EVROPSKA UNIJA
VLADA RUMUNIJE
VLADA REPUBLIKE SRBIJE
Strukturni fondovi
2007-2013
IPA Program prekogranične saradnje
Rumunija – Republika Srbija
Biblio-Ident
Zajedničke granice. Zajednička rešenja.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Ciljevi
•
Najvažniji cilj projekta je jačanje socijalne
i ekonomske kohezije kroz zajednički
razvoj mogućnosti i saznanja u vezi sa
knjigama zavičajne tematike od izuzetnog
značaja regionalnih biblioteka na teritoriji
Banata do 1900, na osnovu uzajamnog
priznavanja i uvažavanja zajedničkog
nasleđa.
Obrazloženje
•
Opšti cilj ovog projekta je u saglasnosti sa
opštim grupnim prioritetnim ciljem koji je
propisan zajedničkim prekograničnim
projektom i koji će se realizovati
zajedničkim delovanjem rumunskih i
srpskih partnera. Time se postiže održiviji
razvoj rumunske i srpske granične oblasti.
Projekat su podnela dva partnera. jedan iz
Rumunije, a drugi iz Srbije. Partneri su se
sporazumeli da projekat ostvaruje
zajednički razvoj, a potrebni su zajedničko
sprovođenje, zajednički tim stručnjaka i
zajedničko finansiranje.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Ciljevi
•
Prvi određeni cilj projekta je da partneri
pronađu i prouče bibliotečku građu svih
tipova (knjige, periodiku, rukopise, itd) čija
tema bi bila područje Banata do 1900.
godine.
Obrazloženje
•
Motivacija da se ostvari ovaj cilj jeste da se
pokaže da je Banat regija koja se odlikuje
veoma raznovrsnim kulturnim, jezičkim,
nacionalnim i religijskim osobenostima,
kako na području Rumunije, tako i na
području Srbije. Tako, sada u Banatu
obitavaju sledeće nacionalne zajednice:
rumunska, srpska, mađarska, nemačka,
italijanska, slovačka, jevrejska, bugarska,
ruska, ukrajinska, romska, arapska,
persijska, indijska, kineska, grčka, afrička,
azijska i sl. Sve ove zajednice ostavile su
trag u zajedničkom kulturnom nasleđu.
Zbog boljeg razumevanja među različitim
zajednicama, neophodno je da se
identifikuje zajedničko nasleđe, upoznaju
istorija i događaji sa kojima jedna
zajednica može da se poistoveti.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Ciljevi
•
Drugi cilj je da partneri kreiraju zajedničku
bazu podataka.
Obrazloženje
•
Projekat će ovim obezbediti zajednički
inovativni metod na polju obrazovanja
omogućavajući velikoj grupi ljudi iz
Rumunije i Srbije (ali ne ograničavajući se
samo na njih) onlajn pristup besplatnoj
bazi podataka koja će sadržati više od 500
knjiga čija tema će biti banatska regija.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Ciljevi
•
Treći cilj projekta je da promoviše razmenu
znanja i obezbedi zajednički razvoj
sredstava neophodnih za obradu bibliotečke
građe i stvori bazu podataka u cilju
prevazilaženja granice kao pretpostavljene
“linije razdvajanja” da bi se ostvarila
prekogranična saradnja i stvorila sinegija u
obrazovnom sistemu.
Obrazloženje
•
U cilju ostvarivanja zacrtanog prioritetnog
plana, partneri će stalno razmenjivati
iskustva na ovom polju kroz zajedničku
implementaciju, stručne skupove,
radionice, itd. i time povećati razmenu
između dve granične oblasti.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Ciljevi
•
Podizanje svesti o multietničkom regionu u
kojem je tradicija istorijskih i
konfesionalnih odnosa između etničkih
grupa bila miroljubiva i vodila saradnji i
međusobnoj toleranciji.
Obrazloženje
•
Diseminacija aktivnosti i rezultata projekta
vodiće boljem razumevanju među ljudima u
regiji, što će intenzivirati dugoročnu
društvenu i ekonomsku saradnju,
povećavanjem razmene dobara, znanja i
stručnosti.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Ciljevi
•
Olakšavanje kontakata i komunikacije
među ljudima sa obe strane državnih
granica sa istimistorijskim poreklom, što će
voditi ojačavanju zajedničkog identiteta.
Obrazloženje
•
Uspostavljanje kontakata između partnera
iz obe regije vodiće intenziviranju dalje
saradnje da bi se nastavilo stvaranje
zajedničkog identiteta i bolje razumevanje
među pojedincima istoga porekla i nasleđa.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Ciljevi
•
Zajedničko usavršavanje bibliotekara koje
će obogatiti njihova saznanja o kulturnom
identitetu i zajedničkom nasleđu dve
regije.
Obrazloženje
•
Stručni radnici koji će se baviti
aktivnostima vezanim za projekat
obogatiće svoja profesionalna saznanja,
imaće koristi od obuke na novom polju
delovanja, uopšteno govoreći, razviće
razmenu iskustava na polju određenom
projektnim zadacima i ciljevima.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
•
•
•
•
Identitet je osećanje. Osećanje grupe koja se oslovljava ‘mi’. ‘Mi’ definiše teritoriju na
osnovama istorije ili izvesnog ponosa; ovo se naziva ‘društvenom spacijalizacijom’ (Paasi)
Današnje društvo bi se moglo odrediti socijalnom participacijom, poštovanjem različitosti,
slobodnom i korektnom konkurencijom, vladavinom prava i poštovanjem ljudskih prava. Proces
globalizacije nastoji da uniformiše nacije pod vladavinom uobičajene prakse (svakodnevice),
zajedničkog tržišta, vrednosti i migracijama stanovništva. Bez poštovanja različitosti,
razumevanja drugačijih mentaliteta, ciljeva, predodređeni smo da se uključujemo u beskonačne
sukobe. Uniformisanje nacija je jednako negiranju sopstvene istorije, tradicije i kulture, i, što je
najvažnije, odustajanju od duhovnih vrednosti i nacionalnog identiteta, a vekovi vere i krvi u
odbranu tradicije bili bi trajno izbrisani iz kolektivnog pamćenja i duha. Nijedna kultura ne može
da opstane bez društva, kao što nijedno društvo ne može da opstane bez kulture.
Pored jezika, u svakodnevnom životu postoje i drugi činioci koji mogu da izraze identitet ili
kulturu. Identiteti i kulture takođe su vidljivi u prostoru. Istorijski posmatrano, različite etničke
grupe iskazivale su svoj identitet u prostoru arhitektonskim i pejzažnim sredstvima. Na tlu
banatske regije postoje vidljivi istorijski slojevi. Štaviše, stanovništvo se bavilo industrijskom
proizvodnjom, trgovinom i poboljšnjem poljoprivrede i obrazovanjem.
Pre 1900. godine, region Banata bio je podeljen, stanovništvo u rumunsko delu Banata govorilo je
tri ili četiri jezika; ljudi su sarađivali jedni s drugima i postojala je neka vrsta multikulturnog
osećanja. Projekat je naročito usmeren na veze sa Srbima.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
•
•
Srpske pravoslavne crkve u Banatu još uvek postoje u gradovima i selima, a neke i u Temišvaru.
Službe su obavljane na njihovom jeziku i, tim crkvama, Srbi su se izdvojili od Rumuna na
osnovama religije, iako su imali zajedničke službe. Banat se smatra izuzetkom u pogledu
multikulturalizma. Izuzetkom, prvo zato što ima drugačiju društvenu etničku strukturu u
poređenju sa ostatkom Rumunije. U Banatu se većina etničkih grupa može razlikovati. Druge
istorijske regije imaju takođe mnogo etničkih grupa, ali Banat ima najraznovrsniju etničku
strukturu. Drugo, Banat je izuzetak zato što različite manjinske grupe žive veoma rasuto na
teritoriji oblasti Timiša i Karaš-Severina. Ova rasutost ili širenje etniciteta etničke grupe čine
manje oseljivim na izolaciju. Zbog toga bi kontakti i saradnja među pripadnicima jedne, kao i
između različitih grupa, trebalo da budu bolje razvijeni u Banatu.Iako ova tvrdnja može da se
dokaže na primeru Banata, ne može se negirati da su kontakti i saradnja takođe društveni
procesi, podstaknuti internacionalizacijom i društvenim i ekonomskim trendovima. Reć
‘multikulturalno’ znači bukvalno ‘mnogo kultura’. Multikulturalno društvo znači da je društvo
zasnovano na prisustvu mnog kultura. U slučaju Banata, ovo je sigurno istinito. Desetine različitih
etničkih zajednica žive u regiji Banata.
Ova multikulturalna strana Banata obezbeđuje prednosti za regiju, u vidu subvencija za
interkulturne programe i privlači pažnju drugih evropskih zemalja, što podstiče ekonomiju i
turizam na osnovama multikulturne istorije.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
•
•
•
U stimulisanju i reprodukciji identiteta, kulture i interkulturnih veza partneri su veoma aktivni.
Cilj projekta je da podstakne interkulturno razumevanje. Mediji i obrazovanje su veze između
pojedinaca i društva. Teritorija Banata je zasnovana na zajedničkoj istoriji ili zamisli koju ljudi
imaju o istoriji. Zbog toga projekat stvara vezu između kulture i obrazovanja i razvija regionalni
identitet koristeći knjige kao katalizator ličnog usavršavanja ljudi.
Projekat se bavi problemima karakterističnim za regiju sa obe strane granice, karakterističnim za
celokupno čovečanstvo koje deli zajedničku istoriju: regionalni identitet. Partneri su izabrani na
osnovu svojih mogućnosti i zajedničkih potreba.
Projekat će voditi povećanju kulturne razmene između dve oblasti rumunsko-srpske granice, sa
održivim i društvenim efektom, kao što su društveno-ekonomski razvoj, stvaranje zajedničke
bibliotečke baze podataka, bolji pristup zajedničkom kulturnom nasleđu dve regije, izgradnji
svesti o kulturnom identitetu. Ovaj projekat je podsticaj razvoju drugih budućih kulturnih
projekata. Zajednička svrha projekta je da poveća međugraničnu kulturnu saradnju mogućnost
slobodnog protoka informacija, svodeći zajedničke ciljeve zasnovane na ujedinjavanju snaga u
cilju ojačavanja društvene i ekonomske kohezije. Ishodište projekta je povećanje kulturne
razmene između dve strane rumunsko-srpske granice, sa dugoročnim ekonomskim i društvenim
uticajem: povećanje međusobnog razumevanja između regijai poštovanje kulturnih različitosti.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
LIST OF BOOKS
/ - anonymous
Year: 1886
Place: Велики Бечкерек
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Акта Собора народа србскогЪ у
Темишвару године 1790-те држаногЪ и Аuthor: /
Царска рěшения
Title:Битка код Вршца у револуцији 1848
Year: 1861
Year:1918
Place: Земун
Place:Вршац
Publish and print: Печатао и издао И. К.
Print:Милана Петка Павловића и сина
СопронЪ
Location: Public Library Vrsac
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: /
Title: A Nagybecskereki betegsegélyző egylet
Year: 1898
Place: Nagybecskerek
Print: Pleitz fer. Pál könyvnyomdája
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: /
Title: Банатски гласникСрпски народни
календарза просту годину 1885
Author: /
Title: Буквар за српске основне школе /
саставио Стево Чутурило
Year: 1890
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: /
Title: Цар Лазар у народним песмама: са
сликом његовом
Year: 1880
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: /
Title: Der BeobachterAllgemeine Stadt-und
Landkalender 1858
Year: 1857
Place: Temesvar
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Der Beobachter Allgemeine Stadt-und
Landkalender 1860
Year: 1860
Place: Temesvar
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Der Beobachter Allgemeine Stadt-und
Landkalender 1860
Year: 1860
Place: Temesvar
Location: Historical Archive Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: /
Title: Der Beobachter Allgemeine Stadt-und
Landkalender 1864
Year: 1864
Place: Temesvar
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Der Freimütige Hauskalender 1918XI.
Jahrganag
Year: 1918
Place: Temesvar
Location: Historical Archive Zrenjanin
Place: Панчево
Print: Браће Јовановић
Location: Public Library Vrsac
Author: /
Title: Erster Jahres-Bericht der Öffentlichen
Unter-Realschule in Werschetz für das
Schuljahr 1853
Year: 1854
Place: Temesvar
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Fünfzijärige Geschichte Der Ersten
Temesvárer Sparkassa1846-1895
Author: /
Year:
1896
Title: Десетогодишњи рад и списак књига
Срп. занатл. читаонице у Вршцу 1884- Place: Temesvar
1894
Location: Historical Archive Zrenjanin
Year: 1894
Place: Вршац
Author: /
Print: Косановићeва штампарија
Title: Готов рачунџија или књига рачуна за
Location: Public Library Vrsac
купце и продавце : с додатком
претварања старе мере у нову и
таблицама
за камате
Author: /
Title: Десна рука сваком газди и газдарици Year: 18??
Place: Велика Кикинда
Year: 1883
Print: Штампарија Јована Радака
Location: Public Library Vrsac
Author: /
Title: Gr. Becskerek Hauskalender für den
Bürger, Gewerbs- Und LandmannJahr
1858
Year: 1858
Place: Gr.-Becskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Gr. Becskerek Hauskalender für den
Bürger, Gewerbs- Und Landmann Jahr
1860
Year: 1860
Place: Gr.-Becskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Gr. Becskerek Hauskalender für den
Bürger, Gewerbs- Und Landmann Jahr
1861
Year: 1861
Place: Gr.-Becskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: /
Title: Gr. Becskerek Hauskalender für den
Bürger, Gewerbs- Und Landmann Jahr
1871
Year: 1871
Place: Gr.-Becskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Gr. Becskerek Hauskalender für den
Bürger, Gewerbs- Und Landmann Jahr
1875
Year: 1875
Place: Gr.-Becskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Gr. Becskerek Hauskalender für den
Bürger, Gewerbs- Und Landmann Jahr
1876
Year: 1876
Place: Gr.-Becskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Gr. Becskerek Hauskalender für den
Bürger, Gewerbs- Und Landmann Jahr
1906
Year: 1906
Place: Gr.-Becskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Gr. Becskerek Hauskalender für den
Bürger, Gewerbs- Und Landmann Jahr
1907
Year: 1907
Place: Nagybecskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Gr. Becskerek Hauskalender für den
Bürger, Gewerbs- Und Landmann Jahr
1908
Year: 1908
Place: Nagybecskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Gr. Becskerek Hauskalender für den
Bürger, Gewerbs- Und Landmann Jahr
1911
Year: 1911
Place: Nagybecskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Gr. Becskerek Hauskalender für den
Bürger, Gewerbs- Und Landmann Jahr
1917
Year: 1917
Place: Nagybecskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Гуслар : српски народни календар за
просту годину 1897. која има 365 дана
Year: 1896
Place: Велики Бечкерек
Publish and print: Издање српске
књижарнице и штампарије Ј. Грчића
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: /
Title: Историја руске књижевности:новије
доба/ [превод] с рускога од Јов.
