Jeho Svatost Dalajlama
Osm veršů výcviku mysli
Geše Langri Thangpa
His Holiness the Dalai Lama
Eight Verses of Training the Mind
by Geshe Langri Thangpa
15. září 2013 • Praha • Česká republika
15 September 2013 • Prague • Czech Republic
1
Zdroj / source: www.dalailama.com
© tibetanlamaart.com
Budha Šákjamuni / Buddha Shakyamuni
Jeho Svatost Dalajlama / His Holiness the Dalai Lama
Obsah / Content
Verše recitované před učením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Osm veršů výcviku mysli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rozvíjení osvícené mysli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prosba za dlouhý život Jeho Svatosti Dalajlamy. . . . . . . . . . 10
Věnování zásluh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Opening prayers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Eight Verses of Training the Mind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Generating the Mind for Enlightenment . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prayer for the Long Life of His Holiness the Dalai Lama. . . 20
Dedication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tibetské texty / Tibetan texts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Buddhistické skupiny v ČR / Czech Buddhist centers. . . 27
Poděkování a prosba / Credits and Request. . . . . . . . . . . . . . . 30
1
Verše před buddhistickým učením
Útočiště a bódhičitta
sang gje čhö dang cchog kji čhog nam la
U Buddhy, dharmy a nejvyššího shromáždění
džang čhub bar du dag ni kjab su čhi
přijímám útočiště až do plného osvícení.
dag gi džin sog gji pe sö nam kji
Zásluhou štědrosti a dalších páramit
dro la phen čhir sang gje drub par šog
ať dosáhnu buddhovství pro dobro všech bytostí.
Čtyři nezměrné postoje
sem čen tham če de wa dang de we gju dang
den par gjur čig
Kéž se všem bytostem dostane štěstí a příčin štěstí.
du ngal dang du ngal gji gju dang dral war gjur čig
Kéž se osvobodí od utrpení a příčin utrpení.
du ngal me pe de wa dang mi dral war gjur čig
Kéž nejsou nikdy odděleny od pravého štěstí
beze stopy utrpení.
ně ring čhag dang dang dral we tang ňom cche
me pa la ne par gjur čig
Kéž spočívají v nezměrné nestrannosti,
bez připoutání k blízkým a odporu k ostatním.
© Dharmashri CZ, 2013
2
3
Verše před buddhistickým učením
Sedmiramenná prosba
čhag cchal wa dang čhö čing šag pa dang
Zásluhy shromážděné klaněním, obětí,
dže su ji rang kul žing sol wa ji
vyznáním, radostí, přáním a prosbou,
ge wa čung ze dag gi či sag pa
všechny mé zásluhy včetně těch nejmenších
tham če dzog pe džang čhub čhir ngo wo
kéž se stanou příčinou dokonalého osvícení.
Krátké obětování mandaly
sa ži pö kji džug šing me tog tram
Země je skropena vonnou vodou, poseta květy,
ri rab ling ži ňi de gjen pa di
zdobí ji hora Méru, čtyři kontinenty,
Slunce a Měsíc.
sang gje žing du mig te phul wa ji
Vnímám to vše jako buddhovské pole.
dro kün nam dag žing la čö par šog
Kéž díky této oběti všechny bytosti
dosáhnou čistých zemí.
© Dharmashri CZ, 2013 4
5
Osm veršů výcviku mysli
Geše Langri Thangpa
S přáním dosáhnout nejvyššího cíle,
cennějšího než klenot splněných přání,
kéž pro dobro všech cítících bytostí
chovám neustále každou z nich s láskou ve svém srdci.
Když mne druzí ze žárlivosti
urážejí, pomlouvají a pohrdají mnou,
kéž na sebe vezmu všechnu porážku
a jim věnuji vítězství.
Kdykoliv jsem ve společnosti druhých,
kéž se považuji za nejnižšího mezi všemi
a z hloubi svého srdce
pokládám ostatní za přednější.
Když mne těžce zraní a ublíží mi člověk,
kterému jsem pomohl
či do kterého vkládám velké naděje,
kéž ho vnímám jako svého vzácného učitele.
Při všech svých činech budu zkoumat vlastní mysl,
a jakmile se objeví rušivé myšlenky či emoce,
které jsou hrozbou pro mne i druhé,
kéž se jim pevně postavím a odvrátím je.
Zkrátka, kéž přímo i nepřímo
věnuji užitek a radost všem svým matkám
a v tichosti na sebe beru
všechno jejich trápení a bolest.
