IZVEŠTAJ O RADU REPUBLI KOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA
ZA 2012.GODINU
Beograd, 28.02.2013. godine
PODACI O ORGANU DRŽAVNE UPRAVE
1. Naziv organa državne
uprave
REPUBLI KI SEIZMOLOŠKI ZAVOD
(u daljem tekstu Zavod)
2. Ministar/Direktor
Mr Slavica Radovanovi
3. Delokrug
Zakonom o Republi kom seizmološkom zavodu ( Službeni glasnik
RS br. 71/94) u Zavodu se obavljaju se poslovi koji se odnose na:
sistematsko registrovanje, prikupljanje, analiziranje i prou avanje
seizmi kih i seizmotektonskih pojava (prirodni i indukovani
zemljotresi, eksplozije i gorski udari), prognoziranje njihovog uticaja
na zemljište, vode, vodotoke i objekte; projektovanje i održavanje
mreže seizmoloških stanica i izrada seizmoloških karata (epicentara,
seizmi kog hazarda, rizika, maksimalno dogo enih intenziteta);
u eš e u izradi propisa za izgradnju u seizmi kim podru jima, kao i
za seizmi ko osmatranje kapitalnih objekata kod kojih zemljotresi
mogu izazvati katastrofalne posledice; u eš e u izradi perspektivnog
i godišnjeg plana seizmoloških istraživanja od interesa za Republiku i
u eš e u izvršavanju tih planova i izradi predloga za prostorno i
urbanisti ko planiranje, kao i u eš e u izradi i usavršavanju propisa
za seizmi ko projektovanje; izradu predloga za planiranje i
organizaciju sistema civilne zaštite, kod izrade planova za zaštitu od
zemljotresa i mera za otklanjanje posledica i vo enje odgovaraju e
seizmološke dokumentacije, njeno arhiviranje i
uvanje;
objavljivanje prikupljenih podataka o seizmi kim i seizmotektonskim
seizmoloških
pojavama, u estvuje u me unarodnoj razmeni
podataka i sara uje na regionalnim seizmološkim projektima od
interesa za Republiku i druge poslove u skladu sa zakonom.
4. Organi uprave u
sastavu/imaoci javnih
ovlaš enja
5. Kontakt osoba u organu
državne uprave
Branko Dragi evi , zamenik direktora Zavoda,
Tel. 3035-718, 3227-013, e-mail [email protected]
2
Republi ki seizmološki zavod je u 2012. godini realizovao aktivnosti iz delokruga
Zavoda koje se odnose se na: pra enje seizmi ke aktivnosti u Srbiji i regionu,
objavljivanje prikupljenih i obra enih podataka o seizmi kim i seizmotektonskim
pojavama, nastavak modernizacije seizmološke službe, realizaciju planiranih programa i
projekata, u estvovanje u me unarodnoj razmeni seizmoloških podataka i saradnji na
regionalnim seizmološkim projektima.
Seizmi ki monitoring je jedna od najzna ajnijih osmatra kih infrastruktura u Srbiji. U
roku od nekoliko minuta može da pruži pravovremene informacije o lokaciji i ja ini
zemljotresa na osnovu koga se daje pretpostavljeni intenzitet na terenu zahva enom
zemljotresom. Ove informacije su od kriti nog zna aja za efikasan odgovor u upravljanju
u kriznim situacijama nakon zemljotresa naro ito ako se zemljotres dogodi u urbanim
podru jima. Informacija o seizmi nosti, nivou i verovatno i seizmi kog hazarda koji se
može o ekivati na bilo kom mestu usled dejstva budu ih zemljotresa direktno zavisi od
podataka seizmi kog monitoringa. Seizmi ki monitoring predstavlja osnovu za izradu
gra evinskih kodova a registracije ubrzanja jakih zemljotresa na tlu i objektima u blizini
izvora jakih zemljotresa su od suštinskog zna aja za bezbedno i ekonomi no
projektovanje kapitalnih objekata u regionima sa izraženim seizmi kim hazardam.