Поповића
Year: 1880
Place: Панчево
Print: Накладом Књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
odabranih priča iz mađarske
Author: /
Author: /
književnosti)
Title: Историја српског народа: за средње
Title: Jahres-Bericht Über die Kön.Ung. StaatsYear: 1896
школе и више разреде народних школа
Ober-Realschule Pancsova für das
Schuljahr 1875-1876
Year: 1892
Place: Veliki Bečkerek
Year:
1877
Place: Панчево
Print: Srpska knjižarnica i štamparija J. Grčića
Place: Pancsova
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Location: Historical Archive Zrenjanin
Zrenjanin
Location: Public Library Pancevo
Author: /
Title: Изабране приче: дарак доброј деци/
приредио Владимир Красић
Year:1899
Place: Панчево
Publish and printБраћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: /
Title: Извештај управног одбора Вел.бечкеречке добротворне задруге
"Српкиња" за 1892. годину
Year: [1892?]
Place: Вел. Бечкерек
Publish: Велико-бечкеречка добротворна
задруга Српкиња
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: /
Title: Јесап: језичне баба транде
Year: 1908
Place: Вршац
Print: Милан Петко Павловић
Location: Public Library Vrsac
Author: /
Title: Како се гаји перната живина: по
припознатим изворима: са више слика
Year: 1886
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: /
Title: Kita cveća iz susednog perivoja (niz
Author: /
Title: Књиге за добру децу: Мати над мртвим
чедом. Сироче. Брат и сестра.
Хвалиша.
Year: 1907
Place: Вршац
Print: Милан Петко-Павловић и Син
Location: Public Library Vrsac
Author: /
Title: Ко је крив?
Year: 1874
Place: Панчево
Publish and print: Трошком уредништва
„Истока“ (Браћа Јовановић)
Location: Public Library Pancevo
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: /
Title: Ко су и шта су српски радикали
Year: 1900
Place: Панчево
Print: Драгутина Витигшлагера
Location: Public Library Vrsac
Author: /
Title: Кратак наук маџарског језика. 1 / по
Шамарјаију од Милована Јанковића;
Кратак наук маџарског језика. Kњ. 2 /
по Шамарјаију од Јована Поповића
Year: 1875/1876
Place: Панчево
Print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: /
Title: Кроз пустињу Сахару : приповетка из
северне Африке српској младежи; с
немачког превео Милан Т. Бањанин
Year: 1913
Place: Велика Кикинда
Print: Српска књижара Јована Радака
Филијала Вршац
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Author: /
Title: Лазарица или бој на Косову : народна
епопеја у 25 песама из народних
песама и њихових одломака саставио
Ср. Ј. Стојковић
Year: 1913
Place: Вел. Кикинда Print: Штампарија С.
Миленковић
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Српкињама /превео Јевтимије
Вукадиновић
Year: 1885
Place: Панчево
Publish and print: Наклада књижаре Браће
Јовановића
Location: Public Library Pancevo
Author: /
Title: Nagybecskerek rendezett tanácsu város
szervezési és ügyrendi szabályrendelete
Year: 1904
Place: Nagybecskerek
Print: Nyomtatta jokly
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Аuthor: /
Title: Мала катавасија
Year: 1878/1896
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: /
Author: /
Title: Мала свештена историја: за српске
Title: Nagybecskerek r. t. város szervezési és
народне школе / по Даничићу саставио
ügyrendi szabályrendelete
Јован Павловић
Year: 1914
Year: 1884
Place: Nagybecskerek
Place: Панчево
Print: Scneller és Gőschl testvérek,
Publish and print: Браћа Јовановић
kőnyvnyomdája
Location: Public Library Pancevo
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: /
Title: Молитвеник: на потребу православним
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: /
Title: Народни гласкалендар за српски радни Аuthor: /
народ за 1907 год.
Title: Песма Максима Велтана и Убиство два
Year: 1907
брата рођена: Истинити догађај у
Меленци (Банат)
Place: Велики Бечкерек
Year: 1911
Location: Historical Archive Zrenjanin
Place: Т. Бечеј
Print: Штампа Бранка Пецарског
Author: /
Title: Nyugdij-szabályzat Nagybecskerek r. t. Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
városnál, alkalmazott tisztviselők, segédés kezelőszemély – zet tagjai, azok
őzvegyei és árvái ellátásáról
Author: /
Year: 1908
Title: Петар Велики једне ноћи у хајдучком
Place: Nagybecskerek
стану
Print: Nyomatott Pleitz fer. Pálnál
Year: 1897
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Place: Велики Бечкерек
Zrenjanin
Print: Бранка Пецарског у Турском Бечеју
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Author: /
Zrenjanin
Title: Парница Лазе Нанчића за чланак
„Омладина“ од С-д-на
Author: /
Year: 1885
Title: После будимпештанске конференције
Place: Вршац
српских „Првака“ и пред кикиндски
општи збор
Print: Ветла и Веронића
Year: 1884
Location: Public Library Vrsac
Place: Вршац
Print: Ветла и Веронића
Location: Public Library Vrsac
Author: /
Title: Правила Светих апостола / србски
превод с тумачењима од Н. Mилаша
Year: 1878
Place: Панчево
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Autor: /
Title: Правила васионских сабора I / србски
превод с тумачењима од Н. Милаша
професора каноничкога права
Year: 1880
Place: Панчево
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: /
Title: Правила Велико Бечкеречког
кожарског удружења = Nagy-Becskereki
Böriparasok Szövetkezete Alpszabályai =
Statuten der „Genossenschaft der Gr.Becskereker Lederindustriellen“
Year: 1896
Place: Велики Бечкерек
Print: Nyomatott Jokly Lipótnál
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: /
Title: Превишњи краљевски рескрипт
Year: [1872]
Place: Будим
Print: /
Location: Public Library Vrsac
Author: /
Title: Рад Епархијске управе Темишварске
Year: 1906
Place: Ср. Карловци
Print: Српска манастирска штампарија
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: /
Title: Ратне песме 1913. год
Year: 1913
Place: Вршац
Print: Милана Петка Павловића и сина
Location: Public Library Vrsac
годишњице рођења и 50-годишњице
смрти Јована Стерије Поповића
Year: 1909
Place: Вршац
Print: /
Location: Public Library Vrsac
Author: /
Title: Спомен Сави ТекелIи : говорено у
Панчеву на св. Саву
Year: 1862
Place: /
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: /
Title: Srbi osvajaju Albaniju izlaze na more i
Author: /
zauzimaju Drač
Title: Сердар Јанковић Стојан
Year: ? (Ugarska)
Year: 1881
Place: Veliki Bečkerek
Place: Панчево
Publish
and print: Izadanje knjižare M. Pavkova
Print: Накладом књижаре Браће Јовановића
i Petrovića, štamparija Braće Has
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Zrenjanin
Author: /
Title: Приповетке из Старога и Новог
завета/превео Ђ. Даничић
Year: 1887
Place: У Панчеву
Print: Накладом књижаре Браће Јовановића
Author: /
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Title: Споменица: са прославе 100Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: /
Author: /
Title: Србско-народниВеликоTitle: Српске народне приповетке / скупили
бечкеречкикалендар за просту годину
их у Банату Коста Ристић и Васа
1869
Лончарски
Year: 1870
Year: 1891
Place: Велики Бечкерек
Place: У Новоме Саду
Location: Historical Archive Zrenjanin
Place: Издање Српске књижаре и
штампарије Браће М. Поповића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Author: /
Zrenjanin
Title: Срећа и памет: народна прича
Year: 1907
Place: Вршац
Print: Милана Петка -Павловића
Location: Public Library Vrsac
Author: /
Title: Српска историја:изведена у петнаест
слика: за ученике основних школа
Year: 1888
Place: Панчево
Print: Накладом књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: /
Title: Српско-народни Велико-бечкеречки
календар за преступну годину 1864
Year: 1865
Place: Велики Бечкерек
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Statuten der Becskereker Spar-und
Selbsthilfs Genossenschaft
Year: 1884
Place: Gr.Becskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Статути или основна правила за Српску
читаоницу у Врањеву
Year: 1888
Place: Велика Кикинда
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Свети сава у песмама / песме разних
писаца
Year: 1895
Place: Панчево
Print: Штампарија Николе М. Костића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author:/
Title: Свети Сава у песмама : песме разних
писаца; сакупио и издао Иван
Мартиновић учитељ у Панчеву
Year: 1905
Place: Вел. Кикинда
Print: Накладна штампарија Ивана Сеђакова
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: /
Title: Szabalyrendelet Nagybecskerek város
alkalmazottainak, valamint ezek
őzvegyeinek és árváinak ellátásáról
Year: 1913
Place: Nagybecskerek
Print: Schneller és Gőschl testvérek.
kőnyvnyomdája
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: /
Title: Torontalvármegye szabályrendeletének
gyüjteménye
Year: 1909
Place: Nagybecskerek
Print: Pleitz fer. pál. Kőnyvnyomda
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: /
Title: Устав Панчевачког Општег укопног
друштва = Statuten Des Pancsovaer
Allgemeinen Leichen –Vereins
Year: 1878
Place: Pancsova
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Author: /
Title: Устав Српске певачке дружина
Темишварске
Title: Угарско-државни законик / по Дру Гр.
Author: /
Чики-у / скупио Гаврило Бољарић
Year: 1869
Title: Шта још каже „Застава“ против
Year: 1874
Place: У Темишвару
Германа Анђелића?
Place: Панчево
Print: Тиском Браће Mађара у Темишвару
Year: 1885
Print: Штaмпарија Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Place: Нови Сад
Zrenjanin
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Print: М. Димитријевића
Zrenjanin
Location: Public Library Vrsac
Author: /
Author: /
Title: Велика збирка одабраних песмица за
Author: /
декламовање
Title: Уништење српске народно-црквене
Title: Torontalvármegye szabályrendeletének
автономије: (прeдставка Угарском
Year: 1895
gyüjteménye
сабору и један чланак о том предмету) Place: Велики Бечкерек
Year: 1891
Year: 1912
Print: Издавачка књижара и штампарија Ј.
Place: Nagybecskerek
Place: Вел. Кикинда
Грчића
Print: Pleitz fer. pál. kőnyv. és kőnyvnyomda Publish and print: Издао извршни одбор
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
удружених српских народних странака
Zrenjanin
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
/ Штампарија С. Миленковића
Zrenjanin
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: /
Title: Вођа кроз саборске изборе за 1910.
годину
Year: 1910
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: /
Title: Volks und HauskalenderSerbische
Wojwodschaft und das Temeser Banat
1859
Year: 1859
Place: Temesvar
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Volks und Hauskalender für Banat 1848
Year: 1848
Place: Temesvar
Location: Historical Archive Zrenjanin
A
Author: /
Title: Volks und Hauskalender für Banat 1849
Year: 1849
Place: Temesvar
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: /
Title: Volks und Hauskalender für Banat 1853
Year: 1853
Place: Temesvar
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: Абу, Едмон (Abu, Edmond)
Title: Каноникова ћерка
Year: 1890?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Акимовић, Јован (Akimovic, Jovan)
Title: Песма православни Србин
Year: 1906
Place: Вршац
Print: Артистички завод удове Ј. Е.
Кирхнерке
Location: Public Library Vrsac
Author: Aldor, Imre
Title: A forradalom kőltészete : Költemények
és közlemények az 1848/1849-ki
szabadságharc idejéből
Year: 1867
Place: Pest
Print: Heckenast Gusztáv
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Андрејев, Леонид (Andrejev, Leonid)
Title: Јуда Искариот
Year: 1918
Place: Вршац
Print: Стевана Бенина
Location: Public Library Vrsac
Author: Andrić, Sándor
Title: A montenegroi fejedelemség története
Year: 1890
Place: Nagy-Becskereken
Print: Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Antalffy, Zsiross Mihály
Title: A Községi háztartástan kézikönyve
különös tekintettel a községi alapok és
alapitványok, letétek, a községi
gyánspénztárak s a törvh: útadónak
községy kezelésére
Year: 1901
Place: Nagybecskerek
Print: Pleitz fer. Pál kiadása
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Antunović, Ivan
Title: Poučne iskrice koristnoj pučkoj zabavi
putem po Italiji godine 1869-te
Year: 1872
Place: Temišvar
Print: Tisak Braće Magjarah
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Аршинов, Павле (Arsinov, Pavle)
Title: Има ли злу лека? : разговор Срба
ратара о земљорадничким задругама
Year: 1905
Place: У Загребу
Print: Српска штампарија
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Aршинов, Павле (Arsinov, Pavle)
Title: Шта ћемо и како ћемо
Year: 1908
Place: Београд
Print: Државна штампарија краљевине
Србије
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Aршинов, Павле (Arsinov, Pavle)
Title: Уму и срцу: поуке за народно
просвећивање. 1
Year: 1910.
Place: У Новом Саду
Print: Издање Матице Српске, штампарија
српске књижаре браће М. Поповића
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
Zrenjanin
Author: Аршинов, Павле (Arsinov, Pavle)
Title: Уму и срцу: поуке за народно
просвећивање 2 књ.
Year: 1907 (1910)
Place: Нови Сад
Print: Матица Српска (Издање Матице
Српске, штампарија српске књижаре
браће М. Поповића)
Location: Public Library Vrsac, Public Library
„Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Author: Аршинов, Павле (Arsinov, Pavle)
Title: Уму и срцу: поуке за народно
просвећивање 3 књ.
