ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvođanska
e-mail : [email protected]
tel./fax. 025-22-888
BROJ:1/2012
DATUM:16.11.2012.
OBRAZAC PONUDE BR._____ PARITJA BROJ 4. – POTROŠNI LABORATORIJSKI MATERIJAL
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
naziv
Vakutaneri – sa gelom,zlatni čep- sterilni
Indikatori za anaerobe
Kese za autoklav 12*10
Kese za autoklav 40*20
Latex rukavice S
Latex rukavice M
Latex rukavice L
PVC igle 0.6x 30mm-sterilne
PVC igle 0.7x 30mm-sterilne
PVC igle 0.8x 40mm-sterilne
PVC špricevi sterilni 5ccm
PVC špricevi sterilni 2 ml
PVC špricevi sterilni 10 ml
Papirna vata
Sanitetska vata
Test sistem za kontrolu suve sterilizacije biološkom
metodom
Test sistem za kontrolu sterilizacije u autoklavu
biološkom metodom
Trake za procesnu kontrolu sterilizacije autoklava
Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije autoklava
količina
Cena sa
PDV-om
po jedinici
mere
Ukupno sa
PDVom/din.
Proizvođač
5150 kom
200 kom
400 kom
600 kom
4000 kom
12000 kom
1500 kom
500 kom
1000 kom
200 kom
1000 kom
200 kom
50 kom
20 kg
100 kg
500 kom.
300 kom.
20.
Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije u suvom
sterilizatoru
21.
Filter papir plava traka φ=125 mm
50 kom
1
pakovanje
(100 m)
1
pakovanje
(100 m)
1000 kom
22.
Filter papir u arcima 70g 580x580
500 kom
23.
24.
25.
Flashback igle,sterilne
Štapići za bris drveni
Sredstvo za pranje laboratorijskog posuđa
2000 kom
4000 kom.
10 l
ROK ISPORUKE: __________________________
USLOVI PLAĆANJA: ______________________
Telefoni : Direktor (025) 29-668; Faks (025) 22-888; Centrala (025) 22-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 26-505, (025) 22-225 lokal 29; Odsek DDD : lokal
42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 25-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr. zaštite,inform. I statistiku : lokali
23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26; Pomoćnik direktora za
ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
Matični broj : 08333092 ; Registarski broj : 8236046937 ; šifra delatnosti : 85142 ;
Poreski identifikacioni broj : 101842968 ; Broj računa : 840-379667-04 kod Narodne banke Srbije
Strana 1 od 2
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СОМБОР
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SOMBOR
РЕПУБЛИКА СРБИЈА- REPUBLIKA SRBIJA
ZOMBORI KŐZEGESZSÉGÜGYI INTÉZET
ÚSTAV PRE VEREJNÉ ZDRAVIE SOMBOR
25000 Сомбор, Војвођанска 47
25 000 Sombor, Vojvođanska
e-mail : [email protected]
tel./fax. 025-22-888
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:
1. Cena od 0 do 70 bodova
2. Uslovi plaćanja od 0 do 15 bodova
3. Rok isporuke od 0 do 5 bodova (u danima)
4. Kvalitet od 0 do 10 bodova: ISO 9001 (za dobavljača) 10 bodova
Molimo Vas da u vašoj ponudi dostavite pojedinačne cene za standardno pakovanje kao i ukupnu vrednost,
franko kupac.
Telefoni : Direktor (025) 29-668; Faks (025) 22-888; Centrala (025) 22-225, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (025) 26-505, (025) 22-225 lokal 29; Odsek DDD : lokal
42; Centar higijenu i humanu ekologiju : lokali 21, 24, 34, (025) 25-505 ; Centar Centar za promociju zdravlja, analizu, planiranje, org. zdr. zaštite,inform. I statistiku : lokali
23,25, 33,40 ; Centar za mikrobiologiju : lokal 28 ; Лекарска соба: 444-853; Mikrobiolоška laboratorija : lokal 39,30; Hemijska laboratorija : lokal 26; Pomoćnik direktora za
ekonomsko financijske poslove : lokal 38 ; Odeljenje za ekonomsko financijske i pravne poslove :38; Računovodstvo sa knjigovodstvom : lokal 36,22
Matični broj : 08333092 ; Registarski broj : 8236046937 ; šifra delatnosti : 85142 ;
Poreski identifikacioni broj : 101842968 ; Broj računa : 840-379667-04 kod Narodne banke Srbije
Strana 2 od 2
Download

Партија 4 – Потрошни лабораторијски материјал