Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 7. ročníky
(školní rok 2012/13, varianta A)
Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají
položky v úlohách na pořadí, text odůvodnění v úlohách, v nichž se odpovídá hodnotou (výsledkem
výpočtu) a úvodní vysvětlení u některých úloh.
1A Český jazyk
A – Které není honosné?
Honosit se něčím znamená znamená pyšnit se, vychloubat se něčím, dávat něco na odiv. Honosná
tedy nemohou být stavení nenápadná, skromná a neokázalá (okázalý znamená honosný navenek,
oslňující, úmyslně nápadný). Ostatní stavení mohou být honosná, protože daná vlastnost nebrání
tomu, aby něco dávala na odiv (například dřevěné stavení může dávat na odiv třeba umně
vyřezávané trámy, krásné zábradlí nebo okenice).
B – Došlo na Enšpígla
Jednou došlo na Enšpígla znamená v uvedené souvislosti, že Enšpígl, který pořád někoho napaloval,
byl tentokrát napálen sám. Mezi napálenými přišel (konečně) na řadu i on. Nejblíže je tedy význam
přijít na řadu.
C – Co víme o Enšpíglovi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
To se z ukázky nedozvídáme.
To se z ukázky nedozvídáme.
Na řádku 13 se píše, že se mu z vína točila hlava.
Nebyl mezi nimi konflikt (spor) – neměli tudíž žádný důvod se usmiřovat, protože Enšpíglovi
vůbec nedošlo, že ho babka přelstila.
Přišel jen o odměnu za bavení svatebčanů. Zůstal mu například kůň.
Na řádku 9 se píše, že se vracel (na koni) domů a podle řádku 14 musel opustit městečko, kde
bydlela nevěsta (v honosném stavení).
Díky tomu ho na svatbu pozvali.
Jako nevěstě jí do obličeje neviděl, tak ani nemohl zapomenout, jak vypadá.
Protože se mu z vína točila hlavu, nevšiml si hned, že mu spadl opasek i s měšcem.
D – Dva různé významy
Dva různé významy mají všechna slova v nabídce.
1. též například drobná houba s hnědým kloboukem
2. též zapálit něco od něčeho již hořícího
3. též hroznové v.
4. též například n. od stolu
5. též například o. na víru nebo o. list
6. též například vylomený kus čepele nože nebo z. na ozubeném kole
7. též například n. se pivem
8. též například v. někoho ze zaměstnání, z hospody
E – Vypravěčem Enšpígl
1.
2.
3.
4.
5.
E. nevěděl, že nevěsta je stará babka.
E. nevěděl, že nevěsta je stará babka.
To všechno E. věděl.
E. nevěděl, že babka ukryla měšec pod sukněmi.
To E. uslyšel od babky, takže to věděl.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
1 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
F – Pravopis a gramatika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Správně mělo být svatební.
Správně mělo být Enšpíglovi.
Správně mělo být střevíce.
Správně mělo být penězi.
Správně měla být čárka mezi Nevěděl a kde, která oddělí vedlejší větu předmětnou.
Věta neobsahuje žádnou pravopisnou ani gramatickou chybu.
Správně měla být čárka za oslovením Babi.
Správně mělo být zazubit.
G – Popel nebo prach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Věta provází malování kříže na čele na Popeleční středu.
Žádná taková věta není ustáleným rčením.
Lehnout popelem znamená úplně shořet.
Říká se, že zadarmo ani kuře nehrabe.
Říká se, že strach má velké oči.
Sypat si popel na hlavu znamená projevit lítost, uznat chybu.
H – Proč nepoznal nevěstu?
Nepoznal nevěstu, protože v tu chvíli poprvé uviděl její obličej. Do té doby nevěděl, jak nevěsta
vypadala. Po jejich setkání u strouhy už to věděl, ale ani potom netušil, že šlo nevěstu.
I – Další vhodné názvy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vynechává důležité části příběhu a zavádí čtenáře jinam.
Jde jen o úvod zápletky příběhu.
Ano, to vystihuje celkové vyznění ukázky.
Babka (tj. nevěsta) nelhala.
Jde jen o úvod zápletky příběhu.
Název vůbec nenaznačuje celkové vyznění ukázky.
Název vůbec nenaznačuje celkové vyznění ukázky.
Koupala se babka. Prodělal Enšpígl. Název však vyvolává dojem, že na drahotu doplatil ten, kdo
se koupal.
J – Kdy to vlastně zjistil?
V ukázce nic nenaznačuje, že by to Enšpígl vůbec zjistil. Žádná položka nabídky není správná –
Enšpígl odjel od babky s tím, že měšec se ztratil a on musí svůj honorář baviče oželet.
K – Alternativy odpovědi
Všechny položky nabídky jsou správné. Z žádné z nich nevyplývá, že by Enšpígl prokoukl mazanou
odpověď babky. Všechny by mohly být na řádcích 20 a 21, aniž by se na celkovém vyznění ukázky
něco zásadního změnilo. Enšpígl by pořád zůstal napáleným šprýmařem.
L – Tvrzení o ukázce
1.
2.
3.
4.
V ukázce se mluví o městečku (řádek 14).
Nevěsta (tj. babka) neměla zuby – viz začátek řádku 22.
Na příběhu je krásné právě to, že babka nelhala, a přesto Enšpígla přechytračila.
To je pravda – jinak by se začal ptát, odkud ho zná, a možná by se začal ptát i na to, proč se
vlastně svatby zúčastnila.
5. Babka byla nevěstou (a v ukázce se nikde netvrdí, že si brala mladého ševce jako vdova).
6. Proč by to švec nevěděl? Nikde v ukázce se nic takového ani nenaznačuje – bral si ji nespíš pro
peníze (ani to ukázka nenaznačuje, ale v životě to tak chodí).
© O. Botlík, D. Souček, 2013
2 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
2A Matematika
A – Směs oleje a benzínu
olej v 1. kanystru
1
⋅3790 ml = 92 ml
41
benzín v 1. kanystru
40
⋅3790 ml
41
olej ve 2. kanystru
benzín ve 2. kanystru
1
⋅3790 ml = 122 ml
31
30
⋅3790 ml
31
1 1
>
, což není pravda.
41 31
1 1
<
Tvrzení říká, že
, což je pravda.
41 31
1
1
=
Tvrzení říká, že
, což není pravda.
41 31
40 30
>
Tvrzení říká, že
, což je pravda.
41 31
40 30
<
Tvrzení říká, že
, což není pravda.
41 31
40 30
=
Tvrzení říká, že
, což není pravda.
41 31
Kdyby to tak bylo, muselo by v 1. kanystru být aspoň 4 100 ml oleje. To není.
Ano, 122 ml je méně než 130 ml.
1. Tvrzení říká, že
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B – Ochranný faktor
Jednodušší je postupovat úvahou než rovnicí – kdyby zvolila faktor 4, mohla by být na sluníčku 3
hodiny. Aby mohla být na sluníčku 6 hodin, musí zvolit faktor nejméně 8.
