ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Као одговор на еколошке, тржишне, политичке и социјалне изазове
21. века у Акционарском друштву „Железнице Србије“ (АДЖС), на
иницијативу заменика Генералног директора, проф. Др. Душка Бајина и
активну подршку пословодства, после неопходне административне
процедуре, почео је 1. септембра 2010. године са радом Центар за
одрживи развој (ЦОР).
Концепција радних активности ЦОР огледа се у саветодавној и контролној
функцију на највишем нивоу АДЖС. Он уподобљава и примењује већ
постојеће међународно признате стандарде успостављајући Систем
стандарда АДЖС, а у циљу бољег функционисања. Остваривање
функционалности и крајњих задатака, због природе садржаја делатности
Центра, је искључиво путем одлука највишег руководства.
Делатност Центра је:
• израда стратегије и политике одрживог развоја за АДЖС,
• израда нормативних аката у АДЖС и њихово усклађивање са
домаћим и међународним прописима из области заштите животне
средине, енергетске ефикасности и стандарда квалитета, као и
праћење њихове примене,
• учешће у изради пројеката у вези заштите животне средине и
енергетске ефикасности, као и иницијативе за покретење нових,
• сарадња са домаћим и међународним институцијама у вези наведених
делатности,
• увођење система квалитета у АДЖС,
• сагледавање и остварења додатних финансијских ефеката на име
смањења емисија CO2 из енергетских објеката у АДЖС,
• промоција АДЖС као енергетски ефикасног и еколошки прихватљивог
вида саобраћаја.
Унутрашња као и екстерна комуникација Центра обавља се на основу
најсавременије информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и примене
софтверских решења из области електронских докумената; праћење радних
активности и садржаја рада остварује се умреженом структуром ИКТ АДЖС.
2
ЦОР цени искуства у окружењу, али и садашње и будуће захтеве који
се постављају пред ову проблематику, пре свега од стране Европске
заједнице и шире међународне јавности. Иницира, организује и учествује на
односним стручним скуповима у земљи и иностранству; покреће, води и
учествује у односним пројектима у земљи и иностранству; иницира, прати и
координира инвестиционе активности у оквиру своје делатности и сарађује
са одговарајућим финансијским институцијама, а у складу са овлашћењима
и датим ингеренцијама највишег руководства.
ОРГАНИЗАЦИЈА ЦЕНТРА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Директор Центра за
одрживи развој
Помоћник директора
Начелник Одељења
за заштиту животне
средине
Начелник Одељења
за енергетску
ефикасност
Начелник Одељења
за управљање
квалитетом
ЦОР се састоји из три организациона дела чији су примарни задаци:
Одељење за заштиту животне средине
• израда стратегије и политике заштите животне средине;
• оптимизација смањења укупне емисије штетних материја насталих у
АД „Железнице Србије“;
• пројекти за увођење најбоље доступних технологија за смањење
негативног утицаја на животну средину;
• праћење развоја домаће и стране регулативе која се односи на
питање заштите животне средине;
• увођење и контрола примене домаћих и међународних прописа у
АДЖС из области заштите животне средине;
• израда регистра отпада и загађивача ваздуха, вода и земљишта у
АДЖС;
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
обједињује на нивоу АДЖС и доставља одговарајуће податке домаћим
и страним институцијама у складу са законом и потписаним уговорима
(Агенција за заштиту животне средине, Годишњи извештај о стању
животне средине у АДЖС ЕБРД-у...);
реализација система мониторинга животне средине;
унапређење организације и система управљања заштитом животне
средине у АДЖС;
спроводи План управљања отпадом у АДЖС;
решавање проблема опасних и токсичних материја као и коришћења
отпадних и нус продуката, који настају при раду, као секундарне
сировине;
побољшавање услова за управљање отпадом насталим у
технолошким процесима у свим организационим деловима АДЖС;
учешће у изради техничко технолошких пројеката у АДЖС са аспекта
процене утицаја на животну средину;
едукација запослених у вези значаја заштите животне средине и
примене прописа у АДЖС;
учешће у изради информатичког система за мониторинг и управљање
животном средином у оквиру АДЖС.
Одељење за енергетску ефикасност
• израда стратегије и политике енергетске ефикасности на нивоу АДЖС;
• увођење и контрола примене домаћих и међународних прописа у
АДЖС из области енергетске ефикасности;
• учествовање у изради техничко технолошких пројеката у АДЖС са
аспекта енергетске ефикасности;
• редовно прикупљање и анализа података који се односе на потрошњу
енергије и енергената;
• праћење набавке енергије;
• промоција енергетске ефикасности и уштеда у АДЖС;
• учешће у изради пројеката и студија у вези смањења потрошње
енергије у сваком виду, за вучу и за секундарне потрошаче;
• дефинисање индикатора потрошње енергије у АДЖС и њихово
праћење у циљу повећања енергетске ефикасности;
• припрема и предлагање програма и мера за подстицање ефикасног и
рационалног коришћења енергије и праћење њиховог спровођења;
• израчунавање смањења емисије гасова са ефектом стаклене баште
као последице повећања енергетске ефикасности у АДЖС ;
• едукација запослених у вези значаја енергетске ефикасности и
примене одговарајућих прописа у АДЖС;
• учешће у изради информатичког система за мониторинг и управљање
енергијом;
• израда извештаја најужем руководству.
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
4
Одељење за квалитет
• припрема прелиминарног програма увођења система квалитета у
АДЖС (прелиминарне активности, програм приоритетних активности и
етапни програм по функцијама);
• организација прелиминарних обука;
• праћење активности везаних за заштиту животне средине и енергетску
ефикасност унутар Центра;
• сарадња са организацијама, научним институцијама и удружењима
који се баве одрживим развојем (приоритет транспортни системи).
ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ 2010. ГОДИНЕ
У АД „Железнице Србије“, пре оснивања Центра, није постојала
заштита животне средине, као ни праћење енергетске ефикасности на нивоу
АДЖС. Узрок је била недовољна свест запослених, хронични недостатак
средстава, јефтина енергија, релативна заштићеност АДЖС од
инспекцијских органа (оснивач АДЖС је Држава), одсуство законских
прописа, системске контроле... Међутим, приближавањем Србије Европској
унији као и прихватањем мапе пута, која подразумева и доношење нових
закона и подзаконских аката и њихову примену и оштрију контролу, као и
јачањем свести пословодства и јавности као и владиних и невладиних
организација које се баве овом проблематиком, јавила се стратешка потреба
АДЖС за унапређењем заштите животне средине као и услова и мера за
рационално коришћење енергије и енергената. Подсећамо на чињеницу да је
један од најкомплетниих пакета прописа и оперативних мера, са системом
кажњавања, пренесених из Европске уније у законодавство Републике
Србије баш из области заштите животне средине.
Послови за заштиту животне средине, енергетску ефикасност и
управљање квалитетом на нивоу АДЖС који је започео ЦОР има следеће
кораке:
 почетно преиспитивање затечене позиције АДЖС;
 дефинисање детаљног плана и програма рада;
 дефинисање политике заштите животне средине, политике енергетске
ефикасности и успостављања политике квалитета;
 идентификација аспеката и вредновање њихових утицаја;
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
5




