Правни оквир за
обновљиве изворе
енергије у Републици
Србији
Гордана Хајвазовић, саветник
Република Србија – Министарство рударства и енергетике - Јануар 2011.
Технички потенцијал ОИЕ у Србији
Ветар
5%
Геотермална
5%
Потенцијали
(Mtoe)
Биомаса
2.7
Хидро
0.6
Соларна
0.6
Геотермална
0.2
Ветар
0.2
УКУПНО
4.3
Соларна
14%
Биомаса
62%
Хидро
14%
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
2
Државне институције надлежне за развој коришћења обновљивих
извора енергије
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
 Надлежно за развој
пољопривреде и шумарства,
који представљају сировинску
основу за коришћење биомасе
за производњу енергије
 Надлежно за послове
водопривреде – мале
хидроелектране
МИНИСТАРСТВО
ЕКОНОМИЈЕ И
РЕГИОНАЛНОГ
РАЗВОЈА
 Спровођење активности које
подстичу регионални развој посебно у недовољно
развијеним подручјима
 Програми подршке коришћењу
обновљивих извора енергије
 Тренинзи и кампање за
подизање свести о значају
коришћења ОИЕ
 Центри – Београд, Нови Сад,
Ниш, Крагујевац, Краљево
МИНИСТАРСТВО ЗА
НАУКУ И
ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ
 Технолошки развој и израда
пилот постројења
АГЕНЦИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНОСТ И
РЕГИОНАЛНИ
ЦЕНТРИ
МИНИСТАРСТВО
ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И
ПРОСТОРНОГ
ПЛАНИРАЊА
 Планирање и изградња
постројења која користе ОИЕ
 Систем заштите и одрживи
развој и коришћење ресурса
 Праћење климатских промена
и подршка развоју ОИЕ
САВЕТ ЗА
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ –
ПОТПРЕДСЕДНИК
ВЛАДЕ ЗА
ЕВРОПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ
 Спровођење активности у вези
доношења и примене
Стратегије одрживог развоја
Републике Србије
МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И
ЕНЕРГЕТИКЕ
 Развој и примена политика за
производњу електричне и
топлотне енергије из
обновљивих извора
ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ И
МИНЕРАЛНЕ
СИРОВИНЕ
 Спровођење активности за
повећање коришћења ОИЕ на
територији АП Војводине
3
Основни циљеви Програма за развој коришћења ОИЕ
• ефикасније коришћење сопствених потенцијала у производњи енергије
• смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште
• смањење увоза фосилних горива
• развој локалне индустрије
• отварање нових радних места
• Мале хидроелектране – хидроелектране снаге до 10 MW
Обновљиви
извори чија се
употреба за
производњу
електричне
• Биомаса – биоразградљива материја настала у пољопривреди, шумарству и
домаћинствима, која обухвата: биљке и делове биљака, гориво добијено од биљака,
остатке из пољопривредне производње (кукурузовина, слама, грање, коштице, љуске),
остатке из шумарства, стајско ђубриво
• Биогас – гас настао анаеробним процесом из биомасе тј. из остатака у пољопривредној
производњи
енергије
• Депонијски гас – гас настао на комуналним депонијама или у постројењима за третман
комуналних отпадних вода
подстиче кроз
• Енергија ветра
Feed-in тарифе
• Енергија сунчевог зрачења
• Геотермална енергија
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
4
Уредба о стицању статуса повлашћеног произвођача електричне
енергије и критеријумима за оцену испуњености тих услова
Хидроелектране
до 10 MW
Контрола
Има право на
feed-in
тарифу
Уредба о условима за стицање
статуса повлашћеног произвођача
електричне енергије и критеријумима
за оцену испуњености тих услова
(Сл. гласник РС 99/09)
Електране
које користе
најмање 90% ОИЕ осим
биомасе
Електране
које користе
комунални отпад
Повлашћени
произвођач који
електричну енергију
производи у електрани
која користи ОИЕ
Захтев
за
издавање решења
о стицању статуса
повлашћеног
произвођача
Министарство
рударства и
енергетике
Министар
Електране
које користе
најмање 80% биомасе
Когенерација
до 10 MW
За сваку
електрану
се подноси
посебан
захтев за
стицање
статуса
Решење о стицању / обнови статуса
повлашћњног произвођача
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Статус
повлашћеног
произвођача
траје до 12
година
5
Положај повлашћеног произвођача на тржишту електричне енергије
Гарантоване
откупне цене
Уговор о
куповини
електричне
енергије од
повлашћеног
произвођача
Повлашћени
произвођач
електричне енергије
Електрична
енергија
Уредбу о мерама подстицаја за
производњу електричне енергије
коришћењем ОИЕ и комбинованом
