SLUŢBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH
NOGOMET U FEDERACIJI BiH
MALI NOGOMET – FUTSAL
SAD R ŢAJ
-
ADRESAR KLUBOVA PRVE I DRUGE FUTSAL LIGE FBiH
-
KALENDAR TAKMIĈENJA ZA JESENJI DIO SEZONE 2014/2015
-
RASPORED TAKMIĈENJA PRVE I DRUGE FUTSAL LIGE FBiH
-
ODLUKE IO NS FBiH
-
ODLUKA O ZIMSKOM REGISTRACIONOM PERIODU
Sarajevo, novembar/studeni 2014 br. 86
KLUBOVI PRVE FUTSAL LIGE FBiH
Takmiĉarska 2014/2015 godine
Ime kluba:
Adresa
Naziv dvorane
Broj telefona
Broj faksa
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sekretar
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
MNK „BANOVIĆI“
75290 Banovići
Boţička Banovića bb (SD)
SD Banovići
035/481-081
035/875-555
Velagić Dţevad
Velagić Dţevad
Hodţić Fadil
061/429-474
061/429-474
035/876-686
061/041575
Nedjelja
zelena- bijela
crveno-plava
Ime kluba:
Adresa
Naziv dvorane
Broj faksa
E:mail adresa
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
MNK „BILJ-MAR“
72276 NOVA BILA, Nova Bila bb
GSD VITEZ
030/332-275
[email protected]
Marijan Biljaka
Marijan Biljaka
Ime kluba:
Adresa
MNK „GALAKTIKOSI“
72250 VISOKO, Goduša 44 8
Naziv dvorane
E:mail adresa
Broj faksa
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
SD MLADOST - Visoko
[email protected]
032/733-350
Halilović Muamer
Halilović Muamer
061/737-599
064/409-9284
Davor Valjan
Ĉehajić Sabahudin
Salĉinović Mirsad
061/449-349
062/575-555
Nedjelja
crvena
bijela
2
Ime kluba:
Adresa
Naziv dvorane
Broj telefona
Broj faksa
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sportski direktor
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
MNK „MOSTARSKE KIŠE“
88000 Mostar, Tekija bb
SD Midhad Hujdur /Sjeverni logor
036/ 347-840.NS - 036/551-765
036/347-840
Velija Pirić
Crnalić Esad
Puce Anel
Velija Pirić
Ĉemalović Samir
Selimović Nermin
Nedjelja/subota
Plavo-crna
Siva
061/714-600
Ime kluba:
Adresa
Naziv dvorane
Broj telefona
Broj faksa
e-mail: adresa
Kontakt osoba
Predsjednik
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
MNK „SOFIĆ“
88409 Konjic, Buturović Polje bb
GD Konjiĉanka - Konjic
036/740-002
036/740-002
Ime kluba:
Adresa
MNK „VEGA MIX“ Ţivinice
75270 Ţivinice,
Magistralni put A 224, Maline
G. dvorana Ţivinice
035/744-517
035/744-516
Omić Samir
Omić Samir
[email protected]
Aliĉić Zijad
Mustafić Selmir
Nukić Amir
Lugonjić Zvonko
Subota
Crvena
Bijela
Naziv dvorane
Broj telefona
Broj faksa
Kontakt osoba
Predsjednik
E:mail adresa
Direktor kluba
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
063/440-378
Sofić Nermin
Sofić Nermin
Hakalović Sejad
Crnalić Enes
061/154-175
061/154-175
062/264-917
062/972-636
Subota/nedjelja
Plavo/bijela
Bordo
3
062/333-001
062/333-001
061/301-290
06+1/773-500
061/666-042
Ime kluba:
Adresa
Naziv dvorane
Broj telefona
e-mail:
Broj faksa
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
MNK „VJEKOSLAV ARAPOVIĆ“
88000 Mostar, Stjepana Radića 116
SD Bijeli Brijeg
036/486-380
[email protected]
036/486-380
Pušić Ţeljko
Oliver Glibo
Marko Zovko
Ramljak Ivan
Buhovac Zoran
Delić Mario
Nedjelja
Bijela
Crvena
Ime kluba:
Adresa
MNK „BUBAMARA“
