-postavljanje-nagib
krova do 40°
Kvadratni
metar
220.00
563
35.01.15.024
Falcovani crep-postavljanje-nagib
krova preko 40°
Kvadratni
metar
250.00
564
35.01.15.025
565
35.01.15.026
Betonski crep-demontaža-nagib
krova do 40°.
Betonski crep-demontaža-nagib
krova preko 40°.
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
566
35.01.15.027
Betonski crep-postavljanje-nagib
krova do 40°
Kvadratni
metar
220.00
567
35.01.15.028
Betonski crep-postavljanje-nagib
krova prko 40°
Kvadratni
metar
250.00
568
35.01.15.029
Sleme-skidanje grbina I slemena za
krovni pokrivač od crepa
Metar
30.00
569
35.01.15.030
Sleme-skidanje grbina I slemena za
krovni pokrivač od salonita
Metar
30.00
Cena
150.00
160.00
Duži opis
Ponder
Gusto postavljanje postojećeg ravnog
biber crepa na krov nagiba preko 40°.
Dvostruko krunsko postavljanje
postojećeg ravnog biber crepa na krov
nagiba do 40°.
Dvostruko krunsko postavljanje
postojećeg ravnog biber crepa na krov
nagiba preko 40°.
Skidanje krovnog pokrivača od
falcovanog crepa sa krova nagiba do
40°
Skidanje krovnog pokrivača od
falcovanog crepa sa krova nagiba
preko 40°
Postavljanje krovnog pokrivača od
postojećeg falcovanog crepa na krovu
nagiba do 40°.
Postavljanje krovnog pokrivača od
postojećeg falcovanog crepa na krovu
nagiba preko 40°.
Skidanje krovnog pokrivača betonskog
crepa sa krova nagiba do 40°
Skidanje krovnog pokrivača betonskog
crepa sa krova nagiba preko 40°
Postavljanje krovnog pokrivača od
postojećeg betonskog crepa na krovu
nagiba do 40°.
Postavljanje krovnog pokrivača od
postojećeg betonskog crepa na krovu
nagiba preko 40°.
Skidanje grbina i slemena od
slemenjaka za krovni pokrivač od
crepa.
Skidanje grbina i slemena od
slemenjaka za krovni pokrivač od
salonita.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
173/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Šifra artikla
570
35.01.15.031
571
35.01.15.032
572
35.01.15.033
573
35.01.15.034
574
35.01.15.035
Betonske ploče-postavljanje u sloju
peska
Kvadratni
metar
600.00
575
35.01.15.036
Betonske ploče-postavljenje u sloju
cementnog maltera
Kvadratni
metar
600.00
576
35.01.15.037
Šljunak-skidanje sa horizontalne
hidroizolacije-d=4-6cm I pranjem
vodom
Kvadratni
metar
110.00
35.01.15.038
Šljunak-skidanje sa horizontalne
hidroizolacije-d=4-6cm sa
deponovanjem na gradilišnu
deponiju
Kvadratni
metar
100.00
577
Podgrupa:
Naziv artikla
Sleme-postavljanje grbina I
slemena za krovni pokrivač od
crepa
Sleme-postavljanje grbina I
slemena za krovni pokrivač od
salonita
Betonske ploče-demontaža
postavljenih u cementnom malteru
Betonske ploče-demontaža
postavljenih u sloju peska
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Red.
br.
Cena
Duži opis
Ponder
Metar
50.00
Postavljanje postojećih slemena i
grbina krovnog pokrivača od crepa.
Da
Metar
50.00
Postavljanje postojećih slemena i
grbina krovnog pokrivača od salonita.
Da
Kvadratni
metar
Kvadratni
metar
250.00
110.00
Skidanje postojećih betonskih ploča
postavljenih u cementnom malteru.
Skidanje postojećih betonskih ploča
postavljenih u sloju peska.
Postavljanje postojećih betonskih
ploča u sloju suvog prosejanog peska
sa zalivanjem fuga cementnim
malterom.
