F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
y
bu
to
k
lic
OP INSKOM SUDU U SARAJEVU
TUŽILAC:
Ahatovi Dževad, ul. Zaima Šarca br. 98, Sarajevo
TUŽENI:
Kantonalno javno komunalno preduze e „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo, ul.
Muhameda efendije Pandže br. 4, Sarajevo
zastupano od strane zakonskog zastupnika, direktora
RADI:
naknade zbog sticanja bez osnova
V.P.S:
x.xxx,xx KM
TUŽBA
U dva (2) primjerka
sa xx priloga
I.
Osnov za nadležnost suda
Osnov za stvarnu nadležnost suda propisan je u lanu 27. Zakona o sudovima Federacije
BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 38/05 i 22/06).
Osnov za mjesnu nadležnost suda propisan je u lanu 28,1 29.2 i 30. stav 2.3 Zakona o
parni nom postupku Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 53/03, 73/05
i 19/06)
II.
injenice i dokazi na kojima se zasniva tužbeni zahtjev
Dana 24.3.2010. godine Nadzorni odbor „BH-Gas“ je donio Odluku br. NO-964 od
24.3.2010. godine kojim je odre eno pove anje veleprodajne cijene prirodnog gasa sa
0,52 KM/Sm3 na 0,65 KM/Sm3.
Dokaz:
Uvid u Odluku br. NO-964 od 24.3.2010. godine
Dana 31.3.2010. godine tuženi „Sarajevogas“ d.o.o. je ispostavio tužitelju Ahatovi
Dževadu ra un za potrošnju prirodnog gasa za period 28.2.2010. – 30.3.2010. godine, a
ra un je ispostavljeni po cijenama koje nisu uve ane u odnosu na prethodni period.
Dokaz:
Uvid u Ra un br. 03-163537/10 od 31.3.2010. godine
1
(1) Ako zakonom nije odre ena isklju iva mjesna nadležnost nekog drugog suda, za su enje je nadležan sud
koji je op e mjesno nadležan za tuženog.
2
(1) Za su enje je op e mjesno nadležan sud na ijem podru ju tuženi ima prebivalište, ako posebnim zakonom
nije druga ije odre eno.
3
(2) Za su enje u sporovima protiv ostalih pravnih osoba, op e mjesno je nadležan sud na ijem se podru ju
nalazi njihovo sjedište.
1
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
y
bu
to
k
lic
Dana 29.4.2010. godine Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku br.
341/10 od 29.4.2010. godine kojom je data saglasnost na Odluku Nadzornog odbora
„BH-Gasa“ br. NO 964 od 24.3.2010. godine, te je ovom Odlukom Vlade Federacije BiH
odre eno da se pove anje veleprodajne cijene prirodnog gasa po inju primjenjivati
retroaktivno, od 1.4 2010. godine. Ovom Odlukom Vlade je tako er odre eno da danom
stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o davanju saglasnosti na cijenu
prirodnog gasa ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/09), te je odre eno da ova
Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama
Federacije BiH“. Ova Odluka je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, br.
27/10 od 12.5.2010. godine.
Dokaz:
Uvid u Odluku Vlade Federacije BiH br. 341/2010 od 29.4.2010. godine
Dana 30.4.2010. godine, dakle 12 dana prije objavljivanja Odluke Federacije BiH u
Službenim novinama, te 13 dana prije po etka njene primjene, tuženi Kantonalno javno
komunalno preduze e „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo je ispostavio tužitelju Ahatovi
Dževadu ra un za potrošnju prirodnog gasa za period 30.3.2010. – 29.4.2010. godine, a
ra un je ispostavljen po pove anim cijenama na koje je data saglasnost Odlukom Vlade
Federacije BiH od 29.4.2010. godine, a koja je stupila na snagu 13.5.2010. godine.
Dokaz:
Uvid u Ra un br. 03-300245/10 od 30.4.2010. godine
Saslušanje tužioca Ahatovi Dževada u svojstvu parni ne stranke
AKO LJUDI PLATE TADA IDE OVAJ DIO I TREBAJU OVAKO POSTUPITI:
Dana xx.x.2010. godine tužitelj je platio navedeni iznos za isporuku prirodnog gasa za
mjesec april 2010. godine, po retroaktivno uve anim cijenama, ali je istovremeno
pismeno obavijestio tuženog da zadržava pravo da u sudskom postupku traži vra anje
ispla enog dijela koji je retroaktivno uve an.
Dokaz:
Uvid u xxxxxx (Ra un br. xxxx od xx.x.2010. godine)
Uvid u pismenu obavijest od xxxxxx
Saslušanje tužioca Ahatovi Dževada u svojstvu parni ne stranke
AKO LJUDI NE PLATE, TADA IDE OVAJ DIO I OVAKO TREBAJU POSTUPITI:
Dana x.x.2010. godine tuženi „Sarajevogas“ d.o.o. je (poslao opomenu tužitelju pred
isklju enje) ili (zaprijetio tužitelju da e mu prekinuti dostavu prirodnog gasa) ili
(prekinuo dostavu prirodnog gasa) ili (pokrenuo postupak izvršenja pred sudom) zbog
nepla anja cjelokupnog duga za mjesec april 2010. godine na na in na koji je obra unat,
odnosno po retroaktivno uve anim cijenama.