Year: 1910
Place: Нови Сад
Print: Матица Српска (Издање Матице
Српске, штампарија Ђорђа Ивковића)
Location: Public Library Vrsac, Public Library
„Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Аuthor: Aszlányi, Dezső
Title: Világszerelem
Year: 1910
Place: Budapest
Print: „Jókai“ kőnyvnyomdai müintézet
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Атанацковић, Богобој (Atanackovic,
Bogoboj)
Title: Новеле
Year: 1883
Place: Панчево
Print: Штампарија Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
B-Б
Zrenjanin
Author: Баница, Светислав (Banica, Svetislav) Author: Барачки, Ненад (Baracki, Nenad)
Title: Зелна грана
Title: Православна српска парохија у Бега св.
Ђурђу: крајем 1908. године
Year: 1912
Year:
1908
Place: Вршац
Place: Велики Бечкерек
Print: Књижара Ж. Јанковића
Print: Штампарија Саве Толицког
Location: Public Library Vrsac
Location: Library „Branko Radicevic“, Zitiste
Author: Bányai Jakab
Title: Diesterweg Útmutatójának általános
része
Year: 1890
Place: Nagy-Becskereken
Print: Nyomatott Jokly Lipótnál
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Bárány, Ágoston
Title: Torontálvármegye' hajdana
Year: 1845
Place:Budán
Print: a' Magyar Kir. Egyetem' betűivel, 1845
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: Бартенштајн, Јован Христифор,
Author: Баорна, Никола Јожика, prevod
превео Александар Сандић
Теодор Прокопчанија (Baorna, Nikola
(Bartenstein, Jovan Hristifor, translation
Jozika, translation Teodor Prokopcanija)
Aleksandar Sandic)
Title: Лакоумни роман
Title: Кратак Извештај о стању расејаног
многобројнога Илирскога народа по
Year: 18??
цар.
и краљ. наследничким земљама
Place: Панчево
Year: 1866
Print: Штампарија Браће Јовановића
Place: Беч
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Publish and print: Јерменског манастира
Location: Public Museum Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Бенин, Стеван (Benin, Stevan)
Slavko M. Kosic)
Title: О српским земљорадничким задругама Title: Новеле
Year: 1905
Year: 1907
Place: Сомбор
Place: Велика Кикинда
Print: Владимир П. Бајић
Print: Штампарија Јована Радака
Location: Public Library Vrsac
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Аутор: Бенин, Стеван (Benin, Stevan)
Title :Роман свињског трговца – комeдије у
три чина
Year: 1917
Place: Вршац
Print: Милан Петко Павловић
Location: Public Library Vrsac
Author: Бибић, Павле (Biblic, Pavle)
Title: Баштован или кратка настава о
обделавању зелени и дрва
Year: 1876
Place: Панчево
Print: Накладом књижаре браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Bodó, János
Title: A nemzetközi jogok a háborúban. Rész 1,
Szárazföldi háború
Year: 1914
Place: Nagybecskerek
Print: Schneller és Göschl Testvérek
könyvnyomdaja
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Bodó, János
Title: A nemzetközi jogok a háborúban. Rész 2,
Tengeri háború
Year: 1914
Place: Nagybecskerek
Print: Schneller és Göschl Testvérek
könyvnyomdaja
Author: Биро, Лајош; с мађарског превео
Location:
Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Славко М. Косић (Bíró, Lajos; translation
Zrenjanin
Author: Бојић, Светозар (Bojic, Svetozar)
Title: Српскe народне приповетке из Баната
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Year: 1905
Place: Нови Сад
Print: Mатица Српска
Location: Public Library Vrsac
Author: Бокачо, Ђовани (Boccacio, Giovani)
Title: Декамерон 2 - 3
Year: 1885?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Author: Borovszky, Samu (eds.)
Title: Magyarország vármegyéi és városaiTemes
vármegye és Temesvár
Year: 1914
Place: Budapest
Location: Historical Archive: Zrenjanin
Author: Borovszky, Samu (eds.)
Title: Magyarország vármegyéi és
városaiTorontál vármegye
Author: Бољарић, Гаврило (Boljaric, Gavrilo)
Year: 1912
Title: Угарско-државни законик
Place: Budapest
Year: 1874
Location: Historical Archive Zrenjanin
Place: Панчево
Print: Браће Јовановић
Author: Бошковић, Јован (Boskovic, Jovan)
Location: Public Library Vrsac
Title: O српском језику: скупљени списи у
осам свезака. Св. 1
Author: Борђошки, Божидар (Bordjoski,
Year: 1887
Bozidar)
Place: У Београду
Title: Свилен рубац : шаљиваа игра у три
Print: Штампарија Краљевине Србије
чина
Location:
Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Year: 1889
Zrenjanin
Place: Велика Кикинда
Print: Накладна штампарија
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Бошковић, Јован (Boskovic, Jovan)
Title: O српском језику: скупљени списи у
осам свезака. Св. 2
Year: 1888
Place: У Београду
Print: Штампарија Краљевине Србије
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Бошковић, Јован (Boskovic, Jovan)
Title: Писма о књижевности српској и
хрватској
Year: 1892
Place: У Новоме Саду
Print: Штампарија српске књижаре Браће М.
Поповића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Бозђех, Емануел (Bozdjeh, Emanuel,
translation Sreta A. Popovic)
Title: Барон Герц: трагедија у пет радња
Year: 1885?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Бозђех, Емануел; превео Срет. А. П. Author: Булгарин, Фадеј Венедиктович
(Bozdjeh, Emanuel; translation Sret. A.
(Bulgarin, Fadej Venediktovic)
P.)
Title: Државников испит: весела игра у
једној радњи
Year: 1887?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Brájjer, Lajos
Title: A vidéken: Lauka Gusztáv előszavával
Year: 1898
Place: Budapest
Print: Révai Leo Kiadása
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Brajjer, Lajos Dr.
Title: Moderne Ungarische Dichter
Year: 1914
Place: Nagybecskerek
Print: Fr. Paul Pleitz
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
Zrenjanin, Historical Archive Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Title: Мазепа: историјски роман Тадије Вен. Location: Public Library Pancevo
Location: Public Library Vrsac
Булгарина
Year: 1885?
Author: Чоке, Хајнрих; превод Александар
Place: Панчево
Павловић (Zshokke, Heinrich; translated
Aleksandar Pavlovic)
Publish and print: Браћа Јовановић
Title: Ноћ у очи нове године: новела
Location: Public Library Pancevo
Year: 1886
Place: Панчево
Author: Булгарин, Фадеј Венедиктович
Publish and print: Наклада Књижаре Браће
(Bulgarin, Fadej Venediktovic)
Јовановића
Title: Мазепа: историјски роман. 3.
Location: Public Library Pancevo
Year: 1885?
Place: Панчево
Author: Чутурило, Стево (Cuturilo, Stevo)
Publish and print: Браћа Јовановић
Title: Српски правопис за школску потребу
Location: Public Library Pancevo
Year: 1884
Place: Панчево
Print: Штампарија Браће Јовановића
C,Č,Ć – Ц, Ч, Ћ
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Чоке, Хајнрих; превод Павле Ј.
Мандић (Zshokke, Heinrich; translated
Pavle J. Mandic)
Title: Хајнриха Чокеа Самоглед или погледи
на свет и на Бога
Year: 1897
Place: Панчево
Publish and print: Аутор; Браћа Јовановић
Author: Ћоровић, Владимир (Corovic,
Vladimir)
Title: Шаљиве, кратке српске народне
приповетке
Year: 1913
Place: Велика Кикинда
Print: С. Миленковић
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Ћосић, Милан (Cosic, Milan)
Title: Невин-осуђен / Приповјетка из живота
српског народа у Брањини (Барањи)
Year: 1895
Place: Вел. Кикинда
Print: Штампарија Јована Радака
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Place: Велики Бечкерек
Print: Штампарија српске књижарнице Ј.
Грчића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Дејановић, М. Д. (Dejanovic, M. D.)
Title: Гајење кртоле: са више слика
Year: 1897
Author: Ћосић, Јован-Јанко Ђ. (Cosic, Jovan- Place: Панчево
Janko Dj.)
Publish and print: Накладом књижаре Браће
Title: Тежње за одваспитавањем деце, по
Јовановића
начелима неумрлог педагога Јована
Location: Public Library Pancevo
Амос-Коменскога...
Year: 1899
Author: Дејановић, Милан Д. (Dejanovic,
Place: У Вел. Кикинди
Milan D.)
Print: Парна штампарија Јована Радака
Title: Кратко пчеларство: за почетнике
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Year: 1878/1886
Zrenjanin
Place: Панчево
D, Dž, Đ – Д, Џ, Ђ
Print: Браћa Јовановић
Location: Public Library Pancevo, Public
Library “Zarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Данкулов, Пера (Dankulov, Pera)
Author: Деспотовић, Петар (Despotovic,
Title: Црни књаз са Семећа: слика из живота
Petar)
босанске окупације у 4 чина
Title: Кнез Милош Обрeновић I: за српску
Year: 1896
омладину
Year: 1884
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Деспотовић, Петар (Despotovic,
Petar)
Title: Настава у женским ручним радовима:
упутство за учитељице и матере
српске: по Габријели Хилард,
Јелисавети Вајсенбах и другима
Year: 1882
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Publish Library Pancevo
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Дикенс, Чарлс (Dickens, Charles)
Title: Наследник од Хардингтона /
приповетка Боц-Дикенса. Браћа /
приповетка Е. Л. Булвера; превод с
енглескога Јован Андрејевић
Year: 18??
Place: Панчево
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Димитријевић, Владимир
(Dimitrijevic, Vladimir)
Title: Дуван је отров
Year: 1894
Place: Нови Сад
Print: Браће М. Поповића
Location: Public Library Vrsac
Author: Димић, Павле (Dimic, Pavle)
Title: О назаренима
Place: У Вел. Кикинди
Publish and print: Издање књижаре Јована
Радака
Author: Димитријевић, Владимир
(Dimitrijevic, Vladimir)
Author: Димитријевић, П. (Dimitrijevic, P.)
Title: Пригодна песма: приликом
инсталације Његовог
Title: Отмен свет: упутство како треба да се
високопросвећенства господина
влада отмен свет у друштву
Георгија Бранковијћа...
Year: 1886
Year: 1890
Place: Панчево
Print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Димитријевић, Владимир
(Dimitrijevic, Vladimir)
Title: Један разговор са назаренима
Year: 1894
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Place: Земун
Print: Симе Паића
Location: Public Library Vrsac
Author: Димитријевић, Владимир
(Dimitrijevic, Vladimir)
Title: У назаренској скупштини
Year: 1903
Place: Будимпешта
Print: Српска штампарија Ј. Крњца
Location: Public Library Vrsac
Location: Public Library Vrsac
Author: Достојевски, Фјодор Михајлович
(Dostojevski, Fjodor Mihajlovic)
Title: Бедни људи
Year: 1888
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Ђорђевић, Владан (Djordjevic,
Vladan)
Title: Скупљене приповетке Владана
Author: Димитријевић, Владимир
Ђорђевића 1
(Dimitrijevic, Vladimir)
Year:
1879
Title: У сјају слободе: четири свечне беседе
Place: Панчево
Year: 1918
Print: Накладом књижаре Браће Јовановића
Place: Вршац
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Print: Ј. Е. Кирхнера
Zrenjanin
Location: Public Library Vrsac
Author: Димитријевић, Владимир
(Dimitrijevic, Vladimir)
Title: Зборник проповеди: књ. 1
Year: 1903
Place: Сремски Карловци
Print: Српска манастирска штaмпарија
Author: Ђурић, Душан (Djuric, Dusan)
Title: Конац дело краси : српској младежи
приповеда Душан Ђурић, учитељ
Year: 1912
Place: Велика Кикинда
Print: Књижара и штампарија Јована Радака,
код св. ап. „Ћирила и Методија“
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
E
Author: Eisler, Michael
Title: Monographie der Gemeinde Lázárföldje
1800-1900 : anläßlich des
hundertjährigen Jubiläums
Year: 1900
Place: Groß-Becskerek
Print: F. P. Pleitz
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
Zrenjanin
Аuthor: Ејнод, Алиберт (Ejnod, Alibert)
Title: Феризадина песма
Year: ?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Érdeky, Boldizsár
Title: Betüsoros tárgymutatója: 1897. évtől
1906. év végéig
Year: 1907
Place: Nagybecskerek
Print: Seprős Valter kőnyvnyomdája
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Ерјавец, Фран (Erjavec, Fran)
: Title: Хусари на Полици
Year: 1881?
Place: Панчево
Publish and print. Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Евгеновић, Максим (Evgenovic,
Maksim)
Title: Животопис Максима Евгеновића
Year: 1877
Place: Будимпешта
Print: штампарија Виктора Хорњанскога
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
F-Ф
Author: Фрачковић, Миша Т. (Frackovic, Misa
T.)
Title: Домаће васпитање, 1. Св – 3. Св.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Orsovatól a Herkulesfürdőig
Year: 1893
Place: Pancsován
Print: Nyomatott wittigschlager k.-nál
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Франс, Анатол Кол-Коленгер, Мартин
Калдор (France, Anatole, E. KohlKohlenegg, Káldor Márton)
Author: Георгије епископ темишварски
Title: Кренкбиј, Bevi Amica, Концерт
(Georg bishop of Timisoara)
Year: 1918
Title: Пастирске посланице: десета
посланица на Божић 1912
Place: Вршац (Vrsac)
Year: 1912
Print: /
Place: Сремски Карловци
Location: Public Library Vrsac
Print: Српска манастирска штампарија
Location: Public Library Vrsac
Year: 1881
Place: Вршац
Print: Ј.Е. Кирхнера
Location: Public Library Vrsac
G-Г
Author: Галк, Витјеслав (Galk, Vitjeslav)
Title: Кућевни учитељ
Year: 1890?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Гошчињски, Северин (Goscinjski,
Severin)
Title: Ода: приповетка из времена Болеслава
Великога
Year: 1889?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Gecser, Béla
Title: Dunán le Zimonytól Turn-Severinig és
Autor: Griselini, Franz
Title: Geschichte des Temeschwarer BanatsIn
BriefenZweiter Theil
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Year: 1780
Place: Wien
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: Griselini, Francesco
Title: Versuch einer politischen und
natürlichen Geschichte des temeswarer
Banats in Briefen an Standespersonen
und Gelehrte. Theil 1-2
Year: 1780
Place: Wien
Print: Johann Paul Krauß
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: Груђински, Ст. (Grudjinski, St.)
