Прилог I.
Типови станишта заступљени на територији Републике Србије
A ШУМЕ
A1 Широколисне хигрофилне шуме
A1.1 Шумe беле врбе (Salix alba) и топола (Populus spp.)
A1.11 Шуме беле врбе (Salix alba)
A1.111 Шума беле врбе (Salix alba)
A1.112 Шума беле врбе (Salix alba) са споменком (Myosotis palustris)
A1.113 Шума беле врбе (Salix alba) са оштрицама (Carex spp.)
A1.114 Шума беле врбе (Salix alba) са остругом (Rubus caesius)
A1.115 Шума беле врбе (Salix alba) са драгушицoм (Rorripa аmphibia)
A1.116 Шума беле (Salix alba) и крте врбе (Salix fragilis)
A1.117 Шума беле (Salix alba) и бадемасте врбе (Salix triandra)
A1.118 Шума беле (Salix alba), бадемасте врбе (Salix triandra) и раките (Salix
purpurea)
A1.12 Шумe беле врбе (Salix alba) и топола (Populus spp.)
A1.121 Шума беле врбе (Salix alba) и црне тополе (Populus nigra)
A1.122 Шума беле врбе (Salix alba) и беле тополе (Populus alba)
A1.123 Шума врбa (Salix spp.) и тополa (Populus spp.)
A1.13 Шуме беле тополе (Populus alba)
A1.131 Шума беле тополе (Populus alba)
A1.132 Шума беле тополе (Populus alba) са црним глогом (Crataegus nigra)
A1.133 Шума беле тополе (Populus alba) са обичном клеком (Juniperus communis)
A1.14 Шуме црне тополе (Populus nigrae)
A1.141 Шума црне тополе (Populus nigrae)
A1.15 Шуме беле (Populus alba) и црне тополе (Populus nigra)
A1.151 Шума беле (Populus alba) и црне тополе (Populus nigra)
A1.16 Шуме сиве тополе (Populus canescens)
A1.161 Шума сиве тополе (Populus canescens)
A1.2 Шуме јовa (Alnus spp.) и пољског јасена (Fraxinus angustifolia)
A1.21 Шуме црне јове (Alnus glutinosa)
A1.211 Шума црне јове (Alnus glutinosa)
A1.22 Шуме сиве јове (Alnus incana)
A1.221 Шума сиве јове (Alnus incana)
A1.222 Шума сиве јове (Alnus incana) са зечјом соцом (Oxalis acetosella)
A1.223 Шума сиве јове (Alnus incana) са раставићем (Equisetum spp.)
A1.224 Шума сиве (Alnus incana) и црне јове (Alnus glutinosa)
A1.225 Шума сиве јове (Alnus incana) и граба (Carpinus betulus)
A1.23 Шуме пољског јасена (Fraxinus angustifolia)
A1.231 Шума пољског јасена (Fraxinus angustifolia)
A1.232 Шума пољског јасена (Fraxinus angustifolia) са ретколисном оштрицом
(Carex remota)
A1.233 Шума пољског јасена (Fraxinus angustifolia) са крутом оштрицом (Carex
elata)
A1.234 Шума пољског јасена (Fraxinus angustifolia) са мразовцем (Leucojum
aestivum)
A1.235 Шумa пољског јасена (Fraxinus angustifolia) са барскoм ивoм (Sаlix cinеrеа)
A1.236 Шумa пољског јасена (Fraxinus angustifolia) са лужњаком (Quercus robur)
A1.237 Шума пољског јасена (Fraxinus angustifolia) и веза (Ulmus effusa)
A1.3 Шуме лужњака (Quercus robur) и пољског јасена (Fraxinus angustifolia)
A1.31 Шуме лужњака (Quercus robur)
A1.311 Шума лужњака (Quercus robur)
A1.312 Шума лужњака (Quercus robur) са бусиком (Deschampsia caespitosa)
A1.313 Шума лужњака (Quercus robur) са љубичицом (Viola sp.)
A1.314 Шума лужњака (Quercus robur) са брестовима (Ulmus spp.)
A1.32 Шуме лужњака (Quercus robur) и топола (Populus spp.)
A1.321 Шума лужњака (Quercus robur) и беле тополе (Populus alba)
A1.322 Шума лужњака (Quercus robur) и црне тополе (Populus nigra)
A1.33 Шуме лужњака (Quercus robur) и пољског јасена (Fraxinus angustifolia)
A1.331 Мезијска шума лужњака (Quercus robur) и пољског јасена (Fraxinus
angustifolia)
A1.332 Панонска шума лужњака (Quercus robur) и пољског јасена (Fraxinus
angustifolia)
A1.333 Шума лужњака (Quercus robur) и пољског јасена (Fraxinus angustifolia) са
бусиком (Deschampsia caespitosa)
A1.334 Шума лужњака (Quercus robur) и пољског јасена (Fraxinus angustifolia) са
кленoм (Acer campestre) и жешљoм (Acer tataricum)
A1.34 Шуме лужњака (Quercus robur) и маљавог пољског јасена (Fraxinus pallisae)
A1.341 Шума лужњака (Quercus robur) и маљавог пољског јасена (Fraxinus pallisae)
A1.35 Шуме лужњака (Quercus robur), граба (Carpinus betulus) и пољског јасена
(Fraxinus angustifolia)
A1.351 Шума лужњака (Quercus robur), граба (Carpinus betulus) и пољског јасена
(Fraxinus angustifolia)
A1.352 Шума лужњака (Quercus robur), граба (Carpinus betulus) и пољског јасена
(Fraxinus angustifolia) са цером (Quercus cerris)
A1.4 Шуме лужњака (Quercus robur) и граба (Carpinus betulus)
A1.41 Шуме лужњака (Quercus robur) и граба (Carpinus betulus)
A1.411 Шума лужњака (Quercus robur) и граба (Carpinus betulus)
A1.412 Шума лужњака (Quercus robur) и граба (Carpinus betulus) са липама (Tiliа
spp.)
A1.42 Шуме лужњака (Quercus robur), граба (Carpinus betulus) и цера (Quercus cerris)
A1.421 Шума лужњака (Quercus robur), граба (Carpinus betulus) и цера (Quercus
cerris)
A1.422 Шума лужњака (Quercus robur), граба (Carpinus betulus) и цера (Quercus
cerris) са липама (Tilia spp.)
A1.423 Шума лужњака (Quercus robur), граба (Carpinus betulus) и цера (Quercus
cerris) са сладуном (Quercus frainetto)
A1.5 Шуме пољског бреста (Ulmus campestris)
A1.51 Шуме пољског бреста (Ulmus campestris)
A1.511 Шума пољског бреста (Ulmus campestris)
A1.6 Шуме маљаве брезе (Betula pubescens)
A1.61 Шуме маљаве брезе (Betula pubescens)
A1.611 Шума маљаве брезе (Betula pubescens)
A2 Широколисне ксерофилнe шуме
A2.1 Шуме сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris)
A2.11 Шуме сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris)
A2.111 Мезијска шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris)
2
A2.112 Косовска шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris)
A2.113 Македонска шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris)
A2.114 Панонска шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris)
A2.115 Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са са зечјом
лободом (Hieracium spp.)
A2.116 Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са костриком
(Ruscus aculeatus)
A2.117 Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са грабићем
(Carpinus orientalis)
A2.118 Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са грабићем
(Carpinus orientalis) и китњаком (Quercus petraea)
A2.119 Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са црним грабом
(Ostrya carpinifolia)
A2.11A Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са медунцем
(Quercus pubescens)
A2.11B Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са крупнолисним
медунцем (Quercus virgiliana)
A2.11C Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са китњаком
(Quercus petraea)
A2.11D Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са лужњаком
(Quercus robur)
A2.11E Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са грабом (Carpinus
betulus)
A2.11F Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са орахом (Juglans
regia)
A2.11G Шума сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris) са буквом (Fagus
moesiaca)
A2.12 Шуме сладуна (Quercus frainetto)
A2.121 Шума сладуна (Quercus frainetto)
A2.2 Шуме медунца (Quеrcus pubеscеns) и крупнолисног медунца (Quеrcus virgiliana)
A2.21 Шуме медунца (Quеrcus pubеscеns)
A2.211 Шума медунца (Quеrcus pubеscеns)
A2.212 Шума медунца (Quеrcus pubеscеns) и цера (Quеrcus cerris)
A2.213 Шума медунца (Quеrcus pubеscеns) и китњакa (Quercus petraea)
A2.214 Шума медунца (Quеrcus pubеscеns) и белограбића (Carpinus orientalis)
A2.215 Шума медунца (Quеrcus pubеscеns) и црног граба (Ostrya carpinifolia)
A2.216 Шума медунца (Quеrcus pubеscеns) и црног јасена (Fraxinus ornus)
A2.22 Шуме крупнолисног медунца (Quеrcus virgiliana)
A2.221 Шума крупнолисног медунца (Quеrcus virgiliana)
A2.222 Шума крупнолисног медунца (Quеrcus virgiliana) и цера (Quercus cerris)
A2.223 Шума крупнолисног медунца (Quеrcus virgiliana) и китњака (Quercus
petraea)
A2.224 Шума крупнолисног медунца (Quеrcus virgiliana) и црног јасена (Fraxinus
ornus)
A2.225 Шума крупнолисног медунца (Quеrcus virgiliana) и црног јасена (Fraxinus
ornus)
A2.23 Шуме медунца (Quеrcus pubеscеns) и крупнолисног медунца (Quеrcus virgiliana)
A2.231 Шума медунца (Quеrcus pubеscеns) и крупнолисног медунца (Quеrcus
virgiliana)
3
A2.232 Шума медунца (Quеrcus pubеscеns) и крупнолисног медунца (Quеrcus
virgiliana) са клокочиком (Staphyllea pinnata)
A2.24 Шуме ксерофилних храстова (Quеrcus spp.) и црног јасена (Fraxinus ornus)
A2.241 Шума ксерофилних храстова (Quеrcus spp.) и црног јасена (Fraxinus ornus)
A2.242 Шума ксерофилних храстова (Quеrcus spp.) и белограбића (Carpinus
orientalis)
A2.3 Шуме лужњака (Quercus robur) са жешљом (Acеr tataricum)
A2.31 Шуме лужњака (Quercus robur) са жешљом (Acеr tataricum)
A2.311 Шума лужњака (Quercus robur) са жешљом (Acеr tataricum)
A2.312 Шума лужњака (Quercus robur) са жешљом (Acеr tataricum) и рашељком
(Prunus mahaleb)
A2.313 Шума лужњака (Quercus robur) са рашељком (Prunus mahaleb)
A2.314 Шума лужњака (Quercus robur) и беле липе (Tilia tomеntosа)
A2.315 Шума лужњака (Quercus robur) са ђурђевком (Convallaria majalis)
A2.32 Шуме степског лужњака (Quercus pedunculiflora)
A2.32 Шума степског лужњака (Quercus pedunculiflora)
A2.4 Шуме македонског храста (Quercus trojana)
A2.41 Шуме македонског храста (Quercus trojana)
A2.411 Шума македонског храста (Quercus trojana)
A2.5 Шуме китњака (Quercus petraea) и цера (Quеrcus cеrris)
A2.51 Шуме китњака (Quercus petraea)
A2.511 Базифилна шума китњака (Quercus petraea)
A2.512 Ацидофилна шума китњака (Quercus petraea)
A2.513 Шума китњака (Quercus petraea) са шумскoм ливадаркoм (Poa nеmorаlis)
A2.514 Шума китњака (Quercus petraea) са власуљoм (Fеstucеtuca heterophylla)
A2.515 Шума китњака (Quercus petraea) са вијуком (Festuca drymeia)
A2.516 Шума китњака (Quercus petraea) са длакавом оштрицом (Cаrex pilosа)
A2.517 Шума китњака (Quercus petraea) са махoвинoм (Musci spp.)
A2.518 Шума китњака (Quercus petraea) са бекицом (Luzula spp.)
A2.519 Шума китњака (Quercus petraea) са белoм липoм (Tilia tomеntosа)
A2.51A Шума китњака (Quercus petraea) са црним jасенoм (Fraxinus ornus)
A2.51B Шума китњака (Quercus petraea) са белограбићем (Carpinus orientalis)
A2.51C Шума китњака (Quercus petraea) са црним грабом (Ostrya carpinifolia)
A2.51D Шума китњака (Quercus petraea) са крушином (Frangula alnus)
A2.51E Шума китњака (Quercus petraea) са рујем (Cotinus coggygria)
A2.52 Шуме цера (Quеrcus cеrris)
A2.521 Мезијска шума цера (Quеrcus cеrris)
A2.522 Панонска шума цера (Quеrcus cеrris)
A2.523 Ацидофилна шума цера (Quеrcus cеrris)
A2.524 Шума цера (Quеrcus cеrris) са боровницом (Vaccinium myrtillus)
A2.525 Шума цера (Quеrcus cеrris) са медунцем (Quеrcus pubеscеns)
A2.526 Шума цера (Quеrcus cеrris) са белограбићем (Carpinus orientalis)
A2.527 Шума цера (Quеrcus cеrris) са црним грабом (Ostrya carpinifolia)
A2.528 Шума цера (Quеrcus cеrris) са црним jасенoм (Fraxinus ornus)
A2.53 Шуме китњака (Quercus petraea) и цера (Quеrcus cеrris)
A2.531 Базифилна шума китњака (Quercus petraea) и цера (Quеrcus cеrris)
A2.532 Ацидофилна шума китњака (Quercus petraea) и цера (Quеrcus cеrris)
A2.533 Шума китњака (Quercus petraea) и цера (Quеrcus cеrris) са сладунoм
(Quеrcus frаinеtto)
A2.6 Шуме китњака (Quercus petraea) и граба (Carpinus bеtulus)
4
A2.61 Шуме китњака (Quercus petraea) и граба (Carpinus bеtulus)
A2.611 Шума китњака (Quercus petraea) и граба (Carpinus bеtulus)
A2.612 Шума китњака (Quercus petraea) и граба (Carpinus bеtulus) са броћиком
(Gallium sp.)
A2.613 Шума китњака (Quercus petraea) и граба (Carpinus bеtulus) са лазаркињом
(Asperula odorata)
A2.614 Шума китњака (Quercus petraea) и граба (Carpinus bеtulus) са костриком
(Ruscus aculeatus)
A2.615 Шума китњака (Quercus petraea) и граба (Carpinus bеtulus) са клoкoчикoм
(Stаphyllеa pinnata)
A2.616 Шума китњака (Quercus petraea) и граба (Carpinus bеtulus) са црним jасенoм
(Fraxinus ornus)
A2.617 Шума китњака (Quercus petraea) и граба (Carpinus bеtulus) са лужњаком
(Quercus robur)
A2.618 Шума китњака (Quercus petraea) и граба (Carpinus bеtulus) са буквoм (Fagus
moesiaca)
A2.619 Шума ксерофилних храстова (Quеrcus spp.) и граба (Carpinus betulus)
A2.61A Шума ксерофилних храстова (Quеrcus spp.) и граба (Carpinus betulus) са
буквoм (Fagus moesiaca)
A2.62 Шуме китњака (Quercus petraea), граба (Carpinus bеtulus) и цера (Quercus cerris)
A2.621 Шума китњака (Quercus petraea), граба (Carpinus bеtulus) и цера (Quercus
cerris)
A2.7 Шуме балканског китњака (Quеrcus dalechampii)
A2.71 Шуме балканског китњака (Quеrcus dalechampii)
A2.711 Шума балканског китњака (Quеrcus dalechampii)
A2.712 Шума балканског китњака (Quеrcus dalechampii) са црњушом (Erica carnea)
A2.713 Шума балканског китњака (Quеrcus dalechampii) са стењачком крушином
(Frаngula rupestris)
A2.714 Шума балканског китњака (Quеrcus dalechampii) са белешинoм
(Cаlаmаgrostis sp.)
A2.715 Шума балканског китњака (Quеrcus dalechampii) са црвеном клеком
(Junipersu oxycedrus)
A2.716 Шума балканског китњака (Quеrcus dalechampii) са форзицијом (Forsythya
europaea)
A2.72 Шуме балканског китњака (Quеrcus dalechampii) и црног граба (Ostrya
carpinifolia)
A2.721 Шума балканског китњака (Quеrcus dalechampii) и црног граба (Ostrya
carpinifolia)
A2.722 Шума балканског китњака (Quеrcus dalechampii) и црног граба (Ostrya
carpinifolia) са руjем (Cotinus coggygria)
A2.723 Шума балканског китњака (Quеrcus dalechampii) и црног граба (Ostrya
carpinifolia) са буквoм (Fаgus moesiaca)
A2.8 Шуме трансилванског китњака (Quercus polycarpa)
A2.81 Шуме трансилванског китњака (Quercus polycarpa)
A2.811 Шума трансилванског китњака (Quercus polycarpa)
A2.9 Шуме белограбића (Carpinus orientalis) и црног граба (Ostrya carpinifolia)
A2.91 Шуме белограбића (Carpinus orientalis)
A2.911 Шума белограбића (Carpinus orientalis)
A2.912 Шума белограбића (Carpinus orientalis) са јоргованом (Syringa vulgaris)
A2.913 Шума белограбића (Carpinus orientalis) sa јаворима (Acer spp.)