Dokaz:
Uvid u xxxxx od xx.x.2010. godine
Saslušanje tužitelja
Dana x.x.2010. godine tužitelj je, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, platio dug za
isporuku prirodnog gasa po retroaktivno uve anim cijenama.
2
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
y
bu
to
k
lic
Dokaz:
Uvid u xxxxx od x.x.2010. godine
Uvid u xxxxx od xx.x.
Pravni osnov tužbenog zahtjeva
1. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
II . LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE
A. OP E ODREDBE
lan 2
Federacija e osigurati primjenu najvišeg nivoa me unarodno priznatih prava i sloboda utvr enih u
dokumentima navedenim u Aneksu ovog ustava. Posebno:
1. Sve osobe na teritoriji Federacije uživaju prava na:
...
c) jednakost pred zakonom;
....
k) imovinu;
...
n) socijalnu zaštitu; ...
IV. STRUKTURA FEDERALNE VLASTI
A. ZAKONODAVSTVO
lan 20
1. ...
...
d) ...Zakoni stupaju na snagu kako je u njima utvr eno, ali ne ranije nego što budu objavljeni u
službenom
glasilu Federacije;
...
2. Zakon o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, „Službeni list
RBiH“ br. 2/92 i 13/94, i „Službene novine FBiH“, br. 29/03)
STICANJE BEZ OSNOVA
Odsek 1.
OPŠTE PRAVILO
lan 210.
(1) Ako je ... sredstvo ... na bilo koji na in prešlo ... u imovinu nekog lica, a taj prelaz
nema osnova u nekom ... pravnom poslu ili u zakonu, sticalac je dužan da ga vrati,
ako je to mogu e, a ina e je dužan da naknadi vrijednost postignute koristi.
(2) Odredba prethodnog stava shodno se primjenjuje kad je neki dio imovine jednog
lica na bilo koji na in prešao ... u imovinu nekog drugog lica, a taj prelaz nema
osnova ...u nekom drugom pravnom poslu ili u zakonu.
(3) Pod prelazom ... imovine podrazumjeva se i sticanje koristi izvršenom radnjom.
(4) Obaveza vra anja, odnosno naknade vrijednosti nastaje i kad se nešto primi s
obzirom na osnov koji se nije ostvario ili koji je kasnije otpao.
lan 211.
Ko izvrši isplatu znaju i da nije dužan platiti, nema pravo da zahtjeva vra anje,
izuzev ako je zadržao pravo da traži vra anje ili ako je platio da bi izbjegao prinudu.
lan 214.
Kad se vra a ono što je ste eno bez osnova, moraju se vratiti plodovi i platiti zatezna
kamata, i to, ako je sticalac nesavjestan, od dana sticanja, a ina e od dana
podnošenja zahtjeva.
3
.d o
m
o
.c
III.
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
c u -tr a c k
N
y
bu
to
k
lic
lan 277.
Dužnik koji zakasni s ispunjenjem nov ane obveze duguje, pored glavnice, i zateznu
kamatu ...
IV.
Tužbeni zahtjev
Dakle, o ito je da je tuženi retroaktivno pove ao cijenu isporuke prirodnog gasa za
tužioca, te se time neosnovano obogatio na ra un tužioca.
Iz navedenih razloga tužilac predlaže Op inskom sudu u Sarajevu da zakaže raspravu i
provede predložene dokaze, te na osnovu prethodno navedenih lanova Ustava Federacije
BiH i Zakona o obligacionim odnosima donese slijede u:
PRESUDU
Tuženi Kantonalno javno komunalno preduze e „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo dužan je
isplatiti tužiocu Ahatovi Dževadu iz Sarajeva na ime naknade zbog sticanja bez osnova iznos
od x.xxx,xx KM sa zakonskim zateznim kamatama po ev od xx.x.2010. godine kao dana
pla anja duga pa sve do isplate i naknaditi mu troškove spora, sve u roku od 15 dana od dana
pravosnažnosti presude pod prijetnjom izvršenja.
Ukoliko tuženi u zakonskom roku ne odgovori na tužbu, predlažem sudu da shodno odredbi
lana 182. Zakona o parni nom postupku Federacije Bosne i Hercegovine donese presudu
kojom usvaja tužbeni zahtjev zbog propuštanja.
Sarajevo, x.x.2010. godine
TUŽILAC
__________________________
PRILOG: Navedeni dokazi u dva (2) primjerka
4
.d o
o
.c
m
C
m
w
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
to
bu
y
N
O
W
!
PD
O
W
!
PD
c u -tr a c k
.c
Download

tužba. - SDU BiH