Krovni slivnici
ACO slivnici visoke efikasnosti za ravne krovove
Ravni krovovi, terase i zelene površine
ACO Krovni slivnici
ACO Spin slivnici za ravne krovove za gravitaciono odvodnjavanje
Krovna ploča je gornje ograničenje zgrade.
Zbog velikog opterećenja usled padavina,
klimatskh uticaja koji jako osciliraju i
najrazličitijih saobraćajnih opterećenja,
posebna važnost se pridaje hidroizolaciji
krova.
Stoga se izgradnja krova u pogledu
hidroizolacije može podeliti u dve grupe:
Izgradnja ravnih krova, terasa i krovnih
parkirališta sa jednim slojem
hidroizolacije
Izgradnja ravnih krova, terasa i krovnih
parkirališta sa dva sloja hidroizolacije
Spin slivnici za ravne krovove mogu se
koristiti za sve krovove zahvaljujući svom
modularnom sistemu. Kod krovova sa dva
sloja hidroizolacije, telo slivnika se vezuje
za parnu branu, dok se hidroizolacija
vezuje za nastavak krovnog slivnika.
Slivnici i nastavci su opremljeni flanšom za
uklještenje hidroizolacije koje omogućavaju
vezivanje na sve standardne
hidroizolacione trake.
2
Ravni krov sa zaštitnim slojem od šljunka
Slivnik od nerđajućeg čelika za odvodnjavanje ravnog krova za dve
hidroizolacione trake
Posebno, kod termoizolovanih ravnih
krovova, zelenih krovova ili krovnih
parkirališta, slivnici se ugrađuju u
odgovarajuća termoizolovana tela, kako bi
se sprečilo stvaranje kondenzata na
telu slivnika.
Projektovanje mora biti u potpunosti u
skladu sa normom SRPS EN 12056-3,
kao i prema smernicama za ravni krov
i gde je primenljivo, prema
smernicama za projektovanje zelenih
krovova i krovnih parkirališta.
Smernice i norme
Kako kod planiranja, tako i kod postavljanja
slivnika za ravne krovove potrebno je obratiti
pažnju na smernice i norme. U nastavku
dajemo najvažnije smernice:
Smernice za ravni krov
Izdanje Oktobar 2008
Krovno odvodnjavanje
1. Krovno odvodnjavanje može se izvoditi
sa krovnim slivnicima ili putem krovnih
kanala okačenih na fasadu (oluci) sa
odgovarajućom nadstrešnicom.
2.Krovne površine koje su napravljene sa
odvodnjavanjem prema unutrašnjosti
moraju imati najmanje jedan krovni
slivnik i najmanje jedan preliv ili odvod
za hitne slučajeve.
Krovni slivnici
1. Fabrički prerađeni krovni slivnici moraju
odgovarati SRPS EN 1253 „Slivnici za
objekte“.
2. Kod unutrašnjeg krovnog
odvodnjavanja slivnici se moraju
ugraditi na najnižim tačkama krova i
moraju biti vodonepropusno priključeni
na krovnu izolaciju.
3.Krovni slivnici moraju po pravilu imati
najmanje 30 cm razmaka od ostalih
instalacija na krovu, spojeva ili drugih
prodora kroz krovnu hidroizolaciju.
Moraju biti ugrađeni tako da ne prave
termički most na krovnoj konstrukciji.
Ovo ne važi za Atika slivnike.
4. Krovni slivnici su zaštićeni od
začepljenja lišćem ili šljunkom.
Slivnici moraju biti pristupačni kako bi
se mogli održavati.
5.Tela krovnih slivnika pričvršćuju se na
podkonstrukciju.
6.Flanše krovnih slivnika moraju biti
upuštene u konstrukciju ispod
hidroizolacije.
(Napomena: Kod termički izolovanih
krovnih konstrukcija sa parnom branom
koriste se dvodelni krovni slivnici. Ako
se neposredno ispod krova nalaze
prostorije koje će biti stalno korišćene i
grejane, onda se moraju koristiti
termički izolovani krovni slivnici).
7. Priključak hidroizolacije na krovne
slivnike izvodi se sa fiksnom i
slobodnom flanšom, flanšom za
lepljenje hidroizolacije ili integrisanim
priključnim trakama. Priključne trake
moraju se uskladiti sa krovnom
hidroizolacijom.
Prefabrikovani krovni slivnici moraju
biti u skladu sa SRPS EN 1253.
U slučaju zelenih krovova, biljke se ne
smeju saditi u neposrednoj blizini
slivnih mesta.
Odvodnjavanje u nuždi
Sistemi odvodnjavanja ravnih krovova
moraju uvijek biti konstruisani prema
referentnim, lokalnim količinama
padavina. Referentna količina, kod obilnih
padavina, može biti premašena, što
dovodi do previsokog nivoa akumulirane
vode na ravnom krovu.
Stoga je, prema DIN 1986-100 i SRPS EN
12056-3, potreban nezavisan sistem
„u slučaju vanrednog odvodnjavanja“ za
ravne krovove, koji će odvoditi kišnicu na
slobodne površine; dok priključak na
postojeće odvodnjavanje nije dozvoljen.
Zaštita od požara
Za odvodnjavanje ravnih krovova su
shodno građevinskom pravilniku potrebni
slivnici za odvodnjavanje ravnog krova sa
protivpožarnom zaštitom kada je razmak
između krovnih slivnika i uzlaznog zida
(zidovi sa otvorima ili bez zaštite od
požara) manji od 5 metara.
U ovom slučaju, mora se ugraditi krovni
slivnik sa odgovarajućom protivpožarnom
zaštitom, ali bez protivmirisnog uloška.
Time se sprečava dalje širenje vatre i dima
u susedne objekte.
Posebna pažnja posvećuje se klasi
otpornosti na vatru krovnog pokrivača.
Shodno tome, krovni slivnik mora
odgovarati najmanje istoj ili višoj klasi
otpornosti na vatru.
3
ACO Krovni slivnici
Proračun broja potrebnih slivnika i slivnika za vanredno odvodnjavanje kod
gravitacionog odvodnjavanja ravnog krova
Za proračun količine potrebnih slivnika za
odvodnjavanje ravnog krova potrebni su,
shodno DIN-u 1986-100 (Izdanje maj
2008), Poglavlje 14.2.1, sledeći
podaci:
Veličina efektivne krovne površine u
kvadratnim metrima (A)
Vrsta krovne površine - koeficijent
oticanja (C)
Lokalna referentna količina padavina u
litrima u sekundi po l/(s*ha) (r(D,T))
Efektivna krovna površina
Shodno DIN-u 1986-100, poglavlje
14.2.4.1, kod dimenzioniranja efektivne
krovne površine potrebno je koristiti
ukupnu projekovanu krovnu površinu.
Koeficijent oticanja
Koeficijent oticanja (C) zavisi od vrste
krovne obloge. Bira se uz pomoć tabele 9,
iz Pravilinika DIN 1986-100. Dajemo
sažet prikaz:
Vrsta krovne površine
Koeficijent oticanja (C)
Hidroizolaciona traka
1,0
Betonski krov
1,0
Krov sa nasipom šljunka
1,5
Ekstenzivno ozelenjavanje ispod 10 cm debljine
1,5
Ekstenzivno ozelenjavanje preko 10 cm debljine
0,3
Intenzivno ozelenjavanje
0,3
Referentna količina padavina
Varijabilna referentna količina padavina
r(D,T) obuhvata dva parametra:
D = Trajanje padavina u minutima
T = Anuitet referentnih padavina
Referentna količina padavina za
odvodnjavanje ravnog krova je određena
trajanjem kiše od 5 minuta i anuitetom od
5 godina.
Stoga se govori o količini padavina r (5,5).
Odgovarajuća referentna količina padavina
za odvodnjavanje kišnice kod gravitacionog
odvodnjavanja r (5,5) može se, zavisno od
mesta, preuzeti od RHMZ.
Pri tome, ne sme se koristiti vrednost u
slučaju vanrednog odvodnjavanja r(5,100).
Značenje skraćenica je sledeće:
Proračunata
količina padavina
Trajanje
kiše
Anuitet
kiše
Model
r(5,5)
5 minuta
Svakih 5
godina
Oticanje kišnice kod
gravitacionog
odvodnjavanja
r(5,100)
5 minuta
Svakih 100
godina
Oticanje kišnice za
odvodnjavanje u
vanrednim situacijama
4
Dimenzioniranje cevovoda
Vertikale
Shodno normi DIN 1986-100, tačka
14.2.7.2 silazni vod ne sme imati manji
nazivni prečnik od priključnog nazivnog
prečnika pripadajućeg slivnika za ravni
krov ili sabirnog priključnog voda. Silazni
vod za kišnicu sme se dimenzionirati za
nivo punjenja od f = 0,33.
Silazni vodovi sa padom ≥ 10°, ne
uzimaju se u obzir pri određivanju
kapaciteta oticanja. U slučaju silaznih
vodova sa padom < 10°, dimenzioniranje
se vrši koristeći stepen dela u padu i
nivo punjenja prema h/d1 = 0,7.
Pojedinačni i sabirni priključni vodovi
Shodno DIN-u 1986-100, tačka 14.2.7.1,
dimenzioniranje pojedinačnih priključnih
vodova vrši se kao kod sabirnih vodova.
Ipak, nazivni prečnik cevi ne sme biti manji
od nazivnog prečnika slivnika za ravni krov.
Osim toga, sabirne priključne cevi moraju
se dimenzionirati kao priključni vodovi.
Priključni vodovi i ukopane cevi
Shodno DIN-u 1986-100, tačka 14.2.7.3,
najmanji prečnik podzemnog voda mora
iznositi DN 100. Prilikom proračuna
podzemnih vodova izvan objekta mora se
uzeti u obzir najmanja brzina v = 0,7 m/s i
maksimalna brzina od v = 2,5 m/s.
Najmanji nagib iznosi 1:DN. Dozvoljeni
stepen punjenja h/d1 iznosi 0,7. Potrebno
je obratiti pažnju na to, da se unutar
objekta sabirni i osnovni vodovi
dimenzioniraju za stepen punjenja od
h/d1 = 0,7, uzimajući u obzir najmanji
nagib od 0,5 cm/m.
Primer proračuna
Slivnici ravnog krova za gravitaciono odvodnjavanje
Za veliko skladište u Srbiji planirano je
gravitaciono odvodnjavanje ravnog krova.
Efektivna krovna površina će iznositi
1.300m, pri čemu će predviđeni krov sa
nasipom šljunka biti izveden kao ventilirani
krov. Krov raspolaže sa šest priključaka
osnovnih vodova za odvodnjavanje. Šest
ukopanih cevovoda su na raspolaganju da
odvedu vodu sa krova. Shodno podacima,
biraju se potrebne dimenzione vrednosti za
oticanje kišnice.