Title: Крст у шуми. (1) -2
Year: 1887?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Place: Нови Сад
Print: Матица српска
Location: Public Library Vrsac
H-Х
Author: Хаџија, Коста (Hadzija, Kosta)
Title: Одбрана Угроруса
Year: 1914
Place: Нови Сад
Print: Електрична штампарија др Св.
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Хаџија, Коста (Hadzija, Kosta)
Title: Одговор: на тужбу романске
митрополитије у манастирској парници
Year: 1908
Place: Вршац
Print: Артистички завод удове Ј. Е.
Author: Грујић, Радослав (Grujic, Radoslav)
Кирхнерке
Title: Како се поступало са српским молбама Location: Public Library Vrsac
на двору ћесара австријског: последње
године живота патријарха Арсенија III Author: Хајзе, Паул (Heyse, Paul)
Чарнојевића
Title: Болесници: девојачки дневник
Year: 1906
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Year: 1881?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Хајз, Павле превео: Стева Токин
(Heyse, Paul, translation: Steva Tokin)
Title: Ципарска невеста
Year: /
Place: Вршац
Print: /
Location: Public Library Vrsac
Author: Хајз, Павле (Paul Heyse)
Title: Ципарска невеста: песма-новела
Year: 1882
Place: Вршац
Print: Удова Ј. Е. Кирхнера
Location: Public Library Vrsac
Author: Hegedüs, János
Title: A gazdasági életre vonatkozó
kőzigazgatás
Year: 1894
Place: Nagybecskerek
Print: Pleitz fer. pál. Kiadása
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Hegedüs, János
Title: A kőzigazgatás szervezete
Year: 1894
Place: Nagybecskerek
Print: Pleitz fer. pál. Kiadása
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Hegedüs, János
Title: A szellemi életre vonatkozó kőzigazgatás
Year: 1894
Place: Nagybecskerek
Print: Pleitz fer. pál. Kiadása
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Херцег, Фрањо (Hertzeg, Franyo)
Title: Царство сања: роман једне несхваћене
женске душе
Year: 1917
Place: Загреб
Print: Кр. Земаљске тискаре
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Public Library Vrsac
Location: Public Library Pancevo
Author: Херцег, Фрања (Hertzeg, Franyo)
Author: Хофман, Франц, превод В. Ј.
Јанковић (Hofman, Franz; translation V.
Title: Ђурковићеве ћерке
J. Janković)
Year: 1895
Title: Дете на Алпима: или „Како сејао тако
Place: Нови Сад
и жео“: приповетка за младеж
Print: Српска штампарија браће М. Поповића
Year: 1879
Location: Public Library Vrsac
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Author: Хилфердинг, А.с руског превео Поп
Location: Public Library Pancevo
Данило Јов. Прица (Hilferding, A.,
translation Pop Danilo Jov. Prica)
Title: Угарска и Словени
Year: 1879
Place: Темишвар
Publish and print: Народни Гласник
Location: Public Museum Zrenjanin, Public
Library „Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Author: Hőke, Lajos
Title: Magyarország ujabbkori történelme1815töl 1892-ig.
Year: 1893
Place: Nagybecskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: Hőke, Lajos
Author: Хофман, Франц, превод Васа Ј.
Јанковић (Hofman, Franz; translation V. Title: Magyarország újabbkori történelme :
J. Janković)
1815-től 1892-ig. 1. köt. / irta Hőke
Lajos ; átdolgozva s a
Title: Дечко на острву Хелголанду:
Provisorium és Erdély történetével bővitve
приповетка за младеж
kiadta Szabó Ferencz ...
Year: 1879
Year: 1893
Place: Панчево
Place: Nagybecskerek
Publish and print: Браћа Јовановић
Print: Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
I-И
J
Auhtor: Иго, Виктор (Hugo, Victor)
Title: На белом хлебу. (1) –(2)
Year: 1886?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Аutor: Јакшић, Ђура (Jaksic, Djura)
Title: Дела Ђуре Јакшића. Књ. 1, Песме
Year: 1911
Place: Земун - Београд
Print: „Напредак“ (Нова штампарија Давидовић)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Ilić Oriovčanin, Luka
Title: Historische Skizze der kaiserlich
königlichen Militär-Communität Pančova
Year: 1855
Place: Pančova
Print: Gedruckt bei A. Siebenhaar
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: Илијћ, Бранко (Ilijic, Branko)
Title: Виноградар
Year: 1898
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Аuthor: Јакшић, Ђура (Jaksic, Djura)
Title: Дела Ђуре Јакшића. Књ. 2, Драме
Year: 1911
Place: Земун - Београд
Print: „Напредак“ (Нова штампарија Давидовић)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Аuthor: Јакшић, Ђура (jaksic, Djura)
Title: Дела Ђуре Јакшића. Књ. 3, Приповетке
I
Year: 1911
Place: Земун - Београд
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Print: „Напредак“ (Нова штампарија Давидовић)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Аuthor: Јакшић, Ђура (Jaksic, Djura)
Title: Дела Ђуре Јакшића. Књ. 4,
Приповетке, одломци, краћи прозни
списи
Year: 1911
Place: Земун - Београд
Print: „Напредак“ (Нова штампарија Давидовић)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Јакшић, Ђура (Jaksic, Djura)
Title: Песме Ђуре Јакшића. књ. 1
Year: 1900
Place: Београд
Publish and print: Српска књижевна задруга
Државна штампарија Краљевине
Србије)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Јакшић, Милета (Jaksic, Mileta)
Title: Песме
Year: 1899
Place: Вел. Кикинда
Print: Штампарија Јована Радака
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Јакшић, В. (Jaksic, V.)
Title: О културним стању и тежњама Срба у
земљама круне св. Стевана: предавање
дра В. Јакшића у Слободној Школи у
Бпешти
Year: 1912
Place: Вел. Кикинда
Print: Штампарија С. Миленковића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Jankó, Ágoston
Title: A Közélelmezésröl
( Year: 1917
Place: Budapest
Print: ?
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Јанковић, Димитрије (Jankovic,
Dimitrije)
Title: Шематизам: српске православне
епархије вршачке за годину 1898
Year: 1899
Place: Вршац
Print: Артистички завод удове Ј. Е.
Кирхнерке
Location: Public Library Vrsac
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Соколске Жупе Фрушкогорске
Year: 1899
Author: Јанковић, Васа Ј. (Jankovic, Vasa J.) Year: 1911
Title: На млађима свет остаје: за родитеље и Place: У Новом Саду
младеж
Print: Парна штампарија Ђорђа Ивковића
Year: 1881
Location: Municipal Library of Kovacica
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Аuthor: Јокаи, Мор (Jokai, Mor)
Location: Public Library Pancevo
Title: Одабране приповетке Мавра Јокајије.
(1)
Author: Јемениз, Е. (Jemeniz, E.)
Year: 1886?
Title: Фото Цавела : сулиотски јунак /
Place: Панчево
превод с францускога
Publish and print: Браћа Јовановић
Year: 1890?
Location: Public Library Pancevo
Place: Панчево
Print: Браћа Јовановић
Author: Јова (Jova)
Location: Public Library Pancevo
Title: Венчић спомени Лепосави на дар за
Божић 1897
Author: Jiriček Konst. József
Year: 1897
Title: A bolgárok története
Place: Сомбор
Year: 1889
Print: Ферд. Битерман и син
Place:Nagy-Becskerek
Location: Public Library Vrsac
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: Јовановић, Димитриј (Jovanovic,
Dimitrij)
Author: Јојкић, Младен (Jojkic, Mladen)
Title:
Шематизам српске православне
Title: О гимнастици и соколству: писмо г.
епархије
вршачк за годину 1898
Дру Лази Поповићу Старешини Српске
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Place: Вршац
Print: Артистички завод удове Ј. Е.
Кирхнерке
Location: Public Library Vrsac
Place: Београд
Print: Држ. штампарија краљевине Србије
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Јовановић, Милан (Jovanovic, Milan)
Title: Горе доле по Напуљу
Year: 1898
Place: Београд - Загреб
Print: Српска књижевна задруга, Српска
штампарија Загреб
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Јовановић, Василије (Jovanovic,
Vasilije)
Title: Воислав краљ србскиј или раздор
браће о краљевини
Year: 1852
Place: Земун
Print: И. К. Сопрона
Location: Public Library Vrsac
Author: Јовановић Милан (Jovanovic, Milan)
Title: С мора и са сува
Year: 1892
Place: Београд
Print: Српска књижевна задруга, Државна
штампарија краљевине Србије
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Јожика, Миклош; превод Теодор
Прокопчанија (Jozika, Miklos;
translation Teodor Prokopcanija)
Title: Баорна (тј. барона) Николе Јожике
Лакоумни: роман 1-2.
Year: 1889?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Јовановић, Милан (Jovanovic, Milan)
Author: Јурчић, Јосип (Jurcic, Josip)
Title: Тамо амо по истоку: Црте Милана
Title: Тугомер:трагедија у пет чинова
Јовановића. Св. 2
Year: 1895
Year: 19??
Place: Панчево
Print: Штампарија Браће Јовановића
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Place: Вршац
Print: М. И. Павловића
Location: Public Library Vrsac
K
Author: Кенгелац, Павле (Kengelac, Pavle)
Title: Историја јеврејског народа 1 - 3
Year: 1889?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Карамзин, Николај Михајлович
(Karamzin, Nikolaj Mihajlovic)
Title: Марта Посадница или Покорење
Новгорода: историјска приповест
Карамзина
Year: 1881
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Казбулбуц (Kazbulbuc)
Title: Дневник нашег праоца Адама
Year: 1896
Place: Вршац
Print: Милан Петко Павловић
Location: Public Library Vrsac
Author: Казбулбуц (Kazbulbuc)
Title: Њен џеп
Year: 1897
Author: Király, Pál
Title: Dacia Provincia augusti I. Kötet
Year: 1893
Place: Nagybecskerek
Print: Pleitz per. pal kőnyvnyomdája
Location: Historical Archive Zrenjanin, Public
Library „Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Author: Király, Pál
Title: Dacia Provincia augusti II. Kötet
Year: 1894
Place: Nagybecskerek
Print: Pleitz per. pal kőnyvnyomdája
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Historical Archive Zrenjanin, Public Location: Public Library Vrsac
Library „Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Author: Kiss, István
Title: A községi háztartás és számvitel : kérdés
és feleletekben
Year: 1909
Place: Nagybecskerek
Print: Pleitz per. pal Kőnyvnyomdája
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Клицин, Мита (Klicin, Mita)
Title: Уредба о уређењу црквених, школских
и фундационалних дела грчко-источне
српске митрополије
Year: 1909
Place: Сремски Карловци
Print: Српска манастирска штампарија
Location: Public Library Vrsac
Author: Колар, Јосип (Kolar, Josip)
Author: Клицин, Мита (Klicin, Mita)
Title: Магелона:трагедија у четири чина
Title: Кратка историја српскког елзаса од VI- Year: 19??
XX века
Place: Панчево
Year:?
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Place: Београд
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Print: Књижара Геце Кона
Zrenjanin
Location: Public Library Vrsac
Author: Клицин, Мита (Klicin, Mita)
Title: Српска култура и српска пeвачка
друштва
Year: 1893
Place: Велика Кикинда
Print: Јована Радака
Author: Комперје, Габријел, превод Васе
Стајића (Comperie, Gabriel, translation
Vasa Stajic)
Title: Психологија примењена у педагогији,
Први део
Year: 1911
Place: Нови Сад
Print: Штампарија учитељског Д. Д.
„Натошевић“
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Коча, Софија (Koca, Sofia)
Title: Светли карактери
Year: 1900
Place: Земун
Print: Симе Пајића
Location: Public Library Vrsac
Author: Крашевски, Јозеф Игнаци
(Kraszewski, Józef Ignacy)
Title: Крваво знамење (1) -3
Year: 1886?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Крстић, Васа (Krstic, Vasa)
Title: Карлсбадијаде (успомена на бању
карлсбадску): шаљиве песмице /
написао др Казбулбуц
Year: 1893
Place: Београд
Publish and print: Петар К. Танасковић
Location: Public Library Pancevo
Author: Крстоношић, Петар (Krstonosic,
Petar)
Title: Тражи зета племића : шаљива игра у
једном чину
Year: 1895
Place: Велика Кикинда
Publish and print: П. Крстоношић
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Author: Кузмановић, Богдан (Kuzmanovic,
Bogdan)
Title: О томе да се књиге „српске народне“
цркве преведу на српски народни
језик, Предлог епархијској скупштини
тамишградске дијецезе, и васцијеломе
осталоме српскоме народу
Year: 1872
Place: Панчево
Publish and print: Јовановић и Павловић
Location: Public Library Pancevo
L, Lj – Л, Љ
Author: Lauka, Gusztáv
Title: A bölcső titkai : eredeti regény két
részben
Year: 18??
Place: Budapest
Print: "Képes Családi Lapok"
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Лазаревић, Лазар (Lazarevic, Lazar)
Title: Лазара Лазаревића Владимир и
Косара: драма у три акта
Year: 1887?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: Ленђел, Мелхиор (Lengyel, Melhior)
Title: Тајфун : драма у 4 чина
Year: 1913
Place: Велика Кикинда
Print: Штампарија Српске књижаре Јована
Радака
Author: Lendvai, Miklós
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Title: Temes vármegye nemes családjai I. kötet
Year: 1896
Author: Лесаж, Ален-Рене (Lesaage, AlainPlace: Budapest
Rene)
Location: Historical Archive Zrenjanin
Title: Хроми Даба
Year: 1883
Author: Lendvai, Miklós
Place: Панчево
Title: Temes vármegye nemes családjai II.
Publish and print: Браћа Јовановић
kötet
Location:
Public Library Pancevo
Year: 1899
Place: Budapest
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: Lendvai, Miklós
Title: Temes vármegye nemes családjai III.
kötet
Year: 1905
Place: Temesvar
Author: Летић, Горгије (Letic, Gorgie)
Title: Шеста посланица на Божић: о вери
Year: 1908
Place: Велика Кикинда
Print: С. Миленковића
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Public Library Vrsac
Title: М. Љермонтова Јунак нашег доба (1)
Year: ?