77220 Cazin,
Ćoralići ( OŠ) bb
JU Sportski centar
037/514-007
037/514-007- 536-363
Rekić Šerif
Mehagić Suljo
Rekić Šerif
Ćoralić Erdin
Rekić Šerif
Duraković Zijad
Subota
Crveno - bijela
Crna
Naziv dvorane
Broj telefona
Broj faksa
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
063/578-676
063/318-907
063/317-478
063/423-095
063/423-095
063/468-077
061/582-055
061/793-165
061/582-055
4
KLUBOVI DRUGE FUTSAL LIGE FBiH
Takmiĉarska 2014/2015 godine
Ime kluba:
Adresa
Naziv dvorane
Broj telefona
Broj faksa
e-mail:
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
MNK „KLANAC“ Brĉko Distrikt BiH
76100 Brčko Distrikt,
Sulje Kahrimana 44
JU «Ekonomska škola» Brĉko
049/240-0672, 240-673
049/217-993, 220-289
[email protected]
Bešić Begzad
Bešić Begzad
061/109-717
061/109-717
Mahmić Mevludin
061/941-319
Nedjelja
crvena
bijela
Ime kluba:
Adresa
Naziv dvorane
Broj telefona
Broj faksa
e-mail:
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
MNK „JOKER“
72290 Novi Travnik, Kralja Tvrtka 35/2
SD Novi Travnik
Ime kluba:
Adresa
MNK „MAESTRAL 95“
70101 JAJCE,
Hrvoja Vukčića Hrvatinića bb
SD JAJCE
Naziv dvorane
Broj telefona
Broj faksa
e-mail:
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
049/217-993, 220-289
[email protected]
Marin Danijel
Lovrinović Goran
063/482-461
063/992-720
Marin Danijel
Pantić Kristijan
063/482-461
063/707-846
Nedjelja
Crno-ţuta
bijela
030/656-500
[email protected]
Jakešević Dragan
Ĉavka LJuban
Rimac Slavko
Jakešević Dragan
Šimunović Jozo
Ĉavka Matija
Nedjelja
Ţuta-bijela
Narandţasta
063/856-105
063/297-441
063/161-505
063/856-105
063/432-497
063/293-228
5
Ime kluba:
Adresa
Naziv dvorane
Broj telefona
Broj faksa
e-mail:
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
MNK „FUTSAL KLUB KAKANJ“
72240 Kakanj, Varda bb
SD KAKANJ
Ime kluba:
Adresa
MNK „SAMIRĈE“ Visoko
71300 Visoko, Branilaca 23 vatrogasni
dom
KSC “Mladost” Visoko
Naziv dvorane
Broj telefona
Broj faksa
e-mail:
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
Ime kluba:
Adresa
Naziv dvorane
Broj telefona
Broj faksa
e-mail:
Kontakt osoba
Predsjednik
Direktor kluba
Sekretar
Glavni trener
Trener
Dan odigravanja
Boja dresa
Rezevna boja
032/557-151
[email protected]
Ljubović Haris
Ljubović Haris
Ljubović Haris
Softić Mahira
Ljubović Haris
Lušija Almir
Nedjelja
Nebesko plava
Teget plava
061/189-570
[email protected]
Pinjić Nijaz
Pinjić Nijaz
Pašalić Nermin
Likić Irhan
nedjelja
ţuta
zelena
062/184-639
062/184-639
062/711-029
MNK „SALINES“
M. Maka Dizdara do br.11,- MAKOM –
75000 Tuzla
SD Majdan
035/278-562
[email protected]
Mašić Emir
Mašić Emir
Divković Davor
Tomić Ţeljko
Hurić Mevludin
061/193-873
061/193-873
061/885-575
063/830-301
061/430-288
subota
Bijela – crvena
crvena
6
B r o j : 680/14
Sarajevo:16.10.2014.
Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije BiH na osnovu ĉlana 32. Statuta NS Federacije BiH,
nasjednici odrţanoj u Sarajevu 16.10.2014. godine donio je s lj e d e ć u:
ODLUKU
o kalendaru takmiĉenja Prve futsal lige FBiH
za prvi dio takmiĉarske 2014/2015
mjesec
Novembar/studeni
datum
kolo
dan
08/09.11.2014.
