Tasteri i signalne svetiljke
9/2
Uvod
9/4
Tasteri i signalne svetiljke
3SB2, 16 mm
Kompletni sklopovi
Tasteri i signalne svetiljke
3SB3, 22 mm
9/6
9/8
9/9
9/13
9/15
9/18
9/21
9/22
9/23
9/26
9/27
9/28
Aktuatori i signalni uredjaji,
plasti ni, okrugli
Kompletni sklopovi
Koordinatni prekida i, kompletni
Elementi aktuatora i signalni elementi
Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli
Kompletni sklopovi
Elementi aktuatora i signalni elementi
Komponente za
aktuatore i signalne uredjaje
Sklopni elementi i nosa i svetiljki
Natpisi
Lasersko ispisivanje/Ozna avanje
Natpisne plo ice
Podloške
Pribor i rezervni delovi
Zaštitni poklopci
Ostali pribor
Ku!išta
Ku!išta i standardna oprema
Prazna ku!išta
Sklopni elementi i nosa i svetiljki
Pribor
9/29
Dvoru ni radni pultovi 3SB3
Plasti na i metalna ku!išta
9/30
Potezne sklopke 3SE7, 3SF2
Metalna ku!išta 3SE7
9/32
Nožni tasteri 3SE2, 3SE3
Plasti na i metalna ku!išta
9/33
9/35
Signalni stubovi 8WD4
Signalni stubovi 8WD42
pre nika 50 mm
Signalni stubovi 8WD44
pre nika 70 mm
Ugradbene svetiljke 8WD5
Ugradbene svetiljke 8WD53
pre nika 70 mm
Siemens LV 90 · 2006
Tasteri i signalne svetiljke
Uvod
n
Pregled
3SB2
3SB30, 3SB32
3SB35, 3SB36
Tasteri i signalne svetiljke
Izvedbe
nazivni pre!nik
izvedba
Aktuator
Tasteri i prekida!i
Svetle i tasteri i prekida!i
Pe!urkasti taster
Potezni prekida!
Pe!urkasti taster: NOT-AUS/NOTHALT
Zaokretni taster
Brave
Specijalni aktuatori
Koordinatni prekida!
Dvostruki taster
Potenciometar
Indikatori
Signalne svetiljke
Tonski indikator
Sklopni elementi
jednopolni
dvopolni
Nosa!i svetiljki
Wedge-Base
Postolje BA 9s
sa ugradjenom LED
Priklju!ci
Kablovske uti!nice
Vij!ani priklju!ak
Opružne kleme
Štubi i za lemljenjeŠ
AS-Interface
3SB38
Ku ište
16 mm
plasti!no, okruglo
22 mm
plasti!no, okruglo
22 mm
metalno, okruglo
22 mm
plasti!no, metalno
----
----
----
--
--
---
-(sa let-priklju!kom)
(sa let-prilklju!kom)
(sa let-priklju!kom)
----
--
--
----
AS-Interface - rešenja
Komandni i signalni uredjaji serije SIRIUS 3SB3 brzo i lako se povezuju sa komunikacionim sistemom AS-Interface zahvaljuju i mnogobrojnim rešenjima.
Za AS-Interface rešenja videti Katalog IK PI
„Industrielle Kommunikation für Automation & Drives“.
9
AS-Interface NOT-AUS/NOT-HALT (Nužda-Iz/Nužda-Stoj) prema
EN 418 (ISO 13850)
Preko standardnog AS-Interface sa sigurnosnom komunikacijom, uredjaji NOT-AUS/NOT-HALT prema EN 418 (ISO 13850) mogu da se
direktno povezuju pomo u specijalnog F-adaptera.
9/2
Siemens LV 90 · 2006
AS-Interface ku ište
Za ku ište sa AS-Interface prikljü!kom videti Katalog IK PI.
AS-Interface !eoni modul
Za !eoni modul sa Slave 4E/4A sa priklju!enjem !etiri komandna uredjaja 3SB3 videti Katalog IK PI.
standardni
-- ne postoji
o
opciono
Tasteri i signalne svetiljke
Uvod
Ku ište
plasti!no
metalno
Osvetlenje
sijalica
LED
blic
Priklju!ci
vij!ani priklju!ak
opružne kleme
AS-Interface
3SE7, 3SF2
3SE29
Dvoru!ni radni pultovi
Potezni prekida!i
Nožni tasteri
--
-------
-------
--------
--
---
--
--
---
--
o
-o
o
--o
--
8WD42, 8WD44
8WD53
Signalni stubovi
Ugradbene svetiljke
--
--
-o
--
9
Ku išta
plasti!na
metalna
Aktuatori
Tasteri i prekida!i
Svetlosni tasteri i prekida!i
Pe!urkasti tasteri
Potezni prekida!i
Pe!urkasti taster NOT-AUS
Zaokretni taster
Brave
Sajle
Indikatori
Signalne svetiljke
Tonski indikatori
Sklopni elementi
jednopolni
dvopolni
tropolni
!etvoropolni
Priklju!ci
vij!ani priklju!ak
opružne kleme
zaliveni provodnk
kablovska uti!nica
AS-Interface
3SB38 6
---
Siemens LV 90 · 2006
9/3
Tasteri i signalne svetiljke 3SB2, 16 mm
Kompletni sklopovi
n
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba
Sklopni elementi
Boja
tastera
LK Kataloški broj
Taster
sa ravnim dugmetom
1 NO
1 NZ
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
crna
crna
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna1)
}
Svetle i taster
sa ravnim dugmetom
nosa svetiljke W2 x 4,6 d2)
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
crvena
žuta1)
zelena
plava
prozirna1)
}
Svetle i taster
sa ravnim dugmetom
nosa svetiljke W2 x 4,6 d
sa sijalicom 24 V
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
crvena
žuta1)
zelena
plava
prozirna1)
}
Taster
sa izdignutim dugmetom
1 NO
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
Svetle i taster
sa izdignutim dugmetom
nosa svetiljke W2 x 4,6 d2)
Pak*
Masa
približno
kg
Taster i svetle i taster
sa ravnim dugmetom
Taster i
svetle!i taster
sa izdignuttim dugmetom
3SB22 02-0AB01
3SB22 03-0AB01
3SB22 03-0AC01
3SB22 02-0AD01
3SB22 02-0AE01
3SB22 02-0AF01
3SB22 02-0AG01
3SB22 02-0AH01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,023
0,024
0,023
3SB22 07-0AC01
3SB22 06-0AD01
3SB22 06-0AE01
3SB22 06-0AF01
3SB22 06-0AH01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,025
0,025
0,025
0,025
0,024
3SB22 27-0AC01
3SB22 26-0AD01
3SB22 26-0AE01
3SB22 26-0AF01
3SB22 26-0AH01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
crna
crvena
žuta
plava
prozirna1)
3SB22 02-0LB01
3SB22 03-0LC01
3SB22 02-0LD01
3SB22 02-0LF01
3SB22 02-0LH01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,024
0,024
0,023
0,024
0,024
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
crvena
žuta1)
zelena
plava
prozirna1)
3SB22 07-0LC01
3SB22 06-0LD01
3SB22 06-0LE01
3SB22 06-0LF01
3SB22 06-0LH01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,025
0,025
0,025
0,022
0,025
Svetle i taster
sa izdignutim dugmetom
nosa svetiljke W2 x 4,6 d
sa sijalicom 24 V
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
crvena
žuta1)
zelena
plava
prozirna1)
3SB22 27-0LC01
3SB22 26-0LD01
3SB22 26-0LE01
3SB22 26-0LF01
3SB22 26-0LH01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,025
0,026
0,026
0,025
0,024
Pe!urka-taster NOT-HALT/NOT-AUS
prema ISO 13850 odn. EN 418,
isklju uje se ponovljenim pritiskom
isklju uje se okretanjem pe urkastog dugmeta ulevo,
sa žutom podloškom,
sa natpisom „NOT-AUS“ (na nema kom)
1 NZ
crvena
}
3SB22 03-1AC01
1 kom
0,032
Zaokretni taster, 2-položajni
redosled položaja O-I,
ugao okretanja 62°, sa zadrškom
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
crna
crvena
zelena
bela
}
3SB22 02-2AB01
3SB22 02-2AC01
3SB22 02-2AE01
3SB22 02-2AG01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,026
0,025
0,025
0,026
Zaokretni taster, 3 položajni
redosled položaja I-O-II,
ugao okretanja 2 62°, sa zadrškom
1 NO, 1 NO
1 NO, 1 NO
1 NO, 1 NO
1 NO, 1 NO
crna
crvana
zelena
bela
}
3SB22 10-2DB01
3SB22 10-2DC01
3SB22 10-2DE01
3SB22 10-2DG01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,030
0,028
0,030
0,029
Zaokretni taster, 3 položajni
redosled položaja I-O-II,
ugao okretanja 2 50°, povratno
1 NO, 1 NO
1 NO, 1 NO
1 NO, 1 NO
1 NO, 1 NO
crna
crvena
zelena
bela
}
3SB22 10-2EB01
3SB22 10-2EC01
3SB22 10-2EE01
3SB22 10-2EG01
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,030
0,029
0,029
0,029
}
}
}
}
}
}
}
NOT-HALT-/NOT-AUSPe urka-taster
9
Zaokretni taster
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.---ZWANG
1) Mogu e obeležavanje na natpisnim plo!icama.
2) Za Wedge-Base-svetiljke videti Pribor.
9/4
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB2, 16 mm
Kompletni sklopovi
Izvedba
Klju br.
Kontakti
Položaj u
kojem se
vadi klju
LK Kataloški broj
Brava CES, 2 - položajna
redosled položaja O-I,
ugao okretanja 62°, sa zadrškom
SB2
1 NO
1 NO
O
O+I
}
Brava CES, 3 -položajna
redosled položaja I-O-II,
ugao okretanja 2 62°, sa zadrškom
SB2
Brava CES, 3 - položajna
redosled položaja I-O-II,
ugao okretanja 2 50°, povratno
SB2
Izvedba
Boja
so iva
LK Kataloški broj
Signalna svetiljka
nosa svetiljke W2 x 4,6 d
bez sijalice1)
crvena
žuta
zelena
bela
prozirna
}
Signalna svetiljka
nosa svetiljke W2 x 4,6 d
sa sijalicom 24 V
crvena
žuta
zelena
bela
prozirna
}
Pak*
Masa
približno
kg
3SB22 02-4LA01
3SB22 02-4LB01
1 kom
1 kom
0,053
0,053
1 NO, 1 NO O
1 NO, 1 NO I + O + II
3SB22 10-4PA01
3SB22 10-4PB01
1 kom
1 kom
0,056
0,056
1 NO, 1 NO O
3SB22 10-4QA01
1 kom
0,057
Brava CES
Pak*
Masa
približno
kg
Signalna svetiljka
}
}
}
}
3SB22 04-6BC06
3SB22 04-6BD06
3SB22 04-6BE06
3SB22 04-6BG06
3SB22 04-6BH06
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
3SB22 24-6BC06
3SB22 24-6BD06
3SB22 24-6BE06
3SB22 24-6BG06
3SB22 24-6BH06
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,021
0,021
0,021
0,022
0,021
1) Za Wedge-Base-svetiljke videti Pribor.
Pribor
Izvedba
Napon svetiljke
Boja
LK Kataloški broj
Pak*
kg
V
Sijalice
Wedge-Base W2
1,0 W
4,6 d,
LED-ultra svetle a
Wedge-Base W2 4,6 d
Masa
približno
6
12
24
30
48
60
prozirna
DC 24
crvena
žuta
zelena
bela
plava
}
3SB29 08-1AA
3SB29 08-1AB
3SB29 08-1AC
3SB29 08-1AD
3SB29 08-1AE
3SB29 08-1AF
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
10kom
0,100
0,100
0,100
0,100
0,001
0,001
3SB39 01-1SB
3SB39 01-1RB
3SB39 01-1TB
3SB39 01-1UB
3SB29 08-1BD
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
Alat za demontažu
za drža i
nosa sijalice sa drža em
--
}
3SB29 08-2AA
1 kom
0,015
Klju! za zamenu sijalica
za sijalice sa nosa em W2 4,6 d
--
}
3SB29 08-2AB
1 kom
0,003
Alat za montažu
za dugmad
i membrane
--
}
3SB29 08-2AC
1 kom
0,012
Podloške, Ø 50 mm,
kao kontrasna plo a za NOT-AUS, samolepljive
• bez natpisa
• sa natpisom „NOT-AUS“ (na nema kom)
žuta
}
}
3SB29 08-2AF
3SB29 08-2AG
1 kom
1 kom
0,001
0,001
* Može se poru!iti navedena koli!ina ili umnožena koli!ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
9
n
Siemens LV 90 · 2006
9/5
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Kompletni sklopovi
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Taster
sa ravnim dugmetom
Svetle i taster
sa ravnim dugmetom
Zaokretni taster
Izvedba
Boja tastera
Kontakti
LK Vij ani priklju ak
LK Opružne kleme
Kataloški broj
Kataloški broj
Taster
sa ravnim dugmetom
crna
crna
crvena
žuta
zelena
plava
bela
1 NO
1 NZ
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
}
3SB32 02-0AA11
3SB32 03-0AA11
3SB32 03-0AA21
3SB32 02-0AA31
3SB32 02-0AA41
3SB32 02-0AA51
3SB32 02-0AA61
3SB32 02-0AA11-0CC0
3SB32 03-0AA11-0CC0
3SB32 03-0AA21-0CC0
3SB32 02-0AA31-0CC0
3SB32 02-0AA41-0CC0
3SB32 02-0AA51-0CC0
3SB32 02-0AA61-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
Svetle!i taster
sa ravnim dugmetom
sa ugradjenom LED
AC/DC 24 V
crvena1)
žuta1)
grün1)
zelena1)
bela
prozirna1)
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
}
3SB32 46-0AA21
3SB32 45-0AA31
3SB32 45-0AA41
3SB32 45-0AA51
3SB32 45-0AA61
3SB32 45-0AA71
3SB32 46-0AA21-0CC0
3SB32 45-0AA31-0CC0
3SB32 45-0AA41-0CC0
3SB32 45-0AA51-0CC0
3SB32 45-0AA61-0CC0
3SB32 45-0AA71-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
Svetle!i taster
sa ravnim dugmetom
sa nosa!em sijalice BA 9s,
bez sijalice
crvena1)
žuta1)
zelena1)
plava1)
bela
prozirna1)
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
3SB32 07-0AA21
3SB32 06-0AA31
3SB32 06-0AA41
3SB32 06-0AA51
3SB32 06-0AA61
3SB32 06-0AA71
3SB32 07-0AA21-0CC0
3SB32 06-0AA31-0CC0
3SB32 06-0AA41-0CC0
3SB32 06-0AA51-0CC0
3SB32 06-0AA61-0CC0
3SB32 06-0AA71-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
0,050
Zaokretni taster, 2-polož.
redosled položaja O-I
ugao zaokretanja 50°
sa zadrškom
crna
1 NO
3SB32 02-2KA11
3SB32 02-2KA11-0CC0
1 kom
0,044
3SB32 01-2KA11
3SB32 01-2KA11-0CC0
1kom
0,051
Zaokretni taster, 3-polož.
redosled položaja I-O-II
ugao zaokretanja 2 x 50°
sa zadrškom
crna
Zaokretni taster, 3-polož.
redosled položaja I-O-II
ugao zaokretanja 2 x 50°
povratno
crna
}
}
}
}
}
}
1 NO + 1 NZ
Masa
približno
kg
3SB32 10-2DA11
3SB32 10-2DA11-0CC0
1 kom
0,054
1 NO + 1 NZ,
1 NO + 1 NZ
3SB32 08-2DA11
3SB32 08-2DA11-0CC0
1 kom
0,068
1 NO, 1NO
3SB32 10-2EA11
3SB32 10-2EA11-0CC0
1 kom
0,054
1 NO + 1NZ,
1 NO + 1NZ
3SB32 08-2EA11
3SB32 08-2EA11-0CC0
1 kom
0,068
3SB32 02-4AD11
3SB32 02-4AD11-0CC0
1 kom
0,070
3SB32 01-4AD11
3SB32 01-4AD11-0CC0
1 kom
0,076
1 NO, 1NO
Brava, RONIS,2 - položaja Brava.br.
redosled položaja O-I
SB 30
ugao zaokretanja 50°
sa zadrškom
Pak*
1 NO
}
}
1 NO + 1 NZ
Brava RONIS
Komandni uredjaji NOT-HALT/NOT-AUS prema ISO 13850/EN 418,
sa žutom podloškom, Ø 80 mm, sa natpisom2)
Pe urka-taster za NOT-HALT, Ø 40 mm,
potpuno isklju ivanje otvaranjem
PR
3SB32 03-1HA20
3SB32 03-1HA20-0CC0
1 kom
0,072
1 NO + 1 NZ
3SB32 01-1HA20
3SB32 01-1HA20-0CC0
1 kom
0,078
1 NZ
3SB32 03-1TA20
--
1 kom
0,065
1 NO + 1 NZ
3SB32 01-1TA20
--
1 kom
0,071
1 NZ
}
ÜFZ
ER
T
isklju!uje se povla!enjem
crvena
B G-
isklju!uje se zaokretanjem
96 4041
Gljivasti taster NOT-HALT
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.