Postavljanje postojećih betonskih
ploča u sloju cementnog maltera sa
zalivanjem fuga cementnim
malterom.
Skidanje postojećeg granulisanog
šljunka sa horizontalne hidroizolacije
d=4-6cm,čišćenje i pranje vodom sa
deponovanjem za ponovnu upotrebu i
razastiranje po završetku izrade
hidroizolacije.
Skidanje postojećeg granulisanog
šljunka sa horizontalne hidroizolacije
d=4-6cm sa deponovanjem na
gradilišnu deponiju.
Da
Da
Da
Da
Da
Da
16 - Fasderski
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
578
35.01.16.001
Skela-montaža i demontaža
Kvadratni
metar
Broj
norma
sati
Cena
500.00
Duži opis
Ponder
Dovoz, montaža i demotaža skele za
rad na fasadi u svemu prema važećim
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
174/190
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
579
35.01.16.002
Nadstrešnica uznad ulaza u okviru
skele-montaža I demontaža
Kvadratni
metar
650.00
580
35.01.16.003
Ograda gradilišta od montažno
demontažnih elemenata-montaža I
demontaža-visina 2m
Metar
700.00
Duži opis
Ponder
propisima i merama HTZ-a. Skela
mora biti statički stabilna, ankerovana
za objekat i propisno uzemljena. Na
svakih 2m visine postaviti radne
platforme od fosni. Sa spoljne strane
platformi postaviti fosne na "kant".
Celokupnu površinu skele pokriti
jutanim ili PVC zastorima. Koristi se za
sve vreme trajanja radova.
Izrada zaštitne nadstrešnice,
ispuštene iz fasadne skele, iznad
ulaza. Nadstrešnicu uraditi od čeličnih
cevi za skelu sa kosnicima i
ukrućenjima. Pokriti je daskama
debljine 25mm i ter papirom koji se
pričvršćuje drvenim letvama.
Nadstrešnicu prima nadzorni organ.
Širina nadstrešnice je oko 2m sa
ulazima po potrebi. Nadstrešnicu
postaviti na visinu od 2,50-2,80m i u
padu 5-10 stepeni prema fasadi
objekta.Koristi se za sve vreme
trajanja radova.
Doprema i postavljanje zaštitne
ograde. Visina ograde mora biti 2m.
Ogradu napraviti stabilnu i sigurnu, od
montažno demontažnih elemenatatabli dimenzija 1h2m i obojiti
zaštitnom bojom. Na odreĎenim
vidnim mestima postaviti upozorenje
za prolaznike i tablu sa nazivom radne
organizacije koja izvodi radove kao i
ulazne kapije za gradilište, koje se
propisno zatvaraju i zaključavaju.
Ogradu propisno osvetliti na najmanje
tri mesta.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
175/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
581
35.01.16.005
Ograda gradilišta od PVC-a –
montaža I demontaža-visina 1,5m
Metar
582
35.01.16.008
Fasada-klima-demontaža I montaža
Komad
583
35.01.16.009
Fasada-pregled sa izradom foto
dokumentacije
Kvadratni
metar
120.00
584
35.01.16.010
Sokla-obijanje maltera
Kvadratni
metar
220.00
585
35.01.16.011
Fasada-obijanje maltera sa
čišćenjem spojnica do 2cm dubine
Kvadratni
metar
360.00
586
35.01.16.013
Sokla-obijanje veštačkog kamena I
podloge
Kvadratni
metar
420.00
587
35.01.16.015
Fasada-obijanje veštačkog kamena
I podloge sa čišćenjem spojnica
Kvadratni
metar
450.00
150.00
2,000.00
Duži opis
Ponder
Nabavka i postavljanje zaštitne PVC
ograde. Visina ograde mora biti
minimum 1,5m. Na svakih 2m
postaviti stubove. Na odreĎenim
vidnim mestima postaviti upozorenje
za prolaznike i tablu sa nazivom radne
organizacije koja izvodi radove.
Demontaža i montaža postojećih
SPLIT jedinica klima ureĎaja, antena,
držača jarbola i drugih elemenata sa
fasade objekta. Demontirane
elemente predati uz odgovarajući
zapisnik korisnicima objekta dok traju
radovi na restauraciji fasade.
