MLINPEK A.D.
P R NJ A V O R
-Skupština ADBroj: ______/11
Datum: _______.2011.godine
Na osnovu člana 433. i 434. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike
Srpske broj 127/08 i 58/09), a uz Preporuku Upravnog odbora Mlinpek a.d. Prnjavor, Skupština
akcionara MLINPEK a.d. Prnjavor,na svojoj četvrtoj redovnoj godišnjoj sjednici , koja je
održana _______.2011. godine, donijela je
ODLUKU
O KREDITNOM ZADUŽENJU I ZASNIVANJU ZALOŽNOG PRAVA
Član.1.
Odobrava se preduzeću »Mlinpek« a.d. Prnjavor kreditno zaduženje kod NLB Razvojne
banke
a.d.
Banjaluka
na
iznos
od
1.500.000,00
KM
(slovima:
milionpetstotinahiljadakonvertibilnihmaraka i 00/100). Sredstva kredita će se koristiti za nabavku
repromaterijala, trgovačke robe i za održavanje tekuće likvidnosti.
Član 2.
Rok otplate cjelokupnog iznosa kredita je 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora, sa
mogućnošću produženja kredita za još 12 mjeseci u istom iznosu. Svi ostali uslovi kredita su
prema poslovnoj politici banke.
Član 3.
Za obezbjeđenje naplate novčanih potraživanja Banke po osnovu odobrenog kredita
odobrava se uknjižba hipoteke u korist NLB Razvojne banke a.d. Banjaluka na sledećim
nekretninama vlasništvo i posjed MLINPEK AD Prnjavor , sa 1/1 dijela i to:
- nekretnine u Prnjavoru označene kao k.č. br. 227/6 Kućište; privredna zgrada, mlin, ekonomsko
dvorište u površini od 13.476 m2 i kao k.č. br. 227/61, Kućište; Privredna zgrada, silos,
ekonomsko dvorište, u površini od 4616 m2, upisane u Z.k. ul. br. 496 KO Prnjavor stari premjer,
što odgovara nekretninama označenim kao k.č.br. 1773/3 Kućište Njiva u površini od 334 m 2,
k.č.br. 1777/7 Kućište Njiva u površini od 403 m 2, k.č.br. 1773/8 Kućište Njiva u površini od
266 m2, k.č.br. 1777/1 Kućište, ekonomsko dvorište u površini od 11524 m2, Kuća i zgrada u
površini od 1618 m2, k.č.br. 1777/9 Kućište, Ekonomsko dvorište u površini od 2431 m2, Kuća i
zgrada u površini od 91 m2 k.č.br. 1784/2 Kućište Njiva u površini od 1312 m2, što ukupno
iznosi 17979 m2, sve upisano u Pl.br. 1471 KO Prnjavor, novi premjer, sa
mogućnošću
raspolaganja neizbrisanom hipotekom za nove kreditne plasmane MLINPEK AD Prnjavor u
istom iznosu, kod ove Banke.
Tržišna vrijednost nekretnina iznosi 3.275.000 KM i čini 84,48% od knjigovodstvene vrijednosti
ukupne imovine preduzeća prema poslednjem godišnjem bilansu stanja.
Član 4.
Ovlašćuje se direktor Goran Pančić da u ime »Mlinpek« a.d. Prnjavor potpiše Ugovor o
kreditu sa pratećom dokumentacijom, Ugovor o zasnivanju hipoteke kod notara kao i da
preduzeme sve druge neophodne radnje za realizaciju kredita i uknjižbu hipoteke.
Član 5.
Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se direktor Goran Pančić.
Član 6.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja i primjenjuje se po izvršenoj notarskoj
potvrdi iste na sjednici Skupštine .
DOSTAVLJENO:
1. Predsjedniku Skupštine,
2. Skupštini akcionara,
3. Direktoru Društva,
4. Upravnom odboru Društva,
5. Nadzornom odboru Društva,
6. NLB Razvojnoj banci a.d. Banjaluka,
5. A/A
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
________________________________
Download

Mlinpek AD