Když vidím bytosti s nepříjemnou povahou,
sužované silnou zlobou a utrpením,
kéž si jich cením jako vzácného klenotu,
který je těžko k nalezení!
Kéž tuto praxi neposkvrním
znečištěním osmi světských zájmů.
Kéž rozpoznám, že všechny věci jsou iluzí,
a zbaven ulpívání se vysvobodím ze zajetí.
Přeloženo podle www.dalailama.com
6
7
Rozvíjení osvícené mysli
„Pro ty, kdo obdivují duchovní ideály obsažené v Osmi verších
výcviku mysli, je prospěšné recitovat následující verše pro
rozvíjení osvícené mysli. Praktikující buddhisté mohou verše
recitovat a přemítat o obsahu jejich slov v rámci své snahy
o prohloubení svého altruismu a soucítění.
Ti z vás, kdo praktikují jiná náboženství, se mohou obrátit ke své
vlastní duchovní tradici a věnovat se kultivování altruistických
myšlenek ve snaze o ideál nesobeckosti.“
S přáním osvobodit všechny bytosti
budu vždy hledat útočiště
u Buddhy, dharmy a sanghy,
dokud se mi nepodaří dosáhnout plného osvícení.
„Inspirováni tímto textem by ti, kdo se jako já považují za
následovníky Buddhy, měli praktikovat ze všech svých sil a podle
svých nejlepších schopností.
Stoupence jiných náboženství bych rád vyzval: Praktikujte
prosím svou vlastní víru poctivě a upřímně. Žádám vás o to
proto, že takovýto způsob práce s naší myslí nám ve svém
důsledku přináší pocit štěstí. Jak už jsem zmínil, starost o druhé
přináší prospěch nám samým.“
Jeho Svatost Dalajlama
Prodchnut moudrostí a soucítěním
probouzím dnes v Buddhově přítomnosti
mysl plného osvícení
ve prospěch všech vnímajících bytostí.
Dokud bude existovat prostor
a budou žít vnímající bytosti,
kéž budu po celou tu dobu žít i já
a dokážu zbavovat svět jeho strastí.
8
Přeloženo podle www.dalailama.com
9
Prosba za dlouhý život
Jeho Svatosti Dalajlamy
gang ri ra we kor we šing kham su
V čisté zemi obklopené hradbou sněžných hor
phen dang de wa ma lü džung we ne
jsi zdrojem všeho dobra a štěstí.
čen re zig wang ten dzin gjam cchö ji
Mocný Čenrezigu, Tendzine Gjamccho,
žab pe kal gje bar du ten gjur čig
kéž je Tvůj život neochvějný po stovky kalp.
Věnování zásluh
sö nam di ji tham če zig pa ni
Kéž díky těmto zásluhám všechny bytosti
thob ne ně pe dra nam pham dže šing
dosáhnou vševědění a porazí nepřátele,
kje ga na čhi ba long thrug pa ji
kéž se vysvobodí z oceánu bytí
si pe ccho le dro wa drol war šog
prodchnutého strastmi zrození, stáří,
nemoci a smrti.
© Dharmashri CZ, 2013 10
11
Opening prayers
Refuge And Bodhicitta
sang gye chö dang tshog kyi chog nam la
In the Buddha, dharma and supreme assembly,
jang chub bar du dag ni kyab su chi
I take refuge until enlightenment.
dag gi jin sog gyi pe sö nam kyi
Through the merit of practicing generosity
and so forth,
dro la phen chir sang gye drub par shog
May I accomplish buddhahood for the benefit
of beings.
The Four Immeasurables
sem chen tham che de wa dang de we gyu dang
den par gyur chig
May all sentient beings be endowed with happiness
and the causes of happiness.
du ngal dang du ngal gyi gyu dang dral
war gyur chig
May they be free from suffering and the causes
of suffering.
du ngal me pe de wa dang mi dral war gyur chig
May they never be separate from happiness
devoid of suffering.
nye ring chag dang dang dral we tang nyom tshe
me pa la ne par gyur chig
May they abide in boundless equanimity
free from bias, passion and aggression.
© Dharmashri Group
12
13
Opening prayers
Seven Branch Offering
chag tshal wa dang chö ching shag pa dang
Whatever little merit I am able to accumulate
je su yi rang kul zhing sol wa yi
Through prostrating, offering, confessing,
ge wa chung ze dag gi chi sag pa
Rejoicing, requesting, and supplicating,
tham che dzog pe jang chub chir ngo wo
All this I dedicate to perfect enlightenment.
