IZVEŠTAJ KOMISIJE SA ŽIRIRANJA STUDENTSKOG KONKURSA ZA IDEJNO
ARHITEKTONSKO REŠENJE VIP MOBILE DATA CENTRA NA NOVOM
BEOGRADU
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Vip mobile d.o.o,
Beograd, Omladinskih Brigada 21 raspisuje jednostepeni javni studentski konkurs za
idejno arhitektonsko rešenje VIP Mobile Data Centar u Bloku 51 na Novom
Beogradu.
CILJ KONKURSA
Cilj Konkursa je izbor najboljeg Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rešenja objekta
VIP Mobile Data Centra, koje će omogućiti optimalno prostorno iskorišćenje prostora,
efikasnost i funkcionalnost, u skladu sa standardima i normama za ovu vrstu
delatnosti.
Od autora se očekivalo da, uzimajući u obzir namenu objekta i priložene uslove za
izgradnju, ponude rešenja koje će omogućiti najbolju funkcionalnost, ali i iskazati
njegovu inovativnost u skladu sa standardima moderne gradnje telekomunikacionih
poslovnih objekta.
ZADATAK KONKURSA
Zadatak konkursa je izrada Idejnog urbanističko-arhitektonskog projekta Data
Centra Vip mobile d.o.o, na Bežanijskoj Kosi, Blok 51, parcela 04-1 (vlasnik
zemljišta Imel), Novi Beograd, koji će poslužiti kao polazna osnova za realizaciju
glavnog projekta savremene, tehnološki moderne, produkciono efikasne i poslovno
racionalne zgrade Data Centra i uređenje njenog okruženja.
KOMISIJU KONKURSA ČINE:
Mr Milan Vujović, van.prof. Arhitektonsog fakulteta
Igor Rajković, docent Arhitektonskog fakulteta
Nebojša Fotirić, docent Arhitektonskog fakulteta,
Dejan Kastelic, Chief Technology Officer (CTO), Vip mobile
Milan Radaković, d.i.a.
Izvestilac žirija: asistent Ivana Rakonjac
Sekretar žirija: Lidija Lazić
IZVEŠTAJ O RADU ŽIRIJA
Konkurs je bio otvoren od 25.07.2014. god. do 25.08.2014. god, do 14 časova.
Konkurs je objavljen na vebsajtu Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.
Konkursni radovi su predati neposredno u Dekanatu Arhitektonskog fakulteta do
25.08.2015.god. do 14.00 časova.
Učesnici Konkursa su mogli postavljati pitanja za vreme dok je Konkurs otvoren,
putem e-mail adrese: Milan Radaković ([email protected]) sa naznakom da
je pitanje vezano za Idejno rešenje.
Konkursni Žiri je doneo odluku o rezultatima Konkursa do 10.09.2014. god.
Svi učesnici biće obavešteni o rezultatima Konkursa koji će biti objavljeni na sajtu
Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta.
Otvaranje Izložbe radova i dodela nagrada održaće se 26.09.2014. god. u auli
Arhitektonskog fakulteta 200 u 18.00 časova.
Nakon završene predaje radova, Izvestilac žirija je pre početka rada Komisije
konstatovao da je na Konkurs pristiglo ukupno sedam radova. Nakon pregleda
Konkursne dokumentacije i provere ispunjenosti uslova propisanih raspisom
Konkursa, konstatovano je da šest radova ispunjava propozicije Konkursa. Konkursni
rad pod autorskom šifrom 894522 nije ispunio propisane propozicije. U sklopu
predatog rada se nisu našli tekstualni prilozi u zahtevanom obliku.
Podsećamo na propozicije koje su definisane raspisom Konkursa:
Sadržaj konkursnog rada
Tekstualni prilozi:
 Obrazloženje arhitektonsko-urbanističko prostornog, funkcionalnog i oblikovnog koncepta
rešenja kompleksa, sa kompletnim pregledom sadržaja, naznakom i namenom prostora i
funkcionalnih celina po etažama sa iskazom površina, izborom konstrukcije, primenjenim
materijalima, načinom obrade, opisom saobraćajnog rešenja u okviru kompleksa (interne
saobraćajnice, parking prostori, pešačke komunikacije I sl).
 Umanjene grafičke priloge koji ilustruju ideju autora.
 Potreban broj primeraka sa tekstualnim obrazloženjem i umanjenim grafičkim prilozima
(ukoričeno, format A4) je 6 komada.
