Na osnovu člana 15 Zakona o advokaturi i člana 21 stav 1 tačka 22 Statuta Advokatske komore CG,
uz prethodno pribavljenu saglasnost Vlade Crne Gore, Upravni odbor AK CG donosi
ODLUKU
O VISINI NAKNADE ZA RAD ADVOKATA ZA ODBRANE PO SLUŽBENOJ
DUŽNOSTI
(Objavljena u "Sl. listu Crne Gore", br. 20 od 16. aprila 2010)
Član 1
Za obrane po službenoj dužnosti utvrđuje se naknada u visini od 50% iznosa utvrđenog
Advokatskom tarifom.
Član 2
Za odbrane po službenoj dužnosti, u postupcima za krivična djela organizovanog kriminala,
utvrđuje se naknada u visini od 75% iznosa utvrđenog Advokatskom tarifom.
Član 3
Za odbrane u postupcima za krivična djela, za koja se može izreći kazna zatvora od 20 godina,
naknada se utvrđuje na 100% iznosa utvrđenog Advokatskom tarifom.
Član 4
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".
Broj: 42/10
Podgorica, 08.04.2010. godine
Advokatska komora
Predsjednik, Zdravko N. Begović, advokat, s.r.
Download

odluku o visini naknade za rad advokata za odbrane po službenoj