Conservation of Biodiversity and Sustainable Land use Management - Dragash
2012 Municipal Development Plan - Final Draft
Program Ujedinjenih nacija za razvoj
Očuvanje biološke raznolikosti
i upravljanje održivim korišćenjem zemljišta
u opštini Dragaš
Plan razvoja opštine Dragaš za
period između 2012. i 2022. godine
Nacrt verzija za javnu konsultaciju
DEO III:
MAPE
Michael Voit
Crystal Whitaker
Maria Elena Zuniga Barrientos, Direktor projekta
Priloge pisali:
Florijan Bemmerlein-Lux, Biolog; Peter Bank, Biolog; Ergin Hajredini, Stručnjak
za pitanja šumarstva i geografski sistem informacija; Dr. Halil Ibrahimi, Ekolog;
Todd Wassel, Stručnjak za pitanja turizma; Cristian Angelescu, Sanitarni
inženjer; Shpresa Kastrati, Sanitarni inženjer; Ekkehart Naumann, Stručnjak za
pitanja energije; Maliq Pireci, Stručnjak za pitanja energije; Kaltrina Salihu,
Službenik za pitanja zajednice; Bashkim Susuri, Novinar i saradnik na projektu;
Ajhan Hadžija, Koordinator za pitanja turizma; Abdullah Kryeziu, Prevodilac.
Dečji fond Ujedinjenih nacija na Kosovu i Opštinske radne grupe opštine
Dragaš: Avni Nebiu, Koordinator; Hajri Ramadani, Direktor Direkcije za
obrazovanje; Ramadan Jashari, Direktor Centra za zdravstvenu i socijalnu
zaštitu; Ahmet Bahtijari, Direktor Direkcije za privredu i finansije; Bajram
Hodža, Direktor Direkcije za razvoj poljoprivrede i inspekcije; Bean Hadžiasan,
Direktor Direkcije za urbanizam i katastar; Uzair Hamza, Službenik za pitanja
zajednice; Tafil Krasniqi, Direktor Direkcije za odbranu, spasavanje i javne
usluge; Lindita Piraj, opštinski službenik. Dokument odobren za izdavanje na
osnovu preliminarne procene organizacije HABITAT UN.
Dragaš, Oktobar 2012. Godine
0
Spisak mapa
B
Osnovne mape
B1
Pregled opštine Dragaš
 B1.1 Pregled opštine
 B1.2 Topografska mapa opštine
B2
Stanovništvo i naselja
B3
Geologija i mineralni resursi
B4
Zemljište
B5
Klima
B6
Vodni resursi
B7
Realno korišćenje zemljišta
 B7.1 Realno korišćenje zemljišta
 B7.2 Posebno korišćenje zemljišta
B8
Biosferski resursi – vegetacija
B9
Biosferski resursi – fauna
A
Mape procena
A1
Procena biodiverziteta
 A1.1 Procena biodiverziteta – vegetacija i flora
 A1.2 Procena biodiverziteta – fauna
A2
Predloženo proširenje Nacionalnog Parka Šar Planine
 A2.1 Predloženo proširenje Nacionalnog Parka Šar Planine – vlasnička struktura
 A2.2 Predloženo proširenje Nacionalnog Parka Šar Planine - topografska mapa
A3
Procena vodnih resursa
 A3.1 Procena vodnih resursa – resursi i njohov kvalitet
 A3.2 Procena vodnih resursa – snabdevanje i kanalizacija
A4
Procena prirodnih opasnosti
 A4.1 Procena prirodnih opasnosti – opasnost od erozije
 A4.2 Procena prirodnih opasnosti – opasnost od lavina
 A4.3 Procena prirodnih opasnosti – opasnost od klizanja zemljišta i područja sklona
poplavama
A5
Procena poljoprivrede i šumarstva
 A5.1 Procena šumarstva i poljoprivrede – stanje šuma
 A5.2 Procena poljoprivrede i šumarstva – funkcije šuma
 A5.3 Procena poljoprivrede i šumarstva – produktivni kapacitet zemljišta
 A5.4 Procena poljoprivrede i šumar – stoka i pogodnosti za useve