1. kolo Prve futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
15/16.11.2014.
2. kolo Prve futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
22/23.11.2014.
3. kolo Prve futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
29/30.11.2014.
4. kolo Prve futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
06/07.12.2014.
5. kolo Prve futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
13/14.12.2014.
6. kolo Prve futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
20/21.12.2014.
7. kolo Prve futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
Decembar/prosinac
PREDSJEDNIK
Mato Jozić vr.
7
Broj: 680/14
Sarajevo: 16.10.2014.
Izvršni odbor Nogometnog saveza Federacije BiH na osnovu ĉlana 32. Statuta NS Federacije BiH,
nasjednici odrţanoj u Sarajevu 16.10.2014. godine donio je s lj e d e ć u:
ODLUKU
o kalendaru takmiĉenja Druge futsal lige FBiH
za prvi dio takmiĉarske 2014/2015
mjesec
Novembar/studeni
datum
kolo
dan
15/16.11.2014.
1. kolo Druge futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
22/23.11.2014.
2. kolo Druge futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
29/30.11.2014.
3. kolo Druge futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
06/07.12.2014.
4. kolo Druge futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
13/14.12.2014.
5. kolo Druge futsal lige FBiH
Subota/nedjelja
Decembar/prosinac
PREDSJEDNIK
Mato Jozić vr.
8
PRVA FUTSAL LIGA FEDERACIJE BiH
takmičarska 2014/2015 godina
RASPORED TAKMIĈENJA/NATJECANJA
za jeseni dio prvenstva
I kolo 08/09.11.2014.
Datum
08/09.11.2014.
08/09.11.2014.
08/09.11.2014.
08/09.11.2014.
mjesto
Mostar
Banovići
Visoko
N. Travnik
Datum
15/16.11.2014.
15/16.11.2014.
15/16.11.2014.
15/16.11.2014.
mjesto
Konjic
Ţivinice
Cazin
Mostar
parovi
MNK MOSTARSKE KIŠE – MNK SOFIĆ
MNK BANOVIĆI – MNK BUBA MARA
MNK GALAKTIKOSI – MNK VEGA MIX
MNK BILJ MAR – MNK V. ARAPOVIĆ
rezultat
:
:
:
:
II kolo 15/16.11.2014.
parovi
MNK SOFIĆ – MNK V. ARAPOVIĆ
MNK VEGA MIX – MNK BILJ MAR
MNK BUBA MARA – MNK GALAKTIKOSI
MNK MOSTARSKE KIŠE - MNK BANOVIĆI
rezultat
:
:
:
:
III kolo 22/23.11.2014.
Datum
22/23.11.2014.
22/23.11.2014.
22/23.11.2014.
22/23.11.2014.
mjesto
Banovići
Visoko
N. Travnik
Mostar
parovi
MNK BANOVIĆI – MNK SOFIĆ
MNK GALAKTIKOSI – MNK MOSTARSKE KIŠE
MNK BILJ MAR – MNK BUBA MARA
MNK V. ARAPOVIĆ – MNK VEGA MIX
rezultat
:
:
:
:
IV kolo 29/30.11.2014.
Datum
29/30.11.2014.
29/30.11.2014.
29/30.11.2014.
29/30.11.2014.
mjesto
Konjic
Cazin
Mostar
Banovići
Datum
06/07.12.2014.
06/07.12.2014.
06/07.12.2014.
06/07.12.2014.
mjesto
Visoko
N. Travnik
Mostar
Ţivinice
parovi
MNK SOFIĆ – MNK VEGA MIX
MNK BUBA MARA – MNK V. ARAPOVIĆ
MNK MOSTARSKE KIŠE – MNK BILJ MAR
MNK BANOVIĆI – MNK GALAKTIKOSI
rezultat
:
:
:
:
V kolo 06/07.12.2014.
parovi
MNK GALAKTIKOSI – MNK SOFIĆ
MNK BILJ MAR – MNK BANOVIĆI
MNK V. ARAPOVIĆ – MNK MOSTARSKE KIŠE
MNK VEGA MIX – MNK BUBA MARA
rezultat
:
:
:
:
VI kolo 13/14.12.2014.
