$r;Ji,
i
n
0FTc ;:H r.l[ri
i. .ii i,,ii:L j.,.
#
| Fi...il,i{,)
I
pi,lstti
r r-
*L_
-.-23,tLrlc
-
:rtt6 i'
nQ-rcn
rarouao jasnwv ctryx<6a*ra (,,Co. rzacuwxpc,,,
";;W^y::: j :
::I
^":::ji
?E-,|::;"x,K);;:1;-:ill::]i:,;;;;n'";;;"::::ffi
3ii;#l'Jlilfl;
rleHrap
Beznxo fpaaname,,, (,,CA. rzacHrdK
a nHr o 46 op
I,
:" ;" .
ce+lrurl:t oap>ranoj 4aua 03.12.
200g. ro4r4He AoHeo je
- 9::.Ot:^r4
r 1. I 0 8), ynp
Bezrxo fpa4zurre',, 6p.
ueHrap Bezrzro lpa4wrure', na
;;;ffi Tffi;"
";.1;;;.;
CTATYT
IABHE YCTAHOBE'C.IOPTCKI4 IIEHTAP
r
B
EZI,KO IPAZI'IIITE'
oCHOBHE O4PE4EE
tl,rarr
1.
B eawxo r p a 4uame" (y
A,a neM reKcry:
..JT*"J;, j:;;:""#',:T::;:-^
J ffiJi-" T:r::.::llp
j:"i;;;:'##;$*H"T;'ffi;
Ii]
"T;'"'T'.ffi
:;#",:";:::,'il:"":::I:::::":::lo!:,!"tut*.' c;;;;;#;#;;::,"';U::::^';
[ffi;XJ"?:"::::'ffiX:1"::::::']:oop"nv"v'id;;,;;fi #;1,"#;";
u4roBopHocTt{
3arloczeHl4x
::'JJ:H1rn*:o^::::1"'*:^;;;-""::-::;'##::T::iJ'T':ffi
;;::lT;
tt crawuKazHo opraHr43oBarbe r
o6ane'rra#;;
larle
oi,"i"^="r'--,^
il flocTvrraK r+r/r.^pnF 'n!,^,,r^-Cnoprcxor rIeHrpa.
ueHTna
aKTa
pa4Hvxa, januoc-t paAat orrrrrra
;;;;;;;";::::;;:ffi..TTJ:
_
Llnala2.
Cnoprcxn rIeHTap nvra crojcrBo
npaBHo
r
ArlrJa.
H.iltrr[T-*_i"":.:1::--?-"^"rS*-rlHeonrrrrr{HeBezzxorpa4rzrureo
ff
79'11'2008.
lTnHi:;";:rx^"T:::::1.::T"pBear'rxorpa4,'ure",6poj';;;;i#r;ffi
ro.r4He (,,Cty>x6er^ rou"n^K
orrrrrrlrH
"u""r{ri"oiir}rr-::,Zr'ii;!:;
;
VaaH 3.
ce oprauwzyle, carzacHo aKTy o oc'vrBarr)yt
3a o6asaalbe
AezaTHOCTm w IJocAoBa 04 noce6lror
ApyrrrrBeHor r'Tepe ca vrc o6tacrvtcuopTa
z Qrezvxe
KyzType r{ ro:
1. w3rpa4rry, o4pxaBarbe r{ Kopr{uheme
cnoprcKrrx o6jexara y xojvwa
ce ocrnapfy
norpe6e y o6tacrvr cnopra y
o'rrLnTr.lnrr;
2. yremhe y o6es6ef
p"ui^za4wjeorrrrrr{HcKor n vrefyonurruHcKor
"*y
HrrBoa
rxKozcKr4x
Cnoprcrr
3.
ClopTCKr{x TaKMuqe}ba;
o6ea6efzname noce6Hr4x yczoBa
cnop TCKI{M
4'
r{eHrap
T
::ffffiluiy
aAeHT r,rM a;
3a
norehame o6yxnara
u
Kla;rw-reT pa1a ca MAaArrM
w o4p)KaBarbe cnoprcKnx raKMr4qelba
,{ nrauueecr auwjao^ sua.raja
sa
5. o6es6eflrnan e yczoBa 3a paa
r ep wr op wjr4
6.
7.
o
n
cnoprcKr4x crpyqrbaKa
y
o1nacrw cnopra
rxr r4He;
O4p>raname ceMrrHap a vr pa4woHr,uJa;
ocraze aKrr4BHocrvr y r\rrhy no',y.apusaqnje ,{ oMacoB-4,erba cnopra.
LIzala4.
Cuoprcxr rleurap je rao npaBHo
AurJeyrrr4caH y
tlaarr
Perncrap KoAHaA/te)KHor opraHa.
5.
(Dup lr a ocHr4Baqa
t Aacw: Cxyu ruurHa on rrrrr4He Bez uro fp a4lr'rre.
Ce4urure ocHr4Baqa je y Bezrro'r fpa4nur.ryt y.vuaxrarun rpr 6p. 1.
Cnoprcrr rreHrap r{Ma
cBoJ
Vaarr 6.
x(r{po-patryH/ a wMa r{ parryne sa noce6He HaMeHe.
r{nala7.
Cnoprcrn lreHrap ulra cnoj 3arrrttrHvt zwaxuwjvr r,r3tte1tyrBpbie ynparnr oa6op
oH ce Mo)Ke KopttcTvtTvr y npolaraH4He CBpxe.
II
HA3yIB Vr CEAWTJJTE
9aan
8.
Hasws Ycrauose je, "lanua ycraHosa 'crloprcKl4
IIEHTAP BEAI,{KO
fP MI4IIITE ". Cxp aheHu Ha 3r,r B je:', Jy CIJB| -.
Hasrrn cnoprcxor rleHrpa ce wcnwcyje Ha cprrcrovr jeszxy, hvpwturqolr. Hasrn
Cnoprcror rreHTpa ce r4crr4qe Ha rroczoBHr4M frpocropujaua.
Vzran 9.
Ce4rnrre Cnoprcxor rleHrpa je y Beauxovr fpa4uurry.
O4,nyxy o rpoMeHv Ha3wBa wAw ceAvrLnra CuoprcKor r.IeHTpa
AoHocr4 ynpannn
o46op y3 carzacHocr Cxynnrrl4He onrxtwneBenmro fapaurure, Kao ocHr4Baqa.
Vaan L0.
Cnoprcxr qeHTaP y cBoM [oczoBarby ynorpe6 haBacroj nevar w utraw6vn.
lle'rar je orpyraor o6zvxa nperrHl4Ka 30 uu Ha KoMe je na cpncxou jesnry wcrrr1ca1
TeKcr hwp wnw4oNr,,l anua Ycranona Cnoprcxz rreHTap B e zwxo f p
i4wr117;e, B e tvxo
lpa4vure".
lleqar Ycrauone
ce yrorpe6nanay rpaBHoM npoMery, nperrtrcurr My cBrrM
czyuajenwvra KaA ce CnoprcKrr rleHrap nojannyle xao
ry6jerr.
Ha'rl'H ynorpe6e, rryBa]be vwvrlnraBarbe nerraTa Bprxrd ce Ha ocHoBy 3aKoHa.
IJI'av6wn Cnoprcrot IreHrpa je npanoyraoHor o6twxa, ca peqrrMa:
,,Janrtaycrauona
Cuoprcrrz qeHraP Bearaxo fpa4wnre,6poj
20-.ro4r4He. Beznro
AaryM:
lpa4wstre".
ru
AEZATHOCT CIIOPTCKOT
IIEHTPA
Vzan
1,1,.