3
45 min =
h
4
18:30 – 12:30 = 6 h na sluníčku
faktor opalovacího krému označme x
3
4
⋅x = 6 ---> x = 6⋅ = 8
4
3
Tereza potřebuje krém s minimálním ochranným faktorem 8.
C – Cena nákupu
Pan Záruba má nakoupit co nejlevněji. To znamená, že musí postupovat tak, aby dostal co největší
slevu. Absolutní hodnoty slevy (tedy vyjádřené v korunách) se týkají dva poznatky. (1) Při použití
téhož slevového kupónu je sleva tím větší, čím dražší je zboží, z jehož ceny se počítá. (2) Při nákupu
stejného zboží je sleva při použití prvního slevového kupónu s pětinovou slevou vyšší než při použití
druhého slevového kupónu s desetinovou slevou.
Z toho vyplývá, že pan Záruba má použít kupón s pětinovou slevou na nákup nejdražšího zboží –
vrtačky. A kupón s desetinovou slevou má použít na nákup druhého nejdražšího zboží – žebříku.
Protože na nákup třetího zboží, kleští, už pan Záruba žádný slevový kupón nemá, bude kleště
kupovat za plnou cenu.
9
4
Pan Záruba tedy zaplatí 250 Kč za kleště,
· 2 000 Kč = 1 800 Kč za žebřík a
· 3 500 Kč =
10
5
2 800 Kč za vrtačku, tedy dohromady 4 850 Kč.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
3 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
D – Příspěvek na benzín
Spotřeba
Nádrž
Cesta tam a zpět
6 litrů
100 km
60 litrů
2160 Kč
1000 km . 2 = 2000 km
2000 : 100 = 20
100 km úsek ujedou 20krát
Celková spotřeba
20 · 6 = 120 litrů (tj. dvě nádrže)
Celkem Kč za benzín
2 · 2 160 Kč = 4 320 Kč
Celkem na jednoho kamaráda
4 320 Kč : 4 = 1 080 Kč
Každý z kamarádů zaplatí za zpáteční cestu 1 080 Kč.
E – Jak mohlo znít zadání?
Průsečíky narýsovaných kružnic stejně vzdálené od bodu A i od bodu B a totéž platí i celé přímce
procházející těmito průsečíky.
1. Střed úsečky je bod stejně vzdálený od A a B. K dokončení stačí spojit průsečíky a označit bod S,
v němž spojnice protíná úsečku AB.
2. Ne, rovnoběžka s úsečkou AB neobsahuje body stejně vzdálené od A i od B.
3. Průsečík kružnic může být vrcholem rovnoramenného trojúhelníka ABC, protože je stejně
vzdálen od A i od B. K dokončení stačí označit vrchol C a spojit ho s body A a B.
4. Ne, průsečík kružnic nemůže být vrcholem čtverce, úhly by nebyly pravé.
5. Ne, narýsované kružnice mají větší poloměr než velikost úsečky AB.
6. Ne, bod C nemůže být vrcholem rovnostranného trojúhelníka ABC, protože všechny strany
trojúhelníka by neměly stejnou délku. Vzdálenost bodů A a B je menší než vzdálenost průsečíku a
bodu A (nebo B).
7. Všechny vrcholy C pravoúhlého trojúhelníku ABC leží na kružnici se středem ve středu úsečky AB
a poloměrem rovným polovině její délky (tzv. Thaletova kružnice). Žádný oblouk na obrázku
zjevně není součástí takové kružnice.
8. Spojnice obou průsečíků je osou úsečky AB. K dokončení stačí vyznačit přímku spojující oba
průsečíky.
F – Pekáč buchet
Buchty se jedly celé, Bert jich snědl čtvrtinu a Cilka šestinu. Počet buchet proto musel být společným
násobkem 4 a 6. Zároveň jejich počet nepřesáhl 50. Zatím jsou tedy čtyři možnosti zachycené
v následující tabulce.
Upečeno
12
24
36
48
Bert snědl
3
6
9
12
Cilka snědla
2
4
6
8
Anička snědla
8
8
8
8
Snědeno celkem
13
18
23
28
nelze
6
13
20
zbylo
První sloupeček můžeme vyloučit, neboť společně s Aničkou by děti snědly více buchet, než bylo
vůbec upečeno.
Podle ostatních tří sloupečků nakonec posoudíme předložená tvrzení.
1. ANO
2. NE – viz například možnosti, kdy babička upekla 36 nebo 48 buchet
3. ANO – to je možnost, kdy babička upekla 48 buchet
4. NE – to nemohlo nastat při žádném uvedeném počtu buchet
© O. Botlík, D. Souček, 2013
4 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
5. ANO – nastalo by to, kdyby babička upekla 36 buchet
1
1
6
4
10
1
+
=
+
=
<
6. NE, protože
4
6
24
24
24
2
7. ANO, protože čtvrtina je víc než šestina (stejného celku)
G – Diokleciánův palác
Dolním odhadem plochy Diokleciánova paláce je obdélník o stranách 175 m a 205 m, který by měl
obsah 35 875 m2.
Horním odhadem plochy Diokleciánova paláce je obdélník o stranách 181 m a 216 m, který by měl
obsah 39 096 m2.
Obsah zadaného nepravidelného čtyřúhelníku se tedy pohybuje mezi 35 875 m2 a 39 096 m2.
Z nabízených možností se tento interval vejde do rozmezí 35 000 m2 až 40 000 m2.
Jiná možnost je přiblížit si zadaný nepravidelný čtyřúhelník obdélníkem o stranách přibližně 180 m a
210 m, jehož obsah by byl 37 800 m2, což rovněž spadá do rozmezí 35 000 m2 až 40 000 m2.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
5 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
3A Humanitní základ
A – Občanství
Podle zákona existují pouze dva způsoby, jak člověk může přijít o české občanství – buď žije v cizině
a českého občanství se zřekne, nebo získá ještě jiné občanství, a tím přijde o české (s výjimkou
situací spojených s manželstvím či narozením, kde člověk může získat druhé občanství, aniž by
ztratil první). Neexistuje už tedy možnost ztráty občanství „za trest“, která je známá z doby
komunistické totality, kde bylo občanství odebíráno za protistátní činnost nebo opuštění republiky.
1. Občanství se neodebírá za trest.
2. Občanství se neodebírá za trest.
3. Sňatkem člověk nepřichází o své občanství.
4. Občanský průkaz slouží jen k identifikaci, není podmínkou českého občanství.
5. Psychická nemoc nezpůsobí ztrátu občanství.
6. Pobyt v zahraničí nezpůsobí ztrátu občanství.
7. Ano, člověk žijící v zahraničí se může zříct českého občanství, pokud získá občanství jiné země.
8. Občanství se neodebírá za trest.
B – Samosprávné obce
Samosprávnost znamená, že obce o svých (alespoň některých) záležitostech rozhodují samy,
„spravují se samy“. Podle zákona o obcích platí, že stát může do řízení obcí zasahovat jen z důvodu
ochrany zákonů a jen způsobem, který mu povoluje zákon. Stát tedy nemůže přímo řídit obce a
rozhodovat o všech obecních záležitostech.
