TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–06
2 Haziran 2014
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜS İ A D AV RU PA İŞ D Ü N YAS I K O NF E DE RAS Y ON U ( BUS I NESS E URO P E) Ü YES İ Dİ R .
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Türkiye
Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Türkiye
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA
Sayı: 2014–06
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50
Telefon: +90 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76
Telefon: +32 (2) 736 40 47
Faks: +32 (2) 736 3993
Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71
Sayfa
1
Telefon: +49 (30) 288 786 300 Faks: +49(30) 288 786 399
Telefon: +33 (1) 44 43 55 35 Faks: +33 (1) 44 43 55 46
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
w w w. tu s i ad .o r g
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
2 Haziran 2014
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
YENİ YARGI Çocuk cinayetleri ve cinsel suçların cezalarında artış, Yargıtay'ın yapısında
PAKETİ değişiklikler ve istinaf mahkemelerinin kurulmasını öngören ve kamuoyunda
yeni yargı paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Adalet Komisyonu'nda
kabul edilmiştir. Tasarı Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari
Yargılama Usulü Kanunu, Yargıtay Kanunu, HSYK Kanunu ve İnfaz Kanununa
ilişkin pek çok önemli değişiklik içermektedir.
ARAŞTIRMA Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak
ALTYAPILARININ üzere desteklenmesine ilişkin konuların düzenlendiği "Araştırma Altyapılarının
DESTEKLENMESİ Desteklenmesine Dair Kanun Tasarısı" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
& AR-GE
kabul edilmiştir. Önemli bazı düzenlemeler içeren bu tasarıyla, Kalkınma
Bakanı başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Milli Eğitim
Bakanı'ndan oluşan Araştırma Altyapıları Kurulu kurulması da öngörülmektedir.
REKABET “Rekabetin Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”,
KANUNU TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyonda görüşülmeye devam
edilmektedir. Alt Komisyonun 14 Mayıs 2014 tarihinde devam edilmesi
planlanan çalışmaları Milli Yas sebebiyle bir sonraki haftaya ertelenmiştir.
İŞ KANUNUNDA “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
DEĞİŞİKLİK Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM Başkanlığı tarafından Plan ve Bütçe
Komisyonu’na havale edilmiştir. Toplam 61 maddeden oluşan tasarı ile alt
işveren işçilerinin iş mevzuatından kaynaklanan haklarının kullanılmasının
sağlanması, hak kayıplarının engellenmesi ve ücretlerinin garantiye alınması
amaçlanmaktadır. Çok sayıda önemli değişiklik öngören tasarıya paralel olarak
üzerinde çalışılan yeni bir ek Torba Tasarı ya da Teklif sunulması da halen
ihtimal dahilindedir. Bu yeni metnin komisyon görüşmeleri sırasında mezkur
tasarı ile birleştirilmesi ya da ayrı bir düzenleme olarak ele alınması konusu
henüz netleşmemiştir. Bu konunun yeni düzenleme taslağının nihai metnine ve
yasama sürecindeki gelişmelere bağlı olarak netleşmesi beklenmektedir.
AVUKATLIK “Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı”, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü
KANUNU tarafından 18 Nisan 2014 tarihinde kamuoyunun görüşüne açılmıştır.
Sayı: 2014–06
Sayfa 2
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
AVUKATLIK Taslağın tasarılaşma sürecinde avukatlık mesleğine ilişkin önemli yapısal
KANUNU değişiklikleri içermektedir. Halen görüşe açık durumda bulunan ve önemli
(devam) değişiklikler öngören bu çalışmanın TBMM’ye önümüzdeki yasama döneminde
gelmesi beklenmektedir.
MESLEKİ EĞİTİM Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim alanındaki gelişmelere uyum sağlanması ve
KANUNU güncellenmesi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen
“3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı” kurumların görüşlerine açılmıştır.