Cnoprcru IreHrap olasna Aezaruocr tr noczoBe xojrua ce o6es6eble
3aAoBohaBarbe rloTpe6a xoplrcHvrKat Kao 14 ocrBapr{Barbe
Apyrrlx 3aKoHoM ynnpfeurx
49AaT]FrOCTVL.
,\etarnocr Cnoprcror qeHrpa
je janHa.
Llnala12.
v
o6an'aaruy AezarHocru Cnoprcrr IJenrap Aenye
w olan,rya cTpyqHe roczoBe y cwraAy ca 3aKoHoM.
y
Ayxy ca janunvr oraanrhemravra
Vaan L3.
OcuosHe AezarHocrn Cnoprcxor rleHrpa cy:
92670- aeztarHocr cnoprcKr4x apeHa vr cr
a4rrola
92620-o6yKa r43 o6tacrw vrapa,{ crropra
92622- o cr aze cfr oprcKe aKrr4BHocrr4
I{daln
7.4.
Cnope4ne 4ezarHocrn Cnoprcxor rleHrpa cy:
92340-ocraae sa6ar'e aKrr{BHocrr4 Ha ApyoM Mecry HerroMeHyre
7 5140-novohse aKTr4BHocrr ea
eyHr rJr,roHvcarbe Ap)KaBe
7 51,20 -y p ef r n ame a Kr r4 BH ocr m
Apy ur B e*\rx Ae A arHo crr4
7 51'30 -yp ef rnme rr Aorrp t''oc ycrrerrrHrj evr uocaoB
alby np r4Bpe4e
7 020 0 - vzw ajvnwn at+le He Kp eru r4Ha
7 4402-ocr a^e y c^yre peKZaMe r4 nponaraH4e
7 2400-wzrp aAH,a 6a aa no4arara
72300-o6paAa noAaraKa
7l4}}-wsuajrrnwvaw,e npe4Mera 3a
vr 4ouahwHcrBo Ha
^uqrry5rnorpe6y
ApyroM MecTy HeroMeHyro
-crroPrcKa onPeMa
52480-o cra Aa rpt oBvtHa Ha M azo y cne4wjaar43oBaHr4 M np o
AaB.r,r,r rIaM a
- clEe}jvrpu r cnoprcKa onpeMa
55510-ranrune
-
npo4aja o6poxa w ntrhay o6jerrrlnra ycranoBe
55400-6aponr
55300-pecropaHu
55220-raurroBvt
u ov.zraAvrucKa o4Mapa Avrrrra
55110- xoretvr, MoTeAvr ca pecropa
nr4Ma
22730- vlAaBarbe qaconrrca r cArlvnr4x
fieprroA.r..q.avrx r434arba
22220-unaMnarbe
Mecrv HenoMeHvro
7 440t -npwpub ruuJl
55211 -ae'rwja
fiffi
,:n
-ocraze ycAyrepeKzaMe rr npouarar{Ae,
74140-xottcatTr Hr r4 MeHauMeHT rroczoBr4
7
260 0 - o cr az e a Krr4
B H o cT rr y Be 3u c xorrajyrep
r ru a
7483}-ceKperapcKe r4 npeBo4r.{zaqKe
aKTr4BHocrr4
Cnope4He 4ezarHocTrd Mory ce
o6asnarw caMo no4 yczoBoM
Aa TrrMe ue ouerajy
o6as.6ae e ocHoBHrdx AezaTuocrr{.
-
Vzan L5.
Cnoprcru rleHrap cnojy AezarHocr o6anna
yKo/]vrKo cy 3a TO ,(cnyrbeHrr cBr,r
ycAOBU
TexHr4qKe onpeM,zbeH}C-ru u
3arrrTr4Te Ha paAyl Kao r4 cBtl
Apyfvr 3aKOHOM nponr4caHr4
ycAoBtr.
oatwy o craTycHoj npouen w w
cnaxoi npoMe'r ,4ezarHocr
o46op Cnoprcxot IIeHrpa y3 nperxo*Hy
carzacHocr ocHr4Baqa.
vr
Ao*ocm ynpanHtr
I{zant6.
O6jerrtr 3a AeAa-r*ocr CnoprcKor rleHr pa
q oA noce6nor ApyrrrrBeHor suavaja z ne
nrory 6wrw oryTlenv, Hrrrtt trM Mo)Ke
6wrw,"*uru HaMeHa 6es wepwuwre catAacHocrr4
ocHr4Baqa.
tlnala17.
PaAw o6annarca AezarHocru
cnoprcKor rreHTpa, oAHocHo o6es6eberba HaMeHcKor
z
4pylxrBeHor Kopr4rrrheBa, o6jerrr Ha xojrrraa
wicuoaq npaBa *opr*nu*a onrurr4Ha
ie
Bezraro fpa4rrure ycrynajy ce Ha
WpaB^,arbe, KoprdrrThene vr oApx<aBame CnoprcKoM
rreHrpy/ o qeMy CrynrurrHa orrrrrr4He
AoHocr{ uoce6qy Oazyxy.
ry
3ACTynAFsE U IIPEACTAB,/bAIbE
Vaan 18.
Cnoprcxr IreHraP 3acryna v ilpeAcTaBtba
AvpeKrop xojr r4Ma cBa npaBa u o6aneae y
gynaAy ca 3aroHorrr,
Craryro u u O 4ztyxaua ynpanntr o,46opa.
,{rperrop je onaa'rhen a,a y r^Me Cuoprcxor rreHrpa
,t y oKBnpy rbefoBe
AezarHocrw zaxny'ty1e yroBope w olanna
ApyrenpaBHe paAr\e,Kao r
sacrynaCnoprcxn
LIeHrap npea cyAoBWMat
Apx<aBHr/tM
v
/wpexropa cnoprcror rreHrpa
Ynpanuu o46op Cnoprcror rIeHrpa.
Aa
opru*^"uu,^1u*u.
'
meroroj o.cyrHocrn
saurerrf e Avrrferoje o4pe4z
ApyrwM opraHr{M
y
i
Ilaan
L9.
Ees carzacHocrr vnpanHor o46opa Ar{peKrop Cnoprcror rreHrpa wAv
Apyro
onaaruheHo Awr\e He Mory 3aK-z{9uvrBarl,{ noczoBHe yroBope xojnvra
ce npe4y3 uvrajy rpajne
o6aseee Ha reper Cuoprcxor rIeHTpa.
9,zaln 20.
lwpercop cuoprcxor IreHTpa onzaruherua 3acrynarba rt npeAcraBz,arba y
yrnpfeHzn'r ctytaienuMa Mo)Ke rpeHerr4 Ha 4pyro Av\efrr{cMeHr4M nynouohjevr.
Y cxaa4y ca npeHerl4M oBzaruhemraua 3a 3acrynar6e r4 frpe4craBaarne rryHovrohje
Mo>Ke 6wtvt reHepazHo/ 3a rrpe4craBaarbe cBrx upaBlux paArsvr yruvr
noce6Ho, 3a cBaKr4
y'rrpfeu cztyta|
llyHorraohHl4K Mo)Ke 3acrynarl4
Cnoprcrr rreHrap
nynrolrohjy.
v
caMo y rpaHr4rraMa onaaurhelba y
o4HOCI,r OCHI{BAttAt[,cnopTCKOI IIEHTPA
Llnala2L.
L'
2.
3.