1. „Spravovat“ zde není použito ve smyslu „opravovat rozbité věci“, ale „řídit“.
2. „Samosprávný“ není odvozeno od slova správný (dobrý), ale správa (řízení).
3. Obec je samosprávná, řídí si své věci sama a stát může do jejího rozhodování zasahovat jen
způsobem, který mu dovoluje zákon.
4. Obyvatelé sice sami spravují svou obec, ale ne v referendech, nýbrž prostřednictvím voleného
zastupitelstva. Místní referendum se konat může, ale určitě se nekoná pokaždé, když je třeba
něco rozhodnout.
5. Samospráva znamená, že obec se stará sama o sebe, nikoli že občané se starají každý sám
o sebe. Řízení obce je založené na tom, že lidé se starají o společné věci společně.
6. Obyvatelé spravují svou obec prostřednictvím volených zastupitelů.
7. Protože obce jsou samosprávné, stát nesmí do jejich řízení zasahovat, ledaže by nedodržovaly
zákony.
C – Koho je víc?
1. Středoškolských učitelů je mnohem více, což vyplývá i z toho, že na vysokých školách studuje jen
část populačního ročníku, zatímco na středních téměř všichni.
2. Obyvatel, kteří se v ČR nehlásí k žádné církvi ani náboženství, jsou téměř tři čtvrtiny. Ke katolické
církvi se podle sčítání v roce 2011 hlásí jen asi desetina Čechů.
3. Učitelů je výrazně více. Představme městečko se základní školou, na které učí např. 50 učitelů.
Bezesporu bude v takovém městečku řezníků a prodejců masa mnohem méně.
4. Osobních automobilů je v ČR téměř 5 milionů. Většina rodin vlastní automobil.
5. Živnostníků je mnohem více. Svědčí o tom i struktura zaměstnanosti v ČR, kdy zemědělství a
lesnictví pracuje dohromady méně než 5 % ekonomicky aktivních obyvatel.
6. Sester je více. V nemocnicích obvykle připadá na každého lékaře několik sester. Zdravotní sestry
musejí zajišťovat nelehkou péči 24 hodin denně.
7. Krajských zastupitelů je více jak třikrát více. V jednotlivých krajích je v průměru kolem 50
zastupitelů (v závislosti na počtu obyvatel kraje). Ve třinácti krajích (bez Prahy) je tak téměř 700
zastupitelů, kdežto poslanců je 200.
8. Mateřská dovolená trvá přibližně půl roku. I kdybychom započítali tzv. rodičovskou dovolenou,
která nejčastěji vyprší s dovršením tří let dítěte, bude matek dětí mezi 3 a 15 roky, z nichž většina
© O. Botlík, D. Souček, 2013
6 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
pracuje, daleko více.
9. Rodičů tří dětí je mnohem méně. Nejčastější jsou rodiny s jedním či dvěma dětmi.
D – Listina
Všechny položky nabídky jsou správné a zmíněná práva a svobody jsou v Listině základních práv a
svobod obsaženy.
E – Ukázka o stárnutí populace
1. Jestliže podle textu bude v roce 2060 v EU z 517 miliónů obyvatel 30 % starších než 65 let, musí
být lidí nad 60 mnohem více než 100 miliónů.
2. Prodloužení života bude mít negativní dopady na veřejné finance států. Zjednodušeně řečeno,
méně lidí bude pracovat a více jich bude závislých na státu či na pomoci jiných.
3. Naopak. Menší podíl mladších a ekonomicky aktivních obyvatel znamená snížení příjmů státu a
rostoucí podíl starších lidí výdaje rozpočtu zvyšují. Tím hrozí rozevírání nůžek mezi příjmy a
výdaji státu.
4. Článek sice pojednává o státech Unie, nicméně se nijak nezmiňuje o situaci mimo EU. Toto
tvrzení z něj tedy nikterak nevyplývá.
5. Ano, oproti dnešním čtyřem ekonomicky aktivním lidem vydělávajícím na prostředky vynakládané
na jednoho důchodce se sníží tento počet do roku 2060 na dvě osoby.
6. To z článku nijak nevyplývá. 30 % je tam zmíněno v souvislosti s podílem lidí starších 65 let.
7. V poslední větě se hovoří o tom, že výdaje vynakládané v souvislosti se staršími občany, např. na
zdravotní péči, dlouhodobě porostou.
8. Nikoli, o 4,1 % naopak porostou výdaje z veřejných rozpočtů v souvislosti se stárnutím populace.
9. Počet obyvatel sice podle článku vzroste o 15 miliónů, ale otázku přelidnění text vůbec neřeší.
F – Jak stárnutí populace řešit
1. To je nejčastější řešení. Zvýší se počet lidí přispívajících do rozpočtu a naopak státu klesnou
náklady na sociální výdaje.
2. Toto řešení by bylo dost těžko lidsky a morálně přijatelné. Stát by měl naopak takovým
tendencím bránit.
3. Toto se určitě ve světě používá a stále více lidí spoří na důchod i v ČR. Tzn. část penze by měla
být vždy státem garantovaná, ale výslednou výši bude častěji ovlivňovat i míra odpovědnosti
jednotlivých občanů.
4. O úspěšnosti této podpory se ve světě i u nás vedou spory. Každopádně tyto snahy existují,
protože bezvýchodná bytová situace u podstatné části mladé generace může plánování rodiny
jistě ovlivnit.
5. Morálně naprosto nepřijatelné řešení.
6. Podpora imigrace a tím zvyšování podílu ekonomicky aktivních lidí je určitě jedním z častých
řešení.
7. Velmi důležitá tendence. Různé rekvalifikační kurzy pro seniory, aby se mohli uplatnit i
v pokročilejším věku, se objevují čím dál častěji.
8. Bezesporu důležitá součást celého problému. Fungující rodinné vztahy a vzájemná úcta dětí a
rodičů jsou v mnohém důležitější než řada výše zmiňovaných řešení.
G – Středověké zemědělství
1. Ano. Předtím ležela ladem celá polovina ploch. Nově to byla pouze třetina.
2. Chomout umožnil kvalitnější zápřah a tím i orbu. Předtím měla zvířata pouze provaz uchycený
kolem krku či za rohy. Orba byla mělká, a to úrodu snižovalo.
3. Především ve 13. století přicházelo do českých zemí na pozvání českých králů německé
obyvatelstvo. Němci osídlili především dosud řídce obydlené pohraničí a také brzy převládli
v řadě nově zakládaných měst.
4. Nikoli. České obyvatelstvo se snažilo hlavně během 12. století osídlit a obdělat zatím neobydlená
území uvnitř Čech, často ve vyšších polohách (např. na Českomoravské vrchovině). Jde o období
© O. Botlík, D. Souček, 2013
7 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
5.
