Střípky z naší farnosti
Č. 10
Zpravodaj farnosti Kněždub
5/2013
„Jak jednoduché a zároveň složité je spočinout v náruči Otcově.“
Zamyšlení na pokračování
JAK PROŽÍT SVŮJ ŽIVOT
(4)
Život v Boží náruči je život krásný, bezstarostný a plně
odevzdaný Bohu. „Všechnu svou starost vložit na Pána, a On
se postará..“ Jen Mu plně důvěřovat. Neznamená to však život
lehký a bez zkoušek. Zkoušky budou přicházet a čím těžší
budou, tím větší by měla být důvěra v Jeho moc. Protože On je
všemohoucí a to je potřeba si stále připomínat. Člověk sám
nezmůže nic pokud mu Pán v jeho díle nepožehná.
Bůh dává lásku bezpodmínečnou…, ale jen do míry mé otevřenosti.
Záleží na každém z nás, jak Bohu otevřeme dveře svého srdce. Bůh si přeje
vstoupit, ale zároveň je neskutečně trpělivý a čeká, kdy mu otevřeme své srdce
dokořán. On ale vchází i mírně pootevřenými dveřmi. Mírně pootevřené dveře
však poukazují na strach člověka. Bojím se Tě, neznám Tě…, neotevřu
dokořán. Ano, takto mnoho lidí reaguje na „Boží zaklepání“. A Bůh nepřestává
klepat. On touží vstoupit cele do našeho srdce. Ale člověk má strach.
To, po čem člověk skutečně touží je lásku přijímat a lásku dávat dál.
Přijmout ji mohu ale jen do té míry, nakolik otevřu své srdce. A stejné je to i u
rozdávání. Rozdávat lásku mohu jen do té míry, nakolik jsem ji schopen
přijmout, nakolik jsem tedy schopen se lásce otevřít. Pokud ve mně panuje
závist, zloba, hněv, neodpuštění, strach, … svazuje to mé srdce a já nejsem
schopen, a ani s těmito „černými skvrnami“ nebudu schopen, pozvat Boha cele
do svého srdce.
Bůh se na žádného člověka nehněvá, Bůh každému odpouští, Bůh nezná
závist, strach … dokážu to i já? Odhodit ten balvan ze svého srdce a připravit
své srdce na blížící se příchod Pána? Dokážu s čistým a „uklizeným“ srdcem
prožít ty letošní Vánoce? Už dnes je potřeba se nad tím zamyslet. Zítra by
mohlo být pozdě….
„Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné…“
(Jer 17, 9)
Je potřeba neustále prosit o silné a otevřené srdce…
2
Kdy jsou Vánoce?
Když se ráno vzbudíš s touhou milovat Boha a v Něm všechny lidi,
v ten den jsou Vánoce.
Když se snažíš podat ruku tomu, kdo tě urazil, tehdy jsou Vánoce.
Když umíš od jiných přijmout laskavé slovo a úsměv, v té chvíli začínají
Vánoce.
Když sám rozdáváš úsměv, laskavé slovo, máš porozumění pro jiné,
už v tvém srdci začaly Vánoce.
Když si najdeš čas vyslechnout jiné, slavíš Vánoce.
Když ulehčíš námahu bližnímu, věnuješ mu pozornost, v duši slavíš
Vánoce.
Kdykoliv uslyšíš volání Pána, který potřebuje pomoc v trpících,
nemocných, opuštěných, jásej radostí, protože prožíváš Vánoce.
Když si včas uvědomíš, že máš zadržet nevhodné slovo, nevhodnou
poznámku, děkuj za Vánoce ve svém srdci.
Když se zřekneš své vůle, svého názoru, najdeš dítě zavinuté do plenek
a jeho Matku – prožíváš s nimi Vánoce.
Když řekneš Pánu ochotně a velkodušně ANO, tehdy přibližuješ nebe
k zemi a napomáháš k tomu, aby v celém světě nastaly Vánoce.
Když svým životem a skutky zpíváš Sláva Bohu na výsostech, tehdy trvají
v tvém srdci Vánoce.
Když jsi vůči tomuto světu lhostejný a myslíš jen na své zájmy, Vánoce se
od tebe vzdalují. V tvém srdci není místo pro Pána, nenarodí se v něm Ježíš.
„ Je jen a jen na mně, jak a kdy prožiji Vánoce…
Je jen a jen na mně, do jaké míry otevřu své srdce Bohu…
Je jen a jen na mně, jak budu naslouchat svému srdci…“
3
Papež František
nás v jedné ze svých ranních homilií vyzývá
k naslouchání Pánu a modlitbě srdcem
Modlitba může činit zázraky,
není-li mechanická
Srdce, které se umí modlit a odpouštět;
podle toho se pozná křesťan, - vysvětloval papež František v homilii při
eucharistii v kapli Domu sv. Marty. Četlo se evangelium, které zmiňuje světici,
jíž je tento dům zasvěcen. Papež František si z něho vzal podnět k promluvě o
„modlitbě, která činí zázraky“ za předpokladu, že není „mechanickým
úkonem“.
Marta (Lk 10,38-42) a prorok Jonáš (Jon 3,1-10) – tyto dvě postavy
Nového a Starého zákona, podané v jednotlivých čteních dnešní liturgie,
spojuje tatáž neschopnost. Neuměli se modlit. Tento aspekt rozvíjel papež
František a vyšel přitom ze známé scény, v níž Marta téměř vyčítavě žádá
Ježíše, aby jí sestra pomohla sloužit, namísto sezení a poslouchání. Ježíš jí však
odpovídá: „Maria si zvolila nejlepší úděl.“ A tímto údělem, zdůraznil papež, je
„modlitba, kontemplace Ježíše“:
„V očích sestry to byla ztráta času, taky se jí možná zdála trochu zasněná.