Author: Либен Аугуст; превод П. Деспотовић Place: Панчево
(Lieben, August, translation P.
Publish and print: Браћа Јовановића
Despotovic)
Location: Public Library Pancevo
Title: Августа Либена Природопис: написан
по наставним начелима за народне
школе. Део 1, Зоологија
M
Year: 1874
Place: Панчево
Author: Макијавели, Николо (Machiavelli,
Publish and print: Наклада Књижаре Браће
Niccolo)
Јовановића (Штампарија Јовановића и
Title: Владалац Николе Макијавела / Превод
Павловића)
с талијанскога
Location: Public Library Pancevo
Year: 1881
Аuthor: Лукијан из Самосате; превод Јован Place: Панчево
Print: Наклада Књижаре браће Јовановића
Стејић (Lukijan from Samosata;
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
translation Jovan Stejic)
Zrenjanin
Title: Два разговора Лукијана Самоћанина
Year: 1884?
Author: Мамин-Сибирјак, Дмитриј
Place: Панчево
Наркисович (Mamin-Sibirjak, Dmitrij
Publish and print: Браћа Јовановић
Narkisovic)
Location: Public Library Pancevo
Title: Бура и Први студенти и Љотни
Year: 1890
Author: Љермонтов, Михаил Јурјевич;
Place: Вел. Кикинда
превео Ђорђе Поповић (Ljermontov,
Print: Накладна штампарија у Вел. Кикинди
Mihail Jurjevic; translation)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Autor: Мандровић Ђорђе (Mandrovic, Djordje)
Title: Одбрана православне цркве : према
критичким приметбама на наше
црквене књиге по Ђорђу Мандровићу /
од Александра Павловића
Year: 1874
Place: Велики Бечкерек
Print: штампано код Фр. Павла Плајца
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Manó Reich
Title: Magyar és Német Kereskedelmi levelezö
: felsö keresk. iskolák számára
Year: 1902
Place: Kiadja : Schulhof Károly
Könyvkereskedése Szegden
Print: Nagy-Becskereken : Magnold Lipót
Konyv-Zenemu es papir kereskedese
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: Марковић, Ердељан (Markovic,
Erdeljan)
Title: Прво коло прича
Year: 1896
Place: Вршац
Print: Милана Пeтка -Павловића
Location: Public Library Vrsac
Location: Public Library Vrsac
Author: Марковић, Никола (Markovic, Nikola)
Title: Сеоска намигуша
Year: 1881
Place: Вршац
Print: Марковићева књижара
Location: Public Library Vrsac
Author: Марковић, Светозар (Markovic,
Svetozar)
Title: Неколико чланака Светозара
Марковића
Year: 1871
Place: Панчево
Publish and print: Joвановић и Павловић
Location: Public Library Pancevo
Author: Маркс, Карл (Marx, Karl)
Title: Манифест Комунистичке партије: 1848
Year: 1871
Author: Марковић, Лаза (Markovic, Laza)
Place: Панчево
Title: Женидба и удадба: или како ће народ
Publish and print: Брзотиском Јовановића и
дођи до доброг подмлатка
Павловића
Year: 1913
Location: Public Library Pancevo
Place: Нови Сад
Print: Ђорђа Ивковића
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Матић, Андрија (Matic, Andrija)
Title: Топлота је извор животу на земљи
Year: 1895
Place: Нови Сад
Print: Браће М. Поповића
Location: Public Library Vrsac
Author: Михајловић, Евстатије (Mihajlovic,
Evstatije)
Title: Судбе народа србског
Year: 1883
Place: Велика Кикинда
Print: Штампарија Јована Радака
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
Zrenjanin
Author: Мебиус, Хермине; с немачког превео
Лаз. К. Мишковић (Mebius, Hermine,
Author: Михић, Вукан Ђехо (Mihic, Vukan
translation Laz. K. Miskovic)
Djeho)
Title: Из бабине младости
Title: Лов на мираз
Year: 1913
Year: 1904
Place: Велика Кикинда
Place: Вршац
Print: Штампарија Јована Радака
Print: Милана Петка -Павловића
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Location: Public Library Vrsac
Kikinda
Author: Мицкјевич, Адам; превод Стојан
Новаковић (Mickiewicz, Adam;
translation Stojan Novakovic)
Title: Гражина: приповетка литавска: с
биографијом песника
Year: 1886?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Mijatović, Čed. (Mijatovic, Ced.)
Title: Rajko od Rasine (pripovetka s kraja XVII
veka)
Year: ?
Place: Veliki Bečkerek
Publish and print: Izdanje Steve Kereševića,
štamparija Braće Has
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Миладиновић, Жарко (Miladinovic,
Zarko)
Title: Како се бирају посланици за српски
народни црквени сабор?
Year: 1902
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Place:Панчево
Print:Комисиона наклада Браће Јовановића
Location: Public Library Vrsac, Historical
Archive Zrenjanin
Author: Милаковић, Димитрије (Milakovic,
Dimitrije)
Title: Историја Црне Горе 1 - 4
Year: 1888
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo, Public
Library “Zarko Zrenjanin” (1)
Author: Милекер, Феликс (Mileker, Felix)
Title: Прошлост српско-православ.
владичанства вршачког
Year: 1891
Place: Нови Сад
Print: А. Пајевића
Location: Public Library Vrsac
Author: Milleker, Felix
Author: Милановић, Михајло (Milanovic,
Title: Geschichte der Kolonie Bazias
Mihajlo)
Year: 1908
Title: На Видов дан: позоришна игра у 1 чину Place: Fehértemplom
Year: 1895
Location: Historical Archive Zrenjanin
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Author: Милетић, Светозар (Miletic, Svetozar)
Location: Public Library Pancevo
Title: Настава у српском језику: за четврти
Author: Милекер, Срећко (Mileker, Srecko)
Title: Повесница слободне краљеве вароши
Вршца
Year:1886
разред основних школа
Year: 1881
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Print: Парна штампарија Јована Радака
Author: Милетић, Светозар (Miletic, Svetozar) Location: Public Library Vrsac
Title: Практичан поступак при настави у
рачуну: за први разред српске народне Author: Миртов, П. Л. (Mirtov, P. L.)
школе
Title: О народности
Year: 1877
Year: 1880
Place: Панчево
Place: У Вршцу
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Publish and print: Књижара С. Марковића(
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Штампарија удове Кирхнера у Вршцу)
Zrenjanin
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Author: Милиновић Јанковић, Ђура (Milinovic
Jankovic, Djura)
Title: Руменој зори на истоку и западу:зраци
њеног сунца
Year: 1898
Place: Вел. Кикинда
Print: Штампарија Јована Радака
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Zrenjanin
N, Nj – Н, Њ
Author: Nagy, Sándor K.
Title: A jobbágyság története Magyarországon
Year: 1891
Place: Nagy-Becskereken
Print: Pleitz per. pal Kőnyvnyomdája
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
Zrenjanin
Author: превод. Милутиновић, Милан
(translation Milutinovic, Milan)
Title: Последице лакомислености: приповетк
Author: Нанчић, Лаза (Nancic, Laza)
за младеж
Title: Рецимо и ми коју: одговор на броширу
Year: 1896
Политову
Place: Вeлика Кикинда
Year: 1887
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Ненадовић, Љуба (Nenadovic, Ljuba)
Title: Груда земље:алегорија у два призора:
за позорницу удесио Пера Данкулов
Year: 1908
Place: Вршац
Print: Петко
Location: Public Library Vrsac
писан 1840
Српској читаоници у Панчеву 5. јануара
1897
Year: 1840
Year: 1897
Place: Добрица
Place: Панчево - Земун
Location: Public Museum Zrenjanin
Publish and print: Штампарија Симе Пајића
Location: Public Library Pancevo
Author: Николић, Лазар (Nikolic, Lazar)
Author: Ненадовић, Љубомир (Nenadovic,
Ljubomir)
Title: O здравственим приликама у Панчеву:
Author: Ненадовић, Љубомир (Nenadovic,
(прилог монографији града Панчева)
Ljubomir)
Title: Кућевни лекар или најважнија упутства Year: 1891
Place: Панчево
при лечењу свију болести као и за
очување здравља / према приликама у Publish and print: Никола М. Косанић
којима српски народ живи а по
Location: Public Library Pancevo
најновијим медицинским делима и
своме вишегодишњем искуству
Author: Нешковић, Мита (Neskovic, Mita)
саставио Н. Сремац
Title: Аманет Српкињама
Year: 1880
Year: 1892
Place: Панчево
Place: Нови Сад
Publish and print:Браћа Јовановић
Print: Браће М. Попoвића
Location: Public Library Pancevo
Location: Public Library Vrsac
Author: Ненадовић, Љубомир (Nenadovic,
Ljubomir)
Title: Неколико мисли о нама и за нас:
предавање дра Љубе Ненадовића у
Author: Николић, Лазар (Nikolic, Lazar)
Title: Осмогласник Лазара Николића,
срп.нар.учитеља у Добрици, Банат :
Title: Славено = Сербска Граматика Лазара
Николића : 1841–1870.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Year: 1841
Place: Добрица
Location: Public Museum Zrenjanin
Print: Izdavačka knjižara M. Pavkov i Petrovića Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Обрадовић, Доситеј (Obradovic,
Dositej)
Author: Новић-Оточанин, Јоксим (NovicAuthor: Николић, Лазар (Nikolic, Lazar)
Otocanin, Joksim)
Title: Басне Доситеја Обрадовића. Св. 2
Title: Заостали учитељски списи Лазара
Title:
Посмрчад
Јоксима
Новића
Оточанина:
Year:
1896
Николића учитеља у Добрици у Банату
пјесме
још
не
издате:
Вучићевке
и
: (од 1833. год. – 1882. год.)
Place: У Београду
Обреновићке
Year: 1833
Year: 1880
Place: Добрица
Place: У Темишвару
Location: Public Museum Zrenjanin
Publish and print: Издање и штампа “
Народнога Гласника“
Author: Николић, Владимир (Nikolic,
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Vladimir)
Zrenjanin
Title: Лазар Николић : српски сликар и
књижевник
Year: 1890
O
Place: Земун
Print: Штампарија С. Пајић
Author: Обрадовић, Доситеј (Obradovic,
Location: Public Museum Zrenjanin
Dositej)
Title: Басне Доситеја Обрадовића. Св. 1
Author: Nović-Otočanin, Joksim
Year: 1895
Title: Moskovija velika krimska vojna ili rat
Rusije sa Evropom 1854. i 1855. godine Place: У Београду
Publish and print: Српска књижевна задруга
Year:?
(Државна штампарија Краљевине
Place: Veliki Bečkerek
Србије)
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Publish and print: Српска књижевна задруга Аuthor: Обрадовић, Доситеј (Obradovic,
(Државна штампарија Краљевине
Dositej)
Србије)
Title: Етика и морална философија :
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
проповеди и беседе Доситеја
Zrenjanin
Обрадовића
Year: 1883
Author: Обрадовић, Доситеј (Obradovic,
Place: Панчево
Dositej)
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Title: Дела Доситеја Обрадовића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Year: 1911
Zrenjanin
Place: Београд
Print: Државна штампарија Краљевине
Author: Обрадовић, Доситеј (Obradovic,
Србије
Dositej)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Title: МезимацЪ Г. Досіөеа Обрадовича :
Zrenjanin
ЧастЬ Втора Собранїя разныхЪ
НравоучителныхЪ Вещей вЪ ползу и
увеселенїе
Author: Обрадовић, Доситеј (Obradovic,
Year: 1818
Dositej)
Place: Будим
Title: Домаћа писма Доситеја Обрадовића
Print: ИзЪ Печатнě Кралěв. МадЬар.
Year: 1899
Свеучилища
Place: Београд- Загреб
Publish and print: Српска књижевна задруга Location: Public Museum Zrenjanin, Private
collection, Zrenjanin
(штампано у српској штампарији у
Загребу)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Обрадовић, Доситеј (Obradovic,
Dositej)
Title: Prvenac
Year: 1830
Place: Karlstadt
Publish and print: ?
Location: Private collection, Zrenjanin
Author: Обрадовић, Доситеј (Obradovic,
Dositej)
Title: Живот и прикљученија Димитрија
Обрадовића нареченога у калуђерству
Доситеја њим истим списат и издат 1 2
Year: 1893
Place: У Београду
Publish and print: Српска књижевна задруга,
штампано у Штампарији Краљевине
Србије
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Print: Pleitz per. pal Kőnyvnyomdája
Author: Огњановић, Илија (Ognjanovic, Ilija) Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Title: Занимљиве приче и белешке из живота
знаменитих Срба
Year: 1900
Author: Панчевачка штедионица (Pancevacka
stedionica)
Place: Загреб
Title:
Дванаести извештај о радњи
Print: Српска штампарија
Панчевачке
штедионице: за год. 1880.
Location: Public Library Vrsac
Year: 1881
Place: Панчево
Author: Ото, Лујза (Otto, Louise)
Publish and print: Браћа Јовановић
Title: Домаћи ђеније / прерадила и за
Location: Public Library Pancevo
Српкиње удесила Даница
Year: 1893
Place: Вел. Кикинда
Publish and print: Штампарија Стеве
Миленковића
Location: Public Library Pancevo
Author: Панчевачко српско црквено певачко
друштво (Pancevacko srpsko crkveno
pevacko drustvo)
Title: Други извештај о радњи и стању
Панчевачког српско-црквеног певачког
друштва: за време од 1. марта 1865. до
конца фебруара 1866.
P-П
Year: 1866?
Place: Панчево
Author: Paganel, Camille
Print: Књигопечатња А. Сибенхара
Title: Szkanderbég története vagy a törökök és Location: Public Library Pancevo
keresztények a tizenötödik században
Year: 1890
Author: Панчево. Магистрат (Pancevo.
Place: Nagy-becskereken
Magistrat)
Title: Pancsova th. városának 1892. évi
költségvetése = Präliminare der mit
Jurisdictionsrecht bekleideten Stadt
Pancsova pro 1892. = Предрачун
муниципалне вароши Панчева за
годину 1892.
