Остале информације:
Контакт:
• званичан сајт манифестације:
www.partner.mod.gov.rs
тел: + 381 11 2655 229
факс: +381 11 2655 419
[email protected]
Београдски сајам
Пројектни тим „ПАРТНЕР 2015”
11 000 Београд
Булевар војводе Мишића 14, Србија
• Министарство одбране Републике Србије
www.mod.gov.rs
• Југоимпорт СДПР
www.yugoimport.com
• Министарство финансија и привреде
www.mfp.gov.rs
Пратећи програм
• Туристичка организација Београда
www.tob.rs
23. 6. 2015. – Презентације институција
Министарства одбране Р. Србије и Војске Србије
• Београдски сајам:
www.sajam.rs
24. 6. 2015. – Презентације институција
Министарства одбране Р. Србије и Војске Србије
Other information:
Contacts
• Official website of the event:
www.partner.mod.gov.rs
Tel: + 381 11 2655 229
fax: +381 11 2655 419
[email protected]
Belgrade Fair
“PARTNER 2015” Project Team
11 000 Belgrade
Bulevar vojvode Mišića 14 Serbia
• Ministry of Defence of the Republic of Serbia
www.mod.gov.rs
• Yugoimport FDSP
www.yugoimport.com
• Ministry of Finance and Economy
www.mfp.gov.rs
• Tourist Organization of Belgrade
www.tob.rs
• Belgrade Fair:
www.sajam.rs
Accompanying program
June 23, 2015 - Presentations by institutions
of the Ministry of Defence of the Republic of Serbia
and the Serbian Army
June 24, 2015 - Presentations by institutions of the
Ministry of Defence of the Republic of Serbia and the
Serbian Army
25. 6. 2015. – Презентације ЈП „Југоимпорт
СДПР”и комерцијалне презентације учесника
манифестације
26. 6. 2015. – Комерцијалне презентације
учесника манифестације
Стручни програми и предавања
• Приказ најзначајнијих научно-стручних радова
са Међународне конференције ОТЕХ 2014.
• Предавања из области истраживања, развоја,
производње средстава НВО
• Стручно представљање система одржавања,
експлоатација средстава НВО
• Стручна предавања о тестирању и евалуирању
производа, оцени квалитета и кодификацији и
стандардизацији процеса и производа НВО
Партнер 2015 публикације
Услуге за излагаче:
Услуге за посетиоце:
• каталог
• CD ROM
• „Арсенал” – подлистак „Одбране”
•
•
• Рекламно-пропагандне услуге – пријава 5
• Закуп простора за презентације и промоције
– пријава 6
• Уговарање пословних састанака (бесплатно)
– пријава 8
• Пријава за пословну посету – пријава 10
• Спонзорство
• Смештај у хотелима
Напомена: за пословне посетиоце
регистрација је обавезна попуњавањем
пријаве (пре отварања изложбе) или
регистрационог листа (у току изложбе)
Радно време:
• 23. јун – 10–17 ч
(само за пословне посетиоце)
• 24. јун – 10–17 ч
(само за пословне посетиоце)
• 25. јун –10–17 ч
(само за пословне посетиоце)
• 26. јун – 10–19 ч
(за пословне посетиоце и публику)
June 25, 2015 - Presentations by Yugoimport
FDSP and commercial presentations by the show
participants
Partner 2015 publications:
June 26, 2015 - Commercial presentations by the
show participants
• CD ROM
• “Arsenal” supplement “Defense”
• Catalogue
Professional programs and lectures
• Presentation of the most important scientific
and technical papers from the International
Conference OTEH 2014.