Short Mandala Offering
sa zhi pö kyi jug shing me tog tram
The earth is anointed with perfumed water
and strewn with flowers.
ri rab ling zhi nyi de gyen pa di
It is adorned with Mount Meru, the four continents,
the sun and the moon.
sang gye zhing du mig te phul wa yi
By offering this visualized as a buddhafield,
dro kün nam dag zhing la chö par shog
May all beings enjoy that pure realm.
© Dharmashri Group
14
15
Eight Verses of Training the Mind
by Geshe Langri Thangpa
With a determination to achieve the highest aim
For the benefit of all sentient beings
Which surpasses even the wish-fulfilling gem,
May I hold them dear at all times.
When others, out of jealousy
Treat me wrongly with abuse, slander, and scorn,
May I take upon myself the defeat
And offer to others the victory.
Whenever I interact with someone,
May I view myself as the lowest amongst all,
And, from the very depths of my heart,
Respectfully hold others as superior.
When someone whom I have helped,
Or in whom I have placed great hopes,
Mistreats me in extremely hurtful ways,
May I regard him still as my precious teacher.
In all my deeds may I probe into my mind,
And as soon as mental and emotional afflictions arise –
As they endanger myself and others –
May I strongly confront them and avert them.
In brief, may I offer benefit and joy
To all my mothers, both directly and indirectly,
May I quietly take upon myself
All hurts and pains of my mothers.
When I see beings of unpleasant character
Oppressed by strong negativity and suffering,
May I hold them dear – for they are rare to find –
As if I have discovered a jewel treasure!
May all this remain undefiled
By the stains of the eight mundane concerns;
And may I, recognizing all things as illusion,
Devoid of clinging, be released from bondage.
Source: www.dalailama.com
16
17
Generating the Mind for Enlightenment
“For those who admire the spiritual ideals of the Eight verses
on Transforming the Mind it is helpful to recite the following
verses for generating the mind for enlightenment. Practicing
Buddhists should recite the verses and reflect upon the meaning of
the words, while trying to enhance their altruism and compassion.
Those of you who are practitioners of other religious traditions
can draw from your own spiritual teachings, and try to commit
yourselves to cultivating altruistic thoughts in pursuit of the
altruistic ideal.”
With a wish to free all beings
I shall always go for refuge
To the Buddha, Dharma and Sangha
Until I reach full enlightenment.
“In conclusion, those who like myself, consider themselves to be
followers of Buddha, should practice as much as we can.
To followers of other religious traditions, I would like to say,
“Please practice your own religion seriously and sincerely. And
to non-believers, I request you to try to be warm-hearted. I ask
this of you because these mental attitudes actually bring us
happiness. As I have mentioned before, taking care of others
actually benefits you.”
His Holiness the Dalai Lama
Enthused by wisdom and compassion,
Today in the Buddha’s presence
I generate the Mind for Full Awakening
For the benefit of all sentient beings.
As long as space endures,
As long as sentient being remain,
Until then, may I too remain
And dispel the miseries of the world.
18
Source: www.dalailama.com
19
Prayer for the Long Life
of His Holiness the Dalai Lama
gang ri ra we kor we zhing kham su
In the heavenly realm of Tibet surrounded by
a chain of snow mountains
phen dang de wa ma lü jung we ne
The source of all happiness and help for beings,
chen re zig wang ten dzin gya tsho yi
Is Tenzin Gyatso – Chenrezig in person –
zhab pe kal gje bar du ten gyur chig
May his life be secure for hundreds of kalpas.
Dedication
sö nam di yi tham che zig pa nyi
By this merit having attained omniscience,
thob ne nye pe dra nam pham je shing
And defeated the enemy of wrongdoing,
kye ga na chi ba long thrug pa yi
May I free all beings from the ocean of existence
si pe tsho le dro wa drol war shog
With its tumultuous waves of birth, old age,
sickness and death.