идентификације постојећих закона и регулативе;
постављање циљева и израда програма заштите животне средине и
енергетске ефикасности;
пројектовање основних компоненти система управљања заштитом
животне средине као и мерења потрошње енергената;
едукација руководеће структуре и осталих запослених АДЖС.
Посебна пажња је посвећена:
 управљању отпадом (посебно опасним);
 идентификацији извора загађивања земљишта, ваздуха и вода;
 утицају буке, вибрација и нејонизујућег зрачења на запослене,
кориснике услуга АДЖС и становништво у околини железничких
објеката;
 утицају објеката - загађивача на флору и фауну;
 потрошњи енергетских и природних ресурса;
 ризику од удеса и последицама хемијских акцидената (на
железничким пругама) на животну средину;
 идентификовању стања радне средине у објектима АДЖС и
здравственој угрожености запослених;
 кадровском потенцијалу (постојећем ангажовању запослених на
пословима заштите животне средине, енергетске ефикасности и
управљања квлитетом);
 узајамном односу саобраћајних услуга, заштите животне средине,
енергетске ефикасности, безбедности у железничком саобраћају,
мотивације, заштите на раду и тржишта у смислу одрживог развоја;
 усаглашености пословања и активности са домаћом и страном
законском регулативом у области заштите животне средине.
СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ 2010./2011. ГОДИНЕ
ЦОР је одмах по оснивању започео низ пројеката како би покрио
приоритетне области у заштитити животне средине, задовољио законске
прописе а тиме подигао ниво делатности саме железнице као друштвено
одговорног привредног субјекта.
Студијa „Извештај о отпаду у оквиру чвора Београд“
Студију је радио Саобраћајни институт ЦИП уз сарадњу и учешће
Центра за одрживи развој. Студија је завршена о року а њени задаци су
били:
 Идентификација локација и објеката – извора загађења у оквиру
чвора Београд. На територији чвора Београд постоји више локација на
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
6


којима се врше послови одржавања возних средстава и
инфраструктуре АДЖС. На тим локацијама и у постојећим објектима
се током рада генеришу одређене врсте и количине отпада.
Извештаји за Агенцију за заштиту животне средине, одговарајући
обрасци у складу са Законом. АДЖС као произвођач и власник отпада
је дужна да води и чува евиденцију о отпаду и доставља годишњи
извештај Агенцији за заштиту животне средине, у складу са чланом 75.
Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС" бр. 36/09 и
88/10). Извештаји треба да садрже информације о: врсти, количини,
пореклу, карактеризацији, класификацији, складиштењу, транспорту,
увозу, извозу, третману и одлагању насталог отпада, као и отпада
примљеног у постројење за управљање отпадом. Стручни тим
Саобраћајног института ЦИП и Центра за одрживи развој је на основу
спроведених теренских истраживања и података Службе за
стоваришне послове, а у складу са Правилником о обрасцу дневне
евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упуством за његово
попуњавање ("Службени гласник РС" бр. 95/10) извршио
систематизацију података о отпаду за 2010. год. и попуњавање
образца ГИО1. Годишњи извештаји о отпаду су попуњени посебно за
сваку организациону јединицу, организациону целину и деоницу на
територији чвора Београд.
Класификација отпада у складу са прописима.
График 1. Укупна количина опасног и неопасног отпада по локацијама настанка у
оквиру чвора Београд
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
7

Посебни токови отпада – њихови алгоритми. Опасан и неопасан
отпад. Укупна количина отпада који спада под посебне токове износи
88,8 t. Од отпада који спада под посебне токове највећи део чини
опасан отпад око 77,1 t, а од тога највећи део чине стари акумулатори
(челични и оловни) око 33,4 t.
График 2. Посебни токови отпада на територији чвора Београд


Избор оптималног начина привременог складиштења и даљег
третмана отпада са аспекта безбедности људи, радне и животне
средине.
Предлог обуке и наставног плана и програма за оспособљавање
запослених који учествују у управљању отпадом. У циљу
оспособљавања запослених за управљање отпадом у оквиру АДЖС
неопходно је одржати њихову обуку. По усвојеном плану обуке, током
2012.г. кроз презентације и размене искустава полазници обуке ће
унапредити своје знање и вештине које се односе на управљање
отпадом који настаје у оквиру организационих целина/јединица АДЖС.
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
8


Први курс у серији курсева предвиђа се за управљачке структуре,
професионална и стручна лица АДЖС. Циљ курса је унапређење
знања запослених на различитим нивоима, посебно у оквиру
организационих целина/јединица, а у складу са потребама и
одредбама Закона о управљању отпадом и другим подзаконским
актима из предметне области.
Предлог основе за примену информационих технологија (ИТ) за
обраду прикупљених података о отпаду и достављање истих
Агенцији. Информациони систем за управљање отпадом у оквиру
АДЖС треба формирати у складу са информационим системом
Агенције за заштиту животне средине Републике Србије. Подаци о
отпаду ће бити систематизовани у форми Образца ДЕО 1 (DEO1) Дневна евиденција о отпаду произвођача отпада и Образаца ГИО1
(GIO1) - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада. Обрасци су
направљени у Microsoft Office 2003, у програму Excel и као такви
омогућавају лак унос и обраду података о насталом отпаду.
Анализа биланса отпада у 2009/2010. године са закључцима и
препорукама за план управљања отпадом. Процењена укупна
количина отпада на нивоу чвора Београд у 2009. годину износи око
3.276,16 t, од чега је 3.263,93 t неопасног отпада тј. секундарних
сировина. Количина опасног отпада је око 12,22 t и у највећој мери га
чини електронска и електрична опрема око 8,71 t.
Процењена укупна количина отпада на нивоу чвора Београд за 2010.
годину износи 1.176,38 t и 404 комада разног отпада (није могла да се
утврди тежина), од чега је 1091,98 t и 307 комада (челични елементи,
изолатори) неопасног отпада. Опасан отпад чини 83,4 t и 8 комада
отпада (стари мотори).
График 3. Биланс укупне количине отпада (неопасан и опасан) чвор Београд 2009.г и 2010.г.
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
9
График 4. Упоредни биланс учешћа неопасног и опасног отпада
Студијa „Управљање отпадним уљима у чвору Суботица – Сомбор“
Студију је радио Саобраћајни институт ЦИП заједно са запосленима у
Центру за одрживи развој. Овлашћена лабораторија „Анахем“ је вршила
узорковање отпадног уља. Задаци су били:
 Идентификација свих објеката у оквиру чвора Суботица – Сомбор у
којима долази до настајања отпадних уља.
 Утврђивање начина настајања, прикупљања и привременог
складиштења отпадних уља и зауљеног муља на основу утврђених
количина.
Табела 1. Затечена количина привремено складиштеног отпадног уља
у објектима чвора Суботица – Сомбор
Локација отпада
ОЦ ЗОП Суботица
ОЈ за текуће и инвестиционо одржавање локомотива и
дизел моторних возова - Суботица (ЗОВС).
Mагацина бр.621 горива и мазива (Дирекције за превоз)
– стари подземни резервоар за уље
ОЈ за текуће и инвестиционо одржавање локомотива и
дизел моторних возова - Суботица (ЗОВС) - магацин
бр.621 горива и мазива
ОЈ за текуће и инвестиционо одржавање локомотива и
дизел моторних возова и теретних кола – Сомбор
(ЗОВС) – магацин бр.557 резервних делова и општег
материјала
Укупно
Количина
(t)
0,08
0,36
8,0
0,8
0,6
9,84
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
10
График 1. Учешће различитог уља у укупној годишњој количини