Seizmi ki monitoring predstavlja centralno mesto na kome je mogu e ostvariti
obrazovanje javnosti o zemljotresima i opasnostima od zemljotresa. Pouzdan seizmi ki
monitoring obezbe uje brzu informaciju o mestu i ja ini dogo enog zemljotresa na
osnovu koga se preduzimaju neophodne aktivnosti na smanjenju neposrednih posledica
na ljude i objekte.
U svom sastavu Seizmološki monitoring u Srbiji ima dva konvencionalna tipa
seizmoloških mreža:
• Mrežu seizmoloških stanica
• Mrežu akcelerografskih stanica
Mreža seizmoloških stanica je u 2012. godini ukupno registrovala 84588 zapisa iz sveta,
regiona i sa teritorije Srbije. Na 21. seizmološkoj stanici nacionalne seizmološke mreže
registrovano je:
• 12991 zapisa koji se odnosi se na teleseizme,
• 55617 zapisa koji se odnosi se na regionalne i lokalne zemljotrese,
• 15980 zapisa koji se odnosi se na eksplozije.
Ukupno je sa 84588 zapisa locirano 4433 aktivnosti. Od tog broja locirano je:
3480 zemljotresa
953 eksplozije u rudnicima ili kamenolomima, miniranja, nuklearne eksplozije
Raspodela izra unatih magnituda za ove zemljotrese kretala se u rasponu od 0.1- 3.6
jedinica Rihterove skale na teritoriji Srbije do magnitude od 6.2 jedinice za zemljotre u
regionu (Italija). Magnitude dalekih zemljotresa (teleseizama) su svakako bile znatno
ve e i nisu odre ivane na stanicama u Srbiji. Magnitude miniranja su se kretale u rasponu
od 0.1-2.4.
3
Od 3480 lociranih zemljotresa:
• 1603 je locirano u bližem regionu,
• 1877 je locirano na teritoriji Srbije.
Od 3480 lociranih aktivnosti koje nisu tektonskog porekla (eksplozije u rudnicima i
kamenolomima, miniranja, nuklearne eksplozije) locirano je:
• 559 eksplozije na teritoriji Srbije,
• 394 eksplozije u regionu,
o 134 Bugarska,
o
4 Makedonija,
o 105 Bosna i Hercegovina,
o 151 Ostale zemlje u okruženju.
Dakle, seizmi ka aktivnost na teritoriji Srbije je u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu
bila na približno istom nivou što se ti e stepena intenziteta i magnitude, mada je
registrovan i lociran manji broj zemljotresa u odnosu na prethodnu godinu. Od
zemljotresa koji su se mogli osetiti na teritoriji Srbije a locirani su u Srbiji ili bližem
okruženju izdvajamo:
11 zemljotresa sa maksimalnim intenzitetima od IV stepena MSK skale. Od
ovog broja, 6 zemljotresa sa epicentrima na teritoriji Srbije je imalo magnitude
3.0-3.6 jedinica Rihtera, što predstavlja nastavak seizmi ke aktivnosti na približno
istom nivou u odnosu na 2011. god. Najviša registrovana magnituda je iznosila
3.6 jedinica Rihtera na podru ju Velike Plane. Ovi zemljotresi su ulno ose eni
ali nisu izazvali materijalne štete. Locirani su na epicentralnim podru jima:
Gadžin Han, Velika Plana, Sjenica, Mionica, Ku evo, Para in i Kopaonik.
29 zemljotresa sa magnitudama M>=2.3 i pretpostavljenim intenzitetima od III
stepena MSK skale.
U bližem okruženju, najintenzivnija seizmi ka aktivnost zabeležena je na podru ju JI
Bugarske (Pernik, Mw 5.7) i na podru ju BiH (Zenica, Mw 4.5). Iz sveta i bližeg regiona
registrovano je 22 zemljotresa koji su za posledicu imali ljudske žrtve, klizišta i
materijalne gubitke.