• Lectures in the area of research, development
and production of AME
• Professional presentation of systems of
maintenance and use of AME
• Professional lectures on the testing and
evaluation of products, quality assessment, and
codification and standardization of processes and
products of AME
Opening hours:
• Јune 23 – from 10 am to 5 pm
(only for business visitors)
• Јune 24 – from 10 am to 5 pm
(only for business visitors)
• Јune 25 – from 10 am to 5 pm
(only for business visitors)
• Јune 26 – from 10 am to 7 pm
(for business visitors and public)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Закуп изложбеног простора – пријава 1
Регистрација у званичном каталогу у CD
ROM-у – пријава 2
Изградња и опремање изложбеног
простора – пријаве 3, 3а и 3б
Техничке услуге (увођење воде, струје,
телефона и др.) – пријава 4
Рекламно-пропагандне услуге – пријава 5
Закуп простора за презентације
и промоције – пријава 6
Уговарање пословних састанака
(бесплатно) – пријава 8
Пријава за излагачке легитимације
/службене пропуснице – пријава 9
Спонзорство
Смештај у хотелима
Бесплатне позивнице за пословну посету
Услуге за новинаре:
• Пријава за акредитацију новинара
• Смештај у хотелима
Services for exhibitors:
Services for visitors:
• Rent of exhibition space - Application Form 1
• Registration in the official CD ROM, Catalogue
and web site – Application Form 2
• Construction and equipping of exhibition
stands – Application forms 3, 3a and 3b
• Technical services (water, electricity, telephone
connections, etc.) - Application Form 4
• Advertising and promotion services
- Application Form 5
• Rent of space for presentations and promotions
– Application Form 6
• Arranging business meetings (free of charge)
- Application Form 8
• Applying for exhibitor cards / official passes
- Application Form 9
• Sponsorship
• Accommodation in hotels
• Free invitation cards for business visits
• Advertising and promotion services
- Application Form 5
• Rent of space for presentations and promotions
– Application Form 6
• Arranging business meetings (free of charge)
- Application Form 8
• Registration for a business visit
- Application Form 10
• Sponsorship
• Accommodation in hotels
Note: Registration is obligatory for business
visitors by filling in the Application Form (before
the opening of the exhibition) or by filling in the
Registration Form (during the exhibition)
Services for journalists:
•
•
Application for accreditation of journalists
Accommodation in hotels
Министар одбране Републике Србије
Братислав Гашић
Уважене даме и господо,
Част ми је и задовољство да вас поздравим у име
Владе Републике Србије и да вас позовем на
Међународни сајам НВО „Партнер 2015”, који се по
седми пут под покровитељством Министарства
одбране и у организацији Београдског сајма и
суорганизацији ЈП „Југоимпорт СДПР” одржава у
Београду. Током година, сајам наоружања и војне
опреме „Партнер” стекао је завидну репутацију међу
регионалним манифестацијама на којима се
представљају производи и технологије намењени
потребама одбране и безбедности.
П
АРТНЕР је место најсвеобухватнијег
представљања технолошких и
производних могућности српске
одбрамбене индустрије и прилика за
успостављање и одржавање пословних веза са
окружењем и светом.
Захваљујући међусобним политичким и
економским односима и положају у географском
средишту региона Југоисточне Европе,
Специфичност овом сајму даје интегрисано
представљање истраживачких, развојних, опитних и ремонтних капацитета Министарства
одбране Републике Србије, као и предузећа одбрамбене индустрије и научних институција
Републике Србије. Посебан квалитет представља растуће учешће иностраних излагача, међу
којима има и водећих светских компанија у одбрамбеној индустији, као и велики број званичних
делегација из партнерских земаља.
ПАРТНЕР је и тачка комуникације између
земаља региона и региона као целине са
остатком света. Одржава се сваке непарне
године на Београдском сајму у Београду, Србија.
Покровитељ – Министарство
одбране Републике Србије
наоружања и војне опреме у региону, као
суорганизатор сајма ПАРТНЕР велики део својих
активности остварује на овој манифестацији.
Извршни организатор
– Београдски сајам
Thales, Француска;
Nato Codification Group AC/135;
Flir Systems, Шведска;
Mehler Law Enforcement, Немачка;
Rohde & Schwarz представништво Београд;
Beatronic Supply представништво Београд
Покровитељство Министарства одбране Републике Србије чини ПАРТНЕР местом представљања
могућности институција Министарства одбране
Републике Србије, местом званичне комуникације
са делегацијама, гостима, привредницима,
публиком и медијима и представљања потреба
Министарства одбране и Војске Србије.
Водећа институција из сајамске делатности у
региону. Власник више од 100.000 м2
изложбеног простора и организатор водећих
сајамских манифестација. Већ више од 70 година
место пословне комуникације излагача,
посетилаца и публике.
Члан стручних удружења и асоцијација:
UFI, CEFA, EASE, WTCA, OICA и ITTF.
Суорганизатор – „Југоимпорт
– СДПР”
„ПАРТНЕР 2013”:
Интегратор српске одбрамбене индустрије, произвођач савремених средстава наоружања и војне
опреме и најзначајнија институција у промету
• Учествовала 93 излагача
• Међу учесницима:
MiG Aircraft Corporation, Руска Федерација;
• Укупно је присуствовало 14 званичних
страних делегација министарстава одбране и
оружаних снага земаља из Европе, Азије,
Африке, Блиског истока и региона.