Узорковање отпадног уља – до 10 узорака од стране акредитоване
лабораторије и анализа добијених резултата.
Смернице за управљање отпадним уљима и зауљеним муљем у
складу са важећим Законом о управљању отпадом и правилником о
условима, начину и поступку управљања отпадним уљима.
Дефинисање мера заштите животне средине приликом прикупљања
транспорта и привременог складиштења отпадних уља и зауљеног
муља у случају редовног рада и удесних ситуација.
Смернице за обуку радника који учествују у процесу управљањем
уљем и зауљеним муљем за безбедан и здрав рад.
Студијa „Управљање PCB-ом и PCB отпадом чвора Ниш“
Студију изводи Саобраћајни институт ЦИП заједно са Центром за
одрживи развој. За потребе студије ангажована је акредитована
лабораторија „Анахем“ за узорковање уља из трансформатора и
кондензатора. Задаци студије су:
 Идентификација уређаја који садрже уље са PCB-ом и њиховог стања
на локацији чвора Ниш.
 База података о уређајима и употреби који садрже PCB и PCB опрему.
 Израда Плана замене уређаја који садрже PCB у складу са важећим
Законом о управљању отпадом.
 Паковање, обележавање и привремено складиштење уређаја који
садрже PCB и PCB отпад.
 Процедура транспорта PCB уређаја и отпада у складу са АДР, РИД и
регулативама Републике Србије.
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
11


Мере предострожности приликом руковања опремом и уређаја који
садрже PCB и PCB отпадом. (Обука радника, опште техничке мере,
превентивне мере, заштита од пожара).
Предвиђене мере за спречавање штетног утицаја на животну средину
у редовном раду и у случају удеса у складу са Законском регулативом.
Студија „Идентификовање свих извора загађивања PCB отпадом и
процене утицаја на животну средину ЈП„Железнице Србије“ и његово
уклањање са односне територије“
На основу података из важећег „Националног плана за
имплементацију стокхолмске конвенције“ (Агенција за хемикалије Републике
Србије) за АДЖС су дати следећи подаци:
Табела 2.3.3.5.2.б: Инвентар кондензатора са флуидом са садржајем PCB
(*- апроксимативна укупна маса)
Округ или власник
Укупан број
кондензатора
Маса флуида
(kg)
Укупна маса флуида
и кондензатора (kg)
АД „Железнице Србије”
110
13000
13000*
Табела 2.3.3.5.2.а: Инвентар трансформатора са флуидом са садржајем PCB
(*- апроксимативна укупна маса)
Округ или власник
АД „Железнице Србије”
Укупан број
трансформатора
491
Маса флуида Укупна маса флуида и
(kg)
Трансформатора (kg)
748 000
2244000*
Студија Идентификовање свих извора загађивања PCB отпадом
и процене утицаја на животну средину
ЈП „Железнице Србије“ и његово
уклањање са односне територије ће
садржати
све
неопходне
податке
о
уређајима који садрже PCB и о PCB отпаду,
а који се у складу са чланом 52. Закона о
управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр
36/09
и
88/10)
морају
доставити
Министарству животне средине и просторног
планирања, Агенцији за заштиту животне
средине.
Студију изводи Саобраћајни институт
ЦИП у сарадњи са запосленима у Центру за
одрживи развој. За узорковање уља
ангажована је акредитована лабораторија
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
12
„Анахем“, као најповољнији понуђач и до сада је узето 473 узорака из
кондензатора и трансформатора на територији АД „Железнице Србије”.
ЦОР је направио детаљну базу података трансформатора, кондензатора и
високонапонских прекидача са подацима о типу уређаја, произвођача,
године производње и техничке карактеристике. Остало је још да се изврши
узорковање на територији Војводине и процењује се да ће за то бити
потребно узети још око 350 узорака током испитивањ у 2012.г..
Дефинисаће се начин привременог безбедног складиштења отпада
који садржи PCB, обележавања, транспорта и третмана у оквиру АДЖС.
Након извршене идентификације уређаја који садрже PCB и утврђеног
садржаја PCB у уређајима, формираће се информатичка база података која
представља полазну основу за израду Плана замене.
План замене је документ који је власник PCB уређаја дужан да сачини
и достави Министарству животне средине, рударства и просторног
планирања.
Студија „Управљања секундарним сировинама у АДЖС“
Циљ израде ове Студије је ефикасније коришћење ресурса, односно
секундарних сировина које су придобијене извођењем радова на одржавању
железничке инфраструктуре и железничких возила АДЖС (туцаник, дрвени и
бетонски прагови, отпадни лим и челик, старе шине, скретнички делови,
колосечни прибор и слично), а у складу са важећом законском регулативом.
Тако ће се учинити боље праћење токова управљања секундарним
сировинама и увећаће се приход од њихове продаје (до око 100мил. дин/г.).
Студија „Одрживог привременог складиштења отпада АДЖС са
предлозима мера за отклањање недостатака у постојећим
складиштима“
Циљ израде ове Студије је да АДЖС у складу са Законом о
управљању отпадом (“Сл.гласник РС“ бр.36/09 и 88/10) и подзаконским
актима из области управљања отпадом, важећим стандардима и техничким
нормама прилагоди своје складишне капацитете за привремено
складиштење отпада (опасног и неопасног отпада).
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
13
ПЛАНИРАНЕ СТУДИЈЕ У 2012. ГОДИНИ




Идентификација локација на којима је дошло до контаминације
земљишта на територији АД "Железнице Србије", са предлогом
мера заштите у циљу спречавања и смањења загађења.
Рехабилитација
деградираног
земљишта
на
локацијама
складишта 153 и 214 у Нишу.
Процена квалитета животне средине на локацији ЗОВС-а у
Зајечару са предлогом мера заштите у циљу спречавања или
смањења даљег загађења животне срединe.
Студија комплексне инсталације станичних канти за сепаративни
отпад.
АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Поред постојећих студија ЦОР је имао и следеће активности:
Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада (ГИО1)
АДЖС имају законску обавезу да воде евиденцију о отпаду које
настају у току процеса рада. Евиденцију о свим врстама отпада се води
преко образаца Дневне евиденције о отпаду (ДЕО1) и Годишњи извештај о
отпаду (ГИО1) према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС“
бр.36/09 и 88/10) и Правилнику о обрасцу дневне евиденције и годишњем
извештају о отпаду („Сл. гласник РС“ бр.95/10). ГИО1 се шаље једном
годишње до 31. марта Агенцији за заштиту животне средине где се води
база података о управљању отпадом за територију Републике Србије.
Образац ГИО1 се пише за сваки отпад и сваку локацију власника или
генератора отпада посебно, и садржи следеће податке



о предузећу;
о одговорном лицу;
врсте и класификација отпада
(место настанка, врста, опис,
назив отпада, категорија,
индексни број, карактер
отпада...);