6.
7.
8.
9.
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
tzv. vnitřní kolonizace.
Naopak. Zkvalitnění zemědělství a tím i růst produkce potravin umožnily rozvoj měst.
Zjednodušeně řečeno, méně lidí vyprodukovalo více potravin, a tak se čím dál větší část
společnosti mohla věnovat jiným činnostem než práci v zemědělství.
Zvýšení produkce potravin způsobilo v daném období poměrně rychlý nárůst počtu obyvatel.
Ano. Rolníci se snažili vypěstovat si téměř vše sami. Pokud chtěli zakoupit občas např. nějaký
kovový výrobek (zemědělské nástroje) či zaplatit daně, neměli peněz nazbyt.
Ano. V trojpolním systému se půda dělí na úhor, ozim a jař. Úhor ležel ladem, aby měla půda čas
„nabrat sílu“. Často úhor sloužil jako pastvina, čímž docházelo i k přirozenému prohnojování
ladem ponechané půdy.
Brambory jsou původně americká plodina, takže před objevením Ameriky se u nás nemohly
vyskytovat. K většímu rozšíření pěstování brambor u nás došlo až v 18. století.
H – Sisyfovská práce aj.
1. Sisyfos před sebou valil kámen na vysoký kopec. Vždycky těsně před završením úsilí se kámen
smekl a sjel zpět dolů.
2. Sisyfos před sebou valil kámen na vysoký kopec a vždycky těsně před završením úsilí se kámen
smekl a sjel zpět dolů. Tato práce radost a zadostiučinění nemůže přinést.
3. Paris nikoho nesoudil. Měl pouze rozhodnout, která ze tří bohyň je nejkrásnější.
4. Paridovo rozhodování o tom, která z bohyň je nejkrásnější, nebylo záviděníhodné. Ať by rozhodl
jakkoli, musel vědět, že zbylé dvě bohyně si znepřátelí. Proto se toto úsloví stalo označením
obtížné volby.
5. Tantalos sám žádná muka nevymýšlel. Naopak jimi sám trpěl.
6. Tantalos byl za podvody a lstivé úskoky proti bohům potrestán nekončícím utrpením v podsvětí.
Stál ve vodě a žíznil. Když se chtěl napít, voda zmizela. Měl hlad a nad jeho hlavou byly větve
s ovocem. Když si je chtěl utrhnout, větve se zdvihly a on na ně nedosáhl.
7. Vyčistit obrovské chlévy krále Augiáše byl jeden z Héraklových úkolů. Augiášova stáda byla tak
veliká, že se vyčištění chlévů v nějakém rozumném časovém horizontu jevilo jako nemožné.
8. Augiáš byl sice velmi bohatý, ale úsloví odkazuje na nezvládnutelný nepořádek v obrovských
chlévech jeho stád.
9. Nikoli. Damokles mečem nebojoval. Meč nad ním visel na koňské žíni při hostině a znemožnil mu
radovat se z hojnosti a blahobytu.
I – Starověké Řecko
1. Počátky řeckých dějin jsou spjaty s tzv. Mínojskou kulturou na Krétě. Je to první místo v Evropě,
na kterém vznikla civilizace (2. tisíciletí př.n.l.).
2. Athény na Peloponésu vůbec neleží. Leží na poloostrově Attika. Na Peloponésu leží jejich hlavní
protivník Sparta.
3. Naopak. Zdaleka nejlepší loďstvo měly Athény. Sparta vynikala kvalitou pozemního vojska.
4. Ano. Periklovo období, které nastalo po válkách s Persií, je charakteristické velkým rozvojem
umění, stavitelství a demokracie.
5. Zdaleka ne. Vedle sebe v Řecku existovala různá zřízení a formy vlády (např. monarchie,
oligarchie, tyranie atd.).
6. Naopak. Krizové období znamenalo nástup autoritativnějších režimů. Athény, hlavní
reprezentant demokratického zřízení, byl poražen. Situace nakonec vyústila v ovládnutí Řecka
Alexandrem Makedonským.
7. Athény byly námořní velmocí. Do spolku, který na obranu Řecka vytvořily, se připojilo mnoho
polis. Spolek se tak stal největší vojenskou silou v Řecku.
8. Alexandr dobytím Persie rozšířil řecký jazyk i kulturu až k hranicím Indie či do Egypta. Začala tím
doba tzv. helénismu.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
8 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
J – Tělesně postižení
Tělesně postižení se pojí s mentálním postižením jen v některých případech. Jedná se zejména o
vrozené vývojové vady, či poškození mozku v důsledku úrazu. Velmi často (např. úrazy páteře při
autonehodách) se však získaná postižení omezují výhradně na hybnost poškozeného (např.
ochrnutí končetin) a všechny ostatní duševní schopnosti a dovednosti, kterými dříve disponoval,
zůstávají beze zbytku zachovány. S pomocí různých kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky,
ruční řízení v autech, počítače, protézy atd.) proto tělesně postižení mohou vykonávat téměř
všechny činnosti jako jejich spoluobčané – komunikovat s úřady, navštěvovat samostatně kulturní a
sportovní akce, vychovávat děti, studovat střední i vysoké školy, řídit auta, aktivně sportovat atd.
Jedinou správnou položkou nabídky je tedy č. 4.
K – Kultura raného středověku
1. Sdružená okna se sice vyskytují, ale obvykle jsou menších rozměrů. Zdi jsou naopak velmi mocné
(silné).
2. Ano, v tzv. skriptoriích. V některých klášterech patřily pořizování opisů a kreslení iluminací textů
(barevné ilustrace, vybarvování iniciál) k hlavním činnostem mnichů.
3. Knihtisk se objevuje až v 15. století na prahu novověku.
4. Lomený oblouk je typický pro gotickou architekturu.
5. Pergamen byl naopak velmi drahý. Knihu navíc zdražovalo ruční opisování. Knihy byly tak cenné,
že by za jednu bylo možné pořídit celý statek.
6. Arabové ovládali podstatnou část Pyrenejského poloostrova přes sedm století, takže vliv jejich
kultury byl v této oblasti všudypřítomný. V řadě měst tam stojí vedle sebe kostely, mešity i
synagogy.
7. V raném středověku byla nositelem vzdělanosti hlavně církev. Šlechtici byli mnohdy i negramotní.
8. Rotunda je typická hlavně pro románský sloh.
L – Jihočeský kraj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nejteplejší oblastí republiky je Jihomoravský kraj.
Nejvyšší české pohoří jsou Krkonoše, ty ale neleží v Jihočeském kraji.
Pěstování vína je typické pro Jihomoravský kraj.
V Jihočeském kraji stojí jaderná elektrárna Temelín.
Ložiska hnědého uhlí jsou typická pro Ústecký kraj.
Kulturním a politickým centrem českého státu je Praha.
Minerální prameny jsou typické pro Karlovarský kraj.