Proračunata
količina padavina
One su:
Efektivna krovna površina
(A) = 1.300 m2
Koeficijent oticanja (C) za krov sa
pokrivkom od šljunka od tabele 9
prema normi DIN EN 1986-100 = 0,5
Količina kišnice r (5,5) za
pretpostavljenu lokaciju prema
RHMZ = 452 l/(s*ha)
Ove vrednosti su primenjene u sledećoj
formuli za proračun oticanja kišnice:
Koeficijent
oticanja
Efektivna krovna
površina
r(5,5)
x
C
x
A
/
452
x
0,5
x
1.300
/
Pred-razmatranje o odabiru
slivnika za ravni krov
S obzirom da se silazni vodovi mogu
direktno priključiti na slivnike ravnog
krova, koristitiće se vertikalni silazni
vodovi. Za optimalno odvođenje kišnice
preko šljunka potrebna je loptasta rešetka.
Odvodna tela bi trebalo da imaju samo
jednu flanšu za uklještenje hidroizolacije,
jer se radi o ventiliranom krovu sa samo
jednom hidroizolacionom trakom.
Oticanje
kišnice
10.000
10.000
=
Q
=
29,38 l/s
Na osnovu ovog razmatranja odabran je
ACO slivnik za odvodnjavanje ravnog
krova Spin DN 100 od nerđajućeg čelika
sa zaštitnom rešetkom od nerđajućeg
čelika. Prema tabeli učinka (videti stranu
8) slivnik ravnog krova ima kapacitet
odvodnjavanja od 5,6 l/s. Broj potrebnih
slivnika za ravni krov dobija se deljenjem
količine oticanja kišnice i kapaciteta
odvodnjavanja krovnog slivnika:
5
Oticanje kišnice
Q
/
Sposobnost oticanja
odabranih slivnika
=
Broj potrebnih
slivnika
29,38
/
5,6
=
5,246 kom.
Objašnjenje rezultata
Izračunata vrednost 5,246 se zaokružuje.
Potrebno je šest slivnika za kvalitetno
odvodnjavanje krova; ipak, mora se
obratiti pažnja na kapacitet odvodnjvanja
korišćenog cevovoda (videti sliku 26
norme DIN 1986-100 ili tabelu 8 norme
SRPS EN 12056-3).
Silazni vodovi DN 100 se prema ovoj
tabeli smeju opteretiti stepenom punjenja
od f = 0,33. To daje koeficijent oticanja od
10,7 l/s po pojedinačnoj cevi.
ACO Krovni slivnici
Vanredno odvodnjavanje
Potrebna ugradna visina slivnika ravnog
krova kod gravitacionog odvodnjavanja i
pripadajućih slivnika za slučaj vanrednog
odvodnjavanja je regulisana normom
SRPS EN 1253-1, tabela 10.
Visina akumulirane vode prema normi
Za nazivne prečnike DN 70 - DN 150 važe
sledeće visine vodenog stuba:
Nazivni
prečnik
Najveća visina
akumulirane vode
DN 70
35 mm
DN 100
35 mm
DN 125
45 mm
DN 150
45 mm
Primer visine akumulirane vode
Kod slivnika za odvodnjavanje ravnog
krova DN 150 maximalna visina
akumulirane vode iznosi 45 mm. U
slučaju vanredne odvodnjavanja, sistem se
aktivira kada se ovih 45 mm prekorače.
Maximalna visina akumulirane vode kod
slivnika za vanredno odvodnjavanje, prema
tabeli 10 norme SRPS EN 1253-1, iznosi
ponovo 45 mm. Dakle, ako se dostigne
ukupna visina od 90 mm, postignuta je
maximalna visina akumulirane vode na
slivniku za vanredno odvodnjavanje.
Slivnik za vanredno odvodnjavanje sa cevi za
Prekoračena maksimalna visina akumulirane
regulaciju visine akumulirane vode ili prstenom
vode prema normi SRPS EN 1253-1
SRPS EN 1253-1 (u skladu sa prečnikom cevi)
Referentna količina padavina za vanredno
odvodnjavanje QNot određuje se sledećom
formulom:
6
( r(5,100)
- r(5,5) x
C )x
A
= QNot
10.000
Potrebno je obratiti pažnju na to da se
proračunata količina kiše r(5,5) prvo
množi sa koeficijentom oticanja C, a
potom se dobijeni rezultat oduzima od
referentne količine kiše za kišu koja padne
jednom u sto godina (stogodišnja kiša)
r (5,100). Sistem u slučaju vanrednog
odvodnjavanja mora odvesti izuzetno jaku
kišu, koja pada jednom u 100 godina, u
slučaju kada je potrebna posebna mera
zaštite objekta (videti SRPS EN 12056-3,
tabela 2).
Primer proračuna
Slivnici za slučaj nužde za gravitaciono odvodnjavanje
Za veliko skladište u Srbiji planirano je
gravitaciono odvodnjavanje ravnog krova.
Efektivna krovna površina će iznositi
1.300 m2, pri čemu će predviđeni krov sa
pokrivkom od šljunka biti izveden kao
ventilirani krov. Krov raspolaže sa šest
priključaka osnovnih vodova za
odvodnjavanje. Shodno podacima, biraju
se potrebne dimenzione vrednosti za
oticanje kišnice. One su:
Efektivna krovna površina
(A) = 1.300m2
Koeficijent oticanja (C) za krov sa
pokrivkom od šljunka iz tabele 9
prema normi DIN EN
1986-100 = 0,5
Količina kišnice r (5,100) za Srbiju
prema RHMZ = 853 l/(s*ha)
Ove vrednosti su uključene u sledeću
formulu za proračun oticanja kišnice:
(853- 452 x 0,5)x
1.300
= 81,51 l/s
1.0000
U ovom primeru, za vanredno
odvodnjavanje će biti odabran Atika krovni slivnik Spin DN 100 od nerđajućeg
čelika (Artikl br. 0174.78.24). Kapacitet
ovog slivnika prema DIN-u iznosi 6,0 l/s.
Broj potrebnih krovnih slivnika dobija se
deljenjem količine oticanja kišnice za
vanredno odvodnjavanje QNot i kapaciteta
odabranog Atika-krovnog slivnika:
Oticanje
Kapacitet
kišnice za
odabranih
vanredno /
=
krovnih
odvodslivnika
njavanje
81,51
/
6,0
Broj
potrebnih
krovnih
slivnika
= 13,58 kom.
Objašnjenje rezultata
Dobijena vrednost 13,58 se zaokružuje.
Potrebno je 14 slivnika za odvodnjavanje
površine u slučaju vanrednog odvodnjavanja. Kako bi se količina vode u slučaju
vanrednog odvodnjavanja mogla sigurnim
putem odvoditi na površine predviđene za
to, svaki Atika-slivnik se zasebno spaja na
odvodnu cev.
Protoci slivnika
ACO Spin slivnici za odvodnjavanje ravnih krovova
Kapaciteti slivnika za odvodnjavanje
ravnog krova zavise od nazivnog prečnika
tela slivnika, korišćenih rešetki, nagiba cevi
i od toga da li je na telu slivnika postavljen
dodatni gornji deo sa flanšom za
uklještenje hidroizolacije. Potrebno je
obratiti pažnju i na ispravnost proračuna
potrebnog preseka cevovoda!
Od livenog gvožđa
Loptasta
rešetka
DN 70
Nazivni
prečnik
DN
DN
DN
DN
70
70
70
70
Nagib
odvoda
Model
1,5°
1,5°
90°
90°
bez gornjeg dela
sa gornjim delom
bez gornjeg dela
sa gornjim delom
DN
DN
DN
DN
100
100
100
100
6,0
5,5
7,0
6,5
l/s
l/s
l/s
l/s
Loptasta
rešetka
DN 100
Nazivni
prečnik
Art. br.
7000.09.00
Nagib
odvoda
Model
1,5°
1,5°
90°
90°
bez gornjeg dela
sa gornjim delom
bez gornjeg dela
sa gornjim delom
Art. br.
7000.10.00
9,0
9,0
8,0
8,0
l/s
l/s
l/s
l/s
Ravna okrugla Ravna četvrtasta
Nasadni
rešetka
rešetka
element od LG
Art. br.
7000.19.00
5,4
4,4
6,7
5,7
l/s
l/s
l/s
l/s
Art. br.
5141.81.00
5141.87.00
5141.89.00
5,2
4,2
6,2
5,2
l/s
l/s
l/s
l/s
Art. br.
5141.83.00
4,8
3,8
5,8
4,8
l/s
l/s
l/s
l/s
Ravna okrugla Ravna četvrtasta Ravna okrugla
rešetka
rešetka od LG
od LG
Art. br.
7000.20.00
8,4
8,4
6,2
6,2
l/s
l/s
l/s
l/s
Art. br.
7000.40.00
10,7
10,7
10,7
10,7
l/s
l/s
l/s
l/s
Art. br.
7000.28.00
7,6
7,6
7,6
7,6
l/s
l/s
l/s
l/s
Okvir sa rešetkom
300x300 mm od LG
Art. br.
7000.41.00
7000.42.00
12,1
12,1
15,2
15,2
l/s
l/s
l/s
l/s
7
Loptasta
rešetka
DN 125
Nazivni
prečnik
DN
DN
DN
DN
125
125
125
125
Nagib
odvoda
Model
Art. br.
7000.10.00
1,5°
1,5°
90°
90°
bez gornjeg dela
sa gornjim delom
bez gornjeg dela
sa gornjim delom
12, 0 l/s
12, 0 l/s
12,0 l/s
12,0 l/s
Loptasta
rešetka
DN 150
Nazivni
prečnik
DN
DN
DN
DN
150
150
150
150
Nagib
odvoda
Model
1,5°
1,5°
90°
90°
bez gornjeg dela
sa gornjim delom
bez gornjeg dela
sa gornjim delom
Art. br.
7000.10.00
14,5
14,5
13,5
13,5
l/s
l/s
l/s
l/s
Ravna okrugla Ravna četvrtasta Ravna okrugla
rešetka
rešetka od LG
od LG
Art. br.
7000.20.00
10,2
10,2
10,2
10,0
l/s
l/s
l/s
l/s
Art. br.
7000.40.00
12,6
12,6
12,6
12,6
l/s
l/s
l/s
l/s
Art. br.
7000.28.00
7,6
7,6
7,6
7,6
l/s
l/s
l/s
l/s
Ravna okrugla Ravna četvrtasta Ravna okrugla
rešetka
rešetka od LG
od LG
Art. br.
7000.20.00
12,6
12,6
11,0
11,0
l/s
l/s
l/s
l/s
Art. br.
7000.40.00
15,0
15,0
15,0
15,0
l/s
l/s
l/s
l/s
Art. br.
7000.28.00
7,6
7,6
7,6
7,6
l/s
l/s
l/s
l/s
Okvir sa rešetkom
300x300 mm od LG
Art. br.
7000.41.00
7000.42.00
16,4 l/s
16,4 l/s
16,4 l/s
16,4 l/s
Okvir sa rešetkom
300x300 mm od LG
Art. br.
7000.41.00
7000.42.00
21,2 l/s
21,2 l/s
18,5 l/s
18,5 l/s
ACO Krovni slivnici
Od livenog gvožđa sa protivpožarnim umetkom
Loptasta
rešetka
DN 100
Nazivni
prečnik
Nagib
odvoda
DN 100
90°
DN 100
90°
Ravna okrugla Ravna četvrtasta
rešetka
rešetka od LG
Okrugla sa
nasadnim
elementom
Okvir sa rešetkom
300x300mm
od LG
Art. br.
