VANDA IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „VANDA“
IDEJNI PROJEKAT
IDEJNI PROJEKAT INDIVIDUALNOG STAMBNOG OBJEKTA
YTONG TIPSKA KUCA ”VANDA”
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
1
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „VANDA“
SADRŽAJ
TEKSTUALNI DIO
- NASLOVNA STRANICA
- SADRŽAJ
- TEHNIČKI OPIS
- SPECIFIKACIJA POVRŠINA
GRAFIČKI DIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OSNOVA PRIZEMLJA ................................R 1:100
OSNOVA SPRATA......................................R 1:100
PRESJECI .............................................. ..R 1:100
FASADE ....................................................R 1:100
FASADE ....................................................R 1:100
PETA FASADA ..........................................R 1:100
3D PRIKAZ OBJEKTA
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
2
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „VANDA“
TEHNIČKI OPIS
-
LOKACIJA
Objekat projektovan na zamišljenoj lokaciji te je prilagođen svakoj lokaciji čiji
teren nije u nagibu ili je u blagom nagibu.
Za izvođenje objekta kod terena s vecim nagibom potrebno je prilagođavanje
temelja objekta.
Nakon određivanja tačne parcele - lokacije objekta u sklopu glavnog projekta će
biti urađeno i situaciono rješenje, odnosno izvršit će se postavljanje objekta na
lokaciju.
-
SAOBRAĆAJ
Stacionarni saobraćaj na parceli, odnosno okolini objekta, kao i pristup istom
nisu rješeni iz ranije navedenih razloga.
Po određivanju predmetne parcele i pozicioniranju objekta izvrsiće se i rješenje
stacionarnog saobraćaja kao i pristupa parceli i objektu.
-
STRATNOST
Objekat je projektovan kao induvidualni stambeni objekat P+Pot.
Kota terena na objektu je 0,00.
Kota prizemlja objekta je + 0,35.
Kota potkrovlja objekta je + 2,80.
Kota sljemena objekta je +7,55.
-
GABARIT
Objekat je projektovan kao individualni stambeni objekat P+Pot .
Objekat je projektovan kao objekat sastavljen od dva pravougaonika dim
12,35 x 4,65 m i 10,35 x 5,00 m
Arhitektonska kompozicija objekta koncipirana je prema potrebama
savremenog stanovanja te je prilagođena namjeni i funkciji objekta, kao i što
boljem i modernijem estetskom izgledu istog.
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
3
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „VANDA“
-
DISPOZICIJA
Dipozicija objekta proizašla je iz funkcije i što boljeg vizuelnog doživljaja objekta,
te same proporcionalnosti objekta.
Objekat je svojom dužom stranom orjentisan u pravcu sjever - jug.
Ulaz u objekat je predviđen sa sjeverne strane.
Objekat je koncipiran tako da se sve dnevne aktivnosti obavljaju u prizemlju
objekta.
Dnevni boravak i trpezarija su orjentisani ka jugozapadu te su međusobno
povezani s kuhinjom koja je smještena na sjeverozapadnoj strani objekta.
Iz dnevnog boravka omogućen je izlaz na terasu smještenu na južnoj strani
objekta.
Iz kuhinje se direktno pristupa ostavi.
Na sjevernoj strani objekta smještena je kotlovnica koja je projektovana sa
zasebnim ulazom na sjeveroistocnoj strani.
Vešeraj i kupaonica smješteni su na istočnoj strani objekta.
Gostinjska soba smještena je na južnoj strani objekta i iz iste je omogućen izlaz
na terasu.
Dječije sobe se nalaze u jugozapadnom i sjeverozapadnom dijelu objekta, dok se
između njih nalazi centranlo postavljeno kupatilo.
Na sjeveroistočnoj strani objekta projektovana je radna soba.
Južnu i jugoistočnu stranu objekta zatvaraju prostorije glavne spavaće sobe
( soba garderober i kupaonica).
Treba napomenuti, da sve prostorije u objektu imaju isprojektovano direktno
osvjetljenje i direktnu ventilaciju.
-
KONSTRUKCIJA
Objekat je projektovan tako da je oslonjen na temeljne A.B. trake dimenzija
60 x 50 cm, koje su dnom temelja utemeljene na kotu – 1,25.
Projektirani nivo terena u odnosu na nivo prizemlja je – 0,35.
Iznad temeljnih traka postavljene su A.B. temeljne grede – cokla dimenzija
50 x 25 cm.
Podna ploča izvedena je kao A.B. ploča debljine 15 cm, koja je oslonjena na sloj
šljunka debljine 15 cm.