1) Mogu e je obeležavanje na natpisnim plo!icama.
9
2) Natpis „NOT-AUS“ (na nema!kom).
9/6
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Kompletni sklopovi
Izvedba
Nazivni
Boja so!iva
napon sijalice
Signalna svetiljka
sa glatkim so ivom1)
sa ugradjenom LED
AC/DC 24
LK Vij ani priklju ak
LK Opružne kleme
Kataloški broj
Kataloški broj
3SB32 44-6AA20
3SB32 44-6AA30
3SB32 44-6AA40
3SB32 44-6AA50
3SB32 44-6AA60
3SB32 44-6AA70
3SB32 44-6AA20-0CC0
3SB32 44-6AA30-0CC0
3SB32 44-6AA40-0CC0
3SB32 44-6AA50-0CC0
3SB32 44-6AA60-0CC0
3SB32 44-6AA70-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
3SB32 04-6AA20
3SB32 04-6AA30
3SB32 04-6AA40
3SB32 04-6AA50
3SB32 04-6AA60
3SB32 04-6AA70
3SB32 04-6AA20-0CC0
3SB32 04-6AA30-0CC0
3SB32 04-6AA40-0CC0
3SB32 04-6AA50-0CC0
3SB32 04-6AA60-0CC0
3SB32 04-6AA70-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
0,037
3SB32 44-6BA20
3SB32 44-6BA30
3SB32 44-6BA40
3SB32 44-6BA50
3SB32 44-6BA60
3SB32 44-6BA70
3SB32 44-6BA20-0CC0
3SB32 44-6BA30-0CC0
3SB32 44-6BA40-0CC0
3SB32 44-6BA50-0CC0
3SB32 44-6BA60-0CC0
3SB32 44-6BA70-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1kom
1 kom
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
0,038
V
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna
}
}
}
Pak*
Masa
približno
kg
–
Signalna svetiljka
sa glatkim so ivom1)
sa nosa!em sijalice BA 9s, bez
sijalice
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna
Signalna svetiljka
AC/DC 24
sa so ivom sa koncentri nim krugovima1)
sa ugradjenom LED
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna
Signalna svetiljka
–
sa so ivom sa koncentri nim krugovima1)
sa nosa!em sijalice BA 9s,
bez sijalice
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna
3SB32 04-6BA20
3SB32 04-6BA30
3SB32 04-6BA40
3SB32 04-6BA50
3SB32 04-6BA60
3SB32 04-6BA70
3SB32 04-6BA20-0CC0
3SB32 04-6BA30-0CC0
3SB32 04-6BA40-0CC0
3SB32 04-6BA50-0CC0
3SB32 04-6BA60-0CC0
3SB32 04-6BA70-0CC0
1kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,038
0,037
0,037
0,037
0,038
0,037
Tonski indikator, IP652)
kontinualni ton 2,4 kHz,
radna struja min. 4 mA,
zvu!ni pritisak min.
80 dB/10 cm
crna
3SB32 33-7BA10
3SB32 34-7BA10
3SB32 35-7BA10
----
1 kom
1 kom
1 kom
0,042
0,043
0,042
Signalna svetiljka sa glatkim
so!ivom
}
}
}
Signalna svetiljka sa so!ivom sa koncentri!nim krugovima
X1
(L+)
AC/DC 24
AC/DC 115
AC/DC 230
X2
(L-)
NSD00003
Tonski indikator
LK bez priklju ka
Izvedba
Boja tastera
Pak*
Aktuator za potenciometar
IP652)3)
--
3SB10 00-7CH07
1 kom
0,030
Taster sa produženim
hodom
(12 mm), IP652)
za aktiviranje releja
crna
3SB30 00-0EA11
1 kom
0,021
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Aktuator bez potenciometra
Taster sa
hodom 12 mm
1) Nije mogu e obeležavanje na natpisnim plo!icama.
2) Nije mogu a ugradnja u ku ište SB38.
9
3) Potenciometar se ne isporu!uje.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
9/7
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Koordinatni prekidaci, kompletni
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba
LK Vij ani priklju ak
Kretanje kontakata
Kontakt zatvoren
Kataloški broj
Kontakt otvoren
Dopuna kataloškog broja
Vidi dole
Pak*
Masa
približno
kg
Koordinatni prekida , kompletni
2 položaja zaokreta, 1 NO po smeru
vodoravan, povratni1)
A 0 B
NSD01079
NSD01077
43-44
33-34
A
B
0
bez mehani ke blokade
u O-položaju
3SB12 01-7DV @@
1 kom
0,065
sa mehani kom blokadom
u O-položaju
3SB12 01-7DW @@
1 kom
0,065
3SB12 01-7FV @@
1 kom
0,065
3SB12 01-7FW @@
1 kom
0,065
bez mehani ke blokade
u O-položaju
3SB12 08-7JV @@
1 kom
0,085
sa mehani kom blokadom
u O-položaju
3SB12 08-7JW @@
1 kom
0,085
3SB14 00-0J
1 kom
0,016
2 položaja zaokretanja, vodoravno
3SB19 06-0AU
1 kom
0,003
2 položaja zaokretanja, vertikalno
3SB19 06-0AV
1 kom
0,003
4 položaja zaokretanja
3SB19 06-0AW
1 kom
0,006
bez natpisa
3SB19 06-2AA
10 kom
0,100
sa natpisom
3SB19 06-2XZ
• broj redova sa tekstom (max. 5 redova sa po 11
slova, gravirano)
K0Y, K1Y, K2Y,
ili K5Y
1 kom
0,001
• crteži prema DIN- Izveštaj 4
K3Y
1 kom
0,001
Nosa i plo ica za 2 položaja • Proizvoljni natpisi ili simboli
zaokretanja, vertikalni
K9Y
1 kom
0,001
vertikalni, povratni1)
NSD01080
D
0
C
bez mehani ke blokade
u O-položaju
NSD01078
13-14
23-24
D
C
0
sa mehani kom blokadom
u O-položaju
4 - položajna, 1 NO po smeru
povratni1)
D
A 0 B
C
NSD00076
43-44
33-34
A
B
13-14
23-24
D
C
0
NSD00077
Dopuna kataloškog broja
za prednje prstenove
Elementi za aktiviranje sa prednjim prstenom;
plasti ni, crni
01
Elementi za aktiviranje sa prednjim prstenom;
metalni
20
Rezervni sklopni elementi
.3 .3
.4 .4
A
B
.3/.4
.3/.4
NSD00104
Sklopni elementi sa 2 kontakta
1 S, 1 S
0
C
NSD00109a
Nosa i natpisnih plo ica
Nosa i plo ica za koordinatne prekida e
9
Natpisna plo ica 27 mm × 27 mm
Ozna avanja za potrebe kupca
Objašnjenja vezana za individualno ozna avanje plo ica videti na strani
9/25.
9/8
Siemens LV 90 · 2006
1) Za koordinatne prekida e sa zadrškom menja se kataloški broj na 9. mestu:
horizontalno, sa zadrškom: 3SB12 01-7EV, -7EW
vertikalno, sa zadrškom: 3SB12 01-7GV, -7GW
4 položaja zaokretanja, sa zadrškom: 3SB12 08-7KV, -7KW
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba
Natpis
Boja tastera
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Taster sa drža em
crna
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna1)
3SB30 00-0AA11
3SB30 00-0AA21
3SB30 00-0AA31
3SB30 00-0AA41
3SB30 00-0AA51
3SB30 00-0AA61
3SB30 00-0AA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,025
0,025
0,025
0,025
0,024
0,025
0,025
zelena
crvena
bela
crna
3SB30 00-0AA81
3SB30 00-0AB01
3SB30 00-0AB11
3SB30 00-0AB21
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,025
0,025
0,025
0,025
Taster
sa izdignutim dugmetom
crna
crvena
žuta
zelena
plava
bela
3SB30 00-0BA11
3SB30 00-0BA21
3SB30 00-0BA31
3SB30 00-0BA41
3SB30 00-0BA51
3SB30 00-0BA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,026
Svetle!i taster
sa ravnim dugmetom
zajedno sa nosa em za 3 elementa
crvena1)
žuta1)
zelena1)
plava1)
bela
prozirna1)
3SB30 01-0AA21
3SB30 01-0AA31
3SB30 01-0AA41
3SB30 01-0AA51
3SB30 01-0AA61
3SB30 01-0AA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
Svetle!i taster
sa izdignutim dugmetom
zajedno sa nosa em za 3 elementa
crvena
žuta
zelena
plava
prozirna
3SB30 01-0BA21
3SB30 01-0BA31
3SB30 01-0BA41
3SB30 01-0BA51
3SB30 01-0BA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,026
0,026
0,026
0,026
0,026
Prekida
sa ravnim dugmetom,
sa zadrškom, Isklju uje se ponovnim pritiskom
crna
crvana
žuta
zelena
plava
bela
3SB30 00-0DA11
3SB30 00-0DA21
3SB30 00-0DA31
3SB30 00-0DA41
3SB30 00-0DA51
3SB30 00-0DA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,025
0,025
0,025
0,026
0,025
0,025
Svetle!i prekida
sa ravnim dugmetom,
sa zadrškom, Isklju uje se ponovnim pritiskom,
zajedno sa nosa em za 3 elementa
crvena1)
žuta1)
zelena1)
plava1)
bela
prozirna1)
3SB30 01-0DA21
3SB30 01-0DA31
3SB30 01-0DA41
3SB30 01-0DA51
3SB30 01-0DA61
3SB30 01-0DA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,026
0,027
0,026
0,026
0,026
0,026
Pe urka-taster, Ø 30 mm
crna
crvena
žuta
zelena
3SB30 00-1DA11
3SB30 00-1DA21
3SB30 00-1DA31
3SB30 00-1DA41
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,032
0,032
0,032
0,032
Pe urka-taster, Ø 40 mm
crna
crvena
žuta
zelena
3SB30 00-1GA11
3SB30 00-1GA21
3SB30 00-1GA31
3SB30 00-1GA41
1 kom
1 kom
1 kom
1kom
0,033
0,033
0,033
0,033
Pe urka-taster, Ø 60 mm
crna
crvena
žuta
zelena
3SB30 00-1QA11
3SB30 00-1QA21
3SB30 00-1QA31
3SB30 00-1QA41
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,050
0,050
0,042
0,050
Svetle!i pe urka-taster, Ø 30 mm
zajedno sa nosa em za 3 elementa
žuta
zelena
bela
3SB30 01-1DA31
3SB30 01-1DA41
3SB30 01-1DA61
1 kom
1 kom
1 kom
0,033
0,033
0,034
Svetle!i pe urka-taster, Ø 40 mm
zajedno sa nosa em za 3 elementa
žuta
zelena
bela
3SB30 01-1GA31
3SB30 01-1GA41
3SB30 01-1GA61
1 kom
1 kom
1 kom
0,034
0,034
0,034
Push-pull taster, Ø 30 mm,
sa zadrškom, isklju uje se povla enjem
crna
crvena3)
3SB30 00-1EA11
3SB30 00-1EA21
1 kom
1 kom
0,032
0,032
Push-pull taster, Ø 40 mm,
sa zadrškom, isklju uje se povla enjem
crna
crvena3)
3SB30 00-1CA11
3SB30 00-1CA21
1 kom
1 kom
0,033
0,034
Potezni prekida , Ø 60 mm,
sa zadrškom, isklju uje se povla enjem
crna
crvena
3SB30 00-1RA11
3SB30 00-1RA21
1 kom
1 kom
0,050
0,050
Taster
sa ravnim dugmetom
I
O
I
O
sa ravnim dugmetom
sa izdignutim dugmetom
sa ravnim dugmetom
sa izdignutim dugmetom
}
}
}
}
}
}
}
}
Pe urka-taster sa drža em2)
Pe urka-taster, Ø 30 mm
Pe urka taster, Ø 40 mm
}
}
}
}
Svetle!i pe urka-taster,
Ø 40 mm
1) Mogu!e je obeležavanje sa natpisnim plo icama.
2) Maksimalno dozvoljeno postavljanje: 3 jednopolna i 2 dvopolna sklopna elementa.
Primenom nosa a 3SB39 01-0AB, srednje mesto je za indikator.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
3) Može se isporu iti i kao svetle!i Push-pull taster 3SB30 01-1EA.1, -1CA.1 zajedno
sa nosa em za 3 elementa, a i u drugim bojama.