Definisani su mehanizmi žarišta 36 zemljotresa, koji su prikazani grafi ki u okviru zona
kao i numeri ki.
Akcelerografsku mrežu trenutno ini 47 ure aja za registrovanje ubrzanja oscilovanja.
Ovi podaci su zna ajni za proces aseizmi kog projektovanja, prostornog planiranja i
gra enja novih objekata na teritoriji Srbije. Zna ajni su za potrebe utvr ivanja stepena
seizmi kog hazarda i o ekivanog nivoa seizmi kog rizika. Akcelerografsku mrežu ine
senzori sa niskom osetljivoš u (akcelerometri) iji su zapisi zna ajni za utvr ivanje
parametara oscilovanja tla i objekata pri dejstvu jakih zemljotresa. Svi akcelerometri, sem
akcelerometra ETNA na brani Radojnja, su u radnom režimu i u statusu su da mogu da
registruju jake zemljotrese. Takvih zemljotresa nije bilo bilo u 2012. godini. Registrovan
je izvestan broj slabih zemljotresa (koji nisu relevantni za izu avanje) kao i veliki broj
zapisa koji poti u od smetnji (ukupno 108).
4
Modernizacija seizmološke službe u 2012. godine odvijala se u pravcu proširenja
Nacionalne seizmološke i Nacionalne akcelerografske mreže, unapre enja seizmološke
infrastrukture, poboljšanja kvaliteta registrovanja i analize seizmoloških podataka,
poboljšanja prenosa signala sa stanica koje sa injavaju mrežu i ja anju kapaciteta
zaposlenih.
Nacionalna seizmološka mreža je proširena u 2012. godini za 3 nove stanice. Instalirane
su kratko-periodi ne seizmološke stanice na lokacijama Borsko Jezero, Subotica i Kovin.
Nacionalna akcelerografska mreža je proširena za dve stanice. Na stanici u Tekerišu i
Ov ar Banji instalirani su akcelerografi tipa ETNA. Na seizmološkoj stanici Bovan
instaliran je širokopojasni seizmometar tipa PBB200 unapre en od strane proizvo a a.
Instaliranjem ovih senzora omogu eno je brzo definisanje mogu ih efekata jakih
zemljotresa na objektima i obaveštavanje nadležnih službi o tome. Istovremeno,
poboljšana je prostorna prekrivenost Nacionalne seizmološke i akcelerografske mreže i
omogu eno preciznije lociranje slabih zemljotresa u podru ju zapadne Srbije i
Vojvodine.
Na stanici Bosilegrad izvršena je dislokacija i izgra en novi šaht za smeštaj instrumenata.
Time je zna ajno smanjen uticaj ambijentalnih smetnji na mernu opremu na ovoj lokaciji.
Akvizicioni ra unari na stanicama Bosilegrad i Barje su zamenjeni novim pouzdanijim
industrijskim ra unaroma na 12V. Time je podignut kvalitet registracija, ta nost
automatskih lokacija registrovanih zemljotresa kao i pouzdanost u funcionisanju samih
stanica.
U paralelnom seizmološkom centru na Div ibarama ostvaren je novi internet priklju ak
preko ADSL linije ime je unapre en rad dežurnog i olakšana razmena podataka. Na
stanicama u Novom Pazaru, Borskom Jezeru, Kovinu i Tekerišu uspostavljena je internet
konekcija ime su ove stanice povezane u realnom vremenu sa seizmološkim centrom u
Beogradu i paralelnim seizmološkim centrom na Div ibarama.
U 2012. godini unapre ene su procedure i skriptovi za ažuriranje kataloga i veb strana iz
programa za analizu. Zapo eti su radovi na uspostavljanju automatskog makroseizmi kog
upitnika preko Web portala i radovi na kreiranju automatski generisane karte epicentara
za teku i mesec i karte epicentara za prethodni period.
Izvršena je nabavka dva nova servera, jedan je postavljen kao zamena domen servera u
Zavodu a drugi se priprema kao zamena za glavni akvizicioni ra unar za prikupljanje
podataka. Sve navedene aktivnosti uticale su na optimalno funkcionisanje seizmološke
mreže i smanjenje broj kvarova i intervencija za 10 procenata.
