Univerzitet u Beogradu
Mašinski fakultet
Katedra za Mehaniku
MEHANIKA 2
1. PROGRAM IZVOĐENJA NASTAVE
1.1. OPŠTE
Predmet slušaju svi studenti u trećem semestru, u trajanju od 15 nedelja, sa
fondom 5 časova nedeljno.
1.2. PROGRAM PREDAVANJA I VEŽBI
MEHANIKA 2
Nastava
Broj časova
Samostalni
rad
čas
2
/
Predavanja
Osnovni
pojmovi
kinematike.
Određivanje
kretanja tačke.
Određivanje
brzine tačke
Određivanje
ubrzanja tačke.
Kinematika tela.
Translatorno
kretanje
Obrtanje tela
oko nepokretne
ose
/
čas
3
Vežbe
Kin.
tačke
3
Kin.
tačke
2
1
Kin.
tačke
/
3
7
Ravno kretanje
tela
Sferno kretanje
tela. Složeno
kretanje tačke
/
8
/
/
Nedelja
1
2
3
4
5
6
3
/
Časova
Provere
znanja
/
/
/
Σ
5
/
/
/
5
4
/
/
/
5
Kin.
tačke.
Obrtanje
tela oko
nep. ose
/
4
/
T11
1
5
/
/
T2
2
5
Ravno
kretanje
tela
Ravno
kretanje
tela
Sferno
kretanje
tela.
Složeno
kretanje
tačke
2
/
/
/
5
5
/
/
/
5
4
/
T3
1
5
/
/
9
3
/
/
/
/
T4
2
5
2
Dinamika
slobodne
i vezane
tačke
3
/
/
/
/
5
11
Dinamika
slobodne tačke.
Materijalni
sistem. Veze
Jednačine
kretanja tačke u
Lagranževom i
Ojlerovom
obliku
/
/
5
/
/
/
/
5
12
/
/
5
/
/
/
5
13
Geometrija
masa. Centar
inercije sistema.
Momenti
inercije.
2
Dinamika
slobodne
i vezane
tačke
Dinamika
slobodne
i vezane
tačke
Dinamika
slobodne
i vezane
tačke
1
/
T5
2
5
14
/
/
3
/
T6
2
5
15
čas. Σ
/
/
20
Geometri
ja masa
/
/
40
/
/
ZI
5
15
5
75
10
1
-Test; ZI-Završni ispit
2. ISPIT
2.1. USLOVI ZA STICANJE PRAVA ZA POLAGANJE ISPITA
a) Redovno pohađanje nastave
b) potpis u indeksu
2.2. NAČIN POLAGANJA ISPITA
a) ispit je pismeni i usmeni sa redosledom P+U
b) pismeni ispit traje 2 sata
c) na usmeni ispit izlaze kandidati koji su na pismenom delu ispita ostvarili više od
50% mogućih bodova.
3. LITERATURA
[1] Mladenović, N., Kinematika, MF Beograd, 1996.
[2] Simonović, M., Mitrović, Z., Golubović, Z., Mehanika - Kinematika, Univerzitet u
Beogradu, 1998.
[3] Đurić, S., Kinematika, MF Beograd, 1990.
[4] Rusov, L., Kinematika, Naučna knjiga, 1983.
[5] Mladenović, N., Mitrović, Z., Stokić, Z., Zbirka zadataka iz kinematike, MF
Beograd, 1992.
[6] Trišović, N., Lazarević, M., Priručnik za samostalne vežbe iz mehanike, Statika i
Kinematika, MF Beograd, 1999.
[7] Mitrović, Z., Golubović, Z., Simonović, M., Mehanika – Dinamika tačke,
Univerzitetska štampa, 2000.
[8] Đurić, S., Dinamika i teorija oscilacija, MF Beograd, 1987.
[9] Rusov, L., Dinamika, Naučna knjiga, 1988.
[10] Vuković, J., Simonović, M., Obradović, A., Marković, S., Zbirka zadataka iz
dinamike, MF Beograd, 2001.
[11] Vujošević, L., Đurić, S., Zbirka rešenih zadataka iz dinamike sa izvodima iz
teorije, Naučna knjiga, 1982.
[12] Pavišić, M., Stokić, Z., Trišović, N., Priručnik za samostalne vežbe iz
mehanike, Dinamika tačke. Dinamika sistema, MF Beograd, 1998.
Download

Plan i program za Mehaniku 2