4'
Cxyn'rrnHa orrrrrrr4ne Bealrxo fpaArrure Kao ocHr4Barr ,{Ma rrpaBo
4a:
Tpa>Kvr no4Horxerbe ro4l,rlxr+ vrx \t
Apyrtrx usneruraja o paAy vr ewwaucujcxor'r
noczoBarby wycnajawx,
4aje caraacHocr Ha roAvrtnrbr{ nporp aM p4at
4aje caraacHocr Ha crarycHe npoMeHe,
4aie cartacHocr Ha npoMeHy AeAaTHocrvr, rpoMeHy ceA^Ltfra vr Ha3r,rB Cnoprcxor
rIeHTPa/
5'
fipe4ysvrMa Mepe xojnrvra ce o6es6ebfe HecueraH pa4 ur
AeAoBaEr,e Cnoprcror
IreHTPa/ a HapoqilTo y czrytaiy ropeMehaja y floczoBalLy ycraHoBe
TaKo ruro Bprrpr
rlpoMeHe yHfrpaql5e oPraHrr3a4$e, KaAPoBcKe npoMene, orpaHr4rrerba
y nor1eqy
pacnozararra o4pefeHr{M cpe4crBr4Ma v^cryrra$a y npaBHoM npoMery.
6. ArrpeKropy ,r Ynpannou oa6opy Cnoprcror rreHrpa npe4za)Ke Mepe paAvr
ocTBapr{BarLa AeAa.rHOCTu.
Llzan22.
Cuoprcrr qeHrap je
4y>xaw 4a:
1'. rroaHocr{ Crynmrrnlr onrxrr4He toAtr:rrrrurr nareurraj o paA,y y ocrBaprrBa}by
AezaTHocrw w $trualrcrjcxou noczoBalby, rporpaM pegLa, a ro rrorpe6w w
apyrl
2'
3'
usneurraje,
rlocryna, y ocrBapvrBarbyaezaruocrt/r,rrorrpeAto3tnaa Cxyuurrr4He onrurvt;1el
3a craTycHe npoMeHe/ npoMe'e I4 npo,,,rrperbe AezarHocrtt, Kao r4 3a rrpoMeHe
ceAWfiJT a CnOprcror rreHTpa/ Tpa)Krr nperxoAr{y carz acHocr
ocHu Baqa.
vr yHyTPATIIFbA OPIAHI{3AUr4IA
I{zala23.
Yrqrrparrrua opraHrr3a1uia Cnoprcror rreHrpa yrBpbyje ce 3aBr4cHo 04
czox(eH ocrvr,
o6wrra wrrpvrpo4e froczoBa w3aAaraKa [ocrynKoM rojnvr ce, noce6Ho,
o6ee6efyje:
-:
6aaronperueHo ocrBapraBalbe 3aKoHoM yrBpbeHux
eynxq4a,
2. 6zaronper'reHo 3a4oBo/r,aBarbe r{HTepeca Kopr4cHr4K
a ycnyra y cKLany Ca OAzyKoM
1.
ocHI4Baqa/
3.
4'
5'
ycrerrrHo pyxonoleme u ocrBapr4Barre oaroBopHo crrty p4y,
3aKoHI4To/ crprrHo/ eQuracuo v pa\uro*azHo ocrBapr{Barbe 3a4araKa
w .,oc*oBal
ycrelrHo ocrBapl4Balse capa4rbe ca ApyrvrM ycTaHoBaMa, cropTcKr4M opraHr43arr wja
4pyrxrBenovr saje4urarIoM.
r{a,an 24.
Cuoprcrn IreHTap Mo)Ke cnoje Ae'arHocr\r ocrBapuBaTv y
opraHr43arr
vr
wo'rrM
ie4wuwgatvra xoje Mory 6wwt opraHl43oBaHe Kao oilceL\tt, cny>x6e, oAe.be*ba, rpyile vr
Apyrvr
o6nt4vt noczoBa v za4,araKa.
lvpexrop
ce crapa o QyHxlrt{oHt{carby
yr{rrparrrbe opraur43 a4wjeycraHone rz
y cttytajenwwaK4a3a ro nocrojr norpe6a
3a4p)KaBa npaBo AaBprutr. o4ronapajyhe I43MeHe
Aa 6w ce roczoB tr o4vwjaztr4 ycrerrHo.
tlaan
25.
o6an-aame crPyqHil& QrnancrjcKvrx v aAM^Hvrcrparr{B'o-TexHr4qKrdx rroczoBa
3a
ycraHoBy/ Bp[re crpyrrne czyx<6e Cnoprcxor rtreHTpa.
r{aala 26.
Crpyvua cny><6a je o6anesHa Aa noczoBe olasz,;a crpyrrHo, KBazr4TerHo rr
6zaronpeueHo, vr sa cnoi paA oaror apa /wpexropy ycraHoBe r4 yupannovr
oa6opy.
Lltala 27.
Ha npeaaor zrrpeKropa, vnpan:nv o46op Mo)Ke oA yuwrv 4a noje4urHe crp) {He
nocaoBe 3a norpe6e ycraHoBe, noBepl4 Apyrvrw crpyqHr{M opraHrr3arl vjava,
wwcrmry4wiatta, npe4ysehrvra r Avr
QraNvrrrra zrurJvvra uoaaeehff oA trpu1ur,11a
p aryvoHaAHOCTr{ r{ eKoHoMr4lrHOCTr4.
Yronope o noBePaBalby crpyqHr{x rroczona nornrcyje
Ynparnor o46opa.
/rpexrop
Ha ocHo ny Optyxe
HaaH 28.
Onrurru aKroM o yl{rupaurroj opranusaqtrjm r,r cmcreMantea4wjw
6zv>xe ce yrnplfe AezoKpyr paA\a opraHl43arrrro:rrvtx je4wutr1a, yHyrparrrrba
pagHr,rx Mecra
opraHr{3 arryrja
[poqeca paAa, cncreMarl4zagwia pa4uux Mecra, ycAoBvr xoje sanocaeun rpe6a
Aa ucnqaBa
ga o6annarbe rlpeAnwflerrmx noczoBa vr panrrwx za.vtaraKa,
Harrr4H pyxonolem a, .f1allrtH
I{3BprrraBarba noczoBa v paAHr x SaAaraKa, o4foBopHOCTr4/
Orza[rherra 3anoczeHor
w3BpnaBarby noczoBa
v
y
rswxoBa crpyKTypa.
vlr
oPIAHr4 CITOPTCKOT IIEHTPA
I{z'alt29.
Cnoprcxlr rIeHTap ,rMa opraH pyrorofema, opraH yrrpaBharla
9aan
r4
opraH Ha43opa.
30.
OpraHr Cnoprcxor r{eHrpa cy:
1,. fltrpexrop,
2. YnpanHu o46opu
3. Ha4sopun o46op.
1.. 4T4PEKTOP
Vaan 3L.
Opran pyronoferra y CnoprcKoM rleHrpy jecre
4rpeKrop.
/trpexrop pyKoBo4n paAorra 14 noczoBamevr CnoprcKor rleHrpa.
r{nalg 32.
/trpexropa Cnoprcror rreHrpa rrraenyje u
CxynrurlrHa onrrrrrrHe Bezr,rro fpa4lture.
9aan
pa3perrraBa ocHr4Baq, o^HocHo
33.
Cxy.nururHa orrrxrr4ue uuenyje Ar{peKropa Ha rrepwo,.- oAqervrpvr
roAvrHe.
vrcro Av\e no r{cTeKy MaHAaTa Mo)Ke rroHoBo 6wrw r*"rouu*, o Ja
AupeKTopa Ha
Harrr4H frpo[r{caH 3aKOHOM.
rlaan 34.
3a 4vpexropa Moxe 6wrv I4MeHoBaHo AurJe roje, oclmr orrrrrrr4x
3aKoHcKr{x ycAoBa,
cae4ehe noce6ue yczoBe:
Aavr*a Br{coKy crpyrrHy cnpeMy (vII creueH crprrHe cnpenae),
4a wvle pyKoBo4l4zo ycraHoloM wAW upe,4yseheu xoje je noczorazo ca
ry6nrrorra.
rrcnyrbaBa
1'
2'
1.
r
Vaan 35.
