PITANJA ZA ZAVRŠNI ISPIT, GRAĐEVINSKI MATERIJALI I, AKADEMSKA 2011/2012
A.
ODGOVORI I POJASNI
Šta je čvrtoća materijala?
Osnovna podjela svojstava materijala?
Gustina materijala?
Tvrdoća materijala?
Šta podrazumijevamo pod pojmom kameni agregati?
U zavisnosti od oblasti primjene kamena, građevinski kamen se dijeli na?
Prema načinu upotrebe agregati kamenog porijekla upotrebljeni u građevinarstvu,
sistematizuje se na?
8. Prema njegovim zapreminskim masama koje se kreću u širokim granicama
agregati mineralnog porijekla upotrebljeni u građevinarstvu se sistematizuju na:?
9. Sve stijene od kojih se dobija građevinski kamen (tehnički i ukrasni) dijele se
prema genezi (načinu i uslovima postanka) na?
10. Šta podrazumijevamo pod pojmom stijena?
11. Šta podrazumijevamo pod strukturom stijene?
12. Šta podrazumijevamo pod pojmom mineralni sastav?
13. Šta je agregat?
14. Podjela agregata?
15. Osnovna svojstva građevinskih materijala?
16. Šta je zapreminska masa?
17. Šta je specifična masa?
18. Šta je poroznost?
19. Šta je sklop stijene?
20. Šta je tekstura stijene?
21. Osnovna mehanička svojstva kamena?
22. Hidrofizička svojstva građevinskih materijala, kapilarno upijanje vode?
23. Hidrofizička svojstva materijala,vlažnost?
24. Hidrofizička svojstva građevinskih materijala: higroskopnost?
25. Keramički materijali, podjela?
26. Keramički materijali, sirovine za proizvodnju?
27. Glineni proizvodi?
28. Šta je drobina?
29. Šta je šljunak?
30. Šta je ganulometrijski sastav?
31. Šta opisuje Fuler-Empa kriva?
32. Osnovna kakakteristika agregata dobrog granulometrijskog sastava?
33. Podjela agregata prema obliku zrna?
34. Podjela agregata prema odnosu dimenzija zrna?
35. Koji oblik zrna je najpovoljniji za beton,I zašto?
36. Šta su veziva?
37. Podjela veziva?
38. Koje su osnovne sirovine za izradu cementa?
39. Šta podrazumijevamo pod pojmom “vrijeme vezivanja cementa”?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
40. Kako dijelimo cemente prema vremenu vezivanja?
41. Koji faktori utiču na vrijeme vezivanja cementa?
42. Koji faktori utiču na čvrstoću cementa?
43. Kako se dobija građevinski gips?
44. Vrste gipsa koje su u upotrebi?
45. Kako se dobija građevinski kreč?
46. Šta je malter?
47. Koja je namjena maltera?
48. Vrste maltera prema načinu izrade?
49. Vrste maltera prema namjeni?
50. Pucolani, podjela?
B.
ODABERI OD PONUĐENIH, TAČAN ODGOVOR
1.Prilikom ispitivanja specifične mase, materijal prethodno treba usitniti u prah, pri čemu stepen
usitnjenosti zavisi od vrste materijala. Ovo usitnjavanje vrši se iz sljedećih razloga:
2.Vodonepropustljivost materijala je veća ukoliko je njegova:
3. Da bi se odredila prirodna vlažnost materijala, treba obaviti mjerenja sljedećim redosljedom:
4. Potpuna zasićenost uzorka vodom,prilikom ispitivanja upijanja vode, konstatuje se:
5. Kod ispitivanja materijala na dejstvo mraza uzorci se:
6. Ako se za ispitivanje čvrstoće pri pritisku primjeni uzorak oblika kocke, veličina stranica kocke:
7.Pod „tečenjem materijala“ podrazumjeva se:
8.Otpornost materijala prema habanju brušenjem izražava se kao:
9.Tehnološka svojstva materijala definišu ona svojstva koja se odnose na:
10.Kod ispitivanja metodama bez razaranja, jedno od preimućstava je i:
12.Zapreminska (γ) i specifična (γs) masa kamena:
13.Otpornost kamena, kao i drugih građevinskih materijala, na habanje ispituje se:
14.Prilikom ispitivanja otpornosti kamena prema mrazu kamen se izlaže:
15.Naponi σ u okviru radnih (uslovnih) dijagrama σ – ε definisani su kao:
16.Čvrstoća pri pritisku prizmatičnog uzorka materijala, pri nepromjenjenoj površini
poprečnog presjeka:
17.Kod ispitivanja čvrstoće pri savijanju prizmatičnog uzorka materijala, ova čvrstoća je funkcija:
18.Izlaganjem vlažnog materijala naizmjeničnom mržnjenju i odmrzavanju njegova čvrstoća
pri pritisku se po pravilu:
19.Prilikom ispitivanja otpornosti materijala na habanje brušenjem:
20.U grupu tehnoloških svojstava materijala spadaju, na primjer, sljedeća svojstva:
21.Nedestruktivna ispitivanja materijala, ili ispitivanja materijala postupcima bez razaranja
mogu da se primjene:
