Vyhodnocení sčítání dopravy na
průjezdním úseku silnice II/418 v obci
Sokolnice
Zodpovědný řešitel: Ing. Martin Smělý
květen 2011
Identifikační údaje
Zadavatel:
Zástupce zadavatele:
Zpracovatel:
Obec Sokolnice
Komenského 435
664 52 Sokolnice
Jiří Životský – starosta obce Sokolnice
IČ: 00282596
Ing. Martin Smělý
Havlíčkova 530
539 73 Skuteč
IČ: 72889934
Mobil: 737 103 345
email: [email protected]
Název:
Vyhodnocení sčítání dopravy na průjezdním úseku silnice II/418
v obci Sokolnice
2
Předmět sčítání dopravy
Na základě objednávky z obecního úřadu Sokolnice bylo provedeno sčítání dopravy a
následně jeho posouzení. Úkolem bylo popsat a případně vysvětlit potřebnost případně
nepotřebnost přechodů pro chodce přes průjezdní úsek silnice II/418 v obci Sokolnice.
Sčítání dopravy bylo prováděno ručně studenty Vysokého učení technického v Brně dne
11.5.2011 (středa) v době od 7:00 do 11:00 a následně v ten samý den v době od 13:00 do 17:00.
V době sčítání bylo jasno až polojasno. Teplota vzduchu byla v ranních hodinách 9 °C a v odpoledních
hodinách dosahovala teplota vzduchu hodnot až 26 °C. Sčítání dopravy nebylo ovlivněno žádnými
negativními vlivy, které by mohly mít významnější vliv na sčítaný vzorek. Metodika sčítání dopravy
byla provedena dle TP 189. Podrobněji dále v kapitole Postup vyhodnocení měření.
V rámci sčítání dopravy bylo tedy sledováno pět stanovišť, které byly vytipovány
zadavatelem, tedy zastupiteli obce Sokolnice.
Sčítací místo bylo na křižovatce ulic Brněnská x Na Výhoně a Hasičská. Sčítací profil pro
automobily byl na křižovatkové větvi směrem do centra obce na ulici Brněnská. Protože v daném
místě není žádné místo pro přecházení ani přechod pro chodce, byli do prováděného sčítání dopravy
zahrnuti všichni pěší, kteří v prostrou dané křižovatky přecházeli silnici II/418 (ulice Brněnská).
Další sčítací místo bylo zvoleno před obchodem řeznictví pana Fialy, kde opět není místo pro
přecházení ani přechod pro chodce. Do daného profilu byla zahrnuta vozidla, která projedou
pomyslnou rovinou v prostrou před řeznictvím pana Fialy a chodci, kteří přecházeli mimo přechod
před školou v prostrou křižovatky ulic Komenského x Masarykova.
Další sčítání bylo provedeno před budovou školy na stávajícím přechodu pro chodce. Do
daného profilu byla zahrnuta vozidla, která projedou pomyslnou rovinou v prostrou mezi školou a
poštou a pěší, kteří přešli po přechodu před školou.
Další sčítací místo bylo v prostoru dalšího stávajícího přechodu pro chodce u Říčky. Do
daného profilu byly zahrnuty stejná vozidla, která projedou pomyslnou rovinou v prostrou přechodu
před školou a chodci zde byli sčítání v místě přechodu pro chodce u Říčky.
Poslední sčítací místo bylo v prostrou křižovatky Kaštanová x Kobylnická x Krakovská. Vlastní
sčítání dopravy bylo prováděno na křižovatkové větvi silnice II/418 směrem Újezd u Brna v místě
stávajícího místa pro přecházení. Sčítána byla vozidla, která touto větví projedou a chodci, kteří
v prostrou křižovatky přechází přes silnici II/418.
Poloha jednotlivých měřených míst je patrná z přílohy 1.
Postup vyhodnocení měření
Sčítání dopravy bylo provedeno dle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních
komunikacích. Sčítání bylo provedeno v běžný pracovní den (středa) v květnu což je doporučená doba
sčítání. Vlastní sčítání dopravy bylo provedeno v době od 7:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00 hodin
(předpokládaná odchylka odhadu RPDI je ±10 %). Výsledky sčítání jsou sumarizované v příloze 2.