Dívat se na Pána jak nějaká užaslá dívenka. Kdo si ji přeje? A Pán řekne: »To
je nejlepší úděl«, protože Maria naslouchala Pánu a modlila se srdcem. Pán
vlastně říká tak trochu nám, že prvním úkolem v životě je modlitba. Ne však
modlitba verbální, papouškování, nýbrž modlitba srdcem: nazíráním Pána,
nasloucháním Pána, prosbou k Pánu. Víme, že modlitba činí zázraky.“
Modlitba tedy způsobí zázrak také ve starobylém městě Ninive, kterému
prorok Jonáš z Božího pověření předpovídá zkázu, ale které se zachrání,
protože jeho obyvatelé uvěří proroctví, obrátí se od prvního do posledního a ze
všech sil prosí Boha o odpuštění. Nicméně, také v tomto příběhu dějin spásy je
patrný chybný postoj Jonáše, který byl náchylný víc ke spravedlnosti než k
milosrdenství, podobně jako Marta ke službě, která nezahrnuje niternost:
„Marta pracovala. Sloužila, ale nemodlila se. Ti, kteří jsou podobně
umínění jako Jonáš, stávají se mstiteli. On šel prorokovat, ale v srdci si říkal:
»Ale zaslouží si to, zaslouží si to, když to chtěli.« Prorokoval, ale nemodlil se!
4
Neprosil Pána, aby jim odpustil. Jenom jim dával co proto. Mstitelé jsou ti, kdo
se považují za spravedlivé. Konec knihy Jonáš jasně ukazuje, že to byl sobec,
protože, když Pán vyslyšel modlitby lidu a Ninive zachránil, rozzlobil se na
Pána: »Ty jsi pořád takový. Vždycky odpouštíš«.“
Proto modlitba, která je pouhou formulí a nesídlí v srdci, uzavíral papež
František, jakož i pesimismus nebo touha po pomstě bez odpuštění, to jsou
pokušení, kterých se křesťan musí neustále varovat, aby si vybral „ten nejlepší
úděl“:
„Také my, pokud se nemodlíme, zavíráme Pánu dveře. A nemodlit se,
znamená zavírat dveře Pánu, aby nemohl nic dělat. Avšak, modlitba tváří v
tvář problému, svízelné situaci či kalamitě, je otevřením dveří Pánu, aby
vstoupil, aby věci napravil, protože On to umí zařídit a znovu uspořádat. To je
modlitba, totiž otevření dveří Pánu, aby něco mohl učinit. Zavřeme-li dveře,
Pán nemůže učinit nic. Mysleme na tuto Marii, která si vybrala nejlepší úděl a
ukazuje nám cestu, jak otevírat dveře Pánu.“
Řekl mimo jiné papež František v této homilii
V této době – době adventní, v době ztišení nás lidí, ale i celé přírody
můžeme více času věnovat našemu vztahu s Bohem. V čase očekávání
znovunarození našeho Pána chceme intenzivněji připravit naše srdce na setkání
s Pánem a k tomu nám může pomoci naše vnitřní modlitba, ve které prožíváme
svůj vztah s Kristem.
Vnitřní modlitba a několik rad, jak vést vnitřní modlitbu:
- Urči si konkrétní čas pro svou modlitbu. Na začátku je dobré
alespoň 15 minut. Lépe je méně, ale pravidelně, než dlouho a občas.
- Zvol si dobré místo pro modlitbu. Je dobré, když ti pomůže ke
ztišení. K soustředění ti pomůže také ikona nebo kříž. Jestliže je to pro
tebe možné modli se před eucharistií.
- Je důležité si uvědomit, že také tvé tělo se modlí, proto je dobré
pokleknout, případně se posadit, ale tak aby ti tvůj postoj pomohl ke
ztišení. Je dobře, aby tvůj postoj nebyl ani příliš pohodlný ani příliš
unavující.
5
- Začni se znamením kříže: když se dotkneš čela, zasvěť Otci své
myšlenky. Dotýkajíc se prsou, zasvěť Kristu své srdce, tvou kapacitu
milovat. Dotýkajíc se ramenou, zasvěť Duchu svatému své jednání, svou
vůli.
- Uvědom se, že Ježíš stejně tak i Otec a Duch svatý jsou přítomni a
že na tebe hledí s láskou.
- Rozděl modlitbu na tři části, toto ti usnadní tvou modlitbu:
A. První část věnuj Duchu svatému, je to On, kdo je mistrem
tvé modlitby, On ti pomůže se ztišit. Soustřeď se na Jeho přítomnost
v tobě. Můžeš říci se sv. Pavlem: „Jste chrámem Božím a Duch Boží
přebývá ve vás.“ (1 Kor 3,16) Zkus s ním vstoupit do dialogu, zkus
vyjádřit konkrétní problém se kterým se potýkáš a vzývej ho s vírou:
„Přijď Duchu Stvořiteli!“
B. Druhou část věnuj Ježíši. Modli se v postoji naslouchání.
Vezmi si do rukou konkrétní úryvek z Božího slova a zkus ho číst
pomalu dvakrát i třikrát tak, jako by k tobě mluvil Ježíš osobně. Zkus
naslouchat také ve tvém svědomí a ptej se: „Pane, co ode mne
očekáváš?“
C. Třetí část věnuj Otci. Miluj! Buď v tichu před Ním, buď
ponořen do Něho: „V Něm žijeme, pohybujeme se a jsme.“ (Sk 17,28)
Miluj! Pomoz si prožívat ticho v Otci, jestliže je to nutné říkajíc: „Můj
Otče, moje všechno!“
- Dovol Otci, aby tě těšil, povzbuzoval, aby tě ve tvém srdci objal.
Dovol mu, aby ti dával světlo, sílu, odvahu. Přijmi od něho i konkrétní
impulsy ke změně tvého života.
- Je dobře, když si na konci modlitby zformuluješ do několika vět
to, co jsi v tomto čase modlitby prožil, čím jsi byl od Boha obdarován,
k čemu jsi Jím byl pozván. Někdy to může být i konkrétní předsevzetí.
Je dobré, když si to zapíšeš, aby ses k tomu mohl později vrátit.
- Je dobře čas modlitby zakončit krátkým poděkováním za toto
konkrétní setkání s celou Trojicí.
6
Advent
-
doba zamyšlení a ztišení a přípravy na
příchod našeho Pána nám může poskytnout čas věnovat se i četbě Písma.
