PRIMENA CASE ALATA ZA
MODELOVANJE PROCESA
KONTROLE KVALITETA U RAZVOJU
KORISNIČKOG INTERFEJSA
INFORMACIONOG SISTEMA
Nataša Gojgić,
Milovan Luković,
Danka Kuzmanović
Uvod

Modeli procesa omogućavaju da se poslovni
procesi jasno, precizno i nedvosmisleno definišu
i koriste se CASE alati
 Visio
 BPwin.

Cilj ovog rada je prikaz dijagrama toka i modela
procesa kontrole kvaliteta u Kompaniji “Sloboda”
AD njihova analiza sa aspekta planiranja budućeg
korisničkog interfejsa informacionog sistema.
Dijagram toka



Za uspešno ostvarivanje cilja preduzeća mora se
upravljati kvalitetom usluga prema zahtevima standarda
ISO 9001 koje je u kompaniji “Sloboda” uveden 1998.
kao SNO 9000 kompatbilan sa tadašnjim JUS ISO
9001:1996.
Dokumentovanost je jedan od zahteva standarda se koji
realizjuje kroz 4 nivoa dokumentacije: poslovnik,
procedure, uputstva i zapise.
Procedurama i uputstvima se opisuju procesi ali često
zbog razumljivosti sadrže i grafički prikaz u vidu
dijagrama toka.
Početak
Crteži
Trhn. spec.
Referent prijema
Kvantitativan prijem
Prijava za kval.
prijem
Dokumentacija
isporučioca
Prijava za kval.
prijem
Planer materijala
Provera dokumentacije
Prijava
Prijava za
kvalitativni prijem
Evidentiranje kolicine
Kontrolor ulazne kontrole
Knjiga razduženja
Ne
Ds li potrebno ispitivanje
uzoraka
Tehnička
specifikacija
Da
Uzorkovanje
Zahtevnica
Kontrolor ulazne kontrole
Radni nalog
Ne
Da li kontrolišudruge RJ
Zahtevica
zaotvaranje
radnog naloga
Da
Kontrolor ulazne kontrole
Izrada dokumentacije za
ispitivanje
RN za izvođenje
rad. kontrole
RN za izvođenje
rad. kontrole
Kontolor ulazne kontrolor
Referen laboratorije
Kontrolisanje
Zahtevnica
Da
Da li ima neusaglašenih
Pokretanje
postupka za
rešavanje
neusaglašenosti
Kontolor ul.kontrole
Prijava
neusaglašenosti
Ne
Zahtevnica
Izrada izveštaja i analiza
Knjiga razduženja
Kontolor ulazne kontrole
Izveštaj
Kraj
PROCESNI PRISTUP I FUNKCIONALNI MODEL
PROCESA KONTROLE


Standard za funkcionalno modeliranje IDEF0 (Integrated
Computer Automated Manufacturing Definition) je
svojevrstan grafički jezik koji omogućuje opisivanje
procesa po zahtevima standarda ISO 9001, tj.
omogućuje definisanje poslovnih funkcija, njima
podređenih poslovnih procesa, procesa i aktivnosti.
Koristeći metodologiju IDEF0 tj. CASE (Computer Aided
Software Engineering) alat BPwin, izvodi se funkcionalno
modeliranje i sastoji se od definisanja:



granica sistema,
stabla aktivnosti,
dekompozicionog dijagrama.
Konteksni dijagram

Definisanje konteksnog dijagrama predstavlja granicu modela koji
se proučava tj. definišu se granice sistema posmatranja.
SRPS ISO 9001
Procedure kontrole
Informacije prijemne kontrole
Informacije procesne kontrole
Informacije zavrsne kontrole
Informacije prijemne kontrole
KONTROLISANJE
I ISPITIVANJE
KVALITETA
Teh. tehn. dok.
Informacije procesne kontrole
Informacije zavrsne kontrole
Rukovodilac kontrole
kvaliteta
NODE:
TITLE:
A4.2
KONTROLISANJE I ISPITIVANJE
NUMBER:
Informacije iz prijemne
kontrole
Informacije iz procesne Informacije iz završne
kontrole
kontrole
Prijava
Kontrolne
za kvalitativan prijem
Operacijski postupak kontrole ulaznih
komponenti
Tehnički uslovi ili standardi prijema
Ugovor
Konstrukciona dokumentacija
Zahtevnica za kontrolisanje
Zahtevnica za otvaranje radnog
naloga
Knjiga razduženja
Knjiga uslova prijema
Izveštaj o ispitivanju
Prijava neusaglašenost (Zahtev za
razrešenje osporene partije)
Kartoni
za status kontrolisanja
.
karte
Protokol verifikacije prvog komada
Zapisi o praćenju karakteristika
Izveštaji
o ispitivanju
Protokol o izvršenim ispitivanjima
Zapisnik završne kontrole
Sveska prijemno-tehničke
kvaliteta.
dokumentacije
.
Stablo poslova