Year: 1891
Place: Pancsova
Publish and print: C. Wittigschlager
Location: Public Library Pancevo
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Title: Златоустове беседе / написао по
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
јеванђељу Александар Павловић парох
Zrenjanin
самошки
Year: 1882
Author: Павловић Јован (Pavlovic, Jovan)
Place: Панчево
Title: Мала српска граматика: за српске
Print: Штампарија Браће Јовановића
народне школе / по Даничићу саставио
Јован Павловић
Location: Private collection, Zrenjanin
Year: 1875
Place: Панчево
Author: Павловић, Александар (Pavlovic,
Aleksandar)
Publish and print: Браћа Јовановић
Title: Житије Христово / написао по
Location: Public Library Pancevo
јеванђељу Александар Павловић парох
самошки
Year: 1882
Place: Панчево
Author: Pančevo. Skupština opštine (Pancevo. Print: Штампарија Браће Јовановића
Municipality)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Title: Pancsova th. város szabályrendelete az
Zrenjanin
elöfogati szolgálmányokról
Year: 1892
Author: Павловић, Александар (Pavlovic,
Place: Pancsova
Aleksandar)
Publish and print: Nyomatott Wittigschlager
Title: Житије Св. Великомученика Димитрија
Location: Public Library Pancevo
/ написао по црквеним изворима
Александар Павловић парох самошки
Year: 1882
Author: Павловић, Александар (Pavlovic,
Place: Панчево
Aleksandar)
Print: Штампарија Браће Јовановића
Author: Панчево. Магистрат (Pancevo.
Magistrat)
Title: Прве модификације и измене
предложене од стране одбора
изасланог из гл. Скупштине држане
5/17. септембра 1890. Решењем 128 у
ствари ревизије вар. организационих
правила
Year: 1890
Place: Панчево
Publish and print: Штампарија Браће
Јовановића
Location: Public Library Pancevo
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Павловић, Милан Петко (Pavlovic,
Milan Petko)
Title: Неувели венац Мили Докић рођ.
Кумановића
Year: 1917
Place: Вршац
Print: Милана Петка Павловића
Location: Public Library Vrsac
Author: Петровић, М. (Petrovic, M.)
Title: Из природе: сабрани списи М.
Петровића
Year: 1888
Place: У Вел. Кикинди
Print: Издање Накладне Штампарије
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Пеичић, Константин (Peicic,
Konstantin)
Title: Извештай о споменику Теодора
Павловића новинара и списателя
србског
Year: 1866?
Place: Панчев
Publish and print: Печатня А. Сибенхара
Location: Public Library Pancevo
Author: Петровић, Мита (Petrovic, Mita)
Title: Девојачки свет: књига за одрасле
девојке
Year: 1871
Place: Панчево
Publish and print: Јовановић и Павловић
Location: Public Library Pancevo
Author: Петровић, М. (Petrovic, M.)
Title: Из природе : сабрани списи. I књига
Year: 1888
Place: Велика Кикинда
Print: Накладна штампарија
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Author: Петровић, Мита (petrovic, Mita)
Title: Kако се негује свилена буба
Year: 1887
Place: Нови Сад
Publish and print: Матица српска (штампарија
А. Пајевића)
Location: Public Library Pancevo
Author: Петровић, Мита (Petrovic, Mita)
Title: Хемија за средње школе: (Са више
слика) /по Прокопу Прохазки и
другима написао М. Петровић
Year: 1883
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Place: Панчево
Publish and print: Накладом Књижаре Браће Author: Петровић, Мита (Petrovic, Mita)
Јовановића
Title: Основи физике: за више разреде
Location: Public Library Pancevo
народних школа, више девојачке
школе и сродне заводе: (са 47 слика)
Year: 1876/1885
Author: Петровић, Мита (Petrovic, Mita)
Title: Наука о геометријским облицима: за Place: Панчево
употребљавање у школи
Publish and print: Браћа Јовановић
Year: 1888
Location: Public Library Pancevo
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Author: Петровић, Мита (Petrovic, Mita)
Location: Public Library Pancevo
Title: Свиларство (са више слика)
Year: 1884
Author: Петровић, Мита (Petrovic, Mita)
Place: Панчево
Title: Нове мере у Аустро-Угарској
Print: Наклада Књижаре браће Јовановића
Year: 1873
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Петровић, Мита (Petrovic, Mita)
Title: О муњи и грому
Year: 1886
Place: Нови Сад
Publish and print: Штампарија А. Пајевића
Location: Public Library Pancevo
Author: Петровић Његош, Петар (Petrovic
Njegos, Petar)
Title: Дјела Петра II Петровића Његоша
Year: 1885
Place: Панчево
Publish and print: Наклада књижаре Браће
Јовановића
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Public Library Pancevo
Author: Петровић Његош, Петар (Petrovic
Njegos, Petar)
Title: Горски вијенац: Историјско збитије
при почетку XVIII вијека
Year: 1896
Place: Панчево
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin, Public Library Pancevo
Author: Петровић Његош, Петар (Petrovic
Njegos, Petar)
Title: Лажни цар Шћепан Мали: историјско
збитије XVIII. вијека
Year: 1881?
Place: Панчево
Publish and print: Наклада књижаре Браће
Јовановића
Location: Public Library Pancevo
Author: Петровић Његош, Петар (Petrovic
Njegos, Petar)
Title: Луча микрокозма
Year: ?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Петровић Његош, Петар (Petrovic
Njegos, Petar)
Title: Пустињак цетински/скупљене песме
владике црногорскога Петра II
Петровића Његоша
Year: 18??
Place: Панчево
Print: Наклада Књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Петровић Његош, Петар (Petrovic
NJegos, Petar)
Title: Слободијада: епски спјев у десет
пјесама
Year: ?
Place: Панчево
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Полит-Десанчић, Михаило (PolitDesancic, Mihailo)
Title: Бранивој кнез Захумски: хисторијска
драма у пет радња; (Вереница
Црногорка: новела)
Year: 1868
Place: Нови Сад
Print: Брзотиском Игњата Фукса
Location: Public Library Pancevo
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Полит-Десанчић, Михаило (PolitAuthor: Поповић, Ђока П. (Popovic, Djoka P.) Location: Public Library Pancevo
Desancic, Mihailo)
Title: Бела Црква : некад и сад : са особитим
Title: Све досадање беседе дра Мих. Политаобзиром на њено српско становништво Author: Поповић, Јован (Popovic, Jovan)
Десанчића са повесничким цртама из Year: 1905
Title: Мађарски буквар: за српске основне
српске политичке борбе. Део II, Од
Place: Панчево
школе у Угарској = Kakujay Magyar
год. 1883-1898
nyelvegyakorló és olvasókönyve…. Део 1
Print and publish: Косанићева Штампарија,
Year: 1899
/ Szerb iskolák számára átdolgozta
1905
Place: Нови Сад
Popovits
J.
Location: Historical Archive Zrenjanin, Public
Print: Штампарија Српске књижаре Браће М.
Library Vrsac
Поповића
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: Поповић, Ђорђе (Popovic, Djordje)
Author: Попа из Чоке (Priest from Coka)
Title: Православни црквени календар
Year: 1894
Place: Велика Кикинда
Print and publish: ?
Location: Private collection, Zrenjanin
Title: Речник српскога и немачкога
језика/саставио Ђорђе Поповић: II
српско-немачки део
Year: 1881
Place: Панчево
Print: Наклада књижаре Браће Јовановић
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin, Private collection, Zrenjanin
Author: Поповић, Димитриј (Popovic, Dimitrij)
Author: Поповић, Јован (Popovic, Jovan)
Title: Катавасија
Title: Кратак наук маџарског језика. Део 3,
Year: 1892
Читанка с малим речником; по
Place: Панчево
Шамарјаију удесио Јован Поповић
Print and publish: ?
Year: 1878
Location: Private collection, Zrenjanin
Place: Панчево
Print: Браћа Јовановић
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Year: 1882
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Title: Даворје Јована Стерије Поповића/ са
отвореним писмом Јована Ристића
Year: 1881?
Place: Панчево
Print: Накладом Књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin, Public Library Pancevo,
Private collection, Zrenjanin
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Title: Јована С. Поповића Бој на Косову или
Милан Топлица и Зорајида (1) -2
Year: 1888?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Title: Јована С. Поповића Бој на Косову или
Милан Топлица и Зорајида 3
Year: 1888?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Title: Јована С. Поповића Милобруке
Year: 1890?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Title: Јована С. Поповића Милош Обилић:
јуначко позориште у пет дејства
Year: 1887?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Title: Јована С. Поповића Наод Симеон или
Несрећно супруштво: трагедија у пет
дејства: по народној песми сачињена
Year: 1887?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Public Library Pancevo
Print: Накладом Књижаре Браће Јовановића Place: Панчево
Location: Public Library Pancevo
Publish and print: Браћа Јовановић
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Location: Public Library Pancevo
Jovan Sterija)
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Title: Јована С. Поповића Покондирена
Jovan Sterija)
тиква: весело позориште у три дејства Title: Јована С. Поповића Роман без романа:
Year: ?
шаљиви роман. (Део 1.) – (Део 2.)
Place: Панчево
Year: 1889?
Publish and print: Браћа Јовановић
Place: Панчево
Location: Public Library Pancevo
Print: Накладом Књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Title: Јована С. Поповића Роман без романа:
Jovan Sterija)
шаљиви роман
Title: Јована С. Поповића Сан Краљевића
Year: 18??
Марка: алегорија у три одељења
Place: Панчево
Year: 1888?
Print: Накладом Књижаре Браће Јовановића Place: Панчево
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Publish and print: Браћа Јовановић
Zrenjanin
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Jovan Sterija)
Title: Јована С. Поповића Роман без романа: Title: Јована С. Поповића Светислав и
шаљиви роман. (Део 1.)
Милева: жалосно позорје у четири
Year: 18??
дејства
Place: Панчево
Year: ?
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Title: Јована С. Поповића Тврдица или Кир
Јања: шаљиво позорје у три дејства
Year: ?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Title: Јована С. Поповића Женидба и удадба:
Jovan Sterija)
позориштни одломци у три одељења
Title: Ј. С. Поповића Скендербег: позорје у
Year: ?
пет дејства
Place: Панчево
Year: 1890?
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Title: Јована С. Поповића Владислав:
жалосна игра у пет дејства
Year: 1886?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Title: Јована С. Поповића Живот и витешка
војевања славног кнеза епирскога
Ђорђа Кастриота Скендербега
Year: 1889?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Title: Јована С. Поповића Зла жена: весело
позориште у три дејства
Year: 1885?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Јован Стерија (Popovic,
Jovan Sterija)
Title: Ј. С. Поповића Aјдуци: позорје у пет
дејства
Year: 1885?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Марио (Popovic, Mario)
Title: Сузе на гробу Ђорђа Николајевића
Year: 1896
Place: Вршац
Print: Српска штампарија Милана Петка Павловића
Location: Public Library Vrsac
Author: Поповић, Мита (Popovic, Mita)
Title: Манастирске пустахије
Year: 1893
Place: Вршац
Print: Косановићева штампарија
Location: Public Library Vrsac
Author: Поповић, Мита (Popovic, Mita)
Title: Одабране песме Мите Поповића
Year: 1874
Place: Панчево
Print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић, Панта (Popovic, Panta)
Title: Неста блага, неста пријатеља:
приповетка из народног живота
Year: 1871
Place: Паанчево
Publish and print: У комисији код Јовановића
и Павловића
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповић-Шапчанин, Милорад
(Popovic-Sapcanin, Milorad)
Title: Приповетке Милорада Шапчанина. Књ.
1.
Year: 1877
Place: У Панчеву
Print: Накладом књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Popovits, Jovan
Title: Мађарски буквар : за српске основне
школе у Угарској. Део 2 = Kakujay
magyar nyelvgyakorló és olvasókönyve
Year: 1881
Place: Панчево
Print: Наклада књижаре браће Јовановића
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
Zrenjanin
Location: Public Library Pancevo
Author: Поповски, Јован (Popovski, Jovan)
Title: Ђачки погреб
Year: 1897
Place: Вршац
Print: Милана Петка -Павловића
Location: Public Library Vrsac
R- Р
Author: Radić, Đorđe (rođeni Bečkerečanin)
Title: Đubre i đubrenje
Year: 1907
Place: Beograd
Publish and print: Izdanje Srpskog
Author: Премареј, Жил де; превод Ј.
Poljoprivrednog društva i štamparija
Ђорђевић (Premarej, Zil de; translation
Dositije Obradović
J. Djordjevic)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Title: Доктор Робин: шаљива игра у I чину
Zrenjanin
Year: 1884?
Place: Панчево
Author: Радић, Ђорђе (Radic, Djordje)
Publish and print: Браћа Јовановић
Title: Мала земљодејска читанка: за српске
народне школе
Location: Public Library Pancevo
Year: 1876/1885
Place: Панчево
Author: Пузинина, Гаврило К. (Puzinina,
Publish and print: Браћа Јовановић
Gavrilo K.)
Title: Јадвига: историјски драмат из XIV.
Location: Public Library Pancevo
столећа: у пет чинова
Year: 1881
Author: Радић, Ђорђе (Radic, Djordje)
Place: Панчево
Title: Наше отровне змије и биљке (са
Publish and print: Браћа Јовановић
гљивама)
Year: 1909
Place: Београд
Publish and print: Задужбина И. М. Коларца,
Нова штампарија „Давидовић“
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Димитријевића
Location: Public Library Vrsac
Author: Радић, Ђорђе (Radic, Djordje)
Title: Повртарство за школу и народ: са 5
табала бојадисаних слика и 174
дрвореза у слогу
Year: 1878
Place: Панчево
Print: Штампарија браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Радић, Емилијан (Radic, Emilian)
Title: Посланица српској националнолибералној странци у угарским
земљама
Year: 1882
Place: Нови Сад
Print: А. Пајебића
Location: Public Library Vrsac
Author: Радић, Ђорђе (Radic, Djordje)
Title: Све о пшеници
Year: 1871
Place: У Београду
Print: У државној штампарији
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Радић, Емилијан (Radic, Emilian)
Title: О бракоразводним узроцима
православне цркве:писмо
Year: 1884
Place: Нови Сад
Print: парна штампарија Николе
Author: Радић, Емилијан (Radic, Emilijan)
Title: Успомене из ђачког живота
Year: 1885
Place: Вршац
Print: Ветл и Веронић
Location: Public Library Vrsac
Author: Радонић, Новак (Radonic, Novak)
Title: Молска мудровања Новака
Радонића:која су више година у разним
листовима под знаком “Н.” излазила: с
додатком неколико приповетчица. Књ.
