UPRAVLJANJE POSLOVANJEM
s
.ac.r
n
a
t
i
l
o
p
o
etr
www.m
www.metropolitan.ac.rs
Upravljanje poslovanjem
•
•
•
•
•
•
Trajanje studija: 1 godina
Broj ESPB: 60 ESPB
Zvanje: master inženjer inženjerskog menadžmenta
Polje: Tehničko-tehnološke nauke
Oblast: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta)
OPIS PROGRAMA
Studijski program obezbeđuje teorijska i visoko profesionalna znanja neophodna za upravljanje
poslovanjem i poslovnim procesima u organizacijama koje treba da obezbede visoku efikasnost,
agilnu, inovativnu i prilagodljivu organizaciju koja znatno prevazilazi organizacije koje primanjuju samo tradicionalne pristupe u upravljanju. Savremeni sistemi za upravljanje poslovanjem
predstavljaju softverske tehnološke platforme koje realizuju upravljanje poslovnim funkcijama
i procesima u organizacijama, a i šire, između organizacija. Ova disciplina omogućuje sticanje
znanja, veština i kompetencija koje su neophodne za poslove transformacije organizacija u tzv.
„organizacije u realnom vremenu“, koje se brzo prilagođavaju promenama u poslovnom okruženju a radi postizanja maksimalne efikasnosti i produktivnosti poslovanja.
Studijski program omogućava, pored visoko stručnog i teorijskog obrazovanja studenata u
oblasti upravljanje poslovanjem i poslovnim procesima, i sticanje znanja, veština i kompetencija
za primenu SAP rešenja, tj. softverske tehnološke platforme koju proizvodi firma SAP iz Nemačke,
svetski lider u ovoj oblasti. Stručnjaci sa ovim kompetencijama su visoko plaćeni i traženi i u svetu
i u Srbiji. Ovaj studijski program je jedinstven u Srbiji, te će studenti koji završe ovaj program biti
zaposleni u velikim i srednjim organizacijama koje automatizuju svoje procese poslovanja radi
postizanja konkurentnosti na svetskom nivou.
CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA
•
da se obrazuje stručnjak koji poseduje potrebna teorijska i praktična znanja iz svih segmenata inženjerskog menadžmenta, upravljanja poslovanjem i primene SAP rešenja kao i disciplina operacionog menadžmenta,
•
sposobnost istraživanja u tim disciplinama u okviru naučno zasnovanih ekspertskih znanja i
praktičnih sposobnosti za razumevanje efikasnog funkcionisanja organizacija,
•
razvijanje svesti diplomiranih studenata o potrebi stalnog sopstvenog obrazovanja, obrazovanja i usavršavanja ljudskih resursa u preduzećima, obrazovanja za primenu opštih međunarodnih standarda i poslovanja zasnovanog na etičkim principima,
www.metropolitan.ac.rs
•
obrazovanje istraživača sposobnog za timski rad, kao i razvoj sposobnosti za saopštavanje i prenošenje sopstvenih znanja i rezultata na saradnike u poslu i njihovo objavljivanje u
naučnoj, stručnoj i široj javnosti.
•
postizanje kompetencija i akademskih veština iz definisanih oblasti upravljanja poslovanjem,
SAP sistema i operacionog menadžmenta u celini,
•
razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnosti kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama neophodnim
za uspešno obavljanje profesije,
•
da doprinese obrazovnom, kulturnom, ekonomskom i socijalnom napretku Srbije.
ISHODI UČENJA STUDIJSKOG PROGRAMA
Studenti se obrazuju za identifikaciju savremenih i dolazećih problema, šansi i pretnji, za
iznalaženje alternativnih rešenja, određivanja njihove primenjivosti u rešavanju potreba korisnika i organizacije, uključujući etičke, pravne i političke aspekte. Potrebno je demonstrirati razumevanje najbolje prakse i standarda, kao i njihove primene, demonstriranje nezavisnog i kritičkog
mišljenja i veštine rešavanja problema.
Savlađivanjem studijskog programa Upravljanje poslovanjem student stiče sledeće
sposobnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
Upravljanje poslovanjem,
Primene ERP sistema,
Primene modula poslovnog informacionog sistema SAP,
Uvođenja, održavanja i prilagođavanja SAP sistema u organizacijama,
Upravljanja materijalnim tokovima,
Upravljanje finansijama i resursima,
Upravljanje prodajom i distribucijom,
Upravljanje ljudskim resursima.