Silniční vozidla byla rozdělena opět dle TP 189 do jednotlivých skupin, kde skupina O zahrnuje
motocykly, osobní automobily a cyklisty (cyklistů bylo řádově jednotky a proto jsem je zahrnul do
skupiny O), skupina N zahrnuje nákladní automobily a autobusy a K zahrnuje nákladní soupravy.
S v tabulkách znamená počet vozidel celkem. Intenzita vozidla byla přepočítána dle protokolu 1 v TP
3
189 na Roční průměr denních intenzit (RPDI), padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy a
intenzitu dopravy ve špičkové hodině. Dle protokolu 2 v TP 189 byl proveden výpočet denní intenzity
chodců. V tabulkách výpočtu odhadu denní a hodinové intenzity pěších je navíc ještě uveden
maximální počet chodců, které byl v době měření zjištěn za hodinu.
Protokoly 1 a 2 z TP 189 jsou spočítány pro jednotlivá sčítací místa v přílohách 3 až 12.
Výsledek sčítání
Výsledky sčítání jsou souhrnné uvedeny v příloze 13. Potřebnost typů opatření jsou
posouzeny dle ČSN 736110, kde jsou typy opatření pro přecházení chodců rozděleny do jednotlivých
skupin A až D. V příloze 13 je pod tabulkou vysvětleno, co znamená jaký typ opatření.
Intenzita vozidel ani chodců nedosahuje takových hodinových intenzit, aby bylo nutné
navrhovat nějaká další opatření. Z tabulky v příloze 13 vyplývá, že všechny sčítaná místa nevykazují
takové intenzity dopravy, aby bylo nutné provádět nějaká další opatření. Je však patrné, že přechod
pro chodce u školy už je na hranici mezi opatřením A až B. Pokud bychom uvažovali s nějakým
výhledovým stavem intenzit zejména vozidel na silnici II/418 je pravděpodobné, že by se právě
přechod pro chodce mohl dostat se svým zatížením od vozidel a chodců právě na typ opatření B.
Výhledově je tedy přechod pro chodce opodstatněný.
U ostatních míst bychom se z typů opatření A nedostali ani při uvažování třiceti procentního
nárůstu dopravy na silnici II/418.
Nárůst dopravy na této komunikaci lze jen těžko odhadovat, protože vlivem neustálé bytové
výstavby dochází k poměrně vysokému nárůstu obyvatel jak v Sokolnici samotné, tak i v sousedních
obcích.
Pokud však srovnáme výsledky z celostátního sčítání dopravy v úseku 6 – 4550 z roku 2005
kdy bylo na silnici II/418 v úseku mezi Sokolnicí a Újedem u Brna naměřeno 5109 vozidel za 24 hodin
v obou směrech s výsledky z ručního sčítání v roce 2011 bylo na silnici II/418 na křižovatkové větvi
směrem ze Sokolnice do Újezdu u Brna naměřeno a přepočteno 5679 vozidel za 24 hodin v obou
směrech, je zde patrný nárůst dopravy za 6 let o cca 11%.
Závěry a doporučení
V prvním místě sčítání je patrné, že počet chodců ve špičkové hodině bylo 26 pěších v celém
prostoru křižovatky. Počet vozidel v obou směrech ve špičkové hodině je 448. Tyto intenzity jsou tak
malé, že dle ČSN 736110 není nutné provádět žádná opatření. Doporučuji však v prostoru dané
křižovatky navrhnout místo pro přecházení, které však bude napojeno na stávající chodecké trasy,
tak, by lidé přecházeli v místě pro přecházení a nikoliv mimo něj nebo někde v prostrou křižovatky tak
jak se děje doposud.
V dalším sčítacím místě před řeznictvím pana Fialy bych opět doporučil navrhnout místo pro
přecházení nikoliv však přechod pro chodce. Intenzita chodců tam byla 81 v v maximální sčítané
hodině v obou směrech. Vozidel pak 399 v obou směrech ve špičkové hodině.