7000.10.00
Art. br.
7000.20.00
Art. br.
7000.40.00
Art. br.
7000.28.00
Art. br.
7000.41.00
7000.42.00
bez gornjeg dela
7,4 l/s
7,3 l/s
8,9 l/s
6,8 l/s
11,8 l/s
sa gornjim delom
7,4 l/s
7,0 l/s
8,5 l/s
6,5 l/s
11,8 l/s
Model
Od nerđajućeg čelika
DN 70
Zaštitna rešetka od
nerđajućeg čelika
Art. br.
0174.46.66
Art. br.
0174.46.59
0174.46.62
Nazivni
prečnik
Nagib
odvoda
DN 70
1,5°
bez gornjeg dela
2,6 l/s
2,7 l/s
DN 70
1,5°
sa gornjim delom
2,8 l/s
3,0 l/s
DN 70
90°
bez gornjeg dela
2,5 l/s
2,6 l/s
DN 70
90°
sa gornjim delom
2,7 l/s
2,8 l/s
Zaštitna rešetka od plastike
Zaštitna rešetka od
nerđajućeg čelika
Art. br.
0174.46.66
Art. br.
0174.46.59
0174.46.62
Model
DN 100
8
Zaštitna rešetka od plastike
Nazivni
prečnik
Nagib
odvoda
DN 100
1,5°
bez gornjeg dela
5,0 l/s
5,9 l/s
DN 100
1,5°
sa gornjim delom
4,7 l/s
5,3 l/s
DN 100
90°
bez gornjeg dela
4,7 l/s
5,6 l/s
DN 100
90°
sa gornjim delom
5,1 l/s
5,7 l/s
Zaštitna rešetka od plastike
Zaštitna rešetka od
nerđajućeg čelika
Art. br.
0174.46.66
Art. br.
0174.46.59
0174.46.62
Model
DN 125
Nazivni
prečnik
Nagib
odvoda
DN 125
1,5°
bez gornjeg dela
8,3 l/s
9,9 l/s
DN 125
1,5°
sa gornjim delom
8,7 l/s
8,9 l/s
DN 125
90°
bez gornjeg dela
8,5 l/s
8,4 l/s
DN 125
90°
sa gornjim delom
8,5 l/s
8,4 l/s
Model
Od nerđajućeg čelika sa protivpožarnim umetkom
DN 100
Zaštitna rešetka od plastike
Zaštitna rešetka od
nerđajućeg čelika
Art. br.
0174.46.66
Art. br.
0174.46.59
0174.46.62
Nazivni
prečnik
Nagib
odvoda
DN 100
90°
bez gornjeg dela
4,7 l/s
4,7 l/s
DN 100
90°
sa gornjim delom
4,7 l/s
4,7 l/s
Model
ACO Spin krovni slivnici za odvodnjavanje zelenih krovova
Usled sve veće urbanizacije postojeće
ekološke površine sve više se vodonepropusno zatvaraju.
S tim povezani brži odvod kišnice dovodi
do poznatih poplava i katastrofa zbog
visokog vodostaja.
Danas se kod zelenih krovova, u zavisnosti
od varijanti, postiže prosečno godišnje
zadržavanje vode od minimalno 50%.
Pomoću zelenih krovova relativno se
jednostavno stvaraju ekološke površine na
kojima se efikasno smanjuje oticanje
padavina.
Smernice i norme
Kako kod planiranja, tako i kod izvođenja
odvodnjavanja krova, moraju se poštovati
smernice i norme. Dajemo neke od
najvažnijih smernica:
Razlikuju se dve vrste ozelenjavanja
krovnih površina:
Smernica krovnog ozelenjavanja
Izdanje 2008/DIN 1986-100
Ekstenzivno ozelenjavanje
se može izvesti uz mali trošak.
To su prirodi slični oblici vegetacije,
posebno prilagođeni ekstremnim
uslovima lokacije.
Intenzivno ozelenjavanje
obuhvata zasađivanje grmova, šikara,
travnjaka, kao i stabala. Ovoj vrsti
ozelenjavanja potrebna je intenzivna
nega i redovno snabdevanje vodom i
hranljivim materijama. Ovde je bitna
dobra drenaža u podlozi.
Za siguran i propisan odvod kišnice koja se
procedila kroz zemlju ACO je konstruisao
novi program sa dodatnim elementima,
koji je prilagođen postojećem programu
slivnika za ravne krovove.
Krovni slivnici u područjima
vegetacije
Slivnici ravnog krova moraju biti
opremljeni kontrolnim oknom radi
zaštite od zagađenja i uraslih biljaka,
čime se ometa odvodnjavanje. Slivnici
se mogu zaštititi putem pojasa od
šljunka i/ili ploča (Smernice krovnog
ozelenjavanja, poglavlje 6.5.3.1).
Normom DIN 1986-100 (odjeljak
5.8.3) je regulisana zaštita slivnika od
rastinja, koja je obuhvaćena i
smernicama o zelenim krovovima.
Preporučuje se obrub od šljunka od
najmanje 50 cm širine.
Krovni slivnici van područja
vegetacije
Intenzivno ozelenjavanje
Slivnici za ravni krov van područja
vegetacije raspoređeni su po šljunčanoj
stazi, pri čemu se, radi zaštite od
zagađenja, moraju opremiti taložnikom
(Smernice krovnog ozelenjavanja,
poglavlje 6.5.3.2).
Vanredno odvodnjavanje
Potrebno je osigurati da struktura sloja
krovnog ozelenjavanja ne utiče na
dovod do slivnika u slučaju vanrednog
odvodnjavanja. Slivnici za vanredno
odvodnjavanje takođe moraju biti
slobodni od rastinja.
Za vanredno odvodnjavanje zelenih
ravnih krovova važe ista načela kao i za
konvencionalne ravne krovove. Sistem
vanrednog odvodnjavanja ne sme biti
priključen na postojeći sistem
odvodnjavanja, već mora imati
mogućnost slobodnog oticanja.
Ekstenzivno ozelenjavanje
9
ACO Krovni slivnici
Ugradnja
ACO Spin krovni slivnici od livenog gvožđa
Betonski krov: Ugradnja
Slivnici za ravne krovove mogu biti
ugrađeni za vreme betoniranja. Važno je
osigurati da se fiksna flanša postavi ispod
gornje ivice betonske površine, da bi se
putem hidroizolacione trake napravio
nagib ka odvodu.
U slučaju da se ne izvodi kernovanje za
flanšu, nije moguće postaviti izolacionu
foliju prema normi DIN EN 18195 sa
nagibom prema telu slivnika. Dimenzije
kernovanja nalaze se u tehničkim
stranicama proizvoda.
Øa
b
Betonski krov: Kernovanje
Kod kernovanja bitno je da se izvodi sa dva
različita prečnika i dve različite visine.
Ø a x b: Dimenzije kernovanja za
flanšu
Ø c: Dimenzija kernovanja za
telo slivnika
Øc
Trapezni krov
Liveni slivnici ne mogu se direktno
postavljati u trapezni lim.
Za to je potreban lim za montažu*.
10
Kako bi se telo slivnika moglo tačno
pozicionirati u lim za montažu potrebno je,
osim toga, postaviti odgovarajući
izolator za krovni slivnik.
Povezivanje lima za montažu i trapeznog
lima mora se izvoditi u skladu sa normom
DIN 18807. Pričvršćivanje lima za
montažu na trapezni lim izvodi se na
sledeći način:
Dva spojna elementa na poprečnom
rubu gornjeg pojasa
Po jedan spojni element pored svakog
prekrivenog kanala
Spojni elementi na uzdužnom rubu,
razmak: 120 mm
Važno je napomenuti da svako pravljenje
otvora smanjuje nosivost. Dokaz o
nosivosti spoja pokrivnog i trapeznog
lima može izračunati samo statičar.
*Firma Covecta, Deggingen, nudi limove za
montažu uobičajene za ACO slivnike za ravni krov.
Krovni slivnik
Izolator
Covecta lim za montažu
Model elementa za povišenje tela
slivnika ( = gornji deo)
Prema normi DIN 1986-100, poglavlje
5.7.3.1, dvodelni slivnici za ravni krov
moraju imati vodonepropusan spoj između
slivnika i elementa za povišenje (gornji
deo). Time se sprečava da u slučaju pojave
povratne otpadne vode iz cevovoda dođe
do oštećenja termoizolacije.
Grejači
Slivnici za ravne krovove mogu se, takođe,
ugraditi i sa pomoćnim grejačima radi
zaštite od smrzavanja. Kako bi se sprečila
nepotrebna potrošnja električne energije,
potrebno je slivnike dodatno osigurati
termostatom. Preporučljiva je ugradnja Fl
- prekidača (30 mA).
Kod dvodelnih Spin slivnika za ravne
krovove od livenog gvožđa, grejač se uvek
ugrađuje na telo slivnika (ispod najdubljeg
hidroizolacionog nivoa).
Dvodelni Spin slivnik za ravne krovove sa
Uz gornje delove za slivnike od livenog
gvožđa za ravne krovove uvek se isporučuje
i zaptivni prsten, koji se stavlja između tela
slivnika i gornjeg dela.
grejačem (Art.br. 7000.85.00) i termostatom
(ugradnja na licu mesta)
Hidroizolaciona traka
Na flanšu za uklještenje hidroizolacije
Spin slivnika od livenog gvožđa za ravne
krovove mogu se priključiti bitumenske
trake i visokopolimerne hidroizolacione
trake. Kod upotrebe visokopolimernih
hidroizolacionih traka sa malom
debljinom potrebno je pre pričvršćenja
hidroizolacije postaviti međusloj ispod i
preko hidroizolacione trake.
Time se izjednačuju eventualne
nepravilnosti fiksnih i slobodnih flanši.
Međuslojevi se mogu praviti na licu mesta,
od iste hidroizolacione trake.
Gornji deo
Zaptivni prsten
Telo slivnika
Nakon postavljanja slobodne flanše,
matice se moraju pričvrstiti
unakrsnim redosledom.
Cevni priključci
ACO Spin slivnici od livenog gvožđa za ravne krovove
11
Vrsta cevi
Sa prelazima
Prikladni za priključak na
DN 70
GM - X - cev sa spojnicom
CV - spojnica Prelaz 0174.14.26
SML - cev bez spojnice
CV - spojnica DN 70
HT - cev sa spojnicom
HT/SML - cevna spojnica DN70/DN 70
Spin slivnik od livenog gvožđa za ravni krov
DN 70
DN 100
GM - X - cev sa spojnicom
CV - spojnica DN 100 Prelaz 0174.14.27
SML - cev bez spojnice
CV - spojnica DN 100
HT - cev sa spojnicom
HT/SML - cevna spojnica DN100/DN 100
Spin slivnik od livenog gvožđa za ravni krov
DN 100
DN 125
GM - X - cev sa spojnicom
Direktno se uklapa
SML - cev bez spojnice
CV - spojnica DN 125
HT - cev sa spojnicom
HT/SML - cevna spojnica DN125/DN 125
Spin slivnik od livenog gvožđa za ravni krov
DN 125
DN 150
GM - X - cev sa spojnicom
Direktno se uklapa
SML - cev bez spojnice
V - spojnica DN 150
HT - cev sa spojnicom
HT/SML - cevna spojnica DN 150/DN 150
Spin slivnik od livenog gvožđa za ravni krov
DN 150
ACO Krovni slivnici
Ugradnja
ACO Spin slivnici od nerđajućeg čelika za ravne krovove
Betonski krov: Ugradnja
Slivnici za ravne krovove mogu na licu
mesta biti ugrađeni u beton. Važno je
osigurati da se fiksna flanša postavi ispod
betonske površine, jer se putem
hidroizolacione trake pravi nagib ka
odvodu.
