■■■
Bárdi Nándor – Tóth Ágnes: Előszó
11
Pejin Attila: Dudás Gyula és Zenta
Németh Ferenc: „Démonok közt”
Farkas Geiza (1874–1942) társadalomlélektani
vizsgálódásairól
Filep Tamás Gusztáv: Darabontok ellen
Petrogalli Oszkár a magyarországi és
a csehszlovákiai ellenzéki politikában
Simon Attila: Aktivista életpályák a két világháború
közötti Csehszlovákiában
Egy szegényparaszt és egy szakszervezetis karrierje
Horváth Sz. Ferenc: Az egyensúly embere
Katolikus válságtudat és vezetésvágy
Gyárfás Elemér politikai gondolkodásában
Gidó Attila: Az ideológiai utas
Kohn Hillel életpályája
Mák Ferenc: A makacs ákácok vidékén
Szenteleky Kornél kisebbségvédelmi programja –
elfogadás és elutasítás
Bárdi Nándor: Sajtóterjesztés és társadalomszervezés
Kende Ferenc a vajdasági magyar közművelődés
szervezésében (1935–1940)
Tóth Ágnes: Személyes sors és sorsközösség egy sváb
parasztasszony naplójában (1944–1947)
A. Sajti Enikő: Egy jugoszláv kommunista karrierje
a háború utáni Magyarországon: Rob Antal
Vukman Péter: „Tito legszívósabb ügynöke”
Lazar Brankov Magyarországon (1945–1956)
Csorba Béla: Sinkó, az ideológus (Vázlat)
Ózer Ágnes: Rehák
Vékás János: Nemzet születik?
Vita a jugoszláviai magyarság nemzetté válásáról
15
■■■
27
43
73
97
127
165
195
253
277
291
315
333
349
■
■■■
Novák Zoltán: Pártszolgálat és kisebbségi
érdekérvényesítés a hatvanas-hetvenes évek
Romániájában
Fazekas János példája
Gagyi József: „Olyan muszáj Herkules, mint én,
sokan voltak…”
Vécsei Károly pártaktivista és értelmiségi
Lajos Veronika: A nemzeti eszme és a moldvai
csángók életvilága
„Románosító” és „magyarosító” csángó életpályák
Kovács Nóra: Karizmatikus intézményalapítók
és fegyelmezett ügyvivők
A közösség és az egyéniség alakulásának néhány
összefüggése az argentínai magyar diaszpórában
Ilyés Zoltán: A kalászi színjátszók esete a szlovák
nyelvtörvénnyel
Papp Árpád: Az ezermester esete a truvájjal
Raffay Endre: A zentai városházáról
A. Gergely András: A közösség mint egyén(iség) –
protopolitikai anomáliák
Egyéniségkutatás és a lokalitás értelmezhetősége
■
363
385
411
431
447
459
473
495
Névmutató
525
A kötet szerzői
539
Rezime
Summary
541
545
■■■
■■■
Sadržaj
Nandor Bardi – Agneš Tot: Predgovor
11
Atila Pejin: Đula Dudaš i Senta
Ferenc Nemet: „Među demonima”
O sociopsihološkim analizama
Geize Farkaš (1874–1942)
Tamaš Gustav Filep: Protiv darabonta
Oskar Petrogali u mađarskoj i čehoslovačkoj
opozicionoj politici
Atila Šimon: Životni putevi aktivista u Čehoslovačkoj
između dva rata
Karijera jednog seljaka i jednog sindikatlije
Ferenc Horvat S.: Čovek balansa
Katolička svest o krizi i želja za vladavinom
u političkom razmišljanju Elemera Đarfaša
Atila Gido: Ideološki putnik
Životni put Hilela Kona
Ferenc Mak: U zemlji tvrdoglavih akaca
Manjinski program Kornela Sentelekija –
prihvatanje i odbijanje
Nandor Bardi: Širenje štampe i organizacija društva
Ferenc Kende u organizaciji kulture vojvođanskih
Mađara (1935–1940)
Agneš Tot: Privatna sudbina i sudbinska zajednica
u dnevniku jedne švapske seljanke (1944–1947)
Enike A. Šajti.: Karijera jednog jugoslovenskog
komuniste u posleratnoj Mađarskoj: Antal Rob
Peter Vukman: „Titov najtvrđi agent”
Lazar Brankov u Mađarskoj (1945–1956)
Bela Čorba: Šinko, ideolog (Skica)
Agneš Ozer: Rehak
15
■■■
27
43
73
97
127
165
195
253
277
291
315
333
■
■■■
Janoš Vekaš: Rađanje nacije?