5
A2.914 Шума белограбића (Carpinus orientalis), медунца (Quercus pubescens) и
јоргована (Syringa vulgaris)
A2.915 Шума белограбића (Carpinus orientalis) и ксерофилних храстова (Quеrcus
spp.)
A2.92 Шуме црног граба (Ostrya carpinifolia)
A2.921 Шума црног граба (Ostrya carpinifolia)
A2.922 Шума црног граба (Ostrya carpinifolia) са китњаком (Quercus petrea)
A2.923 Шума црног граба (Ostrya carpinifolia) са храстовима (Quercus spp.)
A2.924 Шума црног граба (Ostrya carpinifolia) са црним јасеном (Fraxinus ornus)
A2.925 Шума црног граба (Ostrya carpinifolia) са орахом (Juglans regia)
A2.926 Шума црног граба (Ostrya carpinifolia) са мечјом леском (Corylus colurna)
A2.927 Шума црног граба (Ostrya carpinifolia) са јаворима (Acer spp.)
A2.A Шуме маклена (Acer monspessulanum)
A2.A1 Шуме маклена (Acer monspessulanum)
A2.A11 Шума маклена (Acer monspessulanum) и црној јасена (Fraxinus ornus)
A2.B Шуме беле липе (Tilia tomentosa)
A2.B1 Шуме беле липе (Tilia tomentosa)
A2.B11 Шума беле липе (Tilia tomentosa)
A2.B12 Шума беле липе (Tilia tomentosa) са храстовима (Quercus spp.)
A2.C Шуме рашељке (Prunus mahaleb)
A2.C1 Шуме рашељке (Prunus mahaleb)
A2.C11 Шума рашељке (Prunus mahaleb)
A2.D Шуме копривића (Celtis australis)
A2.D1 Шуме копривића (Celtis australis)
A2.D11 Шума копривића (Celtis australis) са орахом (Juglans regia)
A2.E Шуме багрема (Robinia pseudoaccacia)
A2.E1 Шуме багрема (Robinia pseudoaccacia)
A2.E11 Шума багрема (Robinia pseudoaccacia)
A2.F Шуме гледичије (Gleditsia triacanthos)
A2.F1 Шуме гледичије (Gleditsia triacanthos)
A2.F11 Шума гледичије (Gleditsia triacanthos)
A3 Широколисне мезофилне шуме
A3.1 Шуме граба (Carpinus bеtulus)
A3.11 Шуме граба (Carpinus bеtulus)
A3.111 Шума граба (Carpinus bеtulus)
A3.112 Шума граба (Carpinus bеtulus) са сладуном (Quercus frainetto)
A3.113 Шума граба (Carpinus bеtulus) са цером (Quercus cerris)
A3.114 Шума граба (Carpinus bеtulus) са храстовима (Quercus spp.)
A3.2 Шуме букве (Fagus mоеsiaca)
A3.21 Брдске шуме букве (Fagus mоеsiaca) и китњака (Quercus petraea)
A3.211 Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) и китњака (Quercus petraea)
A3.212 Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) и китњака (Quercus petraea) са
длакавoм оштрицом (Cаrеx pilosа)
A3.213 Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) и китњака (Quercus petraea) са
шумскoм oштрицoм (Cаrеx silvаticа)
A3.214 Брдска шума букве и китњака са прстастом oштрицoм (Cаrеx digitаtа)
A3.215 Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) и китњака (Quercus petraea) са
махoвинама (Musci spp.)
A3.22 Брдске шуме букве (Fagus mоеsiaca)
A3.221 Ацидофилна брдска шума букве (Fagus mоеsiaca)
6
A3.222 Базифилна брдска шума букве (Fagus mоеsiaca)
A3.223 Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) са бекицом (Luzula spp.)
A3.224 Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) са вијуком (Festuca drymeia)
A3.225 Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) са крвавцем (Hypericum androsaemi)
A3.226 Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) са веприном (Ruscus aculeatus)
A3.227 Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) са божиковином (Ilex aquifolium)
A3.228 Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) са липама (Tiliа spp.)
A3.229 Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) са орахом (Juglans regia)
A3.22A Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) са племенитим лишћарима (Acеr spp.)
A3.22B Брдска шума букве (Fagus mоеsiaca) са црним jасенoм (Fraxinus ornus)
A3.22C Реликтна полидоминантна брдска шума букве (Fagus mоеsiaca)
A3.23 Планинске шуме букве (Fagus mоеsiaca)
A3.231 Ацидофилна планинска шума букве (Fagus mоеsiaca)
A3.232 Базифилна планинска шума букве (Fagus mоеsiaca)
A3.233 Високопланинска шума букве (Fagus mоеsiaca)
A3.234 Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са зечjoм лoбoдoм (Hiеrаcium spp.)
A3.235 Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са вијуком (Festuca drymeia)
A3.236 Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са ригидним шашиком (Sesleria
rigida)
A3.237 Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са јесењим шашиком (Sesleria
autumnalis)
A3.238 Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са длакавом оштрицом (Cаrex
pilosа)
A3.239 Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са здравцем (Gеrаnium
macrorrhyzum)
A3.23A Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са жлездастом режухом
(Cardamine glandulosa)
A3.23B Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са луковичастом режухом
(Cardamine bulbifera)
A3.23C Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са маховинама (Musci spp.)
A3.23D Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са маховином белицом
(Leucobryum spp.)
A3.23E Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са бекицом (Luzula spp.)
A3.23F Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са боровницом (Vaccinium
myrtillus)
A3.23G Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са ребрачом (Blechnum spicant)
A3.23H Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са божиковином (Ilex aquifolium)
A3.23I Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са зеленичетом (Prunus laurocerasus)
A3.23J Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са кестеном (Castanea sativa)
A3.23K Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са планинским јавором (Acеr
hеldrеichii)
A3.23L Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са тисом (Taxus baccata)
A3.23M Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са храстовима (Quercus spp.)
A3.23N Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) са липама (Tiliа spp.)
A3.24 Планинске шуме букве (Fagus mоеsiaca) и граба (Carpinus betulus)
A3.241 Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) и граба (Carpinus betulus)
A3.242 Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca), граба (Carpinus betulus) и
племенитих лишћара (Acer spp.)
A3.25 Планинске шуме букве (Fagus mоеsiaca) и црног граба (Оstrya carpinifolia)
A3.251 Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) и црног граба (Оstrya carpinifolia)
7
A3.252 Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) и црног граба (Оstrya carpinifolia)
сa племенитим лишћарима (Acer spp.)
A3.253 Планинска шума букве (Fagus mоеsiaca) и црног граба (Оstrya carpinifolia)
са орахом (Juglans regia)
A3.26 Шуме букве (Fagus mоеsiaca) и мечје леске (Cоrylus cоlurna)
A3.261 Шума букве (Fagus mоеsiaca) и мечје леске (Cоrylus cоlurna)
A3.262 Шума букве (Fagus mоеsiaca), смрдoклена (Acer intermedium) и мечје леске
(Cоrylus cоlurna)
A3.27 Субалпијске шуме букве (Fagus mоеsiaca)
A3.271 Субалпијска шума букве (Fagus mоеsiaca)
A3.272 Субалпијска шума букве (Fagus mоеsiaca) са планинским јавором (Acеr
hеldrеichii)
A3.3 Шуме планинског јавора (Acеr hеldrеichii)
A3.31 Субалпијска шума планинског јавора (Acеr hеldrеichii)
A3.311 Субалпијска шума планинског јавора (Acеr hеldrеichii)
A3.4 Шумe белог јасена (Fraxinus excelsior)
A3.41 Шумe белог јасена (Fraxinus excelsior)
A3.411 Шума белог јасена (Fraxinus excelsior) са јаворима (Acer spp.)
A3.412 Шума белог јасена (Fraxinus excelsior) са липама (Tilia spp.)
A3.5 Шуме питомог кестена (Castanea sativa)
A3.51 Шуме питомог кестена (Castanea sativa)
A3.511 Шума питомог кестена (Castanea sativa)
A3.512 Шума питомог кестена (Castanea sativa) са китњаком (Querceus petreaea)
A3.513 Шума питомог кестена (Castanea sativa) са орахом (Juglans regia)
A3.6 Шуме ораха (Juglans nigra)
A3.61 Шуме ораха (Juglans nigra)
A3.611 Шума ораха (Juglans nigra)
A3.612 Шума ораха (Juglans nigra) са црном јовом (Alnus glutinosa)
A3.613 Шума ораха (Juglans nigra) са црним грабом (Ostrya carpinifolia)
A3.7 Шуме мечје леске (Corylus colurna)
A3.71 Шуме мечје леске (Corylus colurna)
A3.711 Шума мечје леске (Corylus colurna) са смрдокленом (Acer intermedium) и
храстовима (Quercus spp.)
A3.712 Шума мечје леске (Corylus colurna) са смрдокленом (Acer intermedium) и
белим јасеном (Fraxinus excelisor)
A3.713 Шума мечје леске (Corylus colurna) са храстовима (Quercus spp.)
A3.714 Шума мечје леске (Corylus colurna) са белим јасеном (Fraxinus excelisor)
A3.715 Шума мечје леске (Corylus colurna) са јоргованом (Syringa vulgaris)
A3.716 Шума мечје леске (Corylus colurna) са буквом (Fagus moesiaca)
A3.8 Шуме брезе (Betula pendula)
A3.81 Шуме брезе (Betula pendula)
A3.811 Шума брезе (Betula pendula)
A3.812 Шума брезе (Betula pendula) и јасике (Populus tremula)
A3.9 Шуме трепетљике (Populus tremula)
A3.91 Шуме трепетљике (Populus tremula)
A3.911 Шума јасике (Populus tremula)
A3.912 Шума јасике (Populus tremula) са зовама (Sambucus spp.)
A3.A Шуме ситнолистног бреста (Ulmus minor)
A3.A1 Шуме ситнолистног бреста (Ulmus minor)
A3.A11 Шума ситнолистног бреста (Ulmus minor)
8
A3.B Шуме брдског бреста (Ulmus glabra)
A3.B1 Шуме брдског бреста (Ulmus glabra)
A3.B11 Шума брдског бреста (Ulmus glabra)
A4 Шумски засади широколисног дрвећа
A4.1 Шумски засади широколисног листопадног дрвећа
A4.11 Шумски засади аутохтоних лишћара
A4.111 Шумски засад врбе (Salix alba)
A4.112 Шумски засад беле јове (Alnus incana)
A4.113 Шумски засад црне јове (Alnus glutinosa)
A4.114 Шумски засад топола (Populus spp.) и црне јове (Alnus glutinosa)
A4.115 Шумски засад топола (Populus spp.) и пољског јасена (Fraxinus angustifolia)
A4.116 Шумски засад пољског јасена (Fraxinus angustifolia)
A4.117 Шумски засад лужњака (Quercus robur)
A4.118 Шумски засад лужњака (Quercus robur) и цера (Quercus cerris)
A4.119 Шумски засад лужњака (Quercus robur) са јасеном (Fraxinus angustifolia)
A4.11A Шумски засад цера (Quercus cerris)
A4.11B Шумски засад лужњака (Quercus robur) и цера (Quercus cerris)
A4.11C Шумски засад сладуна (Quercus frainetto)
A4.11D Шумски засад сладуна (Quercus frainetto) и цера (Quercus cerris)
A4.11E Шумски засад медунца (Quercus pubescens)
A4.11F Шумски засад китњака (Quercus petraea)
A4.11G Шумски засад китњака (Quercus petraea) и цера (Quercus cerris)
A4.11H Шумски засад букве (Fagus moesiaca)
A4.11I Шумски засад бреста (Ulmus glabra)
A4.11J Шумски засад јавора (Acer pseudoplatanus)
A4.11K Шумски засад мечје леске (Corylus colurna)
A4.11L Шумски засад црног јасена (Fraxinus ornus)
A4.11M Шумски засад белог јасена (Fraxinus excelsior)
A4.11N Шумски засад липе (Tilia spp.)
A4.12 Шумски засади егзотичних лишћара
A4.121 Шумски засад топола (Populus spp.)
A4.122 Шумски засад листопадних егзотичних храстова (Quercus spp.)
A4.123 Шумски засад багрема (Robinia pseudoacacia)
A4.124 Шумски засад црног ораха (Juglans nigra)
A4.125 Шумски засад америчког јасена (Fraxinus americana)
A4.126 Шумски засад гледичије (Gleditsia triacanthos)
A4.127 Шумски засад киселог дрвета (Ailanthus altissima)
A4.128 Шумски засад јасеноликог јавора (Acer negundo)
A4.129 Шумски засад платана (Platanus acerifolia)
A4.12A Шумски засад каталпе (Catalpa spp.)
A4.12B Шумски засад пауловнија (Paulownia spp.)
A4.12C Шумски засад сибирског бреста (Ulmus pumilla)
A4.13 Широколисни засади воћака
A4.131 Засад питомог кестена (Castenea sativa)
A4.132 Засад ораха (Juglans regia)
A4.133 Засад бадема (Prunus amygdalus)
A4.134 Остали воћњаци
A5 Четинарске термофилне шуме
A5.1 Шумe црнoг (Pinus nigra) и белог бора (Pinus sylvestris)
9
A5.11 Шумa црнoг бoра (Pinus nigra)
A5.111 Шумa илирског црнoг бoра (Pinus nigra subsp. austriaca)
A5.112 Шумa кримског црнoг бoра (Pinus nigra subsp. pallasiana)
A5.113 Шумa кримског црнoг бoра (Pinus nigra subsp. pallasiana) са тисом (Taxus
baccata)
A5.114 Шума гочког црног бора (Pinus nigra subsp. gocensis)
A5.115 Шума гочког црног бора (Pinus nigra subsp. gocensis) са голоцветном
млечиком (Euphorbia glabriflora)
A5.116 Шума гочког црног бора (Pinus nigra subsp. gocensis) са црњушoм (Erica
carnea)
A5.117 Шума гочког црног бора (Pinus nigra subsp. gocensis) са српском шашиком
(Sesleria serbica)
A5.118 Шума гочког црног бора (Pinus nigra subsp. gocensis) са омориком (Picea
omorica)
A5.12 Шумa црнoг (Pinus nigra) и белог бора (Pinus silvestris)
A5.121 Шума гочког црног (Pinus nigra subsp. gocensis) и белог бора (Pinus
silvestris)
A6 Четинарске фригорифилне шуме
A6.1 Шуме смрчa (Picea spp.) и јелa (Abies spp.)
A6.11 Шуме смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba)
A6.111 Планинска базифилна шума смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba)
A6.112 Планинска ацидофилна шума смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba)
A6.113 Шума смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba) са црњушoм (Erica carnea)
A6.114 Шума смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba) са виjукoм (Festuca drymеia)
A6.115 Шума смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba) са боровницом (Vaccinium
myrtillus)
A6.116 Шума смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba) са зечjoм сoцoм (Oxаlis
acetosella)
A6.117 Шума смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba) са лазаркињом (Asperula
odorata)
A6.118 Субалпијска мезијска шума смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba)
A6.119 Субалпијска проклетијска шума смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba)
A6.12 Шуме смрче (Picea abies)
A6.121 Шума смрче (Picea abies)
A6.122 Шума смрче (Picea abies) са зечjoм сoцoм (Oxаlis acetosella)
A6.123 Шума смрче (Picea abies) са бекицoм (Luzula sylvatica)
A6.124 Шума смрче (Picea abies) са махoвинама (Hylocomyum sp.)
A6.125 Шума смрче (Picea abies) са виjукoм (Festuca drymеia)
A6.126 Шума смрче (Picea abies) са боровницом (Vaccinium myrtillus)
A6.127 Шума смрче (Picea abies) са махoвинама (Hylocomyum sp.)