Owing to the mutual political and economic
relations and the geographical location in the
center of the Region of South East Europe,
PARTNER is the communication hub among the
countries of the Region and between the entire
Region and the rest of the world.
Co-organizer - YUGOIMPORT FDSP
PARTNER 2013:
Serbian defence industry integrator, a
manufacturer of modern armament and military
equipment and the most important institution
trading in arms and military equipment in the
Region, as a co-organizer of the PARTNER fair,
Yugoimport FDSP accomplishes a large share of
its business activities at this event.
• 93 exhibitors participated
• Participants included:
MiG Aircraft Corporation, Russian Federation;
Thales, France;
NATO Codification Group AC/135;
Flir Systems, Sweden;
Mehler Law Enforcement, Germany;
Rohde & Schwarz Representative Office
in Belgrade;
Beatronic Supply Representative Office
in Belgrade
• 17,600 m2 of indoor and 5,000 m2 of outdoor
exhibition space
• About 6,000 visitors
• Participating countries: Austria, Denmark,
Germany, Russian Federation, United States,
Slovenia, France, Czech Republic, Switzerland,
Sweden and NATO
• A total of 14 official foreign delegations of the
Ministries of Defence and Armed Forces of
• 17.600 м2 затвореног и 5.000 м2 отвореног
изложбеног простора
• Око 6.000 посетилаца
• Земље учеснице: Аустрија, Данска, Немачка,
Руска Федерација, Сједињене Aмеричке
Државе, Словенија, Француска, Чешка
Република, Швајцарска, Шведска и НАТО
Излагачки програм:
• Стрељачко наоружање
• Системи наоружања ватрене подршке
(минобацачи, бацачи граната, вучна и
самоходна оруђа класичне и ракетне
артиљерије)
• Топови средњег калибра
• Средства за противоклопну борбу и
непосредну пешадијску ватрену подршку
• Борбена и неборбена возила (тенкови и друга
оклопна борбена возила, извиђачка возила,
патролна возила, транспортна возила и
логистичка возила)
• Системи ваздухопловне одбране,
артиљеријски и ракетни
• Системи вођених ракетних пројектила
• Опрема и системи наоружања возила
• Муниција (стрељачка, ручне гранате,
несмртоносна муниција, сигнална муниција,
муниција за бацаче граната, муниција за
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
топове средњег калибра, минобацачка
муниција, артиљеријска муниција, тенковска
муниција, невођени ракетни пројектили)
Вођена муниција за средства ватрене подршке
(артиљеријска и ракетна) и тенковске топове
Вођени ракетни пројектили
Експлозивне материје (барути, погонска
пуњења, експлозиви и пиротехника)
Средства електронског извиђања и осматрања
C4I системи
Средства оптоелектронике
Средства телекомуникација и радио-веза
Радарско-рачунарска средства
Инжењеријска средства
Интендантска средства
Заштитна средства
Средства АБХО
Војна логистика
Опрема за противтерористичка дејства
• Ваздухоплови (авиони, хеликоптери и
беспилотне летелице)
• Опрема и системи наоружања ваздухоплова
• Ваздухопловна муниција (невођене и вођене
ракете, невођене и вођене бомбе)
• Бродови
• Опрема и системи наоружања бродова
• Наставна средства и симулатори
• Ремонт средстава КоВ
• Ремонт муниције
• Ремонт средстава В и ПВО
• Ремонт средстава РМ
• Програми модификација, модернизација и
конверзија средстава КоВ, В и ПВО и РМ
• Трансфер одбрамбених технологија
• Одбрамбена инфраструктура
• Заједнички развој средстава НВО
• Испитивање средстава НВО
• Додаци, компоненте и резервни делови
for grenade launchers, ammunition for
medium-caliber guns, mortar ammunition
artillery ammunition, tank ammunition
unguided rocket projectiles)
Guided ammunition for fire support weapons
(artillery and rocket) and tank guns
Guided rocket projectiles
Explosive materials (powders, propellant
charges, explosives and pyrotechnics)
Electronic reconnaissance and surveillance
equipment
C4I systems
Optoelectronic equipment
Telecommunication and radio communication
equipment
Radar and computer equipment
Engineering Equipment
Quartermaster equipment
Protective equipment and items
NBC equipment
Military logistics
Anti-terrorist action equipment
• Aircraft (airplanes, helicopters and UAVs)
• Aircraft weapon systems and equipment
• Aircraft munitions (guided and unguided
missiles, unguided and guided bombs)
• Vessels
• Naval weapon systems and equipment
• Teaching aids and simulators
• Overhaul of Army items
• Overhaul of ammunition
• Overhaul of Air Force and AA Defence items
• Overhaul of Navy items
• Programs of modification, modernization and
conversion of Army, Air Force and AA Defence
and Navy items
• Transfer of defence technology
• Defence Infrastructure
• Joint development of armament and military
equipment
• Testing of weapons and military equipment
• Accessories, components and spare parts
У оквиру пратећег програма сајма „Партнер 2015”, организовали смо и овај пут стручне
форуме на којима војни експерти и представници индустрије из Републике Србије и из
иностранства, имају прилику да прикажу своја достигнућа, размене идеје и искуства у
различитим областима одбрамбених технологија.