Ispitivanje i pregled fasadnih površina
sa izradom detaljne - foto
dokumentacije.
Obijanje maltera sklonog padu sa
sokle. Obiti malter i klamfama očistiti
malter do dubine 2cm. Površine
očistiti čeličnim četkama i oprati
zidove vodom.
Obijanje maltera sa fasadnih zidova.
Po obijanju maltera klamfama očistiti
spojnice do dubine 2cm. Površine
očistiti čeličnim četkama i oprati
vodom.
Obijanje veštačkog kamena i podloge
sa sokle. Po obijanju veštačkog
kamena klamfama očistiti spojnice do
dubine 2cm i oprati soklu vodom.
Obijanje veštačkog kamena i podloge
sa fasadnih zidova. Po obijanju
veštačkog kamena klamfama očistiti
spojnice do dubine 2cm i oprati zidove
vodom.
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
176/190
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Red.
br.
588
Šifra artikla
35.01.16.017
Podgrupa:
Jed.
mere
Naziv artikla
Fasada-obijanje delova sklonih
padu sa obradom I ispitivanjem
podloge POLL-OFF metodom
Broj
norma
sati
Kvadratni
metar
Cena
1,300.00
Duži opis
Ponder
Obijanje armirano betonskih delova
fasade skolonog padu, čišćenje
armature i obrada površina polimer
cementnim zaštitnim impregnacijama.
Po izvedenoj poziciji izvršitit ispitivsnje
podloge po POLL-OFF testu.
Da
Duži opis
Ponder
17 - Ručno dubljenje kanala (šlica) i probijanje
Red.
br.
Šifra artikla
589
35.01.17.001
590
35.01.17.002
591
35.01.17.003
592
35.01.17.004
593
35.01.17.005
594
35.01.17.006
595
35.01.17.007
596
35.01.17.008
Jed.
mere
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 10/10 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 15/15 cm, debljine
cm..
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 20/20 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 30/30 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 40/40 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 50/50 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 10/10 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 15/15 cm, debljine
cm.
Broj
norma
sati
Cena
od
7
Komad
120.00
Da
od
7
Komad
160.00
Da
od
7
Komad
200.00
Da
od
7
Komad
245.00
Da
od
7
Komad
270.00
Da
od
7
Komad
300.00
Da
od
12
Komad
200.00
Da
od
12
Komad
220.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
177/190
Red.
br.
Šifra artikla
597
35.01.17.009
598
35.01.17.010
599
35.01.17.011
600
35.01.17.012
601
35.01.17.013
602
35.01.17.014
603
35.01.17.015
604
35.01.17.016
605
35.01.17.017
606
35.01.17.018
607
35.01.17.019
608
35.01.17.020
Jed.
mere
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 20/20 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 30/30 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 40/40 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 50/50 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 10/10 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 15/15 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 20/20 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 30/30 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 40/40 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 50/50 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 10/10 cm, debljine
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu
opeke dim. 15/15 cm, debljine
cm.
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
od
12
Komad
300.00
Da
od
12
Komad
350.00
Da
od
12
Komad
390.00
Da
od
12
Komad
430.00
Da
od
25
Komad
350.00
Da
od
25
Komad
400.00
Da
od
25
Komad
460.00
Da
od
25
Komad
520.00
Da
od
25
Komad
580.00
Da
od
25
Komad
620.00
Da
od
38
Komad
400.00
Da
od
38
Komad
460.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
178/190
Red.
br.