Jihočeský kraj je známý velkým množstvím rybníků např. na Třeboňsku.
M – Trojúhelníkový obchod
1. Ano. Šlo o zboží, které v Africe neuměli vyrobit a nabízeli za ně otroky, o které evropští
obchodníci stáli.
2. Otroci byli prodáváni především do Ameriky.
3. Většina produkce amerických plantáží (tabák, bavlna, cukrová třtina atd.) se vyvážela evropským
odběratelům.
4. Nikoli. Vývoz z Ameriky směřoval do Evropy. Pro americké výrobky tam byla velká kupní síla a
rozvinutý trh. To Afrika rozhodně nemohla nabídnout.
5. Především britští podnikatelé velmi bohatli díky dovozu a zpracování americké bavlny.
6. Naopak. Evropa získávala mnoho cukru díky cukrové třtině z Ameriky.
7. Ano. Jak obchod s Afrikou, tak s Amerikou byl v jejich režii.
8. Afričtí černoši se i díky fyzické odolnosti stali hlavní pracovní silou amerických plantáží.
9. Afrika rozhodně nemohla nabídnout žádné větší přebytky potravin. Její obchodní styk se
omezoval hlavně na prodej otroků evropským obchodníkům či na jejich výměnu za evropské
zboží.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
9 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
N – Počátky křesťanství
1. Tento plán od Ježíše mnozí očekávali. Ježíš ale stále hovořil, že jeho „království není z tohoto
světa“. Jeho cíle nebyly politické.
2. Ano. Rozsudek smrti mohl na území provincie Judea vyslovit pouze římský prokurátor, protože
bývalý židovský stát byl podřízen císaři a jeho úředníkům.
3. Ježíš se narodil v Betlémě. V Nazaretě bydleli Josef s Marií před Ježíšovým narozením i po návratu
z Egypta (to už společně s Ježíšem).
4. Desatero se objevuje již ve Starém zákoně. Desky zákona předal Hospodin Mojžíšovi během
putování Izraelitů z Egypta.
5. Ano. Sv. Pavel vykonal několik cest, během kterých šířil křesťanství na území Římské říše.
S křesťanskými obcemi také udržoval písemný styk, o čemž svědčí tzv. Pavlovy listy (epištoly),
které tvoří důležitou součást Nového zákona. Jeho velkou zásluhou bylo také otevření křesťanství
všem národům mimo židovskou komunitu.
6. Papežství se vyvinulo z biskupství v Římě. Prvním římským biskupem (a tedy jakýmsi
„prapapežem“) byl sv. Petr, a ne Ježíš.
7. Ježíš působil na území provincie Judea, která se z větší části shoduje s územím Izraele (další
historické názvy jsou např. Palestina či Kanaán).
8. Křesťanství bylo naopak několik staletí potlačováno. Povoleno bylo až ve 4. století císařem
Konstantinem.
9. Ano.
O – Dopady husitství
1. Husité měli i v polovině 15. století v zemi výraznou převahu. U Lipan totiž nebylo poraženo
husitství jako takové, ale pouze jeho nejradikálnější složka v čele s Tábority.
2. Církev přišla o majetek i o politický vliv. Ze sněmu byla jako stav vyškrtnuta.
3. Smrtí Zikmunda v roce 1437 vymřela královská větev Lucemburků po meči. V nastalém
mocenském bezvládí po krátké vládě Albrechta Habsburského zemi ovládl Jiří z Poděbrad.
4. Po zkušených českých bojovnících byla v zahraniční velká sháňka.
5. České země byly během husitských válek a drancování naopak postiženy vleklou hospodářskou
krizí, ze které se jim nedařilo vymanit ani desítky let po jejich skončení.
6. Města během revoluce velmi posílila svůj vliv jak v hospodářství, tak v politice. Na sněmu
například nahradila vyřazenou církev.
7. Neměly, protože jednak se katolickými většinově nestaly (to až po Bílé hoře) a jednak byla země
nadále plná nepokojů a rozbrojů mezi náboženskými i mocenskými protivníky.
8. Naopak svou moc posílily zemské stavy. Bylo to dáno růstem jejich sebevědomí v dlouhých
obdobích bez panovníka.
P – Čím se proslavil?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
třeba Emil Zátopek nebo Věra Čáslavská
třeba Václav Klaus nebo Miloš Zeman
třeba Josef Lada
Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak psali hry o Járovi Cimrmanovi
Tomáš Baťa
Wilhelm Conrad Röntgen, vynálezce rentgenu
třeba cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund
Jan Ámos Komenský
© O. Botlík, D. Souček, 2013
10 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
4A Přírodovědný základ
A – Závěry z pozorování
1. Určitě ne, ani některé listnaté stromy, které mohou být 12 m vysoké, neshazují v zimě listy
(například některé duby). A samozřejmě je neshazují ani jehličnaté stromy.
2. Lípa za zimu shazuje listy. V únoru ještě nevytváří ani dřevní hmotu, ani nové listy a pupeny.
3. V únoru mohou být plody na lípě kdekoli – i na čtyřicetileté.
4. Pardubice leží v Evropě.
5. Její listy na podzim opadaly.
6. To přímo odporuje zadání – na spodních větvích vydržely do února.
7. Lípa je rod opadavých stromů. Má charakteristický srdčitý tvar listu s pilovitou až zubatou čepelí.
8. Nadmořská výška Pardubic je nižší než 300 m.
9. Semeno lípy najdeme v jejím plodu – bývá tam zpravidla jedno, výjimečně dvě.
B – Všichni savci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Delfín je savec, který tráví většinu času ve vodě.
Ano, všichni savci patří mezi obratlovce a mají kosti.
Ano, krevním barvivem savců je hemoglobin, proto mají červenou krev.
Člověk nebo velryba jsou savci, jejichž tělo není pokryté srstí.
Ano, všichni savci tvoří pro mláďata mateřské mléko.
Veverka nebo tygr jsou savci, kteří žijí osaměle, nikoli ve skupinách.
Ano, u všech savců najdeme vždy samce i samici.
Myš nebo prase mívají i 10 mláďat.
C – Šmel okoličnatý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ano, zadání mluví o stvolu vyrůstajícím každé jaro – jde tedy o bylinu.
Dřevina by nevyrůstala každé jaro znovu.
Pomocí oddenku přečkává i několik let.
Pomocí oddenku přečkává i několik let.
Ano, vyrůstá a vykvétá po několik let, jde tedy o vytrvalou rostlinu.
Ze zadání nelze říci, zda jde či nejde o kulturní rostlinu.
Ze zadání nelze říci, zda jde či nejde o léčivou rostlinu.
Ze zadání nelze říci, zda jde či nejde o jedovatou rostlinu.
D – Karas stříbrný
1.
2.
3.
4.
Nová stanoviště mohou ležet i v poměrně znečištěné vodě.
Nová stanoviště mohou ležet i proti silnému proudu.