TBMM 24. Dönem Milletvekilleri Güncel Dağılımı (Partilere ve Cinsiyete Göre)
Kadın
Sayı
Oran
Parti Adı
Parti
Toplam
Erkek
Sayı
Oran
Adalet ve Kalkınma Partisi – AK Parti
45
%14,38
268
%85,62
313
Cumhuriyet Halk Partisi – CHP
19
%14,62
111
%85,38
130
Milliyetçi Hareket Partisi – MHP
3
%5,77
49
%94,23
52
Halkların Demokratik Partisi –HDP
8
%29,63
19
%70,37
27
Bağımsız Milletvekili
2
%14,29
12
%85,71
14
Barış ve Demokrasi Partisi – BDP
0
%0
2
%100
2
Toplam
77
%14,31
461
%85,69
538
Sayı: 2014–06
Sayfa 3
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon
Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07.05.2014
6543
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07.05.2014
6542
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitiminde
İşbirliği Üzerine Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun
07.05.2014
6541
Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07.05.2014
6540
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun
07.05.2014
6539
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri
Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
07.05.2014
6538
Kanunun Başlığı
Sayı: 2014–06
Sayfa 4
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi1
----
Kayıt
Aşamasında
1057 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan
Bilumum Mebanii Resmiye ve Milliye Üzerindeki Tuğra
ve Methiyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun'un
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi2
----
Kayıt
Aşamasında
5543 Sayılı İskan Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi3
----
Kayıt
Aşamasında
İnsan Zararları Mahkemelerinin
Görevlerine Dair Kanun Teklifi4
----
Kayıt
Aşamasında
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı (1/931)
30.05.2014
Adalet
Komisyonu
Türk Ceza Kanunu ile Siyasi Partiler Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi5 (2/2149)
27.05.2014
Adalet
Komisyonu
Tasarının Başlığı
Kuruluş
ve
3 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine http://www.tbmm.gov.tr/guncel_tasari_teklifler.htm
bağlantısından ulaşılabilmektedir.
1
6 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine http://www.tbmm.gov.tr/guncel_tasari_teklifler.htm
bağlantısından ulaşılabilmektedir.
2
6 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine http://www.tbmm.gov.tr/guncel_tasari_teklifler.htm
bağlantısından ulaşılabilmektedir.
3
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı imzası ile sunulan kanun teklifinin metnine http://www.tbmm.gov.tr/guncel_tasari_teklifler.htm
bağlantısından ulaşılabilmektedir.
4
4 AK Parti Milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifi ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar yeniden düzenlenmekte ve cezaları
artırılmakta, nitelikli hırsızlık suçlarının ağırlaştırıcı nedenleri yeniden düzenlenmekte ve cezaları artırılmakta; Anayasa
Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve
benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde kullanılması yasağı düzenlenmekte ve müeyyideye bağlanmakta,
siyasi partilerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları elektronik ortamda tutabilmelerine imkan tanınmaktadır.
5
Sayı: 2014–06
Sayfa 5
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı (1/927)
23.05.2014
Milli Eğitim,
Kültür,
Gençlik ve
Spor
Komisyonu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı (1/919)
12.05.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/918)
12.05.2014
Adalet
Komisyonu
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika
Devletleri Hükümeti Arasında Gümrük Konularında
Karşılıklı İdari Yardım ve Bilgi Paylaşımı Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika
Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
----
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler
Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi
(BM Kadın) Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya
Bölge Ofisinin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/928)
15.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Tasarının Başlığı
Sayı: 2014–06
Sayfa 6
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Ekonomik
İşbirliği
Teşkilatı
Standardizasyon,
Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji
Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/930)
14.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Saint Vincent ve
Grenadinler Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik
İşbirliği
Anlaşmasının
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/929)
14.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı
Teşviki ve Korunmasına
İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/926)
14.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
D–8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret
Anlaşmasını Ekini Teşkil Eden Taviz Listelerinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı (1/925)
14.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler
İçeren Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/924)
14.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti
Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/923)
07.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Deniz Ulaştırması Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/922)
07.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti
Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Konseyi
Kurulmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/921)
07.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
Sayı: 2014–06
Sayfa 7
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/920)
07.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin Nakli
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/917)
07.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti
Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve
Faaliyetleri Hakkında Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/916)
07.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının Tadil Edilen
Eklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/915)
07.05.2014
Dışişleri
Komisyonu
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim
Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı: 589) (Dağıtma tarihi: 28.05.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve
Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu
Raporu (1/875) (S. Sayısı: 588) (Dağıtma tarihi: 28.05.2014)
Sayı: 2014–06
Sayfa 8
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yükseköğretim ve
Bilimsel Araştırma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/825) (S. Sayısı: 587) (Dağıtma tarihi:
28.05.2014)
Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Mehmet Hilal Kaplan’ın; 22/05/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı
İş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine
Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/1210) (S. Sayısı: 590) (Dağıtma tarihi:
27.05.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/891) (S. Sayısı: 584) (Dağıtma tarihi: 27.05.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/885) (S. Sayısı: 583) (Dağıtma tarihi:
27.05.2014)
Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/883) (S. Sayısı: 582) (Dağıtma tarihi: 27.05.2014)
Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasının Gözden Geçirilmiş Statüsüne Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/872) (S. Sayısı: 581)
(Dağıtma tarihi: 27.05.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim,
Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/820) (S. Sayısı:
580) (Dağıtma tarihi: 27.05.2014)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/816) (S. Sayısı: 579) (Dağıtma tarihi: 27.05.2014)
Sayı: 2014–06
Sayfa 9
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
Su Kanunu Tasarısı Taslağı
T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı6
T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Şeker Kanunu Tasarısı
Rekabetin Korunması Hakkında
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Değişiklik
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Danıştay Kanunu ile Bazı
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
6
Kanunda
Değişiklik
TBMM Genel Kurul Gündemi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Elektronik
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ticaretin
Kanunlarda
Düzenlenmesi
Hakkında
Kanun
Bu yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
Sayı: 2014–06
Sayfa 10
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının
Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk
ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–06
Sayfa 11
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Uzun Vade
Bulunduğu Aşama
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş ve Teşkilatı
Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı7
Başbakanlık
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Taslağı8
Başbakanlık
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı9
Başbakanlık
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı10
Başbakanlık
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı11
Başbakanlık
7Tasarıyla;
seçim iş ve işlemlerin mevcut yapılanma ile yürütülmesi zorlaştığından, günümüz koşulları ve teknolojik gelişmeler de
dikkate alındığında, teşkilat yapısında değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teşkilatın görev ve hizmetlerini etkin, verimli ve
çağa uygun bir şekilde yürütebilmesi için teşkilat yapısında düzenlemeye gidilmiş, ihtiyaç duyulan birimler ve kadrolar eklenmiştir.
Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları, 298 sayılı Kanun ve özel kanunlarda yer alan teşkilatlanma, personel
rejimi, çalışma usul ve esaslara ilişkin hükümler birlikte değerlendirilerek, görevlerin zamanında, eksiksiz ve verimli bir şekilde
yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teşkilat oluşturulması amaçlanmaktadır.
8Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
9Tasarı
taslağıyla; aile bütünlüğünün sağlanması, özellikle ana ve çocukların korunması, ayrılık veya boşanma gerçekleşecek olsa bile
bunun da sağlıklı koşullarda olmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda boşanma ve ayrılık talepli davalarda, aile mahkemesi
hâkiminin; eşleri, talep üzerine veya resen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal hizmet merkezlerine
yönlendirilebilmesi öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/Aile%20Mahkemeleri.pdf
10Tasarı
taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
11Tasarı
taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Sayı: 2014–06
Sayfa 12
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı12
Adalet Bakanlığı
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı13
Adalet Bakanlığı
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı14
Adalet Bakanlığı
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı15
Adalet Bakanlığı
Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı16
Adalet Bakanlığı
Ticaret Mahkemelerinin Yapısının Değiştirilmesine
Dair Kanun Tasarısı Taslağı17
Adalet Bakanlığı
12 Dünyada ve ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve
avukatlık mesleğine yansıtılması için Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere Adalet Bakanlığı
tarafından kurulan Bilim Komisyonunca hazırlanan "Avukatlık Kanunu Taslağı" görüşe sunulmuştur.Tasarı taslağının metnine
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/AVUKATLIK%20KANUNU%20TASLA%C4%9EI.pdf
Tasarı taslağıyla; ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında verilen kararların infaz hâkimliği tarafından verilerek,
yargılama yapan mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve infazda ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğinin
artırılması, ayrıca, infaz işlemlerine ilişkin görevlerin tek bir makamda toplanması amacıyla 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ile
ceza hükümleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir.Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
13
Tasarı taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı” bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması
amacıyla 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/2802.pdf
14
Tasarı taslağıyla; Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, bunu
gerçekleştirmeye yönelik planların hazırlanması, buna yönelik metodolojinin oluşturulması ve kamu kurumlarının ve kritik alt yapıya
sahip özel sektör bilişim sistemlerinin siber saldırılara karşı uluslar arası standartlarda korunması amaçlanmaktadır.