Grafički prilozi:
1. Situaciju sa prikazom prostornog koncepta urbanističko – arhitektonskog rešenja za izgradnju,
parternim uređenjem, zelenim površinama, označenom spratnošću i namenom objekata,
nivelacijom, prikazom internih saobraćajnih tokova (pešačkih i kolskih), prikazom rešenja
parternog uređenja okruženja i nivelacijom, u razmeri 1:500
2. Osnove objekta predviđene konkursnim zadatkom, sa jasnim prikazom rešenja iz koga će se
sagledati planimetrija i oblik gabarita, namena prostora, funkcionalne celine, sa pregledom
površina, detaljnom u razmeri 1:200
3. Karakteristične preseke objekta (najmanje tri) koji jasno definišu predloženo rešenje, sa
visinskim kotama u razmeri 1:200
4. Sva četiri izgleda objekta sa jasnim i čitljivim prikazom koncepta rešenja arhitektonskog
oblikovanja fasade, naznačenim materijalom, sa prikazom kontura neposrednog okruženja, u
razmeri 1:200
5. Prostornu prezentaciju objekta
6. 3D vizuelizaciju kompleksa u softeru po izboru (Archi CAD, 3dsMax i sl.) datu u formatu: pdf,
.jpg, .tif i sl. (najmanje četiri prikaza)
Žiri u sastavu mr Milan Vujović, v.prof. Arhitektonsog fakulteta, Igor Rajković, docent
Arhitektonskog fakulteta, Nebojša Fotirić, docent Arhitektonskog fakulteta, Dejan
Kastelic, Chief Technology Officer (CTO), Vip mobile, Milan Radaković, dipl. inž. arh.
otpočeo je proceduru žiriranja konkursnih radova 2. septembra 2014. godine u 10
časova, u prostorijama Arhitektonskog fakuleta Univerziteta u Beogradu.
Žiri je vrednovao konkursne radove na osnovu sledećih opštih kriterijuma:
1. prostorni kriterijum: prostorni koncept rešenja, odnos delova i celine
prostora ili objekta, arhitektonske vrednosti, prostorni komfor, kvalitet prostora,
inženjerska racionalnost i tehnička izvodljivost;
2. programski kriterijum: funkcionalnost i funkcionalna opravdanost rešenja,
racionalno korišćenje prostora, poštovanje i zadovoljenje konkursnog zadatka
i prostornog programa, prostorni komfor;
3. ekonomski kriterijum: ekonomičnost i ekonomski aspekti projektovanog
rešenja, ekonomska adekvatnost rešenja konkursnom zadatku, racionalnost i
praktičnost, pouzdanost u korišćenju i eksploataciji;
4. estetski kriterijum: originalnost, inovativnost i umetnička vrednost, izvornost i
kreativna posebnost, celovitost i doslednost rešenja;
5. ekološki kriterijum: odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kvaliteta
životne sredine, održivo korišćenje prirodnih resursa, smanjenje potrošnje
energije i korišćenje obnovljivih izvora energije kao i druge karakteristike
konkursnog rada.
prvi deo žiriranja:
Br. prijave (radna šifra)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Šifra autora
357197
358362
111738
888161
235235
140813
Na početku rada komisija je odredila radne šifre za radove koji su ispunili propozicije
Konkursa:
drugi deo žiriranja:
U nastavku rada Žirija i posle detaljnog pregleda svakog rada ponaosob, valorizujući
priloženo po usvojenim opštim kriterijumima, iz daljeg razmatranja u prvom
vrednovanju eliminisani su konkursni radovi sa radnim šiframa: 3 i 4. Ovi radovi nisu
zadovoljili kriterijume kojima se Žiri vodio.
treći deo žiriranja:
Nakon izvršene selekcije, Žiri je konstatovao da u najuži izbor ulaze radovi pod
radnim šiframa: 1, 2, 5, i 6.
konstatovano je da po raspisu Konkursa, Kompanija VIP Mobile d.o.o. iz
Beograda, obezbeđuje tri nagrade u sledećim iznosima:
I nagrada
. . . . . 150.000,00 dinara
II nagrada . . . . . 80.000,00 dinara
i da
Žiri može da izabere dva rada za otkup u vrednosti otkupne nagrade od po 50.000,00
dinara.
Žiri se jednoglasno složio da preostali radovi učestvuju u raspodeli nagrada
predviđenih raspisom Konkursa.
Nakon daljeg pregleda radova, usklađivanja stavova i njihove provere kroz zadate
kriterijume Žiri je odlučio da je potrebno pored prve dve nagrade, dodeliti i otkupnu
nagradu zbog vrednosti radova koji su razmatrani.
U daljem toku žiriranja izdvojila su se dva rada sa radnim šiframa 6 i 2. Žiri je
konstatovao da su ta dva rada u samom vrhu i da konkretno odgovaraju na temu
koja je zadata, dok su radovi sa radnim šiframa 1 i 5 za nijansu slabiji po
kriterijumima koji su propisani.
Jednoglasno je odlučeno je da se radovima pod radnim šiframa 1 i 5, dodele dva
jednako vredna otkupa u iznosu od po 50.000,00 dinara prema nagradnom fondu iz
raspisa Konkursa.
Na predlog prisutnih članova Žirija još jedanput su se pažljivo analizirali i pregledali
radovi predloženi za najviše nagrade. Diskutovalo se o funkcionalnosti, ekonomskoj
opravdanosti, racionalnosti i praktičnosti. Estetske karakteristike i doslednost
predloženih rešenja su presudni elementi koji su doveli do konačne odluke.