Siemens LV 90 · 2006
9/9
9
n
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi
Izvedba
Izvedba
osvetljenja
Boja tastera
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Ru ica sa drža em
Zaokretni taster, 2 - položajni
redosled položaja O-I,
ugao zaokreta 50°, sa zadrškom
neosvetljena
crna
crvena
zelena
bela
osvetljena
inkl. nosa za 3 elementa
crvena
žuta
zelena
plava
prozirna
neosvetljena
crna
crvena
zelena
bela
osvetljena
incl. nosa za 3 elementa
crvena
žuta
zelena
plava
prozirna
neosvetljena
crna
crvena
zelena
bela
osvetljena
incl. nosa za 3 elementa
crvena
žuta
zelena
plava
prozirna
neosvetljena
crna
crvena
zelena
bela
osvetljena
incl. nosa za 3 elementa
crvena
žuta
zelena
plava
prozirna
neosvetljena
redosled položaja O-I,
ugao zaokretanja 50°, povratno
osvetljena
Zaokretni taster, 3 - položajni
redosled položaja I-O-II,
ugao zaokretaja 2 x 50°, sa zadrškom
redosled položaja I-O-II,
ugao zaokretanja 2 x 50°, povratno
Izvedba
Izvedba - Brava
Tip
Klju -br../
boja
}
}
}
}
3SB30 00-2KA11
3SB30 00-2KA21
3SB30 00-2KA41
3SB30 00-2KA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,028
0,029
0,028
0,028
3SB30 01-2KA21
3SB30 01-2KA31
3SB30 01-2KA41
3SB30 01-2KA51
3SB30 01-2KA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,030
0,029
0,029
0,029
0,029
3SB30 00-2LA11
3SB30 00-2LA21
3SB30 00-2LA41
3SB30 00-2LA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,029
0,028
0,028
0,028
3SB30 01-2LA21
3SB30 01-2LA31
3SB30 01-2LA41
3SB30 01-2LA51
3SB30 01-2LA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,029
0,029
0,029
0,029
0,029
3SB30 00-2DA11
3SB30 00-2DA21
3SB30 00-2DA41
3SB30 00-2DA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,028
0,028
0,029
0,028
3SB30 01-2DA21
3SB30 01-2DA31
3SB30 01-2DA41
3SB30 01-2DA51
3SB30 01-2DA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,030
0,029
0,030
0,029
0,031
3SB30 00-2EA11
3SB30 00-2EA21
3SB30 00-2EA41
3SB30 00-2EA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,029
0,028
0,028
0,028
3SB30 01-2EA21
3SB30 01-2EA31
3SB30 01-2EA41
3SB30 01-2EA51
3SB30 01-2EA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,029
0,030
0,030
0,029
0,030
LK Kataloški broj
Pak*
Položaj u kojem se vadi
klju
Masa
približno
kg
Brave sa drža em
Brave sa 2 klju a, sa 2 položaja zaokretanja
redosled položaja O-I, ugao zaokretanja 50°
sa zadrškom
sa zadrškom
Brava RONIS
povratno
RONIS
SB 30
O+I
O
I
3SB30 00-4HD11
3SB30 00-4HD01
3SB30 00-4HD21
1 kom
1 kom
1 kom
0,059
0,060
0,060
RONIS
SB 30
O+I
O
I
}
}
3SB30 00-4AD11
3SB30 00-4AD01
3SB30 00-4AD21
1 kom
1 kom
1 kom
0,060
0,060
0,060
CES
SSG 10
O+I
O
I
}
}
3SB30 00-4LD11
3SB30 00-4LD01
3SB30 00-4LD21
1 kom
1 kom
1 kom
0,139
0,143
0,142
RONIS
CES
SB 30
O
}
3SB30 00-4BD01
1 kom
0,060
SSG 10
O
}
3SB30 00-4MD01
1 kom
0,143
RONIS
SB 30
I+O+II
O
3SB30 00-4DD11
3SB30 00-4DD01
1 kom
1 kom
0,060
0,060
CES
SSG 10
I+O+II
O
3SB30 00-4PD11
3SB30 00-4PD01
1 kom
1 kom
0,142
0,142
RONIS
SB 30
O
3SB30 00-4ED01
1 kom
0,060
CES
SSG 10
O
3SB30 00-4QD01
1 kom
0,142
9
Brava sa 2 klju a, sa 3 položaja zaokretanja
redosled položaja I-O-II, ugao zaokretanja 2 x 50°
sa zadrškom
Brava CES
9/10
povratno
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi
Izvedba
Boja
Odobrenje
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Indikator NOT-HALT/NOT-AUS prema ISO 13850/EN 418 i IEC 60947-5-5,
sa drža em1)
crvena
Pe urka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm,
sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418,
isklju uje se zaokretanjem
crvena
1 kom
0,048
3SB30 00-1HA20
1 kom
0,055
ÜFZ
B G-
T
Pre nik 32 mm
96 4041
Pe urka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm,
sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418,
isklju uje se povla enjem
crvena
3SB30 00-1TA20
1 kom
0,058
Pe urka-taster NOT-HALT, Ø 60 mm,
sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418,
isklju uje se zaokretanjem
crvena
3SB30 00-1AA20
1 kom
0,081
Pe urka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm,
sa bravom RONIS, klju br.. SB 30,
sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418,
isklju uje se samo sa klju em
crvena
3SB30 00-1BA20
1 kom
0,086
3SB30 00-1KA20
1 kom
0,114
ÜFZ
ER
PR
T
B G-
Pre nik 40 mm,
isklju uje se zaokretanjem
}
PR
3SB30 00-1FA20
ER
Pe urka-taster NOT-HALT, Ø 32 mm,
sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418,
isklju uje se zaokretanjem
96 4042
crvena
ÜFZ
T
B G-
PR
ER
Pre nik 40 mm,
isklju uje se povla enjem
Pe urka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm,
sa bravom CES, klju br. SSG 10,
.sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418,
isklju uje se samo sa klju em.
96 4042
Pre nik 40 mm,
sa klju em
Izvedba
Boja so iva/membrane
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Signalna svetiljka
sa glatkim so ivom2)
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna
Signalna svetiljka
sa so ivom sa kocentri nim krugovima2)
Tonski indikator, IP403) za tonske pretvara e
DC 24 V4)
1) Žute kontrastne plo e poru uju se posebno. Videti Pribor.
2) Nije mogu!e obeležavanje na natpisnim plo icama.
}
3SB30 01-6AA20
3SB30 01-6AA30
3SB30 01-6AA40
3SB30 01-6AA50
3SB30 01-6AA60
3SB30 01-6AA70
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,023
0,023
0,022
0,022
0,023
0,022
rcrvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna
3SB30 01-6BA20
3SB30 01-6BA30
3SB30 01-6BA40
3SB30 01-6BA50
3SB30 01-6BA60
3SB30 01-6BA70
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,022
0,023
0,023
0,023
0,023
0,022
crna
3SB30 00-7AA10
1 kom
0,024
}
}
4) Za tonske pretvara e 3SB1902-2BN poru uje se posebno. Videti stranu 9/12.
Dodatno je potreban drža svetiljke 3SB34 00-1A.
3) Za tonske indikatore, IP65, Videti kompletne sklopove.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
9/11
9
Elementi senzora sa drža em
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, plasticni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi
Izvedba
Natpis
Boja
tastera
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Dvostruki taster sa drža em
Dvostruki taster,
sa ravnim dugmetom
I/O1)
I/O1)
zeleno/crvena
belo/crna
3SB31 00-8AC21
3SB31 00-8AC31
1 kom
1 kom
0,032
0,032
Dvostruki taster,
sa ravnim i izdignutim dugmetom
I/O1)
I/O1)
zeleno/crvena
belo/crna
3SB31 00-8CC21
3SB31 00-8CC31
1 kom
1 kom
0,032
0,032
Dvostruki taster sa
signalnom svetiljkom,
sa ravnim dugmadima,
zajedno sa nosa em za 3 elementa
I/O1)
I/O1)
zeleno/crvena
belo/crna
3SB31 01-8BC21
3SB31 01-8BC31
1 kom
1 kom
0,033
0,033
Dvostruki taster sa
signalnom svetiljkom,
sa ravnim i uzdignutim dugmetom,
zajedno sa nosa em za 3 elementa
I/O1)
I/O1)
zeleno/crvena
belo/crna
3SB31 01-8DC21
3SB31 01-8DC31
1 kom
1 kom
0,033
0,033
Izvedba
Primena
Dvostruki taster sa ravnim
dugmetom
Dvostruki taster
sa signalnom svetiljkom,
sa ravnim i izdignutim dugmetom
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Pribor za dvostruki taster
Nosa plo ice 70 mm x 30 mm
za natpisnu plo icu
12,5 mm x 27 mm 2)
dvostruki taster
3SB39 22-0AY
5 kom
0,200
Zaštitna kapa, prozirna
od silikona, za stepen zaštite IP67
dvostruki taster sa ravnim dugmetom
3SB39 21-0AQ
1 kom
0,004
tonski indikator, IP40
3SB19 02-2BN
1 kom
0,004
Schildträger
Zaštitna kapa
Pribor za tonske indikatore
9
Tonski pretvara
za tonske indikatore1)
nazivni napon DC 24 ... 28 V,
radna struja 25 mA, 0,6 W,
ja ina tona 80 dB/10 cm
1) Crni natpisi na zelenom, crvenom i belom tasteru;
beli natpisi na crnom tasteru.
2) Za natpisne plo ice videti stranu 9/23.
3) Za poja anu zaštitu može se koristiti tonski indikator sa IP65 (kompletni sklop).
9/12
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli
Kompletni sklopovi
Podaci za izbor i porudžbinu
Taster sa
ravnim dugmetom
Svetle!i taster sa
ravnim dugmetom
Push-Pull pe urka-taster
Zaokretni taster
Izvedba
Boja tastera
Kontakt
LK Vij ani priklju ak
LK Opružne kleme
Kataloški broj
Kataloški broj
Taster
sa ravnim dugmetom
crna
crna
crvena
žuta
zelena
plava
bela
1 NO
1 NZ
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
}
3SB36 02-0AA11
3SB36 03-0AA11
3SB36 03-0AA21
3SB36 02-0AA31
3SB36 02-0AA41
3SB36 02-0AA51
3SB36 02-0AA61
3SB36 02-0AA11-0CC0
3SB36 03-0AA11-0CC0
3SB36 03-0AA21-0CC0
3SB36 02-0AA31-0CC0
3SB36 02-0AA41-0CC0
3SB36 02-0AA51-0CC0
3SB36 02-0AA61-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,092
0,092
0,092
0,092
0,092
0,092
0,092
Svetle!i taster
sa ravnim dugmetom
sa ugradjenom LED
AC/DC 24 V
crvena1)
žuta1)
zelena1)
plava1)
bela
prozirna1)
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
}
3SB36 46-0AA21
3SB36 45-0AA31
3SB36 45-0AA41
3SB36 45-0AA51
3SB36 45-0AA61
3SB36 45-0AA71
3SB36 46-0AA21-0CC0
3SB36 45-0AA31-0CC0
3SB36 45-0AA41-0CC0
3SB36 45-0AA51-0CC0
3SB36 45-0AA61-0CC0
3SB36 45-0AA71-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
0,103
sa ugradjenom LED
AC 230 V
crvena1)
žuta1)
zelena1)
plava1)
bela
prozirna1)
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
}
3SB36 54-0AA21
3SB36 53-0AA31
3SB36 53-0AA41
3SB36 53-0AA51
3SB36 53-0AA61
3SB36 53-0AA71
3SB36 54-0AA21-0CC0
3SB36 53-0AA31-0CC0
3SB36 53-0AA41-0CC0
3SB36 53-0AA51-0CC0
3SB36 53-0AA61-0CC0
3SB36 53-0AA71-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,104
0,104
0,104
0,104
0,104
0,104
Svetle!i taster
sa ravnim dugmetom
sa nosa em sijalica BA 9s,
bez sijalice
crvena1)
žuta1)
zelena1)
plava1)
bela
prozirna1)
1 NZ
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
1 NO
3SB36 07-0AA21
3SB36 06-0AA31
3SB36 06-0AA41
3SB36 06-0AA51
3SB36 06-0AA61
3SB36 06-0AA71
3SB36 07-0AA21-0CC0
3SB36 06-0AA31-0CC0
3SB36 06-0AA41-0CC0
3SB36 06-0AA51-0CC0
3SB36 06-0AA61-0CC0
3SB36 06-0AA71-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,103
0,102
0,102
0,102
0,102
0,103
Push-Pull pe urka-taster,
Ø 40 mm, sa zadrškom
isklju uje se povla enjem
crvena
1 NZ
3SB36 03-1CA21
3SB36 03-1CA21-0CC0
1 kom
0,100
1 NO + 1 NZ
3SB36 01-1CA21
3SB36 01-1CA21-0CC0
1 kom
0,107
Zaokretni taster, 2-polož.
redosled položaja O-I
ugao zaokretanja 50°,sa
zadrškom
crna
3SB36 02-2KA11
3SB36 02-2KA11-0CC0
1kom
0,095
3SB36 01-2KA11
3SB36 01-2KA11-0CC0
1 kom
0,102
Zaokr.taster, 3-položaja
redosled položaja 1-O-II
ugao zaokretanja 2 x 50°, sa
zadrškom
crna
Zaokr.taster, 3 - položaja
redosledd položaja I-O-II
ugao zaokretanja 2 x 50°
povratni
crna
Brava, RONIS,
2 položaja zaokretanja
redosled položaja O-I
ugao zaokretanja 50°
sa zadrškom
Klju br.
SB 30
1 NO
}
}
}
}
}
}
}
}
1 NO + 1 NZ
1 NO, 1 NO
Pak*
Masa
približno
kg
}
3SB36 10-2DA11
3SB36 10-2DA11-0CC0
1 kom
0,105
1 NO + 1 NZ, }
1 NO + 1 NZ
3SB36 08-2DA11
3SB36 08-2DA11-0CC0
1 kom
0,120
1 NO, 1 NO
3SB36 10-2EA11
3SB36 10-2EA11-0CC0
1 kom
0,106
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ
3SB36 08-2EA11
3SB36 08-2EA11-0CC0
1 kom
0,119
1 NO
3SB36 01-4AD11
3SB36 01-4AD11-0CC0
1 kom
0,124
1 NO + 1 NZ }
3SB36 02-4AD11
3SB36 02-4AD11-0CC0
1 kom
0,119
}
Brava RONIS
1) Mogu!e je obeležavanje na natpisnim plo icama.
9
n
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
9/13
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli
Kompletni sklopovi
Izvedba
Boja tastera
Kontakt
LK Vij ani priklju ak
LK Opružne kleme
Kataloški broj
Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Indikator NOT-HALT/NOT-AUS prema ISO 13850/EN 418,
sa žutom podloškom, Ø 80 mm, sa natpisom1)
Pe urka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm,
sa funkcijom potpune zadrške
isklju uje se zaokretanjem
isklju uje se povla enjem
crvena
crvena
3SB36 03-1HA20
3SB36 03-1HA20-0CC0
1 kom
0,131
1 NO + 1NZ
1 NZ
}
3SB36 01-1HA20
3SB36 01-1HA20-0CC0
1 kom
0,137
1 NZ
3SB36 03-1TA20
3SB36 03-1TA20-0CC0
1 kom
0,131
1NO + 1 NZ
3SB36 01-1TA20
3SB36 01-1TA20-0CC0
1 kom
0,137
Pe urka-taster NOT-HALT
Izvedba
Nazivni
Boja so iva
napon sijalice
LK Vij ani priklju ak
LK Opružne kleme
Kataloški broj
Kataloški broj
3SB36 44-6BA20
3SB36 44-6BA30
3SB36 44-6BA40
3SB36 44-6BA50
3SB36 44-6BA60
3SB36 44-6BA70
3SB36 44-6BA20-0CC0
3SB36 44-6BA30-0CC0
3SB36 44-6BA40-0CC0
3SB36 44-6BA50-0CC0
3SB36 44-6BA60-0CC0
3SB36 44-6BA70-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
3SB36 52-6BA20
3SB36 52-6BA30
3SB36 52-6BA40
3SB36 52-6BA50
3SB36 52-6BA60
3SB36 52-6BA70
3SB36 52-6BA20-0CC0
3SB36 52-6BA30-0CC0
3SB36 52-6BA40-0CC0
3SB36 52-6BA50-0CC0
3SB36 52-6BA60-0CC0
3SB36 52-6BA70-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
0,080
3SB36 04-6BA20
3SB36 04-6BA30
3SB36 04-6BA40
3SB36 04-6BA50
3SB36 04-6BA60
3SB36 04-6BA70
3SB36 04-6BA20-0CC0
3SB36 04-6BA30-0CC0
3SB36 04-6BA40-0CC0
3SB36 04-6BA50-0CC0
3SB36 04-6BA60-0CC0
3SB36 04-6BA70-0CC0
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,079
0,079
0,079
0,079
0,079
0,079
V
Signalne svetiljke sa so i- AC/DC 24
vom sa koncentri nim
krugovima 2)
sa ugradjenom LED
AC 230
Signalna svetiljka sa soèivom sa koncentri nim krugovima
Signalna svetiljka sa so i- –
vom sa koncentri nim
krugovima2)
sa nosa em sijalice BA 9s,
bez sijalice
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna
}
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna
}
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna
}
}
}
}
Pak*
Masa
približno
kg
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.