Jistou pomocí pro nás může být i Rozjímavá
četba písma
Jednoduchý návod pro četbu, meditaci - rozjímání nabízí P.Petr Karas,
farář z Dolních Bojanovic, ve své knize Boží slovo na každý den. Jeho metoda
se dá použít pro texty Bible.
1. Meditaci nad Božím slovem zahájím krátkou modlitbou k Duchu
svatému (modlitba vlastními slovy, naučená, z kancionálu nebo jiná vhodná).
2. Pozorně čtu zvolený úryvek Písma – většinou ne delší než jedna
kapitola.
3. Mohu se vrátit k místům, která mě zaujala nebo oslovila, a tato místa si
zopakovat i několikrát, přemýšlet o nich a modlit se nad nimi. Pokud mám
vlastní Bibli, je osvědčené si daná místa také podtrhat nebo zvýraznit.
4. Některou z vět Písma se mohu naučit zpaměti nebo si ji opsat, aby mne
provázela v následujícím dni nebo i ve dnech dalších. Takovou větu se mohu
modlit podobně jako růženec: stále znovu si ji opakovat při práci, na cestách,
ve chvílích ztišení... Je to prostředek k tomu, aby dané slovo zapustilo hluboké
kořeny v mém srdci. Východní křesťané znají tzv. Modlitbu Ježíšovu, tedy
stálé opakování věty: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou
hříšným.
5. Na závěr zakončím meditaci krátkou modlitbou.
Tento způsob modlitby nevyžaduje velké množství času – přesto by
spodní hranice neměla být nižší než 5 minut. Horní hranice samozřejmě není
omezena.
Více o tom, proč číst, jak číst, kdy číst Bibli najdete na webových
stránkách www.vezmiacti.cz, kde najdete také povzbuzení k četbě Písma i
spoutu aktivit a nápadů k probuzení zájmu o čtení Písma.
7
Ze života naší farnosti
Farní den
Tvarožná Lhota
7.9.2013
Dne 7.9.2013 se uskutečnil jako každý rok - farní den, tentokrát ve
Tvarožné Lhotě. Náš Pán nám nadělil nádherné počasí k uskutečnění našeho
společného farního setkání, pro které jsme u nás ve Tv. Lhotě využili
prostranství před školou s nově vybudovaným pódiem.
V duchu našich farních dnů jsme chtěli zapojit do našeho odpoledne
plného her všechny generace – děti, rodiče, prarodiče i všechny ostatní. Naše
soutěžní klání nám zpestřili svým vystoupením naše lhotská schóla se svým
skvělým retro vystoupením, ale i vystoupením se všemi dětmi naší schóly.
Také jsme slyšeli náš výborný lhotský mužský sbor pod vedení Mudr. Josefa
Holubíka a také naši kněždubskou schólu, která zazpívala a skvěle zatančila.
Menší děti se mohli celé odpoledne výtvarně „vyřádit“ v naší malé dílničce,
trochu si zahrát a zkusit si třeba chodit na chůdách a jiné.
Pro všechny bylo nachystáno posezení zpestřeno výborným sladkým
zákuskem a pitím, mezi kterým vévodilo příjemně vychlazené pivo. Myslím,
že naše farní společenství tvořené „Lhoťany i Kněždubjany“ zapomělo na
chvíli na své rozdíly a všichni společně jsme prožili krásné podzimní
odpoledne.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem (a nebylo jich málo, ale
všechny je nejde vyjmenovat, nerada bych na někoho zapomněla) za obrovskou
pomoc s přípravou, za napečení dobrot i všem, kteří pomáhali na místě
samotném postarat se o Vás všechny. A také patří velké díky Vám všem, že
jste přišli na naše společné setkání i všem těm, kteří nás podporují modlitbou.
Ať Pán všem požehná a naplní Vaše dny radostí
Martina Šimšová
8
9
10
Děkanátní setkání ministrantů
Ve dnech 20. 9. 2013 .- 21. 9. 2013 se uskutečnilo ve Tvarožné Lhotě
Děkanátní setkání ministrantů. Děkanátní setkání ministrantů má již
dlouholetou tradici. První setkání proběhlo v Kněždubě v roce 2005. Další
setkání proběhly ve Tvarožné Lhotě v roce 2006, ve Strážnici v roce 2007, v
Radějově (žehnání děkanátního praporu) v roce 2008, v Blatnici v roce 2009,
v Kněždubě (dvoudenní setkání) v roce 2010, ve Velké nad Veličkou
(dvoudenní setkání) v roce 2011 a to poslední ve Tvarožné Lhotě (také
dvodenní setkání) v roce 2013.
Posledního setkání se zúčastnili ministranti ze
Strážnice /10 chlapců pod vedením Káje Bačíka a
Vladimíra Pokorného/, z Kuželova /2 chlapci /, ze
Vnorov /4 kluci s neúnavným vedoucím Kájou
Vaštíkem/, z Hroznové Lhoty Jenda Kubiš, z Veselí
nad Moravou otec Vlk přivezl jednoho ministranta,
z Moravského Písku přijel 19ctiletý Jaroslav Janás a
s ním 6 chlapců, z Blatnice pod sv. Antonínem
přijelo 6 ministrantů s vedoucím Staňou, ze
Sudoměřic přijel Pavel Šrámek a s ním 3 ministranti
a jedna ministrantka Veronika, z Kněžduba se
zúčastnilo 10 ministrantů a z domácí Tvarožné Lhoty bylo účastníků nejvíc.
V pátek 20. 9. 2013 bylo na programu:
křížová cesta, povídání otce Martina Vévody, večeře, chystání koulí ke hře,
spaní v tělocvičně
V sobotu 21. 9. 2013 bylo na programu:
snídaně, mše sv. s liturgickým průvodem, společné fotografování, rozdělení
ministrantů do skupin, stanoviště /jízda na čtyřkolce, motokáře, střelba z luku,
ze vzduchovky, návštěva hřbitova, střelba z luku, liturgické stanoviště v kostele
a před kostelem/, rychlý přesun na rozhlednu "Travičná", plnění úkolů po
cestě, možnost návštěvy rozhledny, oběd - výborný guláš, hra s koulemi,
možnost zpívání se "Fčeličkami" na Salaši.