POSLOVI ZA KOJE SE STUDENTI OSPOSOBLJAVAJU
Studenti koji završe MAS Upravljanje poslovanjem stiču sledeće sposobnosti (kompetencije):
•
•
•
•
modeliranja, projektovanja i primene integrisanih poslovnih procesa i sistema;
primena informacionih tehnologija u upravljanju i automatizaciji proizvodnih i poslovnih
procesa u skladu sa poslovnim ciljevima;
razvoj sposobnosti kritičkog mišljenja, sposobnosti analize sistema, sinteze rešenja i predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom pozitivnih i negativnih implikacija po sistem koji razmatraju;
ekonomska analiza efekata promena u poslovanju kompanija i analiza svih faktora poslovanja na efikasnost i produktivnost poslovnih sistema;
www.metropolitan.ac.rs
•
•
•
•
•
•
•
prenos stručnih znanja i ideja kolegama, širokoj akademskoj zajednici i društvu u celini.
veštine i metode istraživanja iz oblasti Operacionog menadžmenta kao šireg okruženja u
kome egzistira i upravljanje poslovanjem i uvođenje SAP sistema;
učestvovanje u projektima uvođenja SAP rešenja u organizacijama;
razumevanje i ovladavanje primenom SAP rešenja za upravljanje finansijama i resursima (SAP
FI-CO);
razumevanje i ovladavanje primenom SAP rešenja za upravljanje materijalnim tokovima u
organizacijama i lancima dobavljača (SAP PM-MM-SCM);
razumevanje i ovladavanje primenom SAP rešenja za upravljanje prodajom i dsitribucijom
(САП СД);
primena, uvođenje, održavanje i administriranje SAP rešenja u oblasti izučavane izabranim
predmetom specijalizacije.
NAJČEŠĆA RADNA MESTA DIPLOMIRANIH STUDENATA
Studenti sa master diplomom najčešće rade na sledećim poslovima I zadacima:
•
•
•
•
•
•
•
•
Analize poslovanja (biznis analiza)
Upravljanja poslovnim procesima
Primene i prilagođavanja ERP sistema
Upravljanja procesima odnosa sa snabdevačima (SCM) ili kupcima (CRM)
Integracije sistema i podrška
Tehnološki vođeno upravljanje organizacijskim promenama
Uvođenja, održavanja i prilagođavanje SAP sistema u organizacijama
Upravljanja elektronskim sadržajima, tj. dokumentima, njihova distribucija, skladištenje i pretraživanje.
USAGLAŠENOST PROGRAMA SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA
Master program UPRAVLJANJE POSLOVANJEM je usaglašen sa preporukama asocijacije za operacioni menadžment APICS (The Association for Operations Management), www.apics.org/:
•
APICS Operations Management Body of Knowledge (OMBOK) Framework, Third Edition, 2011
(www.apics.org/docs/industry-content/apics-ombok-framework.pdf ).traživanje.
www.metropolitan.ac.rs
ORGANIZACIJA PROGRAMA
Jednogodišnji program obuhvata ukupno 7 predmeta i to: 5 obavezna predmeta i 2 izborna
predmeta.
Obavezni predmeti:
1.
2.
3.
4.
5.
IS421 Metodologija uvođenja ERP sistema
OM520 Upravljanje finansijama i resursima
OM530 Upravljanje materijalnim tokovima
OM560 Upravljanje ljudskim resursima
IS495 Završni rad
Izborni predmeti (biraju se 2 predmeta):
1. OM 540 Tehnološka platforma SAP rešenja
2. OM 550 Upravljanje prodajom i distribucijom
3. MK 510 Strateški menadžment-napredni nivo
NAPOMENA: Pored navedenih izbornih predmeta, na poseban zahtev, studentu se mogu odobriti i drugi predmeti sa svih studijskih programa master studija Univerziteta ili predmeti sa drugih univerziteta za koje se javno objavljuju svi materijali za učenje (tzv. MOOC).