Šifra artikla
609
35.01.17.021
610
35.01.17.022
611
35.01.17.023
612
35.01.17.024
613
35.01.17.025
614
35.01.17.026
615
35.01.17.027
616
35.01.17.028
617
35.01.17.029
618
35.01.17.030
619
35.01.17.031
620
35.01.17.032
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u zidu od
opeke dim. 20/20 cm, debljine 38
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
opeke dim. 30/30 cm, debljine 38
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
opeke dim. 40/40 cm, debljine 38
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
opeke dim. 50/50 cm, debljine 38
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 10/10 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 15/15 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 20/20 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 30/30 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 40/40 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 50/50 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 10/10 cm, debljine 15
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 15/15 cm, debljine 15
cm.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
500.00
Da
Komad
580.00
Da
Komad
630.00
Da
Komad
680.00
Da
Komad
160.00
Da
Komad
220.00
Da
Komad
260.00
Da
Komad
320.00
Da
Komad
350.00
Da
Komad
390.00
Da
Komad
260.00
Da
Komad
350.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
179/190
Red.
br.
Šifra artikla
621
35.01.17.033
622
35.01.17.034
623
35.01.17.035
624
35.01.17.036
625
35.01.17.037
626
35.01.17.038
627
35.01.17.039
628
35.01.17.040
629
35.01.17.041
630
35.01.17.042
631
35.01.17.043
632
35.01.17.044
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 20/20 cm, debljine 15
cm..
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 30/30 cm, debljine 15
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 40/40 cm, debljine 15
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 50/50 cm, debljine 15
cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 10/10 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 15/15 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 20/20 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 30/30 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 40/40 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 50/50 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 10/10 cm, debljine 2540 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 15/15 cm, debljine 2540 cm.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
390.00
Da
Komad
460.00
Da
Komad
500.00
Da
Komad
560.00
Da
Komad
450.00
Da
Komad
520.00
Da
Komad
600.00
Da
Komad
670.00
Da
Komad
740.00
Da
Komad
800.00
Da
Komad
520.00
Da
Komad
600.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
180/190
Red.
br.
Šifra artikla
633
35.01.17.045
634
35.01.17.046
635
35.01.17.047
636
35.01.17.048
637
35.01.17.049
638
35.01.17.050
639
35.01.17.051
640
35.01.17.052
641
35.01.17.053
642
35.01.17.054
643
35.01.17.055
644
35.01.17.057
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 20/20 cm, debljine 2540 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 30/30 cm, debljine 2540 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 40/40 cm, debljine 2540 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
betona dim. 50/50 cm, debljine 2540 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 10/10 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 15/15 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 20/20 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 30/30 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 40/40 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 50/50 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 10/10 cm,
debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 15/15 cm,
debljine 15 cm.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
650.00
Da
Komad
750.00
Da
Komad
820.00
Da
Komad
880.00
Da
Komad
250.00
Da
Komad
280.00
Da
Komad
320.00
Da
Komad
410.00
Da
Komad
460.00
Da
Komad
500.00
Da
Komad
350.00
Da
Komad
420.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
181/190
Red.
br.
Šifra artikla
645
35.01.17.058
646
35.01.17.059
647
35.01.17.060
648
35.01.17.061
649
35.01.17.062
650
35.01.17.063
651
35.01.17.064
652
35.01.17.065
653
35.01.17.066
654
35.01.17.067
655
35.01.17.068
656
35.01.17.069
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 20/20 cm,
debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 30/30 cm,
debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 40/40 cm,
debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 50/50 cm,
debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 10/10 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 15/15 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 20/20 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 30/30 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 40/40 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 50/50 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 10/10 cm,
debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 15/15 cm,
debljine 25-40 cm.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
500.00
Da
Komad
580.00
Da
Komad
650.00
Da
Komad
720.00
Da
Komad
580.00
Da
Komad
670.00
Da
Komad
720.00
Da
Komad
850.00
Da
Komad
960.00
Da
Komad
1,000.00
Da
Komad
670.00
Da
Komad
800.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
182/190
Red.
br.