1) Natpis „NOT-AUS“ / (na nema kom).
9
2) Nije mogu!e obeležavanje na natpisnim plo icama.
9/14
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba
Natpisg
Boja tastera
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Taster sa drža em
crna
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna1)
3SB35 00-0AA11
3SB35 00-0AA21
3SB35 00-0AA31
3SB35 00-0AA41
3SB35 00-0AA51
3SB35 00-0AA61
3SB35 00-0AA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,074
0,074
0,074
0,074
0,074
0,074
0,074
zelena
crvena
bela
crna
3SB35 00-0AA81
3SB35 00-0AB01
3SB35 00-0AB11
3SB35 00-0AB21
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,074
0,074
0,074
0,074
Taster
sa izdignutim dugmetom
crna
crvena
žuta
zelena
plava
bela
3SB35 00-0BA11
3SB35 00-0BA21
3SB35 00-0BA31
3SB35 00-0BA41
3SB35 00-0BA51
3SB35 00-0BA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,075
0,075
0,075
0,074
0,076
0,075
Svetle!i taster
sa ravnim dugmetom
zajedno sa nosa em za 3 elementa
crvena1)
žuta1)
zelena1)
plava1)
bela
prozirna1)
3SB35 01-0AA21
3SB35 01-0AA31
3SB35 01-0AA41
3SB35 01-0AA51
3SB35 01-0AA61
3SB35 01-0AA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
0,075
Svetle!i taster
sa izdignutim dugmetom
zajedno sa nosa em za 3 elementa
crvena
žuta
zelena
plava
prozirna
3SB35 01-0BA21
3SB35 01-0BA31
3SB35 01-0BA41
3SB35 01-0BA51
3SB35 01-0BA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,077
0,077
0,076
0,076
0,077
Prekida
sa ravnim dugmetom,
isklju uje se ponovnim pritiskom
crna
crvena
žuta
zelena
plava
bela
3SB35 00-0DA11
3SB35 00-0DA21
3SB35 00-0DA31
3SB35 00-0DA41
3SB35 00-0DA51
3SB35 00-0DA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
0,077
Svetle!i prekida
sa ravnim dugmetom,
isklju uje se ponovnim pritiskom.
crvena1)
žuta1)
zelena1)
plava1)
bela
prozirna1)
3SB35 01-0DA21
3SB35 01-0DA31
3SB35 01-0DA41
3SB35 01-0DA51
3SB35 01-0DA61
3SB35 01-0DA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,078
0,078
0,078
0,078
0,078
0,078
Pe urka-taster, Ø 30 mm
crna
crvena
žuta
zelena
3SB35 00-1DA11
3SB35 00-1DA21
3SB35 00-1DA31
3SB35 00-1DA41
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,080
0,081
0,080
0,081
Pe urka-taster, Ø 40 mm
crna
crvena
žuta
zelena
3SB35 00-1GA11
3SB35 00-1GA21
3SB35 00-1GA31
3SB35 00-1GA41
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,084
0,084
0,084
0,084
Pe urka-taster, Ø 60 mm
crna
crvena
žuta
zelena
3SB35 00-1QA11
3SB35 00-1QA21
3SB35 00-1QA31
3SB35 00-1QA41
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,090
0,090
0,090
0,090
Svetle!i pe urka-taster, Ø 30 mm,
zajedno sa nosa em za 3 elementa
žuta
zelena
bela
3SB35 01-1DA31
3SB35 01-1DA41
3SB35 01-1DA61
1 kom
1 kom
1 kom
0,080
0,079
0,081
Svetle!i pe urka-taster, Ø 40 mm,
zajedno sa nosa em za 3 elementa
žuta
zelena
bela
3SB35 01-1GA31
3SB35 01-1GA41
3SB35 01-1GA61
1 kom
1 kom
1 kom
0,084
0,085
0,085
Svetle!i pe urka-taster, Ø 60 mm,
zajedno sa nosa em za 3 elementa
žuta
zelena
bela
3SB35 01-1QA31
3SB35 01-1QA41
3SB35 01-1QA61
1 kom
1 kom
1 kom
0,091
0,091
0,090
Push-pull taster, Ø 30 mm,
isklju uje se povla enjem
crna
crvena3)
3SB35 00-1EA11
3SB35 00-1EA21
1 kom
1 kom
0,081
0,080
Push-pull taster, Ø 40 mm,
Isklju uje se povla enjem
crna
crvena3)
3SB35 00-1CA11
3SB35 00-1CA21
1 kom
1 kom
0,084
0,084
Push-pull taster, Ø 60 mm,
isklju uje se povla enjem
crna
crvena
3SB35 00-1RA11
3SB35 00-1RA21
1 kom
1 kom
0,090
0,091
Taster
sa ravnim dugmetom
I
O
I
O
Taster sa ravnim dugmetom
Taster sa izdignutim dugmetom
Svetlesni taster sa ravnim dugmetom
Svetle!i taster sa izdignutim
dugmetom
}
}
}
}
}
}
}
Pe urka-tasteri sa drža em2)
Pe urka-taster, Ø 30 mm
Pe urka taster, Ø 40 mm
1) Mogu!e je ispisivanje/obeležavanje na natpisnim plo icama.
2) Maksimalno dozvoljeno postavljanje: 3 jednopolna i 2 dvopolna sklopna elementa.
Pri koriš!enju nosa a 3SB39 01-0AB, srednje mesto je za indikator.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
3) Može se isporu iti i kao svetle!i Push-pull taster 3SB30 01-1EA.1, -1CA.1 zajedno
sa nosa em za 3 elementa, a i u drugim bojama.
Siemens LV 90 · 2006
9/15
9
n
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi
Izvedba
Izvedba-
Boja tastera
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
Osvetljenje
kg
Zaokretni taster sa drškom
Zaokr.taster sa 2 položaja zaokretanja
redosled položaja O-I,
ugao zaokretanja 50°, sa zadrškom
Zaokretni taster, 2-položaja,
standardna izvedba
redosled položaja O-I,
ugao zaokretanja 50°,povratno
neosvetljen,
standardna izvedba
crna
crvena
zelena
bela
osvetljen,
standardna izvedba
incl. nosa za 3 elementa
crvena
žuta
zelena
plava
prozirna
neosvetljen,
standardna izvedba
crna
crvena
zelena
bela
osvetljen,
standardna izvedba,
incl. nosa za 3 elementa
crvena
žuta
zelena
plava
prozirna
}
}
3SB35 00-2KA11
3SB35 00-2KA21
3SB35 00-2KA41
3SB35 00-2KA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,078
0,078
0,078
0,078
3SB35 01-2KA21
3SB35 01-2KA31
3SB35 01-2KA41
3SB35 01-2KA51
3SB35 01-2KA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,078
0,078
0,079
0,079
0,079
3SB35 00-2LA11
3SB35 00-2LA21
3SB35 00-2LA41
3SB35 00-2LA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,078
0,075
0,076
0,078
3SB35 01-2LA21
3SB35 01-2LA31
3SB35 01-2LA41
3SB35 01-2LA51
3SB35 01-2LA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,080
0,082
0,078
0,077
0,078
3SB35 00-2DA11
3SB35 00-2DA21
3SB35 00-2DA41
3SB35 00-2DA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,079
0,078
0,079
0,075
3SB35 01-2DA21
3SB35 01-2DA31
3SB35 01-2DA41
3SB35 01-2DA51
3SB35 01-2DA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,079
0,079
0,079
0,078
0,079
3SB35 00-2EA11
3SB35 00-2EA21
3SB35 00-2EA41
3SB35 00-2EA61
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,079
0,076
0,077
0,075
3SB35 01-2EA21
3SB35 01-2EA31
3SB35 01-2EA41
3SB35 01-2EA51
3SB35 01-2EA71
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,079
0,077
0,080
0,079
0,079
Zaokretni taster sa 3 položaja zaokretanja
redosled položaja I-O-II,
neosvetljen,
ugao zaokretanja 2 x 50°, sa zadrškom standardna izvedba
Zaokretni taster 3-položaja,
standardna izvedba
redosled položaja I-O-II,
ugao zaokretanja 2 x 50°, povratno
Izvedba
crna
crvena
zelena
bela
osvetljen,
standardna izvedba,
incl. nosa za 3 elementa
crvena
žuta
zelena
plava
prozirna
neosvetljen,
standardna izvedba
crna
crvena
zelena
bela
osvetljen,
standardna izvedba,
incl. nosa za 3 elementa
crvena
žuta
zelena
bela
prozirna
Izvedba - Brava
Tip
Klju br.
}
}
LK Kataloški broj
Pak*
Položaj u kojem se vadi
klju
Masa
približno
kg
Brave sa drža em
Brava sa 2 klju a sa 2 položaja
redosled položaja O-I,
ugao zaokretanja 50°, sa zadrškom
Brava RONIS
redosled položaja O-I,
ugao zaokretanja 50°, povratno
RONIS
SB 30
O+I
O
I
}
}
3SB35 00-4AD11
3SB35 00-4AD01
3SB35 00-4AD21
1 kom
1 kom
1 kom
0,108
0,108
0,107
CES
SSG 10
O+I
O
I
}
}
3SB35 00-4LD11
3SB35 00-4LD01
3SB35 00-4LD21
1 kom
1 kom
1 kom
0,186
0,190
0,190
RONIS
SB 30
O
}
3SB35 00-4BD01
1 kom
0,108
CES
SSG 10
O
}
3SB35 00-4MD01
1kom
0,191
SB 30
I+O+II
O
3SB35 00-4DD11
3SB35 00-4DD01
1 kom
1 kom
0,108
0,108
CES
SSG 10
O+I+II
O
3SB35 00-4PD11
3SB35 00-4PD01
1 kom
1 kom
0,187
0,191
RONIS
SB 30
O
3SB35 00-4ED01
1 kom
0,109
CES
SSG 10
O
3SB35 00-4QD01
1kom
0,191
Brava sa 2 klju a sa 3 položaja
9
redosled položaja I-O-II,
RONIS
ugao zaokretanja 2 x 50°, sa zadrškom
Brava CES
9/16
redosled položaja I-O-II,
ugao zaokretanja 2 x 50°, povratno
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Aktuatori i signalni uredjaji, metalni, okrugli
Elementi aktuatora i signalni elementi
Izvedba
Boja tastera
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Indikator NOT-HALT/NOT-AUS prema ISO 13850/EN 418 i IEC 60947-5-5
sa drža ima1)
3SB35 00-1FA20
1 kom
0,107
3SB35 00-1HA20
1 kom
0,114
crvena
3SB35 00-1TA20
1 kom
0,113
Pe urka-taster NOT-HALT, Ø 60 mm,
sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418,
isklju uje se zaokretanjem
crvena
3SB35 00-1AA20
1 kom
0,139
Pe urka-taster NOT-HALT, 40 mm,
sa bravom RONIS, klju br. SB 30,
sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418, isklju uje se samo sa klju em
crvena
3SB35 00-1BA20
1 kom
0,145
Pe urka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm,
sa bravom CES, klju br. SSG 10,
sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418,
isklju uje se samo sa klju em
crvena
3SB35 00-1KA20
1 kom
0,173
Izvedba
Boja so iva
Pe urka-taster NOT-HALT, Ø 32 mm,
sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418,
isklju uje se zaokretanjem.
crvena
Pe urka-taster NOT-HALT, Ø 40 mm,
sa funkcijom potpune zadrške prema EN 418,
isklju uje se zaokretanjem
crvena
isklju uje se povla enjem
}
Pre nik 32 mm
Pre nik 40 mm,
isklju uje se zaokretanjem
Pre nik 40 mm,
isklju uje se povla enjem
Pre nik 60 mm
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Signalna svetiljka sa
glatkim so ivom
Signalna svetiljka
sa so ivom sa koncentri nim
prstenovima2)
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna
Signalna svetiljka
sa glatkim so ivom2)
crvena
žuta
zelena
plava
bela
prozirna
}
}
}
}
3SB35 01-6BA20
3SB35 01-6BA30
3SB35 01-6BA40
3SB35 01-6BA50
3SB35 01-6BA60
3SB35 01-6BA70
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,063
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
3SB35 01-6AA20
3SB35 01-6AA30
3SB35 01-6AA40
3SB35 01-6AA50
3SB35 01-6AA60
3SB35 01-6AA70
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
0,062
1) Žuta kontrastna podloga se posebno poru uje. Videti Pribor.
2) Nije mogu!e ispisivanje/obeležavanje na natpisnim plo icama.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
9/17
9
Elementi za dojavu sa drža em1)
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Komponente za aktuatore i signalne uredjaje
Sklopni elementi i nosaci svetiljki
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba
Šema
Boja//Kretanje kontakta LK Vij ani priklju ak
Kontakt zatvoren
Kataloški broj
LK Opružne kleme
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
Kontakt otvoren
kg
Elementi za pri vrš!ivanje na prednju plo u
Sklopni elementi sa jednim kontaktom
Dubina ugradnje 50 mm
3
}
NSD00015
NSD00006
1 NO
1 NO sa pozla!enim kontaktima
3-4
0 1
mm
4
2
3
3SB34 00-0B
3SB34 03-0B
1 kom
0,011
3SB34 00-0BA
3SB34 03-0BA
1 kom
0,011
3SB34 00-0C
3SB34 03-0C
1 kom
0,011
3SB34 00-0CA
3SB34 03-0CA
1 kom
0,011
3SB34 00-0A
3SB34 03-0A
1 kom
0,018
3SB34 00-0AA
3SB34 03-0AA
1 kom
0,018
3SB34 00-0H
3SB34 03-0H
1 kom
0,018
3SB34 00-0HA
3SB34 03-0HA
1 kom
0,018
3SB34 00-0D
3SB34 03-0D
1 kom
0,018
3SB34 00-0DA
3SB34 03-0DA
1 kom
0,018
3SB34 00-0E
3SB34 03-0E
1 kom
0,018
3SB34 00-0EA
3SB34 03-0EA
1 kom
0,018
3SB34 00-1PA
3SB34 00-1PB
3SB34 00-1PC
3SB34 00-1PD
3SB34 00-1PE
3SB34 03-1PA
3SB34 03-1PB
3SB34 03-1PC
3SB34 03-1PD
3SB34 03-1PE
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,011
0,011
0,011
0,033
0,011
3SB34 00-1QA
3SB34 00-1QB
3SB34 00-1QC
3SB34 00-1QD
3SB34 00-1QE
3SB34 03-1QA
3SB34 03-1QB
3SB34 03-1QC
3SB34 03-1QD
3SB34 03-1QE
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,012
0,012
0,012
0,011
0,012
3SB34 00-1RA
3SB34 00-1RB
3SB34 00-1RC
3SB34 00-1RD
3SB34 00-1RE
3SB34 03-1RA
3SB34 03-1RB
3SB34 03-1RC
3SB34 03-1RD
3SB34 03-1RE
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
4
2,3
1
1 NZ sa pozla!enim kontaktima
2
}
NSD00017
NSD00007
1 NZ
1-2
0 1
mm
2
3
4
1,6
Sklopni elementi sa 2 kontakta
dubina ugradnje 65 mm (incl. natpisnu plo icu za uredjaj)
1 NO ubrzan +
1 NZ usporen
75
1 NO ubrzan +
1 NZ usporen
sa pozla!enim kontaktima
86
2 NO
3 3
2 NO sa pozla!enim kontaktima
4 4
NSD00033
42
}
NSD00038
3-4
1-2
NSD00034
31
7-8
5-6
0 1 2 3
mm
1,6 2,3
4
NSD00037b
0 1 2 3
mm
1,3 2,2
4
NSD00039
NSD00035
1 NO + 1 NZ
1 NO + 1 NZ sa
pozla!enim kontaktima
3-4
3-4
0 1
mm
2
3
4
2,3
1 1
2 NZ sa pozla!enim kontaktima
2 2
NSD00040
NSD00036
2 NZ
1-2
1-2
0 1
mm
2
3
4
1,6
Nosa i svetiljke sa ugradjenom LED
AC/DC 24 V
X 2
X 1
žuta
crvena
zelena
plava
bela
N S D 0 _ 0 1 2 9 2 a
AC 110 V
X 2
X 1
N S D 0 _ 0 1 2 9 6 a
AC 230 V
X 2
X 1
N S D 0 _ 0 1 2 9 6 a
}
}
}
žuta
crvena
zelena
plava
bela
žuta
crvena
zelena
plava
bela
}
}
}
9
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.