Datum
13/14.12.2014.
13/14.12.2014.
13/14.12.2014.
13/14.12.2014.
mjesto
Konjic
Mostar
Banovići
Visoko
Datum
20/21.12.2014.
20/21.12.2014.
20/21.12.2014.
20/21.12.2014.
mjesto
N. Travnik
Mostar
Ţivinice
Cazin
parovi
MNK SOFIĆ – MNK BUBA MARA
MNK MOSTARSKE KIŠE – MNK VEGA MIX
MNK BANOVIĆI – MNK V. ARAPOVIĆ
MNK GALAKTIKOSI - MNK BILJ MAR
rezultat
:
:
:
:
VII kolo 20/21.12.2014.
parovi
MNK BILJ MAR – MNK SOFIĆ
MNK V. ARAPOVIĆ - MNK GALAKTIKOSI
MNK VEGA MIX – MNK BANOVIĆI
MNK BUBA MARA –MNK MOSTARSKE KIŠE
9
rezultat
:
:
:
:
DRUGA FUTSAL LIGA FEDERACIJE BiH
takmičarska 2014/2015 godina
RASPORED TAKMIĈENJA/NATJECANJA
za jeseni dio prvenstva
I kolo 15/16.11.2014.
Datum
15/16.11.2014.
15/16.11.2014.
15/16.11.2014.
mjesto
N. Travnik
Brĉko
Kakanj
Datum
22/23.11.2014.
22/23.11.2014.
22/23.11.2014.
mjesto
Visoko
Tuzla
N.Travnik
Datum
29/30.11.2014.
29/30.11.2014.
29/30.11.2014.
mjesto
Brĉko
Kakanj
Jajce
Datum
06/07.12.2014.
06/07.12.2014.
06/07.12.2014.
mjesto
Tuzla
Jajce
Brĉko
parovi
MNK JOKER – MNK SAMIRĈE
MNK KLANAC – MNK SALINES
MNK KAKANJ – MNK MAESTRAL
rezultat
:
:
:
II kolo 22/23.11.2014.
parovi
MNK SAMIRĈE - MNK MAESTRAL
MNK SALINES - MNK KAKANJ
MNK JOKER - MNK KLANAC
rezultat
:
:
:
III kolo 29/30.11.2014.
parovi
MNK KLANAC - MNK SAMIRĈE
MNK KAKANJ - MNK JOKER
MNK MAESTRAL - MNK SALINES
rezultat
:
:
:
IV kolo 06/07.12.2014.
parovi
MNK SAMIRĈE - MNK SALINES
MNK JOKER - MNK MAESTRAL
MNK KLANAC - MNK KAKANJ
rezultat
:
:
:
V kolo 13/14.12.2014.
Datum
13/14.12.2014.
13/14.12.2014.
13/14.12.2014.
mjesto
Kakanj
Jajce
Tuzla
parovi
MNK KAKANJ - MNK SAMIRĈE
MNK MAESTRAL - MNK KLANAC
MNK SALINES - MNK JOKER
10
rezultat
:
:
:
Broj: 679/14
Sarajevo: 16.10.2014.
Na osnovu ĉlana 32. Statuta Nogometnog saveza Federacije BiH, Izvršni odbor Nogometnog
saveza Federacije BiH, na sjednici odrţanoj dana 16.10.2014. godine u Sarajevu, donosi
s l j e d e ć u:
ODLUKU
o imenovanju takmičarskih organa
futsal lige NS FBiH
Ĉlan 1.
Ovom odlukom odreĊuju se takmiĉarski organi Prve i Druge futsal lige Federacije BiH, te se vrši
imenovanje i vremenski period na koji su imenovani.
Takmiĉarske organe ĉine:
- Komesar za takmiĉenje Prve i Druge futsal lige, koji registrira utakmice, vrši analizu utakmica i
rada delegata te delegira delegate na utakmicama Prve i Druge futsal lige FBiH
- Sudaĉki organ, koji koji odreĊuje suce i analizira suĊenje na utakmicama Prve i Druge futsal lige
FBiH
- Disciplinski organ, koji donosi disciplinske odluke,
- Administrativno- tehniĉke poslove iz djelokruga rada takmiĉarskih organa vrši tehniĉki
sekretar/tajnik
Ĉlan 2.