www.metropolitan.ac.rs
KRATAK OPIS SVIH PREDMETA
IS421 Metodologija uvođenja ERP sistema
Ovaj predmet izučava osnovne metodologije, tehnike i alate koji se koriste pri implementaciji ERP sistema, a u cilju integracije upravljanja poslovanjem. U okviru predmeta se primenjuje
jedinstvena metodologija upravljanja projektima implementacije ERP sistema po PMI (Project
Management Institute). Studenti, u sklopu priprema za rad na primeni SAP sistema, stiču znanja
neophodna za uspešno uvođenje i primenu SAP sistema primenom njegove ASAP metodologije,
koja je kompatibilna sa PMI metodologijom. Zbog mogućeg neuspeha uvođenja ERP sistema,najviše se analizira potreba primene metodologije njegovog uvođenja. Razmatraju se mogući efekti uvođenja SAP sistema, analiziraju se i objašnjavaju greške i neuspesi koji prate uvođenje ERP
sistema. Studenti se detaljno upoznaju sa ASAP metodologijom i njenim komponentama i alatima. Faza 1 – Priprema projekta: pripremljenost organizacije, planiranje projekta i izrada plana implementacije. Faza 2 – Poslovni plan: ciljevi i okvir projekta,određivanje organizacione strukture.
Faza 3 – Realizacija: simulacija, validacija, jedinično testiranje i testiranje integracije, konverzija
podataka, interfejsi, poboljšanja i izveštaji. Faza 4 – Krajnja priprema: priprema plana izvršenja
implementacije, priprema korisnika i osoblja za podršku,administracija sistema, migracija podataka i završno testiranje i podešavanje. Faza 5 – Ugradnja i puštanje u rad: ocena pripremljenosti,
podrška radu, kontrola promena, komunikacija, sigurnost i podrška od strane SAP-a.
OM520 Upravljanje finansijama i resursima
Ovaj predmet obezbeđuje integrisani pristup na primenu računovodstva u okviru ERP sistema
u vezi sa internim i eksternim poslovnim procesima. Izučavaju se uticaji ERP sistema i modela
e-poslovanja na računovodstvo i druge poslovne funkcije, arhitektura i funkcionalnost ERP sistema a u cilju modeliranja organizacione strukture i integrisanog sistema poslovanja primenom
ERP sistema. Takođe se razmatra i stvaranje nove vrednosti primenom ERP sistema u računovodstvu i e-poslovanju organizacije. Predmet daje studentima jedan pregled načina kontrole
troškova i analize profitabilnosti (CO-PA), uključujući detaljnije proučavanje važnih aspekata, kao
što su planiranje, master podaci u CO-PA, problemi prenosa stvarnih podataka i master podataka, izveštavanje, i dr. Studenti se uče da razumeju važne elemente uspešne primene CO-PA
relacije iz procesno-orijentisane perspektive. Ključni elementi uključuju osnove upravljanja profitabilnošću, razvoj CO-PA modela, interakcija FI komponente, konfigurisanje CO-PA po računima
i po troškovima i okvir za planiranje CO-PA. Predmet objašnjava kompleksnost integracije CO-PA
sa drugim SQP komponentama, kao što su SAP BW i SAP NetWeaaver BI, i raspravlja česta pitanja
vezana za CO-PA pri mnogim implementacijama. U oblasti kontrole troškova proizvoda, studenti
uče kako da podese SAP ERP Financials Controlling for Product Costing i integrišu ga sa ostalim
drugim komponentama. Studenti takođe uče kako se režijski troškovi finansijski dodeljuju
troškovnim centrima i radnim nalozima, uočavaju ulaze i izlaze iz glavne knjige, uče prenos
cena, izveštavanje i uče kako modul Product Cost Controlling omogućava menadžmentu da upravlja troškovima proizvoda i da donosi odluke o optimalnim cenama sa kojim se pojavljuje na
tržištu. Osnovna znanja o upravljanju ljudskim resursima u okviru SAP sistema.
www.metropolitan.ac.rs
OM530 Upravljanje materijalnim tokovima
Sticanje znanja i sposobnosti o primeni aktivnosti upravljanja proizvodnjom i davanju uslugama
u okviru odgovarajućih modula ERP sistema. Definicije i principi upravljanje proizvodnjom.