15
Tasarı taslağıyla; adalet hizmetlerinin daha etkili, hızlı ve verimli sunulmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında
mahkeme teşkilat yapısında yer alan sulh mahkemeleri ve asliye mahkemeleri ayrımının kaldırılması amaçlanmıştır.
16
Tasarı taslağıyla; adalet hizmetlerinin daha etkili, hızlı ve verimli sunulmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında
ticaret mahkemelerinin bazı uyuşmazlıklara heyet halinde bakması yönünden değişiklik yapılması öngörülmektedir.
17
Sayı: 2014–06
Sayfa 13
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Adli
Tıp
Kurumu
Kanununda
Değişiklik
18
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
Adalet Bakanlığı
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı19
Adalet Bakanlığı
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı20
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflâs Kanunu Tasarısı Taslağı21
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı22
Adalet Bakanlığı
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı23
Adalet Bakanlığı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı24
Adalet Bakanlığı
Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı Taslağı25
Adalet Bakanlığı
Adli Tıp Kurumunun hızla artan iş yükü ve personel sayısı dikkate alınarak, Kurumun işleyişi ve teşkilatlanmasında yaşanan
sorunların tespiti ile çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak, bu kapsamda var olan ihtisas kurullarının sayısının arttırılması,
ihtisas dairelerinde faaliyette olmayan şube müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesi, Kurumun taşra teşkilatının güçlendirilerek
yeniden yapılandırılması, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun yapısının gözden geçirilerek birden fazla "Üst Kurul" biçiminde
örgütlenmesi ve benzeri konuları müzakere etmek amacıyla kurulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Adli Tıp Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ilgili Bakanlıklara ve birimlere görüşe gönderilmiştir. Gelen görüşlerin
değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Çalışma Grubu”nun tasarı üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.
18
19
Çalışmalar devam etmektedir.
20
Çalışmalar devam etmektedir.
21
Çalışmalar devam etmektedir.
22
Çalışmalar devam etmektedir.
23
Çalışmalar devam etmektedir.
24
Çalışmalar devam etmektedir.
25
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–06
Sayfa 14
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU – EKK
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 42. Toplantısı 10 Mayıs 2014 tarihinde Başbakan
Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, “Türkiye İlaç Sektörü
Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2014–2017)” ele alınmıştır. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı tarafından
dünyada değişen ilaç kavramı ve biyoteknolojik ürünler konusunda Kurula bilgi verilmiştir.
Toplantıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, söz konusu çalışmaların sonuçlandırılması
kararlaştırılmıştır.
YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU – YOİKK
52. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 6 Mayıs 2014 tarihinde YOİKK Teknik Komiteler 2013–
2014 Eylem Planı’na ilişkin gelişmelerin ve önümüzdeki dönemde takip edilecek hususların gözden
geçirilmesi ile yeni dönem eylem planlarının hazırlanmasına ilişkin çalışmaların değerlendirilmesi
amacıyla Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda
ayrıca Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen Yatırım Yeri Projesi ile Yatırım Yeri Çalışma Grubu
faaliyetleri hakkında ve 10. Kalkınma Planı çerçevesinde İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi
hakkındaki öncelikli dönüşüm programı hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Yeni dönem Eylem Planı çalışmaları ise tamamlanma aşamasındadır. Bütün Teknik Komitelerin
nihai değerlendirme toplantıları gerçekleştirilerek bugüne kadar yürütülen çalışmalarla
tamamlanan eylem maddeleri belirlenmiştir. Ardından gerçekleştirilmekte olan bir seri teknik
komite ve özel sektör istişare toplantılarında ise yeni Eylem Planı Taslağı şekillendirilmeye
başlanmıştır. Haziran ayı sonunda ya da en geç Temmuz ayında yeni Eylem Planının
onaylanarak gerekli düzenlemeler için uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.