Vyhodnocení u rozhledny. Vítězové obdrželi věcné ceny. Požehnání a odjezd
domů.
O dobrou organizaci se staralo spousta lidí hlavně ze Tvarožné Lhoty.
Akce mohla proběhnout za přízně paní starostky Bílové. Velký dík patří Pánu
Bohu za počasí a ochranu.
S přáním všeho dobrého
Vlastimil Šindler
11
Ohlasy účastníků na Děkanátní setkání ministrantů
Super!!!
O.M (Ondřej Míšek, Blatnice - zareagoval na můj email jako první)
Líbilo se mi moc a mám takové akce rád. Marek Srubjan, Kuželov
Děkanátní setkání si myslím, že se velmi povedlo. Osobně se mně nejvíce
líbilo povídání otce Martina. Kluky zaujaly nejvíc motokáry a sobotní oběd,
však si i několikrát přidali. Vůbec nevadilo, že kluci nemohli jet na motokárách
všichni ze skupiny, alespoň se naučili dělit a vzdát se něčeho ve prospěch
druhých. Až na to počasí, si myslím, že to bylo OK, ale to se nedá nic dělat (asi
to byla vůle Boží). Všem nám i ostatním ministrantům přeji, aby v nás Pán
uchoval dar ministrování, který v nás svou milostí započal a abychom přes
všechny problémy a starosti neztráceli naději. Za to se modlím a všem to
vyprošuji. Kája Bačík, Strážnice
Zdravím,
v prvé řadě bych chtěl poděkovat za organizaci setkání a za to, že si s tím
organizátoři a mnozí další dali práci. Nejvíce pozitivních ohlasů měla
jednoznačně sobotní dopolední hra se stanovišti, zejména motokáry a čtyřkolka
12
(pro většinu něco "nové"). Za mě: nejlepší bylo jídlo. Jinak myslím, že všem
klukům chutnalo až na takovéto "co to je?" "pomazánka" "jaká?" "no, dobrá
přece" "takovou já nejím" ale to je u malých normální a nedá se s tím nic dělat,
pokud nejsou poblíž jejich rodiče. Takže za jídlo velký, velký dík...
Ke mši sv.: Mše se líbila, já bych osobně pochválil schólu, holky vybraly
fakt hezké písničky. Pak ke hře na kontaminovaném poli plném biologických
zbraní... Já osobně jsem od toho čekal větší efekt, kluci neříkali, že by se
nelíbila, ale z toho, co říkali, bylo patrné, že je to nijak moc nezaujalo.
K pátku: Jako hl. bod pátečního programu považuji křížovou cestu, proto
mi a pár dalším klukům přišlo "zbytečné" být tam o jeden den navíc a
přespávat tam (dle mého názoru by bylo lepší zařadit křížovou cestu na konec
sobotního programu, tak, že by setkání začalo ráno mší a po programu končilo
navečer křížovou cestou). No a k tomu co se dělo "okolo" křížové cesty:
Fotbal, ping-pong, přetahování lana-fajn, ale kluci, které nebaví fotbal nebo se
nedostali k ping-pongu, neměli chvílemi do čeho "vrtnout". Takže, když tak
přidat víc druhů her, aby se zabavili všichni nebo domluvit více starších
ministrantů, kteří by se těm menším o zábavu postarali.Celkově hodnotím
setkání velmi pozitivně.
To je z mé strany asi vše a doufám, že jsem nebyl příliš kritický a ještě
jednou díky. S pozdravem Jarda Janás, farnost Moravský Písek
Bylo to super, možná by to bylo lepší, kdyby tam bylo více fyzicky
náročnějších aktivit. Ale našel jsem si tam nové kamarády, takže to bylo moc
povedené. Bylo to OK. Ondřej Cáb, Strážnice
13
Svátost biřmování
Dne 29.září 2013 k nám do kostela sv. Anny ve Tvarožné Lhotě zavítal
vážený pán arcibiskup Mons. Jan Graubner, při příležitosti svátosti biřmování.
Jsme velice rádi, že přijal naše pozvání a uvedl nás do dospělého křesťanského
života. Na tento den jsme se všichni připravovali celý předchozí rok, účastnili
se setkání, mládežnických pátků a brigád. Po celou dobu příprav nás provázel
a byl nám nejen duchovní oporou náš otec Miroslav Bambuch, za což mu patří
velké díky.
Biřmovanci z Tvarožné Lhoty a Kněždubu (bylo jich celkem 31): Sabina
Gazárková, Radka Daňková, Kristýna Říhová, Viktorie Polášková, Marie
Šantavá, Romana Káčerková, Barbora Hrdoušková, Josef Tomeček, Vojtěch
Štica, Pavel Vítek, Jakub Něnička, Dominik Šantavý, Radka Zalubilová,
Kristýna Jagošová, Věra Šantavá, Kristýna Tomečková, Marie Šindlerová,
Michaela Zubatá, Alžběta Symerská, Laura Žáková, Žaneta Šantavá, Zuzana
Piškulová, Kristýna Nejedlíková, Tomáš Piškula, Jan Petrucha, Radim
Chromeček, Radim Zalubil, David Štípský, Martin Zubatý, Vlastimil Potomák,
Filip Chudíček.
Věřím, že tento sváteční den se zapsal do srdcí nás všech biřmovanců,
biřmovacích kmotrů, rodičů a prarodičů.
za všechny Romana Káčerková
14
15
Prázdniny v Bílovicích
Konečně začaly podzimní prázdniny a my jsme se spolu se sedmi dětmi
vydali do Bílovic. Ocitli jsme se v pravěku a hned první večer jsme byli svědky
vraždy naší drahé kamarádky Jany. Jedinou stopou byl kyj, který ležel kus
opodál. A tak jsme dva dny nato vyšli na náročnou cestu do kyjárny, abychom
zjistili, kdo kyj kupoval. Žena v kyjárně nám dala podrobný popis muže, který
takový kyj nedávno kupoval. Později jsme zjistili, že popisovaného muže
nejspíš sežral mamut. Mezitím vším jsme usilovali o získání šampónu od
vedlejšího kmene Čistovlasých. Obě tlupy (Hutte i Hetto) si vedly skvěle, ale
šampón nakonec po velkém boji získala tlupa Hutte. Prázdniny jsme si spestřili
také netradiční mší, na které jsme se sami hodně podíleli.
