ODLUKE USVOJENE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU
„SRBIJA“KRALJEVO, ODRŽANE DANA 25.06.2012.GOD.
Objavljeno na sajtu www.hotel-turist.net, dana 25.06.2012.god.
1
ODLUKA PO TAČKI 1. DNEVNOG REDA:
Izbor predsednika Skupštine akcionara i imenovanje zapisničara i Komisije za
glasanje
Izbor predsednika Skupštine akcionara
Na osnovu člana 329. a u vezi člana 333. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik
RS “br.36/2011,99/11 ) , Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo,
turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317,
br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od
ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine
akcionara održanoj dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
Bira se Danijela Trifunović, dipl.pravnik iz Niša, naselje Donja Vrežina, ul.14.oktobar br.
2, br.lk. 677387 SUP NIŠ, JMBG 0302970735077, za predsednika Skupštine akcionara
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana
Toplice 1.
Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
Na osnovu člana 355 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11
) predsednik redovne godišnje sednice Skupštine,akcionara Akcionarskog društva za
ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB
100241317, br.reg.ul. BD 1882/2005, je doneo sledeću:
ODLUKU
I
Imenuje se za zapisničara Ana Kostović.
II
Imenuje se Komisija za glasanje u sastavu:
Snežana Ilinčić, predsednik komisije;
Milan Jovanović, član komisije i
Snežana Zečević,član komisije.
ODLUKA PO TAČKI 2. DNEVNOG REDA
Usvajanje Osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim
društvima
2
Na osnovu člana 329. a u vezi člaana 592.stav 1.i 2. Zakona o privrednim društvima (“Sl.
glasnik RS “br.36/2011,99/11 ), Skupština akcionara
Akcionarskog društva za
ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB
100241317, br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno
85.85323% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici
Skupštine akcionara održanoj dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
o usvajanju Ugovora o organizovanju Društva radi uskladjivanja sa Zakonom o
privrednim društvima
Usvaja se Ugovor o organizovanju Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i
trgovinu
“SRBIJA” Kraljevo radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima u tekstu koji je
sastavni deo ove odluke.
Ovlašćuje se predsednik Skupštine akcionara da potpiše usvojeni Ugovor o
organizovanju i izvrši overu potpisa na istom kod nadležnog organa.
Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva, odnosno od njega ovlašćeno lice, da kod
APR-a izvrši registraciju Ugovora o organizovanju.
NAPOMENA:
Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa
www.hotel-turist.net
ODLUKA PO TAČKI 3. DNEVNOG REDA
Usvajanje Statuta Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
Na osnovu člana 329. a u vezi člana 592. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Sl.
glasnik RS “br.36/2011,99/11 ) Skupština akcionara Akcionarskog društva za
ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB
100241317, br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno
85.85323% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa,na redovnoj godišnjoj sednici
Skupštine akcionara održanoj dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
o usvajanju Statuta Društva radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim
društvima
Usvaja se Statut Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam I trgovinu “SRBIJA”
Kraljevo radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima u tekstu koji je sastavni
deo ove odluke.
3
NAPOMENA:
Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa
www.hotel-turist.net
ODLUKA PO TAČKI 4. DNEVNOG REDA
Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine društva
Na osnovu člana 329. a u vezi člana 334. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik
RS “br.36/2011,99/11 ), Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo,
turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317,
br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od
ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine
akcionara održanoj dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
o usvajanju Poslovnika o radu Skupstine
Usvaja se Poslovnik o radu Skupstine Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i
trgovinu
“SRBIJA” Kraljevo, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima u tekstu koji je
sastavni deo ove odluke.
NAPOMENA:
Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa
www.hotel-turist.net
ODLUKA PO TAČKI 5. DNEVNOG REDA
Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11
) I člana 19. Statuta, Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo,
turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317,
br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od
ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine
akcionara održanoj dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara AD za ugostiteljstvo,
4
turizam i trgovinu “SRBIJA” Kraljevo koja je održana 07.10.2011.godine, u celosti,bez
primedbi.
NAPOMENA:
Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa
www.hotel-turist.net
ODLUKA PO TAČKI 6. DNEVNOG REDA
Razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju
za 2011.god.
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11
) Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
„SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja
akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj
dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
O usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2011.god.
Usvaja se Finansijski izveštaj AD za UTT »Srbija« Kraljevo za 2011.god. i to:







Bilans stanja na dan 31.12.2011.god.