Naopak v místě stávajícího přechodu pro chodce před školou doporučuji přechod pro chodce
zachovat. Je však nutné dořešit stavebně i v rámci dopravního značení uspořádání silnice II/418 a
navazujících ploch v prostrou přechodu pro chodce i v prostrou autobusových zastávek i celé
křižovatky ulic Komenského x Masarykova x Průchodní, tak aby byla zvýšena bezpečnost
přecházejících chodců. V celou křižovatku i přechod pro chodce před školou případně i nové místo
4
pro přecházení u řeznictví pana Fialy řešit tak, aby zde byl zachován dostatečný rozhled dle ČSN
736110 včetně dodržení rozlišitelnosti přechodu pro chodce. Situování autobusových zastávek
vzniklo z historických důvodů. Takto situované zastávky už dnes nesmí být navrhovány. Spolu se
zásobováním okolních obchodů dochází v prostrou před školou a v místě autobusových zastávek
často k nepřehledným situacím, které vedou k nebezpečným situacím zejména pak v souvislosti s
přecházení chodců přes silnici II/418.
V této centrální části obce by bylo nutné provést větší stavební úpravy, které by vedly
k jednoznačnějšímu rozčlenění prostrou pro jednotlivé druhy dopravy což by vedlo k zvýšení
bezpečnosti dopravy v centrální části obce Sokolnice.
Přechod pro chodce u Říčky doporučuji úplně zrušit a ponechat tam pouze místo pro
přecházení, protože tam za dobu 8 hodin sčítání přešlo 40 pěších a za hodinu to bylo maximálně 11
pěších. U tohoto přechodu pro chodce bylo uvažováno se stejnou intenzitou vozidel jako na
přechodu pro chodce u školy.
Místo pro přecházení u křižovatky ulic Kaštanová x Kobylnická x Krakovská je z hlediska
intenzit vozidel a přecházejících pěších v pořádku. Přechod pro chodce by zde také neměl smysl,
protože za dobu sčítání přes toto místo pro přecházení přešlo v obou směrech 25 pěších a
v maximální hodině to bylo 5 pěších.
Z výše uvedeno vyplývá, že přechod u školy je z hlediska intenzit dopravy jediný
opodstatněný, a že další přechody pro chodce na průjezdním úseku silnice II/418 v obci Sokolnice
není nutno zřizovat. Přechod pro chodce u Říčky doporučuju změnit na místo pro přecházení.
V ostatních místech doporučuji také provádět pouze místa pro přecházení.
Bylo by však vhodné místa pro přecházení i stávající přechod pro chodce u školy řádně
nasvětlit dle platných předpisů. Zároveň by bylo vhodné upravit nástupištní plochy z chodníku u
přechodů pro chodce i míst pro přecházení. Doplnit reliéfní dlažby a sklony na chodnících dle
vyhlášky 398/2009 Sb. Dále doporučuji napojit místa pro přecházení i přechody na reálné chodecké
trasy, kdy dojde k přesunu pěších z jízdního pásu silnice II/418 na dostatečně komfortní chodníky.
V rámci sčítání nebylo prováděno měření rychlosti, a proto nelze říci, jaká je průměrná
rychlost projíždějících vozidel po průtahu silnice II/418 v obci Sokolnice. Vzhledem k šířkové dispozici
silnice II/418 je však rychlost vozidel v obci spíše vysoká. Proto nežli do přechodů pro chodce bych
doporučil investovat do snížení rychlosti vozidel v obci. Tato skutečnost bude mít v dané situaci vyšší
vliv na bezpečnost dopravy než zřizování nových přechodů pro chodce, které budou mít vliv na
bezpečnost dopravy spíše negativní.
Doporučujeme take toto sčítání zopakovat za 5 až 10 let, kdy intenzity dopravy mohou narůst
takovým způsobem, například vlivem pokračující bytové výstavby, že bude nutné provést opatření
typu přestavba míst pro přecházení na přechody pro chodce apod. V současné době budou však
místa pro přecházení dostatečným opatřením pro bezpečné přecházení chodců přes silnici II/418
v obci Sokolnice.
V Brně dne 17.5.2011
Ing. Martin Smělý
Autorizovaný inženýr dopravních staveb
5
6
Download

Vyhodnocení sčítání.pdf