Ocrvr noczoBa yrnpferurx 3aKoHoM Ar{peKTop Cuoprcxor rreHrpa:
pwoBo4u rroczoBarberra CuoprcKor rreHrpa, opra'vtsyle w ycxaafyje
rpoqec paAa y
rbeMy/
2. r{3BprrraBa oAAWe vr 3dr<tbyuye ynpanHo r o46opa,
3. npe.z'Ke noczoBHy rroAu-rwKy rr Mepe 3a rbeHo cnponoferre,
4'
5.
6.
7.
8'
o4roBopaH je sa cnporofeme noczoBHe noAvrrwKe, Kao ,{ 3a Mepe
3arrrrr4re Ha paAy,
rrpeay3r{Ma Mepe 3a r{3BprrraBarbe rporpaM4 rrzaHoBa u paAHrtx
3al\araKal
3acryrra ,{ npe4cran la CnoprcKr4 rIeHTap,
crapa ce o 3aKoHwrocrvtpa4a CnoprcKor rfeHTpa,
craPa ce o l4cnyrLaBarby 3aKoHoM nporrr4caHux o6aneaa Cnoprcror rrenTpa,
oaHocHo
o6aneea yrnpfeurx yroBoprr Ma vArr Ha Apyrvr :naewl,
9'
I^3BerrrraBa YnpanHu
oA6op, o noczoBalby, Kao vr p$y,TaTvrMapa4a
BanocaeHr{x y
CnoprcroM rleHrpy,
10' 4o'ocn npaBu'"wK o y'Fparurroj
opraHr{3arr uju vr crrcreMarrrza4try,r paAHuxMecra
t7 rrocAoBa y3 caf AacHoT rIpeACeAHr4Ka
ofrrrrrr4He/
11' upe4za><e Ynpa*rou oa6opy
4oHorle6e ocr;rzrrx onrrrrr,x aKara Cnoprcxor
rIeHTPa/
72.crapa ce o o6ee6elemyyczoBa 3a ycnerrrar
paa YnpanHor o46opa r,r Apyrvrx opraHa
Cuoprcxor rreHrpa,
73' npucycrnyje ce4HtruaMa Ynparuor
o46opa u 4vrcxTnyle o rrrzrar'rrraa xoja cy
Ha
aHeBHoM peAy, azw6es flpaBa oAtyrltBar+;a,
'l'4' olasna
u AprT e noczoBe yrupfen e 3aKoHoM u oBuMcrarsrrorvr,
'l'5.
o6anna 14 cBe Apyre pa^Ibe no Hazory
ocHr4Baqa r ynpanuor o46opa a y
cKAaAy ca
,
3aronovr r Craryrorvr.
9aan 3G.
vcranore
lvpercop
6vhepa3perueH n rpe r{creKa
aro crojru
vcraHonr'r
,t
HecaBecHr4
BpeMeHa ua xoje je uocrarzlen:
M paKoM r,rAvr npeKopaqelbeM orza'rherra
tI',erIpa'vr,''wM
ocHl,Baqy HaHece ruTery y neheu o6vtuy
ttAr.
aKo je ycne4rberoBor
HertpaBwanor r( HecaBecHor paAa Morza
Hacrarr4 TaKBa rrrreTa.
axo cnojnu pa4oM Te)Ke noBpeAvr nponr4ce
rojz ce o4Hoce Ha pa1ycranone, Iberry
AezarHocT'
Craryr v Apyre on[rre
aKTe YcraHore, cxyn'rrrue orrxrr4He
tI
npe4ce4Hr{Ka ofrrrrrr4ile rLLrt HeocHoBaHO
O46n\e uu
oA
yKe ynpannor
o46opa,
^"upiaBa
y ApyrwM ctytajenwwta
npe4nuhleHr4M 3axoHou.
I{nan
37.
I-locrynax I4 pa3peuerbe Ar{peKropa CnoprcKor
ueHrpa uorpehe caM ocHr4B aq uAW
Ha rrpe4zor Yuparuor o46opa Cnoprcxor
rreHrpa.
oanyxY o pa3pemerby AupeKropa Cnopt.*or rreHrpa
Ao*ocvrCxyururrHa orrrrrrr4He
Bezwxo fpa4vrnne, Ha HaqtrH 14 no rocrynxy
o4pefeHoM Crary"rorvr Crynurruue ormrr,He
rz
lloczonru4KoM o paAy.
/vperrop Moxe 6wrvt
pa3perxeH Ay)Gocrrr r4 rro corrcrBeHoM
3axreBy.
Vaarr 38.
cnyuajy Ayxe cnpeqeHocrr{ _ ozgrrHocrvr
AvrpeKropa aa o6asna cnojy
ey*qrjy,
yKozr4Ko Ha Mecro arrpeKropa ntrje
6zarorpevreHo r4MeHoBaH HoB
AwpeKTop, Kao v y
Apyrt^M ctryuajenwrv,a, CxynnrruHa onrrrTr{He MO)Ke
r{MeHoBaTVr Bpanwolla
Ay>KHOCTTT
.
4r4peKropa.
3a npnrrolra Ay)KHo c'rvr Ar'peKTopa Mo)K
e ltmvtr^MeHoBaH o AvtL\eHajapxe Ha rrrecr Mecerrr^.
3a npurroqa ,z,y)KHo cru Arrper(Topa He Mo)Ke
6urw .roatuu^", o Avrue roje ue
mcrrytraBa yczoBe fiporrr4caHe 3a
AupeKropa CnoprcKor rreHTpa.
Y
flpana, o6areee r{ o4roBopHocrr{ ar4peKropa oaHoce
ce r4
Ha Bprxwoqa
Ay)KHOCTT4
Ar4peKropa.
9aan 39.
Cuoprcror
je
lreHrpa
lwpexrop
cavocra Aa.' y Bprrreuy rroczoBa rr3 cBor AeAoKpyra,
a sa cnoj pa4je o4roBopaH ocHr4Baqy r ynpannou o46opy.
VaaH 40.
lwperrop Cnoprcror lreHrpa KoMe je npecraza ay)KHocr npe r4creKa BpeMeHa 3a
roje je I'rMeHoBaH Mo)Ke ce pacropeAvrru Ha pa4Ho Mecro roje o4,ronapa meroBoj crpy ruoj
crrpeMr4 \r p aArrvrv' cnoco6uocrr4Ma.
Yxozrro ce He Mo)Ke pacnopeAtrrvr Ha Haqr4H r43 craBa 1. osor qzaHa rrAvr He
rrpwxBarv pa4Ho Mecro Ha roje je pacuopefen, npecraje rray paAH\|oAHoc.
2.
ytIPABHtI O46OP
r{nala
4'1..
opran ynpaB^arra Cnoprcror rreHrpa jecre yupanutr o46op.
Ynpanuu o46op il".a ce*aMqAaHoBa,l,aebr xojrua je n npe,z,ce4HrrK.
llpe4ce4urxa r7 qzaHoBe Ynparnor o,z,6opa Cnoprcror rreHrpa nuer+yje tt
pa3perrraBa Cxynuru4Ha onrurr4ne.
rrecr npe4craBHr,rKa ocHr4Barra vrc peAa crp) {FbaKa
aQwpvwcaflvrx y o6zacrw cnopra w jeaau npe4craBn wK vt3 pe3,a 3arroczeHr4x y
Cnoprcxovr
rreHTpy/ 14 To rrpe4craBHr{K 3anoczeHr4x, wza6part ilocze rajHor rzacarba.