5
U 2012. godini Zavod je realizovao slede e programske aktivnosti:
U eš e u radionici `Nacionalni plan reagovanja u vanrednim situacijama` od 2729.03.2012. u Beogradu.
U eš e na seminaru `Upravljanje u vanrednim situacijama kao posledica
prirodnih katastrofa` - Izgradnja me uregionalne saradnje zemalja Jugoisto ne
Evrope, Beograd, 7. i 8. mart.
U eš e u radu na 4 sastanka Radne grupe za saradnju u okviru projekta
`Nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka`, Beograd, 13.mart,16. maj,
19. jul i 9. novembar.
U eš e jednog izvršioca na `38 Radionici me unarodne škole za geofiziku`,
Italija, Sicilija, 26-29.05.2012.
U eš e u intervjuu za potrebe izrade Studije o rodnoj ravnopravnosti i smanjenju
rizika od katastrofa u Srbiji a u okviru realizacije projekta `Ja anje sistema za
smanjenje rizika od katastrofa i oporavak od katastrofa u Srbiji` i na okruglom
stolu u Skupštini Srbije, 12. oktobar 2012.
U eš e dva izvršioca na radionici pod nazivom „Seizmološka mreža i
Akcelerografska mreža“, Turska, Istanbul, 11-14. novembra 2012
U eš e na seminaru `Smanjenje rizika od katastrofa i oporavak sistema u Srbiji` ,
UNDP, Beograd 12. novembar.
6
PROGRAMI/PROJEKTI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE (REZULTATI)
Finansiranje
Red.
br.
Naziv
Rezultat
I
II
Izvršeno sistematsko registrovanje,
prikupljanje, analiziranje i
prou avanje seizmi kih i
seizmotektonskih pojava
1.
Program:
1.1
Sistematsko registrovanje,
prikupljanje, analiziranje i
prou avanje seizmi kih i
seizmotektonskih pojava
Projekat:
Izu avanje seizmi nosti
Republike Srbije za 2012.
godinu
1.2
Projekat:
Izu avanje jakih
zemljotresa na teritoriji
Republike Srbije za 2012.
godinu
1.3
Projekat:
2.
Izu avanje indukovane
seizmi nosti u podru ju
akumulacije za pregradna
mesta:
erdap,Zavoj,Bajina
Bašta, Barje
Program:
2.1
Održavanje mreže
seizmoloških i
akcelerografskih stanica
Projekat:
Postavljanje novih stanica
šifra izvora
finansiranja
01
04
III
Iznos
ostvarenja/
izvršenja
19.950.000RSD
2.600.000RSD
Referentni
dokument
IV
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
Registrovano 84588 seizmograma
iz sveta i regiona; locirano 3480
zemljotresa u regionu, od toga
1877 je locirano na teritoriji
Republike Srbije; locirano 394
eksplozija u regionu i 559 na
teritoriji Republike Srbije;
izra eno 12 mese nih biltena i
katalog lociranih zemljotresa;
izvršena statisti ka obrada i
seizmotektonska interpretacija
Pregledani 5040 zapisa sa 47
ure aja za registrovanje
oscilovanja pri dejstvu jakih
zemljotresa postavljenih na 36
mernih mesta na teritoriji
Republike Srbije. Nije bilo
registrovanih akceleracija
zemljotresa koji su imali
intenzitet ve i od 5 stepeni MSK64 skale, koji bi bili od zna aja za
procenu seizmi kog hazarda i
zemljotresno inženjerstvo.
Registrovano je 108 slabih
zemljotresa (koji nisu relevantni za
izu avanje).
Analizirana prostorna distribucija
registrovanih zemljotresa i
korelacija sa aktivnim
seizmotektonskim strukturama i
režimom vode u akumulacijama;
izra eni izveštaji a u slu ajevima
pove ane seizmi nosti izvršeno
izveštavanje nadležnih.