Za komesara takmiĉenja Prve i Druge futsal lige FBiH imenovan je Šeta Fahrudin.
Sudaĉki Organ koji koji odreĊuje suce i analizira suĊenje na utakmicama Prve i Druge futsal lige
FBiH je Komisija za suce i suĊenje NS FBiH
Disciplinski organ Prve i Druge futsal lige FBiH je Disciplinska komisija NS FBiH.
Za tehniĉkog sekretara/tajnika Prve i Druge futsal lige FBiH imenovan je Anto Miliĉević.
Ĉlan 3.
Za obavljanje poslova i zadataka koji proizilaze iz organizacije izvoĊenja takmiĉenja imenovani su
odgovorni Izvršnom odboru NS Federacije BiH, a kontrolu rada organa vršiće generalni sekretar i
Sekretarijat za takmiĉenje NS Federacije BiH.
Ĉlan 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za takmiĉarsku 2014/2015 godine.
PREDSJEDNIK
Mato Jozić vr.
11
Broj: 678/14
Sarajevo: 16.10.2014.
Na osnovu ĉlana 32. Statuta Nogometnog saveza Federacije BiH, Izvršni odbor Nogometnog
saveza Federacije BiH, na sjednici odrţanoj dana 16.10.2014. godine u Sarajevu, donosi
s l j e d e ć u:
ODLUKU
o kotizaciji za takmičenje
klubova Prve i Druge futsal lige Federacije BiH
Ĉlan 1.
Ovom odlukom utvrĊuje se iznos kotizacije za takmiĉenje klubova Prve i Druge futsal lige FBiH za
jednu takmiĉarsku sezonu, kao i rokovi uplate utvrĊenog iznosa.
Ĉlan 2.
Kotizacija za klubove Prve futsal lige FBiH iznosi 1.200,00 (hiljaduidvijestotine) KM.
Ĉlan 3.
Kotizacija za klubove Druge futsal lige FBiH iznosi 1.000,00 (jednuhiljadu) KM
Ĉlan 4.
Sredstvima iz kotizacije finansira se rad organa, koji u procesu takmiĉenja razmatraju pitanja
takmiĉenja i donose odluke u vezi sa takmiĉenjem, kao i izvršavanje administrativno-tehniĉkih
poslova.
Ĉlan 5.
Uplata kotizacije moţe se izvršiti u dva jednaka dijela, s tim što se prvi dio uplaćuje najkasnije
petnaest (15) dana prije poĉetka jesenjeg, a drugi dio najkasnije petnaest (15) dana prije poĉetka
proljetnog dijela prvenstva.
Ĉlan 6.
Uplata kotizacije se vrši na ţiro-raĉun NS Federacije BiH broj:
338-900-22059210-48 kod Unikredit banke ili
140-102-00027143-35 kod SBERBANK.
Ĉlan 7.
Klub koji ne izvrši obaveze u roku iz ĉlana 4. ove odluke, ne moţe nastupiti u takmiĉenju Prve i
Druge futsal lige FBiH.
Ĉlan 8.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od takmiĉarske 2014/2015 godine.
PREDSJEDNIK
Mato Jozić vr.
12
13
BROJEVI TELEFONA NS FEDERACIJE BiH
GENERALNI SEKRETAR
033/556-660
[email protected]
SEKRETAR FUTSAL LIGE
033/556-551
[email protected]
KOMESAR ZA TAKMIĈENJE
063/032-582
Šeta Fahrudin
KOMISIJA ZA SUCE I SUĐENJE NS FBiH 033/556-551
FINANSIJE
033/556-661
FAX (TAKMIĈENJE)
033/222-622
FAX (FINANSIJE)
033/556-550
[email protected]
ŢIRO-RAĈUN NS FEDERACIJE BiH
UNIKREDIT BANKA 338-900-22059210-48
SBERBANK 140-102-00027143-35
14
Download

Adresar Prve i Druge futsal lige FBiH novembar/studeni 2014.