U slučaju da se ne izvodi kernovanje za
flanšu, nije moguće postaviti izolacionu
foliju prema normi DIN EN 18195 sa
nagibom prema telu slivnika.
Øa
b
Betonski krov: Kernovanje
Kod kernovanja bitno je da se izvodi sa dva
različita prečnika i dve različite visine.
Ø a x b: Dimenzije kernovanja za flanšu
Ø c: Dimenzija kernovanja za telo
slivnika
Øc
Trapezni krov
Slivnici od nerđajućeg čelika ne mogu se
direktno postavljati u trapezni lim.
Za to je potreban priključni lim.
Krovni slivnik
12
Povezivanje priključnog i trapeznog lima
mora se izvoditi u skladu sa normom DIN
18807. Pričvršćivanje priključnog lima na
trapezni lim izvodi se na sledeći način:
Dva spojna elementa na poprečnom
rubu gornjeg pojasa
Po jedan spojni element pored svakog
prekrivenog kanala
Priključni lim
Važno je napomenuti da svako pravljenje
otvora smanjuje nosivost. Dokaz o
nosivosti spoja pokrivnog i trapeznog
lima može izračunati samo statičar.
Izolator
Dvodelni slivnici koji se sastoje od
tela slivnika i donjeg dela
Prema normi DIN 1986-100 dvodelni
slivnici za ravne krovove moraju imati
vodonepropusni spoj između slivnika i
elementa za povišenje (telo slivnika).
Time se sprečava da prilikom začepljenja
cevovoda dođe do oštećenja pregradnog
sloja.
Grejači
Slivnici za ravne krovove mogu se instalirati
sa pomoćnim grejačima, radi zaštite od
zamrzavanja sistema. Da bi se sprečila
nepotrebna potrošnja električne energije,
slivnici su dodatno opremljeni
termostatom. Preporučuje se ugradnja Fl prekidača (30 mA). U dvodelnoj varijanti
Spin slivnika od nerđajućeg čelika za ravne
krovove, telo slivnika (ispod dubljeg
hidroizolacionog nivoa) uvek mora biti
opremljeno sa grejačem.
Uz tela slivnika od nerđajućeg čelika za
ravne krovove uvek se isporučuje i zaptivni
prsten koja se stavlja između tela slivnika i
donjeg dela.
Dvodelni Spin slivnik za ravne krovove sa
grejačem (Art.br. 0174.84.32) i termostatom
(ugradnja na licu mesta)
Hidroizolaciona traka
Na flanšu za uklještenje hidroizolacije Spin
slivnika od nerđajućeg čelika za ravne
krovove mogu se priključiti bitumenske
trake i visokopolimerne hidroizolacione
trake. Kod upotrebe visokopolimernih
hidroizolacionih traka sa malom debljinom
potrebno je pre pričvršćenja hidroizolacije
postaviti međusloj ispod i preko
hidroizolacione trake.
Telo slivnika
Zaptivni prsten
Donji deo
Time se izjednačavaju eventualne
nepravilnosti fiksnih i slobodnih flanši.
Međuslojevi se mogu praviti na licu mesta
od iste hidroizolacione trake.
Nakon postavljanja slobodne flanše,
matice se moraju pričvrstiti unakrsnim
redosledom.
13
Cevni priključci
ACO Spin slivnici od nerđajućeg čelika za ravne krovove
Vrsta cevi
Sa prelazima
Prikladna za priključak na
DN 70
GM-X - cev sa spojnicom
Direktno se uklapa
SML - cev bez spojnice
Priključni komad Art.br. 0174.12.82
HT - cev sa spojnicom
Priključni komad Art.br. 0174.12.95
Spin slivnik od nerđajućeg čelika za
ravni krov DN 70
DN 100
GM-X - cev sa spojnicom
Direktno se uklapa
SML - cev bez spojnice
Priključni komad Art.br. 0174.12.86
HT - cev sa spojnicom
Priključni komad Art.br. 0174.12.98
Spin slivnik od nerđajućeg čelika za
ravni krov DN 100
DN 125
GM-X - cev sa spojnicom
Direktno se uklapa
SML - cev bez spojnice
Direktno se uklapa
HT - cev sa spojnicom
Priključni komad Art.br. 0174.13.00
Spin slivnik od nerđajućeg čelika za
ravni krov DN 125
ACO Krovni slivnici
Primer ugradnje - Trapezni limeni krov
Gravitaciono odvodnjavanje sa ACO Spin slivnikom od livenog gvožđa za ravne krovove
1
Hidroizolaciona
traka
3
2
4
Trapezni lim
1 Loptasta rešetka
3 Izolator
Art.Br. 7000.10.00
4 Lim za montažu
Art.Br. 7040.21.00
2 Slivnik od livenog gvožđa
za ravni krov DN 100, 90°
Art.Br. 7034.10.10
DN 100–DN 150
Odvodni nastavak tela slivnika dopušteno je na licu mesta skratiti
max. 44 mm.
230
75
95
DN 70
195
14
Odvodni nastavak tela slivnika dopušteno je na licu mesta skratiti
max. 35 mm.
Visine u mm
Primer ugradnje Topli krov
Gravitaciono odvodnjavanje sa ACO Spin slivnikom od livenog gvožđa za ravne krovove
1
Nasip šljunka
2
4
3
Hidroizolacija
5
Termoizolacija
8
6
Hidroizolacija
(parna brana)
7
Nosiva ploča (debljina prema
statičkom proračunu)
1 Loptasta rešetka
7 Slivnik od livenog gvožđa
4 Izolacioni prsten
Art.Br. 7000.10.00
Arti.Br. 7040.11.00
2 Nasadni prsten
za ravne krovove DN 100, 90°
Art.Br. 7034.10.10
5 Element za nivelisanje slivnika
Art.Br. 7000.35.00
8 Izolaciono telo
Art.Br. 7040.01.00
Art.Br. 7040.21.00
3 Gornji deo
6 Grejač
Art.Br. 7044.10.25
Art.Br. 7000.85.00
Visine u mm
50–200
230
70–200
195
Odvodni nastavak tela slivnika dopušteno je na licu mesta skratiti
max. 44 mm
120
DN 100–DN 150
100
DN 70
Odvodni nastavak tela slivnika dopušteno je na licu mesta skratiti
max. 35 mm
15
ACO Krovni slivnici
Primer ugradnje - Zeleni krov (ekstenzivno ozelenjavanje)
Gravitaciono odvodnjavanje sa ACO Spin slivnikom od livenog gvožđa za ravne krovove
1
2
3
Zemlja
4
6
Geotekstil
5
Drenažni sloj
Hidroizolacija
Nosiva ploča
(debljina prema
statičkom
proračunu)
1 Okvir sa rešetkom od livenog gvožđa
Art.Br. 7000.51.00
5 Slivnik za ravne krovove od livenog
Art.Br. 7000.55.00
2 Međuelement
4 Posuda od nerđajućeg čelika
Art.Br. 7000.13.00
195
Dozvoljeno je na licu mesta skratiti odvodni nastavak tela slivnika
najviše za 44 mm.
6 Izolaciono telo
Art.Br. 7040.21.00
60
26
DN 100–DN 150
60
60
60
26
DN 70
gvožđa DN 100, 90°
Art.Br. 7034.10.10
230
Art.Br. 7000.52.00
16
3 Prelazni okvir
Dozvoljeno je na licu mesta skratiti odvodni nastavak tela slivnika
najviše za 35 mm.
Visine u mm
Primer ugradnje - Zeleni krov (intenzivno ozelenjavanje)
Gravitaciono odvodnjavanje sa ACO Spin slivnikom od livenog gvožđa za ravne krovove
1
2
4
3
Zemlja
5
6
8
Geotekstil
Drenažni sloj
9
Hidroizolacija
10
Termoizolacija
7
Hidroizolacija (parna brana)
Nosiva ploča (debljina prema
statičkom proračunu)
1 Okvir sa rešetkom od livenog
gvožđa Art.Br. 7000.51.00
8 Izolacioni prsten
5 Prelazni okvir
Art.Br. 7000.55.00
Art.Br. 7040.11.00
6 Gornji deo
Međuelement
2 Art.Br. 7000.52.00
4 Art.Br. 7000.54.00
9 Element za nivelisanje slivnika
Art.Br. 7040.01.00
Art.Br. 7044.10.25
7 Slivnik od livenog gvožđa
3 Korpa
10 Izolaciono
telo
Art.Br. 7040.21.00
za ravni krov DN 100, 90°
Art.Br. 7034.10.10
Art.Br. 7000.53.00
250
250
60
70–200
50–200 60
195
230
60 26
DN 100–DN 150
60 26
DN 70
Za veće visine ugradnje sa ozelenjavanjem može se postavljati više međuelemenata, Art.br. 7000.54.00, (visina: 250 mm) jedan preko
drugog.
Visine u mm
17
ACO Krovni slivnici
Primer ugradnje - Betonski krov sa protivpožarnom zaštitom
Gravitaciono odvodnjavanje sa ACO Spin slivnikom od nerđajućeg čelika za ravne krovove
1
3
Hidroizolacija
2
Nosiva ploča
(debljina prema
statičkom
proračunu)
Kompletan slivnik Art.br. 1119.10.60
se sastoji od:
1 Zaštitna rešetka od nerđajućeg čelika
Art.br. 0174.46.59
Oprema:
3 Protivpožarni umetak
Art.br. 7034.20.15
2 Slivnik za ravne krovove od
nerđajućeg čelika DN 100, 90°
Art.br. 0174.47.16
Pažnja: Kod primene protivpožarnog umetka
ugrađivati samo zaštitnu rešetku od
nerđajućeg čelika.
DN 70–DN 125
Zaštitna rešetka od nerđajućeg čelika
110
Zaštitna rešetka od plastike
370
18
Visina ugradnje od 110 mm je identična za zaštitnu rešetku od nerđajućeg čelika (desna polovina slike) i od plastike (leva polovina slike).
Pažnja! Protivpožarni umetak je dostupan samo za vertikalne slivnike ravnih krovova Spin DN 100.