9/18
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Komponente za aktuatore i signalne uredjaje
Sklopni elementi i nosaci svetiljki
Izvedba
Nazivni napon
sijalice
Kontakti
LK Vij ani priklju ak
LK Opružne kleme
Kataloški broj
Kataloški broj
3SB34 00-1A
3SB34 03-1A
1 kom
0,010
3SB34 00-1D
--
1 kom
0,012
3SB34 00-1B
--
1 kom
0,013
3SB34 00-1C
3SB34 03-1C
1 kom
0,013
3SB34 00-1F
--
1 kom
0,019
3SB34 00-1G
--
1 kom
0,016
3SB34 00-1L
--
1 kom
0,017
3SB34 00-1H
--
1 kom
0,016
3SB34 00-3A
3SB34 00-3C
3SB34 00-3E
3SB34 00-3F
-----
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,109
0,108
0,110
0,108
3SB34 00-3M
3SB34 00-3P
3SB34 00-3E
3SB34 00-3S
3SB34 00-3U
3SB34 00-3W
-------
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,108
0,107
0,110
0,107
0,132
0,128
3SB34 00-2A
--
1 kom
0,018
V
Pak*
Masa
približno
kg
Elementi za pri vrš!ivanje na prednju plo u
Nosa i svetiljki 9s, dubina ugradnje 50 mm
bez sijalice
prema svetiljci
sa sijalicom 24 V
(3SX1 344)
AC/DC 24 V
X1
(L+)
X2
(L-)
}
NSD00003
Nosa i svetiljki BA 9s, dubina ugradnje 50 mm
sa ugradjenim otporom za
AC/DC 110/130 V X1
duži radni vek i sa sijalicom
(L+)
1)
130 V (3SX1 731)
sa ugradjenim predkontaktom i sa sijalicom 130 V
(3SX1 731)1)
AC 230/240 V
X2
(L-)
NSD00041
X2
X1
NSD00042
Nosa i svetiljki 9s, sa posebnom funkcijom za ispitivanje sijalica2)3)
sa ugradjenim predkontaktom i sa sijalicom 130 V
(3SX1 731)1)
AC 230/240 V
bez svetiljke
za sijalicu,
max. 2,6 W;
za LED, AC/DC4)
prema svetiljci
bez svetiljke
prema svetiljci
X5
X1
X2
NSD00043
za sijalicu,
max. 2,6 W;
za LED,
AC ili DC5)
bez svetiljke
za sijalicu,
max. 2,6 W;
za tinjalicu, AC
U C -L E D
X 5
X 1
(L + )
X 2
(L -)
N S D 0 _ 0 0 0 4 4 a
X5
X2
X1
(L-)
(L+)
NSD00045
prema svetiljci
127 V / 24 V
Transformator
za postavljanje na nosa sve- 240 V / 24 V
tiljke 3SB34 00-1A
260 V / 24 V
za sijalicu, 2 W, AC
400 V / 24 V
X 5
X 1
(L + )
X 2
(L -)
N S D 0 _ 0 0 0 4 6 a
X1
X2
NSD00047
127 V / 6 V
240 V / 6 V
260 V / 6 V
400 V / 6 V
480 V / 6 V
600 V / 6 V
Elementi sa 2 diode
Tip 1N 4007
U RMS =
max. 250 V
IFAV = 0,8 A
na Tu = 60 °C
(L+)
X5
X7
(L-)
X6
X8
NSD00113
1) Mogu se koristiti samo ove svetiljke.
2) Nosa svetiljke sa posebnom funkcijom za ispitivanje sijalica se ne može ugraditi u
ku!ište.
3) O primeni povezivanja videti Tehni ku informaciju LV 1 T.
4) Ne koristi se sa LED, ona je namenjena samo za AC ili DC.
9
5) Ne koristi se sa LED, ona je namenjena samo za AC i DC.
Priklju ak X5 kod DC mora se da se poveže sa L- .
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
9/19
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Komponente za aktuatore i signalne uredjaje
Sklopni elementi i nosaci svetiljki
Izvedba
Šema
Kretanje kontakta
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
Kontakt zatvofren
Kontakt otvoren
kg
Nosa i za 3 elementa. za pri vrš!ivanje na prednju plo u
Drža tastera i
prekida a1)
za postavljanje 3 elementa
}
3SB39 01-0AB
20 kom
0,100
Drža i za zaokretni taster, bravu
i dvostruki taster
sa delom za pritiskivanje radi aktiviranja srednjeg sklopnog elementa
}
3SB39 01-0AC
10 kom
0,200
3SB34 11-0B
1 kom
0,003
3SB34 11-0C
1 kom
0,003
3SB34 11-1A
1 kom
0,002
3SB39 01-0AW
10 kom
0,100
3SB39 01-0AA
10 kom
0,200
Elementi za stubi!e za lemljenje, radi koriš!enja na provodnoj plo i
Sklopni elèment sa jednim kontaktom
dubina ugradnje 44 mm
2
1 NZ
NSD00017
NSD00007
1
1-2
0 1
mm
2
3
4
1,6
3
NSD00015
NSD00006
1 NO
3-4
0 1
mm
4
2
3
4
2,3
Nosa svetiljke
Wedge-Base W2 x 4,6 d
bez sijalice
dubina ugradnje 44 mm
X1
(L+)
X2
(L-)
NSD00003
Pritisni elementi za koriš!enje na provodnim plo ama
Pritisni element za zokretni taster i
bravu
za aktiviranje srednjeg sklopnog elementa
Pribor za provodne plo e
Nosa i provodnih plo a
za pri vrš!ivanje komandnih/signalnih uredjaja
na provodnu plo u ( vijci ulaze u obim
isporuke)
Izvedba
Nazivni napon
Boja
LK Kataloški broj
Pak*
V
Masa
približno
kg
Sijalice, postolja BA 9s
Sijalice 2 W,
dužina max. 28 mm,
pre nik sijalice max. 10 mm
AC/DC 6
AC/DC 12
AC/DC 24
prozirna
Sijalice 2,6 W,
dužina 28 mm,
pre nik sijalice 10 mm
AC/DC
110 ... 1302)
prozirna
LED-lampica, super svetle a
dužina max. 28 mm,
pre nik sijalice 10 mm,
radna struja max. 15 mA
AC/DC 24
crvena
žuta
zelena
plava
bela
9
AC 230,
DC 110 ... 160,
ako je X1 na“+”
Klju! za zamenu svetiljke
za svetiljke sa postoljem BA 9s
3SX1 342
3SX1 343
3SX1 344
10 kom
10 kom
10 kom
0,003
0,003
0,003
}
3SX1 731
10 kom
0,003
}
3SB39 01-1CA
3SB39 01-1BA
3SB39 01-1DA
3SB39 01-1PA
3SB39 01-1QA
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
3SB39 01-1CF
3SB39 01-1BF
3SB39 01-1DF
3SB39 01-1PF
3SB39 01-1QF
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
3SB19 02-2AD
1 kom
0,006
}
}
crvena
žuta
zelena
plava
bela
}
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.
1) Nosa je i za pe urka-taster i push-pull taster.
2) Sa sklopnim elementom 3SB34 00-1C i za 230 V.
9/20
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru!iti navedena koli!ina ili umnožena koli!ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Natpisi
Lasersko ispisivanje/oznacavanje
Opcije
Lasersko ispisivanje/ozna avanje elemenata za aktiviranje i
signalizaciju
Uputstva za porudžbinu
Pri porudžbini potrebno je kataloški broj elementa za aktiviranje ili signalne svetiljke dopuniti sa „–Z“ i skra!enim podatkom:
• tekst sa velikim/malim slovima, samo po etak reda sa velikim slovom (npr.. „Dugme tastera“.......????): Y10
• tekst sa velikim slovima (npr. „DUGME TASTERA“): Y11
• tekst sa malim slovima (npr. „dugme tastera“): Y12
• tekst sa velikim/malim slovima, sve re i sa velikim po etnim slovima
(npr. „Dugme Tastera“): Y15
• simbole sa brojem prema DIN Fachbericht 4 (ISO 7000, IEC 60417,
DIN 30600): Y13
• naslovi ili simboli prema BZ-Prilogu: Y19
Elementi za aktiviranje i signalizaciju, kako u plasti noj tako i u metalnoj izvedbi, mogu da se ispisuju/obeležavaju i laserom.
Opslužni elementi dugmadi na tasterima, svetle!ih tastera, prekida a,
svetlosnih prekida a, pe urka-tastera, svetle!ih pe urka-tastera, kao i
so iva signalnih svetiljki, zaokretnih tastera mogu se da se ispisuju ru no samo ako su izradjeni od plastike.
9
n
Siemens LV 90 · 2006
9/21
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Natpisi
Natpisne plocice
n
Pregled
Na tastere (prozirne) i svetlosne tastere sa ravnim dugmetom mogu se
postaviti natpisne plo ice sa oznakama, ali ne i na signalne svetiljke.
Natpisne plo ice koje se postavljaju izradjene su od prozirne, transparentne plastike sa crnim natpisom/oznakama; mogu se postaviti uz zaokretanje u pomacima i do 90°.
n
Ispisivanje
Ispisuje se sa velikim prvim slovima. Simboli, ali ne kataloški, izradjuju
se prema DIN Fachbericht 4.
Natpisne prazne plo ice namenjene su za ru no ispisivanje trajnim mastilom.
Podaci za izbor i porudžbinu
Natpis
Teku!i broj prema DIN LK Okrugli program ,
Fachbericht 4
plasti!na i metalna
izvedba
Pakova- Pak*
nje (kom)
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Natpisne plo!ice za individualno obeležavanje/ispisivanje
3SB19 01-4AS
100
10 kom
0,100
Ein
On
Aus
Off
3SB19 01-4AB
3SB19 01-4EB
3SB19 01-4AC
3SB19 01-4EC
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Auf
Up
Ab
Down
3SB19 01-4AD
3SB19 01-4ED
3SB19 01-4AE
3SB19 01-4EE
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Vor
Forward
Zurück
3SB19 01-4AF
3SB19 01-4EF
3SB19 01-4AG
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
Rechts
Right
Links
Left
3SB19 01-4AH
3SB19 01-4EH
3SB19 01-4AJ
3SB19 01-4EJ
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Auf
Open
Zu
Close
3SB19 01-4AD
3SB19 01-4EP
3SB19 01-4AL
3SB19 01-4EQ
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Schnell
Fast
Langsam
Slow
3SB19 01-4AM
3SB19 01-4ER
3SB19 01-4AN
3SB19 01-4ES
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Betrieb
Running
Störung
Fault
3SB19 01-4AP
3SB19 01-4EV
3SB19 01-4AQ
3SB19 01-4EW
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Einrichten
Reset
3SB19 01-4AR
3SB19 01-4EM
100
100
10 kom
10 kom
0,100
0,100
Test
Start
Halt
Stop
3SB19 01-4EN
3SB19 01-4EK
3SB19 01-4AK
3SB19 01-4EL
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
bez natpisa
Natpisne plo!ice sa tekstom
Natpisne plo!ice sa simbolima za EIN/AUS (uklju!eno/isklju!eno)
O (Aus)
15
3SB19 01-4MB
100
10 kom
0,100
I (Ein)
16
3SB19 01-4MC
100
10 kom
0,100
II (Ein)
–
3SB19 01-4MD
100
10 kom
0,100
42
3SB19 01-4PA
100
10 kom
0,100
Natpisne plo!ice sa simbolima za uredjaje
Elektromotor
9
Natpisne plo!ice sa simbolima za obeležavanje kretanja
Kretanje u pravcu strelice
28
3SB19 01-4NA
100
10 kom
0,100
Dodati, Plus
40
3SB19 01-4NG
100
10 kom
0,100
Oduzeti, Minus
41
3SB19 01-4MC
100
10 kom
0,100
3SB19 01-4AZ
1
10 kom
0,001
Natpisne plo!ice za obeležavanje za potrebe odredjenog kupca
Ispisivanje teksta ili simbola - po izboru
(videti Opcije, strana 9/25)
9/22
Siemens LV 90 · 2006
K0Y, K1Y, K2Y, K3Y,
K5Y ili K9Y
* Može se poru!iti navedena koli!ina ili umnožena koli!ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Natpisi
Podloske
n
Pregled
Podloške se sastoje od nosa a koji je izradjen od crne plastike i natpisne
plo ice (crna sa belim slovima ili srebrna sa crnim slovima), za lepljenje
ili postavljanje. One nisu namenjene za tastere NOT-AUS.
Ispisuje se velikim po etnim slovima. Simboli, ali ne kataloški, izradjuju se prema DIN Fachbericht 4.
Podaci za izbor i porudžbinu
LK Natpisna plo!ica
kao nalepnica, crna
12,5 mm × 27 mm
Natpis
LK Natpisna plo!ica
Pakova- Pak*
kao nalepnica, srebrna nje (kom)
12,5 mm × 27 mm
Kataloški broj
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Plo!ice za individualno obeležavanje
bez natpisa
}
3SB39 02-1AA
B
3SB19 01-2AA
100
10 kom
0,100
Plo!ice sa tekstom
Ein
On
Aus
Off
3SB39 02-1AB
3SB39 02-1EB
3SB39 02-1AC
3SB39 02-1EC
3SB19 01-2AB
3SB19 01-2EB
3SB19 01-2AC
3SB19 01-2EC
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Auf
Up
Ab
Down
3SB39 02-1AD
3SB39 02-1ED
3SB39 02-1AE
3SB39 02-1EE
3SB19 01-2AD
3SB19 01-2ED
3SB19 01-2AE
3SB19 01-2EE
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Vor
Forward
Zurück
Reverse
3SB39 02-1AF
3SB39 02-1EF
3SB39 02-1AG
3SB39 02-1EG
3SB19 01-2AF
3SB19 01-2EF
3SB19 01-2AG
3SB19 01-2EG
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Rechts
Right
Links
Left
3SB39 02-1AH
3SB39 02-1EH
3SB39 02-1AJ
3SB39 02-1EJ
3SB19 01-2AH
3SB19 01-2EH
3SB19 01-2AJ
3SB19 01-2EJ
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Auf
Open
Zu
Close
3SB39 02-1AD
3SB39 02-1EP
3SB39 02-1AL
3SB39 02-1EQ
3SB19 01-2AD
3SB19 01-2EP
3SB19 01-2AL
3SB19 01-2EQ
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Betrieb
Störung
Fault
Test
3SB39 02-1AP
3SB39 02-1AQ
3SB39 02-1EW
3SB39 02-1EN
3SB19 01-2AP
3SB19 01-2AQ
3SB19 01-2EW
3SB19 01-2EN
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Start
Halt
Stop
3SB39 02-1EL
3SB39 02-1AK
3SB39 02-1EK
3SB19 01-2EL
3SB19 01-2AK
3SB19 01-2EK
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
Stop Start
Hand Auto
Man Auto
3SB39 02-1BC
3SB39 02-1BA
3SB39 02-1EU
3SB19 01-2BC
3SB19 01-2BA
3SB19 01-2EU
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
3SB39 02-1MB
3SB39 02-1MC
---
3SB19 01-2MB
3SB19 01-2MC
3SB19 01-2MD
3SB19 01-2ME
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
3SB39 02-1MF
-3SB39 02-1ML
3SB19 01-2MF
3SB19 01-2MG
--
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
3SB39 02-1NJ
3SB39 02-1NA
3SB19 01-2NJ
3SB19 01-2NA
100
100
10 kom
10 kom
0,100
0,100
Ispisivanje teksta ili simbola - po izboru
3SB39 02-1XZ
3SB39 02-1XZ
1
10 kom
0,001
(Videti Opcije, strana 9/25)
K0Y, K1Y, K2Y, K3Y,
K5Y ili K9Y
K0Y, K1Y, K2Y, K3Y,
K5Y ili K9Y
za okrugli program, ravne
3SB39 22-0AV
3SB39 22-0AV
0,200
3SB39 22-0AS
3SB39 22-0AS
100
1
10 kom
za aktuator potenciometra
3SB10 00-7CH07 1)
1 kom
0,003
Plo!ice sa simbolima
O
I
II
III
O I
I O
1 2
II
!