Nakon diskusije u kojoj su učestvovali svi članovi, Žiri je jednoglasno potvrdio i
saglasio se sa predlozima za nagrade, i to da se:
prva nagrada dodeli radu pod radnom šifrom 2 u iznosu od 150.000,00 dinara,
prema nagradnom fondu iz raspisa konkursa,
druga nagrada dodeli radu pod radnom šifrom 6 u iznosu od 80.000,00 dinara,
prema nagradnom fondu iz raspisa Konkursa.
ZAKJUČAK KOMISIJE:
Konstatovano je da su dodeljene nagrade i otkupi su u skladu sa nagradnim fondom
Kompanije VIP Mobile d.o.o. iz Beograda i prema raspisu Konkursa. Nakon toga
pristupilo se otvaranju autorskih koverti radi identifikacije autora, pa je konstatovano
da su dobitnici nagrada:
I nagrada u novčanom iznosu 150.000,00 dinara:
Autorska šifra 358362 - radna šifra 2
Autori:
Jelena Petrović
M-2013/056
Mirko Milanović
081/2013
Dimitrije Puzović
156/2012
II nagrada u novčanom iznosu 80.000,00 dinara:
Autorska šifra 140813 - radna šifra 6
Autori:
Katarina Petrović
M-2013/001
Nevena Balalić
M-2013/005
Dva otkupa u novčanom iznosu od po 50.000 dinara:
Autorska šifra 235235 - radna šifra 5
Autori:
Zorana Zlatojević
Aleksandra Kresoja
M-2013/138
M-2013/043
Autorska šifra 357197 - radna šifra 1
Autori:
Predrag Milovanović
047/2012
Aleksandra Milovanović 050/2012
Katarina Škrbić
078/2012
OBRAZLOŽENJE NAGRAĐENIH RADOVA
1. Autorska šifra 358362 - radna šifra 2
Rad je na najadekvatniji način zadovoljio sve kriterijume. Projekat ima balansiran
odnos između forme i funkcije i na racionalan način rešave zadatke koji su zahtevani
raspisom Konkursa. Materijalizacija je svedena i jasna, dosledno sprovedena, od
poznatih materijala koji su dostupni na tržištu, što je pozitivno vrednovano.
S obzirom na zahteve i specifičnosti objekta, autori su napravili dobar odabir
konstruktivnog sitema.
Pored ekonomičnog i racionalnog koncepta, rešenje poseduje i estetske kvalitete koji
se ogladaju u dobrim proporcijama i kompoziciji elemenata. Funkcionalne
karakteristike objekta je moguće “čitati” u volumetriji. Kompozicija je sačinjena od tri
volumena koja prate tri funkcionalne celine - administracija, komunikacija, tehnološka
zona. U kompozicionom smislu, ova tri volumena su veoma dobro usaglašena. Žiri
posebno naglašava kolonadu koja je diskretno inkorporirana i daje objektu identitet, a
polutransparentna obloga omogućava ublažavanje igre svetlosti i senke na glavnoj
fasadi.
Takođe, potrebno je napomenuti, da se rad izdvaja po jasnoći grafičke prezentacije i
predstavljanju procesa razvoja ideje.
S obzirom na sve navedeno, projekat se preporučuje Investitoru za dalju razradu jer
je ovakav koncept moguće dalje unaprediti i razraditi.
2. Autorska šifra 140813 - radna šifra 6
Rad se u toku razmatranja i diskusije izdvojio po specifičnom tretmanu ugla, kao i po
tretiranju volumena. Takođe je interesantno i inkorporiranje dizel agregata u osnovni
volumen objekta.
Osnovni kompozicioni elementi su visoka platna kojima je ritmovana fasada. Ona
objektu daju specifičnu notu, a jednostavna kubična forma posmatraču postaje
interesantnija.
Ovo je jedini rad koji je funkciju rasporedio u tri etaže. Međutim, zahvaljujući
specifičnom tretmanu fasade, funkcija je podlegla formi, što za ovu tipologiju nije
preporučljivo.
Komisija smatra da je potrebno pohvaliti trodimenzionalni prikaz objekta koji ovaj rad
takođe izdvaja od ostalih predloženih rešenja.
Komisija je procenila da uz određene korekcije objekat može da zadovolji zadatu
namenu.
U Beogradu, 10. septembar 2014. godine
Žiri u sastavu:
_______________________________________________
Mr Milan Vujović, v.prof. Arhitektonsog fakulteta
_______________________________________________
Igor Rajković, docent Arhitektonskog fakulteta
_______________________________________________
Nebojša Fotirić, docent Arhitektonskog fakulteta,
_______________________________________________
Dejan Kastelic, Chief Technology Officer (CTO), Vip mobile
_______________________________________________
Milan Radaković, d.i.a.
Izvestilac žirija: asistent Ivana Rakonjac
Sekretar žirija: Lidija Lazić
Download

Zvanično Saopštenje žirija