Objekat je projektiran s nosivim zidovima od YTONG-a debljine 30 cm, ojacanim
s horizontalnim i vertikalnim A.B serklazima dimenzija Ø 20 cm izvedenim u
YTONG protiv potresnim blokovima.
Međuspratne konstrukcije kao i krovna konstrukcija objekta te stepenište
izvedeni su po principu YTONG bijele tavanice - polumontažna konstrukcija koja
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
4
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „VANDA“
se sastoji od kombinacije A.B. nosača različitog raspona i ispune od YTONG
stropnih blokova.
Na ovaj način objekat je potpuno statički zadovoljen a ujedno je i postignuta brza
gradnja istog kao i njegova seizmička otpornost.
Preko završne krovne ploče postavlja se paropropusna vodonepropusna folija,
kontra letva 5 /8 – između kojih se nalazi dodatna izolacija d= 5 cm, preko kontra
letve postavlja se letva 5/3 kao podkonstukcija za postavljanje završnog krovnog
pokrivaca-lima.
-
MATERIJALIZACIJA
Kako je već ranije u tekstu navedeno, zidanje se vrsi YTONG termo blokovima i
dorađenim elementima. Upotrebom pomenutog materijala postignuta je
optimalna termička izolacija objekta, njegova seizmička, požarna otpornost kao i
njegova stabilnost.
Upotrebom dorađenih elemenata riješen je problem termomostova na objektu
koji na ovaj način ne zahtjeva dodatnu termoizolaciju odnosno zaštitu.
Obrada zidova se vrši malterisanjem vanjskih dijelova zidova malterom
(mašinski ili ručno) u debljini sloja 6 mm dvoslojno uz obavezno umetanje PVC
armirane mrezice kao i nanošenje temeljnog premaza. Završna obrada fasade
vrši se mineralnim ili silikatnim bojama po izboru investitora uz obavezno
nanošenje toniranog temeljnog premaza.
Unutrašnji zidovi se malterišu (mašinski ili ručno) gotovim malterima u debljini
5 mm dvoslojno uz umetanje PVC mrezice i obavezan nanos temeljnog premaza.
Završno bojenje zidova izvodi se akril bojama u dva sloja bez predhodnog
gletovanja.
Cokla objekta su zastićena hidroizlocaijom i STYRODUR izolacijom u debljini 3
cm, te zastićena čepastom membranom.
Završni sloj cokla izvodi se „kulirplastom“ u debljini 1,5 mm u boji po izboru
investitora.
Završna obrada podova izvodi se hrastovim parketom debljine 12 mm, dok se
podovi u sanitarnim prostorijama, kuhinji i ostavi izvode protukliznom
keramikom I klase.
Pod na terasi izvodi se s završnim slojem od kamenih ploča.
Pod u kotlovnici izvodi se sa završnim slojem od ferobetona.
Zidovi u sanitarnim prostorijama i kuhinji izvode se zidnom keramikom I klase.
U kotlovnici je projektovan dimnjak tipa „SCHIEDEL“.
Otvori na objektu izvode se od šestokomorne ALU bravarije ostakljene
troslojnim staklom s ispunom od gasa Argona.
Ispuna kod ALU vrata su ALU termo paneli.
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
5
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „VANDA“
Unutrašnja stolarija izvodi se od čamove građe I kategorije. Dvostruko
šperovano i furnirano kvalitetnim furnirom s ispunom od papirnog „saća“.
Vrata ulaska u dnevni boravak su ostakljena pjeskarenim staklom.
Objekat je projektovan s krovnim prozorima tipa VELUX GGU DRVENE – drvena
konstrukcija zastićena poliuretanom i opremljeni su INTEGRA sistemom roletni.
Ograda stepeništa i i balkona izvodi se od čelicne konstrukcije završno obrađene
u boji fasade stolarije.
Na terasi je projektovana i roštiljska drvena konstrucija koja pored estetske
uloge ima i ulogu zastite od sunca.
-
HIDROINSTALACIJE
Ugrađene najsavremenije instalacije vodovoda i kanalizacije, koje će se odabrati
naknadno prema željama investitora.
-
ELEKTROINSTALACIJE
Ugrađene najsavremenije instalacije slabe i jake struje, koje će se odabrati
naknadno prema željama investitora.
-
MAŠINSKE INSTALACIJE
Svi zatvoreni prostori su ventilirani i pojedini klimatizirani, koje će se odabrati
naknadno prema željama investitora. Sve prostorije u objektu kako je ranije
navedeno imaju direktno ventilisanje.
-
FASADE
Idejnim rješenjem predviđeno je da se fadasa izvede kao mineralna ili silikatna
fasada u boji po izboru investitora.