Bilans uspeha u periodu od 01.01.do 31.12.2011.god.
Izveštaj o novčanim tokovima
Izveštaj o promenama na kapitalu
Napomene uz finansijski izveštaj
Izveštaj o promenama na kapitalu za statističku obradu
Podaci za potrebe statistike-statistički aneks
NAPOMENA:
Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa
www.hotel-turist.net
ODLUKA PO TAČKI 7. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11
) Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
„SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja
5
akcija sa pravom glasa,na redovnoj godišnjoj
dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
sednici Skupštine akcionara održanoj
ODLUKU
O raspodeli dobiti i pokriću gubitka
Dobit AD za UTT „SRBIJA“ Kraljevo za 2011.godinu u ukupnom iznosu od
22.550.647,26 dinara raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina.
Obrazloženje
Upravnom odboru su dostavljeni i prezentovani Finansijski izveštaji za 2011.godinu iz
kojih je utvrđeno da je u Društvu ostvarena dobit za 2011.godinu u ukupnom iznosu od
22.550.647,26 dinara.
Članom 270. Zakona o privrednim društvima je propisano da se po usvajanju
finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu dobit te godine se raspoređuje
sledećim redom:
 za pokriće gubitka prenesenih iz ranijih godina
 za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom
Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1.ovog člana preostane deo dobiti,
skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:
 za rezerve, ako ih je društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve)
 za dividendu, u skladu sa ovim zakonom.
Imajući u vidu navedeno, doneta je odluka kao u dispozitivu.
ODLUKA PO TAČKI 8. DNEVNOG REDA
Razmatranje i usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog
izveštaja za 2011.god.
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11
) Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
„SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja
akcija sa pravom glasa ,na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj
dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
o usvajanju revizorskog izveštaja i mišljenja revizora
Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu “SRBIJA” Kraljevo, na dan
31.12.2011. godine i prihvata revizorski izveštaj sa izraženim mišljenjem u skladu sa
standardima revizije u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
6
NAPOMENA:
Prilog koji čini sastavni deo ove Odluke može se u celini preuzeti sa
www.hotel-turist.net
ODLUKA PO TAČKI 9. DNEVNOG REDA
Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11
) I člana 19. Statuta, Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo,
turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317,
br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od
ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine
akcionara održanoj dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora
Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora AD za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
“SRBIJA” Kraljevo , za period od 30.06.2011.god. do 21.05.2012.god.
PRILOG UZ TAČKU 9.DNEVNOG REDA
datum odrzavanja
opis odluke
30.06.2011.
30.06.2011.
30.06.2011.
30.06.2011.
30.06.2011.
30.06.2011.
kupovina teretnog vozila FIAT DUCATO
usvajanje zapisnika
razresavanje i imen.novog Predsednika upravnog odbora
razr.Generalnog direktora i imenov.novog
razr.clanova Izvršnog odbora I izbor novih
razr.clan.komisije za imenovanje i komisije za naknade i izbor
novih
razres.sekretara Društva i izbor novog
izvod iz zapisnika
kupovina nepokretnosti od Grada Kraljeva
prihvatanje prethodnog obavestenja Manastira Studenica
prihvatanje ponude Manastira Studenica
prestanak rada caffe picerije BURENCE
prihvatanje ponude Matijevic
sazivanje skupstine akcionara
izvestaj o bitnom dogadjaju
predlog za predsednika skupstine akcionara
30.06.2011.
30.06.2011.
05.07.2011.
02.08.2011.
10.08.2011.
30.08.2011.
20.09.2011.
20.09.2011.
20.09.2011.
20.09.2011.
7
20.09.2011.
20.09.2011.
20.09.2011.
20.09.2011.
20.09.2011.
20.09.2011.
20.09.2011.
23.09.2011.
30.09.2011.
04.11.2011.
24.11.2011.
19.12.2011.
15.12.2011.
11.01.2012.
13.01.2012.
29.01.2012.
29.01.2012.
29.01.2012.
29.01.2012.
31.01.2012.
01.03.2012.
01.03.2012.
19.03.2012.