A6
Procena čvrstog otpada
A7
Procena kulturne baštine i turističkih potencijala
A8
Procena zdravstva, medicinskih usluga i civilne zaštite
A9
1
Procena obrazovanja
A10
Procena ekonomije, infrastrukture i energetike
 A10.1 Procena ekonomije, infrastrukture i energetike – putevi i transposrt
 A10.2 Procena ekonomije, infrastrukture i energetike – energetika
 A10.3 Procena ekonomije, infrastrukture i energetike – biznisi
G
Mape usmerenja
G1-1
Očuvanje prirode
G1-2
Zoniranje predloženog Nacionalnog Parka
G2-1
Šumarstvo
G2-2
Poljoprivreda
G3
Voda i kanalizacija
G4
Naselja



































G4.1 Bačka i Dikance
G4.2 Belobrad
G4.3 Bljać
G4.4 Brodosavce
G4.5 Brezna
G4.6 Brod
G4.7 Brut
G4.8 Buće
G4.9 Buzez i Kapra
G4.10 Dragaš (sever)
G4.11 Dragaš (jug)
G4.12 Globočica
G4.13 Kosavce
G4.14 Krstec
G4.15 Kruševo
G4.16 Kukovce i Kukljibeg
G4.17 Kukuljane
G4.18 Leštane
G4.19 Ljubovište
G4.20 Mlike
G4.21 Orčuša
G4.22 Plajnik
G4.23 Plava
G4.24 Radeša
G4.25 Rapča
G4.26 Restelica (sever)
G4.27 Restelica (jug)
G4.28 Renc
G4.29 Šajnovce
G4.30 Vranište
G4.31 Zrze
G4.32 Zaplužje
G4.33 Zgatar
G4.34 Zlipotok
G4.35 Zjum
G5
Putevi i saobraćaj
G6
Obrazovanje
G7
Zdravstvo
G8
2
Turizam
IG
Integrisane mape usmerenja
IG1
Prostorni otpor
IG2
Funkcionalna struktura
Jedan od glavnih elemenata u okviru UNDP projekta“Očuvanje biodiverziteta i
upravljanje održivim korišćenjem zemljišta u Dragašu“ bio je da razradi „Atlas
Održivog Razvoja“ (AOR) – Okvir za sveobuhvatni i balansirani ruralni razvoj
opštine Dragaš. „Atlas Održivog Razvoja“ sadrži 43 mape i izveštaj koji pruža
dodatne detalje o svojim podacima.
Priprema Opštinskog Razvojnog Plana (ORP) je urađena paralelno sa AOR.
Analitičke mape AOR obezbeđivale su elementarnu osnovu za izradu ORP.
Mape procene i usmeravanja su proizvedene u saradnji.
Deo III Opštinskog Razvojnog Plana (ORP) sadrži sve mape koje su se pripremile
da ilustruju nalaze ORP. Osnovne mape se odnose na Profil u ORP Prvi deo,
pokazuju analizu opštinske imovine, uglavnom fizičke. Osnovne mape sadrže
osnovne podatke opštine na dan istraživanja. To znači da bi moglo da bude
nekih promena osnovnog istraživanja u 2011. Godini, koje nisu uključene u
osnovne mape.
Mape procene pokazuju procenu opštinske imovine, koje su izrađene kao prvi
korak u okviru procesa planiranja. Mape procene pokazuju prednosti, slabosti,
mogućnosti i pretnje u oblasti prirodnih i društvenih resursa u Dragašu. One su
takođe opisane u Prvom delu ORP.
Mape usmerenja istiću strategije i mere koje su opisane u Drugom delu ORP.
Planirani prostorni razvoj u Dragašu je objašnjen u tekstu, dok mape pokazuju
lokaciju planiranih mera i oblasti razvoja i zaštite. Pored sektorskih mapa
usmerenja takođe postoje i dve integrisane mape usmerenja. IG1 pokazuje
sažetak mapa procena koje se odnose na prostorni razvoj i ilustruju osetljivost
na području opštine. Mapa IG2 pokazuje zaključak koji je izvučen od togaidentifikujući zone zaštite, ekstenzivni i intenzivni razvoj. Mapa IG2 sadrži
različite oblasti razvoja i daje rezime sektorskih mapa usmeravanja.