CxyuuDrHa onrrrrtlHe oazyvle o npe4zory oBzarxhenrax rpe4zaraq ay rJe1r41u.
t{zaHoru Ynpannor o46opa uvrenyjy ce Ha nepr{o4
oAservpvt ro4r4He rr Mory 6vrvt
YupanHlr o46op qr4He:
rroHoBo 6wparum.
llocrynax 3a I4MeHoBarbe qzaHoBa Ynpannor o46opa norpehe ce uajxacnwje
4sa
Meceua rlpe I4CTeKa Marl4ara IIpeTxoAHO r4MeHOBaHr4M rrzaHoByrMa vnpanuor
o46opa
Cnoprcxor rleHrpa.
Lltan42.
Ynpanur o46op Mo)Ke 6wrvtpa3perxeH:
aKo rrocryna cynporHo aKTr{Ma CrynmrtrHe orrrrrrtrHe ,{ aKTr4Ma Cnoprcxor rIeHTpa
aKo flocTyna He3aKOHr4TO.
I/hv4wjarvrBy 3a pa3pe''e.ue vnpanHor o46opa Mory rro4Herr4:
CxynurrrHa orrrrrrrzHe/
rrpe4ce4Hr4K
Ofr rrrTr4He/
Ha43opHrr opraH Cnoprcxor rleHrpa.
vzan YnpanHor oglopa Moxe 6vrwpa3perreH
HE3AKOHI4TO 14 HECABECHO I4
qmporHo o4pe46arvra Craryra
r4 3aKoHa.
aKo rrocryrrv:
Vaau 43.
YupanHr o46op Cnoprcxor rleHrpa:
1" Ao*octl Craryr Cnoprcxor LIeHTpa, y3 carzacHocr
ocHr4Baqa, Kao
aKTa/
u
Apyraonrrrra
2. o4tryuyle o noczoBamy CnoprcKor ueHrpa,
3. Aonocv frzaHoBe ,t nporpaM e paAaCuoprcror
rreHrpa,
4' ycnaja raneruraje o rloczoBa rI>yt roAtn',rur o6pavy'
5.
w ewrrawcwjcxm rr*a,.,
oA^Wye o xopuruhelby cpe4crana Cuopra.ueHrpa y czutaAyca 3aKoHoM,
6. Aonocv npaBvrAHvrK o paAy,
7' rpe^zax(e cMepHt{Ire 4'rpeKTopy CnoprcKor
noAIITI,/'Kel
rleHrpa 3a ocrBapr{Ba}be noczoB*e
8'
rrperxo*Ho o4o6pana oryfe*e ocHoBHr4x
cpe*craBa cnoprcror rreHrpa,
9. o6pasyje paA*arena (cranta v ilpmBpeueHa)
y crutaAyca norpe6aMa ca wzw 6ez
npaBa o/1Fll/'Bat+,a,
10. ycraja noczoBHrrK o cBoM
pMy,
11"
oatwyie no 3axreBr4Ma 3a nper4crr rrrmBarr)enpBocre.,e
HvrxoAAWa,
12' o6anna m Apwe noczoBe y crutaAy
ca 3arouor, u*tor o ocHr4Bar6y r
Craryrona.
3a o6anaarbe rloczoBa na cnoje Ha4zexHocrz yupan
nvr o46opo4roBapa ocHr4Baqy.
\zala 44.
YnpanHu o46op Cnoprcxor rreHrpa
paaw
y ceAlw\aMa.
ilpe*c*n *,{ pvKoBo*,r rieroBrrM paAoM, a y
.,r",;rtJfiJ"Tl,J#T:n"jnn::3\rBaHa'{rH I4 nocrynaK paAa w omryvrBarbe
Ynpanuor o460paFnpble ce noce6nravr
aKroM -fIpawrznr4KoM o pMy VnpanHor
o46opa.
O paay YnpanHor
o46opa Dv(+!t
BoArn Lc
r - ----- vnvvvq
ce ddttnc}{uK
Barrr4clr,
KoJw nornlrryjy fiPeAceAHttK tt
3anrrcHrrqap.
3.
HM3OPHIaO46OP
tlaan
Ha4sopnr o46opje oprau
rleHrpa.
45.
HaA3opa HaA 3aKoHrroruhy paAavr
rroczoBalba
Cnoprcxor
Ha4topnvr o46op Cnoprcxor rreHrpa uMa
Tprr r.talra, oA rojux je jeaan rpe4ce4Hr4&
u ro: ABa cy npe4craBHu\v ocnvrBa.va u je4awje
npe4craBHr4K 3auoczeHr4x y CuoprcKoM
IreHrpy/ rojr ce 6uparajruvw rzacarbeM.
llpe4ce4unxa v qzaHoBe Ha4sopnor
o,46opa Cnoprcxor qeHrpa urraeuyje
w
pa3pe[raBa CrynruurHa onrrrrrdHe.
CryntrrzHa onrrrrr{He zrvreHyje trzaHoBe Ha4sopHor
o46opa Cnoprcror rleHrpa y
L\CAVIHW.
vzanonv Ha4sopuor o46opa muenfy ce Ha qerr,rpvr
rouu*e r{ Mory ;wrtrrroHoBo
6wpanw.
l0
llocrynax sa r'MeH.Balbe qzaHoBa Ha4sopuor
o460pa norpehe ce najracu uje
4na
Mecer]a npe r{cTeKa MaHAaTa rrpeTxo*Ho
r4MeHOB
qzaHoBr4Ma Ha,4sopuor
o460pa
Cnoprcror rIeHrpa.
'"WM
Ha4topnv o46op Cnoprcxor
1"
9'naln 46.
rtreHrpa:
Ha43r{pe 3aKOHI{TOCT paAar4 noczoBarra
CnoprcKor LIeHTpa,
2' 4aie
o
3aKoHI4TocTI' noBpeMeHr4x u roA'r'rbzx
"-wrts^'erbe
o6pauyHa Cnoprcxor
rreHTpa \rHaA3mpe Aa ArI Cy Caqr4l'eHvry
cKAaAy canpofrr.cvrMa,
3. HaA3vrpe Aa Av ce roczoB'e Krbr,re w
Apyra,4oKyMeHra CnoprcKor rreHrpa Boze
ypeaHo u y cKAaAy ca nponr4cvMa
u Mo)Ke ,tx AaT\rHa Be,,rraqe,'e,
4' 4aie .'vutlbe*e o roAnrx*I4M parryHoBo4crBeH
vrM mcKa3vrMa r4 ttzneunajwMa o
noc-ZoBarr,y Cnoprcror rIeHTpa
xojn ce no,a,Hoce ocHr4Baqy/
5. pa3Marpa rsnenrraje p"urropa
6.
ycnaja rroczoBHr4K o cBoM paAy,
7' o6anna w Apyre noczoBe yrnpfeue 3aroHou, aKroM
o ocHr'Bariy n
3a noczose zs cnoje Ha.ze)KHocrz
Ha4so pnv o46opo4roBapa ocHr{Baqy.
Crarlnou.
Hnala 47.
oa6op AoHocl4 oLAio^e Ha ce4'r4rraMa,
acBaKr4 rrzaH o46opa r4Ma caMo
je4anHaa.sopnw
ouoor?!y""
,r,rr^lj,ll
Ha4sopuor o46opa AoHoce ce nehnuonr
rzacoBa qzaHoBa Ha4aopHor
HagsopHor o46opa xojz ce He czDKe
ca o4ayxoM, Mo)Ke uz4nojvrw cnoje
tlaarr 48.
jcxr,r^anoczoBarbeuycraHone je
iN:Y":::::":.:.p^T::I:lf
He3aBlrcraHy paAy vuMa lp"HaAOr'aHcra
npaBo ynwAay cna
CAMOCTAZAH
fIoAaTKe/ a
'T
no norpe6rz Mo)Ke
aHra)KoBaTrz rr BerrrraKa.
Qnuaucr{cxa 4.KyMeHra u
r{nall 49.