Optimalno funkcionisanje
Nacionalne seizmološke i
Nacionalne akcelerografske mreže
01
15.550.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
01
4.400.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
04
2.600.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
01
1.900.000RSD
Proširena postoje a Nacionalna
seizmološka mreža za tri stanice;
poboljšana prostorna prekrivenost
01
400.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
7
i modernizacija prenosa
podataka sa seizmoloških
stanica u regionu: Bor,
Subotica, Kovin i
Bosilegrad (relokacija)
2.2
Projekat:
3.
Nabavka novih
širokopojasnih
seizmometara
Program:
seizmološke mreže u Isto noj i
Jugoisto noj Srbiji i Vojvodini;
omogu ena bolja ta nost lociranja
zemljotresa kako lokalnih tako i
zemljotresa u grani nom podru ju
sa Bugarskom, Makedonijom,
Ma arskom i Hrvatskom kao i na
prostoru itave Srbije; poboljšan
kvalitet registracija i ta nost
automatskog lociranja
registrovanih zemljotresa;
pove ana autonomnost Nacionalne
seizmološke mreže (smanjeno
oslanjanje na stanice koje
pripadaju seizmološkim mrežama
zemalja iz okruženja).
Kvalitetnija registracija, smanjen
broj registrovanih smetnji,
ispoštovan evropski seizmološki
standard
vanrednim
situacijama
01
1.500.000RSD
Izra ena seizmološka karta
01
1.000.000RSD
Izra ena Inovirana karta
seizmi kog zoniranja po parametru
ubrzanja na kojoj su izdvojene
zone homogene po seizmološkim i
geološkim svojstvima
01
1.000.000RSD
Izvršeno prilago avanje naših
tehni kih propisa Evropskim
normama-Evrokodovima (EN 1998
iz 2004.godine)
01
1.200.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
Unapre eni standardi za
definisanje inženjersko
seizmoloških podloga za
projektovanje i gra enje seizmi ki
otpornih konstrukcija
Podignut opšti nivo informisanosti;
oja ani institucionalni kapaciteti i
saradnja sa partnerskim
organizacijama iz sistema civilne
zaštite; omogu eno slanje
automatske poruke elektronskom
poštom; organizovane edukativne
prezentacije i stru ni skupovi
Podignut opšti nivo informisanosti;
oja ani institucionalni kapaciteti i
saradnja sa partnerskim
organizacijama iz sistema civilne
zaštite; omogu eno slanje
01
1.200.000RSD
01
05
2.200.000RSD
2.480.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
01
300.000RSD
Izrada seizmoloških karata
3.1
Program:
Inovirana karta
seizmi kog zoniranja
Republike Srbije
4
Program:
U eš e u izradi i
usavršavanju propisa za
seizmi ko projektovanje
4.1
Projekat:
5.
Izrada Osnova za
donošenje nacionalnih
parametara za lokalno tlo
Program:
Izrada seizmoloških
predloga za donošenje
planova zaštite od
zemljotresa
5.1
Projekat:
Informisanje
zainteresovanih organa i
organizacija za koriš enje
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
8
seizmoloških podataka
5.2
Projekat:
Unapre enje i
automatizacija postupka
izdavanja seizmoloških
uslova pri gradnji objekata
Napomena
Projektni fond za
institucionalni razvoj
Švedske agencije za
me unarodnu saradnju je
pomerio finansiranje
projekta umesto 1.
novembra 2012.god na 1.
februar 2013. god. Radovi
koji se finansiraju iz
budžeta zapo eti su u
2012. god.
5.3
Projekat:
6.