Šupiny karasovi nijak nepomáhají obsazovat nová stanoviště.
To může znamenat významnou výhodu oproti jiným druhům, které vyžadují speciální potravu. Té
mají obvykle k dispozici méně.
5. Malá barevnost přispívá k nenápadnosti, a tedy i k menšímu ohrožení predátory (hůře karase
najdou).
6. Rozmnožování karase je snazší než u druhů, kteří se rozmnožují pouze pohlavně.
E – Co se dá změřit?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Objem roztoku změříme odměrným válcem.
Koncentraci roztoku bychom museli vypočítat pomocí objemu, hmotnosti a dalších veličin.
Hustotu roztoku bychom museli vypočítat pomocí hmotnosti a objemu roztoku.
Teplotu roztoku změříme teploměrem.
Plochu dna kádinky bychom museli vypočítat pomocí průměru dna.
Tento údaj nemůžeme s využitým zadaných pomůcek změřit.
Tlak bychom museli vypočítat pomocí hmotnosti roztoku a dalších veličin.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
11 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
8. Množství odpařeného roztoku můžeme odečíst na odměrném válci například vždy při východu
Slunce (chyby způsobená tím, že Slunce vyjde druhý den o něco dříve/později než den první, je
výrazně menší než nepřesnost odečtu na odměrném válci).
F – Vylučování látek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vylučuje látky potem.
Vylučuje oxid uhličitý ve vydechnutém vzduchu.
Neslouží k vylučování.
Neslouží k vylučování.
Vylučují odpadní látky močí.
Vylučují odpadní látky stolicí.
Slouží k vylučování odpadních látek močí.
Neslouží k vylučování.
G – K čemu potřebuje vzduch?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Při létání využívá vztlakovou sílu vznikající při proudění vzduchu kolem křídel.
Kos neprovádí fotosyntézu.
Zvuk se šíří pomocí kmitajících částic vzduchu.
Kos získává dusík z potravy, nikoli ze vzduchu.
Zvuk se šíří pomocí kmitajících částic vzduchu.
K vidění není vzduch potřebný, kos by mohl vidět hmyz i ve vakuu (kdyby tam přežil).
K vytažení žížaly ze země používá kos sílu svých svalů, gravitaci, případně oporu země. Vzduch
k tomu nepotřebuje.
H – Která je žula?
Hustota látky se počítá jako podíl „hmotnost/objem“. Mají-li dva hranoly stejnou podstavu, pak větší
objem má ten vyšší z nich. Mají-li dva hranoly stejnou podstavu a stejnou hmotnost, pak je vyšší ten
z nich, který je vyroben z látky s menší hustotou (neboť této látky je potřeba pro dosažení stejné
hmotnosti větší objem). Nejvyšší hranol je tedy hranol ze dřeva. Po něm následují hranol z ledu a
hranol betonu. Žulový hranol (který má čtvrtou nejmenší hustotu), je tedy čtvrtý nejvyšší. Nižší než
on je pak hranol ze železa a hranol z olova. Hranoly jsou zleva doprava z těchto materiálů:
1. železo
2. led
3. dřevo
4. žula
5. beton
6. olovo
I – Proč se střídají?
1. Ta způsobuje střídání dne a noci.
2. Je jednou z příčin – díky naklonění zemské osy způsobuje, že se během roku mění úhel, pod
kterým sluneční paprsky dopadají na místa se stejnou zeměpisnou šířkou.
3. Je jednou z příčin – díky obíhání Země okolo Slunce způsobuje, že se během roku mění úhel, pod
kterým sluneční paprsky dopadají na místa se stejnou zeměpisnou šířkou.
4. Zeměpisná délka nehraje ve střídání ročních dob žádnou roli.
5. Eliptický tvar není významný – roční doby by se v Česku střídaly, i kdyby oběžná dráha Země
kolem Slunce byla kruhová.
6. Kdyby Česko leželo na rovníku, nemuseli bychom rozdíly mezi ročními obdobími ani poznat.
7. Nemá na střídání ročních období vliv.
8. Různá vzdálenost Země od Slunce během roku nemá významný vliv – roční doby by se v Česku
střídaly, ani kdyby se během roku neměnila.
J – Nový rok nejpozději
Ve městech, která leží na východ od Česka, nastane 1. leden 2014 dříve než u nás. A naopak, čím
dále na západ od Česka město leží, tím později v něm 1. leden 2014 nastane. Nejdále na západ od
Česka leží Los Angeles (nachází se v Kalifornii na západním pobřeží Spojených států). Nový rok tam
nastane o 9 hodin později než u nás.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
12 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
K – Lze jednotku použít?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
vyjadřuje objem tekutin za určitý čas
vyjadřuje počet (vdolků) na určitou hmotnost těsta
hustota se musí vztahovat k objemu – nikoli ke vzdálenosti
vyjadřuje hmotnost látky na určitou plochu
váha se vyjadřuje v Newtonech (N)
jde o jednotku rychlosti, tedy i rychlosti přibližování dvou vozidel k sobě
hmotnost se vyjadřuje v kilogramech; průměr je délka, která se vyjadřuje v metrech
vnitřní povrch plíce je velmi členitá plocha; obsah plochy se uvádí v metrech čtverečních
L – Princip páčidla
Páčidlo na obrázku pracuje na principu dvouramenné páky.
1. jde o dvě dvouramenné páky
2. jde o dvě jednoramenné páky
3. nejde o princip páky
4. jde o stejný princip – nástroje se liší jen tvarem
5. princip je stejný, ale nástroj vypadá jinak: tam, kde páčidlo působí na hřebík, působí osa spojující
kliky na obou stranách dveří (obvykle čtvercového průřezu) svým obvodem na jazýček zámku
6. nemá s principem dvouramenné páky nic společného
7. nemá s principem dvouramenné páky nic společného, jen usnadňuje vklouznutí nohy do boty
8. princip je stejný, ale podobnost není tak přímočará: kratší rameno působí na hrany hlavy šroubu,
osou otáčení (tj. u páčidla místo, kde se opírá o podložku) je osa šroubu
9. nemá s principem dvouramenné páky nic společného
M – Síla napínající provázek
Podle Archimédova zákona je koule nadlehčována silou (F), která se rovná váze kapaliny koulí
vytlačené. Podle zadání koule vytlačuje vodu o váze 10 N, sama váží 7 N. Výslednice F je tedy
rozdílem vztlakové síly 10 N a tíhy koule 7 N. Je rovna 3 N.
N – Který stát?
Na jižní polokouli leží ze zemí v nabídce Jihoafrická republika, Brazílie, Nový Zéland a Austrálie.
Úřední jazyk vylučuje Brazílii, rozsáhlé neobydlené pouštní a polopouštní oblasti vylučují Nový
Zéland a vysoká vyspělost vylučuje Jihoafrickou republiku. Hledanou zemí je Austrálie (resp.
Australský svaz).