о одговорном лицу за
управљање отпадом;
количине отпада;
начин управљања отпадом
(транспорт, складиштење,
третман, извоз отпада).
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
14
Запослени у Центру за одрживи развој су извршили обилазак, преглед
и детаљан попис генератора отпада, и за 2010. годину доставили ГИО1 за
следеће чворове:
 Суботицa,
 Ниш,
 Нови Сад,
 Зајечар,
 Београд,
 Краљево.
Упутство за управљање отпадом у АД „Железнице Србије“
Иако је донет План управљања отпадом за ЈП „Железнице Србије“,
због тешкоћа примене на терену без јасно дефинисаних обавеза и
одговорности у области управљању отпадом, ЦОР је одлучио да уради
Упутство за управљање отпадом у АД „Железнице Србије“.
Упутством се уређује начин управљања отпадом у целокупном АДЖС
тј. спровођење прописаних мера поступања са отпадом у оквиру:
 настајања отпада;
 продаје и предаје отпада;
 унутрашњег транспорта;
 вођења прописаних
евиденција и њихова веза
 разврставања отпада;
са постојећим;
 паковања и обележавања
 овлашћења, одговорност и
отпада;
надзор над прописаним
 привременог одлагања и
активностима.
складиштења отпада;
Циљ овог упутства је успостављање оптималног начина управљања
отпадом у АД „Железнице Србије", чиме се стварају предуслови за:
 примену законске регулативе из
 повећање прихода АДЖС
области заштите животне средине;
од продаје секундарних
сировина,
 спречавање и/или смањење
 смањење трошкова
негативног утицаја на животну
средину, здравље становништва и
привременог
запослених у АДЖС;
складиштења отпада,
 смањење трошкова пословања
 стварање позитивног
бољим коришћењем ресурса,
пословног имиџа.
Упутство о управљању отпадом у АД "Железнице Србије" је
објављено у „Службеном гласнику Железнице Србије“ бр. 300/2011-981 од
18. октобра 2011. године.
Ово упутство се примењује у свим организационим деловима
АД „Железнице Србије" у којима настаје отпад.
Презентација Упутства одржана је 19.07.2011. године у Свечаној
сали Управне зграде . Скупу су присуствовали представници свих чворова и
свих припадајућих служби. ЦОР ће пратити спровођење Упутства на
терену и предузимати мере за његово доследно спровођење.
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
15
Сарадња за републичком инспекцијом за заштиту животне средине
По Решењу републичке инспекције за заштиту животне средине, округ
Београд, извршено је узорковање трансформаторског уља из 26
трансформатора који су ван упоребе. Узорковање је вршено на концетрацију
присутног PCB-a у уљу, тј. да ли је концетрација у задовољавајућим
границама прописана законом. Анализе су показале да је концентрација
PCB-а у свих 26 трасформатора у дозвољеним границама стога није
потребно израђивати посебан План одлагања такве врсте отпада као да и
није потребно пријављивати Министарству за заштиту животне средине,
рударства и просторног планирања. Транформатори су лоцирани у
Топчидеру (магацин 045).
Обављени су разговори са инспекцијским органима у Пожаревцу, а
поводом извршног решења издатог од стране републичког инспектора о
обавезној карактеризацији флуо-цеви и сијалица које садрже натријум и
живу.
Констатовано је да је непотребно радити додатно испитивање, већ ће
се АДЖС ослањати на сертификате оператера којима ће се правдати
електрични отпад. На овај начин су уштеђена велика средства Предузећу
(минимално 60 000,00 динара по карактеризацији отпада коју је требало
извршити- укупно 300 000,00 динара).
ЦОР је, после вишемесечних интервенција успео донекле да поправи
стање у магацинима 153 и 214 у Нишу и тако почне са отклањањем
неправилности које су уочене од стране надлежног републичког инспектора.
Заустављена је кривична пријава у републичком Јавном тужилаштву
поднета против АДЖС и Генереланог директора, са прихваћеном обавезом
да се уради санација загађеног земљишта. Урађене су почетне
лабораторијске анализе, а у 2012.г. приступиће се доношењу Плана
санације, које одобрава надлежно Министарство, као и ефективним
радовима на терену.
Рекуперативно кочење
Запослени у Центру за одрживи развој, Одељења енергетске
ефикасности су извршили испитивање могућности примене ЕКО-вожње и
опције рекуперативног кочења, као и анализу утрошка енергије локомотиве
број 444-024 на релацији Београд–Шид–Београд.
Такође је извршена и анализа утрошка енергије и испитивање
могућности примене ЕКО-вожње и опције рекуперативног кочења
локомотива у циљу израде студије о стању енергетске ефикасности у АДЖС
и предузимању конкретних мера побољшања.
Одељење за енергетску ефикасност је учествовало у раду Стручне
радне групе за набавку 15 нових вишесистемских електричних локомотива.
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
16
Прва регионална радионица заштите животне средине у југоисточној
Европи на железници
ЦОР заједно са UIC-ом је организовао 29.-30. септембра 2011. године
у Великој сали управне зграде
АДЖС „Прву радионицу заштите
животне у Југоисточној Европи“.
Радионица је била под
покровитељством
Министарства
животне средине, рударства и
просторног планирања. Радионица
је показала експертима из региона
практична решења из области
заштите
животне
средине,
омогућила размену искуства и
праксе и успостављање сарадње у
тој области између железница у
региону.
Заменик генералног директора
АД „Железнице Србије“ проф. др Душко Бајин