REFORM İZLEME GRUBU - RİG
Siyasi reform sürecinin devamını ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve takip
etmek amacıyla 2003 yılında kurulan Reform İzleme Grubu son toplantısını 15 Haziran 2013
tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmişti. Reform İzleme Grubu’nun 29. Toplantısı ise, 9 Mayıs
2014 tarihinde Ankara’da, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın katılımı ile
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci kapsamında Siyasi
Kriterler, Yargı ve Temel Haklar Faslı (23. Fasıl) ve Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı (24. Fasıl)
konularında kaydedilen gelişmeler değerlendirilerek, önümüzdeki süreçte güncel gelişmeler
ışığında öncelikli olarak ele alınabilecek konular görüşülmüştür. Reform İzleme Grubu 30.
toplantısının Temmuz ayında Gaziantep'te düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
Sayı: 2014–06
Sayfa 15
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
KISA BİLGİLER & MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
Avrupa Parlamentosu Seçimleri: Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği kurumları içinde, üyeleri
doğrudan halk tarafından seçilen tek kurumdur. Her beş yılda bir yapılan Avrupa Parlamentosu
seçimleri ilk defa 1979 yılında gerçekleştirilmiştir. Seçmenler, bu sene 22- 25 Mayıs 2014
tarihlerinde yapılan seçimlerde, 28 ülkeden yaklaşık 500 milyon Avrupa Birliği vatandaşını temsil
edecek 751 parlamenter üyesini seçmişlerdir.
Her dönem katılım oranı düşen Avrupa Parlamentosu seçimlerine bu dönem daha yüksek bir
katılım olması beklenmektedir. Bunun nedeni olarak Avrupa’daki ekonomik krizin Avrupa
Birliği’nin geleceğiyle ilgili tartışmaları keskinleştirmesi gösterilmektedir. İlk kez Avrupa Birliği
karşıtı partiler pek çok ülkede önemli bir güç olarak ortaya çıkmıştır.
Bu sene yapılan seçimlerinin Avrupa Birliği’nin geleceği için hayati önem taşımasının üç temel
nedeni şunlardır:
a. Seçim sonuçları ilk kez Avrupa Birliği’nin yürütme kurumu olan Avrupa Komisyonu
Başkanı’nın kim olacağını doğrudan etkilemektedir. Başkan adayı, 28 ülkenin devlet ve
hükümet başkanlarından oluşan Avrupa Konseyi tarafından belirlenmektedir. Ancak
seçilen bu aday Parlamento onaylamasında yeterli çoğunluğu sağlayamazsa yeni bir aday
belirlenmesi gerekmektedir.
b. Yapılacak tüm yeni yasaların parlamento onayından geçmesi gerekmektedir.
c. Lizbon Anlaşması ile yetkileri arttırılan Avrupa Parlamentosunun, Avrupa Birliği bütçesi,
bankacılık reformu, Avrupa Birliği’nin tarım ve enerji politikası, bölgesel yardım
konularında geçmişe kıyasla yetki sahibi olmasıdır. Bunun yanında Avrupa Birliğine üye
olmayan ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmaları ve yeni üyelerin katılımı da Avrupa
Parlamentosu'nun onayına bağlıdır.
Parlamentoda ülke başına ayrılan sandalye sayısı ülke nüfusuna göre belirlenmektedir. Grup
kurabilmek için yedi farklı ülkeden en az yirmi beş parlamenter olması gerekmektedir. Bu
gruplara katılmak parlamenterlerin yasal düzenlemelerde daha çok etki sahibi olmasını ve
parlamentodan ödenek alabilmelerini sağlamaktadır. Avrupa Parlamentosu açılış oturumu 1
Temmuz 2014 tarihinde Strazburg'da gerçekleştirilecektir.
Sayı: 2014–06
Sayfa 16
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
TÜSİAD AB Temsilciliği tarafından hazırlanan Avrupa Parlamentosu Seçimlerine yönelik
detaylı değerlendirmeler içeren "Bilgi Notu" Bültenimizin ekinde bilgilerinize
sunulmaktadır.
AB – Türkiye Geri Kabul Anlaşması: AB - Türkiye Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanmasına
ilişkin Konsey kararının 7 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla birlikte, AB
anlaşmanın onay sürecini tamamlayarak durumu Türk makamlarına bildirmiştir.
Bu mühim kazanımdan tam olarak istifade edilebilmesi için, anlaşmanın mümkün olduğunca kısa
zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarafından onaylanması ve yürürlüğe girmesi büyük önem arz
etmektedir. Bu adım, vize serbestisi sürecinde ilerleme kaydedilmesi için gereken önemli
bir aşamadır. Karar metnine bu bağlantıdan ulaşılabilmektedir: Karar metni bağlantısı.
