„TURISTTRADE“, d.o.o.
Beograd, Golsvordijeva 34
Matični broj: 07755384
PIB: 100293125
Tekući račun: 170-0030013429000-68
LIcenca: OTP-15/2010
BUDIMPEŠTA
2 noćenja autobusom
25.12-28.12.2014.
15.01–18.01.2015.
13.02–16.02.2015.
05.03–08.03.2015.
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan Polazak autobusa oko 23.30 časova iz Beograda, sa parkinga u Bloku 42. Polazak iz Novog Sada oko 01 čas posle ponoći, sa železničke
stanice, ispred Lokomotive. Tačno vreme polaska biće poznato 2 dana pred put. Noćna vožnja sa kraćim pauzama.
2. dan Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada sa vodičem: obilazak Trga Heroja, Andraši bulevara,
Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave, Brda Sv. Gelerta, Citadele... Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Uveče (fakultativno)
krstarenje Dunavom i noćno razgledanje Budimpešte sa vodičem. Povratak u hotel. Noćenje.
3. dan Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno odlazak do tržnog centra Campona i poseta Tropikarijumu. Uveče fakultativno večera u Čardi
(Mađarski nacionalni restoran) uz folklorni program. Povratak u hotel. Noćenje.
4. dan Doručak. U 9 časova napuštanje hotela i fakultativno polazak za Sent Andreju. Razgledanje sa vodičem i slobodno vreme za šetnju po
ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanom za srpsku istoriju. Slobodno vreme u centru grada. Oko 16 časova polazak za Beograd iz centra
grada. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima.
79€ za 25.12.2014. i 05.03.2015. SNIŽENO 69€
CENA ARANŽMANA 79€ za 15.01.2015. i 13.02.2015. SNIŽENO 55€
CENA ARANŽMANA
doplata za 1/1 sobu 40€ (na upit)
Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) 59€, u zajedničkom ležaju dete do 6 god. ostvaruje popust 40%.
Cena aranžmana se umanjuje za 20€ ukoliko se koristi sopstveni prevoz.
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
• prevoz autobusom turističke klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi
• 2 noćenja sa doručkom (švedski sto) u hotelu Zuglo 3+* 1/2 i 1/2+1 sobama
• panoramsko razgledanje Budimpešte sa vodičem
• usluge pratioca grupe za sve vreme putovanja (predstavnik agencije)
• troškove organizacije putovanja
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
• individualne troškove
• fakultativne izlete:
- čarda (večera sa folklorno-zabavnim programom) – 25€ / deca 20€
- krstarenje Dunavom – 15€ / deca 10€
- tržni centar Campona sa ulaznicom za Tropikarijum – 15€ / deca 10€
- Sent Andreja – 10€ / deca 5€
- ulaznica za Muzej lepih umetnosti oko 10€
• međunarodno zdravstveno osiguranje (mogućnost plaćanja u agenciji)
OPIS SMEŠTAJA:
Hotel Zuglo 3+* (www.zuglohotel.hu) nalazi se u širem centru grada, na
liniji gradskog prevoza. Hotel poseduje aperitiv bar, restoran, sef i
parking,spa centar (uključen u cenu). Sobe su 1/2 i 1/2 +1, opremljene
TWC-om, TV-om, mini barom i telefonom.
Tel: +381 11 24 55 600 / +381 11 24 54 499 / Fax: +381 11 24 43 687
e-mail: [email protected] / www.turisttrade.co.rs / www.turisttrade.com
„TURISTTRADE“, d.o.o.
Beograd, Golsvordijeva 34
Matični broj: 07755384
PIB: 100293125
Tekući račun: 170-0030013429000-68
LIcenca: OTP-15/2010
USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu poslovne banke Organizatora
putovanja na dan uplate. Prijava putovanja
podrazumeva uplatu od minimum 30% vrednosti
aranžmana, a eventualni ostatak gotovinski, čekovima
građana na tri jednake mesečne rate ili platnim karticama
(VISA, Dina, Master Card, Maestro), najkasnije 15 dana
pre putovanja. Sve cene u evrima, navedene u ovom
programu putovanja, istaknute su na osnovu i u skladu
sa Zakonom o deviznom poslovanju, shodno članu 34.
stav 3, kao i način naplate aranžmana, koji se vrši u
dinarima po prodajnom kursu poslovne banke
Organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju
značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih
(pogledati OUP) promena troškova organizacije (gorivo,
hotel, putarine i slično), cena aranžmana podleže
promeni.
NAPOMENA ZA FAKULTATIVNI PROGRAM:
Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova
izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz
programa usled objektivnih okolnosti. U slučaju promena
cena goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta i sl. u odnosu na dan izlaska programa, cena je podložna promeni. Fakultativni izleti se plaćaju
na licu mesta, isključivo u evrima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan minimum za realizaciju je 25 putnika, a u slučaju manjeg
broja prijavljenih cena izleta podložna je promeni.
NAPOMENE:
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske
(crvene) pasoše, osim državljanja sa prebivalištem na teritoriji Kosova, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u
skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju
putuju. Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak,
zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu
zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. U slučaju
nedobijanja ili nerealizacije Šengen vize (državljanima zemalja kojima je potrebna), smatra se da putnik odustaje od aranžmana i podleže
troškovima otkaza prema članu 12. Opštih uslova putovanja organizatora (skraćeno OUP). Raspored razgledanja se može menjati u zavisnosti
od rasporeda rada muzeja, slobodnih termina po lokalitetima i vremenskih uslova. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa
putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (gužva na granici, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog lokaliteta predviđenog za obilazak,
promene u viznom režimu). Organizator putovanja može povećati ugovorenu cenu ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u
cenama hotela, tarifama prevoznika, poremećaja i promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga.
PROGRAMI SU RAĐENI NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za
obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre
datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene
redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo Vas da se pre
zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom
putovanja i Opštim uslovima putovanja organizatora koji su
usklađeni sa Zakonom o turizmu Republike Srbije.
Organizator putovanja: TURISTTRADE d.o.o, licenca broj
OTP 15/2010,
izdao APR, Registar turizma, 29.01.2010. godine.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije
TURISTTRADE d.o.o.
Tel: +381 11 24 55 600 / +381 11 24 54 499 / Fax: +381 11 24 43 687
e-mail: [email protected] / www.turisttrade.co.rs / www.turisttrade.com
Download

BUDIMPEŠTA - Turisttrade