Visina u mm
Primer ugradnje - Krov od trapeznog lima, izolovani
Gravitaciono odvodnjavanje sa ACO Spin slivnikom od nerđajućeg čelika za ravne krovove
1
2
Hidroizolacija
3
6
7
Termoizolacija
5
Hidroizolacija (parna brana)
4
Trapezni lim
Kompletan slivnik Art.br. 1119.25.10
se sastoji od:
3 Gornji deo DN 100
Art.br. 0174.47.31
Oprema:
6 Izolacija sa stiroporom DN 100
1 Zaštitna kapa za zadržavanje
4 Donji deo od nerđajućeg čelika
nečistoće od plastike
Art.br. 0174.46.66
Art.br. 0174.47.19
DN 100, 90°
Art.br. 0174.47.16
7 Priključak za trapezni limeni krov
Art.br. 0174.46.61
2 Priključak za zaštitnu rešetku
5 Izolacija sa stiroporom DN 100
Art.br. 0174.46.67
Art.br. 0174.47.19
DN 125 - DN 150
Zaštitna rešetka od plastike
Zaštitna rešetka od nerđajućeg čelika
370
25–200
110
DN 70
Visina ugradnje od 110 mm je identična za rzaštitnu rešetku od nerđajućeg čelika (desna polovina slike) i od plastike (leva polovina slike).
Visina u mm
19
ACO Krovni slivnici
Modularni sistem
ACO Spin slivnici od livenog gvožđa DN 70 za ravne krovove za gravitaciono odvodnjavanje
Loptasta
rešetka
Ravna
rešetka
Nasadni okvir sa
rešetkom L 15
Nasadni okvir sa rešetkom M 125
Nasadni element
Nasadni
prsten
Prsten za
uklještenje
Zaštitna rešetka
Gornji deo
Međuelement za
povišenje
Hidroizolacioni
prsten
Element za slivnike za
slučaj nužde (preliv)
Izolacioni
prsten
20
Element za
nivelisanje
Prsten za
uklještenje
Telo slivnika
Grejač za
ravni krov
Izolaciono telo
ACO Spin slivnici od livenog gvožđa za ravne krovove DN 70
Telo slivnika DN 70 u skladu sa SRPS
EN 1253
Od livenog gvožđa, materijal klase A1,
sa zaštitnim premazom
Sa flanšom za uklještenje hidroizolacije
i otvorima za odvod vode
Mogućnost priključka na SML-cev
prema normi DIN 19522/SRPS
EN 877
Težina cca. 7,5 kg
Ø290
Ø150
87
54
DN70
Ø290
76
195
225
DN70
Model sa vertikalnim izlivom
Model sa horizontalnim izlivom
Model
Težina
Broj artikla
Sa vertikalnim izlivom
7,4
5169.20.00
Sa horizontalnim izlivom
7,7
5169.40.00
Dimenzije kernovanja
Øa
Øc
b [mm]
Broj artikla
150
30
5169.20.00
220
45
5169.20.00
21
b
Nazivni prečnik
Øa
Za slivnike bez izolacionog tela
DN 70
300
Za slivnike sa izolacionim telom
DN 70
315
Øc
Dimenzije otvora
Nazivni
prečnik
Vrsta
Nagib
Broj artikla
Dimenzije otvora slivnika bez
izolacionog tela
Dimenzije otvora slivnika sa
izolacionim telom
DN 70
Spin
1,5°
5169.40.00
230 x 530 mm
320 x 530 mm
DN 70
Spin
90°
5169.20.00
230 x 320 mm
320 x 320 mm
ACO Krovni slivnici
Dodatni elementi
ACO Spin slivnici od livenog gvožđa DN 70 za ravne krovove
Crtež
Opis proizvoda
250
70
Ø290
Ø150
Ø142
Gornji deo slivnika
Od livenog gvožđa, DN 70
za hidroizolaciju sa dve
hidroizolacione trake, sa
flanšom za uklještenje
hidroizolacije, otvorima za
odvod vode i zaptivnim
prstenom
Model
Broj artikla
sa premazom
7047.10.25
80
40
DN100
Ø145
Izolaciono telo
Za slivnik ravnih krovova sa
vertikalnim izlivom, od
ekstrudiranog silikata
7040.22.00
Izolaciono telo
Za slivnik ravnih krovova sa
horizontalnim izlivom, od
ekstrudiranog silikata
7040.34.00
Izolacioni prsten
Za slivnik ravnih krovova gornji deo DN 70, od
ekstrudiranog silikata
7040.12.00
Element za nivelisanje visine
slivnika za slivnik ravnih
krovova - gornji deo DN 70,
od ekstrudiranog silikata
7040.02.00
270
316
40
290
60
140
200
140
300
60
□300
□300
Ø145
50
22
300
237
Opis proizvoda
Ø124
Taložnik
Od nerđajućeg čelika,
materijal 1.4301, odgovara
slivnicima od livenog gvožđa
DN 70 za ravne krovove
7000.03.00
Gumeni komad DN 70/80
za priključak krovnih slivnika
DN 70 na SML-cev DN 80
5170.70.80
Grejač slivnika ravnih
krovova
Pogodan za sve slivnike
ravnog krova DN 70 - DN
150, mrežni priključak:
220-240 V AC, Nazivna
snaga: 25 W. Klasa zaštite: I
Vrsta zaštite: IP 67
Priključni vod:
SIHF 3 x 1 mm2,
1,5 m G 1,5
7000.85.00
Cev za slivnike u slučaju
vanrednog odvodnjavanja
Visina 35 mm, za
jednodelne i dvodelne
slivnike
7033.10.50
55
8
Crtež
25
Ø83
Ø93
Model
Broj artikla
Ø136
11
105
35
Ø160
Ø110
23
ACO Krovni slivnici
Nasadni elementi, rešetke i nasadni okviri
ACO Spin slivnici od livenog gvožđa za ravne krovove DN 70
Crtež
Opis proizvoda
Model
Broj artikla
Klasa
opterećenja
H1,5
7000.09.00
Klasa
opterećenja
L15
7000.19.00
Klasa
opterećenja
M125
7000.08.00
73
84
14
Ø170
14
,5
Ø139
Loptasta rešetka
od livenog gvožđa,
pogodna za sve slivnike
ravnih krovova Spin DN 70,
spoljna dimenzija:
Ø 170 mm
14
Ø138
21
10
10
Ravna rešetka
od livenog gvožđa,
pogodna za sve slivnike
ravnih krovova Spin DN 70,
spoljna dimenzija:
Ø 138 mm
Ø152
10
Rešetka sa nasadnim
okvirom
od livenog gvožđa, pogodna
za sve slivnike ravnih
krovova Spin DN 70,
spoljna dimenzija:
Ø 152 mm
Ø150
24
25
Ø142
21
Ø150
Ø152
Nasadni prsten
Od livenog gvožđa, pogodan
za rešetke sa brojem art.
7000.09.00
7000.19.00
7000.43.00
7000.06.00
Nasadni prsten
Od livenog gvožđa, pogodan
za rešetke sa brojem art.
7000.08.00
7000.44.00
7000.05.00
10
45
200
Nasadni okvir sa rešetkom
od livenog gvožđa
Klasa
opterećenja
L15
7000.43.00
Klasa
opterećenja
M125
7000.44.00
116
□240
□197
Opis proizvoda
48
Crtež
13
Ø125
Nasadni element
Od livenog gvožđa,
Dimenzija okvira:
197 mm,
Nasadni element i rešetka
od livenog gvožđa
Model
Broj artikla
Klasa
opterećenja
M125
5141.83.00
Nasadni okvir
46
□197
115
□148
Nasadni element od
nerđajućeg čelika,
Sa rešetkom sa rasporom od
nerđajućeg čelika, sa
vijčanim zaključavanjem,
Kl. K3,
Dimenzija okvira:
148 mm
5095.80.00
glatka rešetka
5141.89.00
protivklizna
rešetka
5141.89.11
□6
□148
138
10
8
Ø125
Od livenog gvožđa, pogodan
za nasadni element Art.br.
5141.83.00
DN
133
□142
Nasadni element sa
otvorima za drenažu vode
Dimenzije okvira:
148 mm
Nasadni element i šlic
rešetka od nerđajućeg čelika
0154.55.78
25
ACO Krovni slivnici
Modularni sistem
ACO Spin slivnici od livenog gvožđa za ravne krovove DN 100 - DN 150
Zaštitna rešetka
Loptasta
rešetka
Nasadni okvir
sa rešetkom
L15
Ravna rešetka
Nasadni okvir
sa rešetkom
M125
Rešetka sa
rasporom
MEKU
Zaštitna rešetka
Nasadni
prsten
Element za
izjednačavanje
visine
Nastavak za
slivnik u slučaju
vanrednog
odvodnjavanja
Gornji deo sa prstenom
za uklještenjem i
zaptivnim prstenom
Izolacioni
prsten
26
Element za
nivelisanje
Prsten za
uklještenje
Telo slivnika
Grejač za ravne krovove
Izolaciono telo
Grejač za ravne krove
ACO Spin slivnici od livenog gvožđa DN 100 - DN 150 za ravne krovove
Telo slivnika DN 100 - DN 150
u skladu sa SRPS EN 1253
Od livenog gvožđa, materijal klasa A1,
sa zaštitnim premazom
Sa flanšom za uklještenje hidroizolacije
i otvorima za odvod vode
Mogućnost priključka na SML-cev
prema normi DIN 19522/SRPS EN 877
230
DN 125
DN 100
13,1 kg
7034.10.10
DN150
DN 125
13,6 kg
7035.10.10
DN 150
14,4 kg
7036.10.10
176
151
113
Ø360
Ø200
100
Ø360
Ø200
76
Ø360
Ø200
118
124
230
Ø275
230
Ø275
DN 100
Sa vertikalnim izlivom
Nazivni prečnik
Težina
Artikl br.
Ø182
124
Ø182
124
Ø182
Ø275
10
35
Ø351
10
35
Ø351
10
35
Ø351
310
310
Sa horizontalnim izlivom
Nazivni prečnik
Težina
Artikl br.
DN 100
15,2 kg
7054.11.10
330
DN 125
15,7 kg
7055.11.10
DN 150
18,2 kg
7056.11.10
Dimenzije kernovanja
Øa
Za slivnike bez izolacionog tela
DN 100
380
DN 125
380
DN 150
380
Za slivnike sa izolacionim telom
DN 100
430
DN 125
430
DN 150
430
Øc
b [mm]
Artikl br.