30.03.2012.
predlog za usvajanje zapisnika
predlog za prodaju nepokretnosti restoran Sumadija
predlog za prodaju objekta Hajduk Veljkova 16
predlog za prodaju odjekta ul.Zore Ilic Obradovic
predlog za prodaju objekta ul. Omladinska 51
predlog prihvatanje ponude Matijevic
predlog prihvatanje ponude MEGA MONT
saglasnost za stavljanje hipoteke
odluka tehnoloski visak Studenica
kupovina stana ul. Trg srpskih ratnika 1
prodaja putniskog vozila FIAT PUNTO
stavljanje hipoteke na stan broj 2 u ul. Beogradskoj 37
odluka o redovnom godisnjem popisu na dan 31.12.2011.god.
obrazovanje ogranka AUTOMAT KLUB ADMIRAL
pocetak rada AUTOMAT KLUB ADMIRAL
usvajanje procene vrednosti investicionih nekretnina
usvajanje elavorata o redovnom godisnjem popisu
usvajanje elaborata o popsu materijala I robe
usvajanje elaborata o popisu obaveza I potrazivanja
ovlascenje generalnom direktoru da zakljuci ugovor o kreditu sa Pro Credtin Bank
usvajanje generalnog cenovnika hotelskih usluga
usvajanje normativa gotovih proizvoda
odluka o izradi, upotrebi I cuvanju pecata
izmene I dopune pravilnika o radu
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
usvajanje zapisnika
usvajanje finansijskog izveštaja za 2011.god.
sazivanje redovne godišnje skupštine akcionara
predlog za izbor Predsednika skupštine akcionara
predlog za usvajanje osnivackog akta
predlog za usvajanje godišnpredlog za usvajanje statuta.
predlog za usvajanje poslovnika o radu skupstine
predlog za usvajanjezapisnika
predlog za usvajanje finansijskog izvestaja za 2011.god
predlog za usvajanje odluke o raspodeli dobiti I pokricu gubitka
8
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
21.05.2012.
predlog za usvajanje izvestaja o reviziji za 2011.god
predlog za usvajanje izvestaja upravnog odbora
predlog za usvajanje izvestaja nadzornog odbora
predlog za razresenje clanova upravnog dbora
predlog za razresenje predsednika I clanova nadzornog odbora
predlog za imenovanje clanova odbora direktora
predlog za utvrdjivanje naknade za rad clanovima odbora
direktora
predlog za izbor revizora za 2012.god
predlog za odobravanje odluke upravnog odbora od
13.02.2012.god.
ODLUKA PO TAČKI 10. DNEVNOG REDA
Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11
), Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
„SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja
akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj
dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora
Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora AD za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
“SRBIJA” Kraljevo, za period od 30.06.2011.god. do 21.05.2012.god.
PRILOG 1. UZ TAČKU 10.DNEVNOG REDA
IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA
O IZVEŠTAJU NEZAVISNOG REVIZORA O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINASIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2011.g.
Na osnovu članova 7. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji / Sl. Glasnik RS br. 46/ 06/
Akcionarsko društvo za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „Srbija“ Kraljevo, sa sedištem u
Kraljevu , ul.Milana Toplice 1 , je u obavezi obavljanja revizije finasijskih izveštaja za
2011.g. i za obavljanje iste je angažovao Preduzeće za reviziju, finansijski i
računovodstveni konsalting EuroAudit d.o.o iz Beograda.
Revizija je izvršena u skladu sa Zakonom o reviziji i računovodstvu / Sl.glasnik RS br.
46/06 / Medjunarodnim računovdstvenim standardima / Sl.glasnik RS br. 133/03/ i
Medjunarodnim standardima revizije .
9
Rešenjem o utvrdjivanju prevoda MRS / Sl. Glasnik RS 133/03 / utvrdjeni su prevodi
tekstova MRS, a Rešenjem o utvrdjivanju prevoda teksta medjunarodnog finasijskog
izveštavanja 1 - Primena msfi PO PRVI PUT / Sl. Glasnik RS br. 6/04/ , prevod teksta
MSFI 1.
Propisan i objavljen je novi Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom
okviru za preduzeća , zadruge i preduzetnike i isti se uskladjuje sa svim izmenama i
dopunamsa / Sl. Glasnik br. 53/04/
Tokom samog objavljivanja revizije, angažovanim revizorima je dostavljena kompletna
dokumentacija koja je tražena.
Revizija je obavljena u skladu Medjunarodnim standardima i izvešena na način koji
omogućava da se u razumnoj meri angažovani revizori uvere da računovodstveni
izveštaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.