најновија достигнућа у областима
заштите животне средине,
енергетске ефикасности у
железници, примена закона и
осталих прописа;
управљање отпадом на
железницама (примери добре
праксе) ;
Главне теме:
 загађење земљишта и
ремедијација;
 улога IT у одрживом
развоју АДЖС;
 енергетска ефикасност у
теретном саобраћају.
Првa регионалнa конференцијa
„Енергетска ефикасност железнице у функцији одрживог развоја“
ЦОР АД „Железнице Србије“, у сарадњи са Агенцијом за енергетску
ефикасност Владе Републике Србије, под покровитељством Министарства
за инфраструктуру и енергетику и Министарства животне средине, рударства
и просторног планирања, организовао je 17.-18. новембра 2011. године у
Великој сали зграде АДЖС у Немањиној 6 Прву регионалну конференцију
„Енергетска ефикасност железнице у функцији одрживог развоја“. Ово је,
на овим просторима, прва конференција ове тематике у области саобраћаја.
Наравно. остављајући другима да свеобухватно сагледавају енергетску
ефикасност у домену разних модалитета саобраћаја, руководство Центра се
концетрисало на железнички, са идејом да се овакав скуп учини
традиционалним, са периодиком од две године.
Конференцији је присуствовало преко 160 учесника, представника
компанија, организација и институција из десет Европских држава и
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
17
Републике Србије као и међународних железничких организација UIC и CER,
Европске банке за обнову и развој – EBRD и Делегације Европске уније у
Rепублици Србији.
Главни спонзор конференције је била железничка компанија „ОBBInfrastruktur“ из Аустрије, спонзор је било предузеће „Ipesoft“ из Словачке, а
штандове
су
изнајмиле
компаније
ERESS
из
Норвешке, „SolveraLynx“ из
Словеније и „Aмига“ Краљево
из Србије.
У оквиру сесија, презентовани
су радови из следећих тема:
1. енергетска
ефикасност као део одрживог
развоја железнице;
2. мере енергетске
ефикасности на системима
Генерални директор
железнице;
АД “Железнице Србије“ Милован Марковић
3. информациони
систем за управљање енергијом у железничком саобраћају;
4. финансирање пројеката енергетске ефикасности на железници;
5. railwaybox – систем за мерење потрошње енергије за железнице
будућности;
6. железнички системи и заштита животне средине – коришћење
обновљивих извора енергије;
7. енергетска оптимизација железничких грађевинских објеката.
Више о конференцији се може прочитати на интернет страни
w3.srbrail.rs/konferencija. Ово је била и прилика да се поред иницијативе за
организацију Конференције чује у јавности и више о Центру, али и о
позитивним корацима које подржава пословодство АД «Железница Србије».
Због тога смо, у сарадњи са МЕДИЈА ЦЕНТРОМ организовали конференције
за штампу у важнијим чворовима, а локална ТВ и штампа је забележила
појмове и значајке енергетске ефикасности и детаље будуће конференције.
На интернету смо објавили снимке са конференција за штампу:
 http://www.youtube.com/watch?v=BkMHS_2e-MU
(Kopernikus)
 http://www.youtube.com/watch?v=6YrI80ZMt5Y&feature=related
(Studio B)
 http://www.youtube.com/watch?v=eGOwhNbg01w&feature=related
(Subotica)
 http://www.youtube.com/watch?v=BsLIATrjOX8&feature=related
(Краљево)
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
18
Еко кеса за чистији Савски венац
ЦОР је организовао у сарадњи са службом за одржавање зграда
акцију „Еко кеса за чистији Савски венац“ коју је покренула београдска
општина Савски венац у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“. У управној
згради АД „Железница Србије“ почело се са сепарацијом ПЕТ, МЕТ и
папирног отпада.
ИНТЕРНЕТ сајт: Центар за одрживи развој
У склопу званичног сајта АД „Железнице Србије“, одељак
корпоративне службе, ЦОР има свој линк на веб сајт, али и своју
електронску адресу: [email protected] Посетиоци сајта могу да прате редовна
дешавања и акције Центра као и најновије прописе и документе из области
заштите животне средине и енергетске ефикасности.
Часопис „ПРУГА“
Од 15.2.2011. године ЦОР има сталну, посебну, рубрику у локалним
новинама „Пруга“ где објављује извештаје о својим активностима као и
разне друге информације из области заштите животне средине и енергетске
ефикасности у циљу подизања свести и едукације запослених.
Сат за нашу планету
ЦОР је у сарадњи са WWF (World Wide Found for Nature) „Светски
фонд за природу“ спровео 26. марта акцију „Сат за нашу планету“ на
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
19
железници. Ова акција се
спроводи сваке године и
подразумева
искључивање
светла на сат времена широм
света. Акција под називом „Сат
за
нашу
планету“
је
међународна
иницијатива
настала 2007. године у Сиднеју.
Акција је била успешна и
наредних година све већи број
заинтересованих се прикључивао програму.
Информациони систем за управљање енергијом и опција за
рекуперативно кочење
Представници ЦОР су део тима АДЖС за сарадњу са Консултантом
при реализацији Пројектног задатка - Подршка АДЖС у области енергетске
ефикасности: Дефинисање и припрема акционог плана за Информациони
систем за управљање енергијом и опција за рекуперативно кочење.
Европска банка за обнову и развој је, у склопу пројекта Коридор X
обезбедила средства донације из фонда за централноевропску иницијативу
за ангажовање консултанта.
ЕМИС – Energy Management Information System ће упоређивати
податке о ресурсима и потрошњи енергије (и осталим природним ресурсима)
из различитих делова организације. Ове информације ће бити коришћене за
побољшање ефикасности, смањење оперативних трошкова и побољшање
целокупне контроле утицаја на животну средину. Истичемо да је овакав
пројекат веома актуелан у Европској заједници, такође, и предвиђа се
слична реализација током 2012/2013.г. Искуство АДЖС ће се користити већ у
другој половини 2012.г. у односном тиму, при UIC.
Информациони систем за управљање енергијом
У сарадњи са Сектором за вучу возова покренута је иницијатива за
прибављање средстава за пројекат мерења утрошене електричне енергије
за типове локомотива 441 и 461, ради израде Информационог система за
управљање енергијом, који ће бити интегрални део ширег система ЕМИС,
али и суштински део будућег Упутства о ЕКО и енергетски ефикасној вожњи;
ако се реализује током 2012.г. Пројекат ће већ 2013.г донети уштеде до чак
700 000 евра по години.
Анализа потрошње електричне енергије за вучу возова
У сарадњи са Сектором за електротехничке послове урађена анализа
потрошње електричне енергије за вучу возова (Електровучне подстанице) у
периоду од 2008 до 2010. године. Такође је извршена евиденција свих
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
20
мерних места стационарних потрошача електричне енергије на територији
АД „Железнице Србије“.
САРАДЊА ЦЕНТРА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Сарадња Центра са домаћим институцијама
 Министарство животне средине, рударства и просторног
планирања и ЦОР имају сарадњу на разним нивоима. Прва
Регионална конференција „Енергетска ефикасност железнице у
функцији одрживог развоја“ и „Прва радионица заштите животне у
Југоисточној Европи“ коју је ЦОР организовао били су под
покровитељством овог Министарства.
ЦОР подржава акцију „Очистимо Србију“ коју организује
Министарство на целој територији Србије. Састанак који је одржан у
Министарству – канцеларија Акције „Очистимо Србију“ – Ивана
Сараволац - био је у вези набавке металних контејнера за сепарацију
отпада за АД „Железнице Србије“.
Министар животне средине, рударства и
просторног планирања Оливер Дулић и
директор
Центра
за
одрживи
развој
мр Драган Маринковић.
Сарадња постоји и између
Центра за одрживи развој и Одељења
за управљање отпадом у оквиру
Министарства који води Зоран Тешић
због увођења нових законских прописа
у тој области која обавезује железницу
као генератора отпада да доставља
извештаје, води евиденцију и правилно
поступа са отпадом.
Одељење заштите од буке и
вибрација у оквиру Министарства које
води Кристина Перић у сарадњи са
Центром
учествује
у
пројекту
„Имплементација Директиве о заштити од буке 2002/49/ЕУ у Србији“
коју подржава Влада Холандије. Пројекат има за циљ израду
стратешких карата буке.
Сарадња такође постоји и са Сектором за контролу и надзор у
оквиру Министарства животне средине, рударства и просторног
планирања - Љиљана Станојевић.
Посебна сарадња је успостављена са Агенцијом за рециклажу
републике Србије – Милош Пањковић, директор - од које је ЦОР добио
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
21
сагласност да ће материјално учествовати у пројекту постављања
канти за сепаратни отпад на железничким станицама.