O – Nesmysly na mapce
1. Potoky protékají vesnicemi, i když se občas rozvodní a vylijí z břehů.
2. Počet cest kolem kopce Perka není omezen.
3. Železnice se nevedou přes vrcholy kopců, ale tak, aby překonávaly jen nutné výškové rozdíly, a to
na pokud možno dlouhé dráze.
4. Pro umístění mostu u vrcholu kopce není v této krajině důvod.
5. Ano, v části před vrcholem Perka (tam, kde je šipka) teče do kopce.
6. Na vrcholech kopců bývají umístěny umělé přečerpávací nádrže elektráren – to ale zadání
vylučuje.
7. Všechna místa na jedné vrstevnici mají stejnou nadmořskou výšku. Místa ležící na dvou různých
vrstevnicích mají naopak rozdílnou nadmořskou výšku. To by nešlo splnit, kdyby se vrstevnice
mohly křížit: průsečík by musel mít míst stejnou nadmořskou výšku jako všechna ostatní místa na
první vrstevnici A SOUČASNĚ stejnou nadmořskou výšku jako všechna ostatní místa na druhé
vrstevnici. Tyto dvě nadmořské výšky jsou však různé.
P – Rozpouštění soli
1. Kdyby se cukr lépe rozpouštěl v horké vodě, po ochlazení by se objevily krystalky.
2. Rozpuštěná látka se z roztoku nemůže vypařit, není-li dosaženo její teploty varu.
3. Rozpustnost s klesající teplotou klesá, takže krystalů by naopak přibylo.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
13 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
4. Rychlost rozpouštění není totožná s rozpustností (množstvím rozpuštěné látky v roztoku), či
dokonce s rozpustností při jiné teplotě.
5. Rozpustnost nesouvisí s hustotou.
6. V kuchyni se běžně používá krystalový cukr.
7. Pokud má cukr menší rozpustnost, vytvořily by se krystalky dříve u cukru než u soli.
8. Pokud má cukr větší rozpustnost, nemusí se vytvořit krystaly při teplotě, při které už by sůl
krystaly tvořila.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
14 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
5A Anglický jazyk
Kvůli zjednodušení předpokládáme v následujících českých odůvodněních, že kdykoli je někdo
oslovován you, pak mu mluvčí „tyká“. Například otázku Do you know where Steve is? tedy
překládáme jako Víš, kde je Steve?, i když úplně stejná anglická otázka může v češtině znamenat
také Víte, kde je Steve?, a to s tím, že se mluvčí obrací buď na jednotlivce, kterému „vyká“, anebo
dokonce na skupinu osob – bez ohledu na to, zda jim tyká nebo vyká. Podobné zjednodušení volíme
též při překladech vět, v nichž se vyskytují výrazy your, yours ap.
A – Logicky správné odpovědi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Něco zvláštního, ale nechci to říct.
Přidám se k přátelům na mejdanu.
Ne, budu se dívat na televizi.
Nic zábavného, to je jisté.
Oni s tebou dnes večer povečeří.
Budeme dnes večer slavit moje narozeniny.
Když nebudu moc unavený, může přijít k tobě.
Nic zvláštního, ale nechci to říct.
B – Kde vyjádřila radost?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Jsem si jistá, že mi to nebude slušet.
Jaký překvapivý, pěkný dárek!
Nepotřebuji vůbec žádné oblečení.
Opravdu chceš, abych to nosila?
Jů, a já jsem tak chtěla nové boty!
Opravdu předpokládáš, že se mi to bude líbit?
Jsi bezva, mami! Hodí se to bezvadně k mému stylu.
Ta sukně by se mi opravdu líbila, kdyby nebyla zelená.
C – Tvrzení o vrstevnících
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Většina umí jezdit na kole.
Polovina se chce stát číšníkem.
Někteří chlapci rádi hrají počítačové hry.
Některé dívky žijí jen s jedním rodičem.
Nikdo z nich nemá smartphone a ani ho nechce.
Asi čtyři pětiny z nich nikdy nebyly v kině.
Významná část se učí anglicky nebo německy.
Nikdo nikdy neslyšel o druhé světové válce.
D – Čím chce být Carol?
Carol chce být zpěvačkou. Vyplývá to z vět But I want to improve people's mood with my voice.
They can listen to me and, as opposed to listening to most political speeches, can feel much better.
(Chci lidem zlepšovat náladu svým hlasem. Můžou mě poslochat, a na rozdíl od politických projevů,
se můžou cítit mnohem lépe.)
E – Maxipes Fík anglicky
1.
2.
3.
4.
[fuk]
určitě ne [fi:k]
[fik]
[fejk]
5.
6.
7.
8.
[fi:k]
určitě ne [fi:k]
[fek]
[fi:k]
F – Logická a přiměřená
1. Máš rád vejce? – Nijak zvlášť.
2. Je Martina doma? – Ne, není šťastná.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
15 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
Víš, kde je Tim? – Ne, nevím.
Co je dnes za den? – Je asi šest.
Chtěl by ses napít čaje? – Ano, mám rád.
Co dělá tvůj táta? (ve smyslu Čím se živí?) – (Právě teď) spí.
Ukáže se dnes večer Peter? – Samo sebou, že může.
Máš hlad? – Ano, mám. A žízeň taky.
Kolik máš bratrů? – Ano, mám.
G – Vhodné zájmeno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kdo je tvůj oblíbený zpěvák?
Kdy bys rád šel nazpátek?
Jakou barvu má dnes její sukně?
Co je tvé oblíbené zvíře? (Které zvíře …)
Co často chodíš do kina?
Jak dlouho tu na mě čekáš?
Má být When.
Proč je to nemožné?
Koho si vzala – Petera, nebo Boba?
H – Rozhovor dvou osob *** Ve variantě B nechat pořadí, ale přečíslovat.
7.
1.
4.
8.
2.
6.
3.
5.
Hello Sarah, how are you doing?
Fine, thanks. Sorry I can't talk to you longer, but I have to catch a train. I'm in a hurry.
Where are you going?
To a cello concert in Boston. Zoe Keating is playing there.
I thought that she was a singer…
No she is a cellist and composer.
I see. So, enjoy the concert!
Thank you, see you later!
I – V souladu s obrázkem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Holčička je velmi smutná a jízdu si neužívá.
Poblíž je pár stromů.
Je zima – teplota je velmi nízká.
Dítě jede na motorce.
Ve vzduchu nelétají žádní ptáci.
Nějaké jiné dítě může být před holčičkou.
Holčička má na sobě jen plavky.
Stromy jsou bez listí.
Holčička nosí sluneční brýle.
J – Kam se hodí oba?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
doesn't by vyžadovalo tvar sing
tomorrow se nedá spojit s minulým časem (met)
go by vyžadovalo tvar handsome guys (navíc bez neurčitého členu a)
oba výrazy se hodí
namísto happily by muselo být happy
oba výrazy se hodí
namísto old by muselo být older
oba výrazy se hodí
do věty se musí dosadit sloveso – blind není sloveso
© O. Botlík, D. Souček, 2013
16 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
6A Ekonomické dovednosti
A – Městské dluhy
Město
1. Zlín
Dluh (mil. Kč)
Počet obyvatel (tis.)
