РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Сектор за стручни и управни надзор Одељење масовне процене вредности непокретности УВОДНЕ НАПОМЕНЕ О РЕГИСТРУ ПРОМЕТА НЕПОКРЕТНОСТИ И ПРАЋЕЊУ ТРЖИШТА НЕПОКРЕТНОСТИ Октобар, 2014. године САДРЖАЈ:
УВОД ...................................................................................................................................................................... 2 ЕВИДЕНЦИЈА ТРЖИШНИХ ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ ................................................................................................ 2 ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИСТРАЦИЈЕ УГОВОРА У РЕГИСТАР ПРОМЕТА НЕПОКРЕТНОСТИ ............................................. 4 ПРИЛОЗИ ................................................................................................................................................................ 5 ПРИЛОГ 1: ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИСТРАЦИЈЕ УГОВОРА – ВАЖЕЋА ШЕМА У I КВАРТАЛУ 2014. ГОДИНЕ ............................................... 5 ПРИЛОГ 2: ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИСТРАЦИЈЕ УГОВОРА – ВАЖЕЋА ШЕМА У II КВАРТАЛУ 2014. ГОДИНЕ .............................................. 6 ПРИЛОГ 3: ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИСТРАЦИЈЕ УГОВОРА – ВАЖЕЋА ШЕМА ....................................................................................... 7 1 УВОД
За потребе спровођења масовне процене вредности непокретности засноване на тржишним основама, Републички геодетски завод је развио систем за прикупљање тржишних података. Редовно евидентирање података са тржишта непокретности омогућено је након успостављања организације доставе и регистрације уговора о промету и закупу непокретности. Доставу извршавају органи овере (Основни судови, а од 01.09.2014. јавни бележници), док регистрацију обављају запослени у службама за катастар непокретности. Објавом прикупљених података са тржишта непокретности би се постигла транспарентност тржишта непокретности. Јавна објава се очекује у току IV квартала 2014. године, путем интернет странице Републичког геодетског завода ‐ "Евиденција тржишних цена и масовна процена вредности непокретности" ( http://katastar.rgz.gov.rs/masovna‐procena/). Други корак који помаже у постизању транспарентности тржишта непокретности јесу објаве извештаја везаних за тржиште непокретности. Извештаји о стању на тржишту непокретности су допринос расветљавању стања на тржишту непокретности у Републици Србији. Извештаји подразумевају пресек стања на тржишту непокретности на кварталном и годишњем нивоу. Извештаји ће садржати податке са тржишта непокретности, а под тим се подразумева: обим промета и закупа по регионима, општинама, врсти правног посла и прометованим непокретностима. Даљим развојем система масовне процене, извештаји ће поред наведеног садржати детаљније анализе података на кварталном и годишњем нивоу. ЕВИДЕНЦИЈАТРЖИШНИХЦЕНАНЕПОКРЕТНОСТИ
Републички геодетски завод, у складу са чланом 152. Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10 и 65/13), води евиденцију тржишних цена непокретности за потребе масовне процене вредности непокретности. За вођење евиденције тржишних цена развијен је web орјентисан IT систем – Регистар промета непокретности (РПН). Основна сврха РПН је прикупљање података са тржишта непокретности у циљу систематског праћења цена и закупнина непокретности на тржишту због масовне процене тржишне вредности непокретности. Поред тога овај регистар ствара услове за транспарентност тржишта непокретности у Републици Србији и представља добар извор података за спровођење појединачне процене вредности непокретности. Систем обезбеђује прикупљање података из уговора о преносима права на непокретностима и уговора о закупима на непокретностима. Прикупљају се основни подаци о промету непокретности и подаци о карактеристикама прометованих непокретности које су од утицаја на тржишну цену. Основни подаци обухватају:  податке за идентификацију уговора (орган овере, број овере, датум овере);  податке о цени наведеној у уговору (укупна цена/закупнина, валута, и датум уговора);  податке о учесницима у правном послу (правна/физичка лица);  податак о врсти промета (промет земљишта, објекта, посебног дела објеката, или мешовити промет);  податке о непокретности у промету (врста непокретности, општина, катастарска општина, адреса, број парцеле, површина, прометовани део). Подаци о карактеристикама прометоване непокретности се односе на квалитет непокретности у тренутку промета. Прикупљају се подаци о постојању терета на непокретности, микролокацији, комуналној опремљености, години изградње или адаптације објекта, типу грејања објекта, постојању лифта, спратности објекта, постојању излога за пословне просторе, култури и класи пољопривредног земљишта, систему за наводњавање/одводњавање, итд. 2 Нацрт Правилника о процени вредности непокретности је у процедури у Републичком