Yargı ve Temel Haklar Başlıklı 23. Fasıla İlişkin Yeni İstişari Heyet Raporu: İtalyan Hakim
Luca Perilli tarafından hazırlanan "Türkiye'de Yargı Eğitimi" başlıklı yeni rapor AB
Delegasyonunun internet sitesinde yayımlanmıştır. Adalet Akademisi tarafından düzenlenen
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimleri ele alan rapor, Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen uzman
ziyaretinin bir ürünüdür. Ayrıca, Profesör ve Hukuk Doktoru Thomas Giegerich tarafından
hazırlanan "Lisans ve Lisansüstü Seviyede Verilen Yargı Eğitimi" başlıklı paralel rapora da
Delegasyonun internet sitesinden ulaşılabilir. İstişari Heyet ziyaretleri, Türk makamları ile varılan
anlaşma neticesinde bağımsız uzmanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ziyaret
neticesinde istişari heyet, Türkiye'nin AB standartlarına uyumu ve AB'ye katılımı çerçevesinde,
Türk üniversitelerinin hukuk fakültelerinde geleceğin hakim ve savcılarına ayrıca yargı
yönetiminde onların meslektaşlarına ve serbest çalışan avukatlara verilen eğitimin kapsamlı bir
değerlendirmesini sunmaktadır. Yayımlanan rapor Avrupa Komisyonu ya da AB Türkiye
Delegasyonunun değil, uzmanların görüşlerini temsil etmektedir. Söz konusu konular Türk
makamları ile kapsamlı istişarelerde ele alınarak rapor hazırlanmıştır.
Müzakere Sürecinde Güncel Durum:Son gelişmeler ışığında, Türkiye – Avrupa Birliği Müzakere
sürecinde cari durum aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
Tabloya İlişkin Açıklama: Aşağıdaki tabloda yer alan “Kıbrıs ile İlgili Açılış Kriteri Olan” kolonunda iki
tür işaret yer almaktadır. Bunlardan “X” işareti Kıbrıs sorunu nedeniyle 2006 yılından bu yana
müzakereye açılması AB Konseyi tarafından bloke edilen 8 başlığı işaretlemektedir. Yine aynı kolonda yer
alan “!” işareti ise, 2009 yılının Aralık ayında Kıbrıs tarafından tek taraflı olarak ön koşul getirme
iradesinde olduğunu beyan ettiği 6 başlığı işaretlemektedir.
Sayı: 2014–06
Sayfa 17
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17. Ekonomik ve Parasal Birlik
X
26. Eğitim ve Kültür
X
KONSEYDE
GÖRÜŞÜLENLER
TEKNİK AÇILIŞ KRİTERLERİ
15. Enerji
MÜZAKERELERE AÇILANLAR
X
!
X
!
5. Kamu Alımları
X
8. Rekabet Politikası
X
19. Sosyal Politika ve İstihdam
X
1. Malların Serbest Dolaşımı
3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma
Serbestisi
X
X
X
X
9. Mali Hizmetler
X
X
29.Gümrük Birliği
X
X
X
X
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma
13. Balıkçılık
X
X
14. Taşımacılık Politikası
X
X
30. Dış İlişkiler
X
X
2. İşçilerin Serbest Dolaşımı
X
!
23. Yargı ve Temel Haklar
X
!
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
X
!
33. Mali ve Bütçesel Hükümler
X
X
6. Şirketler Hukuku
X
7. Fikri Mülkiyet Hakları
X
27. Çevre
X
10. Bilgi Toplumu ve Medya
X
16. Vergilendirme
X
X
18. İstatistik
X
X
20. İşletme ve Sanayi Politikası
X
X
21. Trans-Avrupa Şebekeleri
X
X
28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
X
X
32. Mali Kontrol
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki
Sağlığı
22. Bölgesel Politika ve Yapısal
Araçların Koordinasyonu
X
X
X
X
Bu başlıkta müzakereler tamamlanarak başlık geçici olarak kapatılmıştır.
34. Kurumlar
Tam üyelikte gündeme gelecektir.