Dluh / obyvatele
380
76
5 022
2. Liberec
2 118
102
20 764
3. Plzeň
1 500
167
8 966
4. Olomouc
1 487
100
14 940
Správné pořadí: Liberec – Olomouc – Plzeň – Zlín (2431).
B – Válka a ekonomika
Všechny položky nabídky jsou správné. Tím vším válka oslabovala ekonomiku státu.
C – Muži, ženy a nehody
Zásadní význam mají položky počet zaviněných dopravních nehod, celková výše škod u zaviněných
dopravních nehod a celkový počet lidí zraněných a usmrcených při zaviněných dopravních
nehodách. V absolutní výši by ovšem srovnání bylo nespravedlivé, neboť ženy zřejmě celkem
najedou méně kilometrů než muži. Proto je třeba zjištěné údaje „relativizovat“, tedy vztáhnout na
celkový počet ujetých kilometrů.
D – Až budeš vydělávat
Na tvou přítomnost nebude prodej výsledků tvé práce omezen, pokud budeš spisovatel, autor
počítačové hry, filmový režisér nebo vynálezce.
E – Čím se dá uživit?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
například modelky a modelové
například diplomaté nebo právníci
například pečovatelé
například ochutnávači jídel nebo dobří kuchaři
například matematici nebo programátoři
například vynálezci
například vojáci
například architekti
například manažeři
F – Cena poloviční porce
Zásadním (a obecným) důvodem, proč poloviční porce nestojí polovinu ceny celé porce, je
skutečnost, že do ceny každé porce (celé i poloviční) se nepromítá pouze cena použitých surovin,
ale také další náklady restaurace, které nemusejí být u poloviční porce poloviční, ale mohou být
třeba i stejně velké jako náklady spojené s porcí plnou. Typickým příkladem jsou náklady na práci
číšníka – jeho obsluha u stolu se obvykle nijak neliší v závislosti na velikosti porce.
1. Kdyby uvažoval takhle prvoplánově, mohl by také cenu poloviční porce zvýšit až na cenu celé
porce. A rodiče s dětmi by do restaurace přestali chodit úplně. Na druhé straně, možná by
vydělal víc, kdyby zavedl třeba „rodinné ceny“, při kterých by děti dostávaly své porce zdarma –
a on by vydělával na jídlech pro rodiče, kteří by do restaurace houfně chodili i s dětmi. Nedá se
tedy vyloučit, že majitel restaurace hledal nějakou optimální výši ceny poloviční porce, aby
maximalizoval svůj CELKOVÝ zisk. Jeho záměr by se ale osvědčil teprve tehdy, až by cena
poloviční (dětské) porce přilákala do restaurace dostatek vhodných zákazníků.
2. ANO – viz úvodní vysvětlení.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
17 / 18
Odůvodnění správných odpovědí (A)
Srovnávací testy pro 7. ročník
KALIBRO – 2012/13
3. ANO – viz úvodní vysvětlení.
4. Typickým zákazníkem objednávajícím si poloviční porce je dítě, které přichází do restaurace
v doprovodu rodičů. Majitel vydělává na všech zákaznících, kteří v jeho restauraci jedí a pijí.
Nemá smysl, aby odrazováním dětských zákazníků odrazoval i jejich rodiče.
5. V ceně jídla – kromě některých „balíčků“ – nápoje obvykle nejsou. Ceny označené hvězdičkou
také bývají zpravidla uvedeny u jednotlivých jídel, nikoli u balíčků. (Balíčkem se myslí to, co
některé restaurace prodávají hostům z okolních podniků, kteří tam chodí denně na oběd:
dostanou na výběr například ze dvou či tří kompletních jídel včetně polévky, moučníku a třeba
kávy nebo minerálky.)
6. To není pravidlem. Kdyby tomu tak bylo, pokládali bychom takový chyták za nepřijatelný základ
úlohy v testu.
7. ANO – viz úvodní vysvětlení.
8. ANO – viz úvodní vysvětlení.
9. Každá restaurace, snad s výjimkou restaurací úzce specializovaných na dětské hosty, prodá
podstatně víc plných porcí než porcí polovičních. Standardem – jak je ostatně zřejmé i z jídelního
lístku – je plná porce.
G – Užitečné vynálezy
Všechny uvedené vynálezy zjevně umožnily podnikatelům zkvalitnit výrobky či poskytované služby
nebo je zlevnit. Například kalkulačka jistě ušetřila třeba účetním spoustu času a chyb. K odůvodnění
správnosti každé položky nabídky stačí nalézt vhodný druh podnikání nebo výrobku. Například
vynález žárovky nepochybně umožnil zkvalitnit nabídku všech podnikatelů, kteří dodávali osvětlení
bytů, výrobních prostor, ulic apod.
H – Obchody v zahraničí
Musejí zvážit všechny okolnosti v nabídce. Srovnání nabídky, kvality a cen zboží tady a tam je
samozřejmostí. Vzdálenost od supermarketu v zahraničí se promítá jak do ceny pohonných hmot
(ta zdražuje zboží nakoupené v cizině), tak do časových ztrát (mohli dělat něco užitečného, co by
jim třeba také ušetřilo peníze, případně pomohlo vydělat nějaké peníze navíc).
I – Rodokmen sešitu
1. Díky tomu mohou jezdit jak auta svážející stromy, tak auta rozvážející hotové sešity.
2. Připravoval například pracovní smlouvy s dřevorubci a s dělníky v papírnách, ale i obchodní
smlouvy o dodávkách surovin nebo o odběru hotového zboží.
3. Každá firma je povinna vést účetnictví, které už dnes v rozvinutých zemích nikde nevedou ručně,
ale využívají účetní počítačové programy.
4. Stromy v lese jsou hlavní surovinou pro výrobu papíru.
5. Stroje v papírnách potřebují elektřinu.
6. Většina podnikatelů podniká na úvěr – půjčí si na nákup surovin, energií a lidské práce a po
prodeji výrobků úvěr splácejí.
7. Ochrana výrobních prostor (například před krádeží surovin nebo hotových výrobků) je velmi
důležitá.
8. Každé auto musí být vedeno v registru vozidel, který mu přidělí státní poznávací značku. Bez ní
nesmí vjíždět na veřejnou komunikaci.
J – Výdaje na bydlení
Celková délka sloupce (tj. zprava doleva) je 15 cm. Tento sloupec odpovídá částce 75 tisíc Kč
Protože úsek nazvaný Bydlení je dlouhý 5 cm, představuje třetinu částky 75 tisíc Kč, tedy částku 25
tisíc Kč.
© O. Botlík, D. Souček, 2013
18 / 18
Download

Odůvodnění správných odpovědí – testy KALIBRO pro 7. ročníky 1A