1
Year: 1878
Place: У Н. Саду
Print: Штампарија А. Пајевића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Радонић, Новак (Radonic, Novak)
Title: Молска мудровања Новака Радонића:
која су више година у разним
листовима под назнаком “Н.”
излазила: с додатком неколико
приповетчица. Књ. 2
Year: 1878
Place: У Н. Саду
Print: Штампарија А. Пајевића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Радовић, Димитрије (Radovic,
Dimitrije)
Title: Синовац : оригинални роман
Year: 1894
Place: Вршaц
Print: Кoсановићева штампарија
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: Радовић, Димитрије (Radovic,
Dimitrije)
Title: Синовац:оригиналан роман
Year: 1907
Place: Вршац
Print: Милана Петка-павловића
Location: Public Library Vrsac
Аuthor: Радуловић, Петар (Radulovic, Petar)
Title:Дидактика и методика за учитеље и
учитељске приправнике као и за све
који се школом баве
Year: 1891
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Радуловић, Петар (Radulovic, Petar)
Title: Логика: за школе и самоуке нарочито
за учитеље
Year: 1893
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Рајић, Јован (Rajic, Jovan)
Title: Бој змаја са орлови
Year: 1884?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Рајић, Јован (превод) (Rajic, Jovan
translation)
Title: Бранковићи
Year: 1887?
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Рајић, Јован (Rajic, Jovan)
Title: Бранковићи 2
Year: 1887?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Рајић, Јован (Rajic, Jovan)
Title: Бранковићи 3
Year: 1887?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Рајић, Јован (Rajic, Jovan)
Title: Бранковићи 4
Year: 1887?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Рајић, Јован (Rajic, Jovan)
Title: Историја катихизма православних
Србаља у цесарским државама /
написао Јован Рајић: превод из
црквено-словенског рукописа
Year: 1884?
Place: Панчево
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin, Public Library Pancevo
Author: Рајић, Јован (Rajic, Jovan)
Title: Мрњавчевићи и Грбљановићи. (1)
Year: 1886?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Рајић, Јован (Rajic, Jovan)
Title: Немањићи Јована Рајића: превод са
црквено-словенскога из Српске
историје 1-4
Year: 1885?
Place: Панчево
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin, (2-4) Public Library Pancevo
Author: Ranke, Leopold von, fordította
Mihályffy Gyula
Title: Szerbia és Törökország a
tizenkilenczedik században
Year: 1890
Place: Nagy-Becskereken
Print: F. P. Pleitz
Location: Public Museum Zrenjanin
Аuthor: Реклам, Карл Хајнрих; превео
Димитрије Јосић (Reclam, Karl
Heinrich; translation Dimitrije Josic)
Title: Карла Реклама Наука о чувању
здравља: за школе
Year: 1878
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Ренан, Ернест (Renan, Ernest)
Title: Живот Исусов
Year: 1873
Place: Панчево
Print: Накладом штампарије Јовановића и
Павловића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Print: Pleitz fer pál kőnyvnyomdája
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
Zrenjanin
Author: Ристић, Јован (Ristic, Jovan)
Author: Руварац, Д. (Ruvarac, D.)
Title: Дела Јована Ристића (Бечкеречанина)
Year: 1911
Place: У Ср. Карловцима
Print: Српска манастирска штампарија
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Ристић, Коста, Васа Лончарски
(Ristic, Kosta, Vasa Loncarski)
Title: Српск народн приповтке
Year: 1891
Place: Нови Сад
Print: Српска књижара и штампарија баће М.
Поповића
Location: Public Library Vrsac
Author: Risztics, János
Title: Szerbia külügyi viszonyai az újabb
időben. 2. köt., 1860-1868
Year: 1892
Place: Nagy-Becskereken
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Title: Опис српских фрушкогорских
манастира од 1753. године
Year: 1905
Place: Сремски Карловци
Print: Српска манастирска штампарија
Location: Public Library Vrsac
Year: 1914
Place: Сремски Карловци
Print: Српска манастирска штампарија
Location: Public Library Vrsac
Author: Руварац, Д. (Ruvarac, D.)
Title: Врховно жупанство Исидора Николића
Author: Руварац, Д. (Ruvarac, D.)
србоградског
Title: Предговор уз књигу врховно жупанство Year: 1911
Исидора Николића
Place: Сремски Карловци
Year: 1911
Print: Српска манастирска штампарија
Place: Сремски Карловци
Location: Public Library Vrsac
Print: Српска манастирска штампарија
Location: Public Library Vrsac
Author: Руварац, Коста (Ruvarac, Kosta)
Author: Руварац, Д. (Ruvarac, D.)
Title: Темишварска епархија од њена
постанка до 1758. године
Year: 1914
Place: Сремски Карловци
Print: Српска манастирска штампарија
Location: Public Library Vrsac
Author: Руварац, Д. (Ruvarac, D.)
Title: Темишварски српски народни сабор
1790. године
Title: Карловачки ђак: приповетка
Year: 1885?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
S, Š – С, Ш
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Sandić, Aleksandar (Sandic,
Aleksandar)
Title: Brat bratu – Srbin Hrvatu
Year: 1899
Place: U Spljetu
Print: Spljetska Društvena Štamparija (G.
Laghi)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Сандић, Александар (Sandic,
Aleksandar)
Title: Деспот – Ђорђе Бранковић, сужањ у
Хебу
Year: 1872
Place: У Новоме Саду
Print: Српска народна задружна штампарија
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Милетића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Place: Нови Сад
Print: Српска књижара Браће М. Поповића
Location: Public Library Vrsac
Author: Сандић, Александар (Sandic,
Aleksandar)
Title: Рузмарин и мирта у Венце венчане :
легенда сватовска – црногорска 1899
Year: 1899
Place: Нови Сад
Publish and print: Браће М. Поповића
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: Schwicker, John. Henr.
Title: Geschichte des Temeser Banats
Year: 1861
Author: Sandić, Alexander
Title: Rosmarin und Myrte in Hochzeitskränzen:
montenegrinische hochzeitslegende
Year: 1901
Place: Neusatz
Print: Serbische Buchdruckerei Dr. Svet.
Miletić
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Сандић, Александар (Sandic,
Aleksandar)
Title: Помен триест-годишњи по самрти Вуку
Стефановићу Караџићу
Author: Савић, Милан (Savic, Milan)
Year: 1894
Title: Из прошлих дана: слике, цртежи,
Place: У Новом Саду
приче
Print: Српска штампарија дра Светозара
Year: 1902
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Place: Grosz-Becskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Year: 1880
Place: Панчево
Publish and print: Штампарија Драгутина
Витглшлагера
Location: Public Library Pancevo
Title: Az osztrák birodalom története. 3. köt. /
Smets Mór után forditotta Répászky
Tivadar
Year:
1892
Author: Сервантес, Мигел де Сааведра;
Place: Nagy-becskereken
превод Ђорђе Поповић (Cervantes,
Miguel de Saavedra; translation Djordje
Print: Pleitz fer. Pál könyvnyomdája
Popovic)
Location:
Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Author: Smets, Mór
Title: Енглеска Шпањолкиња
Zrenjanin
Title: Az osztrák birodalom története. [1. köt.]
Year: 1885?
/ Smets Mór után forditotta Répászky
Place: Панчево
Tivadar
Publish and print: Браћа Јовановић
Year: 1891
Location: Public Library Pancevo
Place: Nagy-becskereken
Print: Pleitz fer. Pál könyvnyomdája
Author: Сиглигети, Еде (Szigligeti, Ede)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Title: Мамица: шаљива игра у три чина /
написао Е. Сиглигети; по мађарском за
српску позорницу удесио А. Хаџић
Author: Smets, Mór
Year: 1885?
Title: Az osztrák birodalom története. 2. köt. /
Place: Панчево
Smets Mór után forditotta Répászky
Tivadar
Publish and print: Браћа Јовановић
Year:
1891
Location: Public Library Pancevo
Place: Nagy-becskereken
Print: Pleitz fer. Pál könyvnyomdája
Author: Сиротињска заклада (Панчево)
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
(Sirotinjska zaklada (Pancevo))
Zrenjanin
Тitle: Основа уредбе односно управе
Сиротињске закладе сл. краљ. вароши
Панчева
Author: Smets, Mór
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Somfai, János
Title: Évkőnyve 1908
Year: 1908
Place: Nagybecskerek
Print: Kiadja a Torontálvármegyei magyar
kőzmüvelődesi egyesület
nagybecskereken
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Somfai, János
Title: Forradalom
Year: 1906
Place: Nagybecskerek
Print: Pleitz fer. Pál Kőnyvnyomdai Müintézet
kiadása
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Somfai, János
Title: Két Világ
Year: 1913
Place: Nagybecskerek
Print: Pleitz fer. Pál könyvnyomdája
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Somfai, János
Title: Negyedszázad 1885-1910 a
Torontálvármegyei Magyar
kőzmüvelődási egyesület Emlékkőnyve
főnállásának negyedszázados évforulója
alkalmából
Year: 1910.
Place: Nagybecskerek
Print: A Torontálvármegyei Magyar
kőzmüvelődési egyesület
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Сремац, Стеван (Sremac, Stevan)
Title: Човекова трагедија или Бал у Елемиру
Year: 1907
Place: Београд
Print: Штампарија Краљевине Србије
Location: Public Library Vrsac
Author: Српско црквено певачко друштво
(Serbian Church Singing Company)
Title: Извештај о раду и стању панчевачког
Српског црквеног певачког друштва за
време од почетка 1879. до краја 1896.
године: година XVI-XXXIII
Year: 1898
Place: Панчево
Publish and print: Штампарија Браће
Јовановића
Location: Public Library Pancevo
Author: Српска православна црквена општина
(Serbian Ortodox Church Municipality)
Title: Извештај о раду и стању панчевачке
Српске православне црквене општине:
за год. 1889./подноси Црквен одбор
Главној скупштини сазваној за 30.
Април 1889.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Year: 1890
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Place: Панчево
Publish and print: Штампарија Браће
Јовановића
Location: Public Library Pancevo
Place: Панчево
Print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Vrsac
Author: Stassik, Ferenc
Author:
Стам,
Фердинанд
(Stam,
Ferdinand)
Author: Српска виша девојачка школа
Title: A volt határövidéki házközösségek
Title: Наша земља: читанка за народ. Св. 1 Year: 1900
(Панчево) (Serbian High Girl School
/по Стаму; посрбио Стеван В. Поповић Place: Nagy-Becskerek
(Pancevo))
Title: Извештај о Српској вишој девојачкој
Year: 1871
школи у Панчеву на крају њене
Place: Панчево
двадесет и пете а школске 1894/95.
Publish and print: Наклада Јовановића и
године: година IX. / спремио Светозар
Павловића
Дамјановић
Location: Public Library Pancevo
Year: 1895
Place: Панчево
Author: Стаматовић, Аврам
Publish and print: Српска виша девојачка
школа (Штампарија Браће Јовановића) Title: Земљопис српске земље и Балканског
полуострва : за ученике IV разреда
Location: Public Library Pancevo
основ. школа
Author: Српска виша девојачка школа
(Панчево) (Serbian High Girl School
(Pancevo))
Title: Извештај о Српској вишој девојачкој
школи у Панчеву на крају њене
двадесет и пете а школске 1898-99.
године: година XIII. / спремио Јован
Поповић
Year: 1899
Year: 1891
Place: Ниш
Print: Штампарија Ж. Радовановића
Location: Municipal Library of Kovacica
Author: Стари Саборлија (Stari Saborlija)
Title: Доле образину г. Др Емилијане Радићу
Year: 1883
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Print: Pleitz Fer. Pál Kiaddása
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: Стефановић Вршчанин, Милан
(Stefanovic Vrscanin, Milan)
Title: Црте из живота
Year: 1895
Place: Београд
Print: Косановића
Location: Public Library Vrsac
Author: Elmondta: Steuer, György Dr.
Title: Föispáni székfoglaló beszéd
Year: 1917
Place: Torontálvármegye
Location: Historical Archive Zrenjanin
Place: Будим
Publish and print: Кр. Угар. Свеучилиште
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Author: Стојадиновић, Стеван К.
(Stojadinovic, Stevan K.)
Title: Основи угарске отачаствене
повеснице: за народну основну школу
Year: 1880
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Свјетла, Каролина (Svjetla, Karolina)
Title: Крај и почетак
Year: 1884?
Place: Панчево
Author: Стојачковић, Александaр
Publish and print: Браћа Јовановић
(Stojackovic, Aleksandar)
Title: Питање Великокикиндског диштрикта Location: Public Library Pancevo
са државноправног гледишта :
повластице које му служе за основ, и Author: Свјетла, Каролина (Svjetla, Karolina)
исторично-правничка расправа о
Title: На криву путу
питању идкупа његови такозвани
Year: 1886?
иберландски земаља и регуларни
Place: Панчево
права
Publish and print: Браћа Јовановић
Year: 1868
Location: Public Library Pancevo
Author: Szabó, Ferencz
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Title: Európa története : a Franczia forradalom Author: Szigethy, Vilmos Sz.
kezdetétöl a Bécsi congressusig : 1789- Title: A trubadur: a királykisasszonynak
1815. 1. köt.
Year: 1900
Year: 18??
Place: Nagy-Becskerek
Place: Nagy-Becskereken
Print: Pleitz fer. pál. Kiadása
Print: Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Zrenjanin
Author: Шајић, Лазар (Sajic, Lazar)
Author: Szabó, Ferencz
Title: Стриц и синовац у светском рату год.
Title: Európa története : a Franczia forradalom
1914-1918: ратне песме
kezdetétöl a Bécsi congressusig : 1789- Year: 1918
1815. 2. köt.
Place: Вршац
Year: 18??