200
200
200
35
35
35
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10
270
270
270
65
65
65
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10
Øa
b
Nazivni prečnik
Øc
Dimenzije otvora
Nazivni
prečnik
Vrsta
Nagib
Broj artikla
Dimenzije otvora
slivnik bez izolacionog tela
Dimenzije otvora
slivnik sa izolacionim telom
DN 100
DN 125
DN 150
DN 100
DN 125
DN 150
Spin
Spin
Spin
Spin
Spin
Spin
1,5°
1,5°
1,5°
90°
90°
90°
7054.11.10
7055.11.10
7056.11.10
7034.10.10
7035.10.10
7036.10.10
290 x 670 mm
290 x 700 mm
290 x 750 mm
290 x 410 mm
290 x 410 mm
290 x 410 mm
500 x 670 mm
500 x 700 mm
500 x 750 mm
450 x 450 mm
450 x 450 mm
450 x 450 mm
27
ACO Krovni slivnici
Dodatni elementi
ACO Spin slivnici od livenog gvožđa DN 100 - DN 150 za ravne krovove
Crtež
Opis proizvoda
Ø360
Gornji deo slivnika
Od livenog gvožđa,
DN 100 - DN 150,
za hidroizolaciju sa dve
hidroizolacione trake, sa
flanšom za uklještenje
hidroizolacije, otvorima za
odvod vode i zaptivnim
prstenom
sa premazom
Broj artikla
7044.10.25
80
40
275
Ø200
Model
Ø145
Izolaciono telo
Za slivnik ravnih krovova sa
vertikalnim odvodnim
nastavkom, od ekstrudiranog
silikata
7040.21.00
Termoizolacioni štit
M8 x 16 za Spin slivnike
ravnih krovova DN 100 od
livenog gvožđa i nerđajućeg
čelika sa termoizolacijom i
zaštitom od požara
7034.20.17
Izolaciona ploča
Od ekstrudiranog silikata
265 x 265 mm za
Spin slivnike ravnih krovova
DN 100–DN 150
od livenog gvožđa sa
termoizolacijom i
zaštitom od požara
7040.23.00
270
440
316
290
14
Ø1
60
□ 265
Ø115
□420
h
28
70
□470
125
335 x 250
Izolaciono telo
Za slivnik ravnih krovova sa
horizontalnim izlivom, od
ekstrudiranog silikata
DN 100,
visina: 170 mm
7040.31.00
DN 125,
visina: 215 mm
7040.32.00
DN 150,
visina: 240 mm
7040.33.00
Crtež
Opis proizvoda
100
□450
Ø220
50
□450
Ø220
62
42
182
127
Ø127
Model
Broj artikla
Izolacioni prsten
Za slivnik ravnih krovova
Gornji deo DN 100-DN 150,
od ekstrudiranog silikata
7040.11.00
Element za nivelisanje visine
slivnika
Za slivnik ravnih krovova
Gornji deo DN 100-DN 150,
od ekstrudiranog silikata
7040.01.00
Taložnik
Od nerđajućeg čelika,
materijal 1.4301
Pogodna za slivnike ravnih
krovova DN 100-DN 150 od
livenog gvožđa
7000.13.00
Grejač za ravni krov
Pogodan za sve slivnike
ravnih krovova DN 70 - DN
150, mrežni priključak:
220-240 V AC,
Nazivna snaga: 25 W,
Klasa zaštite: I,
Vrsta zaštite: IP 67,
Priključni vod:
SIHF 3 x 1 mm2,
1,5 m G 1,5
7000.85.00
Zaštita od požara -umetak
Pogodan za Spin slivnike
DN 100 sa nagibom
nastavka od 90°.
Napomena! Kapacitet
slivnika je smanjen
ugradnjom umetka (vidi
stranu 8)
7034.20.15
29
ACO Krovni slivnici
Nasadni elementi, rešetke i nasadni okviri
ACO Spin slivnici od livenog gvožđa DN 100 - DN 150 za ravne krovove
Crtež
Opis proizvoda
Model
Broj artikla
Loptasta rešetka
od livenog gvožđa, pogodna
za sve Spin slivnike ravnih
krovova DN 100-DN 150,
spoljna dimenzija:
Ø 225 mm
Klasa
opterećenja
H1,5
7000.10.00
Ravna rešetka
od livenog gvožđa, pogodna
za sve Spin slivnike ravnih
krovova DN 100-DN 150,
spoljna dimenzija:
Ø 185 mm
Klasa
opterećenja
L15
7000.20.00
Visina: 25 mm
7000.25.00
Visina: 35 mm
7000.35.00
Klasa
opterećenja
L15
7000.40.00
90
Ø225
12
168
186
15
Ø185
Nasadni prsten
od livenog gvožđa, pogodan
za sve artikle br.
7000.10.00
7000.20.00
7000.39.00
7000.40.00
Ø200
H
Ø189
40
□200
Nasadni okvir sa rešetkom
od livenog gvožđa,
sa šlic rešetkom
Mera okvira:
200 mm
30
10
80
44
□296
16
10
M
75 20
□300
l.
-K
PA
□282
Ø180
Nasadni okvir
od livenog gvožđa
Mera okvira:
296 mm
Nasadni okvir
od livenog gvožđa, sa šlic
rešetkom, sa vijčanim
zaključavanjem
Mera okvira:
300 mm
bez vijčanog
zaključavanja
sa vijčanim
zaključavanjem
Klasa
opterećenja
M125
7000.41.00
7000.42.00
7000.46.00
Crtež
Opis proizvoda
Model
Broj artikla
40
□200
Nasadni okvir
Od livenog gvožđa,
sa šlic rešetkom
Dimenzija okvira:
200 mm
10
Ø113
Ø189
46
15
Ø 211
Ø 203
Ø 184
□196
158
Ø198
7000.39.00
Nasadni prsten
Od livenog gvožđa,
pogodan za artikle br.
7000.46.00
7000.28.00
7000.41.00
7000.42.00
7000.45.00
Prelazni prsten
Od livenog gvožđa,
pogodan za nasadni element
Art.br. 5084.81.00
Visina: 24 mm
7000.31.00
MEKU nasadni element
Dimenzije okvira:
196 mm,
Nasadni element od plastike
Okvir i šlic rešetka od
nerđajućeg čelika,
potreban prelazni prsten
Klasa
opterećenja
K3,
sa vijčanim
zaključavanjem
5084.81.00
35 mm, DN 100,
jednodelni
7034.10.50
35 mm, DN 100,
dvodelni
7044.10.50
45 mm,
DN 125/DN150,
jednodelni
7035.10.50
45 mm,
DN 125/150,
dvodelni
7045.10.50
31
8
Ø210
Ø135
130
35
45
Ø199
Klasa
opterećenja
L15
Nastavak za slivnik u
slučaju vanrednog
odvodnjavanja
Od CrNi, materijal 1.4301
sa zaptivnim prstenom za
Spin slivnike od livenog
gvožđa za ravne krovove
ACO Krovni slivnici
Nasadni elementi za zelene krovove i platforme za parkiranje
ACO Spin slivnici od livenog gvožđa DN 70 - DN 150 za ravne krovove
Opis proizvoda
Model
Broj artikla
Okvir sa šlic rešetkom
Sa bezvijčanim
zaključavanjem,
od livenog gvožđa,
Sa zaštitnim premazom,
Dimenzija okvira:
300 mm
Klasa
opterećenja
L15/M125
7000.51.00
Okvir sa mrežastom
rešetkom
Sa bezvijčanim zaključava
njem, od čelika, pocinkovan,
Otvori mreže 31 x 17 mm
Dimenzija okvira:
300 mm
Klasa
opterećenja
L15/M125
7000.50.00
Međuelement
Od polimerbetona,
visina: 60 mm
Klasa
opterećenja
L15/M125
7000.52.00
Međuelement
Od polimerbetona,
visina: 250 mm
Klasa
opterećenja
L15/M125
7000.54.00
□300
26
26
Crtež
31
17
□300
60
□282
□254
32
250
□282
□254
Crtež
Model
Broj artikla
Prelazni okvir
od polimerbetona,
visina: 60 mm
Klasa
opterećenja
L15
7000.55.00
Prelazni okvir
od polimerbetona visine:
100 mm
Klasa
opterećenja
M125
7000.56.00
40
25
60
□280
Opis proizvoda
□311
25
100
□332
40
□550
150
Ø216
55
8
Ø124
62
42
Ø83
182
Posuda
od polipropilena,
za nadvišenja preko 180 mm
u kombinaciji sa Art.br.
7000.50.00 i
7000.51.00
7000.53.00
Posuda
od nerđajućeg čelika
za nadvišenja do 180 mm,
za slivnike za ravne krovove
DN 70
7000.03.00
Posuda
od nerđajućeg čelika,
za nadvišenja do 180 mm,
za slivnike za ravne krovove
DN 100 - DN 150
7000.13.00
33
ACO Krovni slivnici
Modularni sistem
ACO Spin slivnici od nerđajućeg čelika za ravne krovove za gravitaciono odvodnjavanje
Rešetka za zaštitu od nečistoće
Zaustavni prsten
Zaštitna rešetka
Zaštitna rešetka
Element za pričvršćenje
zaštitne rešetke od
plastike
Gornji deo slivnika sa
prstenom za uklještenje i
zaptivkom
Prsten za uklještenje
Zaptivka
34
Donji deo
Telo slivnika
Grejač za ravne krovove
Termoizolacija/
Izolaciono telo od:
Stiropor
Grejač za ravne krovove
Stiropor
Kamena vuna
Stiropor
ACO Spin slivnici od nerđajućeg čelika DN 70 - DN 125 za ravne krovove
370
250
110
sa vertikalnim izlivom
ØD
205
Zaštitna rešetka od nerđajućeg čelika
Nazivni prečnik
DN 70
DN 100
DN 125
Slivnici za ravne krovove DN 70 DN 125 sa vertikalnim izlivom u
skladu sa normom SRPS EN 1253
Od nerđajućeg čelika, materijal
1.4301
Sa flanšom za uklještenje hidroizolacije
Napomena! Nakon montaže
vertikalnog slivnika nije više moguće
uvođenje druge hidroizolacione trake!