Revizori su takođe primenili ispitivanje dokaza po osnovu provere uzoraka koji
potkrepljuju iznose i obelodavanja u računovodstvenim sadržajima.
Obavljena revizija takođe uključuje i ocenu računovodstvenih načela korišćenih za
sastavljanje računovodstvenih izveštaja, ocenu značajnih procena izvršenih od strane
uprave prilikom sastavljanja računovdstvenih izveštaja , kao i ocenu opšte prezentacije
računovodstvenbih izveštaja.
S obzirom na činjenicu da je 2004. god. godina uvođenja u našoj privredi i primena u
praksi Mđunarodnih računovodstvenih standarda MRS i MSFI , njihovo uskladjivanje sa
zakonskim propisima naše zemlje, se odrazilo na poslovanje 2008.g.
Poslovna 2011.g. za AD za UTT „Srbija“ Kraljevo je godina prilagođavanja rada u
uslovima ekonomske krize. To je godina polovanja pod rukovodstvom novog
menadžmenta, uvodjenja poslovne politike, finasijskim konsolidovanjem preduzeća,
novom organizacijom i poslovanjem koja se ogleda u prosirenju kapaciteta i ponuda za
rad hotela „TURIST“.
Iz gore navedenih činjenica proizilazi i samo mišljenje Nadzornog odbora AD za UTT
„Srbija“ Kraljevo koje je istovetno sa mišljenjem revizora EuroAudit doo, Beograd ... po
našem mišljenju priloženi finasijski izveštaji, prikazuju istinito i objektivno stanje imovine,
kapitala i obaveza Društva sa stanjem na dan 31.12.2011.g. kao i rezultat poslovanja ,
promene na kapitalu i tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan u skladu sa
Medjunarodnim standardima finasijskog izveštavanja, Medjunarodnim računovodstvenim
standardima i nacionalnim propisima o računovodstvu.
PRILOG 2. UZ TAČKU 10.DNEVNOG REDA
IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA
10
AD za UTT „SRBIJA“ Kraljevo
Na Skupštini akcionara AD za UTT „SRBIJA“ Kraljevo održanoj dana 30.06. 2011.godine
izabran je Nadzorni odbor u skladu sa zakonskim odredbama.
U periodu od 30.06.2011.god. do 21.05.2012.god. Nadzorni odbor je obavljao aktivnosti
u skladu sa pozitivnim zakonskim odredbama koje regulišu rad Nadzornog odbora.
U skladu sa zakonskim odredbama u navedenom periodu Nadzorni odbor je sprovodio
aktivnosti kojima je:
- analizirao poslovanje Društva i na osnovu toga dostavljao sugestije u cilju povećanja
nivoa ekonomičnosti poslovanja,
- razmatrao i ostvarivao saradnju sa nezavisnim revizorima po pitanju analize
finansijskih izveštaja,
- dostavljao mišljenja o opravdanosti pojedinih poslovnih odluka Upravnog odbora i
mišljenja povodom finansijskih izveštaja i izveštaja nezavisnih revizora,
- razmatrao materijal za skupštinu akcionara
Članovi Nadzornog odobra su pregledali neophodna dokumenta vezana za poslovanje
Društva, proverili njihovu verodostojnost i istinitost u njima sadržanih podataka i po
potrebi zahtevali objašnjenja po pitanju nekih poslovnih odluka.
U svom radu Nadzornom odboru je pružena pomoć od strane svih organa, službi i
ovlašćenih lica Društva, te Nadzorni odbor nije angažovao stručnjake sa strane.
Članovi Nadzornog odbora su poslove iz svog delokruga obavljali savesno, sa pažnjom
dobrog privrednika, u razumnom uverenju da daluju u najboljem interesu Društva i na taj
način iskazali lojalnost prema Društvu i akcionarima Društva.
ODLUKA PO TAČKI 11. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o razrešenju postojećih članova Upravnog odbora
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11
), Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
„SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja
akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj
dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
11
o razrešenju članova Upravnog odbora
Razrešavaju se dužnosti članova Upravnog odbora sledeća lica:
 Džodan Goran, JMBG 2809975780016.
 Rašković Milan, JMBG 1601964780029
 Sočanac Ranko, JMBG 2402964780046
O b r a z l o ž e nj e
Članovi Upravnog odbora Akcionarskog drustva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
“SRBIJA” Kraljevo, Džodan Goran, Rašković Milan i Sočanac Ranko su izabrani za
članove Upravnog odbora na redovnoj sednici Skupštine akcionara održanoj dana
30.06.2011.god. sa mandatom do naredne sednice skupštine akcionara.