© Dharmashri Group
20
21
Tibetské texty / Tibetan texts
!, ,?%?-o?-(R?-.%-5S$?-GA-3(R$-i3?-=, ,
L%-(2-2<-.-2.$-/A-*2?-?-3(A, ,
2.$-$A?-.A/-?R$?-2IA?-0:A-2?R.-/3?-GA?, ,
:PR-=-1/-KA<-?%?-o?-:P2-0<->R$ ,,
? K$-:5=-2-.%-3(R.-&A%-2>$?-0-.%-, ,
eJ?-?-;A-<%-2{=-8A%-$?R=-2-;A, ,
.$J-2-&%-9.-2.$-$A?-&A-2?$?-0, ,
,3?-&.-mR$?-0:A-L%-(2-KA<-2}R:R, ,,
? ?J3?-&/-,3?-&.-2.J-2-.%-2.J-2:A-o-.%-w/-0<-I<-&A$ ,
#$-2}=-.%-#$-2}=-IA-o-.%-V=-2<-I<-&A$ ,
#$-2}=-3J.-0:A-2.J-2-.%-3A-:V=-2<-I<-&A$ ,
? ?-$8A-%R?-GA-L$?->A%-3J-+R$-2N3, ,
<A-<2-\A%-28A-*A-^?-2o/-0-:.A, ,
?%?-o?-8A%-.-.3A$?-+J-1=-2-;A?, ,
:PR-!/-i3-.$-8A%-=-,R.-0<->R$ ,,
*J-<A%-($?-#%-.%-V=-2:A-2+%-~R3?-5.-3J.-0-=-$/?-0<-I<-&A$ ,,
22
23
Tibetské texty / Tibetan texts
!, ,]R-.R%-5A$-2o.-3-28$?-?R,,
2.$-/A-?J3?-&/-,3?-&.-=, ,
;A.-28A/-/R<-2-=?-z$-0:A, ,
.R/-3(R$-12-0:A-2?3-0-;A?, ,
g$-+-$&J?-0<-:6A/-0<->R$ ,
$%-.-?-.%-:PR$?-0:A-5J, ,
2.$-*A.-!/-=?-.3/-2v-8A%-, ,
$8/-=-2?3-0-,$-0-;A?, ,
3(R$-+-$&J?-0<-:6A/-0<->R$ ,
,R.-=3-!/-+-<%-o.-=, ,
gR$-&A%-*R/-3R%?-*J?-3-,$ ,
2.$-$8/-3-<%?-LJ.-0?-/, ,
24/-,2?-$.R%-/?-2^R$-0<->R$ ,
<%-28A/-%/-0:A-?J3?-&/-i3?, ,
#A$-#$-S$-0R?-/R/-3,R%-5J, ,
<A/-(J/-$+J<-.%-:U.-0-28A/, ,
fJ.-0<-.!:-2?-$&J?-:6A/->R$ ,
24
2.$-=-$8/-IA?-U$-.R$-$A?, ,
$>J-2{<-=-?R$?-3A-<A$?-0:A, ,
IR%-#-<%-$A?-=J/-0-.%-, ,
o=-#-$8/-=-:2=-2<->R$ ,
$%-=-2.$-$A?-1/-2+$?-0:A, ,
<J-2-(J-2-$%-8A$-$A?, ,
>A/-+-3A-<A$?-$/R.-LJ.-/:%-, ,
2>J?-$*J/-.3-0<-2v-2<->R$ ,
3.R<-/-.%R?-?3-2o.-0-;A?, ,
1/-2.J-3-i3?-!/-=-:2=, ,
3-;A-$/R.-.%-#$-2}=-!/, ,
$?%-2?-2.$-=-=J/-0<->R$ ,
.J-.$-!/-G%-(R?-2o.-GA, ,
gR$-0:A-SA-3?-3-&$?->A%-, ,
(R?-!/-+-3<->J?-0:A-]R?, ,
8J/-3J.-:(A%-2-=?-PR=->R$ ,
&J?-0-:.A-/A-.$J-2>J?-\%-,%-0-hR-eJ-?J;J:A-$?%-%-R,, ,,
25
Tibetské texty / Tibetan texts
!, ,$%?-<A:A-G-2?-2{R<-2:A-8A%-#3?-?, ,
1/-.%-2.J-2-3-=?-:L%-2:A-$/?, ,
,/-<?-$9A$?-.2%-2!/-:6B/-o-35S-;A, ,
82?-0.-2{=-2o:A-2<-.-2g/-I<-&A$ ,,
? 2?R.-/3?-:.A-;A?-,3?-&.-$9A$?-0-*A., ,
,R2-/?-*J?-0:A-.P-i3?-13-L?->A%-, ,
*J-c-/-:(A:A-j-[R%-:O$?-0-;A, ,
YA.-0:A-3(R-=?-:PR-2-1R=-2<->R$ ,,
26
Buddhistické skupiny v ČR
Czech Buddhist centers
Pražské buddhistické
centrum Lotus
www.centrumlotus.cz
THÉRAVÁDOVÝ BUDDHISMUS
Bhante Dhammadípa
www.dhammadipa.cz
Bodhi Olomouc
www.bodhi-olomouc.cz
Bodhi Pardubice
www.volny.cz/bodhipa
Bodhi Praha
www.bodhipraha.cz
Bodhipala
www.bodhipala.cz
Buddha Mangala
www.buddha.cz/
buddhamangala
Dhammáráma
www.dhammarama.eu
Dibbavana
www.dibbavana.wz.cz
Dóan Pardubice
doan.tym.cz
Karunā Sevena
www.karuna-sevena.cz
Přátelé Dhammy
www.dhamma.wz.cz
Sati Brno
sati-brno.sweb.cz
Sdružení Bhavana
www.bhavana.cz
27
Buddhistické skupiny v ČR
Czech Buddhist centers
ZENOVÝ BUDDHISMUS
Kagyu Samye Dzong Plzeň
czech.samye.org
Karma Kagyu, neformální