Izrada inženjerskogeoloških uslova za
potrebe scenarija
zemljotresa za gradove
Kraljevo, Kragujevac,
Gornji Milanovac i a ak
Program:
Vo enje i objavljivanje
seizmološke
dokumentacije
6.1
Projekat:
Unapre enje Webprezentacije
automatske poruke e-mail-om i
SMS porukom; organizovane
edukativne prezentacije i stru ni
skupovi
Izra eno 67stru nih izveštaja i na
karti prikazani o ekivani
makroseizmi ki intenziteti na
površini terena za karakteristi no
tlo; Direktno izdavanje
dokumenata u nadležnosti RSZ na
lokacijama Sekretarijata i
opštinskih organa; Publikovanje
podataka seizmološke karte Srbije
putem Veb servisa za potrebe
profesionalnog koriš enja za
analize i projekte; Arhiviranje
svakog elektronski izdatog i
elektronski potpisanog dokumenta
u jedinstvenoj arhivi RSZ;
Objavljivanje teku e seizmološke
karte i drugih podtaka u
nadležnosti RSZ preko internet
portala RSZ; Formirana
jedinstvena baza prostornih
podataka u nadležnosti RSZ sa
kompletnom istorijom promene;
Obu enost korisnika jedinstvene
baze za izdavanje elektronskih
seizmoloških uslova.
Izra eni inženjersko-geoloških
uslovi za potrebe scenarija
zemljotresa za gradove Kraljevo,
Kragujevac, Gornji Milanovac i
a ak
Uspostavljena baza registrovanih
akcelerograma sa teritorije
Republike Srbije na internet
prezentaciji Zavoda za
pretraživanje, preuzimanje,
dinami ku analizu i modeliranje
ponašanja zgrada za vreme dejstva
zemljotresa; podignut nivo i
unapre eno informisanje i pružanje
adekvatne, ta ne i pravovremene
informacije javnosti putem internet
prezentacije o dogo enim
zemljotresima
Podignut nivo i unapre eno
informisanje i pružanje adekvatne,
ta ne i pravovremene informacije
javnosti putem internet
prezentacije o dogo enim
zemljotresima
01
05
900.000RSD
2.480.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
01
1.000.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
01
1.200.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
01
300.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
9
6.2
Projekat:
U eš e u projektu
geoportala GeoSrbija
6.3
Projekat:
6.4
Automatska diseminacija
informacija o lokaciji
ose enih zemljotresa
Projekat:
7.
U eš e u radu Projektnog
tima geografskog
informacionog sistema
grada Beograda –
BEOGIS
Program:
7.1
U estvovanje u
me unarodnoj razmeni i
saradnja na regionalnim
seizmološkim projektima
Projekat:
Unapre enje
harmonizovanih karata
seizmi kog hazarda
zemalja zapadnog Balkana
7.2
Projekat:
Unapre enje saradnje
seizmoloških službi
Republike Srbije i
Republike Srpske
Obezbe ena dostupnost prostornih
informacija iz nadležnosti Zavoda
na Integrisanom sistemu
geoprostornih podataka Republike
Srbije na portalu GeoSrbija; u eš e
u radu Radne grupe za saradnju u
okviru projekta
Uspostavljen automatski sistem za
diseminaciju informacija o lokaciji
ose enih zemljotresa za potrebe
Sektora za vanredne situacije,
medije i gra ane
Definisana pravila vezana za
prostorne podatke na nivou grada;
izra en predlog harmonizovanih
setova infrastrukturnih podataka i
servisa u skaldu sa evropskim
standardima
01
50.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
01
400.000RSD
01
450.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
Razvijena regionalna saradnja i
transfer znanja u oba smera
01
05
100.000RSD
2.400.000 RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
Nov kompletan katalog
zemljotresa u regionu;
akcelerografska baza podataka
kompatibilna sa internacionalnim
standardima; ažurirana Karta
hazarda za zemlje Zapadnog
Balkana
Uspostavljanje rada zajedni ke
stanice u Bo cu; ta nije lociranje
slabih zemljotresa u grani nom
podru ju Republike Srbije
05
2.400.000 RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
01
100.000RSD
Nacionalna
strategija zaštite i
spasavanja u
vanrednim
situacijama
10
Download

IZVEŠTAJ O RADU REPUBLIČKOG SEIZMOLOŠKOG ZAVODA ZA