Obzirom da je dana 01.02.2012.god. počeo da se primenjuje novi Zakon o privrednim
društvima kojim nije predviđeno postojanje Upravnog odbora u Akcionarskim društvima
doneta je odluka o razrešenju članova Upravnog odbora.
ODLUKA PO TAČKI 12. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11
), Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
„SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja
akcija sa pravom glasa,na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj
dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
o razrešenju Predsednika i članova Nadzornog odbora
Razrešavaju se dužnosti Predsednika i članova Nadzornog odbora sledeća lica:
 Stamatović Jelena, JMBG 1307967785034, predsednik
 Zobenica Ognjen, JMBG 2204981170077 , član i
 Jovanović Dragan, JMBG 0502957780011, član
O b r a z l o ž e nj e
Predsednik i članovi Nadzornog odbora AD za UTT „SRBIJA“ Kraljevo Stamatović
Jelena, Zobenica Ognjen i Jovanović Dragan izabrani su za Predsednika i članove na
redovnoj godišnjoj skupštini akcionara 30.06.2011.god. na mandatni period do naredne
sednice skupštine akcionara.
12
Obzirom da je dana 01.02.2012.god. počeo da se primenjuje novi Zakon o privrednim
društvima kojim nije predviđeno postojanje Nadzornog odbora u Akcionarskim društvima
sa jednodomnim upravljanjem, doneta je odluka o razrešenju Predsednika i članova
Nadzornog odbora.
ODLUKA PO TAČKI 13. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora
Na osnovu člana 329. a u vezi člana 382. do 385. Zakona o privrednim društvima (“Sl.
glasnik RS “br.36/2011,99/11 ) Skupština akcionara
Akcionarskog društva za
ugostiteljstvo, turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB
100241317, br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno
85.85323% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici
Skupštine akcionara održanoj dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
o imenovanju članova Odbora direktora
1.Imenuju se za članove Odbora direktora na mandatni period od godinu dana sledeca
lica :
Goran Džodan-Izvršni direktor
Dragoljub Milivojevic-Neizvršni direktor
Jelena Stamatovic–Nezavisni direktor
Odbor direktora će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi
Odbora direktora među sobom izabrati predsednika Odbora direktora.
2. Izvršni direktor Društva, Goran Džodan vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik
Društva.
3. Ovlašćuje se Izvršni direktor Društva da podnese prijavu za registraciju članova
Odbora direktora i zakonskog zastupnika kod Agencije za privredne registre.
4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Obrazloženje
Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima,a u postupku usaglašavanja sa istim,
doneta je Odluka kao u dispozitivu.
ODLUKA PO TAČKI 14. DNEVNOG REDA
13
Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora direktora i
davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o radu odnosno angažovanju tih lica
Na osnovu člana 329. a u vezi člana 393. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik
RS “br.36/2011,99/11 ) Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo,
turizam i trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317,
br.reg.ul. BD 1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od
ukupnog broja akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine
akcionara održanoj dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
o utvrđivanju naknade za rad članovima odbora direktora i davanje saglasnosti za
zaključivanje ugovora o radu, odnosno angažovanju tih lica
I Usvaja se sledeća Politika naknada članovima Odbora direktora AD:
 Izvršni direktor,kao član Odbora Direktora je zaposlen u AD I prima
zaradu,naknadu zarade i eventualna druga primanja u skladu sa vrednovanjem
poslova Izvršnog direktora u skladu sa aktom o sistematizaciji i kolektivnim
ugovorom AD;
 Neizvršni član Odbora Direktora će funkciju u Odboru obavljati bez posebne
nadoknade,osim što ima pravo da mu AD nadoknadi sve realno potrebne i
razumne troškove, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su
putni troškovi radi prisustva sednicama Odbora direktora,drugim poslovnim
sastancima i slično;
 Nezavisni član Odbora Direktora će funkciju u Odboru obavljati bez posebne
nadoknade,osim što ima pravo da mu AD nadoknadi sve realno potrebne i
razumne troškove, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su
putni troškovi radi prisustva sednicama Odbora direktora,drugim poslovnim
sastancima i slično.