Rasprava o nastanku jugoslovenskih Mađara
kao naroda
Zoltan Novak: Partijska služba i ostvarivanje
manjinskih interesa u Rumuniji šezdesetih
i sedamdesetih godina
Primer Janoša Fazekaša
Jožef Gađi: „Ovakvih Herkulesa na moranje,
kao ja, bilo je mnogo…”
Karolj Večei, partijski aktivista i intelektualac
Veronika Lajoš: Nacionalna ideologija i život
moldavskih čangoa
Životni putevi „romanizacije” i „čangoizacije”
Nora Kovač: Harizmatični osnivači institucija
i disciplinovani agenti
Razvoj zajednice i individualnosti u kontekstu
argentinske dijaspore
Zoltan Ilješ: Slučaj glumaca iz Klasova sa slovačkim
jezičkim zakonom
Arpad Pap: Slučaj majstora za sve sa truvajom
Endre Rafai: O senćanskoj Gradskoj kući
Andraš A. Gergelj: Zajednica kao individua(lnost) –
protopolitičke anomalije
Istraživanje individualnosti i razumevanje lokaliteta
Indeks
Autori knjige
Rezime
Summary
■
349
363
385
411
431
447
459
473
495
525
539
541
545
■■■
■■■
Content
Nándor Bardi – Ágnes Tóth: Preface
11
Attila Pejin: Gyula Dudás and Senta
Ferenc Németh: “Among demons”
About Geiza Farkas’s (1874–1942)
socio-psychological studies
Gusztáv Tamás Filep: Against the darabonts
Petrogalli Oszkár in Hungarian and
Czechoslovakian opposition politics
Attila Simon: Activist life paths in Czechoslovakia
between the wars
A career of a poor peasant and a career of
a trade unionist
Ferenc Sz. Horváth: The man of equilibrium
Catholic crisis awareness and the desire
to lead in the political thinking of Elemér Gyárfás
Attila Gidó: The ideological traveller
Kohn Hillel’s life path
Ferenc Mák: In the land of stubborn acacia
Kornél Szenteleky’s minority defence
program – acceptance and rejection
Nándor Bárdi: Press distribution and society
organisation
Ferenc Kende in organising Vojvodina Hungarian
culture (1935–1940)
Ágnes Tóth: Personal destiny and destiny community
in memoirs of a Swabian peasant lady (1944–1947)
Enikő A. Sajti: A Yugoslav communist’s career
in post-war Hungary: Antal Rob
Péter Vukman: “Tito’s toughest agent”
Lazar Brankov in Hungary (1945–1956)
Béla Csorba: Sinkó, the ideologist (A draft)
Ágnes Ózer: Rehák
15
■■■
27
43
73
97
127
165
195
253
277
291
315
333
■
■■■
János Vékás: Birth of a nation?
Dispute about Yugoslav Hungarians
becoming a nation
Zoltán Novák: Party service and lobbying
in the sixties’ and seventies’ Romania
Example of János Fazekas
József Gagyi: “There were many must-be
Hercules, like me…”
Károly Vécsei party activist and intellectual
Veronika Lajos: The national idea and the world
of Moldavian Csangós
“Romanising” and “Hungarising” Csángó life paths
Nóra Kovács: Charismatic founders of institutions
and disciplines agents
Some relationships between the development
of community and individuals in the Hungarian
diaspora in Argentina
Zoltán Ilyés: The actors from Klasov
and the Slovakian language act
Árpád Papp: The handyman and the trouvaille
Endre Raffay: About the town hall in Senta
András A. Gergely: Community as individual(ity) –
proto-political anomalies
Study of individuality and the interpretation
of locality
Index
Authors of the volume
Rezime
Summary
■
349
363
385
411
431
447
459
473
495
525
539
541
545
■■■
Download

Tartalom