ĠNTERNET TÜKETĠCĠSĠNĠN SATIN ALMA
DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ ÜZERĠNE BĠR
ARAġTIRMA
ÖZET
İnternet üzerinden pazarlama konusu, geçmişte ve günümüzde oldukça fazla
araştırılan ve üzerinde çalışmalar yapılan bir konudur. Özellikle internet kullanımının
yaygınlaşmasına paralel olarak elektronik ticaret faaliyetlerinin artması ile birlikte
internet üzerinde pazarlama konusu daha da önemli hale gelmektedir. İşletmeler
internet
üzerinden
satın
alma
faaliyetlerinde
tüketici
ile
fiziki
temas
kuramadıklarından, tüketicilerin davranışlarının tespiti bu anlamda eski yöntemlere
kıyasla farklılık arz etmektedir. Söz konusu tüketicilerin, internet üzerinden satın
alma kararı almadan önceki davranış ve tutumları, satın alma işlemini
gerçekleştirdiği sırada ki davranış ve tutumları ile internet üzerinden hiç alışveriş
yapmamış tüketicilerin davranış ve tutumlarının tespiti pazarlamacıların başarısı için
çok önem arz etmektedir. Bu çalışmada Niğde Üniversitesinde görev yapan
Akademik ve İdari personel iki tüketici grubuna ayrılmıştır. Bu iki grup üzerinde
karşılaştırmalı bir araştırma yapılarak elde edilen bulgular incelenmektedir.
Akademik ve İdari Personelle yapılan anket çalışması ile yaş, gelir dağılımı,
cinsiyet, eğitim durumu daha önceki internet üzerinden satın alma deneyimleri ve
bilgi seviyeleri gibi konuların tüketici davranışlarını nasıl etkilediğinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Aynı zamanda tüketicilerin internet üzerinden satın alma konusundaki
genel yargılar hakkındaki görüşlerine, internet üzerinden satın almadan kaçınma ve
risk algılamalarına ilişkin yargılarına ve internet üzerinden hiç alışveriş yapmayan
bireylerin alışveriş yapma ihtimallerini artırmaya yönelik görüşlerine ulaşılması da
amaçlanmıştır. Sosyo-demografik özellikler ve internet üzerinden satın alma
deneyimi arasındaki ilişkilerin ortaya konulması da tez çalışmasının amaçları
arasındadır. Tez çalışmasının bu amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen araştırma
hipotezleri ki-kare bağımsızlık testi aracılığı ile test edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnternet Üzerinden Pazarlama, Tüketici Davranışları
ii
A RESARCH FOR BUYING BEHAVIOUR OF ONLINE
CONSUMER
ABSTRACT
Online marketing is a topic that has been mostly researched on from past until
now. The extensive internet usage increases electronic commerce so online
marketing is getting important day by day. Companies cannot get into touch with
customers physically via online shopping therefore the determination of customers‟
behaviors differentiate from the old methods. The determination of the behaviors of
the customers in question before and after online shopping has an important role in
success of marketing experts. Additionally the determination of behaviors of the
customers who have never done shopping online before has an important role in
success of marketing experts, too.
In this research, academic and managerial staffs of Nigde University divide
into two consumer groups. Then a comparative research is made and the findings are
examined. The aim of the survey which is conducted with academic and managerial
staff is to discover how the customers‟ age, income distribution, gender, educational
status, previous experiences and knowledge level of online shopping affect
customers‟ behaviors. Besides this survey also aims to discover the customers‟
opinions about the general opinions on online shopping, avoidance of online
shopping, risk perception of online shopping, and the enhancement of the online
shopping probability of the individuals who have never done shopping online before.
In addition to these aims the thesis intends to discover the relationship between
socio-demographic features and the online shopping experiences. Hypotheses-based
investigation of the thesis which has aims in question are tested with chi square
independent test.
Key Words: Online Marketing, Buying Behaviour of Online Consumer
iii
Download

İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışlarının incelenmesi