buddhistická skupina
www.karma-kagyu.cz
Komunita Dzogčhenu
www.dzogchen.cz
Pražské Gelugpa centrum
shedrubling.sweb.cz
RIGPA Česká republika
www.rigpa.org
Daruma
zen.daruma.sweb.cz
Dogen Sangha, Praha
www.dogenzen.net
Klášter Senshinji
www.avaloka.cz
Sótó zen Česká republika
www.sotozen.cz
Zen Center Vrážné
www.vraznezen.org
Zen dojo Plzeň
www.zendojoplzen.cz
Samten Tse Praha
www.samtentse.cz
Zen Chogye
www.centrumlotus.cz/
products/zen-chogye
Shambhala
praha.shambhala.info
Zendo Na Můstku
www.zazen.cz
Učení Fráni Drtikola
silamoudrosti.unas.cz
Zenová škola Kwan Um
www.kwanumzen.cz
TIBETSKÝ BUDDHISMUS A VADŽRAJÁNA
DOBROČINNÉ ORGANIZACE A PROJEKTY
Občanské sdružení LUNGTA www.lungta.cz
Bodhi Path Praha
www.bodhipath.cz
Občanské sdružení M.O.S.T. www.ProTibet.org
Buddhismus
Diamantové cesty
www.bdc.cz
Občanské sdružení POTALA www.potala.cz
Dharma House
www.dharmahouse.cz
Projekt Dharma-zdarma
www.dharmazdarma.cz
Drukpa Kargyud Praha
buddhisticka.mysteria.cz
Rime a výhledy dharmy
www.rime.cz
Zdroj / Source: Jan Honzík, Jednota v rozmanitosti, DharmaGaia 2010 (aktualizováno dle zdrojů na internetu)
28
29
Poděkování a prosba
Credits and Request
Upřímně děkujeme následujícím organizacím a osobám:
Kanceláři Jeho Svatosti Dalajlamy, Dzogčhen o.s.,
Samten Tse Praha, Forum 2000, Sašovi Neumanovi,
Rikimu Watzkovi a mnoha dalším dobrovolníkům, kteří
přispěli ke vzniku této publikace.
Prosíme, nakládejte s tímto textem, obsahujícím slova vzácné
dharmy, s nejvyšší úctou. Pokud nebudete text používat pro
vlastní potřebu, vraťte jej organizátorům při odchodu ze sálu
nebo doneste do sídla o.s. Dzogčhen, případně Samten Tse Praha.
Texty dále nekopírujte a nešiřte bez souhlasu organizátorů.
Děkujeme.
We are grateful to the following institutions and persons
who have contributed to creating this booklet: Office
of His Holiness the Dalai Lama, Dzogčhen o.s.,
Samten Tse Praha, Forum 2000, Saša Neuman, Riki Watzka
and many other volunteers.
Please handle this text, containing the precious words of Dharma,
with the highest respect. Should you not need the text for your
own use, please return the booklet to the organizers when leaving
the premises. Later on you may also return it to Dzogčhen o.s.
or Samten Tse Praha. Do not distribute or copy the texts without
permission from the organizers.
Many thanks.
30
Dokud bude existovat prostor
a budou žít vnímající bytosti,
kéž budu po celou tu dobu žít i já
a dokážu zbavovat svět jeho strastí.
Šántidéva
As long as space endures,
as long as sentient being remain,
until then, may I too remain
and dispel the miseries of the world.
by Shantideva
Download

Osm veršů výcviku mysli - Jeho Svatost Dalajláma, Praha, 15. září