3
B1.1 Pregled opštine
4
B1.2 Topografska mapa opštine
5
B2
Stanovništvo i naselja
6
B3
Geologija i mineralni resursi
7
B4
Zemljište
8
B5
Klima
9
B6
Vodni resursi
10
B7
Realno korišćenje zemljišta
B7.1 Realno korišćenje zemljišta
11
B7.2 Posebno korišćenje zemljišta
12
B8
Biosferski resursi – vegetacija
13
B9
Biosferski resursi – fauna
14
A1
Procena biodiverziteta
A1.1 Procena biodiverziteta – vegetacija i flora
15
A1.2 Procena biodiverziteta – fauna
16
A2
Predloženo proširenje Nacionalnog Parka Šar Planine
A2.1 Predloženo proširenje Nacionalnog Parka Šar Planine – vlasnička struktura
17
A2.2 Predloženo proširenje Nacionalnog Parka Šar Planine - topografska mapa
18
A3
Procena vodnih resursa
A3.1 Procena vodnih resursa – resursi i njohov kvalitet
19
A3.2 Procena vodnih resursa – snabdevanje i kanalizacija
20
A4
Procena prirodnih opasnosti
A4.1 Procena prirodnih opasnosti – opasnost od erozije
21
A4.2 Procena prirodnih opasnosti – opasnost od lavina
22
A4.3 Procena prirodnih opasnosti – opasnost od klizanja zemljišta i područja sklona poplavama
23
A5
Procena poljoprivrede i šumarstva
A5.1 Procena šumarstva i poljoprivrede – stanje šuma
24
A5.2 Procena poljoprivrede i šumarstva – funkcije šuma
25
A5.3 Procena poljoprivrede i šumarstva – produktivni kapacitet zemljišta
26
A5.4 Procena poljoprivrede i šumar – stoka i pogodnosti za useve
27
A6
Procena čvrstog otpada
28
29
30
31
32
33
34
A7
Procena kulturne baštine i turističkih potencijala
35
A8
Procena zdravstva, medicinskih usluga i civilne zaštite
36
37
38
39
40
A9
Procena obrazovanja
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
A10
Procena ekonomije, infrastrukture i energetike
A10.1 Procena ekonomije, infrastrukture i energetike – putevi i transport
52
A10.2 Procena ekonomije, infrastrukture i energetike – energetika
53
A10.3 Procena ekonomije, infrastrukture i energetike – biznisi
54
G
Mape usmerenja
G1-1 Očuvanje prirode
55
G1-2 Zoniranje predloženog Nacionalnog Parka
56
G2-1 Šumarstvo
57
G2-2 Poljoprivreda
58
G3 Voda i kanalizacija
59
G4 Naselja
60
Naselja
G4.1 Bačka i Dikance
G4.2 Belobrad
61
G4.3 Bljać
G4.4 Brodosavce
62
G4.5 Brezna
G4.6 Brod
63
G4.7 Brut
G4.8 Buće
64
G4.9 Buzez i Kapra
G4.10 Dragaš (sever)
65
G4.11 Dragaš (jug)
G4.12 Globočica
66
G4.13 Kosavce
G4.14 Krstec
67
G4.15 Kruševo
G4.16 Kukovce i Kukljibeg
68
G4.17 Kukuljane
G4.18 Leštane
69
G4.19 Ljubovište
G4.20 Mlike
70
G4.21 Orčuša
G4.22 Plajnik
71
G4.23 Plava
G4.24 Radeša
72
G4.25 Rapča
G4.26 Restelica (sever)
73
G4.27 Restelica (jug)
G4.28 Renc
74
G4.29 Šajnovce
G4.30 Vranište
75
G4.31 Zrze
G4.32 Zaplužje
76
G4.33 Zgatar
G4.34 Zlipotok
77
G4.35 Zjum
78
G5
Putevi i saobraćaj
79
G6
Obrazovanje
80
G7
Zdravstvo
81
G8
Turizam
82
Integrisane mape usmerenja
IG1
Prostorni otpor
83
IG2
Funkcionalna struktura
84
85
Download

Plan razvoja opštine Dragaš za period između 2012. i 2022