Po izboru dostupan sa zaštitnom
rešetkom od plastike ili
nerđajućeg čelika
Po izboru dostupan neizolovani,
izolovani sa stiroporom ili kamenom
vunom, sa/bez grejača
Direktan priključak na ACO cevni
sistem GM-X, za priključak na druge
vrste cevi sa prelaznim elementima
Model
Težina
D
Broj artikla
Neizolovani
4,5
73
1179.10.60
Izolovani, stiropor
4,7
73
1179.15.60
Izolovani, kamena vuna
4,7
73
1179.17.60
Izolovani, stiropor, sa grejačem
4,9
73
1179.15.90
Izolovani, kamena vuna sa grejačem
4,9
73
1179.17.90
Neizolovani
4,9
103
1119.10.60
Sa grejačem
5,0
103
1119.15.60
Neizolovani
5,0
103
1119.17.60
Izolovani, stiropor
5,2
103
1119.15.90
Izolovani, kamena vuna
5,2
103
1119.17.90
Neizolovani
5,9
133
1129.10.60
Sa grejačem
6,0
133
1129.15.60
Izolovani, kamena vuna,
6,0
133
1129.17.60
Sa grejačem
6,2
133
1129.15.90
Neizolovani
6,2
133
1129.17.90
Dimenzije kernovanja
Øa
Øa
za slivnike bez izolacionog tela
DN 70
340
DN 100
340
DN 125
340
za slivnike sa izolacionim telom
DN 70
340
DN 100
340
DN 125
340
Øc
b [mm]
90
130
160
10
10
10
290
290
290
10
10
10
b
Nazivni prečnik
Øc
Dimenzije otvora
Nazivni prečnik
Vrsta
Nagib
Dimenzije otvora
slivnik bez izolacionog tela
Dimenzije otvora
slivnik sa izolacionim telom
DN 70
Spin
90°
120 x 260 mm
230 x 360 mm
DN 100
Spin
90°
150 x 290 mm
230 x 360 mm
DN 125
Spin
90°
190 x 300 mm
230 x 360 mm
35
ACO Krovni slivnici
ACO Spin slivnici od nerđajućeg čelika DN 70 - DN 125 za ravne krovove
370
251.23
25-200
110
sa vertikalnim izlivom
Slivnici za ravne krovove
DN 70 - DN 125 sa vertikalnim
izlivom u skladu sa normom
SRPS EN 1253
Od nerđajućeg čelika, materijal
1.4301
Sa dve flanše za uklještenje
hidroizolacije
po izboru dostupan sa zaštitnom
rešetkom od plastike ili nerđajućeg
čelika
po izboru dostupan neizolovani,
izolovani sa stiroporom ili kamenom
vunom, sa/bez grejača
direktan priključak na ACO cevni
sistem GM-X, za priključak na druge
vrste cevi sa prelaznim elementima
ØD
205
Zaštitna rešetka od nerđajućeg čelika
Nazivni
prečnik
DN 70
DN
100
36
DN
125
Zaštitna rešetka od plastike
Model
Težina
D
Broj artikla
Težina
D
Artikl.broj
neizolovani
izolovani, stiropor
izolovani, kamena vuna
izolovani, stiropor sa grejačem
izolovani, kamena vuna sa grejačem
neizolovani
izolovani, stiropor
izolovani, kamena vuna
izolovani, stiropor sa grejačem
izolovani, kamena vuna sa grejačem
neizolovani
izolovani, stiropor
izolovani, kamena vuna
izolovani, stiropor sa grejačem
izolovani, kamena vuna sa grejačem
7,3
8,4
8,4
8,6
8,6
7,9
8,2
8,2
8,4
8,4
9,5
9,6
9,6
9,8
9,8
73
73
73
73
73
103
103
103
103
103
133
133
133
133
133
1179.20.60
1179.25.60
1179.27.60
1179.25.90
1179.27.90
1119.20.60
1119.25.60
1119.27.60
1119.25.90
1119.27.90
1129.20.60
1129.25.60
1129.27.60
1129.25.90
1129.27.90
6,4
6,5
6,5
6,7
6,7
7,0
7,1
7,1
7,3
7,3
8,6
8,8
8,8
9,0
9,0
73
73
73
73
73
103
103
103
103
103
133
133
133
133
133
1179.20.10
1179.25.10
1179.27.10
1179.25.40
1179.27.40
1119.20.10
1119.25.10
1119.27.10
1119.25.40
1119.27.40
1129.20.10
1129.25.10
1129.27.10
1129.25.40
1129.27.40
Dimenzije kernovanja
Øa
Za slivnike bez izolacionog tela
DN 70
340
DN 100
340
DN 125
340
Za slivnike sa izolacionim telom
DN 70
340
DN 100
340
DN 125
340
Øc
b [mm]
90
130
160
10
10
10
290
290
290
10
10
10
b
Nazivni prečnik
Øa
Øc
Dimenzije otvora
Nazivni prečnik
Vrsta
Nagib
Dimenzije otvora
slivnik bez izolacionog tela
Dimenzije otvora
slivnik sa izolacionim telom
DN 70
Spin
90°
120 x 260 mm
230 x 360 mm
DN 100
Spin
90°
150 x 290 mm
230 x 360 mm
DN 125
Spin
90°
190 x 300 mm
230 x 360 mm
ACO Spin slivnici od nerđajućeg čelika za ravne krovove
sa horizontalnim izlivom DN 70 - DN 125
Po izboru dostupan neizolovan,
izolovan stiroporom ili kamenom
vunom, sa/bez grejača.
Direktan priključak na ACO cevni
sistem GM-X, za priključak na druge
vrste cevi sa prelaznim elementima.
h2
ØD
h3
h1
110
Slivnici za ravne krovove DN 70 - DN
125 sa horizontalnim izlivom u skladu
sa normom SRPS EN 1253.
Od nerđajućeg čelika, materijal
1.4301.
Sa flanšom za uklještenje hidroizolacije
Po izboru dostupan sa zaštitnom
rešetkom od plastike ili nerđajućeg
čelika.
L x B = DN 70: 260 x 190
l1
DN 100/125: 280 x 230
LxB
Nazivni
prečnik
DN
70
DN
100
DN
125
Zaštitna rešetka od
nerđajućeg čelika
Model
Zaštitna rešetka od
plastike
Težina
Broj artikla
Težina
Broj artikla
D
h1
h2
h3
l1
neizolovani
4,4
1175.10.60
3,7
1175.10.10
73
95
118
140
213
izolovani, stiropor
4,6
1175.15.60
3,9
1175.15.10
73
95
118
140
213
izolovani, kamena vuna
4,6
1175.17.60
3,9
1175.17.10
73
95
118
140
213
izolovani, stiropor, sa grejačem
4,8
1175.15.90
4,1
1175.15.40
73
95
118
140
213
izolovani, kamena vuna sa grejačem
4,8
1175.17.90
4,1
1175.17.40
73
95
118
140
213
neizolovani
4,9
1115.10.60
4,1
1115.10.10
103
104
148
170
226
izolovani, stiropor
5,1
1115.15.60
4,2
1115.15.10
103
104
148
170
226
izolovani, kamena vuna
5,1
1115.17.60
4,2
1115.17.10
103
104
148
170
226
izolovani, stiropor, sa grejačem
5,3
1115.15.90
4,4
1115.15.40
103
104
148
170
226
izolovani, kamena vuna sa grejačem
5,3
1115.17.90
4,4
1115.17.40
103
104
148
170
226
neizolovani
5,6
1125.10.60
5,1
1125.10.10
133
124
178
200
230
izolovani, stiropor
5,8
1125.15.60
5,2
1125.15.10
133
124
178
200
230
izolovani, kamena vuna
5,8
1125.17.60
5,2
1125.17.10
133
124
178
200
230
izolovani, stiropor, sa grejačem
6,0
1125.15.90
5,4
1125.15.40
133
124
178
200
230
izolovani, kamena vuna sa grejačem
6,0
1125.17.90
5,4
1125.17.40
133
124
178
200
230
Dimenzije otvora
Nazivni prečnik
Vrsta
Nagib
Dimenzije otvora slivnika bez
izolacionog tela
Dimenzije otvora slivnika sa
izolacionim telom
DN 70
Spin
1,5°
120 x 360 mm
220 x 360 mm
DN 100
Spin
1,5°
150 x 400 mm
260 x 430 mm
DN 125
Spin
1,5°
190 x 400 mm
260 x 430 mm
37
ACO Krovni slivnici
ACO Spin slivnici od nerđajućeg čelika sa horizontalnim izlivom DN 70 - DN 125
110
25-200
h1
ØD
h2
h3
LxB
l1
Slivnici za ravne krovove DN 70 - DN
125 sa horizontalnim izlivom u skladu
sa normom SRPS EN 1253
Od nerđajućeg čelika, materijal
1.4301
Sa dve flanše za uklještenje
hidroizolacije
Po izboru dostupan sa zaštitnom
rešetkom od plastike ili nerđajućeg
čelika
Po izboru dostupan neizolovani,
izolovani sa stiroporom ili kamenom
vunom, sa/bez grejača
Direktan priključak na ACO cevni
sistem GM-X, za priključak na druge
vrste cevi sa prelaznim elementima
L x B = DN 70: 260 x 190
DN 100/125: 280 x 230
Nazivni
prečnik
DN
70
38
DN
100
DN
125
Zaštitna rešetka od
nerđajućeg čelika
Model
Zaštitna rešetka od
plastike
D
h1
h2
h3
l1
1175.20.10
73
95
118
140
213
1175.25.10
73
95
118
140
213
6,7
1175.27.10
73
95
118
140
213
1175.25.90
6,9
1175.25.40
73
95
118
140
213
7,6
1175.27.90
6,9
1175.27.40
73
95
118
140
213
7,9
1115.20.60
7,1
1115.20.10
103
104
148
170
226
izolovani, stiropor
8,1
1115.25.60
7,3
1115.25.10
103
104
148
170
226
izolovani, kamena vuna
8,1
1115.27.60
7,3
1115.27.10
103
104
148
170
226
izolovani, stiropor sa grejačem
8,2
1115.25.90
7,5
1115.25.40
103
104
148
170
226
izolovani, kamena vuna sa grejačem
8,2
1115.27.90
7,5
1115.27.40
103
104
148
170
226
neizolovani
9,2
1125.20.60
8,4
1125.20.10
133
124
178
200
230
izolovani, stiropor
9,4
1125.25.60
8,6
1125.25.10
133
124
178
200
230
izolovani, kamena vuna
9,4
1125.27.60
8,6
1125.27.10
133
124
178
200
230
izolovani, stiropor sa grejačem
9,6
1125.25.90
8,8
1125.25.40
133
124
178
200
230
izolovani, kamena vuna sa grejačem
9,6
1125.27.90
8,8
1125.27.40
133
124
178
200
230
Težina
Broj artikla
Težina
Broj artikla
neizolovani
7,2
1175.20.60
6,5
izolovani, stiropor
7,4
1175.25.60
6,7
izolovani, kamena vuna
7,4
1175.27.60
izolovani, stiropor sa grejačem
7,6
izolovani, kamena vuna sa grejačem
neizolovani
Dimenzije otvora
Nazivni prečnik
Vrsta
Nagib
Dimenzije otvora
slivnik bez izolacionog tela
Dimenzije otvora
slivnik sa izolacionim telom
DN 70
Spin
90°
120 x 360 mm
220 x 360 mm
DN 100
Spin
90°
150 x 400 mm
260 x 430 mm
DN 125
Spin
90°
190 x 400 mm
260 x 430 mm
Dodatni elementi
ACO Spin slivnici od nerđajućeg čelika DN 70 - DN 125 za ravne krovove
Crtež
Opis proizvoda
Ø332
Ø233
370
Gornji deo slivnika za
jednodelne ili dvodelne
slivnike za ravne krovove sa
vertikalnim i horizontalnim
izlivom
Od nerđajućeg čelika,
materijal 1.4301, sa
flanšom za uklještenje
hidroizolacije.
Napomena! Nakon ugradnje
ne može se postavljati
prelazni element za drugi
hidroizolacioni sloj!
370
d
Donji deo za dvodelne
slivnike za ravne krovove
Od nerđajućeg čelika,
materijal 1.4031 sa flanšom
za uklještenje hidroizolacije.
Vrsta
Broj artikla
DN 70
(d= 73 mm)
0174.47.30
DN 100
(d= 103 mm)
0174.47.31
DN 125
(d= 133 mm)
0174.47.32
DN 70
(d= 73 mm)
0174.47.15
DN 100
(d= 103 mm)
0174.47.16
DN 125
(d= 133 mm)
0174.47.17
d
95
131
Ø73
124
118
87
Ø233
213
104
155
Ø103
153
147
102
Ø233
226
116
184
178
230
Ø133
124
191
Ø233
Telo slivnika/donji deo za
jednodelne ili dvodelne
slivnike za ravne krovove sa
horizontalnim izlivom
Od nerđajućeg čelika,
materijal 1.4031 sa flanšom
za uklještenje hidroizolacije.
DN 70
(d= 73 mm)
Telo slivnika/donji deo za
jednodelne ili dvodelne
slivnike za ravne krovove sa
horizontalnim izlivom
Od nerđajućeg čelika,
materijal 1.4031 sa flanšom
za uklještenje hidroizolacije.
DN 100
(d= 103 mm)
0174.48.04
DN 125
(d= 133 mm)
0174.48.11
Telo slivnika/donji deo za
jednodelne ili dvodelne
slivnike za ravne krovove sa
horizontalnim izlivom
Od nerđajućeg čelika,
materijal 1.4031 sa flanšom
za uklještenje hidroizolacije.