"
Plo!ice za obeležavanje za potrebe odredjenog kupca
Nosa!i plo!ica
9
n
Ispisivanje
1) Ovi nosa i plo ica mogu se upotrebiti i kod tastera i zaštitnih kapa protiv prašine,
ukoliko debljina prednje plo e nije ve!a od 3 mm.
* Može se poru!iti navedena koli!ina ili umnožena koli!ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
9/23
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Natpisi
Podloske
Natpis
LK Natpisna plo ica
kao nalepnica, crna
27 mm × 27 mm
LK Natpisna plo!ica
Pakova- Pak*
kao nalepnica, srebrna nje (kom)
27 mm × 27 mm
Kataloški broj
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Plo!ice za indivualno obeležavanje
bez natpisa
B
3SB39 03-1AA
B
3SB19 06-2AA
100
10 kom
0,100
Plo!ice sa tekstom
Ein
On
Aus
Off
Auf
Ab
3SB39 03-1AB
3SB39 03-1EB
3SB39 03-1AC
3SB39 03-1EC
3SB39 03-1AD
3SB39 03-1AE
-------
100
100
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
Vor
Zurück
Rechts
Links
3SB39 03-1AF
3SB39 03-1AG
3SB39 03-1AH
3SB39 03-1AJ
-----
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Auf
Zu
3SB39 03-1AD
3SB39 03-1AL
---
100
100
10 kom
10 kom
0,100
0,100
Betrieb
Störung
Start
Halt
3SB39 03-1AP
3SB39 03-1AQ
3SB39 03-1EL
3SB39 03-1AK
-----
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Stop Start
Hand Auto
3SB39 03-1BC
3SB39 03-1BA
---
100
100
10 kom
10 kom
0,100
0,100
3SB39 03-1MF
3SB39 03-1NA
---
100
100
10 kom
10 kom
0,100
0,100
Natpisi ili simboli - po izboru
3SB39 03-1XZ
3SB19 06-2XZ
1
10 kom
0,001
(Videti: Opcije)
K0Y, K1Y, K2Y, K3Y,
K5Y ili K9Y
K0Y, K1Y, K2Y, K3Y,
K5Y ili K9Y
za okrugli program, ravne
3SB39 23-0AV
3SB39 23-0AV
100
10 kom
0,200
za okrugli program, izdignute
3SB39 23-0AX
3SB39 23-0AX
1
5 kom
0,005
LK Natpisna plo!ica
uti!na, crna
17,5 mm × 28 mm
LK Natpisna plo!ica
uti!na, srebrna
17,5 mm × 28 mm
Pakova- Pak*
nje(kom,
kompl.)
Kataloški broj
Kataloški broj
3SB39 05-1AA
3SB19 04-2AA
100
10 kom
0,100
Ein
Aus
Auf
Ab
3SB39 05-1AB
3SB39 05-1AC
3SB39 05-1AD
3SB39 05-1AE
3SB19 04-2AB
3SB19 04-2AC
3SB19 04-2AD
3SB19 04-2AE
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
Zurück
Zu
3SB39 05-1AG
3SB39 05-1AL
3SB19 04-2AG
3SB19 04-2AL
100
100
10 kom
10 kom
0,100
0,100
Betrieb
Störung
Start
Halt
Stop
3SB39 05-1AP
3SB39 05-1AQ
3SB39 05-1EL
3SB39 05-1AK
3SB39 05-1EK
3SB19 04-2AP
3SB19 04-2AQ
3SB19 04-2EL
3SB19 04-2AK
3SB19 04-2EK
100
100
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
Stop Start
Hand Auto
3SB39 05-1BC
3SB39 05-1BA
3SB19 04-2BC
3SB19 04-2BA
100
100
10 kom
10 kom
0,100
0,100
3SB39 05-1MF
3SB39 05-1NJ
3SB39 05-1NA
3SB19 04-2MF
3SB19 04-2NJ
3SB19 04-2NA
100
100
100
10 kom
10 kom
10 kom
0,100
0,100
0,100
Ispisivanje teksta ili simbola - po izboru
3SB39 05-1XZ
3SB19 04-2XZ
1
10 kom
0,001
(Videti: Opcije)
K0Y, K1Y, K2Y, K3Y,
K5Y ili K9Y
K0Y, K1Y, K2Y, K3Y,
K5Y ili K9Y
Plo!ice sa simbolima
OI
"
Plo!ice za obeležavanje za potrebe odredjenog kupca
Nosa!i plo!ica
Natpis
Masa
približno
kg
Plo!ice za individualno obeležavanje/ispisivanje
bez natpisa
9
Plo!ice sa tekstom
Plo!ice sa simbolima
OI
!
"
Plo!ice za obeležavanje za potrebe odredjenog kupca
9/24
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru!iti navedena koli!ina ili umnožena koli!ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Natpisi
Podloske
Opcije
Obeležavanje plo ica za potrebe odredjenog kupca
Plo ice se mogu obeležavati i sa drugim tekstovima i simbolima, koji
nisu navedeni u Katalogu
Uputstva za poru ivanje
Kataloški broj treba dopuniti slede!im skra!enicama:
• red (-ovi) teksta sa velikim/malim slovima, sa velikim slovom samo
na po etku reda (npr. „Dugme tastera“): K0Y
• red (-ovi) teksta sa velikim slovima (npr. „DUGME TASTERA“):
K1Y
• red (-ovi) teksta sa malim slovima (npr. „dugme tastera“): K2Y
• red (-ovi) teksta sa velikim/malim slovima, sve re i sa velikim po etnim slovom, (npr. „Dugme Tastera“): K5Y
• slike sa brojevima prema DIN-Fachbericht 4 (ISO 7000, IEC 60417,
DIN 30600): K3Y
• proizvoljni naslovi ili simboli prema Prilogu simbola: K9Y
Norma DIN Fachbericht 4 može da se nabavi kod
Beuth Verlag GmbH, D-10772 Berlin
Pri porudžbini se pored kataloškog broja sa odgovaraju!om skra!enicom navodi vrsta slova/ispisuje se kona ni tekst. Ako je obeležavanje
specijalno, na nekom stranom jeziku, onda je potrebno pored vrste
pisma ta no navesti i strani jezik. Kod simbola sa brojem mora se navesti i odgovaraju!i normativ.
Prilikom obeležavanja više redova, tekst mora da bude rasporedjen tako
da odgovara pojedinom redu, npr. „Red 1= Gore, Red 2=Dole“.Kod
dužih re i može se staviti i crtica za rastavljanje re i.
Kao vrsta slova koriste se univerzalna. Mogu!a su odstupanja u visini i
vrsti slova, ali se to mora navesti u porudžbini.
Za specijalne simbole (skra!enica K9Y) mora se dostaviti CAD-crtež,
formata DXF.
Natpisne plo ice
Tekstovi se ispisuju standardno, slovima visine 4 mm (kod jednorednog
teksta) odn. 3 mm (kod dvorednog ili trorednog teksta).
Kod okruglih plo ica može se po redu ispisati maksimalno:
• 10 znakova kod jednorednog teksta,
• 8 znakova kod 2-rednog teksta,
• 6 znakova kod 3-rednog teksta, ali 10 znakova u srednjem redu.
Primeri obeležavanja za odredjenog kupca
dvoredni natpis sa velikim i malim slovima
jednoredni natpis sa velikim slovima
troredni natpis sa malim slovima
slika br. 35 prema DIN Fachbericht 4
slika prema Prilogu slika
Primer za porudžbinu
Traži se plo ica sa simbolom br. 19 prema DIN 30600:
3SB39 02–1XZ
K3Y
Z = 19 DIN 30600
Podloške
Tekstovi se ispisuju standardno, slovima slede!ih visina:
• veli ina plo ice 12,5 mm # 27 mm: 3 reda - sa slovima visine 4 mm
(1-redni), 3,5 mm (2-redni) ili 2,5 mm (3-redni),
• veli ina plo ice 27 mm # 27 mm: 5 redova - sa slovima visine 4 mm
(1- do 5-redni),
• veli ina plo ice 17,5 mm # 28 mm: 3 reda - sa slovima visine 4 mm
(1- do 2-redni) ili 3 mm (3-redni).
Može se ispisati maksimalno 11 znakova po redu.
9
n
Siemens LV 90 · 2006
9/25
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Pribor i rezervni delovi
Zastitni poklopci
Ostali pribor
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba
Primena
(okrugla izvedba)
Boja/
Natpis
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
pribliæno
kg
Zaštitne kape izradjene od elastolana, stepen zaštite IP67
Zaštitna kapa, prozirna,
za okruglu izvedbu1)
providna
3SB39 21-0AJ
1 kom
0,001
izdignuto dugme (plas- providna
ti no), ravno dugme
(metalno)
3SB39 21-0AM
1 kom
0,002
uzdignuto dugme
(metalno)
providna
3SB19 02-2AN
1 kom
0,004
ravno dugme
(plasti no)
providna
3SB39 21-0AH
1 kom
0,002
izdignuto dugme
(plasti no), ravno
dugme (metalno)
providna
3SB19 02-0AK
1 kom
0,002
izdignuto dugme
(metalno)
providna
3SB19 02-0AN
1 kom
0,003
Push-pull taster,
Ø 40 mm
providna
3SB19 02-2BH
1 kom
0,006
Plombirni poklopac1)2)
za okruglu izvedbu
ravno dugme
(plasti no)
crna
3SB19 02-0AL
1 kom
0,003
providna
3SB19 02-2AR
1 kom
0,011
Zaštitna kapa od prašine
za koriš!enje u prašnjavim sredinama
kontaktna brava CES
providna
3SB39 21-0BT
1 kom
0,003
Zaštitni okvir za NOT-HALT/
NOT-AUS3)
za okruglu izvedbu
postavlja se na prednju plo u
pe urka-taster
žuta
NOT-HALT, bez brave
3SB39 21-0AK
1 kom
0,044
3SB39 21-0AX
1 kom
0,053
3SB39 21-0CG
1 kom
0,044
materijal PVC
ravno dugme,
(plasti no)
Zaštitne kape izradjene od silikona, stepen zaštite IP67
Zaštitna kapa, prozirna,
za okruglu izvedbu1)
Zaštitna kapa, prozirna,
za okruglu izvedbu1)
Ostale zaštitne kape/poklopci
Zaštitni okviri
}
pe urka-taster
žuta
NOT-HALT, sa bravom
Zaštitni okvir za NOT-HALT/ NOT- pe urka-taster
NOT-HALT
AUS, za 5 katanaca3)
za okruglu izvedbu
postavlja se na prednju plo u
žuta
Okvir za zaštitu od sunca
za okruglu izvedbu
postavlja se na prednju plo u
crna
3SB39 21-0AS
1 kom
0,003
bez natpisa
3SB39 21-0AB
1 kom
0,002
4-jezi ni,
nem, eng, ital. i špan.
3SB39 21-0BW
1 kom
0,001
NOT-AUS
3SB39 21-0AC
1 kom
0,001
NOT-HALT
3SB39 41-0AK
1 kom
0,001
EMERGENCY STOP
3SB39 21-0AD
1 kom
0,001
ARRET D’URGENCE
3SB39 21-0AG
1 kom
0,002
EMERGENZA
3SB39 21-0AN
1 kom
0,002
svetle!i taster
}
Žuta podloška kao kontrastna podloga za NOT-HALT/NOT-AUS
9
Podloška, okrugla
samolepljiva,
spoljni pre nik 80 mm,
otvor 23 mm
Pe urka-taster
NOT-HALT
1) Ne koristiti sa nosa em plo ica.
2) Ne koristiti na plasti nim ku ištima.
3) Zaštitni okvir namenjen je samo kao zaštita od nenamernog aktiviranja tastera i
montira se tako da pe urka-taster NOT-HALT ostane lako dostupan.
9/26
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru!iti navedena koli!ina ili umnožena koli!ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Kucista
Kucista i standardna oprema
Prazna kucista
Pregled
!1 do 3 ugradbena mesta,
Plasti na ku!išta opremljena su aktuatorima i indikatorima koji su izradjeni od plastike, a metalna ku!išta opremljena su aktuatorima i indikatorima koji su izradjeni od metala.
!radnim naponom do 400 V,
Boja gornjeg dela ku!išta
Standardno opremljena ku!išta isporu uju se sa:
!vertikalnim na inom pri vrš!ivanja.
Aktuatori/indikatori pri rš!uju se pomo!u oklopljene matice/kapsule.
Po potrebi mogu se demontirati pomo!u 27-mm-cevastog klju a
3SX17 07.
Sklopni elementi postavljaju se na uti no podnožje, u donji deo ku!išta
n
!siva, RAL 7035, odn.
!žuta, RAL 1004.
Boja donjeg dela ku!išta:
!crna, RAL 9005.