Ha4zoprru o46op Mo)Ke 6wrupa3peureH
no r{cToM rrocrynKy vr trs vrcrvrxpa3zora
Kao I4 Ynpanur o46op' c rr{M
4aYnpanw o46opHe Mo)Ke Aarurr,,vfirmjarvny3a
pa3peue}be
Kao Hr4 ,lmpexrop Cnoprcror
ueHrpa.
9aax
50.
lIpe4ce4HI4K orlrrrrlzHe Kao vrgBpTn.'m
opraH r Cxynruu4Ha onrrrrr4He Kao
ocHr4Baq
w'*aiy npaBo Aa'aAoxe Ha43op noczoBarba
r4 rpa)Ke r,ranenrraje o pgyCuoprcxor
r{eHrpa.
vIIr
CPE4CTBA PA4A r{
Vaan
froczoBArbA
51..
ll
Cnoprcxr IreHTap crl4qe cpe,4crBa 3a ocrBapr4Balbe cnoje 4eaarHocrr4
y
cKAaAy ca
3AKOHOM I4 TO:
1. ,B cpeAcrara 6yuera OnnrrzHe,
2. t{3 cpeAcrara peny6zl4rrKor 6yuera HaMer$eHr4x aa QnnaHcr4parbe nporpaMa r43
3.
4.
5.
6.
o6tactvt cflopra,
Henocpe4Ho 04 Kopr4cHr{Ka yctyra,
npo4ajovr rpor3Boaa vryclyra Ha rp)Kr4rrrry
04 cnoH3opcrBa/ AonaropcTBavpeKAaMa, \I
vrs corrcrBeHe
rpr4Bpe4He AeaarHocru,
vrs ApyrvrxvrsBopa.
Llnalg52.
Cpe4crna paAa vr noczoBarba CnoprcKor rleHrpa cy: crBapm, HoBqaHa w Apyra
cPe,4crBa w varepujazHa flpaBa, xoja Cnoprcxu qeHTap r4 3anoczeHr CnoprcKor rIeHTpa
cTeKrry
Paaou r{ frocaoBaFbeM.
Vaas
53.
OcnonHa cPe4crBa Cnoprcxor rreHTpa q: crBapv (rpafewtrcxr o6jerrtr, Marrrtt*e,
Bo3wAa, I4HBeHTap, onpenra), roja vrHe cPe4crBa pap.a vt rroczoBaFb a, a ,*rjtt je ner rpajarca
lmorpe6e Alxvt o4 je4He ro4r{He.
m
r{zala54.
Cuoprcrn IreHTap
I4Ma npaBo Aa ocr rypa cpe4crBa paAa, Ha Haqr4H
r
rroAycAolvr:v'a
rrponr{caHrvr 3 axonou.
tlaan 55.
Cpe4crra 3a tl3BplrraBarbe noczoBa vr 3a4araKa Cnoprcxor rreHTpa Mory
ce
o6ez6et}vnarvr w yApy>KvBarbeM ca cpe4crBr{M a Apyrttx rpaBHr4x Ar,rrJa w janutrx upe4yseha,
Ha) rHo-I4crpoKrrBaqKvrx w Apyrrlx crp) rHr{x utuctvryWtj4 3ar4nTepecoBaHrax ,{HBecrr,rropa
y
cKAaAy ca 3aKoHoM, MecHr(x zaje4rrwga w Apyrwx, cpe4craBa rrfreM
sajlraora, Kpe4l4ra vr Apyrvrx cpe4craBa y cKAaAy ca 3axoHott vt OA1tyKoM Crynurrrne
caMo,z,onPr{HocoM
Onrurrne.
Y4py>wrsarbe cpe4craBa, y Ayxy ca craBoM 1. onor qAana, Bprrrr{ ce 3aK./b} rrrBaneM
yroBopa vr Apyrtrx rIpaBHTrx noczoBa/ a o roMe perraBa w. o4zytyle YnpanHv o46op
Cuoprcxor rIeHTpa, y3 carzacHocr ocHr4Baqa.
tlaan
3anoczenra Cnoprcxor LIeHTpa
rrpr4po4oM
r4
V
56.
ay><nv Aa cpezcrBa Koprlcre
y
cKAaAy ca
HaMeHoM cpe4cTaBa.
r{natt57.
Cnoprcxu rtreHTap Mo)Ke l,aKzt:jrqItrrvr yroBope ca Apy.rvrw Kopr4cHr{rlr4Ma o
roprnrhemy croprcKnx o6jerara r{ rrpocropay rr;,r,Ma.
Cnoprcrr rleHrap Mo)Ke noje4une npocroprje, o4HocHo o6jexre ,BAaBarv y 3aKyr y
grurMy ca lbl4xoBoM HaMeHoM, 3a o6anrr,ame [prrBpe4He Aezaruocrr4 (rpronrHa,
12
u c^') Yr Apyrvx Aezar'ocrvr' paAu crnrrana
cpe^craBa ra
;:ffi:filBo
oLaBharbe cBoje
Cra npara ra o6anege ra roxehnx yroBopa
o Kopr{uhemy vt 3aKyfiy npocropa y
o6jerrzva, ocHr4Baq [peHocr oary^or w3'-rAaHa
17. nacnoprcxu ueHrap.
IX
CnoprcKr4 ueHrap cnoj paA
4yropoqHr{M rz aHOBr4Ma.
vt
NAAI{VIPATbE
Vaan 58.
[oczoBarbe U.Aa}lI/^pa ro4r{rrr}brrM, cpeAWOpoqH[M
r4
Vaan 59.
fo4vtutt+r^ nzaH AoHocil ce
40 xpaja reryhe 3a Hape4rry ropwrry, cpearbopoq*r,
uajxacurje 40 r4creKa rrocze4l6e roAuHereryher
*l."uu 3a Hape4Hr{ cpe4rroporrHr4 nepvroA.
3a 6tatonpeMeHy r'BpaAy nPeazora naaHoBa
o4roBopaH je 4nperrop Cnoprcror
rleHrpa.
rlaan
60.
llporpauz u nAa*oBvr Paaa ca4p)Ke noczoBe
r^ 3a4arKe xoju rrpowcTil'y
ocHoBHr4x craTyfapHtrx rfvrheBa,
norpe6a r4 3axreBa hyAu u rpa\ana.
tr3
Vzala 61.
tr{snp[reme nzaHoBa peaoBHo ce npartr
vr rrpeAysvnvrajy ce cBe rorpe6ne uepe
pa*vr
Isl4xoBor 6zaronpenaeHor I4 nornyHor
ocrBapr4Ba Er)a, a o ,r3Bprxerry crapajy
ce
4r{peKTop ,r
cBr{ opraHu Cnoprcror rIeHTpa.
X 3AIIITI4TA I4 YHAIPEbETSE
qOBEKOBE OKO AIIHE
rlnarr 62.
Ynparur o46op oA wyle o MepaMa paAw
3arrrrr{re w yuanpefe*a
oKo&ttlJq ay cKAaAy ca Aelarnourhy
Cuoprcroirlu"rpu, oazy,ryleo
3a
re
HaMeHe
oKoZr4He.
r
qoBeKoBe
oO"rO"nerby
cpe4craBa
crapa ce o cnponofemy oA yKa vr Mepa
3arrrrr4Te v y,nanpeferba qoBeKoBe
Vzrarr 63.