Děcka sice nepřijely domů úplně čisté, ale i tak doufám, že si uplynulé 4
dny užily, a že o jarních prázdninách se uvidíme zase s dětmi z 1. stupně ☺.
Chtěla bych poděkovat
svým
spoluvedoucím
Radce, Kikině, Marušce,
Frcinovi a Janči, skvělým
kuchařům Jožkovi a Honzovi
a hlavně otci Mirkovi, díky
kterému se v naší farnosti
mohou takovéhle akce konat
☺.
Anonym (Zuzka ☺)
16
Přehlídka mladších schol
veselského děkanátu
V neděli, 10. listopadu, se ve
společenském domě ve Tvarožné
uskutečnila
každoroční
Lhotě
přehlídka mladších schol.
Přehlídky se zúčastnily scholy veselského děkanátu se svými
doprovodnými kapelami a vedoucími a každá předvedla to nejlepší ze svého
repertoáru. Spokojené úsměvy byly patrné i na tvářích posluchačů, kteří si
nedělní odpoledne zpříjemnili třeba i kávou či dobrým zákuskem. Na
účinkující zase čekala po vystoupení sladká odměna od otce Miroslava
v podobě lízátek.
Z dětí bylo opravdu znát, že zpívají s chutí a nadšením, ze srdce.
Protože kdo zpívá, dvakrát se modlí.
17
Pastorační plán
aneb co nás čeká
v následujících měsících
1. prosince – 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců
24. prosince – úterý - Štědrý den - Kněždub - 13.30h vánoční mše svatá
pro děti a ve 23.00h půlnoční mše sv. Tvarožná Lhota - 21.00h mše sv.
25. prosince – Slavnost narození Páně – mše svatá v 10. 30h v Kněždubě
a v 9.00h ve Tvarožné Lhotě
26. prosince – Svátek sv. Štěpána – mše svatá v 10.30h v Kněždubě
a v 9.00h ve Tvarožné Lhotě
27. prosince – Svátek sv. Jana apoštola – žehnání vína – mše sv.
v 17.00h v Kněždubě. Po skončení pro všechny milovníky vína, zdejší
i přespolní, posezení na zahrádkářích. Víno i občerstvení zajištěno,
stačí jen přijít.
29. prosince – Svátek sv. rodiny – mše svatá v 9.00h ve Tvarožné Lhotě
a v 10. 30h v Kněždubě
29. prosince – neděle – Vánoční koncert v kostele v Kněždubě v 15.00h
31. prosince – úterý – Silvestr - mše svatá na poděkování za uplynulý
rok v 16.00h ve Tvarožné Lhotě a v 17.00h v Kněždubě
1. ledna – středa - Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok - mše
svatá v 9.00h ve Tvarožné Lhotě a v 10.30h v Kněždubě
4. ledna – sobota – dětská mše svatá v 8.30h ve Tvarožné Lhotě spojená
s žehnáním tříkrálových koledníků
5. ledna – neděle – Slavnost zjevení Páně (Tří Králů) – slavnostní mše
svaté v 8.30h ve Tvarožné Lhotě (spojená s žehnáním vody, křídy a
kadidla) a v 10.00h v Kněždubě (spojená s žehnáním tříkrálových
koledníků a s žehnáním vody, křídy a kadidla)
6. ledna – pondělí – Adorační den farnosti
12. ledna – neděle – Svátek křtu Páně – slavnostní mše svatá spojená
s obřadem zavírání jesliček- mše svatá v 8.30h ve Tvarožné Lhotě a
v 10.00h v Kněždubě
---------------------------------------------------------------------------------------------15. prosince – adventní koncert v kostele ve Tvarožné Lhotě v 15.00h
29. prosince – vánoční koncert v kostele v Kněždubě v 15.00h
25. ledna – Farní ples – Sokolovna Kněždub
15. února – Děkanátní ples mládeže
31. ledna – eMPéčko – Vnorovy
21. – 23. února – Fórum mládeže – Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
18
Večerní adorace
♦ 12. prosince, 16. ledna, 13. února - Tvarořná Lhota
♦ 19. prosince, 23. ledna, 20. února - Kněždub
Návštěva nemocných
♦ 6. prosince, 3. ledna, 7. února - Tvarožná Lhota
♦ 5. prosince, 2. ledna, 6. února - Kněždub
V naší farnosti jsme se rozloučili
(září - listopad)
Kněždub
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Anežka Zahradníková
Marie Jurásková
Jaroslav Mrkva
Josef Bartošek
Antonie Lencová
Marie Pavlicová
+ 31. srpna
+ 19. září
+ 26. září
+ 18. října
+ 30. října
+ 5. listopadu
Tvarožná Lhota
♦
♦
♦
Marie Tomečková
Vladimír Bačík
Jan Nejedlík
+ 26. září
+ 7. listopadu
+ 21. listopadu
Děti, které přijaly svátost křtu
v naší farnosti v roce 2013
Kněždub
Andrea Barbora Bělínová, Tomáš Maňák, Petr Olša, Ingrid Prágrová, Matěj
Šplíchal, Barbora Studničková, Rozárie Knotková, Dominik Zubatý, Jan Bajar,
Petr Vařecha, Marián Ondráš, Eliška Pavlicová, Kristýna Bačíková, Petr Pavel
Maňák, Izabela Jana Lebedová.
Tvarožná Lhota
Klára Neumannová, Anna Petrová, Roman Lípa, Jiří Pohunek, Julie
Brožovičová, Nikola Marie Kuryviálová, Veronika Adamcová, Věra Marie
Křižanová, Rozárie Šebestová, Noam Janse.