A6.13 Шуме оморике (Picea omorica)
A6.131 Шума оморике (Picea omorica)
A6.132 Шума оморике (Picea omorica) са црњушoм (Erica carnea)
A6.14 Шуме јеле (Abies alba)
A6.141 Шума јеле (Abies alba)
A6.15 Шума јеле краља бориса (Abies borisi-regis)
A6.151 Шума јеле краља бориса (Abies borisi-regis)
A6.2 Шуме белог бора (Pinus silvestris)
A6.21 Шуме белог бора (Pinus silvestris)
A6.211 Шума белог бора (Pinus silvestris)
10
A6.212 Шума белог бора (Pinus silvestris) са смрчом (Picea abies)
A6.3 Шуме мунике (Pinus heldreichii) и молике (Pinus peuce)
A6.31 Шуме мунике (Pinus heldreichii)
A6.311 Шума мунике (Pinus heldreichii)
A6.312 Шума мунике (Pinus heldreichii) са пурпурним кукуреком (Heleborus
purpurascens)
A6.313 Шума мунике (Pinus heldreichii) са јесењом шашиком (Sesleria autumnalis)
A6.314 Шума мунике (Pinus heldreichii) са шумском бекицом (Luzula sylvatica)
A6.315 Шума мунике (Pinus heldreichii) са очобојком (Thalictrum aquilegifolium)
A6.316 Шума мунике (Pinus heldreichii) са николајевом дивизмом (Verbascum
nikolai)
A6.317 Шума мунике (Pinus heldreichii) са маховинама
A6.318 Шума мунике (Pinus heldreichii) са лишајевима
A6.319 Шума мунике (Pinus heldreichii) са копривама (Urtica) spp.
A6.31A Шума мунике (Pinus heldreichii) са омеликом (Genista radiata)
A6.31B Шума мунике (Pinus heldreichii) са љиговином (Rhamnus fallax)
A6.31C Шума мунике (Pinus heldreichii) са црвеном клеком (Junipersu oxycedrus)
A6.32 Шуме молике (Pinus peuce)
A6.321 Шума молике (Pinus peuce)
A6.322 Шума молике (Pinus peuce) са добричином (Ajuga pyramidalis)
A6.323 Шума молике (Pinus peuce) са вулфенијом (Wulfenia blecicii)
A6.324 Шума молике (Pinus peuce) са пролећним петолистом (Potentilla verna)
A6.325 Шума молике (Pinus peuce) са навалом (Pteridium aquilinum)
A6.326 Шума молике (Pinus peuce) са боровницом (Vaccinium myrtillus)
A6.327 Шума молике (Pinus peuce) са кривуљем (Pinus mugo)
A6.328 Шума молике (Pinus peuce) са рђастим слечом (Rhododendron ferrugineum)
A6.329 Шума молике (Pinus peuce) са смрчом (Picea abies)
A6.32A Шума молике (Pinus peuce) са боровима (Pinus spp.)
A6.33 Шуме молике (Pinus peuce) и мунике (Pinus heldreichii)
A6.331 Шума молике (Pinus peuce) и мунике (Pinus heldreichii)
A6.332 Шума молике (Pinus peuce), мунике (Pinus heldreichii), смрче (Pice abies) и
јеле (Abies alba)
A7 Шумски засади четинарског дрвећа
A7.1 Четинарски шумски засади
A7.11 Шумски засади аутохтоних четинара
A7.111 Шумски засад смрче (Picea abies)
A7.112 Шумски засад оморике (Picea omorica)
A7.113 Шумски засад јеле (Abies alba)
A7.114 Шумски засад црног бора (Pinus nigra)
A7.115 Шумски засад белог бора (Pinus sylvestris)
A7.116 Шумски засад црног бора (Pinus nigra) са јелом (Аbies alba)
A7.117 Шумски засад молике (Pinus peuce)
A7.118 Шумски засад црног (Pinus nigra) и белог бора (Pinus sylvestris)
A7.119 Шумски засад смрче (Picea abies) и црног бора (Pinus nigra)
A7.11A Шумски засад смрче (Picea abies) и белог бора (Pinus sylvestris)
A7.11B Шумски засад смрче (Picea abies), белог (Pinus sylvestris) и црног бора
(Pinus nigra)
A7.11C Шумски засад јеле (Abies alba) и смрче (Picea abies)
A7.12 Шумски засади егзотичних четинара
A7.121 Шумски засад дуглазије (Pseudotzuga mensiezii)
11
A7.122 Шумски засад боровца (Pinus strobus)
A7.123 Шумски засад ариша (Larix decidua)
A7.124 Шумски засад ариша (Larix decidua) и аутохтоних четинара
A7.125 Шумски засад грандисове јеле (Abies grandis)
A7.126 Шумски засад кавкаске јеле (Abies nordmmanianna)
A7.127 Шумски засад Жефријевог бора (Pinus jeffreyi)
A7.128 Шумски засад жутог бора (Pinus ponderosa)
A7.129 Шумски засад кедрова (Cedrus) spp.
A7.12A Шумски засад вирџинијске клеке (Juniperus virginiana)
A8 Meшовите лишћарско-четинарске шуме
A8.1 Шуме лишћара са смрчама (Picea spp.) и јелама (Abiеs spp.)
A8.11 Шуме лишћара и јеле (Abiеs alba)
A8.111 Ацидофилна шума букве (Fagus mоеsiaca) и јеле (Abiеs alba)
A8.112 Базифилна шума букве (Fagus mоеsiaca) и јеле (Abiеs alba)
A8.113 Шума букве (Fagus mоеsiaca) и јеле (Abiеs alba) са виjукoм (Festuca drymеia)
A8.114 Шума букве (Fagus mоеsiaca) и јеле (Abiеs alba) са шумском oштрицoм
(Cаrex silvаticа)
A8.115 Шума букве (Fagus mоеsiaca) и јеле (Abiеs alba) са бекицом (Luzula spp.)
A8.116 Шума букве (Fagus mоеsiaca) и јеле (Abiеs alba) са трoлистoм (Epimеdium
alpinum)
A8.117 Шума букве (Fagus mоеsiaca) и јеле (Abiеs alba) са боровницом (Vaccinium
spp.)
A8.118 Шума букве (Fagus mоеsiaca) и јеле (Abiеs alba) са купинама (Rubus spp.)
A8.119 Шума букве (Fagus mоеsiaca) и јеле (Abiеs alba) са jаребикoм (Sorbus
aucuparia)
A8.11A Шума балканског китњака (Quеrcus dalechampii), букве (Fagus moesiaca) и
jеле (Abies alba)
A8.12 Шуме лишћара и смрче (Picea abies)
A8.121 Шума букве (Fagus moesiaca) и смрче (Picea abies)
A8.122 Шума букве (Fagus moesiaca) и смрче (Picea abies) са боровницом
(Vaccinium spp.)
A8.123 Шума букве (Fagus moesiaca) и смрче (Picea abies) са лазаркињом (Asperula
odorata)
A8.124 Шума букве (Fagus moesiaca) и смрче (Picea abies) са виjукoм (Festuca
drymеia)
A8.13 Шуме лишћара и смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba)
A8.131 Ацидофилна шума букве (Fagus moesiaca), смрче (Picea abies) и јеле (Abies
alba)
A8.132 Базифилна шума букве (Fagus moesiaca), смрче (Picea abies) и јеле (Abies
alba)
A8.133 Шума букве (Fagus moesiaca), смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba) са
боровницом (Vaccinium spp.)
A8.134 Шума букве (Fagus moesiaca), смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba) са
лазаркињом (Asperula odorata)
A8.135 Шума букве (Fagus moesiaca), смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba) са
виjукoм (Festuca drymеia)
A8.136 Шума букве (Fagus moesiaca), смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba) са
бекицом (Luzula spp.)
A8.137 Шума букве (Fagus moesiaca), смрче (Picea abies) и јеле (Abies alba) са
маховинама
12
A8.138 Шума букве (Fagus moesiaca), смрче (Picea abies), јеле (Abies alba) и
oмoрике (Picea omorica)
A8.139 Шума букве (Fagus moesiaca), смрче (Picea abies), јеле (Abies alba) са
боровима (Pinus spp.)
A8.14 Шуме лишћара са омориком (Picea omorica)
A8.141 Шума сиве јове (Alnus incana) са смрчом (Picea abies)
A8.142 Шума сиве (Alnus incana) и црне јове (Alnus glutinosa) са омориком (Picea
omorica)
A8.143 Шума црног граба (Ostrya carpinifolia) и оморике (Picea omorica)
A8.2 Шуме лишћара са боровима (Pinus spp.)
A8.21 Шуме лишћара и белог бора (Pinus sylvestris)
A8.211 Шума букве (Fagus moesiaca) и белог бора (Pinus sylvestris)
A8.212 Шума брезе (Betula pendula) и белог бора (Pinus sylvestris)
A8.213 Шума маљаве брезе (Betula pubescens) и белог бора (Pinus sylvestris)
A8.22 Шуме лишћара и црног бора (Pinus nigra)
A8.221 Шума црног граба (Ostrya carpinifolia) и црног бора (Pinus nigra)
A8.222 Шума црног бора (Pinus nigra) са мечјом леском (Corylus colurna)
A8.223 Шума гочког црног бора (Pinus nigra gocensis) са балканским китњакoм
(Quercus dalechampii)
A8.224 Шума гочког црног бора (Pinus nigra gocensis) са балканским китњакoм
(Quercus dalechampii) и јелом (Abies alba)
A8.225 Шума букве (Fagus moesiaca) и црног бора (Pinus nigra)
A8.23 Шуме лишћара и мунике (Pinus heldreichii)
A8.231 Шума китњака (Quercus petraea) и мунике (Pinus heldreichii)
A8.232 Шума букве (Fagus moesiaca) и мунике (Pinus heldreichii)
A8.24 Шуме лишћара, мунике (Pinus heldreichii) и молике (Pinus peuce)
A8.241 Шума букве (Fagus moesiaca), мунике (Pinus heldreichii) и молике (Pinus
peuce)
A8.3 Шуме лишћара са боровима (Pinus spp.), смрчама (Picea spp.) и јелама (Abiеs spp.)
A8.31 Шуме лишћара и oмoрике (Picea omorica), смрче (Picea abies), jеле (Abies alba),
и црнoг бoра (Pinus nigra)
A8.311 Шума oмoрике (Picea omorica), смрче (Picea abies), jеле (Abies alba), букве
(Fagus moesiaca) и црнoг бoра (Pinus nigra)
A8.32 Шуме лишћара, јеле (Abies alba) и мунике (Pinus heldreichii)
A8.321 Шума букве (Fagus moesiaca), јеле (Abies alba) и мунике (Pinus heldreichii)
A8.33 Шуме лишћара, смрче (Picea abies) и молике (Pinus peuce)
A8.331 Шума букве (Fagus moesiaca), смрче (Picea abies) и молике (Pinus peuce)
A9 Мешовити шумски засади лишћарског и четинарског дрвећа
A9.1 Шумски засади аутохтоних лишћара са смрчама (Picea spp.) и јелама (Abiеs spp.)
A9.11 Шумски засади аутохтоних лишћара са смрчom (Picea abies)
A9.111 Шумски засад смрче (Picea abies) са природно обновљеним китњаком
(Quercus petraea)
A9.112 Шумски засад смрче (Picea abies) са природно обновљенoм буквом (Fagus
moesiaca)
A9.2 Шумски засади аутохтоних лишћара са боровима (Pinus spp.)
A9.21 Шумски засади аутохтоних лишћара са црним бором (Pinus nigra)
A9.211 Шумски засад црног бора (Pinus nigra) са природно обновљеним китњаком
(Quercus petraea)
A9.212 Шумски засад црног бора (Pinus nigra) са природно обновљенoм буквом
(Fagus moesiaca)
13
A9.213 Шумски засад сладуна (Quercus frainetto), цера (Quercus cerris) и црног бора
(Pinus nigra)
A9.214 Шумски засад китњака (Quercus petraea) и црног бора (Pinus nigra)
A9.22 Шумски засади аутохтоних лишћара са белим бором (Pinus sylvestris)
A9.221 Шумски засад белог бора (Pinus sylvestris) са природно обновљеним
китњаком (Quercus petraea)
A9.222 Шумски засад белог бора (Pinus sylvestris) са природно обновљенoм буквом
(Fagus moesiaca)
A9.223 Шумски засад сладуна (Quercus frainetto), цера (Quercus cerris) и белог бора
(Pinus sylvestris)
A9.224 Шумски засад китњака (Quercus petraea) и белог бора (Pinus sylvestris)
AA Шумарци, дрвореди и појединачно дрвеће
AA.1 Шумарци
AA.11 Широколисни хигрофилни шумaрци
AA.111 Шумaрци беле врбе (Salix alba) и топола (Populus spp.)
AA.112 Шумaрци јовa (Alnus spp.) и пољског јасена (Fraxinus angustifolia)
AA.113 Шумaрци лужњака (Quercus robur) и пољског јасена (Fraxinus angustifolia)
AA.114 Шумaрци лужњака (Quercus robur) и граба (Carpinus betulus)
AA.115 Шумaрци пољског бреста (Ulmus campestris)
AA.116 Шумaрци маљаве брезе (Betula pubescens)
AA.12 Широколисни ксерофилни шумaрци
AA.121 Шумaрци сладуна (Quеrcus frainеttо) и цера (Quеrcus cerris)
AA.122 Шумaрци медунца (Quеrcus pubеscеns) и крупнолисног медунца (Quеrcus
virgiliana)
AA.123 Шумaрци лужњака (Quercus robur) са жешљом (Acеr tataricum)
AA.124 Шумaрци македонског храста (Quercus trojana)
AA.125 Шумaрци китњака (Quercus petraea) и цера (Quеrcus cеrris)
AA.126 Шумaрци китњака (Quercus petraea) и граба (Carpinus bеtulus)
AA.127 Шумaрци балканског китњака (Quеrcus dalechampii)
AA.128 Шумaрци трансилванског китњака (Quercus polycarpa)
AA.129 Шумaрци белограбића (Carpinus orientalis) и црног граба (Ostrya
carpinifolia)
AA.12A Шумaрци маклена (Acer monspessulanum)
AA.12B Шумaрци беле липе (Tilia tomentosa)
AA.12C Шумaрци рашељке (Prunus mahaleb)
AA.12D Шумaрци копривића (Celtis australis)
AA.12E Шумaрци багрема (Robinia pseudoaccacia)
AA.12F Шумaрци гледичије (Gleditsia triacanthos)
AA.13 Широколисни мезофилни шумaрци
AA.131 Шумaрци граба (Carpinus bеtulus)
AA.132 Шумaрци букве (Fagus mоеsiaca)
AA.133 Шумaрци планинског јавора (Acеr hеldrеichii)
AA.134 Шумaрци белог јасена (Fraxinus excelsior)
AA.135 Шумaрци питомог кестена (Castanea sativa)
AA.136 Шумaрци ораха (Juglans nigra)
AA.137 Шумaрци мечје леске (Corylus colurna)
AA.138 Шумaрци брезе (Betula pendula)
AA.139 Шумaрци трепетљике (Populus tremula)
AA.13A Шумaрци ситнолистног бреста (Ulmus minor)
AA.13B Шумaрци брдског бреста (Ulmus glabra)
14
AA.14 Четинарски термофилни шумaрци
AA.141 Шумaрци црнoг (Pinus nigra) и белог бора (Pinus sylvestris)
AA.15 Четинарски фригорифилни шумaрци
AA.151 Шумaрци смрчa (Picea spp.) и јелa (Abies spp.)
AA.152 Шумaрци белог бора (Pinus silvestris)
AA.153 Шумaрци мунике (Pinus heldreichii) и молике (Pinus peuce)
AA.16 Meшовити лишћарско-четинарски шумaрци
AA.161 Шумaрци лишћара са смрчама (Picea spp.) и јелама (Abiеs spp.)
AA.162 Шумaрци лишћара са боровима (Pinus spp.)
AA.163 Шумaрци лишћара са боровима (Pinus spp.), смрчама (Picea spp.) и јелама
(Abiеs spp.)
AA.2 Дрвореди и појединачно дрвеће
AA.21 Дрвореди и појединачно дрвеће хигрофилних лишћарских врста
AA.22 Дрвореди и појединачно дрвеће ксерофилних лишћарских врста
AA.23 Дрвореди и појединачно дрвеће мезофилних лишћарских врста
AA.24 Дрвореди и појединачно дрвеће термофилних четинарских врста
AA.25 Дрвореди и појединачно дрвеће фригорифилних четинарских врста
B ЖБУЊАЦИ
B1 Широколисни хигрофилни жбуњаци
B1.1 Шибљаци хигрофилних врба (Salix spp.)