Šifra artikla
657
35.01.17.070
658
35.01.17.071
659
35.01.17.072
660
35.01.17.073
661
35.01.17.074
662
35.01.17.075
663
35.01.17.076
664
35.01.17.077
665
35.01.17.078
666
35.01.17.079
667
35.01.17.080
668
35.01.17.081
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 20/20 cm,
debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 30/30 cm,
debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 40/40 cm,
debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 50/50 cm,
debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 10/10 cm, debljine 7
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 15/15 cm, debljine 7
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 20/20 cm, debljine 7
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 30/30 cm, debljine 7
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 40/40 cm, debljine 7
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 50/50 cm, debljine 7
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 10/10 cm, debljine 12
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 15/15 cm, debljine 12
cm.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
880.00
Da
Komad
930.00
Da
Komad
1,060.00
Da
Komad
1,120.00
Da
Komad
120.00
Da
Komad
160.00
Da
Komad
200.00
Da
Komad
245.00
Da
Komad
270.00
Da
Komad
300.00
Da
Komad
200.00
Da
Komad
220.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
183/190
Red.
br.
Šifra artikla
669
35.01.17.082
670
35.01.17.083
671
35.01.17.084
672
35.01.17.085
673
35.01.17.086
674
35.01.17.087
675
35.01.17.088
676
35.01.17.089
677
35.01.17.090
678
35.01.17.091
679
35.01.17.092
680
35.01.17.093
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 20/20 cm, debljine 12
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 30/30 cm, debljine 12
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 40/40 cm, debljine 12
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 50/50 cm, debljine 12
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 10/10 cm, debljine 25
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 15/15 cm, debljine 25
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 20/20 cm, debljine 25
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 30/30 cm, debljine 25
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 40/40 cm, debljine 25
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 50/50 cm, debljine 25
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 10/10 cm, debljine 38
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 15/15 cm, debljine 38
cm.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
300.00
Da
Komad
350.00
Da
Komad
390.00
Da
Komad
430.00
Da
Komad
350.00
Da
Komad
400.00
Da
Komad
460.00
Da
Komad
520.00
Da
Komad
580.00
Da
Komad
620.00
Da
Komad
400.00
Da
Komad
460.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
184/190
Red.
br.
Šifra artikla
681
35.01.17.094
682
35.01.17.095
683
35.01.17.096
684
35.01.17.097
685
35.01.17.098
686
35.01.17.099
687
35.01.17.100
688
35.01.17.101
689
35.01.17.102
690
35.01.17.103
691
35.01.17.104
692
35.01.17.105
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 20/20 cm, debljine 38
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 30/30 cm, debljine 38
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 40/40 cm, debljine 38
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
opeke dim. 50/50 cm, debljine 38
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 10/10 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 15/15 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 20/20 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 30/30 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 40/40 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 50/50 cm, debljine 10
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 10/10 cm, debljine 15
cm. .
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 15/15 cm, debljine 15
cm.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
500.00
Da
Komad
580.00
Da
Komad
630.00
Da
Komad
680.00
Da
Komad
160.00
Da
Komad
220.00
Da
Komad
260.00
Da
Komad
320.00
Da
Komad
350.00
Da
Komad
390.00
Da
Komad
260.00
Da
Komad
350.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
185/190
Red.
br.
Šifra artikla
693
35.01.17.106
694
35.01.17.107
695
35.01.17.108
696
35.01.17.109
697
35.01.17.110
698
35.01.17.111
699
35.01.17.112
700
35.01.17.113
701
35.01.17.114
702
35.01.17.115
703
35.01.17.116
704
35.01.17.117
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 20/20 cm, debljine 15
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 30/30 cm, debljine 15
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 40/40 cm, debljine 15
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 50/50 cm, debljine 15
cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 10/10 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 15/15 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora upoidu od
betona dim. 20/20 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 30/30 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 40/40 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 50/50 cm, debljine 1525 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 10/10 cm, debljine 2540 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 15/15 cm, debljine 2540 cm.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
390.00
Da
Komad
460.00
Da
Komad
500.00
Da
Komad
560.00
Da
Komad
450.00
Da
Komad
520.00
Da
Komad
600.00
Da
Komad
670.00
Da
Komad
740.00
Da
Komad
800.00
Da
Komad
520.00
Da
Komad
600.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
186/190
Red.
br.