/r'rpexrop Cnoprcror IIeHrpa je 4y:r<au A,a yJ raneruraj
o rroczoBa wy, xojwno^Hocr4
Ynpannou o46opy' u w3Becrw o [pe4y3err4M
MepaMa 3a 3arxrr4ry ,, y,nanpefe]6e qoBeKoBe
OKOZI4HC.
n
rrpABA, OEABE3E U OAfoBopHocTu p
AAH:/IKA
u cuH AUKAZHO OPTAHT{3OB Arb E
Vzale 64.
l3
llpana' o6asese
o4roBopHocrI4 paA'r'Kaypele'u cy frpanwtHr{KoM
o paAy,3aroHonr
'{
KoaerrrarHlrM yroBopoM
y cKAaAy ca 3arouovr.
9aaH
o uoje4^ravuru
ra
G5.
rrpaBvrMa, o6asesaN{a w o4roBopHo
crwMa paA'vrKa oA*wyre
vAvr
/r'rpexrop
Apyru rbeMy o4rorapajyhr,r nocao BoF',vr opraH, vtAvr
ApyrvtopraH o^peben
3arouo vr, Craryrolr n KozerrlrBHraM yronopou.
\z.ala 66.
Pa4nmqu y CnoprcKoM IreHrpy wvaiy
npaBo Aa opraHvrsyly Cwrazxar xojr u.rvrrw
frpaBa r4 r4HTepece p%HvrKay"*pleue
3aro'ou z KozerrraBHr4M yroBopoM.
/wpercop Cnoprcror I{eHrpa Ayr<a' ie aa o6ez6e4vr ycaoBe
sa paA u AeAoBarLe
ctlrl/-wKa.ra.
CvsAwxazrHlr npe4craBHr{K He Mo)Ke
6vrcvno3BaH Ha oaroBopHocr Hvrrr.AoBe*eH
y
HerloBo/bau nozo>r<aj aKo Bprrlr{ ctrHAuKaAHe
aKrr{BHocru xoje ." oart."; ;r-;;;
*"";
w rHTepeca paA}JWKa m3 Paaa u no ocHoBy paaa
yrnpferurx 3axoHovr oAHOCHO
KozexrznHilM yroBopoM.
I{tala
67.
opraHlroa*wia Cwu4l4Kara y CnopcxoM r{e'rpy
opranwzyle ce ,{ Ae^yJeHa ocHoBy
cnojnx \paBul4 aKara r llporau a paa,a.
Arrr,nHocrw cr'r%wKara He cuejy
Aa vrAy Ha ,,rreTy r3Bp[raBarba rporp aMa paAa,r
p a4He
C\r,Lfr AvrIJe.
4T,r
XII
OEABEIIITABATSE 3AIIOCZEHMX
Vaarr 68.
OpraHu Cuoprcxor qeHrpa Ayx<Hr^
ry Aa o6es6e4e pe4oBHo, 6zarorpeuego,
trcrvrHulTo
w no caAp>KvrHu v o6zuxy npl4crynarrHo o6aneurraBarbe
3anoczeHr4x o
rlezoKynHoM rroczoBamy CnoprcKor rreHTpa.
o6arenrraBarbe 3arroczeHlrx
\zalr
y
69.
CnopTcKoM rreHrpy
aHaAw3aMa' o6iannuBarbeM
AeAoBa zsnemraj4 3arrr4cHr4K
nPr{ro4aH Haqr4H.
a,
je
nr4cMeHuM wznerurajwva,
o6yKa opraHa w cAus,,o Ha
Haala70.
3a 6taronpeMeHo rr mcrr.Hvno o6ane'rraBarbe 3anoczeHrrx
y CnoprcKoM rreHTpy
o4roBopHr4
ynpanww
cy Ar{peKrop u
o46op.
XIII 3AIIITI{TA IIPABA 3AIIOCZEHTIX
r{nala71.
3anocaeHlr
y Cnoprcrou rleHrpy ocrnapyjy 3arrrr{Ty cnojrx upaBa
w
rraAAe>KHWM opraHr{Ma BaH
ilpe4
Cnoprcror rIeHTpa, Ha Haqr4H ,r uo rocrynr(y np e4ntrTlewuu
3axoHou tr Ko nexrwB:rrnM yroB opoM.
t4
./
Mepe o 3arrrrr4Tr{ 3arroczeHr,rx Ha paay pery,,ilLfiy cefrpawttrHr4KoM.
xrv noczoBHA TAJHA
Llz.an72.
Pa4w qyBalba 6es6e4Hocrvr w ycilerrrHor rroczoBarba
Cuoprcxor rreHrpa , noje4v,tw
iloAaqv o noczoBawy' paznoiy I4 o4Hocr y CnoprcKoM rreHrpy npeAcraBhajy
uoczonHy
Tairyt I4 Mory ce caonrrrrvru rpehuM Ar,,uw.'a caMo Ha Haqr{H
rrponr{caH 3aKoHoM tr
Craryrovr.
'BWo-
I{zalg73.
lloczornovr rajuovr crraarpajy ce r4crrpaB e vr rroka1Lv xojtt rrpe4craB4,
ajy rajny y
noczoBarby/ Kao tr Apyre trcnPaBe r rnQopvra4wje, uv\e
6w caofrrrrraBarre HeoBzaruheuralt
Aw\r'rMa' g6or rrr'rxoBe npl4po4e lr sHauaj a, rrrrerrrto nocaoBtrua
CnoprcKor rreHTpa.
LIzaru74.
ocnlra nozaraKa,
xojr cy 3aKoHoM npor,'a,,'e'W 3a [ocaoBHy rajry, noczoBHoM
rajHou crvrarpajy ce:
1,. rporpaMcrr npojerrn r peuema roja ce rpznpeMajy,
2. wcrpaxvBama roja :rrvrq v oKourraHa,
3. rroAa4w o npe4parryHnMa za noHy4e,
4. fio*atJvr o ezeMeHTvrMa
40 rrxxonor o6jan a ttBar'a,
5' ezeMeHTr4 yroBopa o',o*y+e
rloczoBHo-rexnravroj capaArur4
npe4yaehzvra,
ca
opraHlr3arr vrjaura \r
6. Mepe w*a.*r,tH nocrynarba za ctytaj
7'
HacraHKa BaHpe4Hr^x oKozHocrrr,
rr&ar Qnsrvro-rocrlrqKor o6es6efema o6jerara vvnoBvrae
Cnoprcxor rIeHrpa.
\z.an 75.
lloczoHry rajry
Ayx<Hvr q Aa uyuaiy cBr4 3arrocz elrz y CnoprcxoM rreHrpy xojw Ha
6wno xoiwwauvtlr casnajy 3a AoKyMeHTa vru\rno4arKe xojr ce
a*utpuly noczoBHorvr rajnovr.
lloczorrry rail{' 4y>r<Hur q Aa
q^aHoBtr
Yupanuor wHa4zopnor o46opa Cnoprcror
'I}Eaiy v
rleHrpa.
/y>rcrocr qyBalba uoczoBHe rajue He npecraje no rpecraHKy pa4Hor o.Hoca
3anoczeHr4x y CnoprcKoM rIeHrpy.
o.anarre noczoBHe rajHe npe4craB,4,a re)Ky noBpe,4y
paaHe Ay)KHocr\r.
XV IABHOCT PAZA CIIOPTCKOI IIEHTPAVITbEIOBI4X OPIAHA
r{nan76.
Januocr pa4a CnoprcKor IIeHTpa rr rberoBr{x opraHa o6es6efle ce o6jan./br,rBarbeM
orrrrrrr4x aKara, jarnourhy pa4a opraHa-o4HocHo ouoryhararbeM
rrprrcycrBa
ce4Hr4rIaMa
l5
Ynpanuor o46opa u Ha4sopnor o46opa rpq4craBH firfrr*a jarHor
rueopurcarba v
npe4craBHnrvrMa Apyrrrx
ianuwx npe4yaeha I4 ycraHoBa, MecHr4x saje4ntr4a vr Apyrrrx
opraHa vr vrHcruryrr'lia, fio4Horuen,eM r,rcrvruvrrr4& [orrrJrHwx
w 6zaroBpeMeHr4x trenaurraja
o paAy Cnoprcxor IreHTpa ,{ rberoBl^x opraHa ocHr4Baqy Crynu""r o.r-rrzne Beznnro
fpa4rurre m Ha Apyrr{ Haqr{H yrnpben 3ironovr, u
Apyrr,rM nponr{coM, ofrrrrrrrM aKroM r4
Craryrovr Cnoprcror rreHTpa.