B1.11 Шибљаци бадемасте врбе (Salix triandra)
B1.111 Шибљак бадемасте врбе (Salix triandra)
B1.12 Шибљаци барске иве (Salix cinerea)
B1.121 Шибљак барске иве (Salix cinerea)
B1.13 Шибљаци прашљике (Salix pentandra)
B1.131 Шибљак прашљике (Salix pentandra)
B1.14 Шибљаци раките (Salix purpurea)
B1.141 Шибљак раките (Salix purpurea)
B1.15 Шибљаци рузмаринолисне врбе (Salix rosmarinifolia)
B1.151 Тресавски шибљак рузмаринолисне врбе (Salix rosmarinifolia)
B1.152 Пешчарски шибљак рузмаринолисне врбе (Salix rosmarinifolia)
B1.16 Шибљаци сиве врбе (Salix eleagnos)
B1.161 Шибљак сиве врбе (Salix eleagnos)
B1.17 Шибљаци врба (Salix spp.)
B1.171 Шибљак врба (Salix spp.)
B1.2 Шибљаци багремца (Amorpha fruticosa)
B1.21 Шибљаци багремца (Amorpha fruticosa)
B1.211 Шибљак багремца (Amorpha fruticosa)
B1.3 Шибљаци вресина (Myricaria spp.)
B1.31 Шибљаци европске вресине (Myricaria germanica)
B1.311 Шибљак европске вресине (Myricaria germanica)
B1.32 Шибљаци мајерове вресине (Myricaria ernesti-mayeri)
B1.321 Шибљак мајерове вресине (Myricaria ernesti-mayeri)
B1.4 Шибљаци тамарикса (Tamarix spp.)
B1.41 Шибљаци тамарикса (Tamarix spp.)
B1.411 Шибљак тамарикса (Tamarix spp.)
B2 Широколисни ксерофилни жбуњаци
15
B2.1 Ксерофилни шибљаци
B2.11 Шибљаци јоргована (Syringa vulgaris)
B2.111 Шибљак јоргована (Syringa vulgaris) на карбонатима
B2.112 Шибљак јоргована (Syringa vulgaris) на серпентинитима
B2.113 Шибљак јоргована (Syringa vulgaris) на силикатима
B2.12 Шибљаци форзиције (Forsythia europaea)
B2.121 Шибљак форзиције (Forsythia europaea)
B2.13 Шибљаци глога (Crataegus spp.)
B2.131 Шибљак глога (Crataegus spp.)
B2.14 Шибљаци драча (Paliurus spina-christii)
B2.141 Шибљак драче (Paliurus spina-christii)
B2.15 Шибљаци руја (Cotinus coggygria)
B2.151 Шибљак руја (Cotinus coggygria) и дуњарице (Cotoneaster spp.)
B2.152 Шибљак руја (Cotinus coggygria) на карбонатима
B2.153 Шибљак руја (Cotinus coggygria) на серпентинитима
B2.16 Шибљаци калине (Ligustrum vulgare)
B2.161 Шибљак калине (Ligustrum vulgare)
B2.17 Шибљаци клокочике (Staphyllea pinnata)
B2.171 Шибљак клокочике (Staphyllea pinnata)
B2.18 Шибљаци дуњарице (Cotoneaster spp.) и крушчице (Amelanhier ovalis)
B2.181 Шибљак дуњарице (Cotoneaster spp.) и крушчице (Amelanhier ovalis)
B2.19 Шибљак стењачког пасдрена (Rhamnus rupestris)
B2.191 Шибљак стењачког пасдрена (Rhamnus rupestris)
B2.1A Шибљаци стењачке крушине (Frangula rupestris)
B2.1A1 Шибљак стењачке крушине (Frangula rupestris)
B2.1B Шибљаци ружа (Rosa spp.)
B2.1B1 Шибљак ружа (Rosa spp.)
B2.1B2 Шибљак густотрновите руже (Rosa spinossisima)
B2.1C Шибљаци степског бадема (Amygdalus nana)
B2.1C1 Шибљак степског бадема (Amygdalus nana)
B2.1D Шибљаци степске вишње (Prunus fruticosa)
B2.1D1 Шибљак степске вишње (Prunus fruticosa)
B2.1E Шибљаци трњине (Prunus spinosa)
B2.1E1 Шибљак трњине (Prunus spinosa)
B2.1F Шибљаци метличасте жутиловке (Cytisus scoparius)
B2.1F1 Шибљак метличасте жутиловке (Cytisus scoparius)
B2.2 Псеудомакија
B2.21 Псеудомакија шимшира (Buxus sempervirens)
B2.211 Псеудомакија шимшира (Buxus sempervirens)
B2.3 Ксерофилне ерикоидне вриштине
B2.31 Вриштине вреса (Erica herbacea)
B2.311 Вриштина вреса (Erica herbacea)
B2.32 Вриштине калуне (Calluna vulgaris)
B2.321 Вриштина калуне (Calluna vulgaris)
B2.4 Ксерофилне јежолике вриштине
B2.41 Вриштине усколисног козинца (Astragalus angusiifolius)
B2.411 Вриштина усколисног козинца (Astragalus angusiifolius)
B2.5 Ксерофилне шикаре
B2.51 Шикаре белограбића (Carpinus orientalis)
B2.511 Шикара белограбића (Carpinus orientalis)
16
B2.52 Шикаре маклена (Acer monsepssulanum) и црног јасена (Fraxinus ornus)
B2.521 Шикара маклена (Acer monsepssulanum) и црног јасена (Fraxinus ornus)
B2.53 Шикаре рашељке (Prunus mahaleb)
B2.531 Шикара рашељке (Prunus mahaleb)
B2.54 Шикаре црног граба (Ostrya carpinifolia)
B2.541 Шикара црног граба (Ostrya carpinifolia)
B3 Широколисни мезофилни жбуњаци
B3.1 Брдски мезофилни шибљаци
B3.11 Шибљаци лешника (Corylus avellana)
B3.111 Шибљак лешника (Corylus avellana)
B3.112 Шибљак леске (Corylus avellana) и глогова (Crataegus spp.)
B3.2 Планинске мезофилни шибљаци
B3.21 Шибљаци алпске козокрвине (Lonicera alpigena)
B3.211 Шибљак алпске козокрвине (Lonicera alpigena)
B3.22 Шибљаци иве (Salix caprea)
B3.221 Шибљак иве (Salix caprea)
B3.23 Шибљаци љиговине (Rhamnus fallax)
B3.231 Шибљак љиговине (Rhamnus fallax)
B3.24 Шибљаци црвене зове (Sambucus racemosa)
B3.241 Шибљак црвене зове (Sambucus racemosa)
B4 Широколисни фригорифилни жбуњаци
B4.1 Субалпијски листопадни шибљаци
B4.11 Шибљаци зелене јове (Alnus viridis)
B4.111 Шибљак зелене јове (Alnus viridis)
B4.12 Шибљаци субалпијских врба (Salix spp.)
B4.121 Шибљак ушасте врбе (Salix appendiculata)
B4.122 Шибљак валдштајнове врбе (Salix waldsteiniana)
B4.123 Шибљак шлеске врбе (Salix silesiaca)
B4.2 Високопланинске вриштине
B4.21 Вриштине боровница (Vaccinium spp.) и мечјег грожђа (Arctostaphylos spp.)
B4.211 Вриштина боровнице (Vaccinium myrtillus)
B4.212 Вриштина пасје боровнице (Vaccinium uliginosum)
B4.213 Вриштина мечјег грожђа (Arctostaphylos spp.)
B4.22 Вриштине вресова (Ericaceae)
B4.221 Вриштина брукенталије (Bruckenthalia spiculifolia)
B4.222 Вриштина кочијевог слеча (Rhododendron kotschyi)
B4.223 Вриштина лојслеурее (Loiseleuria procumbens)
B4.224 Вриштина махунице (Empetrum nigrum)
B4.23 Вриштине махунарки (Fabaceae)
B4.231 Вриштина жутиловки (Genista spp.) и зановети (Chamaecytisus spp.)
B4.232 Вриштина омелике (Genista radiata)
B4.3 Алпијски жбуњаци oко снежаника
B4.31 Алпијски жбуњаци пузећих врба (Salix spp.) oко снежаника
B4.311 Жбуњак зељасте врбе (Salix herbacea)
B4.312 Жбуњак пузеће (Salix retusa) и мрежасте врбе (Salix reticulata)
B4.32 Алпијски жбуњаци фресинице (Dryas octopetala ) oко снежаника
B4.321 Жбуњак фресинице (Dryas octopetala )
B5 Четинарски термофилни жбуњаци
17
B5.1 Шибљаци клека (Juniperus spp.)
B5.11 Шибљаци црвене клеке (Junipеrus oxycеdrus)
B5.111 Шибљак црвене клеке (Junipеrus oxycеdrus)
B5.12 Шибљаци обичне клеке (Juniperus communis)
B5.121 Шибљак обичне клеке (Juniperus communis)
B5.13 Шибљаци дивате фоје (Juniperus excelsa)
B5.131 Шибљак дивате фоје (Juniperus excelsa)
B6 Четинарски фригорифилни жбуњаци
B6.1 Шибљаци бора кривуља (Pinus mugo)
B6.11 Шибљаци бора кривуља (Pinus mugo)
B6.111 Шибљак бора кривуља (Pinus mugo) на карбонатима
B6.112 Шибљак бора кривуља (Pinus mugo) на серпентинитима
B6.113 Шибљак бора кривуља (Pinus mugo) са вулфенијом (Wulfenia blecicii)
B6.114 Шибљак бора кривуља (Pinus mugo) са хајдучицом краља Александра
(Achillea alexandri-regis)
B6.115 Шибљак бора кривуља (Pinus mugo) и аустријске мукиње (Sorbus mougeotii)
B6.2 Жбуњаци полегле клеке (Juniperus nana)
B6.21 Жбуњаци полегле клеке (Juniperus nana)
B6.211 Жбуњак полегле клеке (Juniperus nana)
B6.212 Жбуњак полегле клеке (Juniperus nana) и малине (Rubus idaeus)
B6.3 Жбуњаци субалпијске смрче (Picea abies subalpina)
B6.31 Жбуњаци субалпијске смрче (Picea abies subalpina)
B6.311 Жбуњак субалпијске смрче (Picea abies subalpina)
B7 Засади жбунастих биљака
B7.1 Некомерцијални засади жбунастих врста
B7.11 Засади егзотичних жбунастих врста
B7.111 Живица са егзотичним врстама
B7.12 Засади аутохтоних жбунастих врста
B7.122 Веома одржавана живица од аутохтоних врста
B7.123 Живица богата аутохтоним врстама
B7.124 Живица сиромашна аутохтпоним врстама
B7.2 Комерцијални засади жбунастих врста
B7.21 Плантаже
B7.211 Жбунаста плантажа са које се сакупља читава биљка
B7.212 Жбунаста плантажа са које се сакупљају гране или листови
B7.213 Плантажа украсног шибља
B7.22 Воћњаци
B7.221 Млади воћњак дрвенастих култура (< 4 године)
B7.222 Старији воћњак дрвенастих култура (> 4 године)
B7.223 Воћњак жбунастих култура бобичастог воћа
B7.224 Воћњак на ливадама у редовима
B7.225 Мали воћњак
B7.23 Виногради
B7.231 Виноград
C ТРАВНА СТАНИШТА
C1 Суве травне формације
18
C1.1 Панонске пешчаре
C1.11 Панонске пешчаре
C1.111 Пешчара пешчарског вијука (Festuca vaginata)
C1.112 Пешчара стеничнице (Corispermum nitidum)
C1.113 Пешчара мајчине душице (Thymus serpyllum) и пештана (Corynephorus
canescens)
C1.114 Пешчара власуље (Bromus tectorum)
C1.2 Панонске степе
C1.21 Панонске лесне степе
C1.211 Панонска лесна степа камењарског вијука (Festuca rupicola)
C1.212 Панонска лесна степа велшког вијука (Festuca valesiaca)
C1.213 Панонска лесна степа вијука (Festuca pseudovina)
C1.214 Панонска лесна степа ђиповине (Chrysopogon gryllus)
C1.215 Панонска лесна степа белешине (Andropogon ishaemum)
C1.216 Панонска лесна степа пузеће метле (Kochia prostrata)
C1.217 Перипанонска лесна степа
C1.22 Панонске пешчарске степе
C1.221 Панонска пешчарска степа камењарског вијука (Festuca rupicola)
C1.222 Панонска пешчарска степа велшког вијука (Festuca valesiaca)
C1.223 Панонска пешчарска степа вагнеровог вијука (Festuca wagneri)
C1.224 Панонска пешчарска степа ђиповине (Chrysopogon gryllus)
C1.225 Панонска пешчарска степа белешине (Andropogon ischaemum)
C1.226 Панонска пешчарска степа лопушника (Tragus racemosus)
C1.3 Суве карбонатне ливаде и камењари
C1.31 Суве жбунасто-травне карбонатне заједнице
C1.311 Суви жбунасто-травни карбонатни камењар сочне млечике (Euphorbia
myrsinites)
C1.312 Суви жбунасто-травни карбонатни камењар вишецветне кадуље (Salvia
officinalis subsp. multiflora)
C1.313 Суви жбунасто-травни карбонатни камењар ртањске метвице (Nepeta
rtanjensis)
C1.314 Суви жбунасто-травни карбонатни камењар пурпурне лазаркиње (Asperula
purpurea)
C1.32 Суве карбонатне ливаде и камењари
C1.321 Сува карбонатна ливада велшког вијука (Festuca gr. valesiaca)
C1.322 Сува карбонатна ливада ђиповине (Chrysopogon gryllus)
C1.323 Сува карбонатна ливада белешине (Andropogon ishaemum)
C1.324 Сува карбонатна ливада шиље (Danthonia calycina)
C1.325 Сува карбонатна ливада планинске рђаве траве (Koeleria gr. montana)
C1.326 Сува карбонатна ливада росуље (Agrostis gr. vulgaris)
C1.327 Суви карбонатни камењар влаусљастог ковиља (Stipa bromoides)
C1.328 Суви карбонатни камењар лепог ковиља (Stipa pulcherrima)
C1.329 Суви карбонатни камењар понтијског ковиља (Stipa tirsa)
C1.32A Суви карбонатни камењар круте шашике (Sesleria rigida)
C1.32B Сува карбонатна ливада алпске ливадарке (Poa alpina)
C1.32C Суви карбонатни камењар ниске оштрице (Carex humilis)
C1.32D Суви карбонатни камењар халерове оштрице (Carex halleriana)
C1.32E Суви карбонатни камењар чуваркућа (Sempervivum spp. и Jovibarba spp.)
C1.32F Полусуви карбонатни камењар класаче (Bromus erectus)
C1.32G Субмедитерански сува доломитска ливада или камењар
19
C1.32H Субмедитеранска сува кречњачка ливада или камењар
C1.4 Суве серпентинитске ливаде и камењари
C1.41 Суве жбунасто-травне серпентинитске заједнице
C1.411 Суви жбунасто-травни серпентинитски камењар голоцветне млечике
(Euphorbia glabriflora)
C1.412 Суви жбунасто-травни серпентинитски камењар хасетове жутилице (Genista
hassertiana)
C1.413 Суви жбунасто-травни серпентинитски камењар бонапартеове сунчанице
(Fumana bonapartei)
C1.414 Суви жбунасто-травни серпентинитски камењар рудинског пелена
(Artemisia lobeli)
C1.415 Суви жбунасто-травни серпентинитски камењар диекиеве борнмилере
(Bornmuellera dieckii)
C1.416 Суви жбунасто-травни серпентинитски камењар српског каранфила
(Dianthus serbicus)
C1.417 Суви жбунасто-травни серпентинитски камењар прелазне сапуњаче
(Saponaria intermedia)
C1.418 Суви жбунасто-травни серпентинитски камењар халачије (Halascya
sendtneri)
C1.42 Суве серпентинитске ливаде и камењари
C1.421 Сува серпентинитска ливада велшког вијука (Festuca valesiaca)
C1.422 Суве серпентинитски камењари панчићевог вијука (Festuca panciciana)
C1.423 Сува серпентинитска ливада ђиповине (Chrysopogon gryllus)
C1.424 Сува серпентинитска ливада шиље (Danthonia calycina)
C1.425 Сува серпентинитска ливада мрежасте класаче (Bromus fibrosus)
C1.426 Сува серпентинитска ливада планинске рђаве траве (Koeleria montana)
C1.427 Сува серпентинитска ливада росуље (Agrostis vulgaris)
C1.428 Суви серпентинитски камењар новаковог ковиља (Stipa novakii)
C1.429 Суви серпентинитски камењар миње моравице (Plantago carinata)
C1.42A Суви серпентинитски камењар чуваркућа (Sempervivum spp. и Jovibarba
spp.)