Međusobni odnosi između članova Odbora Direktora i ovog AD povodom njihovog
obavljanja funkcije regulisaće se posebnim ugovorom,na koji saglasnost daje Skupština
AD;
Ugovor o radu sa Izvršnim direktorom u smislu alineje jedan ove Odluke zaključiće
predsednik Odbora direktora.
II
Daje se saglasnost na tekstove Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza
između društva i članova Odbora direkltora,a povodom obavljanja funkcije člana Odbora
direktora I to :
A. Na tekst Ugovora koji se zaključuje sa izvršnim članom i neizvršnim članom Odbora
direktora, i
B. Na tekst Ugovora koji se zaključuje sa nezavisnim članom Odbora direktora
a u svemu kao u priloženim tekstovima koji čine sastavni deo ove Odluke.
Obrazloženje
14
U skladu sa pozitivnim propisima ,a na predlog Upravnog odbora AD doneta je Odluka
kao u dispozitivu.
PRILOG 1. UZ TAĆKU 14. DNEVNOG REDA
Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, posebno čl.393 i odgovarajućih
odluka Skupštine AD od 25.06..2012.godine , posebno odluke o imenovanju Odbora
direktora,određivanju visine naknade članovima Odbora direktora i davanju saglasnosti
na tekst ovog ugovora zaključuje se između:
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu “SRBIJA” Kraljevo,koje
zastupa predsednik Skupštine akcionara, Danijela Trifunović ( u daljem tekstu:
Društvo)
i
_________________, ( u daljem tekstu: Član Odbora direktora)
U daljem tekstu zajednički nazvani : Ugovorne strane
UGOVOR
1. Ovim ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između ugovornih strana,a
povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora, od strane
_____________________,kao izvršnog*neizvršnog direktora.
2. Član Odbora direktora se obavezuje da funkciju člana Odbora direktora obavlja
savesno,sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke, pozitivnim
propisima važećim prema sedištu Društva, Osnivačkim aktom Društva,Statutom i drugim
internim aktima Društva I u razmnom uverenju da deluje u naboljem interesu Društva.
3. Član Odbora direktora je dužan da prijavi poslove I radnje u kojima postoji lični
interes, I da poštuje zabranu konkurencije za vreme trajanja funkcije i dve godine nakon
prestanka obavljanja funkcije člana Odbora direktora. Zabrana konkurencije ne
obuhvata povezana Društva sa ovim Društvom.
4. Član Odbora direktora je dužan da izbegava sukob interesa sa Društvom i nemože da
u svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica:
1) koristi imovinu društva;
2) koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
3) zloupotrebi svoj položaj u društvu;
4) koristi mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu društvu.
5. Član Odbora direktora je saglasan da sve informacije o poslovanju ovog AD koje
sazna pri obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo,kao i da čuva poslovne tajne
Društva, za vreme trajanja ovog ugovora i pet godina nakon prestanka istog
6. Član Odbora direktora,kao Izvršni*Neizvršni direktor je saglasan da funkciju člana
Odbora direktora obavlja bez nadoknade , s tim da mu Društvo naknadi sve realno
potrebne i razumne troškove koji su neophodni za normalno i neometano obavljanje
funkcije Odbora direktora.
15
7. Član Odbora direktora je obavezan da bez odlaganja obavesti Društvo o nastupanju
bilo koje okolnosti koja ga sprečava u smislu važećih propisa da bude član Odbora
direktora, odnosno da obavlja funkciju na koju je imenovan.
8. Ovaj ugovor je zaključen na period od 25.06.2012.godine pa do isteka mandatnog
perioda na koji je imenovan.
9. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je Direktor
imenovan u sledećim sučajevima,ali ne ograničavajući se samo na iste:
ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude Direktor
Društva,danom prestanka ispunjavanja ovih uslova;
razrešenjem od strane Skupštine Društva pre isteka mandata na koji je imenovan,
ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izvštaje Društva u roku koji je prdviđen za
održaanje redovne sednice Skupštine kao i
podnošenjem ostavke od strane Direktora na svoju funkciju u Odboru direktora.
10. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora,uključujući i produženje istog, se mogu
vršiti Aneksima uz isti, ukoliko budu prethodno odobrene od strane Skupštine AD.
11. Sve eventualne nesporazume proistekle iz ili po osnovu ovog ugovora ugovorne
strane će pokušati da razreše sporazumno, ukoliko u tome ne uspeju za razrešenje
spora nadležan je stvarno nadležni sud u Subotici
12. Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka po jedan za svaku ugovornu stranu
.