секретаријату за законодавство због чега у пракси није имплементирано прикупљање свих предвиђених података о карактеристикама прометованих непокретности, за чије прикупљање је систем РПН спреман. Регистрацијом у РПН се прикупљају само основни подаци из уговора о промету и закупу непокретности. Крајем овог квартала Републички секретаријат за законодавство је дао сагласност на нацрт Правилника о процени вредности непокретности. Почетком IV квартала очекује се објављивање у Службеном гласнику и ступање на снагу Правилника, који обезбеђује правни оквир за имплементацију упитника за прикупљање квалитативних података о непокретностима и издавање података из РПН. У систему РПН се промети са тржишта непокретности групишу према врсти правног посла и врсти непокретности у промету. Према врсти правног посла уговори се групишу у: 1. Групу купопродаја у коју се сврставају: ‐ купопродаја; ‐ куповина од инвеститора; ‐ продаја између рођака; ‐ продаја на јавној аукцији. 2. Групу закупа у коју се сврстава: ‐ закуп. 3. Групу осталих уговора у коју се сврставају: ‐ поклон; ‐ експропријација; ‐ откуп; ‐ размена; ‐ остало. Према врсти непокретности у промету уговори се групишу у: 1. Промете земљишта, у које се сврставају промети: ‐ грађевинског земљишта; ‐ пољопривредног земљишта; ‐ шумског земљишта; ‐ осталог земљишта. 2. Промете објеката, у које се сврставају промети: ‐ стамбених објеката; ‐ гаража; ‐ пословних објеката; ‐ индустријских објеката и складишта; ‐ пољопривредних објеката; ‐ објеката посебних намена. 3. Промети посебних делова објеката, у које се сврставају промети: ‐ станова; ‐ гаражних простора; ‐ пословних простора; ‐ индустријских простора. 4. Мешовите промете, којима је прометовано више различитих врста непокретности, или су прометоване непокретности и друга покретна имовина (пиштољ, трактор, ауто, итд.). У пракси је најчешћи случај промет целог домаћинства: више парцела од којих су неке изграђене (са стамбеним и помоћним објектима) а неке парцеле пољопривредног и шумског земљишта. 3 ОРГАНИЗАЦИЈАРЕГИСТРАЦИЈЕУГОВОРАУРЕГИСТАРПРОМЕТА
НЕПОКРЕТНОСТИ
Функционисање система РПН је тестирано у периоду новембар 2012 – јануар 2013. године. Имплементација система РПН у организационом смислу на целој територији Републике Србије почела је од октобра 2013. године, са укључивањем локалних службеника. Током првог квартала 2014. године ангажовано је 4 службеника у седишту Републичког геодетског завода и око 30 локалних катастарских службеника на регистрацији. У прилогу 1 овог документа налази се организациона шема која је важила за тај период. Током другог квартала 2014. године дошло је до промена у организационој шеми. Целокупна регистрацијуа промета је организована у оквиру служби за катастар непокретности. На регистрацији промета и закупа у РПН било је ангажовано око 80 локалних катастарских службеника. У прилогу 2 овог документа налази се организациона шема која је важила за период другог квартала. Број службеника на регистрацији промета и закупа у РПН у току трећег квартала, није се знатно мењао осим по броју ангажованих локалних службеника. Додатно су анажовани службеници у службама у којима ажурност уноса није била задовољавајућа. На тај начин постигнут је изванредан резултат уноса. У прилогу 3 овог документа налази се важећа организациона шема. На основу сарадње са Министарством правде, а у складу са чланом 152. Закона о државном премеру и катастру, успостављена је организација достављања копија оверених уговора о промету непокретности и уговора о закупима на непокретностима. Копије оверених уговора Основни судови/судске јединице достављају службама/одсецима за катастар непокретности једном недељно или према другој одговарајућој динамици у зависности од количине промета. Достава је започела марта 2012. године са прекидима током 2013. године. Од јануара 2014. године поново је успостављено континуирано достављање копија оверених уговора из 2014. године и заосталих уговора из 2013. године. У складу са Законом о јавним бележницима (Сл. гласник РС бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014 и 121/2014) и Законом о промету непокретности (Сл. гласник РС бр. 93/2014 и 121/2014) од 01.09.2014. године, ангажовани су јавни бележници на пословима састављања и овере уговора о промету непокретности у облику јавнобележничких записа. У вези са насталом ситуацијом успостављена је сарадња са Комором јавних бележника за достављање јавнобележничких записа Републичком геодетском заводу (службама/одсецима за катастар непокртности), а према одговарајућој динамици и успостављеној организацији регистрације уговора у РПН. На тај начин обезбеђен је континуитет прикупљања података са тржишта непокретности на целој територији Републике Србије. 4 ПРИЛОЗИ
Прилог1:Организацијарегистрацијеуговора–важећашемауIкварталу2014.године
5 Прилог2:Организацијарегистрацијеуговора–важећашемауIIкварталу2014.године
6 Прилог3:Организацијарегистрацијеуговора–важећашема
7 
Download

Uvodne napomene za izveštaje o tržištu