Uglovi objekta oblažu se kamenim pločama debljine 1 cm.
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
6
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „VANDA“
SPECIFIKACIJA POVRSINA
Prizemlje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vjetrobran………………………………………………..............….….1,30 m²
Hodnik………………………….………….…………………....………...13,80 m²
Kotlovnica........................................................…………….….5,40 m²
Kupatilo........................................................…....………….…4,90 m²
Veseraj........................................................…....………….…..4,90 m²
Gostinjska soba.................................................................16,50 m²
Ostava..................................................................................2,10 m²
Kuhija...................................................................................6,10 m²
Dnevni boravak+ Trpezarija...............................................33,10 m²
Potkrovlje :
10. Hodnik…………………….................………..................................5,00 m²
11. Radna soba…………………….........………...................................7,90 m²
12. Kupatilo.................................................................................5,80 m²
13. Soba 1..................................................................................15,20 m²
14. Soba 2..................................................................................17,00 m²
15. Garderober…………………….........………....................................8,50 m²
16. Kupatilo..................................................................................6,00 m²
17. Spavaca soba.......................................................................16,50 m²
UKUPNA NETO POBRSINA OBJEKTA .............................170,00 m²
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
7
950
490
30
460
305
15
110
30
120
15
295
460
30
460
1
-0,35
30
210
1
215
190
965
215
1
1
1025
25
3
182,5
30
410
200
200
7
8
170
30
-0.175
+1,40
1225
370
370
4
15
165
1425
2
1425
25
9
30
15
162,5
5
385
400
400
370
400
6
-0,35
30
30
-0.175
2
460
30
430
460
30
430
460
30
490
950
LEGENDA PROSTORIJA
Prostorija
Vjetrobran
1.
Hodnik
2.
Kotlovnica
3.
Kupatilo
4.
Veseraj
5.
Gostinjska soba
6.
Ostava
7.
Kuhinja
8.
9. Dnevni boravak -Trpezarija
Vrsta poda
Kota
poda
Povrsina
Keramicke plocice
Keramicke plocice
Fero beton
Keramicke plocice
Keramicke plocice
Hrastov parket
Keramicke plocice
Keramicke plocice
Hrastov parket
1,30
13,80
5,40
4,90
4,90
16,50
2,10
6,10
33,10
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
VANDA
OSNOVA PRIZEMLJA
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
006/2010
001
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ong.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
950
490
30
460
430
460
30
430
460
30
30
200
200
30
410
392,5
170
30
1
13
+2,80
210
182,5
+2,80
+2,80
+2,80
215
12
10
190
215
190
1
1
1025
15
25
11
1425
25
1425
1425
15
+1,40
370
342,5
370
+2,80
16
+2,80
15
15
30
352,5
+2,80
1225
14
17
385
400
30
400
370
30
400
30
400
+2,80
2
460
430
430
460
460
30
460
30
30
430
490
490
30
950
LEGENDA PROSTORIJA
Prostorija
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Hodnik
Radna soba
Kupatilo
Soba 1
Soba 2
Garberoba
Kupatilo
Spavaca soba
Vrsta poda
Keramicke plocice
Hrastov parket
Keramicke plocice
Hrastov parket
Hrastov parket
Hrastov parket
Keramicke plocice
Hrastov parket
Kota
poda
Povrsina
+ 2.80
5,00
+ 2.80
7,90
+ 2.80
5,80
+ 2.80
15,20
+ 2.80
17,00
+ 2.80
8,50
+ 2.80
6,00
+ 2.80
16,50
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
VANDA
OSNOVA POTKROVLJA
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
006/2010
002
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ong.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
+7,55
+7,31
+7,25
+5,20
+5,20
+2,80
+1,40
-0,35
-0,35
-0,60
-0,60
-1,10
-1,10
60
400
60
400
60
PRESJEK 1-1
+2,80
+2,80
-0,35
-0,35
-0,60
-0,60
-1,10
-1,10
60
350
60
155
60
310
60
450
30
PRESJEK 2-2
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
VANDA
PRESJECI
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
006/2010
003
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ong.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
ZAPADNA (ULAZNA) FASADA
ISTOCNA FASADA
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
VANDA
FASADE
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
006/2010
004
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ong.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
JUZNA FASADA
SJEVERNA FASADA
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
VANDA
FASADE
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
006/2010
005
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ong.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
1050
433
1215
1525
1512
1512
373
1512
1271
1525
1071
1215
173
1215
563
1215
1512
1512
433
563
1215
1050
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
VANDA
PETA FASADA
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
006/2010
006
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ong.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Download

Untitled