Izvršni*neizvršni direktor
Predsednik Skupštine AD:
PRILOG 2. UZ TAĆKU 14. DNEVNOG REDA
Na osnovu odredbi člana 329 tačka 15 i člana 393 važećeg Zakona o privrednim
društvima, i odgovarajućih odluka ove Skupštine AD od 25.06.2012.godine posebno
odluke o određivanju visine naknade članovima Odbora direktora i davanju saglasnosti
na tekst ovog ugovora zaključuje se između:
Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu “SRBIJA” Kraljevo,koje
zastupa predsednik Skupštine akcionara, Danijela Trifunović ( u daljem tekstu:
Društvo)
i
_________________, ( u daljem tekstu: Član Odbora direktora)
U daljem tekstu zajednički nazvani : Ugovorne strane
UGOVOR
16
1. Ovim ugovorom se regulišu međusobna prava i obaveze između ugovornih strana,a
povodom obavljanja funkcije člana Odbora direktora, od strane g-dina
___________________,kao nezavisnog direktora.
2. Član Odbora direktora se obavezuje da funkciju člana Odbora direktora obavlja
savesno,sa pažnjom dobrog privrednika, u skladu sa pravilima struke, pozitivnim
propisima važećim prema sedištu Društva, Osnivačkim aktom Društva,Statutom i drugim
internim aktima Društva I u razmnom uverenju da deluje u naboljem interesu Društva.
3. Član Odbora direktora je dužan da prijavi poslove I radnje u kojima postoji lični
interes, I da poštuje zabranu konkurencije za vreme trajanja funkcije i dve godine nakon
prestanka funkcije.Zabrana konkurencije ne obuhvata povezana Društva sa ovim
Društvom.
4. Član Odbora direktora je dužan da izbegava sukob interesa sa Društvom i nemože da
u svom interesu ili u interesu sa njim povezanih lica:
1) koristi imovinu društva;
2) koristi informacije do kojih je došao u tom svojstvu, a koje inače nisu javno dostupne;
3) zloupotrebi svoj položaj u društvu;
4) koristi mogućnosti za zaključenje poslova koje se ukažu društvu.
5. Član Odbora direktora je saglasan da sve informacije o poslovanju ovog AD koje
sazna pri obavljanju ove funkcije tretira strogo poverljivo,kao i da čuva poslovne tajne
Društva, za vreme trajanja ovog ugovora i pet godina nakon prestanka istog.
6. Član Odbora direktora,kao Neizavisni direktor je saglasan da funkciju člana Odbora
direktora obavlja bez nadoknade , s tim da mu Društvo naknadi sve realno potrebne i
razumne troškove koji su neophodni za normalno i neometano obavljanje funkcije
Odbora direktora.
7. Društvo je saglasno da članu Odbora direktora naknadi i sve realno potrebne i
razumne troškove koji su neophodni za normalno i neometano obavljanje funkcije
Odbora direktora.
8. Član Odbora direktora je obavezan da bez odlaganja obavesti Društvo o nastupanju
bilo koje okolnosti koja ga sprečava u smislu važećih propisa da bude član Odbora
direktora, odnosno da obavlja funkciju na koju je imenovan.
9. Ovaj ugovor je zaključen na period od 25.06.2012.godine pa do isteka mandatnog
perioda na koji je imenovan.
10. Ovaj Ugovor prestaje da važi i pre isteka mandatnog perioda na koji je Direktor
imenovan u sledećim sučajevima,ali ne ograničavajući se samo na iste:
1) ako u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude Direktor
Društva,danom prestanka ispunjavanja ovih uslova;
2) razrešenjem od strane Skupštine Društva pre isteka mandata na koji je imenovan,
3) ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva u roku koji je predviđen
za održavanje redovne sednice Skupštine,kao i
4) podnošenjem ostavke od strane Direktora na svoju funkciju u Odboru direktora.
17
11. Eventualne izmene i dopune ovog Ugovora,uključujući i produženje istog, se mogu
vršiti Aneksima uz isti, ukoliko budu prethodno odobrene od strane Skupštine AD.
12. Sve eventualne nesporazume proistekle iz ili po osnovu ovog ugovora ugovorne
strane će pokušati da razreše sporazumno,ukoliko u tome ne uspeju za razrešenje
spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.
13. Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka na engleskom jeziku i dva istovetna
primerka na srpskom jeziku,po jedan na oba jezika za svaku ugovornu stranu .
Nezavisni direktor
Predsednik Skupštine AD:
ODLUKA PO TAČKI 15. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o izboru revizora za 2012.god.
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11
) , Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
„SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja
akcija sa pravom glasa na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj
dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
o izboru revizora za 2012.god.
Bira se ovlašćeni revizor Preduzeće za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting
EuroAudit d.o.o Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja za 2012.godinu
akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu “SRBIJA” Kraljevo
Obavezuje se Izvršni direktor da potpiše Ugovor o reviziji finansijskih izveštaja za
2012.godinu sa ovlašćenim revizorom .
ODLUKA PO TAČKI 16. DNEVNOG REDA
Donošenje odluke o odobravanju odluke Upravnog odbora od 13.02.2012.god.
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS “br.36/2011,99/11
) , Skupština akcionara Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
„SRBIJA“ Kraljevo, Milana Toplice 1, MB 07152906, PIB 100241317, br.reg.ul. BD
1882/2005, javnim glasanjem sa 60730 glasova, odnosno 85.85323% od ukupnog broja
akcija sa pravom glasa, na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara održanoj
dana 25.06.2012. godine, donela je sledeću
ODLUKU
18
o odobravanju odluke Upravnog odbora od 13.02.2012.god.
Odobrava se odluka Upravnog odbora od 13.02.2012.god. koja je doneta radi realizacije
Odluke Skupstine akcionara od 07.10.2011.god., kojom je odobrena prodaja
nepokretnosti kupcu GTP MEGA MONT DOO KRALJEVO, Aerodromska br.1 Kraljevo,
MB 17576216, a radi omogucavanja isplate bankarskog kredita kupcu.
PRILOG UZ TAĆKU 16.DNEVNOG REDA
Na osnovu čl. 54 UGOVORA O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA
UGOSTITELJSTVO,
TURIZAM
I
TRGOVINU
SRBIJA
KRALJEVO
RADI
USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA KOJI PREDSTAVLJA
OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA od 26.12.2006. godine, u vezi čl. 4 IZMENE I DOPUNE
UGOVORA
O
ORGANIZOVANJU
AKCIONARSKOG
DRUŠTVA
ZA
UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINU SRBIJA KRALJEVO od 26.12.2010.
godine, Upravni odbor AD SRBIJA KRALJEVO, Kraljevo, Milana Toplice br. 1, MB
07152906, PIB 100241317, dana 13.02.2012. godine, donosi sledeću
ODLUKU
I Odobrava se konstituisanje založnog prava- hipoteke na osnovu založne izjave
sačinjene u skladu sa čl. 12 i 15 Zakona o hipoteci u korist RAIFFEISEN BANKE AD
BEOGRAD, na nepokretnosti u svojini Akcionarskog društva za ugostiteljstvo, turizam i
trgovinu „SRBIJA“ Kraljevo I to:
 Poslovni prostor- šest prostorija poslovnih usluga, broj posebnog dela 1, u
prizemlju stambeno poslovne zgrade br. 2 na k.p.br. 1228/1 KO Kraljevo, površ
koris./građevinska 430 m2, koji se sastoji od podruma površine 159, 47 m2, i
prizemlja površine 239 m2 međusprata površine 32, 28 m2, opisano prema
izvodu iz lista nepokretnosti br.6887 KO Kraljevo,
radi realizacije Odluke Skupštine akcionara od 07.10. 2011. godine, kojom je odobrena
prodaja navedene nepokretnosti kupcu GTP MEGA MONT DOO KRALJEVO,
Aerodromska br. 1, Kraljevo 36000, MB 17576216, a radi omogućavanja isplate
bankarskog kredita kupcu iz koga će se izmiriti preostali deo kupoprodajne cene.
II Predlog verifikacije odluke iz tačke 1. uvrstiti u dnevni red prve naredne sednice
Skupštine akcionara i o odluci Skupštine akcionara izvestiti GTP MEGA MONT DOO
KRALJEVO i RAIFFEISEN BANKU AD BEOGRAD.
III
Ova odluka upisaće se u knjigu odluka društva.
Predsednik
akcionara
Skupštine
Danijela Trifunović,s.r.
19
20
Download

Odluke sa redovne sednice skupštine akcionara AD za UTT Srbija