Podaci za izbor i porudžbinu
Oprema
Kontakti
Broj mesta
LK Plasti!no ku ište
Kataloški broj
Masa
LK Metalno ku!ište
približno
kg
Pak*
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Plasti!na ku išta sa standardnom opremom
Kablovske uvodnice odozgo i odozdo po 1 x M20
A = taster, zeleni,
plo ica "I"
1 NO
1
3SB38 01-0DA3
0,210
3SB38 01-2DA3
1 kom
0,532
A = taster, crveni,
plo ica "O"
1 NZ
1
3SB38 01-0DB3
0,209
3SB38 01-2DB3
1 kom
0,535
A = NOT-HALT-/NOT-AUSpe urka-taster, Ø 40 mm,
sa funkcijom potpune zadrške
prema EN 418,
1 NZ
1
3SB38 01-0DG3
0,242
3SB38 01-2DG3
1 kom
0,591
2 NZ
1
3SB38 01-0EG3
0,250
3SB38 01-2EG3
1 kom
0,590
• sa žutim gornjim delom,
sa zaštitnim okvirom2)
1 NZ
1
3SB38 01-0DF3
0,262
3SB38 01-2DF3
1 kom
0,684
2 NZ
1
3SB38 01-0EF3
0,270
3SB38 01-2EF3
1 kom
0,680
B =taster, zeleni,
plo ica "I",
A =taster, crveni,
plo ica "O"
1 NO,
1 NZ
2
3SB38 02-0DA3
0,261
3SB38 02-2DA3
1 kom
0,675
B = taster, beli,
plo ica "I",
A = taster, crni,
plo ica "O"
1 NO,
1 NZ
2
3SB38 02-0DB3
0,260
3SB38 02-2DB3
1 kom
0,667
• sa žutim gornjim delom,
bez zaštitnog okvira
Izvedba
Broj mesta
LK Plasti!no ku ište
Kataloški broj
Masa
LK Metalno ku ište
približno
kg
Pak*
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Prazna ku išta, plasti!na
Kablovske uvodnice odozgo i odozdo
po 1 x M20 kod 1 do 3 ugradbena mesta,
po 1 x M25 kod 4 i 6 ugradbenih mesta
1
2
3
4
6
3SB38 01-0AA3
3SB38 02-0AA3
3SB38 03-0AA3
3SB38 04-0AA3
3SB38 06-0AA3
0,185
0,214
0,258
0,301
0,427
3SB38 01-2AA3
3SB38 02-2AA3
3SB38 03-2AA3
3SB38 04-2AA3
3SB38 06-2AA3
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,445
0,524
0,634
0,735
0,985
• sa žutim gornjim delom,
bez zaštitnog okvira
1
3SB38 01-0AB3
0,185
3SB38 01-2AB3
1 kom
0,447
• sa žutim gornjim delom,
sa zaštitnim okvirom2)
1
3SB38 01-0AD3
0,213
3SB38 01-2AD3
1 kom
0,551
za sklopne elemente, nosa e svetiljki i pribor
sa uti nim podnožjem,
mogu!a upotreba i za 1-polne elemente za
prednju plo u (sklopni položaj se zadržava pri
otvaranju)
• sa sivim gornjim delom
za NOT-HALT, za sklopne elemente, nosa e
svetiljki i pribor sa uti nim podnožjem, mogu!a upotreba i za 1-polne elemente za prednju
plo u (sklopni položaj se zadržava pri otvaranju)
9
n
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.
1) Zaštitni okvir namenjen je samo kao zaštita od nenamernog aktiviranja tastera i
montira se tako da pe urka-taster NOT-HALT ostane lako dostupan.
* Može se poru!iti navedena koli!ina ili umnožena koli!ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
9/27
Tasteri i signalne svetiljke 3SB3, 22 mm
Kucista
Sklopni elementi i nosaci svetiljki
Pribor
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba
Nazivni napon/
Šema
LK Vij!ani piklju!ak
LK Opružne kleme
Kataloški broj
Kataloški broj
3SB34 20-0B
3SB34 23-0B
1 kom
0,012
3SB34 20-0BA
3SB34 23-0BA
1 kom
0,015
}
3SB34 20-0C
3SB34 23-0C
1 kom
0,012
}
3SB34 20-0CA
3SB34 23-0CA
1 kom
0,015
}
3SB34 20-1A
--
1 kom
0,012
3SB34 20-1C
--
1 kom
0,016
3SB34 20-1PA
3SB34 20-1PB
3SB34 20-1PC
3SB34 20-1PD
3SB34 20-1PE
3SB34 23-1PA
3SB34 23-1PB
3SB34 23-1PC
3SB34 23-1PD
3SB34 23-1PE
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
žuta
crvena
zelena
plava
bela
3SB34 20-1QA
3SB34 20-1QB
3SB34 20-1QC
3SB34 20-1QD
3SB34 20-1QE
3SB34 23-1QA
3SB34 23-1QC
3SB34 23-1QB
3SB34 23-1QD
3SB34 23-1QE
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
žuta
crvena
zelena
plava
bela
3SB34 20-1RA
3SB34 20-1RB
3SB34 20-1RC
3SB34 20-1RD
3SB34 20-1RE
3SB34 23-1RA
3SB34 23-1RD
3SB34 23-1RC
3SB34 23-1RB
3SB34 23-1RE
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
crna
plava
zeleno/žuta
3SB39 01-0AG
3SB39 01-0AH
3SB39 01-0AJ
3SB34 23-2F
3SB34 23-2G
3SB34 23-2H
1 kom
1 kom
1 kom
0,012
0,012
0,012
3SB39 01-0AW
3SB39 01-0AW
10kom
0,100
Kretanje kontakta/
Boja
Pak*
Masa
približno
kg
Pri!rš!iva!i za podnožja
Sklopni element sa jednim kontaktom
3
NSD00015
NSD00006
1 NO
1 NO sa
pozla!enim
kontaktima
}
3-4
0 1
mm
4
2
3
4
2,3
1
1 NZ sa
pozla!enim
kontaktima
2
NSD00017
NSD00007
1 NZ
1-2
0 1
mm
2
3
4
1,6
Nosa svetiljke BA 9s
bez sijalice
prema svetiljci
X1
(L+)
X2
(L-)
NSD00003
sa ugradjenim rednim
lanom i
sa sijalicom 130 V
(3SX1 731)1)
AC 230/240 V
Nosa svetiljke sa
ugradjenom LED
AC/DC 24 V
prozirna
X2
X1
NSD00042
X 2
žuta
çrvena
zelena
plava
bela
X 1
N S D 0 _ 0 1 2 9 2 a
AC 110 V
X 1
X 2
}
}
}
N S D 0 _ 0 1 2 9 6 a
AC 230 V
X 2
X 1
N S D 0 _ 0 1 2 9 6 a
Potporna klema
Pribor sa sklopnim elementima
Pritiskiva! za zaokretni taster i bravu
za aktiviranje srednjeg sklopnog elementa
Izvedba
Natpis/
Primena
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Pribor
9
Žuta podloška
kao kontrastna podloga za sklopku NOT-AUS,
samolepljiva
bez natpisa
3SB19 02-1AQ
1 kom
0,001
sa natpisom „NOT-AUS“ (na nema kom)
3SB19 02-2AQ
1 kom
0,001
sa prostorom za natpisne plo ice
3SB39 21-0BV
1 kom
0,001
Pri!vrš iva! M202)
3SB39 01-0CK
1 kom
0,011
Pri!vrš iva! M252)
3SB39 01-0CM
1 kom
0,014
Šestougaona navrtka M202)
za pri vrš!ivanje
3SB39 01-0CL
10kom
0,100
Šestougaona navrtka M252)
za pri vrš!ivanje
3SB39 01-0CN
10kom
0,100
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.
1) Koristiti samo sa ovom svetiljkom.
2) Za plasti na ku!išta potrebne su navrtke i vijci, a za metalna samo vijci.
9/28
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru!iti navedena koli!ina ili umnožena koli!ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Dvorucni radni pultovi 3SB3
Plasticna i metalna kucista
n
• 1 crvenog pe urka-tastera NOT-HALT/NOT-AUS prema EN 418
(ISO 13850), Ø 40 mm, sa funkcijom potpune zadrške, 2 NZ. Kataloški broj 3SB30 00-1HA20.
Pregled
Na plasti no ku!ište se za odredjenog kupca može dodati još 8 ugradbenih mesta. Na površini pulta su za njih ve! pripremljena mesta.
n
Podru je upotrebe
Dvoru ni radni pultovi postavljaju se na mašine i sisteme u opasnim zonama da bi ih poslužilac, koriste!i obe ruke, bezbedno doveo na jedno
mesto.
Radni pultovi se postavljaju pre svega na prese, mašine za štancovanje/
izrezivanje, mašine za štampanje ili obradu hartije; koriste se u hemijskoj industriji i industriji gume odn.plastike.
Za dalju obradu upravlja kih komandi koriste se odgovaraju!i kontrolni
uredjaji, kao npr. sigurnosni sklopni uredjaji 3TK28 3. (Videti: Sigurnosni sklopni uredjaji u Poglavlju 7).
Odredbe
Dvoru ni radni pultovi sa metalnim ku!ištem
Dvoru ni radni pultovi odgovaraju zahtevima prema EN 574.
Oprema
Dvoru ni radni pultovi opremljeni su sa komandnim/signalnim uredjajima 3SB3. Standardna oprema sastoji se od:
• 2 crna pe urka-tastera, Ø 40 mm, 1 NO + 1 NZ.
Kataloški broj 3SB30 00-1GA11,
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Metalno ku!ište, stepen zaštite IP65
Dvoru ni radni pult, metalno ku!ište
stepen zaštite IP65 prema EN 574
3SB38 63-4BB
• sa standardnom opremom
3SB38 63-4BB
1 kom
2,650
• sa standardnom opremom i
4 dodatna otvora za komandne uredjaje 22,5 mm1)
3SB38 63-4BA
1 kom
4,800
• prazno ku!ište, neopremljeno
3SB38 63-4BC
1 kom
4,800
Podnožje za metalno ku!ište2)
3SB39 01-0AP
1 kom
0,288
Dvoru ni radni pult, plasti no ku!ište
sa standardnom opremom i
sa otvorima za 8 dalje potrebnih komandih/signalnih uredjaja 22,5 mm1),
sa otvorima za kablovske uvodnice sa metri kim navojima
3SB38 63-1BB3
1 kom
2,264
Stalak za dvoru ni radni pult
sa otvorima za kablovske uvodnice sa metri kim navojima
3SB39 01-0AQ3
1 kom
16,000
Plasti na ku!išta, stepen zaštite IP65
3SB38 63-1BB3
Pribor
9
n
3SB39 01-0AQ
1) Videti: Tasteri i signalne svetiljke 3SB3.
2) Potrebno je, ako se metalno ku!ište ne montira na stalak.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali urejaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
9/29
Potezne sklopke 3SE7, 3SF2
Metalna kucista 3SE7
n
n
Pregled
Podru je upotrebe
Potezne sklopke SIRIUS koriste se za nadzor ili u sistemima NOTHALT/NOT-AUS na naro ito opasnim delovima sistema.
Pošto je podru je efektivne zaštite pomo!u poteznih sklopki ograni eno
dužinom sajle, one se mogu koristiti i za zaštitu velikih sistema. Kako
potezne sajle, pa i uredjaji za zaštitu transportnih traka od neuravnoteženosti, mora da budu aktivirani sa obe strane, to se one prvenstveno koriste za kontrolu transportnih traka velikih dužina.
Odredbe
Sklopke su opremljene da imaju funkciju potpune zadrške i potpuno otvorene NZ-kontakte, pa su zato pogodne za koriš!enje u sistemima
NOT-HALT/NOT-AUS prema odredbi ISO 13850 odn. EN 418.
n
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba
Dužina sajle
Kontakt
LK Kataloški broj
Pak*
m
Masa
približno
kg
Potezna sklopka
Metalno ku!ište
(plasti ni poklopac)
• bez zatezanja, samo kontrola sajle
1 NO + 1 NZ
3SE7 120-2DD01
1 kom
0,395
•sa zatezanjem i tasterom za RESET
2 NZ
3SE7 120-1BF00
1 kom
0,410
• bez zatezanja
1 NO + 1 N!
3SE7 150-2DD00
1 kom
0,425
• sa zatezanjem i tasterom za RESET
1 NO + 1 NZ
3SE7 150-1BD00
1 kom
0,445
2 NZ
3SE7 150-1BF00
1 kom
0,440
1NO + 1 NZ
3SE7 150-1CD00
1 kom
0,510
• bez zatezanja
1 NO + 1 NZ
3SE7 150-2DD04
1 kom
0,425
• sa zatezanjem i tasterom za RESET
1 NO + 1 NZ
3SE7 150-1BD04
1 kom
0,450
1 NO + 1 NZ
3SE7 140-1BD00
1 kom
0,790
2 NZ
3SE7 140-1BF00
1 kom
0,790
• dodatno sa LED, crvena, DC 24 V
1 NO + 1 NZ
3SE7 140-1BD04
1 kom
0,820
• sa zatezanjem i isklju ivanjem pomo!u klju a
1 NO+ 1 NZ
3SE7 140-1CD00
1 kom
0,835
1 NO + 3 NZ
3SE7 141-1EG10
1 kom
0,790
2 NO + 2 NZ
3SE7 160-1AE00
1 kom
1,270
1 NO + 1 NZ
3SE7 160-1BD00
1 kom
0,300
2 NO + 2 NZ
3SE7 160-1AE04
1 kom
1,200
Metalno ku!ište
(plasti ni poklopac),
sa zaštitom od prašine i kontrolnim prozorom
3SE7 1201BF00
3SE7 1501BD04
25
• sa zatezanjem i isklju ivanjem pomo!u klju a
Metalno ku!ište
(plasti ni poklopac),
sa zaštitom od prašine i kontrolnim prozorom,
sa LED, crvena, DC 24 V
3SE7 140-1B.00
10
Metalno ku!ište
(plasti ni poklopac),
sa zaštitom od prašine
25
50
• sa zatezanjem i tasterom za RESET
3SE7 141-1EG10
Metalno ku!ište
(plasti ni poklopac),
sa NOT-HALT/NOT-AUS,
• isklju ivanje zaokretanjem
75
Metalno ku!ište
sa 2-strukim aktiviranjem
2 x 75
• sa zatezanjem i tasterom za RESET
9
• dodatno sa LED, crvena, DC 24 V
3SE7 160-1AE00
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.
9/30
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Potezne sklopke 3SE7, 3SF2
Metalna kucista 3SE7
Izvedba
Dužina sajle
Kontakt
LK Kataloški broj
Pak*
m
Masa
približno
kg
Uredjaj za zaštitu transportnih traka od neuravnoteženosti
Metalno ku!ište
• sa zatezanjem i tasterom za RESET
2 NO + 2 NZ
3SE7 310-1AE00
1 kom
1,805
• dodatno sa LED, crvena, DC 24 V
2 N O+ 2 NZ
3SE7 310-1AE04
1 kom
1,815
3SE7 310-1AE00
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.
Izvedba
Dužina/
Pre nik
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Pribor
"eli na sajla, sa crvenim plasti nim omota em, Ø 4 mm 10 m
3SE7 910-3AA
1 kom
0,420
15 m
3SE7 910-3AB
1 kom
0,665
20 m
3SE7 910-3AC
1 kom
0,865
50 m
3SE7 910-3AH
1 kom
2,065
• ovalna
Ø 4 mm
3SE7 941-1AC
1 kom
0,040
• simplex (1 komplet = 4 komada)
Ø 4 mm
3SE7 943-1AC
4 kom
0,010
• duplex (1 komplet = 4 komada)
Ø 4 mm
3SE7 944-1AC
4 kom
0,020
• prosta (1 komplet = 4 komada)
Ø 5 mm
3SE7 942-1AA
4 kom
0,025
• 13 N
3SE7 931-1AB
1 kom
0,150
• 35 N
3SE7 931-1AD
1 kom
0,340
Blok-kotur za sajlu (kotura a) za menjanje smera sajle, Ø 4 mm
zaokretna
3SE7 921-1AC
1 kom
0,045
Pri vrš iva za fiksiranje kotura e
(sa navrtkom za pri vrš!ivanje)
3SE7 921-1AA
1 kom
0,015
Om e za menjanje smera sajle i poboljšanje prenosa sile u Ø 4 mm
ta kama pri vrš!enja
(1 komplet = 4 komada)
3SE7 930-1AD
4 kom
0,005
• sa navrtkom M8
3SE7 920-1AB
1 kom
0,035
• sa navrtkom M10
3SE7 920-1AC
1 kom
0,060
• M6 x 60
3SE7 950-1AB
1 kom
0,055
• M6 x 110
3SE7 950-1AD
1 kom
0,075
LED-dioda, crvena
nazivni napon DC 24 V
pre nik 25 mm;
za priklju ak uredjaja M20 x 1,5
3SX3 235
1 kom
0,015
1)
Klema za sajlu, galvanski pocinkovana - bela
Zatezna opruga (pocinkovana)
za održavanje zategnutosti
Vijak sa om om za pri vrš!ivanje sajle
1) Pre nik uklju uju!i omota ; pre nik eli ne žice je 3,2 mm.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
9/31
9
Natezni vijak za precizno podešavanje zategnutosti
Nozni tasteri 3SE2, 3SE3
Plasticna i metalna kucista
n
Pregled
Izvedba
Sigurnosna nožna sklopka
U programu nožnih pedala nalaze se izvedbe sa metalnim ku ištima za
robusne primene, kao i izvedbe sa plasti nim ku!ištima. Uredjaji se
isporu uju sa i bez zaštite koja se pomo!u otvora za vijke može pri vrstiti na pod. Uredjaji su napravljeni kao tasteri ili sklopke.