Osnovni sistemi, procesi i moduli za upravljanje proizvodnjom. Baza podataka i izlazni izveštaji za odlučivanje u modulima upravljanja proizvodnjom. Znanja i veštine primene upravljanja
proizvodnjom u ERP okruženju. Planiranje i upravljanje proizvodnjom primenom SAP sistema:
Organizacione strukture; master podaci; planiranje prodaje i proizvodnje; upravljanje tražnjom;
planiranje materijalima; dugoročno planiranje; kreiranje radnog naloga; planiranje kapaciteta;
izvršenje proizvodnje; upravljanje lancima snabdevanja i integracija sa SAP APO. Studenti stiču
saznanja o strategijama i ključnim procesima upravljanja materijalima (MM) i uče kako SAP ERP
se može prilagoditi da bi podržao specifične poslovne zahteve firme koja ga primenjuje. Studenti
uče kako se MM uklapa u različite poslovne procese, uključujući nabavku, upravljanje zalihama,
fakturisanje, i dr. Proučavaju mere za prilagođavanje MM procesa pri korišćenju SAP ERP da bi se
zadovoljili specifični poslovni zahtevi. Studenti takođe uče kako da primene, prilagode i upotrebe SAP ERP i SAP APO radi efektivnog planiranja materijala. Oni stiču razumevanje za planiranje
materijala koji se koriste u različitim komponentama uz pomoć SAP ERP i SAP SCM modula, kao
i za primenu modernih procedura za planiranje materijala i za konfigurisanje različitih SAP ERP
aplikacija da bi ih integrisali sa postojećim SAP sistemom. Oni takođe uče kako da optimizuju
podešavanje primenjenih softverskih modula, a da ocene uticaje na podešavanja drugih modula. Pored opštijeg znanja o upravljanju lancima snabdevanja (Supply Chain Management - SCM),
studenti na ovom predmetu uče kako da primene SAP SCM aplikacije u svojim projektima. Na
vežbama detaljnije se upoznaju kroz praktičan rad sa mogućnostima softvera, dobijaju instrukcije o primeni svake aplikacije, kao i savete kako da primene njihove funkcije, kao i uputstva stručnjaka kako da ostvare najbrži povraćaj investicija. Studenti se upoznavaju sa SAP SCM strategijom: upoznaju se sa istorijom SAM SCM i prate kako je ona nastala; istražuju SAP SCM aplikacije:
upoznavaju se sa svakom aplikacijom i uče da ih efektivno koriste; uče pravila primene: dobijaju
ključne informacije koje su im potrebne za postizanje efektivne primene; mogu da vide kako SAP
SCM radi u realnom okruženju: uče kako da upotrebe SAP SCM u svojim procesima korišćenjem
praktičnih primera i primenom slučajeva iz prakse. Studenti posebno istražuju SCM problematiku u oblasti planiranja tražnje, planiranje mreže snabdevanja, planiranje proizvodnje i detaljnije
planiranje, upravljanje transportom, planiranje servisnih delova, upravljanje skladištima, upravljanje događajima, prognoziranje i zamena kolaborativnih mreža snabdevača.
OM560 Upravljanje ljudskim resursima
Predmet daje pregled upravljanja ljudskim resursima koji obuhvata način plaćanja, obučavanje i
razvoj zaposlenih, planiranje ljudskih resursa, zapošljavanje, industrijske odnose, veštine intervjuisanja i regrutovanja kadrova. Principi i tehnike kvalitativnog upravljanja se upotrebljavaju radi
maksimalizacije produktivnosti rada, zadovoljstva zaposlenih i performansi organizacije u radu
sa ljudima. Teme obuhvataju stavove prema poslu, usaglašavanje ličnosti sa poslom, motivaciju
radnika, liderstvo, organizacionu kulturu, tehnologiju i upravljanje inovacijama, komunikaciju,
grupe i timove, donošenje odluka i moć i uticaj.
www.metropolitan.ac.rs
OM 540 Tehnološka platforma SAP rešenja
Predmet upoznaje studente sa tehnološkom platformom (SAP Netweaver) na bazi koje su razvijena SAP rešenja, tj. daje znanja o SAP tehnologiji. Nastavne teme: SAP NetWeaver kao integraciona, servisno orijentisana tehnološka platforma koja uključuje aplikacije i tehnologije za
proširenje SAP korisničkih aplikacija, usvajanje novih procesa, uređaja i modela.SAP NetWeaver
integracija sa procesima. SAP NetWeaver Proces Integration-PI i konfiguracioni alati. Modeliranje
kolaborativnih procesa. Modeliranje korišćenjem integracionih scenarija. Integracija servera integracione mašine. Komunikacija korišćenjem integracionog servera. Intefejsi prema servisima i
poruke. Razvoj korišćenjem proksi modela. Mapiranje programa u SAP NetWeaver PI i testiranje
mapiranih programa. Konfiguracija: opis sistema i komunikacionih komponenata, konfiguracija
internih procesa i konfiguracija adaptera za integraciju procesa. Komunikacije između preduzeća
korišćenjem NetWeaver PI. Tehnički opis implementacije Web servisa.