Print: Милана Петка Павловића и сина
Place: Nagy-Becskereken
Location: Public Library Vrsac
Print: Pleitz Fer. Pál könyvnyomdája
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Author: Шекспир, Виљем (Shakespeare,
Zrenjanin
William)
Title: Млетачки трговац: позоришна игра у 5
Author: Szentkláray, Jenő
чинова / написао В. Шекспир; превео
Title: Gróf Niczky Kristóf
Јован Петровић; за српску позорницу
Year: 1885
удесио А. Хаџић
Place: Pozsony/ Budapest
Year: 1885?
Print: Kiadja stampfel Karoly
Place: Панчево
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Publish and print: Браћа Јовановић
Zrenjanin
Location: Public Library Pancevo
Author: Шилер, Фридрих (Schiller, Friedrich)
Title: Марија Стјуартка: жалосна игра у пет
радња / од В. Шилера; превео Спиро
Димитријевић Которанин
Year: 1887?
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Шулц, Ф. (Shulz, F.)
Title: Како је постала престава о души
Year: 1881
Place: Вршац
Print: Ветла и Веронића
Location: Public Library Vrsac
T
Author: Teodorović, Svetozar
Title: Zdravko i Grozda
Year: ? (cena 80 filera)
Place: Veliki Bečkerek
Publish and print: izdanje Đorđa Ćirića
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Thim, József Dr.
Title: A szerbek történeteA legrégibb kortól
1848-ig
Year: 1892
Place: Nagybecskerek
Location: Historical Archive Zrenjanin
Author: Тихи посматрач (Tihi posmatrac –
Quiet Observer)
Title: Други брак свештеника
Year: 1913
Place: Вршац
Print: М. Петка-Павловића и Сина
Location: Public Library Vrsac
Author: Тихонов, Влад., с руског превео
Милан Петровић (Tihonov, Vlad.,
translation Milan Petrovic)
Title: Све сестрице минђушице : сцене у два
чина
Year: 1889
Place: Велика Кикинда
Print: Накладна шампарија
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Бој на Косову – Сеоба Срба – Црна Гора
Year: 1908
Place: Нови Сад
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac, Public Library
„Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Чича Станко
Year:1897
Place:Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac, Public Library
“Zarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Грађа за нов радикални програм
Year: 1918
Place: Нови Сад
Print: Супек и Јовановић
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Хоћемо ли у социјалисте?
Year: 1904
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Хоћeмо ли на ђаволску страну? :
посвећно Новосађанима
Year: /
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title:Има ли помоћи нашим занатлијама?
Year: 1898
Place: Нови Сад
Print: Српска књижара браћe М. Поповића
Location: Public Library Vrsac, Public Library
„Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Избор и право мањине
Year: 1905
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Један надслогабиров
Year: 1905
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Јесмо ли на добром путу?
Year: 1906
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
питање
Year: 1909
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Како смо бирали патријархе кроз 200
година?
Year: 1908
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Како да делимо земљу?
Year: ?
Place: Нови Сад
Print: Карџић
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Лаже и паралаже
Year: 1908
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јашa (Tomic, Jasa)
Title: Како се зовемо?: српско и хрватско
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Лепа књижевност и уметност
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Year: 1918
Place: Нови Сад
Print: Супек и Јовановић
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Мајски сабор: 1902 године
Year: 1902
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић Јашa(Tomic, Jasa)
Title: На прелому
Year: 1905
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Наша нова држава у колевци
Year: 1918
Place: Нови Сад
Print: Супек и Јовановића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Назарени:роман
Year: 1896
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author:Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Несавремена и савремена историја
Year: 1910
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Нова манастирска уредба за српску
православну карловачку митрополију
Year: 1908
Place: Нови Сад
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: О узроцима злочина
Year: 1896
Place: Нови Сaд
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac, Public Library
„Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Паметно „Назаренство“: политичкоекономска студија
Year: 1897
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac, Public Library
„Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Year: 1886
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Парница против српских манастира
Year: 1905
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Песме
Year: 1896
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Политички атентат изведен од „Стране
Title: Парница против Jаше Томића уредника
српских нотабилитета“ против „Српске
„Заставе“ пред будимпештанском
народне слободоумне странке“ у Вел.
поротом
Киинди 1. априла 1884.
Year: 1884
Place: Нови Сад
Print: А. Пајевића
Location: Public Library Vrsac, Public Library
„Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Политичко стање Срба у Угарској:
издање „Самоуправе“
Year: 1881
Place: Београд
Print: Задруге штампарских радника
Location: Public Library Vrsac, Public Museum
Zrenjanin
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Пореза и исправљање катастра
Year: 1909
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: После пет стотина година: расматрања
о Косовској битци и пропасти царства
српског
Year: 1889
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac, Public Library
„Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Author: Томић, Јаша, Ђорђе Красојевић
(Tomic, Jasa, Djordje Krasojevic)
Title: Рат на Косову и старој Србији 1912.
године
Title: Рат у српској народној црквеној
автономији
Year: 1913
Place: Нови Сад
Print: Електрична штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac, Public Library
„Zarko Zrenjanin“, Zrenjanin
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Рат у Албанији и под Скадром: 1912
Year: 1913
Place: Нови Сад
Print: Електрична штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Рат у Маћедонији Старој Србији
Year: 1914
Place: Нови Сад
Print: Електрична штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Year: 1914
Print: Софија Супек (Штампарија “Супек и
Јовановић” у Новом Саду)
Place: Нови Сaд
Location:
Public Library Vrsac, Public Library
Print: Електрична штампарија дра Светозара
„Zarko
Zrenjanin“, Zrenjanin
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Шта је било и шта ће бити?
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Year: 1905
Title: Реч нашој браћи у Србији
Place: Нови Сад
Year: 1907
Print: Српска штампарија дра Светозара
Place: Нови Сад
Милетића
Print: Српска штампарија дра Светозара
Location: Public Library Vrsac
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Сабор јунак од мегдана:1906-1907
Year: 1907
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Трулеж: роман
Year: 1880/1898
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac, Private
collection, Zrenjanin
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Шта је била жена и шта ће бити?
Year: 1918
Place: Нови Сад
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: У чему је наша автономна борба?
Year: 1910
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: У чему је ствар?
Year: 1901/1902
Place: Нови Сaд
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Велеиздајничка парница у Загребу
Year: 1909
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Вођа кроз изборе: на догледу нашег
Народно-црквеног сабора
Year: 1897
Place: У Новом Саду
Print: Српска штампарија Светозара
Милетића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin, Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Земљорадничка сиротиња у Угарској
Year: 1897
Place: Београд
Print: Парна радикална штампарија
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Јаша (Tomic, Jasa)
Title: Жена и њено право
Year: 1909
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Author: Томић, Милица (Tomic, Milica)
Title: Извртање није – светлост: одговор г.
М. Димитријевићу
Year: 1886
Place: Нови Сад
Print: Српска штампарија дра Светозара
Милетића
Location: Public Library Vrsac
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Tomits, Jasa
Title: Rede Über die Steuerreform
Title: Végtárgyalás az ujvidéki kir. Tőrvényszék U - У
Year: 1909
előtt
Place: Nagybecskerek
Year: 1890
Author: Újhegyi, Béla
Place: Ujvidék
Title: Budavár keletkezése és hadtörténelmi
Print: Dr. Miletits Szvetozár szerb
multja : adalékul a hazai történelemhez
kőnyvnyomda kiadásában
Year: 1892
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
Place: Temesvár
Zrenjanin
Print: nyomatott a csanád-egyházmegyei
Author: Тубић, В. (Tubic, V.)
Title: Теорија прозаичког писања
Year: 1888
Place: Велика Кикинда
Print: Штампарија Јована Радака
Location: Public Library „Jovan Popovic“,
Kikinda
könyvsajtón
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
V, W - В
Author: Vámbéry, Ármin
Title: Régi Magyar utazók Európában: 1532Author: Тургењев, Иван (Turgenjev, Ivan)
1770
Title: Привиђења. приповетка Ивана
Year: 1892
Тургењева / превод с рускога
Place: Nagy-Becskereken
Year: ?
Print: Pleitz fer pál kőnyvnyomdája
Place: Панчево
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Print: Накладом књижаре Браће Јовановића
Zrenjanin
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Várady, Imre Dr.
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Historical Archive Zrenjanin
Location: Public Library Vrsac
Author: Василијадис, С.; превод Димитрије
Алексијевић (Vasiliadis, S.; translation
Dimitrije Aleksijevic)
Title: Галатеја: драма у пет чинова
Year: 1889?
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Видаковић, Милован (Vidakovic,
Milovan)
Title: Велимир и Босиљка
Year: 18??
Place: Турски Бечеј
Print: Штампарија Бранка Пецарског
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
Zrenjanin
Author: Верн, Жил (Verne, Jules)
Title: Откривење земље. Део 1,2
Year: 1881
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Visontai, Soma; Tomics, Jása
Title: Védbeszéde. 1 / Visontai Soma.
Önvédelmi beszéde. 2 / Tomics Jása
Year: 1891
Place: Budapest
Print: Márkus Samu Könyvnyomdája
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
Zrenjanin
Author: Веснић, Мил. Р. (Vesnic, Mil. R.)
Title: Празноверице и злочини: с нарочитим
погледом на празноверицу о закопаном Author: Витковић, Михаило (Vitkovic, Mihailo)
Title: Песников роман / у писмима написао
благу
Михаило Витковић / превод с
Year: 1894
мађарскога
Place: Београд
Year: 19??
Print: Државна штампарија краљевине
Place: Панчево
Србије
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Author: Волас, Доналд Макензи (Walace,
Donald Mackenzie)
Title: Русија свеска 2.
Year: 1887
Place: Панчево
Print: Наклада Штампарије Косанића и
Поповића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Волас, Луис (Walace, Lewis)
Title: Бен Хур: роман из времена Христова
(1) - 6
Year: 1888?/1889
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Врчевић, Вук (Vrcevic, Vuk)
Title: Низ српских приповиједака Вука Вит.
Врчевића: већином о народном суђењу
по Боки, Црној Гори и Херцеговини
Year: 1881
Place: Панчево
Print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Vrsac, Public Library
Pancevo
Nikola Dj.)
Author: Врчевић, Вук (Vrcevic, Vuk)
Title: Изјашњење свете литургије : за српску
младеж
Title: Помање српске народне свечаности уз
мимогредне народне обичаје. Књ. 2
Year: 1876
Year: 1888
Place: Панчево
Print: Браћа Јовановић
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: Вујић, Максим (Vujic, Maksim)
Title: Православна српска парохија у
Добрици крајем 1901. године
Year: 1902
Place: Сремски Карловци
Print: Српска манастирска штампарија
Location: Public Museum Zrenjanin
Author: Вукадиновић, Јевтимије
(Vukadinovic, Jevtimije)
Title: Духовне беседе
Year: 1879
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Вукићевић, Никола Ђ. (Vukicevic,
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Nikola Dj)
Place: Панчево
Print: Накладом књижаре Браће Јовановића Title: Отачаственица: спомоћна књига за
учење отачаственог и општег
Location: Public Library Pancevo
земљописа, српске и отачаствене
повеснице у српским народним
Author: Вукићевић, Никола Ђ. (Vukicevic,
школама. Св. 1, Отачаствени и општи
Nikola Dj)
земљопис за српску децу: са особитим
Title: Катихизис: за православне српске
обзиром на земље у којима наш народ
ученике четвртог и петог разреда
живи
основних и првог и другог разреда
Year: 1874
средњих школа 1, О вери 2, О надежди
Place: Панчево
и љубави
Publish and print: Браћа Јовановић
Year: 1880 (1898?)
Location: Public Library Pancevo
Place: Панчево
Publish and print: Браћа Јовановић
Location: Public Library Pancevo
Author: Вукићевић, Никола (Vukicevic, Nikola)
Title: Повесница народа српског:од
најстаријег времена до пропасти на
Author: Вукићевић, Никола (Vukicevic, Nikola)
Косову у XV приповедака / за децу
Title: Кратки катихизис: за православне и
српску / приредио Никола Ђ.
српске ученике III и IV разреда
Вукићевић
основних школа
Year: 1875
Year: 1896
Place: Панчево
Place: Панчево
Print: Накладом књижаре браће Јовановића
Print: Наклада књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Zrenjanin
Author: Вукићевић, Никола Ђ. (Vukicevic,
Author: Вукићевић, Никола (Vukicevic, Nikola)
Title: Пространи катихизис :православне
цркве II
Year: 1880
Place: Панчево
Print: Накладом књижаре Браће Јовановића
Location: Public Library”Zarko Zrenjanin”,
Zrenjanin
Author: Вукићевић, Никола Ђ. (Vukicevic,
Nikola Dj.)
Title: Житија светих
Year: 1884
Place: Панчево
Print: Накладом књижаре Браће Јовановића
Gradska narodna biblioteka
„Žarko Zrenjanin”, Zrenjanin
Location: Private collection, Zrenjanin
könyvsajtón
Location: Public Library „Zarko Zrenjanin“,
Zrenjanin, Historical Archive Zrenjanin
Author: Vutkvich, Sándor
Title: Magyar Irók Albuma: Élet- S Jellemrajzok
Z, Ž – З, Ж
Year: 1873
Place: Pozsony
Author: Звекић, Ђорђе (Zvekic Djordje)
Print: A Szerző tulajdona
Title: Јавна предавања: за српски збор и за
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
српску кућу. Св. 1, Лаж
Zrenjanin
Year: 1868
Place: Пешта
Author: Werner, Mór
Publish and print: Штампарија Хорњанскога и
Title: A Magyar nemzetségek a XIV század
Трегера
kőzepeig : számos genealogiai táblával.
Location: Public Library Pancevo
1. köt., A-H
Year: 1891
Place: Temesvár
Author: Жарковић, Алекса (Zarkovic, Aleksa)
Print: nyomatott a csanád-egyházmegyei
Title: Поука о подизању винограда на
könyvsajtón
америчкој подлози
Location: Public Library “Zarko Zrenjanin”,
Year: ?
Zrenjanin
Place: Вршац
Print: Милана Петка Павловића
Autor: Werner, Mór
Location: Public Library Vrsac
Title: Negyedik Béla király története / okirati
kútfők nyomán
Author: Живановић, Јован (Zivanovic, Jovan)
Year: 1893
Title: Стара словенска граматика
Place: Temesvár
Year: 1880
Print: nyomatott a csanád-egyházmegyei
Place: Панчево
Print: ?
Location: Private collection, Zrenjanin
Download

ovde