Sigurnosne nožne sklopke sa jednom pedalom prema EN 418 blokiraju nakon aktiviranja. Mašina nastavlja sa radom tek nakon otklanjanja
opasnosti i ru nog resetovanja pomo!u tastera koji je postavljen direktno na sklopki, na gronjoj strani ku!išta. Uredjaji se isporu uju sa
zaštitnim poklopcem.
Za upotrebu na malo neravnim sredinama na raspolaganju su taster-pedala u plasti nom ku!ištu. Taster-pedala ima mikro-prekida (kontaktpreklopnik) za svaku pedalu za aktiviranje.
n
Podaci za izbor i poruzdžbinu
Izvedba
Sporohodni kontakti
po pedali
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Metalna ku išta, stepen zaštite IP65
Nožni taster, sa jednom pedalom
Kablovska uvodnica M20 x 1,5
1 NO + 1 NZ
3SE2 902-0AB20
1 kom
0,655
2 NO + 2 NZ
3SE2 903-1AB20
1 kom
0,665
1 NO + 1 NZ
3SE2 902-0AA20
1 kom
1,375
2 NO + 2 NZ
3SE2 903-1AA20
1 kom
1,370
• bez zaštite
1 NO + 1 NZ
3SE2 912-2AB20
1 kom
0,665
• sa zaštitom
1 NO + 1 NZ
3SE2 912-2AA20
1kom
1,350
1 NO + 1 NZ
3SE2 932-0AB20
1 kom
1,680
2 NO + 2 NZ
3SE2 932-1AB20
1 kom
1,870
1 NO + 1 NZ
3SE2 932-0AA20
1 kom
2,550
2 NO + 2 NZ
3SE2 932-1AA20
1 kom
2,570
Sigurnosna nožna sklopka, sa jednom pedalom, sa 2 NO + 2 NZ
zaštitom
kablovska uvodnica M20 x 1,5,
sa tasterom za RESET prema EN 418,
NO zatvara kao taster,
NZ otvara i zatvara
3SE2 924-3AA20
1 kom
1,350
• bez zaštite
• sa zaštitom
3SE2 90.-.AA20
3SE2 91.-.AA20
Nožni taster, sa jednom pedalom
Kablovska uvodnica M20 x 1,5
Nožni taster, sa dve pedale
Kablovska uvodnica M25 x 1,5
• bez zaštite
3SE2 932-.AB20
• sa zaštitom
3SE2 932-.AA20
3SE2 924-3AA20
Plasti!na ku išta, stepen zaštite IP65
Taster-pedala, sa provodnikom 3 m
• sa jednom pedalom
Mikro-prekida
- bez zaštite
1 CO
3SE3 902-4CB20
1 kom
0,341
- sa zaštitom
1 CO
3SE3 902-4CA20
1 kom
1,101
• sa dve pedale, bez zaštite
2 x 1 CO
3SE3 934-5CB20
1 kom
0,800
9
3SE3 902-4CA20
3SE3 934-5CB20
Potpuno otvaranje prema IEC 60947-5-1, Prilog K.
9/32
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Signalni stubovi 8WD4
Signalni stubovi 8WD42 precnika 50 mm
Signalni stubovi 8WD44 precnika 70 mm
Pregled
Karakteristike 8WD44:
• ku ište od termoplasta, pre!nik 70 mm,
• dizajn sa znatnim poboljšanjima,
• brži, fleksibilniji priklju!ak pomo u opružnih klema,
• kompletna zaštite IP65,
• mogu a montaža do 5 elemenata.
Karakteristike 8WD42:
• ku ište od termoplasta, pre!nik 50 mm
• stepen zaštite IP54
• mogu a montaža do 4 elemenata
Izvedba
Nazivni napon
Boja
LK Pre nik 50 mm
Kataloški broj
V
Masa
LK Pre nik 70 mm
približno
kg
Pak*
Kataloški broj
Masa
približno
kg
Svetlosni elementi za sijalice - LED, postolja BA 15d
Trajno svetle!i element1)
AC/DC 24 ... 230
3WD42
Trep u!i element1)
AC/DC 24 2)
8WD44
crvena
8WD42 00-1AB
0,049
8WD44 00-1AB
1 kom
0,070
zelena
8WD42 00-1AC
0,048
8WD44 00-1AC
1 kom
0,069
žuta
8WD42 00-1AD
0,049
8WD44 00-1AD
1 kom
0,071
prozirna
8WD42 00-1AE
0,049
8WD44 00-1AE
1 kom
0,071
plava
8WD42 00-1AF
0,048
8WD44 00-1AF
1 kom
0,070
crvena
--
8WD44 20-1BB
1 kom
0,076
zelena
--
8WD44 20-1BC
1 kom
0,077
žuta
--
8WD44 20-1BD
1 kom
0,075
prozirna
--
8WD44 20-1BE
1 kom
0,078
plava
--
8WD44 20-1BF
1 kom
0,076
crvena
--
8WD44 20-0CB
1 kom
0,090
zelena
--
8WD44 20-0CC
1 kom
0,091
žuta
--
8WD44 20-0CD
1 kom
0,090
prozirna
--
8WD44 20-0CE
1 kom
0,091
plava
--
8WD44 20-0CF
1 kom
0,091
Svetlosni elementi sa ugradjenom blic-lampom
Element - blic lampe sa ugradjenom blic-elektronikom
DC 24 2)
8WD44
Svetlosni elementi sa ugradjenim LED
Trajno svetle!i element
AC/DC 24
8WD42
Trep u!i element1)
crvena
8WD42 20-5AB
0,050
8WD44 20-5AB
1 kom
0,074
zelena
8WD42 20-5AC
0,050
8WD44 20-5AC
1 kom
0,074
žuta
8WD42 20-5AD
0,050
8WD44 20-5AD
1 kom
0,075
prozirna
8WD44 20-5AE
1 kom
0,074
plava
8WD44 20-5AF
1 kom
0,072
crvena
8WD42 20-5BB
0,050
8WD44 20-5BB
1 kom
0,072
zelena
8WD42 20-5BC
0,050
8WD44 20-5BC
1 kom
0,073
žuta
8WD42 20-5BD
0,050
8WD44 20-5BD
1 kom
0,074
prozirna
8WD42 20-5BE
0,050
--
1 kom
plava
8WD42 20-5BF
0,050
--
1 kom
crvena
--
8WD44 20-5DB
1 kom
0,081
zelena
--
8WD44 20-5DC
1 kom
0,081
žuta
--
8WD44 20-5DD
1 kom
0,084
Zujalica 80 dB,
AC/DC 24
vrsta tona:pulsiraju i ili trajni ton, AC 230 V
podesiva vrsta tona
crna
8WD42 20-0FA
0,060
8WD44 20-0FA
1 kom
0,084
8WD42 50-0FA
0,066
8WD44 50-0FA
1 kom
0,090
AC/DC 24
Sirena 100 dB,
sa više tonova, podesivo 8 tonova AC 230
i ja!ina tona
crna
--
8WD44 20-0EA2
1 kom
0,090
--
8WD44 50-0EA2
1 kom
0,100
Element sirene 108 dB, IP40
AC/DC 24
crna
--
8WD44 20-0EA
1 kom
0,127
DC 24,
regulisano 15%
crna
--
8WD44 28-0BC
1 kom
0,110
--
1 kom
AC/DC 24
8wD44
Kružni svetlosni element
AC/DC 24
Tonski elementi
8WD44
GSM-radio-elementi
GSM-radio,
potrošnja 50 mA,
kratkotrajno 450 mA
Priklju ni elementi
Priklju ni element sa poklopcem
crna
Vij!ani priklju!ak
8WD42
• za montažu na cevi, pod i konzolu
8WD42 08-0AA
• za montažu na cev
--
8WD44 08-0AA
0,111
• za montažu na konzolu i pod
--
8WD44 08-0AB
0,115
• za montažu na cevi
--
8WD44 08-0AD
0,103
• za montažu na konzole i podnožje
--
8WD44 08-0AE
0,106
0,085
9
n
Opružne kleme
8WD44
1) Sijalice nisu u obimu isporuke. Molimo posebno poru!iti
2) Izvedba AC 230 V: 8WD44 50-1B. odn. -0C.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
9/33
Signalni stubovi 8WD4
Signalni stubovi 8WD42 precnika 50 mm
Signalni stubovi 8WD44 precnika 70 mm
n
Pribor
Izvedba
Nazivni napon
V
LK Pre nik 50 mm
LK Pre nik 70 mm
Pak*
Masa
približno
Kataloški broj
Kataloški broj
kg
--
8WD43 08-0DA
1kom
0,062
Pribor za 8WD42, 8WD44
Podnožje i cev
• dužina cevi 100 mm
Podnožje, pojedina no
• plasti!no za montažu na cev
8WD43 08-0DB
8WD43 08-0DB
1 kom
0,048
• liveno, za dužine cevi > 400 mm
--
8WD43 08-0DC
1 kom
0,344
• plasti!no, za montažu na pod
8WD42 08-0DE
--
1 kom
0,050
• kablovska uvodnica, bo!no
8WD43 08-0DD
8WD43 08-0DD
1 kom
0,074
• kablovska uvodnica, bo!no,
sa magnetnim priklju!kom1)
8WD43 08-0DE
8WD43 08-0DE
1 kom
0,321
Priklju nica za podnožje
Cev, pojedina no
• dužina 100 mm
8WD42 08-0EF
8WD42 08-0EF
1 kom
0,035
• dužina 150 mm
8WD43 08-0EE
8WD43 08-0EE
1 kom
0,045
• dužina 250 mm
8WD43 08-0EA
8WD43 08-0EA
1 kom
0,077
• dužina 400 mm
8WD43 08-0EB
8WD43 08-0EB
1 kom
0,121
• dužina 1000 mm
8WD43 08-0ED
8WD43 08-0ED
1 kom
0,301
Konzola za postavljanje na zid
•
8WD42 08-0CA
--
1 kom
0,115
• za postavljanje sa jedne strane
--
8WD43 08-0CA
1 kom
0,089
• za postavljanje sa dve strane
--
8WD43 08-0CB
1 kom
0,074
Konzola za montažu podnožja
--
8WD44 08-0CC
1 kom
0,057
Ugao za montažu postolja
--
8WD44 08-0CD
1 kom
0,042
Adapter za montažu sa jednim otvorom
8WD42 08-0EH
--
1 kom
0,120
Sijalice, postolja BA 15d
Sijalice, 5 W
24
8WD43 28-1XX
8WD43 28-1XX
10 kom
0,009
115
8WD43 48-1XX
8WD43 48-1XX
10 kom
0,009
230
8WD43 58-1XX
8WD43 58-1XX
10 kom
0,009
crvena
zelena
žuta
prozirna
plava
AC/DC 24
8WD44 28-6XB
8WD44 28-6XC
8WD44 28-6XD
8WD44 28-6XE
8WD44 28-6XF
8WD44 28-6XB
8WD44 28-6XC
8WD44 28-6XD
8WD44 28-6XE
8WD44 28-6XF
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
crvena
zelena
žuta
prozirna
AC 230
8WD44 58-6XB
8WD44 58-6XC
8WD44 58-6XD
8WD44 58-6XE
8WD44 58-6XB
8WD44 58-6XC
8WD44 58-6XD
8WD44 58-6XE
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
0,020
0,020
0,020
0,020
8WD42 28-0BB
--
1 kom
0,074
za 3 signalna elementa
• A/B-tehnika,
sa/bez spoljnjeg pomo - 24 V
nog napajanja, mogu e
prebacivanje
--
8WD44 28-0BD
1 kom
0,110
•
--
8WD4 428-0BE
1 kom
0,110
LED
Priklju ni elementi za AS-Interface
AS-Interface - elementi adaptera
9
• sa spoljnim pomo nim
napajanjem
za 3 signalna elementa
24 V
1) Za horizontalnu montažu preporu!uje se samo 1 element.
9/34
Siemens LV 90 · 2006
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali urejaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Ugradbene svetiljke 8WD5
Ugradbene svetiljke 8WD53 precnika 70 mm
n
Pregled
Karakteristike:
• ku ište od termoplasta, pre!nik 70 mm
• stepen zaštite IP65
• nazivni napon AC/DC 24 V, 115 V, 230 V
Podaci za izbor i porudžbinu
Izvedba
Nazivi napon
Boja
LK Kataloški broj
Pak*
Masa
približno
kg
Svetiljke za sijalice / LED, postolje BA 15d
Trajno svetle a1)
AC/DC 24 ... 230
crvena
8WD53 00-1AB
1 kom
0,130
zelena
8WD53 00-1AC
1 kom
0,131
žuta
8WD53 00-1AD
1 kom
0,130
prozirna
8WD53 00-1AE
1 kom
0,131
plava
8WD53 00-1AF
1 kom
0,126
Svetiljke sa ugradjenom blic-lampom
Blic-lampa sa ugradjenom blic-elektronikom
AC/DC 24
AC 115
AC 230
crvena
8WD53 20-0CB
1 kom
0,150
zelena
8WD53 20-0CC
1 kom
0,153
žuta
8WD53 20-0CD
1 kom
0,147
prozirna
8WD53 20-0CE
1 kom
0,150
plava
8WD53 20-0CF
1kom
0,152
crvena
8WD53 40-0CB
1 kom
0,144
zelena
8WD53 40-0CC
1 kom
0,143
žuta
8WD53 40-0CD
1 kom
0,144
prozirna
8WD53 40-0CE
1 kom
0,150
plava
8WD53 40-0CF
1 kom
0,151
crvena
8WD53 50-0CB
1 kom
0,147
zelena
8WD53 50-0CC
1 kom
0,142
žuta
8WD53 50-0CD
1 kom
0,143
prozirna
8WD53 50-0CE
1 kom
0,146
plava
8WD53 50-0CF
1 kom
0,146
Svetiljke sa ugradjenom LED
Trajno svetle a
Trep!u a svetiljka
Kružna svetiljka
AC/DC 24
AC/DC 24
AC/DC 24
crvena
8WD53 20-5AB
1 kom
0,133
zelena
8WD53 20-5AC
1 kom
0,133
žuta
8WD53 20-5AD
1 kom
0,133
crvena
8WD53 20-5BB
1 kom
0,129
zelena
8WD53 20-5BC
1kom
0,142
žuta
8WD53 20-5BD
1 kom
0,129
crvena
8WD53 20-5DB
1 kom
0,138
zelena
8WD53 20-5DC
1 kom
0,138
žuta
8WD53 20-5DD
1 kom
0,139
Za sijalice i LED videti Signalne svetiljke.
1) Sijalice nisu u obimu isporuka. Molimo poru!iti posebno.
* Može se poru iti navedena koli ina ili umnožena koli ina.
Ostali uredjaji i izvedbe mogu se videti na A&D Mail-u.
Siemens LV 90 · 2006
9/35
9
n
Ugradbene svetiljke 8WD5
9
Beleske
7
9/36
Siemens LV 90 · 2006
* Diese Menge oder ein Vielfaches dieser Menge kann bestellt werden.
Weitere Geräte und Ausführungen siehe A&D Mall.
Download

Tasteri i signalne svetiljke - Alfa