У време присутних глобалних безбедносних изазова и жеље свих напредних снага у свету да
истрају у одлучној борби против њих, Република Србија и преко ове приредбе шаље јасне
сигнале да је чврсто решена да проширује пријатељске односе и сарадњу са свим партнерским
земљама широм света.
Желим успешну реализацију планираних активности свим излагачима и учесницима Сајма
„Партнер 2015”.
Minister of Defense of the Republic of Serbia
Bratislav Gašić
Distinguished Ladies and Gentlemen,
I have the honor and pleasure of welcoming you on behalf of the Government of the Republic
of Serbia and inviting you to the International Defense Fair Partner 2015, held for the seventh
time in Belgrade, under the auspices of the Ministry of Defense, organized by the Belgrade Fair
and co-organized by the Public Company Yugoimport – FDSP. Over the past years, the Defense
Fair Partner has gained an enviable reputation among the regional events that feature the
products and technologies necessary for defense and security.
The Fair is specific for its integrated presentation of research, development, experimental and
overhaul capacities of the Ministry of Defense of the Republic of Serbia, and the defense
industry companies and scientific institutions of the Republic of Serbia. A special quality is
added by the increasing attendance of international exhibitors, including leading global
companies in the defense industry, as well as many official delegations from the partner
countries.
In the course of the side event program of the Partner 2015 Fair, we have once more organized
expert forums where military experts and industry representatives from the Republic of Serbia
and foreign countries will have the opportunity to present their accomplishments, exchange
ideas and experiences in various fields of defense technologies.
At the time of the current global security challenges and the intent of all progressive forces in
the world to persist in the decisive struggle against them, with this event, the Republic of
Serbia sends clear signals that it is firmly determined to expand friendly relations and
cooperation with all partner countries all over the world.
I wish all exhibitors and attendees of the Partner 2015 Fair successful realization of the
planned activities.
It is held every odd year at the Belgrade Fair in
Belgrade, Serbia.
Under the auspices
of the Ministry of Defense
of the Repubilic of Serbia
P
ARTNER is the event of the most
comprehensive presentation of the
technological and production capabilities
of the Serbian Defense Industry and an
opportunity for establishing and maintaining
business relations with the neighbouring and
world countries.
The auspices of the Ministry of Defense of the
Republic of Serbia make PARTNER the place of
the possibilities presentation of the institutions
of the Ministry of Defense of the Republic of
Serbia, the place of official communication with
the delegations, guest, businessmen, audience and
media and the needs presentation of the Ministry
of Defense and Serbian Armed Forses.
Executive Organizer - Belgrade Fair
A leading fair organizing institution in the Region,
the owner of more than 100,000 m2 of exhibition
space and an organizer of major fair shows. It has
been a place of business communication among
exhibitors, visitors and the public for more than
70 years. A member of professional organizations
and associations, including: UFI, CEFA, EASE,
WTCA, OICA and ITTF.
countries from Europe, Asia, Africa, the Middle
East and the Region took part in the show.
Exhibition program:
• Small arms
• Fire support weapon systems (mortars grenade
launchers, towed and self-propelled
conventional and rocket artillery weapons)
• Medium-caliber guns
• Anti-tank combat and direct infantry fire
support weapons
• Combat and non-combat vehicles (tanks and
other armoured combat vehicles,
reconnaissance vehicles, patrol vehicles trucks
and logistic vehicles)
• AA defence systems, artillery and rocket
systems
• Guided missile systems
• Vehicle equipment and weapon systems
• Ammunition (small arms, grenades non-lethal
ammunition, signal ammunition, ammunition
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Download

Partner 2015 - Међународни сајам наоружања и војне опреме