Definisanje
stabla
poslova
postupak
u
USED AT: AUTHOR:
prof .dr.Alem
pije V. Veljovje
ic dipl.ing.
DATE: 5/3/2014 prikaza
W ORKING procesa
READER
PROJECT: Model 1
REV: 5/3/2014
DRAFT
obliku hijerarhije podređenih aktivnosti čija
je struktura
RECOMMENDED
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PUBLICATION
tipa stabla.
KONTROLISANJE I
ISPITIVANJE
KVALITETA
IZRADA
PLANOVA
KONTROLISANJA
KVANTITATIVNA
KONTROLA
KVALITATIVNA
KONTROLA
Kv antitativ an
prijem
Uzorkov anje
Prov era
dok umentac ije
Izrada izv eљtaja
Ev identiranje ulaza
Kontrolisanje
Prijem predm eta
kontrole
Analiza rezultata k ontrole
Dekompozicioni dijagram
Plan kontrolisanja ulazne, procesne i zavrsne kontrole
IZRA DA
PLANOV A
KONTROLISA NJA
Inf ormacije o prijemnoj kontroli
Inf ormacija o kvantitativnom prijemu UK
Inf ormacije o procesnoj kontroli
Dostavnica
KV A NTITA TIV NA
KONTROLA
Dokumenta zavrsne kontrole
Inf romacije iz ulazne
kontrole (UK)
Knjiga razduzenja
Teh. tehn.
dok.
Prijava neusaglasenosti
KV A LITA TIVNA
KONTROLA
Zahtevnica za
kontrolisanjem
Zahtevnica
Inf ormacije o kvalitativnom prijemu UK
Izv. o ispitivanju
za prijemnu
kontrolu
A naliza rezultata kontrole
Tehnicar kontrole
Rukovodilac kontrole kvaliteta
NODE:
TITLE:
A4.2.1
KONTROLISANJE I ISPITIVANJE KVALITETA
NUMBER:
Izvestaj
o
ulaznoj
kontroli
(operacijski postupak kontrole ulaznih
komponenti,
 tehni~ki uslovi ili standardi prijema,
 ugovor,
 lista delova,
 konstrukcioni crte`)

Kvantitativna kontrola
USED AT:
AUTHOR: prof .dr.Alem pije V. Veljov ic dipl.ing.
DATE: 5/1/2014
PROJECT: Model 1
REV: 5/3/2014
NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inf ormacije
o prijem noj
kontroli
Ugov or
W ORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION
READER
DATE CONTEXT:
A4.2.1
Inf ormacija o k v antitativ nom prijemu
UK
Kv antitativ an
prijem
Prijav a za kv alitativ an prijem
Prov era
dok umentac ije
Dostav nica
Prijav a za kv alitativ an prijem
Teh. tehn. dok.
Ref erent ulazne kontrole
Ev identiranje ulaza
Zahtev nica
Planer m aterijala
Zahtev nica za kontrolisanjem
Knjiga razduzenja
Ref erent ulazne kontrole
Tehnic ar kontrole
NODE:
TITLE:
A4.2.1.2
KVANTITATIVNA KONTROLA
NUMBER:
Kvalitativna kontrola
U SED AT:
AU TH OR : prof . dr. Alem pije V. Veljov ic dipl.ing.
D ATE: 5/ 1/2014
PR OJEC T: Model 1
R EV: 5/ 3/2014
N OTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
W OR KI N G
D R AFT
R EC OMMEN D ED
PU BLI CATION
R EAD ER
D ATE C ON TEXT:
A4. 2.1
Teh. tehn. dok.
U zorkov anje
R N za kontrolisanje
I nf ormacije o
kv alitat iv nom prijem u
UK
Zaht ev nica za kont rolisanjem
Kont rolisanje
Zaht ev nica za kont rolisanjem
I nf ormacija o k v ant it ativ nom prijemu
UK
Prijav a
neusaglasenosti
I zrada izv eљt aja
I zv . o ispit iv anju za
prijem nu kont rolu
Prijem predm et a
kontrole
Zaht ev nica
Tehnic ar kont role
N OD E:
TI TLE:
A4.2.1.3
KVALITATIVNA KONTROLA
N U MBER:
Zaključak


U radu su prikazana dva načina modeliranja procesa
ulazne kontrole kvaliteta i oba omogućuavaju lakše
praćenje međudejstva procesа pomoću kojih se dolazi
do uspešnijeg praćenja i kvalitetnijeg poslovanja.
Prednost funkcionalnog modeliranja sa aspekta
planiranja budućeg korisničkog interfejsa informacionog
sistema u modelu procesa je u tome što se ne izdvajaju
procesi prema organizacionim jedinicama funkcionalne
organizacije (sektori i službe) već se ostvaruje njihovo
jedinstvo sa procesima koji se u njima odvijaju na isti
način a da se specijalizacijom podataka u modelu
podataka određuje za koju su vrste kontrole namenjeni.
Download

primena case alata za modelovanje procesa kontrole kvaliteta u