C1.5 Суве силикатне ливаде и камењари
C1.51 Суве жбунасто-травне силикатне заједнице
C1.511 Суви жбунасто-травни силикатни камењар игличастог каранфила (Dianthus
pinifolius)
C1.512 Суви жбунасто-травни силикатни камењар вриска (Calamintha hungarica)
C1.513 Суви жбунасто-травни силикатни камењар румелијске армерије (Armeria
rumelica)
C1.52 Суве силикатне ливаде и камењари
C1.521 Сува силикатна ливада велшког вијука (Festuca valesiaca)
C1.522 Сува силикатна ливада ђиповине (Chrysopogon gryllus)
C1.523 Сува силикатна ливада шиље (Danthonia calycina)
C1.524 Сува силикатна ливада росуље (Agrostis vulgaris) и црвеног вијука (Festuca
rubra)
C1.525 Сува силикатна ливада росуља (Agrostis spp.)
C1.526 Сува силикатна ливада тврдаче (Nardus stricta)
C1.527 Сува силикатна ливада ситне бусике (Deschampsia flexuosa)
C1.528 Сува силикатна ливада белешине (Calamagrostis epigejos)
C1.529 Сува силикатна ливада пешчарске оштрице (Carex arenaria)
C1.52A Сува силикатна ливада детелина (Trifolium spp.)
20
C1.52B Суви силикатни камењар власастог ковиља (Stipa capillata)
C1.52C Суви силикатни камењар луковичасте ливадарке (Poa bulbosa)
C1.52D Суви силикатни камењар ситног типца (Vulpia myuros)
C1.52E Суви силикатни камењар сјајне рђаве траве (Koeleria splendens)
C1.52F Суви силикатни камењар једногодишњих детелина (Trifolium spp.)
C1.52G Суви силикатни камењар гомољасте сунчанице (Tuberaria guttata)
C1.52H Суви силикатни камењар невенка (Xeranthemum annuum)
C1.52I Суви силикатни камењар чуваркућа (Sempervivum spp. и Jovibarba spp.)
C1.52J Суви силикатни камењар стефчовог жедњака (Sedum stefco)
C1.6 Једногодишње суве субнитрофилне зељасте заједнице
C1.61 Једногодишње суве субнитрофилне зељасте заједнице
C2 Умерено влажне травне формације
C2.1 Умерено влажни пашњаци и ливаде за напасање након кошења
C2.11 Умерено влажни пашњаци и ливаде за напасање након кошења
C2.111 Умерено влажна ливада чешљике (Cynosurus cristatus)
C2.112 Умерено влажна ливада тврдаче (Nardus stricta)
C2.2 Умерено влажне брдске ливаде
C2.21 Умерено влажне брдске ливаде
C2.211 Умерено влажна брдска ливада овсенице (Arrhenatherum elatius)
C2.212 Умерено влажна брдска ливада лисичјег репка (Alopecurus pratensis)
C2.3 Умерено влажне планинске ливаде
C2.31 Умерено влажне планинске ливаде
C2.311 Умерено влажна планинска ливада овсуље (Trisetum flavescens)
C2.312 Умерено влажна планинска ливада чешљике (Cynosurus cristatus)
C2.4 Умерено влажне панонске ливаде
C2.41 Умерено влажне панонске ливаде
C2.411 Умерено влажна панонска ливада овсенице (Arrhenatherum elatius)
C2.412 Умерено влажна панонска ливада источног вијука (Festuca orientalis)
C2.413 Умерено влажна панонска ливада утринца (Lolium perenne)
C2.414 Умерено влажна панонска ливада беле росуље (Agrostis alba (A. stolonifera))
C2.415 Умерено влажна панонска ливада лисичјег репка (Alopecurus pratensis)
C2.5 Умерено влажни веома фертилизовани пашњаци и ливаде
C2.51 Умерено влажни веома фертилизовани пашњаци и ливаде
C2.6 Напуштени умерено влажни пашњаци и ливаде
C2.61 Влажни веома фертилизовани пашњаци и ливаде
C3 Сезонски влажне и влажне травне формације
C3.1 Влажне брдске ливаде
C3.11 Влажне брдске ливаде
C3.111 Влажне брдска субмедитеранска ливада лисичјег репка (Alopecurus
pratensis)
C3.112 Влажне брдска ливада лисичјег репка (Alopecurus pratensis)
C3.113 Влажне брдска ливада пасје росуље (Agrostis canina)
C3.114 Влажне брдска ливада беле росуље (Agrostis alba)
C3.115 Влажне брдска ливада обичне ливадарке (Poa trivialis)
C3.116 Влажне брдска ливада ливадског вијука (Festuca pratensis)
C3.117 Влажне брдска ливада дивљег јечма (Hordeum secalinum)
C3.118 Влажне брдска ливада детелина (Trifolium spp.)
C3.2 Влажне планинске ливаде и сродне травне заједнице
C3.21 Влажне планинске ливаде и сродне травне заједнице
21
C3.211 Влажна планинска ливада бескољенке (Molinia coerulea)
C3.212 Влажна планинска ливада сита (Juncus spp.) и трвдаче (Nardus stricta)
C3.213 Влажна планинска ливада сита (Juncus spp.)
C3.214 Влажна планинска ливада високе бусике (Deschampsia caespitosa)
C3.215 Влажна планинска травна заједница широколисног ветрогона (Eriophorum
latifolium)
C3.216 Влажна планинска травна заједница везлице (Scirpus sylvaticus)
C3.217 Влажна планинска травна заједница барског раставића (Equisetum palustre)
C3.3 Влажне панонске ливаде
C3.31 Влажне панонске ливаде
C3.311 Влажна панонска ливада лисичјег репка (Alopecurus pratensis)
C3.312 Влажна панонска ливада лисичјег репка (Alopecurus pratensis) и копитца
(Caltha laeta)
C3.313 Влажна панонска ливада детелина (Trifolium spp) и лисичјег репка (Alopecurus pratensis)
C3.314 Влажна панонска ливада ливадског вијука (Festuca pratensis)
C3.315 Влажна панонска ливада пиревине (Agropyrum repens)
C3.316 Влажна панонска ливада бескољенке (Molinia caerulaea)
C3.317 Влажна панонска ливада високе бусике (Deschampsia caespitosa)
C3.318 Влажна панонска ливада елегантне оштрице (Carex gracilis)
C3.319 Влажна панонска ливада сита (Juncus spp.)
C3.4 Напуштене влажне ливаде
C3.41 Напуштене влажне ливаде
C4 Алпијске и субалпијске травне формације
C4.1 Субалпијске високе ливаде
C4.11 Субалпијске високе ливаде
C4.111 Субалпијска висока ливада овсуље (Trisetum flavescens)
C4.112 Субалпијска висока ливада панчићије (Pancicia serbica)
C4.2 Алпијски и субалпијски карбонатни пашњаци и рудине
C4.21 Алпијске и субалпијске карбонатне отворене жбунасто-травне заједнице
C4.211 Алпијско-субалпијска карбонатна отворена жбунасто-травна заједница
фреснице (Dryas octopetala )
C4.212 Алпијско-субалпијска карбонатна отворена жбунасто-травна заједница
сунчаница (Helianthemum spp.)
C4.22 Карбонатне рудине
C4.221 Карбонатна рудина босанског вијука (Festuca bosniaca)
C4.222 Карбонатна рудина адамовићевог вијука (Festuca adamovicii)
C4.223 Карбонатна рудина жућкастог вијука (Festuca xanthina)
C4.224 Карбонатна рудина шареног вијука (Festuca varia s.l.)
C4.225 Карбонатна рудина метличастог вијука (Festuca paniculata)
C4.226 Карбонатна рудина коритничког вијука (Festuca koritnicensis)
C4.227 Карбонатна рудина љубичастог вијука (Festuca gr. violacea)
C4.228 Карбонатна рудина тврдолисног вијука (Festuca gr. duriuscula)
C4.229 Карбонатна рудина усколинсе шашике (Sesleria juncifolia)
C4.22A Карбонатна рудина круте шашике (Sesleria rigida)
C4.22B Карбонатна рудина широколисне шашике (Sesleria latifolia)
C4.22C Карбонатна рудина крупне шашике (Sesleria robusta)
C4.22D Карбонатна рудина ветштајнове шашике (Sesleria wettsteinii)
C4.22E Карбонатна рудина глатке оштрице (Carex laevis)
C4.22F Карбонатна рудина ниске оштрице (Carex humilis)
22
C4.22G Карбонатна рудина вечнозелене оштрице (Carex sempervirens)
C4.22H Карбонатна рудина кобресије (Kobresia myosuroides)
C4.3 Алпијски и субалпијски серпентинитски пашњаци и рудине
C4.31 Серпентинитске рудине
C4.311 Серпентинитска рудина панчићевог вијука (Festuca panciciana)
C4.312 Серпентинитска рудина широколисне шашике (Sesleria latifolia)
C4.313 Серпентинитска рудина српске шашике (Sesleria serbica)
C4.314 Серпентинитска рудина лепог ковиља (Stipa pulcherrima)
C4.315 Серпентинитска рудина глатке оштрице (Carex laevis)
C4.316 Серпентинитска рудина ниске оштрице (Carex humilis)
C4.4 Алпијски и субалпијски силикатни пашњаци и рудине
C4.41 Субалпијски силикатни пашњаци
C4.411 Субалпијски силикатни пашњак лажног црвеног вијука (Festuca fallax)
C4.412 Субалпијски силикатни пашњак тврдаче (Nardus stricta)
C4.413 Алпијски силикатни пашњак црне боквице (Plantago atrata)
C4.42 Алпијске и субалпијске силикатне отворене жбунасто-травне заједнице
C4.421 Алпијско-субалпијска силикатне отворена жбунасто-травна заједница
криволисне мишјакиње (Minuartia recurva)
C4.422 Алпијско-субалпијска силикатне отворена жбунасто-травна заједница
планинске трескавице (Scleranthus neglectus)
C4.423 Балканске мразне травне хумке - туфури
C4.43 Силикатне рудине
C4.431 Силикатна рудина метличастог вијука (Festuca paniculata)
C4.432 Силикатна рудина шареног вијука (Festuca variae)
C4.433 Силикатна рудина адамовићевог вијука (Festuca adamovicii)
C4.434 Силикатна рудина вијука (Festuca vallida)
C4.435 Силикатна рудина шарпланинског вијука (Festuca scardica)
C4.436 Силикатна рудина рилског вијука (Festuca riloensis)
C4.437 Силикатна рудина полегнутог вијука (Festuca supina)
C4.438 Силикатна рудина главичасте шашике (Sesleria comosa)
C4.439 Силикатна рудина корабске шашике (Sesleria korabensis)
C4.43A Силикатна рудина љубичасте шашике (Sesleria coerulea)
C4.43B Силикатна рудина љубичасте ливадарке (Poa violacea)
C4.43C Силикатна рудина српасте оштрице (Carex curvula)
C4.43D Силикатна рудина рђасте оштрице (Carex ferrugineae)
C4.43E Силикатна рудина глатке оштрице (Carex laevis)
C4.5 Травне формације око снежаника
C4.51 Карбонатне травне формације око снежаника
C4.511 Снежаник глатке каменике (Saxifraga glabella)
C4.512 Снежаник бледе детелина (Trifolium pallescens)
C4.513 Снежаник снежног штавеља (Rumex nivalis)
C4.52 Силикатне травне формације око снежаника
C4.521 Снежаник снежног љутића (Ranunculus crenatus)
C4.522 Снежаник буачка (Plantago gentianoides)
C4.523 Снежаник шестоугласте маховине (Polytrichum sexangularis)
C4.53 Папратишта око снежаника
C4.531 Папратишта око снежаника разнолиста (Cryptogramma crispa)
C4.532 Папратишта око снежаника виларсове навале (Dryopteris vilarsii)
C4.6 Алпијске и субалпијске заједнице маховина и лишајева
C4.61 Алпијске и субалпијске заједнице лишајева
23
C4.611 Алпијске и субалпијске заједнице лишајева на карбонатним стенама
C4.612 Алпијске и субалпијске заједнице лишајева на силикатним стенама
C4.613 Алпијске и субалпијске заједнице лишајева на земљишту
C4.62 Алпијске и субалпијске заједнице маховина
C5 Шумски просеци и високе зелени
C5.1 Шумски просеци
C5.11 Ксеро-термофилни шумски просеци
C5.12 Мезофилни шумски просеци
C5.13 Бујадишта бујади (Pteridium aquilinum)
C5.2 Брдске и планинске високе зелени и папратишта
C5.21 Околопоточне високе зелени
C5.211 Околопоточна висока зелен анђеоског корена (Angelica archangelica)
C5.212 Околопоточна висока зелен белог слеза (Althaea officinalis)
C5.213 Околопоточна висока зелен краткозракастог анђеоског корена (Angelica
brachyradia)
C5.214 Околопоточна висока зелен црног омана (Telekia speciosa)
C5.215 Околопоточна висока зелен лопуха (Petasites hybridus)
C5.3 Висикопланинске високе зелени и папратишта
C5.31 Високопланинске ненитрификоване високе зелени
C5.311 Високопланинска ненитрификована висока зелен високе бусике
(Deschampsia caespitosa)
C5.312 Високопланинска ненитрификована висока зелен воденике (Cirsium
oleraceum)
C5.313 Високопланинска ненитрификована висока зелен суручице (Filipendula
ulmaria)
C5.314 Високопланинска ненитрификована висока зелен шарене белешине
(Calamgrostis varia)
C5.315 Високопланинска ненитрификована висока зелен шумског шевара
(Calamagrostis arundinacea)
C5.316 Високопланинска ненитрификована висока зелен сипарске воденике
(Cirsium appendiculatum)
C5.317 Високопланинска ненитрификована висока зелен родопског блаженка
(Geum rhodopaeum)
C5.318 Високопланинска ненитрификована висока зелен балканског штавеља
(Rumex balcanicus)
C5.319 Високопланинска ненитрификована висока зелен српског љутића
(Ranunculus serbicus)
C5.31A Високопланинска ненитрификована висока зелен грчке воденике (Cirsium
helenioides)
C5.32 Високопланинске нитрификоване високе зелени
C5.321 Високопланинска нитрификована висока зелен алпског штавеља (Rumex
alpinus)
C5.322 Високопланинска нитрификована висока зелен планинске пепељуге
(Chenopodium bonus-henricus)
C5.323 Високопланинска нитрификована висока зелен планинског дичка (Barbarea
bracteosa)
C6 Копнене слане травне формације
C6.1 Копнене слане травне формације
C6.11 Слане травне формације на солончаку
24
C6.111 Влажна муљевита слана заједница трнице (Crypsis aculeata)
C6.112 Влажна муљевита слана заједница пепељуга (Chenopodium spp.)и лобода
(Atriplex spp.)
C6.113 Панонска песковито-муљевита слана заједница панонског слатинског шиља
(Acorellus pannonicus)
C6.114 Централнобалканска песковито-муљевита слана заједница панонског
слатинског шиља (Acorellus pannonicus)
C6.115 Сува умерено заслањена заједница трнике (Heleochloa-Spergularia)
C6.12 Панонске слатине
C6.121 Панонска хлоридна слатина гронице (Lepidium cartilagineum) и камфорике
(-Camphorosma annua)
C6.122 Панонска хлоридна слатина гронице (Lepidium cartilagineum) и муљевите
безбридњаче (Puccinellia limosa)
C6.123 Панонска хлоридна слатина гронице (Lepidium cartilagineum) и вијука
(Festuca pseudovina)
C6.124 Панонска алкална слатина муљевите безбридњаче (Pucinellia limosa)
C6.125 Панонска алкална слатина камфорике (Camphorosma annua)
C6.126 Панонска алкална слатина мекиша (Hordeum hystrix)
C6.127 Панонска алкална слатина фолиуруса (Pholiurus pannonicus) и усколисне
боквице (Plantago tenuiflora)
C6.13 Панонске слане степе и утрине
C6.131 Панонска слана степа и утрина приморског пелена (Artemisia maritima)
C6.132 Панонска слана степа и утрина пиревине (Agropyrum repens)
C6.133 Панонска слана степа и утрина детелина (Trifolium spp.)
C6.14 Панонске заслањене ливаде
C6.141 Панонска влажна заслањена ливада лисичјег репка (Alopecurus pratensis)
C6.142 Панонска влажна заслањена ливада росуље (Agrostis spp.) и лисичјег репка
(Alopecurus spp.)
C6.143 Панонска влажна заслањена ливада росуља (Agrostis spp.)
C6.144 Панонске суве заслањене ливаде бекманије (Beckmannia eruciformis)
C6.15 Централнобалканске слатине и слане степе
C6.151 Централнобалканска слатина савијене безбридњаче (Puccinellia convoluta)
C6.152 Централнобалканска слатина раштркане безбридњаче (Puccinellia distans)
C6.153 Централнобалканска слатина ћафурије (Camphorosma monspeliaca)
C6.154 Централнобалканске слане степе и утрине детелина (Trifolium spp.)