Министарство за инфраструктуру и енергетику је упутило допис
Центру да уради попис локације и површине пословних просторија,
врсте отпада које генеришу и да ли у околини локације постоји дивља
депонија за АДЖС и зависна предузећа (ћерке фирме) на територији
Београда.
Министарство
је
било покровитељ Прве
регионалне конференције
„Енергетска
ефикасност
железнице
у
функцији
одрживог развоја“ коју је
организовао
ЦОР
у
новембру
у
управној
згради
АД „Железнице
Србије“.
Помоћник министра инфраструктуре и
енергетике, проф. др Милош Бањац

Агенција за заштиту животне средине и ЦОР највише сарађују на
извештавању о количинама отпада а посебно опасног отпада у
законски
прописаној
форми
годишњег извештаја о отпаду
(ГИО1).
Одељење
за
национални рагистар извора
загађивања, које води Небојша
Реџић,
је
задужено
за
прикупљање података на целој
територији Републике Србије.
Од 2012. године почиње
сарадња и у вези израде
Директор Агенције за заштиту животне
средине, Момчило Живковић
инвентара
контаминираних
локацију у циљу утврђивања приоритета за санацију и ремедијацију.
ЦОР је планирао пројекат „Идентификација локација на којима је
дошло до контаминације земљишта на територији АД "Железнице
Србије", са предлогом мера заштите у циљу спречавања и смањења
загађења“.
Сарадња између Агенције за заштиту животне средине и
Центра за одрживи развој се огледа и у оснивању Центра за
управљање животном средином на нивоу Републике Србије, који ће
понудити коришћење савремене технологије као и консултанске
услуге у овој области. На тај начин ће се јачати конкуретност АДЖС и
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
22
помоћи да се управљање животном средином усклади са директивима
Европске уније. Центар за управљање животном средином треба да
допринесе смањењу загађења животне средине, како на железници
тако и у Републици Србији, и побољша начин управљања животном
средином, одржавајући истовремено трошкове производње и
инвестиција у заштиту животне средине у економски прихватљивим
границама.

Секретаријат за заштиту животне средине, градска управа града
Београда и ЦОР су заједно учествовали у глобалној акцији „Сат за
нашу планету“ коју организује WWF (World Wide Found for Nature)
„Светски фонд за природу“. Презентацији за медије, која се одржала у
музеју железнице, присуствовао је и секретар за заштиту животне
средине града Београд, Горан Триван.
Сарадња је остварена и са Сектором за инспекцијски надзор
заштите животне средине - Љубинка Јованић.

Агенција за енергетску ефикасност, суорганизатор је Прве
регионалне конференције, пружа стручну и саветодавну помоћ из
области енергетске
ефикасности, а
нарочито у вези
појашњења новог
Закона о енергетици,
Закона о рационалној
употреби енергије,
Правилника о
енергетској
сертификацији зграда
вд директор Агенције за енергетску
и Правилника о
ефикасност, мр Бојан Ковачић
енергетској
ефикасности зграда, као и извршавању обавеза АДЖС које из тих
закона и правилника произилазе – вд директора мр Бојан Ковачић и
Весна Родић.

Канцеларија за европске интеграције у вези приступа фондовима за
финансирање реализације пројеката за побољшање енергетске
ефикасности и заштите животне средине – Драган Мркаљ.

Електропривреда Србије и АДЖС су потписали сарадњу из области
заштите животне средине и енергетске ефикасности. Разменом
искустава, решавали би се различити проблеми из области заштите
животне средине и енергетске ефикасности и подизала свест о
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
23
одрживом развоју. Сектор за заштиту животне средине ЕПС-а –
Михајло Гаврић и ЦОР сарађују највише у области управљању
отпадом кроз њихово Одељење за управљање отпадом које води
Божидар Јанићијевић.
Сарадња Центра са међународним институцијама
 WWF (World Wide Found for Nature) „Светски фонд за природу“ и ЦОР
су организовали 26. марта 2011. године акцију „Сат за нашу планету“
која се спроводи у свету. Одржана је конференција за медије на
предлог Центра за одрживи развој у музеју железнице. Конференцији
су присуствовали проф.др Ивица Радовић - државни секретар
Министарства животне средине, рударства и просторног планирања,
Горан Триван - секретар за заштиту животне средине града Београда,
Тијана Марковић-представник Coca-Cola система и Душка Димовић WWF директор програма за Србију.
Центар за одрживи развој, Тијана Марковић, Горан Триван,
Душка Димовић, проф.др Ивица Радовић

UIC (International Union of Railways) и ЦОР су организовали 29. и 30.
септембра 2011. године у Београду у управној згради, „Прву
регионалну
радионицу
заштите животне средине у
југоисточној
Европи
на
железници“.
Железнички
експерти
из
југоисточне
Европе, током дводневног
рада скупа, представили су
практична решења за кључна
питања у погледу заштите
животне средине, са циљем
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
24
размене искустава, а планирано је и формирање мреже експерата из
ове области у региону.
Завршни разговори око платформе за Радионицу UIC била је
посета 13.-15. априла 2011. године. делегације UIC-а са Шварцом
Хенингом, шефом Јединице за одрживи развој UIC-а и Снежаном
Марковић, саветником за економске послове у UIC-у. Домаћин посете
је био директор Центра за одрживи развој који је претходно, у седишту
UIC-а покренуо и добио подршку за иницијативу регионалног
организовања по питању одрживог развоја. Иницијатива господина
Маринковића је препозната као прекопотребна размена искустава и
уобличавање информација за односну делатност у Региону који
обилује перформансама железничког саобраћаја ниже развијености и
потребама за хитним увођењем најсавременијих методологија и
технологија рада и средстава; с тим у вези, у седишту у Паризу, на
редовном састанку UIC-а, у октобру 2011.г. одлучено је да се рад
Радионице учини традиционалним и да се настави са покривањем
материјалних издатака у вези организације Радионице из буџета UIC.
ЦОР је похваљен за успешну организацију одржане Радионице и
виђен као лидер за регион југоисточне Европе.

EBRD и ЦОР учествују у радном тиму за евалуацију и примену
критеријума и принципа одрживог развоја у непосредним пројектима
на железници. На седници Управног одбора, 12. маја 2008. године,
Банка је усвојила Политику заштите животне средине и социјалну
политику и одговарајуће услове за реализацију сваког пројекта који
финансира. Банка очекује од клијената да изврше прелиминарне
процене, а потом управљају питањима везаним за заштиту животне
средину и социјална питања, везаним за њихове пројекте, како би
пројекти испунили услове за реализацију (УР) које клијенти треба да
испуне. С тим у вези је остварена и непосредна сарадња са
представницима Банке у Лондону Debbie Cousins и др.
На иницијативу Европске банке за обнову и развој, 16.06.2011.
године одржан је састанак са темом «Енергетска ефикасност у
АД „Железнице Србије». Састанку су присуствовали представници
ЕБРД Manish Vasistha из Централе у Београду, Debbie Cousins из
Лондона, задужена за питања одрживог развоја и Marcial Bustinduy
експерт за енергетску ефикасност Банке из Мaдрида. Представници
банке су изразили посебно задовољство постојањем Центра и нивоом
разговора и будуће сарадње у области одрживог развоја.