19
Svátost smíření v adventním čase
Sobota 7. prosince - Hroznová Lhota 14.00 – 16.00
Neděle 8. prosince - Kuželov 14.30 – 16.00
Sobota 14. prosince - Kněždub 10.00 – 11.30
Sobota 14. prosince - Veselí nad Moravou 14.00 – 16.00
Neděle 15. prosince - Vnorovy 14.30 – 16.30
Sobota 21. prosince - Blatnice 10.00 – 11.30
Sobota 21. prosince - Lipov 14.00 – 16.00
Neděle 22. prosince - Strážnice 14.30 – 16.30
Adventní hra pro děti
Jako každým rokem budeme spolu s dětmi prožívat adventní čas
přípravou na příchod Ježíše. Děti budou připravovat náš malý Betlém, do
kterého se letos opět narodí děťátko. Nejmenší děti připraví jesličky, starší děti
vytvoří Betlém a ti nejstarší vyzdobí oblohu. Těm menším budou letos
pomáhat i rodiče, budeme spolu listovat Písmem svatým.
Společně připravíme nejenom naše kostely, ale hlavně naše srdce, do
kterých se každoročně chce narodit náš Pán Ježíš Kristus a naplnit je radostí.
Adventní úkol pro dospělé
Během adventu dostávají úkol i dospělí, který jim má pomoci k přiblížení
se Bohu, k pochopení sebe samého a tím se taky lépe připravit na blížící se
Vánoce. Pro letošní rok vybral otec Miroslav z Bible knihu Kazatel. Úkolem
dospělých je nejen si tuto knihu pročíst a zamyslet se nad ní, ale zároveň
zapisovat na lístek myšlenky, které je nějakým způsobem osloví.
Každou adventní neděli při příchodu na mši svatou pak jednotlivé
myšlenky vhodit do košíčku, který bude umístněn vzadu v kostele. Jednu
myšlenku na jeden lístek. Po mši svaté si při odchodu zase nějaký lístek vzít
zpět.
A uvidíme, jak bude Duch svatý působit…. opět však jen do té míry, do
jaké se každý sám za sebe otevře… ☺
20
Pozvání k vánočním bohoslužbám
Tvarožná Lhota
24. 12. ŠTĚDRÝ DEN – úterý
13.30hod. – VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI
V KNĚŽDUBĚ
spojená s obřadem otvírání jesliček; bohoslužbu doprovází schóla
děti nezapomeňte zvonečky!!! /sbírka na kostel/
21.00hod. – PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
bohoslužbu doprovází chrámový sbor /sbírka na kostel/
25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – středa
9.00hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
bohoslužbu doprovází chrámový sbor /sbírka na kostel/
26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA – čtvrtek
9.00hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
27. 12. SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY – V KNĚŽDUBĚ – pátek
17.00hod. – mše svatá spojená s obřadem žehnání vína
29. 12. SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA – neděle
9.00hod. – mše svatá spojená s obřadem
obnovy manželských slibů a žehnáním dětí
15.00hod. – Vánoční koncert v kostele v Kněždubu
31. 12. SILVESTR – úterý
16.00hod. – mše svatá na poděkování za uplynulý rok /Te Deum/
1. 1. 2014 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – středa
/NOVÝ ROK/
9.00hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ /sbírka na kostel/
4. 1. 2012 PŘED SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ – sobota
8. 30hod. – DĚTSKÁ MŠE SVATÁ
spojená s žehnáním tříkrálových koledníků /koledování v obci/
5. 1. 2014 PŘELOŽENÁ SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – neděle
/TŘÍ KRÁLŮ/
8.30hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
spojená s žehnáním vody, křídy a kadidla
21
6. 1. 2014 PONDĚLÍ PO SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ – pondělí
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
12.30hod. – výstav Nejsv. svátosti; korunka k Božímu milosrdenství
13.00hod. – soukromá adorace
15.30hod. – společné ukončení adorace
16.00hod. – svátostné požehnání a požehnání obce
12. 1. 2014 SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – neděle
8.30hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
spojená s obřadem zavírání jesliček; děti nezapomeňte zvonečky!!!
Možnost navštívit Betlém v kostele. Vždy ½ hodiny před začátkem každé bohoslužby!
Pozvání k vánočním bohoslužbám
Kněždub
24. 12. ŠTĚDRÝ DEN – úterý
13.30hod. – VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI - KNĚŽDUB
spojená s obřadem otvírání jesliček; bohoslužbu doprovází schóla
děti nezapomeňte zvonečky!!! /sbírka na kostel/
23.00hod. – PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
bohoslužbu doprovází chrámový sbor Salve /sbírka na kostel/
25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – středa
10.30hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
bohoslužbu doprovází chrámový sbor Salve /sbírka na kostel/
26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA – čtvrtek
10.30hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
27. 12. SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY – pátek
17.00hod. – mše svatá spojená s obřadem žehnání vína
29. 12. SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA – neděle
10.30hod. – mše svatá spojená s obřadem
obnovy manželských slibů a s obřadem žehnání dětí
15.00hod. – Vánoční koncert v kostele v Kněždubu
31. 12. SILVESTR – úterý
17.00hod. – mše svatá na poděkování za uplynulý rok /Te Deum/
22
1. 1. 2014 SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE – středa
/NOVÝ ROK/
10.30hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ /sbírka na kostel/
5. 1. 2014 PŘELOŽENÁ SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - neděle
/TŘÍ KRÁLŮ/
10.00hod. – MŠE SVATÁ
spojená s žehnáním vody, křídy a kadidla
a s obřadem žehnání tříkrálových koledníků /koledování v obci/
6. 1. 2014 PONDĚLÍ PO SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ – pondělí
ADORAČNÍ DEN FARNOSTI
7.30 – růženec, příležitost ke svátosti smíření
8.00 – výstav Nejsvětější svátosti
korunka Božího milosrdenství
16.30 – společné ukončení
17.00 – svátostné požehnání a požehnání obce
17.00 – mše svatá
12. 1. 2014 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ – neděle
10.00hod. – SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ
spojená s obřadem zavírání jesliček - děti nezapomeňte zvonečky!!!