OM550 Upravljanje prodajom i distribucijom
Pored opšteg znanja o upravljanju odnosima sa kupcima (Customer Relationshp Management
- CRM), studenti na ovom predmetu uče kako da primene SAP CRM aplikaciju u svojim projektima. Na vežbama se detaljnije upoznaju kroz praktičan rad sa funkcijama CRM komponente
SAP sistema: dobijaju pregled njenih funkcija, definicija važnih pojmova, i korisne savete koji
pomažu studentima da dobiju pravo sagledavanje njene funkcionalnosti; stiču detaljno znanje
o načinu rada SAP CRM komponente u različitim poslovnim oblastima; dobijaju dobar uvid u
način rada SAP CRM; ispituju kako različite tehničke komponente koje koristi SAP CRM rade sa
SAP tehnologijom, uključujući NetWeaver i servisno orijentisanu arhitekturu na nivou preduzeća;
analizom slučajeva primene iz prakse uče kako SAP CRM radi u različitim prilikama i slučajevima.
Studenti detaljnije, kroz praktičan rad, istražuju primene CRM u oblasti marketinga, prodaje i
usluga, interaktivnog centra, Veb kanala, mobilnih aplikacija, upravljanja kanalima komunikacije
sa partnerima, rada sa master podacima i u različitim industrijskim vertikalama.
MG410 Upravljanje organizacijskim promenama:
Ovaj predmet se bavi ljudskim aspektima primene softverskih sistema na nivou cele organizacije, kao što je SAP, čija primena zahteva često značajne organizacijske promene. Te promene
često izazivaju otpore kod pojedinih kategorija zaposlenih. U okviru ovog predmeta izučavaju se sledeće nastavne teme: problemi implementacije ERP sistema; učešće emocija na reakcije
zaposlenih; faktori promena – motivi za promene, kultura organizacije i učenje metoda implementacije organizacijskih sistema; upravljanje programima i projektima kao pokretači promena;
podrška promenama primenom SAP tehnologije; praćenje parametara promene; faze uvođenja
ERP sistema i prateće promene u organizaciji i rad u organizacije posle primene organizacijskih
softverskih sistema (kao što su ERP sistemi). Upravljanje organizacijskim promena se u ovom
predmetu izučava u kontekstu primene SAP sistema.
www.metropolitan.ac.rs
MK510 Strateškimenadžment-napredni nivo
Sticanje ključnih znanja o strateškom menadžmentu kao setu veština kojima se preduzeće osposobljava za ostvarenje svojih ciljeva u uslovima promenljivog, nestabilnog okruženja. Razvijanje
sposobnosti ostvarivanja “evolutivne kompetencije”, to jest, razvijanje sposobnosti ostvarivanja
ciljeva u promenljivim uslovima poslovanja. Visok stepen osposobljenosti za formulisanje, vrednovanje i implementaciju strategija, u cilju ostvarenja profitabilnog rasta preduzeća. Studenti će
steći znanje o tome kako teče proces odlučivanja u preduzeću, koje vrste strategija preduzeću
stoje na raspolaganju, koje su njihove karakteristike i specifičnosti, koje korake je neophodno preduzimati u procesu kreiranja i implementacije određenih strategija, kako oceniti uspeh određene
strategije i korigovati je ukoliko je to potrebno, kako definisati viziju i misiju preduzeća i ostvariti
njihovu realizaciju, šta se smatra strategijskim resursima preduzeča i kako najbolje pozicionirati
preduzeće u odnosu na okruženje.
www.metropolitan.ac.rs
PRIKAZ SVIH PROGRAMA MASTER AKADEMSKIH STUDIJA
Softverskoin enjerstvo120ESPB(2god.)
60ESPB(1god.)
Informacionisistemi
MASTER
AKADEMSKE
STUDIJE
Bezbednostinformacija
Sofverskoin enjerstvo
Upravljanjeposlovanjem
Marketingmenad ment
Komunikacije,medijiiPR
Dizajnnovihmedija
www.metropolitan.ac.rs
Download

Detaljan opis studijskog programa (.PDF)