0174.48.03
39
ACO Krovni slivnici
Crtež
Opis proizvoda
Klizna flanša
Sa flanšom za uklještenje
hidroizolacije, od nerđajućeg
čelika, materijal 1.4031,
za donje delove DN 70
Spin serije
Ø332
Ø232,5
Zaptivka
3
30
13
220
40
h
4,5
Ø271
Broj artikla
Bez grejača
0174.46.53
Sa grejačem
0174.46.54
EPDM,
debljina: 4 mm
EPDM,
debljina: 5 mm
PVC-soft,
debljina: 4 mm
NBR/SBR,
debljina: 4 mm
0174.42.87
0174.42.95
0174.42.92
0174.42.97
Visina: 75 mm
0174.46.59
Visina: 225 mm
0174.46.62
Zaštitna rešetka za
obrnuti krov
Od nerđajućeg čelika,
materijal 1.4031,
klasa opterećenja H 1,5
0153.60.01
Kontrolno okno
Od nerđajućeg čelika,
materijal 1.4031,
dimenzija: 400 x 400 mm,
visina: 120 mm,
klasa opterećenja H 1,5
0153.73.05
Zaštitna rešetka od plastike
Pogodna za sve Spin slivnike
za ravne krovove, primenljiv
samo u kombinaciji sa dole
navedenim elementom za
pričvršćenje
0174.46.66
Element za pričvršćenje
zaštitne rešetke od plastike
0174.46.67
8
Ø323
Zaštitna rešetka
Od nerđajućeg čelika,
pogodna za sve Spin slivnike
od nerđajućeg čelika
Vrsta
Ø23
80
17
Ø170
20
40
120
2
2
Ø12
Ø10
Ø190
233
Crtež
Opis proizvoda
Broj artikla
DN 70/DN100,
Visina: 35 mm
0174.46.76
DN 125,
Visina: 45 mm
0174.46.77
Nastavak ProfiLine
Od pocinkovanog čelika,
Dimenzija: 400 x 400 mm,
Podesiv po visini od 78 do
108 mm
□A
Element za povišenje za
ProfiLine nastavak
Za dimenziju okvira
400 x 400 mm
H
78-108
5,5
35
Ø323
Zaustavni prsten za slivnike
u slučaju vanrednog
odvodnjavanja (preliv)
Od nerđajućeg čelika,
materijal 1.4301
Vrsta
C
38801
Visina:
30 mm
38685
Visina:
60 mm
38687
Visina:
120 mm
38689
Grejač za ravne krovove
Primenljiv za sve slivnike za
ravne krovove DN 70 - DN
150, mrežni priključak: 220
- 240 V, AC, nazivna snaga:
25 W, klasa zaštite: I, vrsta
zaštite. IP 67, priključni vod:
SIHF 3 x 1 mm², 1,5 m G 1,5
0174.84.32
250
105
5
5
110
150
□205
H
20
Ø74
Ø154
Termoizolacija stiroporom,
PS 30
Za vertikalna tela slivnika
Spin i donje delove
DN 70
DN 100
DN 125
0174.47.18
0174.47.19
0174.47.20
Termoizolacija kamenom
vunom, klasa građevinskog
materijala A1
Za sva vertikalna tela Spin i
donje delove
DN 70
DN 100
0174.46.57
0174.47.21
Termoizolacija stiroporom,
PS 30
Za horizontalne Spin donje
delove
DN 70,
260 x 190 x 140
DN 100,
280 x 230 x 170
DN 125,
280 x 230 x 200
0174.48.06
0174.48.07
0174.48.08
500
620
Ø
2
29
Priključni lim za krov od
trapeznog lima
Od pocinkovanog lima
0174.46.61
41
ACO Krovni slivnici
Zaštita od požara - oprema
ACO Spin slivnici od nerđajućeg čelika DN 100 za ravne krovove
Crtež
Opis proizvoda
440
127
Ø127
14
Ø1
20
Ø1
341
□470
Vrsta
Broj artikla
Umetak za zaštitu od požara
Pogodan za Spin slivnike za
ravne krovove DN 100 sa
nagibom nastavka od 90°
Napomena! Ugradnjom
umetka smanjuje se kapacitet
protoka (vidi str. 8).
7034.20.15
Toplotni štit
Od nerđajućeg čelika,
Za Spin slivnike za ravne
krovove DN 100, sa
otvorima za vijke
M8 x 16
7034.20.17
Izolaciono telo
Od ekstrudiranog silikata
za Spin vertikalna tela
slivnika i donje delove
0174.77.96
Izolaciona čaura
Od ekstrudiranog silikata
za Spin vertikalna tela
slivnika i donje delove za
izjednačavanje dužine
(visina: 150 mm)
0174.77.94
345
Ø370
□205
Ø105
42
Primer ugradnje
Gravitaciono odvodnjavanje sa Atika-slivnikom od nerđajućeg čelika
Hidroizolaciona traka
Termoizolacija
Hidroizolaciona traka
(parna brana)
3
4
1
2
Nosiva ploča
(debljina prema statičkom
proračunu)
1 Atika slivnik od nerđajućeg čelika
DN 70, 1.5° nagib nastavka za
hidroizolaciju sa bitumenom
Artikl br. 0174.78.22
2 Izolaciono telo
Artikl br. 0154.02.94
4 Zaštitna rešetka od nerđajućeg
čelika
Artikl br. 0174.46.59
3 Prodor kroz atiku DN 70
Artikl br. 0174.48.66
DN 70 - DN 100
Visine u mm
DN 70: 165
DN 100: 190
90
110
43
ACO Krovni slivnici
Atika slivnici od nerđajućeg čelika za ravne krovove DN 70 - DN 100
510
75
280
1,5°
Ø102
4
90
1,5°
10
70 5
35
10
70 5
35
90
45°
Ø233
6
45°
Ø233
6
4
Telo slivnika DN 70 ili DN 100
Od nerđajućeg čelika, materijal
1.4301
Sa flanšom za uklještenje hidroizolacije
Direktan priključak na ACO cevne
sisteme GM-X, za priključak na druge
vrste cevi sa prelaznim elementima
250
Za bitumenske hidroizolacione trake
DN 100
0174.78.24
90
510
280
1,5°
6
Ø102 105
4
90
Ø233
4
6
105
Ø233
35
70
DN 70
0174.78.22
1,5°
Broj artikla
35
70
Nazivni prečnik
75 250
Za plastične hidroizolacione trake
44
Nazivni prečnik
DN 70
DN 100
0174.78.23
0174.78.25
U skladu sa DIN (l/s)
kod visine akumulirane vode od 35 mm
Sa 75 mm akumulacije (l/s)
DN 70
5,7
16,9
DN 100
6,0
22,0
Broj artikla
Izlivni protok
Nazivni prečnik
Dodatni građevinski elementi
Atika slivnici od nerđajućeg čelika DN 70 - DN 100 za ravne krovove
Crtež
Vrsta
Broj artikla
Zaštitna rešetka od
nerđajućeg čelika
Pogodan za sve Spin slivnike
za ravne krovove od
nerđajućeg čelika
Visina: 75 mm
Visina: 225 mm
0174.46.59
0174.46.62
80
h
4,5
Ø271
Opis proizvoda
Ø170
Zaštitna rešetka od plastike
Pogodan za sve Spin slivnike
za ravne krovove od
nerđajućeg čelika
20
17
0174.46.66
Element za pričvršćenje
zaštitne rešetke od plastike
2
Ø12
0174.46.67
Ø10
Ø190
233
DN
Zaptivka
prečnik: 303 mm
debljina: 4 mm
3
30
EPDM
PVC-meki
NBR/SBR
0174.42.87
0174.42.92
0174.42.97
45
Zaustavni prsten
za preliv u nuždi
Od nerđajućeg čelika,
1.4301
prečnik: 324 mm
visina: 35 mm
5,5
35
Ø323
0174.46.76
355
431
Izolaciono telo
od ekstrudiranog silikata
DN 70
DN 100
0154.02.95
0154.02.94
Prodor kroz atiku
DN 100 sa fabrički
pričvršćenom bitumenskom
priključnom manžetom
DN 70
DN 100
0174.48.66
0174.48.67
Bitumenska
BitumenAnschlussmanschette
manžetna
DN
DN 70: 450x450
DN 100: 500x500
68
178
10
6
50
376
ACO Krovni slivnici
Primer ugradnje
Multiflex prodora od nerđajućeg čelika kroz ravne krovove
1
Nasip šljunka
Hidroizolaciona traka
Termoizolacija
Hidroizolaciona traka
(parna brana)
Trapezni limeni krov
2
1 Multiflex prodor kroz ravni krov DN
2 GM-X cev
100, sa zaštitnim šeširom i dve flanše
Artikl br. 0174.43.05
46
DN 150
Visine u mm
40-250
40-250
100-300
100-300
880
870
DN 100
Multiflex prodor kroz ravne krovove od nerđajućeg čelika DN 100 ili DN 150
Model za ravne krovove DN 100 ili
DN 150
Od nerđajućeg čelika, materijal
1.4301
Model za termoizolaciju
Po izboru sa jednom ili dve, podesive
po visini, flanše za uklještenje
hidroizolacije
Po izboru sa ili bez zaštite od kiše
Direktan priključak na ACO cevne
sisteme GM-X, za priključak na druge
vrste cevi sa prelaznim elementima
Ø 280
d3
H1
H2
750
d4
d3 = spoljni prečnik flanše
d4 = prečnik vijka, z minus broj vijaka
d2 = spoljni omotač minus prečnik
d1 = vrh minus prečnik
L
d2
d1
Nominalni
prečnik
d2
d3
d4
L
z
H1
H2
Težina
Broj artikla
sa zaštitnim šeširom
6
0174.43.01
sa zaštitnim šeširom
8
0174.43.05
5
0174.43.09
7
0174.43.13
Broj flanši
Model
1
2
DN 100
ili DN 70*
d1
47
1
102
133
332
233
8x
M8
80
870
830
2
DN 150
ili DN 100**
1
sa zaštitnim šeširom
8
0174.43.03
2
sa zaštitnim šeširom
11
0174.43.07
7
0174.43.11
10
0174.43.15
1
159
192
410
300
90
10 x
880
M8
2
*Za prodor DN 70 potrebno je naručiti sledeće
komponente:
**Za prodor DN 125 potrebno je naručiti
Prodor DN 100 prema gornjoj tabeli + GM-X
Prodor DN 150 prema gornjoj tabeli + GM-X
redukcija
redukcija
Art.br. 0174.12.73 + GM-X zaptivni prsten
Art.br. 0174.12.76 + GM-X zaptivni prsten
Art.br. 0174.14.71
Art.br. 0174.14.74
sledeće komponente:
840
ACO
gradjevinski elementi d.o.o.
Mala pruga 39a
11283 Beograd 135
Srbija
Tel:
+381 11 377 77 91
Tel:
+381 11 375 08 57
Fax: +381 11 375 76 18
E-mail: [email protected]
www.aco.rs
ACO-KS-04/12
Download

ACO Krovni slivnici 2012