D СТАНИШТА СА СЛАБО РАЗВИЈЕНОМ ВЕГЕТАЦИЈОМ
D1 Пећине и други копнени подземни системи
D1.1 Улази у пећине
D1.2 Унутрашњости пећина
D1.21 Пећине са субтроглофилним кичмењацима
D1.211 Пећине са субтроглофилним кичмењацима
D1.22 Пећине са троглобионтним бескичмењацима
D1.221 Умерене пећине са троглобионтним бескичмењацима
D1.222 Ледене пећине са троглобионтним бескичмењацима
D1.223 Хидротермалне пећине са троглобионтним бескичмењацима
D1.23 Пећине са троглофилним бескичмењацима
D1.24 Пећине са субтроглофилним бескичмењацима
25
D1.3 Мрачни подземни пролази
D1.4 Подземне стајаће воде
D1.41 Сталне подземне стајаће воде
D1.42 Повремене подземне стајаће воде
D1.5 Подземне текуће воде
D1.51 Сталне подземне текуће воде
D1.52 Повремене подземне текуће воде
D1.6 Подземни рудници и тунели
D1.61 Напуштени подземни рудници
D1.62 Активни подземни рудници
D1.63 Напуштени подземни тунели
D1.64 Активни подземни тунели
D2 Сипари
D2.1 Брдско-планински сипари
D2.11 Брдско-планински карбонатни сипари
D2.111 Брдско-планински карбонатни сипар виша (Achantherum calamagrostis)
D2.112 Брдско-планински карбонатни сипар жуђкасте млађе (Corydalis ochroleuca)
D2.113 Брдско-планински карбонатни сипар камењарског каранфила (Dianthus
petraeus)
D2.114 Брдско-планински карбонатни сипар здравца (Geranium macrorrhyzum)
D2.12 Брдско-планински силикатни сипари
D2.13 Брдско-планински серпентинитски сипари
D2.131 Брдско-планински серпентинитски сипар виша (Achantherum calamagrostis)
D2.2 Субалпијско-алпијски сипари
D2.21 Субалпијско-алпијски карбонатни сипари
D2.211 Субалпијско-алпијски карбонатни сипар дриписа (Drypis spinosa)
D2.212 Субалпијско-алпијски карбонатни сипар проклетијског одољена (Valeriana
bertiscea)
D2.213 Субалпијско-алпијски карбонатни сипар каменика (Saxifraga spp.)
D2.214 Субалпијско-алпијски карбонатни сипар сипарског пуцавца (Silene
marginata)
D2.22 Субалпијско-алпијски силикатни сипари
D2.221 Субалпијско-алпијски силикатни сипар алпског троскота (Polygonum
alpinum)
D2.23 Субалпијско-алпијски серпентинитски сипари
D3 Суве стене и клифови
D3.1 Брдско-планинске суве стене и клифови
D3.11 Брдско-планинске карбонатне суве стене и клифови
D3.111 Брдско-планинска карбонатна сува стена лепљиве слезнице (Aspleniumn
lepidum)
D3.112 Брдско-планинска карбонатна сува стена дурмиторске крчаговине
(Amphoricarpus autariatus)
D3.113 Брдско-планинска карбонатна сува стена дервентаског различка (Centaurea
derventana)
D3.114 Брдско-планинска карбонатна сува стена југословенског звончаца
(Edraianthus jugoslavicus)
D3.115 Брдско-планинска карбонатна сува стена рунолиста (Leontopodium alpinum)
D3.116 Брдско-планинска карбонатна сува стена српске рамонде (Ramonda serbica)
D3.117 Брдско-планинска карбонатна сува стена каменике (Saxifraga paniculata)
26
D3.118 Брдско-планинска карбонатна сува стена усколинсе шашике (Sesleria gr.
tenuifolia)
D3.12 Брдско-планинске силикатне суве стене и клифови
D3.13 Брдско-планинска серпентинитска сува стена
D3.131 Брдско-планинска серпентинитска сува стена халачије (Halascya sendtneri)
D3.132 Брдско-планинска серпентинитска сува стена меканог петолиста (Potentilla
mollis)
D3.2 Субалпијско-алпијске суве стене и клифови
D3.21 Субалпијско-алпијске карбонатне суве стене и клифови
D3.211 Субалпијско-алпијска карбонатна сува стена проклетијске крчаговине
(Amphoricarpus bertisceus)
D3.212 Субалпијско-алпијска карбонатна сува стена аубриете (Aubrieta graclis)
D3.213 Субалпијско-алпијска карбонатна сува стена апенинског петолиста
(Potentilla apennina)
D3.214 Субалпијско-алпијска карбонатна сува стена леог петолиста (Potentilla
speciosa)
D3.215 Субалпијско-алпијска карбонатна сува стена натиалијине рамонде
(Ramonda nathaliae)
D3.216 Субалпијско-алпијска карбонатна сува стена црногорске каменике
(Saxifraga montenegrina)
D3.217 Субалпијско-алпијска карбонатна сува стена вечнозелене каменике
(Saxifraga sempervivum)
D3.218 Субалпијско-алпијска карбонатна сува стена крупноцветног пуцавца (Silene
macrantha)
D3.219 Субалпијско-алпијска карбонатна сува стена гризебахове љубичице (Viola
grisebachiana)
D3.22 Субалпијско-алпијске силикатне суве стене и клифови
D3.221 Субалпијско-алпијска силикатна сува стена северне слезнице (Asplenium
septentrionale)
D3.222 Субалпијско-алпијска силикатна сува стена босанске мишјакиње (Minuartia
bosniaca)
D3.223 Субалпијско-алпијска силикатна сува стена дерфлеровог петолиста
(Potentilla doerfleri)
D3.224 Субалпијско-алпијска силикатна сува стена разгранате каменике (Saxifraga
cymosa)
D3.225 Субалпијско-алпијска силикатна сува стена лерхенфелдовог пуцавца (Silene
lerchenfeldiana)
D3.23 Субалпијско-алпијске серпентинитске суве стене и клифови
D3.231 Субалпијско-алпијска серпентинитска сува стена српског пуцавца (Silene
serbica)
D3.232 Субалпијско-алпијска серпентинитска сува стена хојфелове чуваркуће
(Jovibarba heuffelii)
D3.233 Субалпијско-алпијска серпентинитска сува стена југословенског звончаца
(Edraianthus jugoslavicus)
D4 Суве косине и одсеци од растреситог материјала
D4.1 Иловастоглиновите косине и одсеци
D4.11 Иловастоглиновите косине и одсеци без или са веома мало вегетације
D4.12 Иловастоглиновите косине и одсеци са природи блиском вегетацијом
D4.2 Лесне косине и одсеци
D4.21 Лесне косине и одсеци без или са веома мало вегетације
27
D4.22 Лесне косине и одсеци са природи блиском вегетацијом
D5 Влажне стене и клифови
D5.1 Брдско-планинске влажне стене и клифови
D5.11 Брдско-планинске влажне карбонатне стене и клифови
D5.111 Брдско-планинска влажна карбонатна стена венерине власи (Adianthum
capilus-veneris)
D5.112 Брдско-планинска влажна карбонатна стена длакавоцветне маснице
(Pinquicula hirtiflora)
D5.12 Брдско-планинске влажне силикатне стене и клифови
D5.13 Брдско-планинске влажне серпентинитске стене и клифови
D5.2 Субалпијско-алпијске влажне стене и клифови
D5.21 Субалпијско-алпијске влажне карбонатне стене и клифови
D5.22 Субалпијско-алпијске влажне силикатне стене и клифови
D5.23 Субалпијско-алпијске влажне серпентинитске стене и клифови
D6 Зидови и зидине
D6.1 Неодржаване зидине обрасле хазмофитском вегетацијом
D6.11 Зидови и зидине обрасле пузећим ланилистом (Cymbalaria muralis)
D6.12 Зидови и зидине обрасле растреситом виошницом (Parietaria diffusa)
D6.13 Зидови и зидине обрасле слезницама (Asplenium spp.)
D6.2 Одржаване зидине необрасле хазмофитском вегетацијом
D7 Каменоломи
D7.1 Карбонатни каменоломи
D7.11 Напуштени карбонатни каменоломи
D7.12 Активни карбонатни каменоломи
D7.2 Силикатни каменоломи
D7.21 Напуштени силикатни каменоломи
D7.22 Активни силикатни каменоломи
D7.3 Серпентинитски каменоломи
D7.31 Напуштени серпентинитски каменоломи
D7.32 Активни серпентинитски каменоломи
E МОЧВАРЕ И ТРЕСАВЕ
E1 Издигнуте и покровне тресаве
E2 Сиромашне тресаве
E2.1 Сиромашне тресаве
E2.11 Сиромашне тресаве оштрица (Cyperaceae) и трава (Poaceae)
E2.111 Сиромашна тресава црне (Carex nigra) и звездасте оштрице (Carex echinata)
E2.112 Сиромашна тресава шојцеровог ветрогона (Eriophorum scheuchzeri)
E2.113 Сиромашна тресава усколисног ветрогона (Eriophorum angustifolium)
E2.114 Сиромашна тресава шарпланинског костолома (Narthecium scardicum)
E2.115 Сиромашна тресава вилемеције (Willemetia stipitata)
E2.116 Сиромашна тресава горке режухе (Cardamine amara)
E2.12 Сиромашне маховинске тресаве
E2.121 Маховинске тресаве око извора меке воде
E2.2 Прелазне тресаве
E2.21 Тресаве оштрица (Cyperaceae) и трава (Poaceae)
28
E2.211 Тресава влакнасте оштрице (Carex lasiocarpa)
E2.212 Тресава обле оштрице (Carex diandra)
E2.213 Тресава кљунасте оштрице (Carex rostrata)
E2.214 Тресава блатне оштрице (Carex limosa)
E2.215 Тресава беле риноспоре (Rhynchospora alba)
E2.216 Тресава белих маховина (Sphagnum spp.) и ветрогона (Eriophorum spp.)
E2.217 Тресава ветрогона (Eriophorum vaginatum)
E2.218 Тресава бесколенке (Molinia caerulea)
E2.219 Тресава мочварне детелине (Menyanthes trifoliata) и мочварног петолиста
(Potentilla palustris)
E2.22 Тресаве белих маховина (Sphagnum spp.)
E2.221 Тресава белих маховина (Sphagnum spp.) и росуље (Drosera rotundifolia)
E2.222 Тресава белих маховина (Sphagnum spp.) и балканске маснице (Pinquicula
balcanica)
E2.223 Тресава белих маховина (Sphagnum spp.) и речног раставића (Equisetum
fluviatile)
E3 Богате тресаве
E3.1 Богате тресаве
E3.11 Богате тресаве
E3.111 Богата тресава тресавеске оштрице (Carex davalliana)
E3.112 Богата тресава жуте оштрице (Carex flava)
E3.113 Богата тресава црне оштрице (Carex nigra)
E3.114 Богата тресава кљунасте оштрице (Carex rostrata)
E3.115 Богата тресава стиснуте вежљике (Blysmus compressus)
E3.116 Богата тресава петоцветне зукве (Heleocharis quinqueflora)
E3.117 Богата тресава црног шиљка (Schoenus nigricans)
E3.118 Богата тресава рђастог шиљка (Schoenus ferrugineus)
E3.119 Богата тресава модре шашике (Sesleria caerulea)
E3.11A Богата тресава троцветне сите (Juncus triglumis) и халерове јагорчевине
(Primula haleri)
E3.11B Богата тресава балканске маснице (Pinquicula balcanica)
E4 Слатке мочваре
E4.1 Копнени тршћаци и рогозишта
E4.11 Копнени тршћаци
E4.111 Копнени тршћак трске (Phragmites australis)
E4.112 Копнени тршћак зуке (Scirpus lacustris)
E4.12 Копнена рогозишта рогоза (Typha spp.)
E4.121 Копнено рогозиште широколисног рогоза (Typha latifolia)
E4.122 Копнено рогозиште усколисног рогоза (Typha angustifolia)
E4.123 Копнено рогозиште лаксмановог рогоза (Typha laxmannii)
E4.2 Копнени високи шашеви и сите
E4.21 Копнени високи шашеви (Carex spp.)
E4.211 Копнени високи шаш шиљате (Carex acuta) и мочварне оштрице (Carex
acutiformis)
E4.212 Копнени високи шаш шиљате оштрице (Carex acuta)
E4.213 Копнени високи шаш мочварне оштрице (Carex acutiformis)
E4.214 Копнени високи шаш лисичје (Carex vulpina) и обалске оштрице (Carex
riparia)
E4.215 Копнени високи шаш лисичје оштрице (Carex vulpinae)
29
E4.216 Копнени високи шаш лажне лисичје оштрице (Carex otrubae)
E4.217 Копнени високи шаш обалске оштрице (Carex riparia)
E4.218 Копнени високи шаш кљунасте (Carex rostrata) и мехурасте оштрице (Carex
vesicaria)
E4.219 Копнени високи шаш кљунасте оштрице (Carex rostrata)
E4.21A Копнени високи шаш мехурасте оштрице (Carex vesicaria)
E4.21B Копнени високи шаш круте оштрице (Carex elata)
E4.21C Копнени високи шаш метилишасте оштрице (Carex paniculata)
E4.21D Копнени високи шаш чешљасте оштрице (Carex disticha)
E4.21E Копнени високи шаш буекиеве оштрице (Carex buekii)
E4.21F Копнени високи шаш бусенасте оштрице (Carex caespitosa)
E4.21G Копнени високи шаш особите оштрице (Carex appropinquata)
E4.21H Копнени високи шаш оштрика (Carex pseudocypreus)
E4.21I Копнени високи шаш пероњике (Cyperus longus)
E4.21J Копнени високи шаш љутка (Cladium mariscus)
E4.21K Копнени високи шаш шумске везлице (Scirpus sylvaticus)
E4.22 Копнена висока ситишта
E4.221 Копнено високо ситиште раширене сите (Juncus effusus)
E5 Слане мочваре
E5.1 Слани копнени тршћаци и рогозишта
E5.11 Слани трашћаци
E5.111 Слани трашћак трске (Phragmites australis)
E5.2 Копнене слане мочваре
E5.21 Слани високи шашеви
E5.211 Слани високи шаш рездељене оштрице (Carex divisa)
E5.212 Слани високи шаш реткокласе оштрице (Carex distans)
E5.22 Слана висока ситишта
E5.221 Слано високо ситиште слатинске сите (Juncus gerardi) и пиревине (Elymus
repens)
E5.3 Слане сукулентне заједнице
E5.31 Слане сукулентне заједнице
E5.311 Слана сукулентна заједница цаклењаче (Salicornia europaea)
E5.312 Слана сукулентна заједница цаклењача (Salsola spp.)
E5.313 Слана сукулентна заједница јурчице (Suaeda spp.)