Активност три експерта Центра у раду тима АД “Железнице Србије“ за
сарадњу са консултантском кућом из Италије D’Apollonia при
реализацији пројектног задатка – Подршка ЕМИС-у АДЖС и опције за
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
25
рекуперативно кочење се посматра као основна у области енергетске
ефикасности. ЕБРД, као носилац финансирања овог пројекта тражила
је састанак у вези са тим како би и формално одобрила почетак
Пројекта.
Остварене су и следеће сарадње:
 са Рударским факултетом Универзитета у Атини (Грчка) у вези
испитивања могућности трајног складиштења опасног отпадаподземна складиштења.
 са Институтом за квалитет воде, извора и управљање отпадом
Рударског факултет Универзитета за технологију у Бечу (Аустрија) у
вези непосредног мерења растура бакра дуж пруга приликом њихове
експлоатације, (Ulrich Kral).
 са Универзитетом у Братислави у вези евалуације система за
енергетску ефикасност примењеног на Словачким железницама.
 са трговачком мисијом Републике Словачке у Београду и учешће у
раду комитета за Српско-словачку сарадњу у јуну 2011. године.
Председавајући комитета је г-дин Милутин Мркоњић, министар
инфраструктуре и рударства.
 са представницима словачке фирме „IPESOFT“ - Жилина, који имају
искуства са увођењем Информационог система за управљање
енергијом на словачким железницама.
 са представницима словеначке фирме „SolveraLynx“- Љубљана, који
имају искуства са увођењем Информационог система за управљање
енергијом на словеначким железницама.
 Са представницима «WINSLO» - Подгорица, у вези еко и енергетски
ефикасне расвете
 Са холандским институтом за ремедијацију у погледу потенцијалне
донације за санацију деградираног земљишта на неким од локација
АДЖС (Jan Fokkens, Gebouw Leeuwensteyn, 5e etage Jaarbeursplein 15,
3521 AM Utrecht)
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
26
УЧЕШЋЕ ЦЕНТРА НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА


Организована глобална акција у Предузећу 26. марта 2011. „60
минута за нашу планету“ у сарадњи са WWF (конференција за
штампу у Железничком музеју, искључивање декоративне расвете на
сат времена, подела рекламних флајера уз сваку продату карту на
благајнама железничких станица у Београду, Нишу, Новом Саду,
Панчеву и стајалишту Вуков споменик).
Учешће Центра у манифестацији „Београдски дан Сунца“ која је
одржана 14. маја 2011. године на Ади Циганлији, а односи се на
примену обновљивих извора енергије. Предузеће ЈП „Железнице
Србије“ је имало свој посебан штанд где је дељен материјал о
Предузећу и Центру и где су посетиоци штанда упознати са
предностима железничког саобраћаја са еколошког и енергетског
аспекта.
Центар за одрживи развој и вд директор Агенције за енергетску
ефикасност, Бојан Ковачић
 У организацији Центра за одрживи развој, који је координирао
спровођење акције на железници у склопу пројекта „Велико
спремање Србије“ коју је покренуло Министарство животне средине,
рударства и просторног планирања. Чишћење је одржано 04.06.2011.
године на целој територији железнице. У акцији је учествовало 8320
запослених у АД „Железнице Србије“.
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
27
УЧЕШЋЕ ЦЕНТРА НА СТРУЧНИМ ОКУПЉАЊИМА





Учествовање на радном састанку у Бечу под називом UIC дани
мерења и обрачуна енергије. Представљени су најновији трендови и
могућности развоја и имплементације система за мерење и обрачун
утрошене електричне енергије за вучу возова.
Учешће на радионици „Предлог система енергетског менаџмента у
Србији“ у просторијама Привредне коморе Србије, на којој је
представљен предлог будућег СЕМ (система енергетског менаџмента
у Србији), као и план за његово спровођење. Предлог СЕМ-а је
урадило Министарство инфраструктуре и енергетике са јапанском
агенцијом за међународну сарадњу (JICA), која је и финансирала
реализацију пројекта „Студија за увођење енергетског менаџмента у
секторима потрошње енергије у Србији“.
Конференција о отпадним водама и отпаду из области комуналних
и индустријских отпадних вода, комуналног чврстог отпада и опасног
отпада одржана је у априлу 2011. године у Нишкој Бањи. ЦОР је,
заједно са Саобраћајним институтом ЦИП, учествовао у изради
„Плана управљања отпадом у ЈП „Железнице Србије“. Пажња је
посебно обраћена на проблеме и решења у све три тематске групе
које воде побољшању стања у животној средини. Обухваћени су
правни и институционални аспекти и усаглашавање са међународним
стандардима и европским прописима.
Учествовање на конференцији „Округли сто, са циљем упознавања
са могућностима финансирања пројеката енергетске ефикасности
у предузећима“, одржаном у Чачку 18.11.2010. године.
Међународни скуп „Инвестиције у железнице југоисточне Европе“
одржан је 14.-15. јуна
2011. године у хотелу
Континентал у Београду.
Скуп
је
посвећен
инвестирању у инфраструктуру и превоз у
железничком саобраћају и
развоју
међународних
коридора са акцентом на
Коридор 10. Директор
Центра за одрживи развој
мр Драган Маринковић
мр Драган Маринковић је
на скупу одржао презентацију Инвестиције у АД „Железницама
Србије“ и одрживи развој где је објаснио принципе одрживог развоја у
пројектима обнове железнице и битност укључивања ЦОР у будући
ре-инжењеринг.
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
28




Семинар EMAS III – систем управљања заштитом животне средине
који се високо вреднује, а коју је организовала Привредна комора
Београда у сарадњи са консултантском кућом „Victoria Consulting“.
Имајући у виду значај увођења система заштите животне средине у
свим привредним делатностима ЦОР је присуствовао семинару. EMAS
садржи у себи све захтеве ISO 14001 стандарда, као и додатне
захтеве (енергетска ефикасност). Један од циљева семинара је и да
се укаже на оне елементе EMAS система који се могу искористити за
унапређење праћења и извештавања о утицајима на животну средину
у оквиру АДЖС. Планови у оквиру ЕУ су да се EMAS промовише као
један од критеријума који је препоручљиво узимати у разматрање
приликом јавних набавки, сто ће имати утицаја и на конкурентност
АДЖС за извоз на тржиште ЕУ.
Учествовање на научно – стручном скупу „Енергетске технологије2011“ који се одржао 10.-11.
јуна 2011.године у Врњачкој
Бањи,
са
предавањем
„Предности
железничког
саобраћаја
са
аспекта
одрживог
развоја“.
Презентацију
је
одржао
помоћник директора Центра за
одрживи
развој,
Милан
Милошевић. Презантација је
Милан Милошевић
имала за циљ да промовише
железнички саобраћај као вид транспорта који најмање оптерећује
животну средину како при превозу путника тако и робе.
Коференција „ISWA Beacon 2011" одржана је у Новом Саду у периоду
од 30.11 до 02.12.2011. године на којој су присуствовали и
представници Центра за одрживи развој. Коференција ISWA Beacon
2011 има за циљ размену знања и искуства из области стратешког
планирања управљања отпадом и побољшања комуникације између
циљних група при решавању и идентификацији актуелних проблема у
области заштите животне средине. Главна тематика конференције је
добијање енергије из комуналног и индустриског отпада, као и
управљање амбалажним отпадом.
Конференција „Животна средина у Србији у 2010. години" одржана
је у децембру 2011. године у организацији Агенције за заштиту
животне средине и уз подршку USAID Agribusiness. На Конференцији
је јавно представљен годишњи Извештај о стању животне средине у
Републици Србији за 2010. годину кога је припремила Агенција и који
представља један од основних докумената из области заштите
животне средине.
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
29