Hz,an 77.
JanuocT paAa Cnoprcxor qeHTpa tI *beroBr{x opraHa Mo)Ke ce orpaHr{ rtr
rw w
trcKlbwvrru KaAa ro aaxrenajy I4HTepecI4 oqltalba
ap)KaBHe, nojHe,' rroczoBHe rz cay>r6e'e
t
rajue.
oA^wy o orpaHr{qe}by vtAw trcKltwemy januocrr4 AoHoclr yupanuu
o46op
npeAzor /rpexrop a uAvr qzaHa ynpannor o46op a,
a npe roqeTKa ce4Hr4rre.
x\/I oIIruTr{ AKTI4 l/'rLvrxoBo
Ha
ycBAIArbE
{nan78.
Craryrou vr APyrvrM onrrrrr{M aKrr4Ma y CnoprcKoM
rreHr py ypebyjy ce Ha orrrrrrr4
y CuoprcroM rleHrpy.
Craryr je ocHonHr'r omt'ttt arr CnoprcKor rre'Tpa, Te
Apyrvr onrrrrr4 aKTr' He Mory
6wrw y cynporHocru ca oBrdM Craryrorr.
HaqrdH o4Hocr{
Llnala79.
Craryr Cuoprcxor rleHrpa, y gvzaAy ca O44yroM o ocHr4Barry
ycTaHoBe, Kao z
ocraze orrrure aKTe, 4oHo cv y np annvt o46op Cnoprcxor
rreHrpa.
CxyntrrwHa onrxrr4He Beztrxo fpa4vune, Kao ocHt4Bau,
4aje carzacHocr na Crarw
Cnoprcror rleHrpa.
llpe4ce4nr{K orrtrrrrrue 4aje carzacHocr Ha axr xojru
ce y"mpffe 6poj r^ erpyKrypa
3afloczeHr{x.
lloje4nuavHl4 KozeKTwBHvt yroBop saxnyuyly llpe4ce4nr4K
onrrrr^He Kao vsBpnf'u
opraH ocHvrBasa, penpe3eHTaTr^BHU CrLHAtLKar vr
AwpeKTop Cnoprcror rreHTpa.
9aan
Tlaueue
80.
Aony'e Craryra u Apyrr'xonrrrrr4x aKara Mory rrpe'ro>Kvrrrr:
(1) /rperrop Cnoprcxor rleHrpa,
(2) YnpanHr o46op Cnoprcxor rleHrpa, r
(3) Cxynuru'rua orrrrrr4He Beznro fpa4vnrre (xao ocunnav).
r4
tlaan
81..
t6
llpegrotr'r 3a I'r3MeHe t{ AonyHe Craryra w Apyrr,rx orrrrrrr4x aKara
4ocrannajy ce y
nr{caHoM o6nrcy ArrpeKropy vrYnpasnou o46opy Cnoprcror rreHrpa
xojvr
,
vtx
V ayxcui Aa
pa3Morpe y poKy oa 1 5 AaHa oA npujeua vr Aa Aoneq/ o4ronapajyt^ry oaoqy.
llocryuax I43MeHe ff AorlyHe Craryra u Apyrrrx orrrxrr4x aKaTa je wcrw Kao r4 3a
IberoBo 4oHorrrerbe.
l{nas82.
YupanHz o46op Aonocv cBe onrxre axre CuoprcKor rIeHTpa.
Ou[rrr aKrr4 ce AoHoce rehrznonr rzacoBa yKynHor 6poja.rou"ouu Vnpannor o46opa.
VzaH 83.
Craryr v Apyra orrrura arra o6jannyly ce Ha orzacHvl ra6tapra cBr4x o6jerara r
ceAl4lxry IJeHrpa v^v Ha APyrw nptrro4aH Harrr4H HajracHnje rpvr
AaHa oA a\aHaaoHorrerba,
a crynajy Ha cHary ocMor AaHa oA AaHa AoHorrrerba, ocr4M aKo ,r3 Hapoqr{To onpaB4aHrrx
pa3aora nrje npe4rrleno 4a pawwje cryrre Ha cHary.
Csaxol,r pa4nlrKy ce Mopa oruroryhnu.{ 4a Mo)Ke y o4ronapajyhoj cap<6r4
cnoprcKor
rreHTpa Ao6wrw Ha WriA onrrrra aKTa.
tlzran 84.
Y CnoprcKoM rIeHTpy AoHoce ce, oct{M Craryra, norpe6na onrura aKra
y cKAaAy ca
norehulvr rporr{cnMa I4 norpe6ava paAa w rroczoBarba Cuoprcxor rreHTpa
, a Ha npe4zor
Ar4peKropa.
Vaan 85.
llope4 orlrrrrt{x aKara4oHoce ce lr uoje4r4HaqHa HopMarrrBHa
aKTa:
yrryTcTBa/
HaIO3Vr,
peruerba
r4
Apyrr noje4rHavflvt
aKTr,t, a
aoHoce I4x opraHrr
y
cKAaAy ca 3aKoHoM
u
ortLrfrwM
HOpMaTr4BHr4M aKTr4Ma.
tlaarr
Tyrraaueme cBr4x
86.
onrrrr4x aKara aalevnpanuw o46op Cnoprcxor rreHTpa.
xvr
frpEZA3HE
r4
3ABprrrHE o4pEAEE
Vaarr 87.
Cnoprcxr rleHrap upecraje ca pa4oM:
1'. yKozr4Ko ce rpaj'o ue ocrnapf y \vrheBvr a6or rojrx je o*ronan,
2. yKozrrKo je Ha4zorHrr opraH zalpawvro Aahil paA,
3. y czyrajerr4Ma npe4Bwtleuwvr 3aKoHoM.
Vaan 88.
t7
llpecraHax pa4a CnoprcKor IreHTpa Mory npe4zo)Kr4rr4 ocHr4Barr, opraHr Cuoprcxor
IIeHTpa vrlrr opra}r Haaze)KaH 3a Bptlrelbe Haz3opa HaA 3aKoHnronrhy pa4a CnoprcKor
rleHrpa.
llpecranar pa4a CuoprcKor rreHrpa Mopa 6wrw
o6paszo>r<en.
Vaan 89.
OcHrna.r o1\^ytyJe o npecraHKy paAa Cnoprcror rreHrpa.
Oary"ot o rlPecraHKy paAa Cnoprcror rreHrpa 6tw>xe ce ypefly cBa rrr4rarba oa
aHavaja 3a nPecraHaK paaa Cnoprcxor rreHrpa, ypeble npaBHr4 Hacze4Hr{K r noaoxcaj
3afIoczeHr4x.
9aarr 90.
oraj Craryr cryrla Ha cHary ocMor AaHa oA AaBatBa carzacuocru
CxyunrrraHe
orrlrrrl4He Beznro fpa4lfiure Kao ocnr4Barra, a y uvny o6aneruraBarba 3anoczeHr{x o6janzr,fe
ce Ha orzacHr4M ra6tav'a Cnoprcxor rIeHTpa 1.5 4ana.
rrPEacE4Hr{K yfrPABHOr OzE oPA
Mr,raarl Ceauh
,:_
,-i,li:iff,
nneiiiie
18
t
Download

null