F КОПНЕНЕ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ
F1 Копнене површинске стајаће воде
F1.1 Сталне олиготрофне стајаће воде
F1.11 Планктонске заједнице олиготрофних стајаћих вода
F1.12 Бентосне заједнице олиготрофних стајаћих вода
F1.13 Теписи пршљенчица (Charophyta) олиготрофних стајаћих вода
F1.14 Укорењене субмерзне заједнице олиготрофних стајаћих вода
F1.15 Укорењене плутајуће заједнице олиготрофних стајаћих вода
F1.16 Заједнице маховина тресетница и мешница (Utricularia spp.) олиготрофних
стајаћих вода
F1.17 Локве на динама
F1.2 Сталне мезотрофне стајаће воде
F1.21 Планктонске заједнице мезотрофних стајаћих вода
30
F1.22 Бентосне заједнице мезотрофних стајаћих вода
F1.23 Теписи пршљенчица (Charophyta) мезотрофних стајаћих вода
F1.24 Укорењене субмерзне заједнице мезотрофних стајаћих вода
F1.25 Укорењене плутајуће заједнице мезотрофних стајаћих вода
F1.251 Заједница водених љутића (Ranunculus sect. Bratrachium) мезотрофних
стајаћих вода
F1.252 Заједница плутајућег таласиња (Potamogeton natans) мезотрофних стајаћих
вода
F1.253 Заједница воденог троскота (Polygonum amphibium) мезотрофних стајаћих
вода
F1.254 Заједница плутајућег јажораста (Sparganium natans) мезотрофних стајаћих
вода
F1.255 Заједница водене брадице (Callitriche spp.) мезотрофних стајаћих вода
F1.26 Слободно плутајуће заједнице мезотрофних стајаћих вода
F1.261 Заједница жабогриза (Hydrocharis morsus-ranae) мезотрофних стајаћих вода
F1.262 Заједница тестерице (Stratiotes aloides) мезотрофних стајаћих вода
F1.263 Заједница мешница (Utricularia spp.) мезотрофних стајаћих вода
F1.264 Заједница водене папрати (Salvinia natans) мезотрофних стајаћих вода
F1.265 Заједница алдрованде (Aldrovanda vesiculosa) мезотрофних стајаћих вода
F1.266 Заједница пистије (Pistia stratiotes) мезотрофних стајаћих вода
F1.267 Заједница сочивица (Lemna spp., Spirodella spp., Wolffia spp.) мезотрофних
стајаћих вода
F1.27 Заједнице маховина тресетница и мешница (Utricularia spp.) мезотрофних
стајаћих вода
F1.3 Сталне еутрофне стајаће воде
F1.31 Планктонске заједнице еутрофних стајаћих вода
F1.32 Бентосне заједнице еутрофних стајаћих вода
F1.321 Бентосна заједница литорала еутрофних стајаћих вода
F1.322 Бентосна заједница сублиторала еутрофних стајаћих вода
F1.323 Бентосна заједница профундала еутрофних стајаћих вода
F1.33 Укорењене субмерзне заједнице еутрофних стајаћих вода
F1.331 Заједница ресина (Ceratophyllum spp.) и дрезга (Myriophyllum spp.) еутрофних
стајаћих вода
F1.332 Заједница водене куге (Elodea spp.) еутрофних стајаћих вода
F1.333 Заједница подводница (Najas spp.) еутрофних стајаћих вода
F1.334 Заједница субмерзног таласиња (Potamogeton spp.) еутрофних стајаћих вода
F1.335 Заједница пршљенчица (Charophyta) еутрофних стајаћих вода
F1.34 Укорењене плутајуће заједнице еутрофних стајаћих вода
F1.341 Заједница ребратице (Hottonia palustris) еутрофних стајаћих вода
F1.342 Заједница жутог локвања (Nuphar luteum) еутрофних стајаћих вода
F1.343 Заједница белог локвања (Nympheaea alba) еутрофних стајаћих вода
F1.344 Заједница белог и жутог локвања (Nympheaea alba) еутрофних стајаћих вода
F1.345 Заједница воденог ораха (Trapa spp.) еутрофних стајаћих вода
F1.346 Заједница жутог локвањчића (Nymphoides flava) еутрофних стајаћих вода
F1.35 Слободно плутајуће заједнице еутрофних стајаћих вода
F1.351 Заједница сочивица (Lemna spp., Spirodella spp., Wolffia spp.) еутрофних
стајаћих вода
F1.352 Заједница водених папрати (Salvinia natans) еутрофних стајаћих вода
F1.353 Заједница водених јетрењача (Riccia spp., Ricciocarpus spp.) еутрофних
стајаћих вода
31
F1.4 Сталне дистрофне стајаће воде
F1.41 Планктонске заједнице дистрофних стајаћих вода
F1.42 Бентосне заједнице дистрофних стајаћих вода
F1.43 Теписи пршљенчица (Charophyta) дистрофних стајаћих вода
F1.44 Укорењене субмерзне заједнице дистрофних стајаћих вода
F1.45 Укорењене плутајуће заједнице дистрофних стајаћих вода
F1.46 Заједнице маховина тресетница и мешница (Utricularia spp.) дистрофних
стајаћих вода
F1.47 Отворене плитке локве дистрофних стајаћих вода
F1.48 Тресетне баре дистрофних стајаћих вода
F1.5 Сталне слане стајаће воде
F1.51 Планктонске заједнице сланих стајаћих вода
F1.52 Бентосне заједнице сланих стајаћих вода
F1.53 Теписи пршљенчица (Charophyta) сланих стајаћих вода
F1.54 Субмерзне заједнице сланих стајаћих вода
F1.55 Плутајуће заједнице сланих стајаћих вода
F1.6 Привремене стајаће воде
F1.61 Привремене олиготрофне стајаће воде
F1.62 Привремене мезотрофне стајаће воде
F1.63 Привремене еутрофне стајаће воде
F1.64 Привремене дистрофне стајаће воде
F1.65 Привремене олиго-мезотрофне стајаће воде
F1.66 Привремене слане стајаће воде
F1.67 Турлози и ливаде језерских дна привремених вода
F2 Копнене површинске текуће воде
F2.1 Извори, вруље и гејзири
F2.11 Извори слатке меке воде
F2.12 Извори слатке тврде воде
F2.121 Окамењени извор са формацијама седре и травертина
F2.122 Крашки извор са каменитом подлогом без седре
F2.123 Крашки извор са муљевитом подлогом
F2.124 Крашки извор са шљунковито-муљевитом подлогом
F2.13 Гејзири
F2.14 Термални извори
F2.141 Извор са температуром нижом од 44°C
F2.142 Извор са температуром између 44°C и 65°C
F2.143 Извор са температуром изнад 65°C
F2.15 Извори слане воде
F2.16 Кренални потоци
F2.17 Термални изворишни поточићи
F2.18 Ацидофилне олиготрофне заједнице око изворишних поточића
F2.19 Базифилне олиготрофне заједнице око изворишних поточића
F2.1A Месотрофне заједнице око изворишних поточића
F2.1B Еутрофне заједнице око изворишних поточића
F2.2 Стални, брзи и турбулентни токови без варирања нивоа воде
F2.21 Епиритрални и метаритрални потоци
F2.22 Хипоритрални потоци
F2.23 Воде настале отапањем глечера и снежаника
F2.24 Водопади
F2.241 Травертински водопад
32
F2.242 Ерозивни водопад
F2.25 Ацидофилне олиготрофне заједнице брзих потока
F2.26 Базифилне олиготрофне заједнице брзих потока
F2.27 Мезотрофне заједнице брзих потока
F2.28 Еутрофне заједнице брзих потока
F2.3 Стални, спори и мирни токови без варирања нивоа воде
F2.31 Епипотамални потоци
F2.32 Метапотамални и хипопотамални потоци
F2.33 Мезотрофне заједнице спорих река
F2.34 Еутрофне заједнице спорих река
F2.35 Бентосне заједнице спорих низијских река
F2.36 Планктонске заједнице мезотрофних текућих вода
F2.37 Планктонске заједнице еутрофних текућих вода
F2.4 Речни токови са варирањем нивоа воде
F2.41 Реке слатке воде са варирањем нивоа воде
F2.42 Мезотрофне заједнице река са варирањем нивоа воде
F2.43 Еутрофне заједнице река са варирањем нивоа воде
F2.5 Привремено текућа вода
F2.6 Филм воде која се прелива по стенама
F3 Обале копнених вода
F3.1 Обалне заједнице средње високих и високих хелофита
F3.11 Обалне заједнице хелофита богате врстама
F3.111 Обална заједница пачје траве (Glyceria fluitans spp.) и разгона (Veronica spp.)
F3.12 Обални тршћаци и заједнице других високих хелофита
F3.121 Обални тршћак трске (Phragmites australis)
F3.122 Обални тршћак трске (Phragmites australis) са касним калопером (Tanacetum
serotinum)
F3.123 Обални тршћак италијанске трске (Arundo donax)
F3.124 Обални тршћак сиротињске траве (Glyceria maxima)
F3.125 Обални тршћак сите (Scirpus lacustris)
F3.126 Обално рогозиште рогоза (Typha spp.)
F3.13 Обалне средње високе не-траволике заједнице
F3.131 Обална заједница речног раставића (Equisetum fluviatile)
F3.132 Обална заједница срчка (Butomus umbellatusa)
F3.133 Обална заједница воденог бедреничка (Oenanthe aquatica) и поточарке
(Rorippa amphibia)
F3.134 Обална заједница велике врбичице (Lythrum salicaria)
F3.135 Обална заједница ступника (Scrophularia umbrosa)
F3.14 Обалне средње високе траволике заједнице
F3.141 Обални високи шаш иђирота (Acorus calamus)
F3.142 Обални високи шаш љутка (Cladium mariscum)
F3.143 Обални високи шаш сиротињских трава (Glyceria spp.-) и јажораста
(Sparganium spp.)
F3.144 Обални високи шаш пероњике (Cyperus longus)
F3.145 Обални тршћак трсколике белешине (Calamagrostis pseudophragmites)
F3.146 Обални тршћак токавице (Phalaris arundinacea)
F3.15 Обални слани тршћаци зука (Scirpus spp.)
F3.151 Обални слани тршћак табернемонтанове зуке (Schoenoplectum
tabernaemontani)
F3.152 Обални слани тршћак виоке зуке (Bolboschoenus maritimus)
33
F3.2 Амфибијске обалне заједнице ниских шашева и сита
F3.21 Вишегодишње амфибијске обалне заједнице
F3.211 Обални ниски вишегодишњи шаш игличасте зукве (Heleocharis acicularis)
F3.212 Обални ниски вишегодишњи шаш мочварне зукве (Heleocharis palustris)
F3.213 Обални ниски вишегодишњи шаш мале (Heleocharis parvula) и игличасте
зукве (Heleocharis acicularis)
F3.214 Обална амфибијска заједница крстовника (Nasturtium officinale)
F3.22 Једногодишње амфибијске обалне заједнице
F3.221 Обални ниски једногодишњи шаш зукви (Heleocharis spp.)
F3.222 Обални ниски једногодишњи шаш шиљева (Cyperus spp.)
F3.223 Обална амфибијска заједница двозубица (Bidens spp.)
F3.3 Обале без или са раштрканом вегетацијом
F3.31 Пешчане речне обале без вегетације
F3.32 Шљунковите речне обале без вегетације
F3.33 Муљевите речне обале без вегетације
F3.34 Пешчане и шљунковите обале слатких бара и језера без вегетације
F3.35 Муљевите обале слатких бара и језера без вегетације
F3.36 Муљевите обале сланих бара и језера без вегетације
F3.37 Стеновите речне обале без вегетације
F3.38 Стеновите обале слатких бара и језера без вегетације
G КУЛТИВИСАНА АГРИКУЛТУРНА И ХОРТИКУЛТУРНА СТАНИШТА
G1 Обрадиве површине на којима се гаје биљке за тржиште
G1.1 Интензивно обрађиване отворене њиве и повртњаци
G1.11 Велике интензивне монокултуре (>25ха)
G1.12 Средње интензивне монокултуре (1-25ха)
G1.13 Мале интензивне монокултуре (<1ха)
G1.2 Екстензивно обрађиване отворене њиве и повртњаци
G1.21 Велике екстензивне монокултуре или мешовите културе повртњака и
хортикултурних башти (> 1 ха)
G1.22 Средње екстензивне монокултуре или мешовите културе повртњака и
хортикултурних башти (> 0.5-1 ха)
G1.23 Мале екстензивне монокултуре или мешовите културе повртњака и
хортикултурних башти (< 0.5 ха)
G1.3 Стакленици и пластеници
G1.31 Велики индустријски стакленик
G1.32 Мали приватни стакленик
G1.4 Монокултуре које се гаје под агрикултурним методама малог интензитета
G1.5 Плавне или поплавне културе
G1.6 Вештачке ливаде
G1.61 Високо продуктивне вештачке ливаде
G1.62 Нископродуктивне вештачке ливаде
G1.7 Расадници
G1.71 Расадник дрвенастих и зељастих биљака
G1.72 Расадник воћарских и виноградарских култура
G1.8 Огледна поља
G1.9 Баштенске колоније
G1.A Голе узоране, пожњевене или скорије напуштене обрадиве површине
34
G1.A1 Голе узоране површине
G1.A2 Пожњевена неплављена поља са једногодишњим коровским заједницама
G1.A3 Пожњевена неплављена поља са једногодишњим и вишегодишњим коровским
заједницама
G1.A4 Пожњевена плављена поља са једногодишњим коровским заједницама
G1.A5 Пожњевена плављена поља са једногодишњим и вишегодишњим коровским
заједницама
G1.B Утрине и парлози (Напуштене и закоровљене њиве )
G1.B1 Млада утрина са отвореном зељастом вегетацијом једногодишњих и
двогодишњих корова
G1.B2 Стара утрина са склопљеном зељастом коровском вегетацијом
G1.B3 Стара утрина са склопљеном коровском вегетацијом са значајним учешћем
жбунастих врста (до 50%)
G1.B4 Стара утрина са дрвенастом вегетацијом ниских (пионирских) шума
G1.B5 Комплексна, структурно богата утрина са мозаичним распоредом вегетације
различитих стадијума сукцесије
G1.C Ливадске утрине (запуштене и закоровљене ливаде)
G1.C1 Стара ливадска утрина са склопљеном зељастом коровском вегетацијом
G1.C11 Стара сува ливадска утрина са склопљеном зељастом коровском
вегетацијом
G1.C12 Стара умерено влажна ливадска утрина са склопљеном зељастом
коровском вегетацијом
G1.C13 Стара влажна ливадска утрина са склопљеном зељастом коровском
вегетацијом
G1.C14 Стара плављена ливадска утрина са склопљеном зељастом коровском
вегетацијом
G1.C2 Стара ливадска утрина са коровском вегетацијом са значајним учешћем
жбунастих врста (до 50%)
G1.C21 Стара сува ливадска утрина са коровском вегетацијом са значајним
учешћем жбунастих врста (до 50%)
G1.C22 Стара умерено влажна ливадска утрина са коровском вегетацијом са
значајним учешћем жбунастих врста (до 50%)
G1.C23 Стара влажна ливадска утрина са коровском вегетацијом са значајним
учешћем жбунастих врста (до 50%)
G1.C24 Стара плављена ливадска утрина са коровском вегетацијом са значајним
учешћем жбунастих врста (до 50%)
G1.C3 Стара ливадска утрина са дрвенастом вегетацијом ниских (пионирских) шума
G1.C31 Стара сува ливадска утрина са дрвенастом вегетацијом ниских
(пионирских) шума
G1.C32 Стара умерено влажна ливадска утрина са дрвенастом вегетацијом ниских
(пионирских) шума
G1.C33 Стара влажна ливадска утрина са дрвенастом вегетацијом ниских
(пионирских) шума
G1.C4 Комплексна, структурно богата ливадска утрина са мозаичним распоредом
вегетације различитих стадијума сукцесије
G1.C41 Комплексна, структурно богата сува утрина са мозаичним распоредом
вегетације различитих стадијума сукцесије
G1.C42 Комплексна, структурно богата умерено влажна утрина са мозаичним
распоредом вегетације различитих стадијума сукцесије
35
G1.C43 Комплексна, структурно богата влажна утрина са мозаичним распоредом
вегетације различитих стадијума сукцесије
G1.C44 Комплексна, структурно богата плављена утрина са мозаичним распоредом
вегетације различитих стадијума сукцесије
G2 Међе и живице
G2.1 Међе
G2.11 Континуиране густе међе
G2.12 Испрекидане међа
G2.2 Живице
G2.21 Континуиране густе живице
G2.22 Испрекидане живице
G3 Зелене структуре у урбаном подручју
G3.1 Баште и паркови
G3.11 Велике баште са украсним биљем
G3.111 Парковски цветњаци, арборетуми и жбуњаци
G3.12 Ботаничке баште и арборетуми
G3.121 Оторена парцела ботаничке баште и арборетума са дрвенастим врстама
(дрвеће и жбуње) - Арборетум
G3.122 Оторена парцела ботаничке баште и арборетума са зељастим биљкама у
лејама - Перењак
G3.123 Оторена парцела ботаничке баште и арборетума са биљкама на вештачким
камењарима - Алпинум
G3.124 Затворена парцела ботаничке баште и арборетума - Стакленик
G3.13 Зоолошки врт
G3.131 Отворени објекат зоолошког врта за држање животиња – Отворени простор
G3.132 Затворени објекат зоолошког врта за држање животиња - Зимовник
G3.14 Гробље
G3.141 Старо гробље затвореног типа
G3.142 Ново гробље и проширење гробља
G3.143 Гробље малих животиња
G3.144 Сточно гробље
G3.2 Мале баште са украсним биљем
G3.21 Баште са украсним биљем
G3.22 Мали паркови и градски тргови
G3.3 Урбана зелена површина под крошњама дрвећа и жбуња (> 50%)
G3.31 Претежно интензивно негована зелена површина под крошњама дрвећа и
жбуња (> 50%)
G3.32 Претежно екстензивно негована зелена површина под крошњама дрвећа и
жбуња (> 50%)
G3.4 Урбана зелена површина под крошњама дрвећа и жбуња (< 50%)
G3.41 Претежно интензивно негована зелена површина под крошњама дрвећа и
жбуња (< 50%)
G3.42 Претежно екстензивно негована зелена површина под крошњама дрвећа и
жбуња (< 50%)
G3.5 Урбани травњак
G3.51 Кошени травњак богат врстама
G3.52 Кошени травњак сиромашан врстама
G3.53 Екстензивни травњак
G3.6 Голф терен
36
G3.7 Жива ограда
G3.71 Жива ограда од претежно листопадних врста жбунова и ниског дрвећа
G3.72 Жива ограда од претежно четинарских врста жбунова и ниског дрвећа
G3.73 Жива ограда од мешовито листопадних и четинарских жбунова и ниског
дрвећа
G3.8 Појединачно дрвеће, групације дрвећа и дрвореди
G3.91 Појединачно дрвеће, групације дрвећа и дрвореди од листопадних врста
G3.92 Појединачно дрвеће, групације дрвећа и дрвореди од четинарских врста
G3.A Шуми слично станиште
G3.A1 Шуми слично станиште од претежно листопадног дрвећа
G3.A2 Шуми слично станиште од претежно четинарског дрвећа
G3.A3 Шуми слично станиште од мешовитог, листопадног и четинарског дрвећа
G3.B Микрокомплекси мозаично распоређених станишта
G3.B1 Микрокомплекс мозаично распоређених станишта са учешћем изграђених
површина < 50%
G3.B2 Микрокомплекс мозаично распоређених станишта са учешћем изграђених
површина > 50%
H УРБАНА, ИНДУСТРИЈСКА И ДРУГА ВЕШТАЧКА СТАНИШТА
H1 Густе грађевине
H1.1 Стамбене зграде градских центара
H1.2 Стамбене зграде села и урбаних периферија
H1.3 Урбане и субурбане индустријске и комерцијалне локације
H1.4 Сеоске комерцијалне јединице
H1.5 Урбане и субурбане грађевине и одлагалишта шута
H1.6 Веома густе привремене стамбене јединице
H2 Ретке грађевине
H2.1 Раштркане стамбене зграде
H2.2 Сеоске јавне грађевине
H2.3 Сеоске индустријске и комерцијалне локације које се још увек активно користе
H2.4 Пољопривредне конструкције
H2.5 Изграђене међе
H2.6 Напуштене сеоске конструкције
H2.7 Сеоске грађевине и одлагалишта шута
H3 Угари и насипи
H3.1 Градски угари
H3.11 Претежно голи или слабо обрасли градски угар
H3.12 Млади градски угар са пионирском рудералном вегетацијом углавном
једногодишњих и двогодишњих биљака
H3.13 Старији градски угар са рудералном вегетацијом претежно вишегодишњих
зељастих биљака
H3.14 Стари градски угар са доминацијом мање или више отворене жбунасте
вегетације
H3.15 Стари градски угар са дрвенастом вегетацијом ниских (пионирских) шума
H3.16 Комплексан, структурно богат градски угар са мозаичним распоредом
вегетације различитих стадијума сукцесије
H3.2 Сеоски угари
37
H3.21 Претежно голи или слабо обрасли сеоски угар
H3.22 Млади сеоски угар са пионирском рудералном вегетацијом углавном
једногодишњих и двогодишњих биљака
H3.23 Старији сеоски угар са рудералном вегетацијом претежно вишегодишњих
зељастих биљака
H3.24 Стари сеоски угар са доминацијом мање или више отворене жбунасте
вегетације
H3.25 Стари сеоски угар са дрвенастом вегетацијом ниских (пионирских) шума
H3.26 Комплексан, структурно богат сеоски угар са мозаичним распоредом
вегетације различитих стадијума сукцесије
H3.3 Влажни угари и високо шибље ван зоне слободно стајаће или текуће воде
H3.31 Влажни претежно голи (необрасли) угари, или са мало вегетације (<5%)
H3.32 Влажни млади угари са пионирском рудералном вегетацијом углавном
једногодишњих и двогодишњих биљака
H3.321 Периодично суве заједнице трозуопца (Bidens spp.)