Учествовање на Међународном научном скупу „Будућност
квалитета“ у оквиру манифестације Европска недеља квалитета 2010
у организацији ЈУСК и Факултета техничких наука Нови Сад, 11.-12.
новембра 2010. у Новом Саду са радом и презентацијом
„Реструктурирање железнице – прилика за QМС“.
Конференција у вези пројекта „Успостављање Центра за
управљање животном
средином“ је одржан у
децембру 2011. године.
Сам
Центар
за
управљање животном
средином представља
пружену
руку
ка
предузећима
да
би
заједнички премостили
изазове
у
области
управљања животном средином. Центар за управљање животном
средином ће у време трајања пројекта клијентима понудити
коришћење савремене технологије као и консултанске услуге у овој
области. На тај начин ће се јачати конкуретност и помоћи да се
усклади са директивима ЕУ из области животне средине. Пројекат
треба да допринесе смањењу загађења животне средине у Републици
Србији, и побољша способност управљања животном средином,
одржавајући истовремено трошкове производње и инвестиције у
заштиту животне средине у економски прихватљивим границама.
Учествовање на стручном скупу „Транспорт опасног терета“ у
организацији Железничког инжењерског друштва и Привредне коморе
Војводине 26.-27. маја 2011. године у Новом Саду са радом и
презентацијом „ИМС у функцији повећања безбедности транспорта
опасног терета на железници“.
Учествовање на Међународној конвенцији о квалитету – JUSK ICQ
2011., у организацији удружења за квалитет ЈУСК од 7. до 11. јуна
2011. у Београду са радом и презентацијом „Улога и значај лидера у
процесу реструктурирања јавних АДЖС“.
Учествовање на 2. научно-стручној конференцији „Коридор 10 –
одрживи пут интеграција“ у организацији Института „Кирило Савић“,
Привредне коморе Београда
- Удружењем саобраћаја и
телекомуникација и Саобраћајним факултетом Универзитета у
Београду 20. октобара 2011. године у Београду са радом и
презентацијом „Модернизација инфраструктуре на Коридору 10 и
принципи одрживог транспорта“.
Учествовање на III међународном симпозијуму „Нови хоризонти 2011
саобраћаја и комуникација“, у организацији Универзитета у источном
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
30






Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој од 24. до 25. новембра 2011.
године у Добоју са радом и презентацијом „Суштина и користи
увођења ИМС у пословање Железнице Србије у односу на принципе
одрживог развоја“.
Учествовање на Научно-стручном скуп „Политехника 2011“, са
међународним учешћем под називом У сусрет европским
интеграцијама у области квалитета, безбедности, здравља на раду и
заштите животне средине, 02. децембар 2011. године у Београду, са
радом и презентацијом „Значај и могућност увођења ИМС-а у
пословање Железница Србије“.
Платформа одрживог развоја UIC-а“, као и непосредног договора
поводом организације Конференције за југоисточну Европу у Београду
од 18.5. до 21.5.2011.године.
Лајпциг - учешће на OECD International Transport Forum 2011: Transport
for Society, по позиву организатора од 24.5. до 28.5.2011.године
Франкфурт и Карлсруе - присусуство у тиму са сарадником из ИС ИТ
на презентацији ауторског софтвера реномиране немачке компаније
PTV за оптимално планирање железничког саобраћаја VISUM са
модулом за одрживи развој од 28.6. до 30.6.2011.године
Париз - учешће на радионици о заштити животне средине на нивоу
југоисточне Европе, на позив UIC-а, састанак за Платформу од 10.10.
до 13.10.2011.године где смо добили признње за изведену
организацију Конференције и средства за будућу, 2012.г., организацију
радионице са истом тематиком, на нивоу региона југосточне Европе.
Беч - учешће на састанку у циљу успостављања пословне сарадње са
институтом Institute for Water Quality, Resource and Waste Management
бечког универзитета Vienna University of Technology, као и разговора са
представницима аустријске железнице и компаније PTV за
потенцијално коришћење VISUM алата за оптимално планирање
саобраћајног железничког система, као и његове примене на
аустријским железницама у пројекту SUPERNOVA, од 26.10. до
29.10.2011.године
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
31
ЗАКЉУЧАК
Циљ Центра за одрживи развој у протеклој 2011.г. је био да се створе
основе за увођење ЕМС (Менаџмента животном средином) и ЕМИС
(Информационог система за управљање енергијом) у свакодневно
пословање АДЖС за шта је потребно:
 успоставити и описати структуру организације заштите животне
средине и енергетског менаџмента;
 омогућити одговарајуће образовање и стручну оспособљеност
запослених за заштиту животне средине и енергетске ефикасности;
 документовати структуру система управљања заштитом животне
средине и потрошње и управљања свих видова енергије;
 успоставити праксу контроле документације о заштити животне
средине и енергетске ефикасности;
 увести и одржавати поступке за контролу аспеката животне средине
као и потрошње и предлога уштеда у свим видовима енергије;
 успоставити и вежбати поступке реаговања у случајевима опасности.
Увођењем система управљања ЕМС и ЕМИС, АДЖС остварује низ
конкурентских предности и користи:
 лакше добијање сагласности за изградњу нових и реконструкцију
старих објеката;
 стицање поверења пословних партнера, јавности, државних и
друштвених организација;
 бољу позицију у односу на конкуренцију;
 приступ капиталу под повољнијим условима;
 проширење (задржавање) тржишта;
 смањење броја и интензитета акцидентних ситуација;
 дефинисање одговорности и овлашћења запослених у областима
заштите животне средине и енергетске ефикасности;
 обезбеђење могућности вредновања извршених активности:;
 повољније услове закључивања осигурања;
 стицање позитивног пословног угледа;
 остваривање уштеда у сировинама;
 смањење опасног и неопасног отпада;
 остваривање уштеда у потрошњи енергената, енергије и воде;
 преквалификацију и ангажовање нових радника за послове заштите
животне средине и енергетске ефикасности (према пројекту урађеном
за потребе ЕБРД-а);
 побољшање контроле трошкова;
 побољшање односа између АДЖС и друштвене заједнице (окружења);
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
32





ослобађање од притиска државних органа (инспекције) и плаћања
казни у вези са заштитом животне средине;
постизање равноправног односа у систему европских саобраћајница;
равноправан однос у систему европских оператера;
стицање првенства за доделу средстава из државних фондова, чиме
се постиже боља амортизација средстава и додатна индиректна
стимулација у пословању;
стицање права да се преко државних институција конкурише за
средства Светске банке, ЕБРД и ИПА фондова, за програме у области
заштите животне средине и унапређења енергетске ефикасности у
вучи и зградарству;
Из свега наведеног можемо сматрати да смо постигли неопходне услове за
повољан даљи развој делатности и да смо се у завидној мери етаблирали на
фону најсавременијих тенденција активности сложених привредних система,
у земљи, али и између сродних компанија у Европи. Створили смо услове за
даљи рад на успостављању законски заснованих решења у области заштите
животне средине и енергетске ефикасности. Предстоји даљи, веома обиман
низ активности на завршетку започетих пројеката, њихове анализе и
екплоатације резултата, на остварењу дела пројеката из области енергетске
ефикасности и започињања планирања активности у делу система
управљања квалитетом, у складу са новом структурном целовитошћу АДЖС.
AD “Železnice Srbije“, Centar za održivi razvoj, Nemanjina 6, 11000 Beograd, tel/fax +381113621503
www.srbrail.rs/cor
[email protected]
Download

ЦЕНТАР ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