22.Krečnjački i dolomitski stijenski kamen, po načinu formiranja (nastanka), pripadaju:
23.Majdani u kojima se eksploatiše građevinski kamen mogu se podijeliti na dva osnovna tipa i to:
24.Lomljen kamen (lomljen kamen za zidanje i običan lomljen kamen) dobija se:
25.Za najznačajnije proizvode građevinske keramike, kao što su: opeka, crijep, blokovi za zidanje i za
međuspratne konstrukcije, temperatura pečenja iznosi:
26.Provjeravanje marke pune i šuplje opeke vrši se:
27.Ispitivanje vodonepropustljivosti vrši se na sljedećim keramičkim proizvodima:
28.Prilikom ispitivanja vodonepropustljivosti crijepa, prema našim standardima, smatra se da je crijep
vodonepropustljiv:
29.Pod šupljom opekom podrazumjeva se:
2
30.Marka pune opeke definisana je:
31.Šuplji glineni blokovi za međuspratne konstrukcije, koji su namjenjeni za izradu raznih vrsta
Međuspratnih konstrukcija od armiranog i prednapregnutog betona, prema funkciji u međuspratnoj
Konstrukciji, dijele se na:
32.Pod pojmom „sitan agregat“ ili „pijesak“, odnosno „krupan agregat“ ili „šljunak“, ako je u pitanju
agregat za beton, podrazumjeva se:
33.Pod „standardnim pijeskom“ podrazumjeva se:
34.Mehanička postrojenja za pranje i prosijavanje riječnog agregata nazivaju se:
35.Pod otpadnim materijalima i industrijskim nuzproduktima, koji pripadaju kategoriji vještačkih
agregata, podrazumjevaju se sljedeći materiali:
36.Jugoslovenski standardi u vezi sa sastavom pojednih frakcija agregata, čija krupnoća leži između
dvije nazivne veličine (dva nazivna otvora sita), propisuju sljedeće:
37.Pod duguljastim i pljosnatim zrnima agregata podrazumjevaju se zrna kod koji je:
38.Zrna riječnog agregata:
39.Sadržaj sitnih čestica u agregatu za betone i maltere ograničava se zato što:
40.Kolika je zapreminska masa agregata sastavljenog od zrna čija je zapreminska masa 2600 kg/m3,
ukoliko između zrna ima 40 % šupljina?
41.Kod agregata za proizvodnju betona, ispitivanje površinske vlažnosti vrši se u cilju:
42.Mineralna (neorganska) veziva, koja se danas primjenjuju, mogu se podijeliti u tri osnovne grupe:
43.Najveći broj mineralnih veziva dobija se iz prirodne sirovine, u okviru koje su zastupljeni različiti
prirodni materijali i to u prvom redu:
44.Temperatura pečenja sadre za dobijanje građevinskog gipsa – poluhidrata kreće se u granicama:
45.Finoća mliva građevinskog gipsa (poluhidrata) utvrđuje se prosijavanjem kroz sita otvora:
46.Mehaničke čvrstoće gipsa određuju se:
47.Hidtarisani kreč je naziv za:
48.Hidraulični kreč je naziv za:
49.Stabilnost zapremine kreča određuje se:
50.Pucolanska aktivnost prema našim standardima utvrđuje se:
51.Određivanje specifične površine pucolana ili drugih praškastih materijala pomoću Blaine-ovog
permeabilimetra, zasniva se na sljedećem principu:
52.Hidratacija cementne paste (mješavine cementa i vode), kao izuzetno složen fizičko – hemijski
proces, može se posmatrati sa dva aspekta:
53.Sirovina za dobijanje portland cementa je:
54.Ukoliko tokom pečenja sirovine za dobijanje portland cementa, temperatura pečenja opadne
ispod 1300OC, kao posljedica dolazi do pojave:
55.Prema jugoslovenskim standardnima, portland cement se proizvodi u sljedećim markama
(klasama):
56.Oznaka na vreći cementa: “PC 30 dz 45 S“ odgovara sljedećoj vrsti cementa:
57.Standardna konzistencija cementne kaše ispituje se pomoću sljedeće aparature:
58.Cementna kaša ima normalnu (standardnu) konzistenciju:
59.Temperatura i vlažnost prostorije u kojoj se odeđuje vrijeme vezivanja cementa:
60.Aditivi kojima se može uticati na vrijeme vezivanja cementa u betonu nazivaju se:
61.Malteri kao složeni (kompozitni) materijali u građevinarstvu se primjenjuju:
62.Razmjere miješanja komponenti maltera pri projektovanju (sastavljanju) malterskih miješavina
najčešće se definišu:
63.Mehaničke čvrstoće maltera ispituju se:
64.Njega uzoraka za ispitivanje mehaničkih čvrstoća maltera, nakon vađenja iz kalupa, pa sve do
ispitivanja, vrši se:
65.Malteri koji se primjenjuju za malterisanje spoljnih površina moraju da ispunjavaju određene
posebne uslove, kao što su:
3
Download

1. Šta je čvrtoća materijala? 2. Osnovna podjela svojstava materijala