H3.322 Периодично суве заједнице штирова (Amaranthus spp.) и лобода
(Chenopodoium spp.)
H3.323 Периодично суве заједнице троскота (Polygonum spp.)
H3.33 Влажни угари са доминацијом мање или више отворене жбунасте вегетације
(до 50 % покровности жбуанстих врста)
H3.34 Влажни угари са дрвенастом вегетацијом ниских (пионирских) шума
H3.35 Влажни комплексни, структурно богати угари са мозаичним распоредом
вегетације различитих стадијума сукцесије
H3.36 Влажни комплексни, структурно богати угари са мозаичним распоредом
вегетације различитих стадијума сукцесије
H3.4 Индустријски угари
H3.5 Вештачке стене, литице и стрме косине
H3.51 Вештачка кречњачка и доломитска стена и литица
H3.52 Вештачка серпентинитска стена и литица
H3.53 Вештачка силикатна стена и литица
H3.54 Вештачка стрма косина од растреситих седимената
H3.6 Насипи
H3.61 Више или мање необрасли насип
H3.611 Више или мање необрасли насип песка
H3.612 Више или мање необрасли насип шљунка и ризле
H3.613 Више или мање необрасли насип земље
H3.62 Насип са младом спонтаном вегетацијом
H3.621 Насип песка са младом спонтаном вегетацијом
H3.622 Насип шљунка и ризле са младом спонтаном вегетацијом
H3.623 Насип земље са младом спонтаном вегетацијом
H3.63 Насип са старом спонтаном вегетацијом
H3.631 Насип песка са старом спонтаном вегетацијом
H3.632 Насип шљунка и ризле са старом спонтаном вегетацијом
H3.633 Насип земље са старом спонтаном вегетацијом
H3.64 Насип са вештачки подигнутом зељастом вегетацијом
H3.641 Насип песка са вештачки подигнутом зељастом вегетацијом
H3.642 Насип шљунка и ризле са вештачки подигнутом зељастом вегетацијом
H3.643 Насип земље са вештачки подигнутом зељастом вегетацијом
H3.65 Насип са вештачки подигнутом жбунастом вегетацијом
H3.651 Насип песка са вештачки подигнутом жбунастом вегетацијом
38
H3.652 Насип шљунка и ризле са вештачки подигнутом жбунастом вегетацијом
H3.653 Насип земље са вештачки подигнутом жбунастом вегетацијом
H3.66 Насип са вештачки подигнутом дрвенастом вегетацијом
H3.661 Насип песка са вештачки подигнутом дрвенастом вегетацијом
H3.662 Насип шљунка и ризле са вештачки подигнутом дрвенастом вегетацијом
H3.663 Насип земље са вештачки подигнутом дрвенастом вегетацијом
H3.67 Насип са облогом
H3.671 Насип са каменом облогом
H3.672 Насип са облогом од бетонских плоча
H3.673 Насип са облогом од опеке
H4 Зидови и кровови
H4.1 Зидови
H4.11 Зид са спонтаном вегетацијом
H4.111 Сувозид од камена са спонтаном вегетацијом
H4.112 Зид од опеке са спонтаном вегетацијом
H4.113 Зид од растер елемената са спонтаном вегетацијом
H4.114 Зид везан непречишћеном иловачом са спонтаном вегетацијом
H4.115 Зид од необрађеног дрвета са спонтаном вегетацијом
H4.12 Зид са сађеном вегетацијом
H4.121 Сувозид од камена са сађеном вегетацијом
H4.122 Зид од опеке са сађеном вегетацијом
H4.123 Зид од растер елемената са сађеном вегетацијом
H4.124 Зид везан непречишћеном иловачом са сађеном вегетацијом
H4.125 Зид од необрађеног дрвета са сађеном вегетацијом
H4.13 Зид без вегетације
H4.131 Сувозид од камена без вегетације
H4.132 Зид од опеке без вегетације
H4.133 Зид од растер елемената без вегетације
H4.134 Зид везан непречишћеном иловачом без вегетације
H4.135 Зид од необрађеног дрвета без вегетације
H4.2 Кровови
H4.21 Кров са спонтаном вегетацијом
H4.211 Тршчани кров са спонтаном вегетацијом
H4.212 Кров од дрвене шиндре са спонтаном вегетацијом
H4.213 Кров од природног камена са спонтаном вегетацијом
H4.214 Кров од бетонског црепа и црепа од опеке са спонтаном вегетацијом
H4.215 Раван кров насут шљунком са спонтаном вегетацијом
H4.22 Кров са сађеном вегетацијом
H4.221 Тршчани кров са сађеном вегетацијом
H4.222 Кров од дрвене шиндре са сађеном вегетацијом
H4.223 Кров од природног камена са сађеном вегетацијом
H4.224 Кров од бетонског црепа и црепа од опеке са сађеном вегетацијом
H4.225 Раван кров насут шљунком са сађеном вегетацијом
H4.23 Кров без вегетације
H4.231 Тршчани кров без вегетације
H4.232 Кров од дрвене шиндре без вегетације
H4.233 Кров од природног камена без вегетације
H4.234 Кров од бетонског црепа и црепа од опеке без вегетације
H4.235 Раван кров насути шљунком без вегетације
39
H5 Подруми и тавани
H5.1 Суво топли простор
H5.2 Влажно хладни простор
H6 Урбани подземни објекти
H6.1 Урбани подземни објекти
H6.11 Делови антропогених подземних објеката без воде
H6.12 Делови антропогених подземних објеката са текућом воденом масом
H6.13 Делови антропогених подземних објеката са стајаћом воденом масом
H7 Индустријске зоне из којих се врши екстракција
H7.1 Активни подземни рудници
H7.2 Активан површински коп
H7.21 Активан површински коп глине и иловаче
H7.22 Активан површински коп песка и шљунка
H7.23 Активан површински коп стена и ломљеног камена
H7.3 Неактиван површински коп више или мање необрастао
H7.31 Неактиван површински коп глине и иловаче више или мање необрастао
H7.32 Неактиван површински коп песка и шљунка више или мање необрастао
H7.33 Неактиван површински коп стена и ломљеног камена више или мање
необрастао
H7.4 Неактиван површински коп са младом спонтаном вегетацијом
H7.41 Неактиван површински коп глине и иловаче са младом спонтаном вегетацијом
H7.42 Неактиван површински коп песка и шљунка са младом спонтаном вегетацијом
H7.43 Неактиван површински коп стена и ломљеног камена са младом спонтаном
вегетацијом
H7.5 Неактиван површински коп са старом спонтаном вегетацијом
H7.51 Неактиван површински коп глине и иловаче са старом спонтаном вегетацијом
H7.52 Неактиван површински коп песка и шљунка са старом спонтаном вегетацијом
H7.53 Неактиван површински коп стена и ломљеног камена са старом спонтаном
вегетацијом
H8 Транспортне мреже
H8.1 Коровске заједнице транспортних мрежа
H8.2 Мрежа саобраћајница и путева
H8.21 Саобраћајнице
H8.211 Саобраћајница под непорозним застором
H8.212 Саобраћајница под полупорозним застором
H8.213 Саобраћајница под порозним застором
H8.22 Путеви
H8.221 Пут под непорозним застором
H8.222 Пут под полупорозним застором
H8.223 Пут под порозним застором или без застора
H8.23 Површине под застором
H8.231 Површина под непорозним застором
H8.232 Површина под полупорозним застором
H8.233 Површина под порозним застором или без застора
H8.24 Паркинзи
H8.241 Паркинг под непорозним застором
H8.242 Паркинг под полупорозним застором
H8.243 Паркинг под порозним застором
40
H8.3 Мрежа пруга
H8.31 Железничка пруга (траса шина)
H8.311 Железничка пруга (траса шина) претежно са спонтаном вегетацијом
H8.312 Железничка пруга (траса шина) претежно без вегетације
H8.32 Ранжирна станица
H8.321 Ранжирна станица претежно са спонтаном вегетацијом
H8.322 Ранжирна станица претежно без вегетације
H8.4 Аеродромске писте и стајалишта
H8.5 Чврсти делови лука
H8.6 Тротоари и зоне рекреације
H8.7 Изграђени делови гробаља
H9 Веома вештачке воде
H9.1 Веома вештачке слане и бракичне стајаће воде
H9.2 Веома вештачка слана и бракична текућа вода
H9.3 Веома вештачка слатка стајаћа вода
H9.31 Велико језеро и акумулација
H9.311 Стално вештачко језеро и акумулација
H9.32 Стална мала вештачка стајаћа вода
H9.321 Стална мала вештачка стајаћа вода - рибњак
H9.322 Стална мала вештачка стајаћа вода настала као последица багерисања и
откопавања
H9.323 Стална мала вештачка стајаћа вода - таложна бара за пречишћавање вода и
бара отпадних вода далеко од природних
H9.324 Пејзажно уређена стална мала вештачка стајаћа вода
H9.325 Стална мала вештачка стајаћа вода - лучки басен и зимовник
H9.33 Баре и језера на вештачком супстрату
H9.34 Стајаће воде оптерећене отпадом хемијске индистрије
H9.4 Веома вештачке слатке текуће воде
H9.41 Местимично регулисан поток и мала река (пољска регулација)
H9.42 Делимично регулисан поток и мала река (градска регулација)
H9.43 У потпуности регулисан поток и мала река (кинета)
H9.44 Зацевљени потоци и мале реке
H9.45 Местимично регулисана река
H9.46 Делимично регулисана река
H9.5 Мелиорациони канал
H9.51 Интензивно коришћен и редовно чишћен мелиорациони канал без вегетације
H9.52 Екстензивно коришћен и ретко чишћен мелиорациони канал са вегетацијом
H9.53 Текући воде оптерећене отпадом хемијске индистрије
H9.54 Веома вештачки слатки испусти и каскаде
H9.6 Обалоутврда
H9.61 Обалоутврда са вегетацијом
H9.62 Обалоутврда без вегетације
HА Депоније отпада
HА.1 Активна депонија
HА.11 Активна депонија грађевинског отпада
HА.12 Активна депонија јаловине
HА.13 Активна депонија пепела
HА.14 Активна депонија комуналног отпада
HА.15 Активна депонија муља
41
HА.16 Активна депонија шљунка и песка
HА.17 Активна депонија индустријског отпада
HА.18 Активна депонија чврстог пољопривредног и хортикултурног отпада
HА.19 Активна депонија течног пољопривредног отпада
HА.2 Неактивна депонија са младом спонтаном вегетацијом
HА.21 Неактивна депонија грађевинског отпада са младом спонтаном вегетацијом
HА.22 Неактивна депонија јаловине са младом спонтаном вегетацијом
HА.23 Неактивна депонија пепела са младом спонтаном вегетацијом
HА.24 Неактивна депонија комуналног отпада са младом спонтаном вегетацијом
HА.25 Неактивна депонија муља са младом спонтаном вегетацијом
HА.26 Неактивна депонија шљунка и песка са младом спонтаном вегетацијом
HА.3 Неактивна депонија са старом спонтаном вегетацијом
HА.31 Неактивна депонија грађевинског отпада са старом спонтаном вегетацијом
HА.32 Неактивна депонија јаловине са старом спонтаном вегетацијом
HА.33 Неактивна депонија пепела са старом спонтаном вегетацијом
HА.34 Неактивна депонија комуналног отпада са старом спонтаном вегетацијом
HА.35 Неактивна депонија муља са старом спонтаном вегетацијом
HА.36 Неактивна депонија шљунка и песка са старом спонтаном вегетацијом
HА.4 Неактивна више или мање необрасла депонија
HА.41 Неактивна више или мање необрасла депонија грађевинског отпада
HА.42 Неактивна више или мање необрасла депонија јаловине
HА.43 Неактивна више или мање необрасла депонија пепела
HА.44 Неактивна више или мање необрасла депонија комуналног отпада
HА.45 Неактивна више или мање необрасла епонија муља
HА.46 Неактивна више или мање необрасла депонија шљунка и песка
HА.47 Неактивна депонија индустријског отпада
HА.48 Неактивна депонија чврстог пољопривредног и хортикултурног отпада
HА.49 Неактивна депонија течног пољопривредног отпада
HА.5 Канализације и септичке јаме
I КОМПЛЕКСИ СТАНИШТА
I1 Тресавски комплекси
I2 Мочварни комплекси
I3 Обални комплекси
I4 Комплекси станишта слободне воде и дна
I5 Мозаици шума, жбуњака, рудина и пашњака у зони горње шумске границе
I6 Комплекси станишта око малих снежаника
I7 Интензивне пољопривредне културе са уметнутом спонтаном вегетацијом
I8 Сеоски мозаици шума, живица, пашњака и усева
I9 Велики паркови
IA Површине ретко пошумљене лисопадним дрвећем
IB Површине ретко пошумљене четинарским дрвећем
IC Површине ретко пошумљене лишћарским и четинарским дрвећем
ID Шумостепоски комплекси
42
IE Комплекси малих градских башта
IF Комплекси великих градских башта
IG Комплекси приватних башта у градовима
IH Комплекси приватних башта у селима и градским перифереијама
43
Download

Preuzmite u PDF formatu