Šifra artikla
705
35.01.17.118
706
35.01.17.119
707
35.01.17.120
708
35.01.17.121
709
35.01.17.122
710
35.01.17.123
711
35.01.17.124
712
35.01.17.125
713
35.01.17.126
714
35.01.17.127
715
35.01.17.128
716
35.01.17.129
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 20/20 cm, debljine 2540 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 30/30 cm, debljine 2540 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 40/40 cm, debljine 2540 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
betona dim. 50/50 cm, debljine 2540 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 10/10 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 15/15 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 20/20 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 30/30 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 40/40 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 50/50 cm,
debljine 10 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 10/10 cm,
debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 15/15 cm,
debljine 15 cm.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
650.00
Da
Komad
750.00
Da
Komad
820.00
Da
Komad
880.00
Da
Komad
250.00
Da
Komad
280.00
Da
Komad
320.00
Da
Komad
410.00
Da
Komad
460.00
Da
Komad
500.00
Da
Komad
350.00
Da
Komad
420.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
187/190
Red.
br.
Šifra artikla
717
35.01.17.130
718
35.01.17.131
719
35.01.17.132
720
35.01.17.133
721
35.01.17.134
722
35.01.17.135
723
35.01.17.136
724
35.01.17.137
725
35.01.17.138
726
35.01.17.139
727
35.01.17.140
728
35.01.17.141
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 20/20 cm,
debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 30/30 cm,
debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 40/40 cm,
debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 50/50 cm,
debljine 15 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 10/10 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 15/15 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 20/20 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 30/30 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u zidu od
armiranog betona dim. 40/40 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 50/50 cm,
debljine 15-25 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 10/10 cm,
debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 15/15 cm,
debljine 25-40 cm.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
Komad
500.00
Da
Komad
580.00
Da
Komad
650.00
Da
Komad
720.00
Da
Komad
580.00
Da
Komad
670.00
Da
Komad
720.00
Da
Komad
850.00
Da
Komad
960.00
Da
Komad
1,000.00
Da
Komad
670.00
Da
Komad
800.00
Da
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
188/190
Red.
br.
Šifra artikla
729
35.01.17.142
730
35.01.17.143
731
35.01.17.144
732
35.01.17.145
Podgrupa:
Red.
br.
Naziv artikla
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 20/20 cm,
debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 30/30 cm,
debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 40/40 cm,
debljine 25-40 cm.
Ručno probijanje otvora u podu od
armiranog betona dim. 50/50 cm,
debljine 25-40 cm.
Jed.
mere
Broj
norma
sati
Cena
Ponder
Komad
880.00
Da
Komad
930.00
Da
Komad
1,060.00
Da
Komad
1,120.00
Da
18 - Teracerski
Broj
norma
sati
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
733
35.01.18.001
Teraco ploče-demontaža pstavljenih
u cementnom malteru
Kvadratni
metar
400.00
734
35.01.18.002
Teraco ploče-postavljanje u
cementnom malteru
Kvadratni
metar
600.00
Klasa:
Grupa:
Podgrupa:
Duži opis
Cena
Duži opis
Ponder
Rušenje poda od teraco ploča
postavljenih u cementnom malteru sa
čišćenjem podloge i odlaganjem šuta
na gradilišnu deponiju.
Postavljanje postojećih teraco ploča u
cementnom malteru. Ploče postaviti u
sloju cementnog maltera debljine 3cm
razmere 1:3 i zaliti cementnim
mlekom- Spojnice fugovati, ploče
očistit.
40 - Univerzalni artikli
05 - Sumarno
03 - Trošak
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
189/190
Da
Da
Red.
br.
Šifra artikla
Naziv artikla
Jed.
mere
735
40.05.03.003
Nespecificirane usluge i radovi po
radnom nalogu P&S
RSD
Broj
norma
sati
Cena
Duži opis
Ponder
1.00
Наручилац: Јавно предузеће „ГРАДСКО СТАМБЕНО“, Београд, Данијелова бр. 33.
Конкурсна документација у отвореном поступку.
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/41 – Општи грађевински радови.
Ne
190/190
Download

15-41 KD JS final 18.12.2013.