производњом електричне и топлотне
енергије (Сл. гласник РС 72/09)
Електропривреда
Србије
Трошак
обновљиве
енергије и
системски
трошкови балансирање
Агенција за енергетику
Рачун за
електричну
енергију
Потрошачи
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
Цена електричне
енергије за тарифне
потрошаче
6
Уредба о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне
енергије
Врста електране
Инсталисана снага (MW)
Цена (c€/kWh)
1.1
до 0,5 MW
9,7
1.2
од 0,5 MW до 2 MW
10,316 – 1,233*Р
1.3
од 2 MW до 10 MW
7,85
до 2 MW
7,35
од 2 MW до 10 MW
5,9
2.1
до 500 kW
13,6
2.2
од 500 kW до 5 MW
13,845 – 0,489*Р
2.3
преко 5 MW
11,4
Хидроелектране
1.4
На постојећој инфраструктури
1.5
Електране на биомасу
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
7
Уредба о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне
енергије
Редни
број
Врста електране
Инсталисана снага
(MW)
Цена (c€/kWh)
3.1
до 0,2 MW
16,0
3.2
од 0,2 MW до 2 MW
16,444 – 2,222*Р
3.3
од 2 MW до 10 MW
12,0
Електране на биогас
Електране на депонијски и
канализациони гас
6,7
Електране на ветар
9,5
Ограничење укупно инсталисаног капацитета – 450 MW
Електране на енергију сунчевог зрачења
23
Ограничење укупно инсталисаног капацитета – 5 MW
Електране на геотермалну енергију
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
7,5
8
Акциони план за биомасу
•
Дефинисање активности које ће допринети коришћењу биомасе као ОИЕ имајући у виду
потенцијале и тренутно националнo законодавство, као и европске директиве
Идентификовани проблеми / препреке
СИГУРНОСТ СНАБДЕВАЊА СИРОВИНАМА
o
o
o
o
Непостојање званичне листе термина и дефиниција
Непостојање званичних процена о расположивој
количини биомасе према међународно признатој
методологији
Непостојање транспарентног тржишта
Непостојање техничких стандарда укључујући и листу
сировина и остатака који се могу користити у
производњи енергије
o
o
o
o
o
Недостатак демонстрационих пројеката и пилот
постројења
Недовољно учешће у међународним пројектима
Разноликост и комплексност технологија
Недостатак лабораторија и опреме за истраживање
ФИНАНСИЈСКИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ
ДОЗВОЛЕ, САГЛАСНОСТИ, ОДОБРЕЊА
o
НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Недовољно познате и дуготрајне процедуре за
добијање дозвола, одобрења, сагласности
Непостојање обавезе за сертификацију уређаја и
биогорива
o
o
o
Непостојање конкурентних микро кредита
Непостојање ефикасних механизама подршке
Недовољно коришћење расположивих фондова и
финансијских средстава за развој сектора биомасе
КОМУНИКАЦИЈА
o
o
Недовољна обавештеност јавности
Непостојање стручне асоцијације за биомасу
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
9
Водичи за инвестирање у обновљиве изворе енергије
Интернет сајт Министарства
рударства и енергетике
www.mre.gov.rs
Обновљиви извори енергије
Дозволе и сагласности
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
10
Наредне активности
G2G пројекат у сарадњи са Краљевином Холандијом
„Даљи развој оквира за обновљиву енергију у Србији“
Основни циљ пројекта је транспозиција и имплементација регулативе ЕУ – Директиве 2009/28/ЕЦ о
промоцији обновљивих извора енергије, као и унапређење економске сарадње у овој области.
Очекивани резултати пројекта су:
•Израда Националног акционог плана за обновљиву енергију у Србији до 2020. године
•Поједностављивање процедура за добијање дозвола и сагласности за постројења која користе
обновљиве изворе енергије
•Пилот пројекат из области одрживе енергије и израда упутстава за развој пројекта
•Организација пословних сусрета и дисеминација информација
•Израда промотивног материјала за обновљиву енергију у Србији
ИПА 2010 пројекат – Искоришћење потенцијала геотермалне енергије у Србији
•Министарство рударства и енергетике је почетком ове године започело рад на пројекту који
финансира ЕУ
•У оквиру пројекта, који траје 18 месеци, биће сагледани потенцијали и идентификоване најбоље
опције за коришћење геотермалне енергије
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
11
ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Гордана Хајвазовић, саветник
[email protected]
Телефон 011/3346-755
www.mre.gov.rs
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
12
Download

Gordana Hajvazović - Pravni okvir za obnovljive energije u RS