Každý den máte možnost navštívit Betlém v kostele. Vždy 1 hodinu před začátkem
každé bohoslužby a jednu hodinu po mši svaté!
23
Zápis ze schůze pastorační a ekonomické rady
25. listopadu 2013
Přítomni: P. Miroslav Bambuch, Josef Zubatý, Jiří Uřičář, František Petrucha,
Vlastimil Šindler, Aleš Mokroš, Kamila Příkaská, Josef Pavlica, Lenka Mokrošová.
Otec Miroslav zahájil schůzi modlitbou k Duchu svatému, aby provázel a
posiloval všechny naše kroky ke všemu, k čemu nás Bůh v tomto roce povolá.
Všem členům byl předložen pastorační plán na rok 2014 a postupně se probíraly
jednotlivé plány, které víceméně zůstávají stejné jako v roce 2013. Vyskytlo se ale i
několik málo změn a úprav. Začátkem roku proběhne opět Tříkrálová sbírka, na kterou
jsou připravené nově ušité obleky pro koledníky. Koncem března se v naší farnosti
uskuteční dvoudenní děkanátní setkání mládeže, na které je potřeba předem připravit a
zajistit vše potřebné.
Proběhlo zhodnocení křížové cesty, která se letos uskutečnila ze Tvarožné Lhoty
do Kněždubu během Velkého pátku. Ti, kteří se zúčastnili, zhodnotili tuto akci na
výbornou, i když byl malý počet lidí. Jedním z důvodů byla i skutečnost, že se zároveň
konaly i obřady ve Tvarožné Lhotě. Po úvahách, zda další rok uskutečnit křížovou
cestu či nikoliv, se dospělo k závěru, že i kdyby šla touto cestou jen hrstka lidí, budou
to ti, pro které tato cesta něco znamená. Uskutečnění této křížové cesty se včas oznámí.
Změna proběhne o Velikonocích na Bílou sobotu, kdy se obřady přesunují až na
brzké nedělní ráno. Přesný čas bude upřesněn podle vycházejícího slunce. Cílem a
smyslem této změny je pravé prožití vigilie, tak jak by skutečně měla být – tzn. ze tmy
se postupně přechází do svítání, do světla. Tato změna byla odsouhlasena všemi členy.
Stráž u Božího hrobu začne tím pádem od sobotního rána.
Další významnou událostí bude 5. výročí Komunitně – pastoračního centra Jana
Pavla II. ve Tvarožné Lhotě. Oslavy jsou plánovány na celý víkend 2. – 4. května 2014
s adoracemi, přednáškami… K tomuto výročí je objednán obraz Jana Pavla II. Zároveň
je plánovaná i instalace obrazů Božího milosrdenství do kostela v Kněždubě i ve
Tvarožné Lhotě.
Další diskuze proběhla na téma farní pouti na svatý Antonínek z důvodu malého
počtu lidí, kteří jeli na tuto pouť autobusem. Většina přijela vlastními auty až na
samotnou mši svatou. Tím pádem se naskytla otázka, zda dále uskutečňovat tradiční
průvod od sklepů. Dochází tedy k malé změně s tím, že autobus bude objednán a
pojede až nahoru ke kostelu na samotnou mši svatou a průvod se uskuteční pouze
kratší a to od místa, kde se nabírá voda.
Pro příští rok se ruší farní drakiáda z důvodu školní drakiády v tomtéž týdnu.
Dalším bodem, při kterém se rozvedla diskuze bylo žehnání vína během
vánočních svátků. Na samotné mši svaté se víno požehná, ale chybí vinaři. Chybí
nadšení, elán, který se však netýká pouze a jenom vinařů a pouze a jenom této mše
24
svaté. Důležitým krokem po samotné mši svaté je i společné setkání spojené
s občerstvením a ochutnávkou vín na zahrádkářích určené pro všechny lidi zdejší i
přespolní. Jde zkrátka o to uvědomit si důležitost zkušeností, které může člověk
načerpat díky vzájemnému setkávání a vůbec nemusí být zkušeným vinařem. Je třeba
se zamýšlet nad „mladým vínem a zralým vínem“, jinak bychom nepochopili ten
správný rozdíl a smysl dozrávání.
Tímto bodem byl ukončen přehled plánů a změn týkajících se pastoračního plánu
na rok 2014.
Dalším bodem schůze byla formace ministrantů respektive dětí naší farnosti.
Rozhodlo se o pevně stanovených termínech schůzek pro ministranty, které se nezruší
ani když se v ten den naskytne např. pohřeb. Další formace dětí naší farnosti bude
probíhat pod záštitou Papežškého misijního díla. Kdy a jakým způsobem toto Misijní
klubko bude probíhat, bude včas oznámeno všem dětem do 15 let i jejich rodičům.
Další diskuzi rozpoutalo téma formace střední generace. Kdo a jakým způsobem by
dokázal v této oblasti utvořit pevné jádro pro tuto generaci, která je nezbytná pro
správné duchovní vedení celých rodin. Je potřeba jít příkladem nejen slovy, ale hlavně
skutky. Tím, že svůj čas věnuji dobrému a kvalitnímu základu, na kterém chci dál
stavět. A všichni dobře víme, že ty základy kvalitní nejsou. Je potřeba změnit
dosavadní žebříček hodnot. V dětech (respektive v rodinách) je naše budoucnost…
V návrhu zazněly znovu obnovit biblické katecheze pro muže i ženy, ale i myšlenka
zapojení rodičů v rámci plánovaného Misijního klubka.
Dále se mluvilo o organizaci Farního plesu, který se letos uskuteční na Sokolovně
v Kněždubě. Je třeba oslovit hlavního organizátora a následně se pak uskuteční další
schůzka na faře s otcem. Tombola je již přidělena členům pastorační rady. Další
rozdělení rolí až s hlavním organizátorem.
Co je nezbytné a potřebné pro slavení mše svaté, zejména o nedělích, svátcích,
pohřbech, je stoprocentní účast varhaníka. Jelikož dosavadní varhaník z pracovních
důvodů občas nemůže, je potřeba oslovit někoho dalšího. Bylo odsouhlaseno, že se
tedy osloví možní kandidáti i přespolní na tento úkol.
