Vá ž e n í ,
o d p o s l e d n í h o n e w s l e tte r u j s m e v n a š í a d vo k á tn í k a n c e l á ř i za z n a m e n a l i :
PRACOVNÍ ÚSPĚCHY:
● Naši advokáti a advokátní koncipienti byli v uplynulém období úspěšní při několika soudních řízeních, pravomocně byl ukončen
spor pracovně právní, v němž jsem zaznamenali úspěch pro klienta, zaměstnavatele (příspěvková organizace).
● Dále jsme byli úspěšní v ukončení dědického řízení, při kterém i přes původně odlišný právní názor Nejvyššího soudu nám
Ústavní soud dal v argumentech za pravdu a počet oprávněných dědiců byl ve prospěch našich klientů výrazně snížen.
● Zaznamenali jsme úspěch i v řízení ve věci o náhradu škody na zdraví při zastupování poskytovatele zdravotní služby.
● Soud na náš návrh zrušil insolvenční řízení pro šikanózní výkon práva.
PROBĚHLO:
● V srpnu byla vydána u Nakladatelství C.H.Beck kniha: Svejkovský, Kabelková, Vychopeň – Vzory smluv, petitů a zakládacích
listin podle nového občanského zákoníku, jejímiž autory jsou kromě shora jmenovaných advokátů naší advokátní kanceláře
(a předsedy ČAK) všichni ostatní advokáti a advokátní koncipienti naší AK. Kniha od počátku vydání zaznamenává velký
prodejní úspěch a řadí se v měsíčních počtech mezi nejprodávanější publikace Nakladatelství C.H.Beck.
● Pod autorským vedením Mgr. Petr Šlaufa byla v září vydána u téhož nakladatelství kniha: Šlauf, Jandová, Svejkovský –
Pojištění v novém občanském zákoníku. Kniha je úzce specializovaná na komentář úpravy pojištění v novém občanském
zákoníku.
● Obě tyto knihy byly uvedeny na naší Zahradní slavnosti, kterou jsme uspořádali tradičně dne 9. 9. 2014 v Meditační zahradě
pana Luboše Hrušky. Mezi našimi hosty jsem přivítali i paní Bělu Jensen, představitelku hnutí Stonožka a pana primátora
Martina Baxu, kteří naše knihy spolu s představiteli nakladatelství uvedli do života. Dalšími hosty, kteří se zúčastnili slavnosti
i na oslavu 25.výročí Listopadu patřila paní Lída Rakušanová, paní Naděžda Kavalírová a mnoho dalších osobností. Zahradní
slavnost se velmi vydařila, k čemuž přispělo i její vedení paní Ing. Markétou Čekanovou a kulturní program skupiny Salome
s písněmi Karla Kryla.
● Do redakce C.H.Beck byl předán rukopis publikace, kterou očekává odborná veřejnost, ale i v úvahu přicházející zakladatelé
svěřenských fondů, a to: Svejkovský, Marek – Správa cizího majetku a svěřenské fondy, mezi jejíž autory patří i JUDr. Eva
Kabelková a JUDr. Jana Svejkovská. O vydání knihy Vás budeme informovat v příštím newsletteru.
● Od posledního newsletteru v minulém pololetí odstoupil na vlastní žádost z funkce člena Legislativní rady vlády po devítiletém
působení v tomto orgánu JUDr. Jaroslav Svejkovský.
● Naše AK se jako jeden ze sponzorů této akce rovněž zúčastnila Benefiční festivalu našeho klienta – Dobromysl o.p.s., který
se konal dne 27. 9. 2014 v Praze na Kampě v Michnově paláci.
● Dne 4. 11. 2014 navštívila celá naše AK operu Carmen v Národním divadle.
● Dne 26. 6. 2014 se advokáti a advokátní koncipienti, hráči golfu z naší advokátní kanceláře zúčastnili golfového turnaje
AdvoCup v Golf Club Mstětice. Na prvním místě v celém turnaji se umístil náš advokátní koncipient, Mgr. Vít Svejkovský,
druhé místo získal advokát naší AK Mgr. Petr Šlauf.
PŘIPRAVUJEME:
● Otevření dalších prostor pražské kanceláře.
● Spuštění upravené verze webových stránek.
Závěrem nám dovolte popřát Vám příjemně strávené podzimní dny, mnoho radosti v souvislosti s 25.výročím Listopadu
– dne boje za svobodu a demokracii.
Vaše AK Svejkovský, Kabelková a spol.
www.aksvejkovsky.cz
Download

Vážení, od posledního newsletteru jsme v naší advokátní kanceláři