31. Dış Güvenlik ve Savunma Politikası
Sayı: 2014–06
X
X
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı
25. Bilim ve Araştırma
Fransa'nın
Tam Üyelikle
İlişkili
Olarak Bloke
Ettiği
Kıbrıs ile
İlgili Açılış
Kriteri Olan
Teknik
Kapanış
Kriteri Olan
Teknik Açılış
Kriteri Olan
Müzakereye
Açılan
Müzakere
Pozisyonu
Sunmak için
Davet Gelen
FASILLAR
(Listenin başında yer alan ve mavi ile
işaretlenen 5 başlık açılmaya en yakın
başlıklardır.)
Konsey'de
Görüşmesi
Süren
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
X
Bu başlıkta Avrupa Komisyonu’ndaki görüşmeler devam etmektedir. (!)
Sayfa 18
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilciliğin TÜSİAD Adına Katılım Sağladığı Faaliyetler (Kronolojik olarak sıralanmıştır)
Türk Patent Enstitüsü tarafından düzenlenen Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Komitesi 5. Toplantısı
Ekonomi Bakanlığı Devlet Yardımları ve Hizmetler II. Daire Başkanı Halis Kaya ile
toplantı
Avrupa Birliği Delegasyonu “Sivil Düşün” Programı yetkilileri ile toplantı
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 52. Yönlendirme
Komitesi Toplantısı
Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Kemal Değirmendereli ile toplantı
Cambridge Global Research Limited Genel Müdürü John Burman ile toplantı
Halkların Demokratik Partisi Ağrı Milletvekili Halil Aksoy ile toplantı
TÜSİAD Parlamento İşleri ve Siyasi Reformlar Komisyonu Toplantısı
Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Genel Sekreteri Başak İlisulu ile toplantı
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Bölgelerarası Ortak
Girişim Projesi (BORGİP) Çalışma Grubu Toplantısı
Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş ile toplantı
Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık ile toplantı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topcu ile toplantı
YOİKK İstihdam Teknik Komitesi Toplantısı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu “Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
Tasarısı” toplantısı
Sayı: 2014–06
Sayfa 19
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu “Rekabetin
Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” Alt Komisyon Toplantısı
Başkent Üniversitesi öğrencileri ile “Kriz Yönetimi Çalışması” Toplantısı
ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Bölümü Temsilcisi ile ABD Büyükelçiliği Baş Ekonomi
Uzmanı Scott A. Olson, Ekonomi Uzmanı Özlem Tunçel Toplu ile toplantı
YOİKK Özel Sektör İstihdam Çalışma Grubu Toplantısı
YOIKK Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Teknik Komitesi
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ödeme Talep İşlemleri Birim Amiri
Şuayip Özdoğan ve Kurumsal İlişkiler Uzmanı Rabia Vatansever ile toplantı
Eğitim Reformu Girişimi (ERG) “Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı”
Paylaşım Toplantısı
AB Türkiye Delegasyonu Yolsuzlukla Mücadele İstişare Toplantısı
YOİKK Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Teknik Komitesi Toplantısı
California Üniversitesi Berkeley Hukuk Fakültesi Kıdemli Öğretim Üyesi ve Küresel
Değişiklikler ve Hukuk Hakkında Miller Enstitüsü Araştırmacısı Jamie O'Connell
Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır ile toplantı
YOİKK Altyapı Teknik Komitesi ve GİTES ve Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi Toplantısı
Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ile toplantı
İsrail Maslahatgüzarı Yosef Levi Sfari ile toplantı
Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi Kapanış Konferansı
Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile toplantı
Yeni Zelanda Büyükelçisi Taha Macpherson ile toplantı
YOİKK Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komite Toplantısı
Sayı: 2014–06
Sayfa 20
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği tarafından kamuoyuna açık, ancak TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve uluslararası temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Taslakları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi: Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı: Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR: Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda(Yasama Bülteni) ise
içerisinde bulunulan takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR: Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise (Yasama
Bülteni)içerisinde bulunulan takvim ayı dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ: Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Komisyonları,
Çalışma Grupları ve Görev Güçleri tarafından ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen
kanun değişiklik çalışmaları ile (2) münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve
Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun
değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık
altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda
“kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok
pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
Sayı: 2014–06
Sayfa 21
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böylelikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] adresine başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/ ve bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Serihun DEMİR
Yazım, Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK, Ü. Barış URHAN ve TÜSİAD Stajyeri Zeynep AĞCA
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–06
Sayfa 22
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2 Haziran 2014
Download

2014–06 2 Haziran 2014 Ankara Bül