Všichni členové pastorační rady vzali na vědomí nutnost oslovit muže do pozice
Správce farní zahrady. Je potřeba udržovat velkou farní zahradu, za kterou bude
odpovědný jeden správce, který si následně může k sobě oslovit další ochotné lidi.
Z technických záležitostí je potřebná výměna dosluhujícího plynového kotle na
faře. Dále je nezbytná oprava hodin na kostelní věži v Kněždubě, nátěr samotné věže a
oprava promrzajícího stropu. S tím se tedy naskýtá úkol oslovit potřebné lidi k zajištění
těchto úprav a změn.
Posledním bodem bylo plánování schůze pouze ekonomické rady, která by se
měla uskutečnit po Velikonocích.
Na závěr otec Miroslav členům pastorační rady požehnal a všichni společně a
s důvěrou prosili v modlitbě Pannu Marii o pomoc a ochranu.
25
Pastorační plán farnosti Kněždub na rok 2014
1. 1. 2014 – Slavnost Matky Boží Panny Marie – mše sv. na začátku občanského roku
4. 1. 2014 – Žehnání a vyslání Tříkrálových koledníků – kostel Tv. Lhota (sobota)
5. 1. 2014 – Žehnání a vyslání Tříkrálových koledníků – kostel Kněždub (neděle)
6. 1. 2014 – Slavnost Zjevení Páně – mše sv. s obřadem žehnání vody, kadidla a křídy
12. 1. 2014 – Křest Páně – mše sv. spojená se zavíráním jesliček – Tv. Lh. i Kněždub
25. 1. 2014 – Farní ples – Sokolovna Kněždub (sobota)
9. 2. 2014 – Pomazání nemocných – kostel Tv. Lhota, kostel Kněždub (neděle)
5. 3. 2014 – Popeleční středa – kostel Tv. Lhota, kostel Kněždub (středa)
19. 3. 2014 – Slavnost svatého Josefa – novéna (středa)
28. – 29.3. 2014 – Děkanátní setkání mládeže v Kněždubě (pátek - sobota)
13. 4. 2014 – Květná neděle – kostel Tv. Lhota, kostel Kněždub (neděle)
17. – 21. 4. 2014 – Velikonoce (Zelený čtvrtek – Velikonoční pondělí)
27. 4. 2014 – Velikonoční koncert – dětská scholička - Kněždub (neděle)
1. 5. 2014 – Zahájení májových pobožností – kaplička ,,na Nivkách“ + žehnání polí
2. – 4. 5. 2014 – 5. výročí Komunitně – pastoračního centra Jana Pavla II. (pá - ne)
11. 5. 2014 – Hasiči – pouť ke sv. Floriánovi – Kněždub (neděle)
25. 5. 2014 – První svaté přijímání Tv. Lhota 10.00 hod.
25. 5. 2014 – Ukončení májových pobožností – u kapličky Panny Marie Tv. Lhota
1. 6. 2014 – První svaté přijímání Kněždub 10.00 hod.
11. 6. 2014 – Mše sv. na ukončení školního roku + předávání vysvědčení – Tv. Lhota
12. 6. 2014 – Mše sv. na ukončení školního roku + předávání vysvědčení – Kněždub
14. 6. 2014 – Pouť za obnovu rodin a nová povolání – Velehrad /děkanát Veselí n. M./
21. 6. 2014 – Slavnost Těla a Krve Páně – Kněždub (sobota dopoledne)
21. 6. 2014 – Slavnost Těla a Krve Páně – Tv. Lhota (sobota odpoledne)
22. 6. 2014 – patrocinium – pouť Kněždub
29.6. – 5. 7. 2014 – Ministrantský tábor
26. – 27. 7. 2014 – patrocinium – pouť Tv. Lhota sv. Anna (sobota + neděle)
??? – Dětský tábor
3. 8. 2014 – Prosebná pouť na sv. Antonínek /15.00 hod./ novéna (neděle)
31. 8. 2014 – Žehnání aktovek – kostel Kněždub a Tv. Lhota (neděle)
6. 9. 2014 – Ministrantská pouť Kroměříž (sobota)
7. 9. 2014 – Dožínky /Kněždub a Tvarožná Lhota/ (neděle)
18. 9. 2014 – Pouť farnosti na sv. Hostýn (čtvrtek)
5. 10. 2014 – Růžencová pobožnost „na Nivkách“ Kněždub /14.30 hod./ (neděle)
12. 10. 2014 – Myslivci – pouť ke sv. Hubertovi – kostel Kněždub (neděle)
19. 10. 2014 – Krojované hody s právem – Kněždub (neděle)
1. 11. 2014 – Slavnost Všech svatých (pátek)
2. 11. 2014 – Vzpomínka všech věrných zesnulých (sobota)
1. 12. 2014 – 1. neděle adventní – žehnání adventních věnců – Kněždub + Tv. Lhota
24. 12. 2014 – Štědrý den – odpoledne – vánoční bohoslužba pro děti a rodiče 13.30h
kostel Tvarožná Lhota; Kněždub 21.00 hod.; Tvarožná Lhota 23.00 hod.
27. 12. 2014 – Svátek sv. Jana apoštola, mše sv. vinaři – žehnání vína (sobota)
26
„Kdo příliš dá na vítr, nebude sít,
kdo hledí na mraky, nebude sklízet.“
Kaz 11,4
27
Příští číslo farního zpravodaje vyjde 2. března 2014.
Uzávěrka příspěvků je 23. února 2014.
Vydává: Římskokatolická farnost Kněždub
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Počet výtisků 280ks.
Náklady na 1ks činí 10Kč.
Příspěvek je možné vhodit do kasičky vzadu v kostele.
Email: [email protected]
Web: farnost-knezdub.ic.cz
„Adventní čas připraví nás na dobu vánoční.
Otevřít chcem svá srdce jen“
Tím, ať náš Advent zní…
28
Download

Farní zpravodaj 5