ÖZGEÇMİŞ
Telefon: +90 212 381 05 48 E-mail: [email protected]
Web: http://www.bahcesehir.edu.tr/
1. Adı Soyadı: Göksel Demir
2. Doğum Tarihi: 01.01.1970
3. Unvanı: Prof. Dr.
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta
Uzmanlık
Doktora Sonrası Araştırma
Bölüm/Program
Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Anabilim
Dalı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Çevre Mühendisliği Anabilim
Dalı
Center for Biofilm
Engineering
Üniversite
Yıl
İstanbul Üniversitesi
1993
İstanbul Üniversitesi
1997
İstanbul Üniversitesi
2003
Montana State
Üniversitesi (ABD)
2004- 2005
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:
Sularda Beyaz Çürükçül Funguslarla (Phanerochaete chrysosporium) Bazı Klorlu Organik
Maddelerin Yıkımı, Danışman: Doç. Dr. Hulusi Barlas.
Doktora Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:
Azo Boyarmaddeleri İçeren Tekstil Atıksularının Beyaz Çürükçül Funguslarla (Phanerochaete
chrysosporium) Renk Giderimi, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Borat.
5. Akademik Unvanlar
Arş.Gör.
: İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü (1994)
Dr.Arş.Gör.
: İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü (2002)
Y.Doç.Dr.
: İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü (2004)
Y.Doç.Dr.
: B.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü (2006)
Doç.Dr.
:B.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü (2008)
Prof.Dr.
:B.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Müh. Bölümü (2014)
-1-
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Doktora Tezleri
Hüseyin Özdemir, “Sources and Composition of Urban Aerosols: Case Study in Istanbul”,
Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora
Tezi, 2013.
6.2 Yüksek Lisans Tezleri
Hüseyin Özdemir, “İstanbul Atmosferindeki Troposferik Ozon Konsantrasyonunun Yapay
Sinir Ağ Teknikleri ile Modellenmesi”, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre
Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
Derya Can, İstanbul Trafiğindeki Ticari Taksilerin Maliyet Açısından Olumsuz etkileri,
Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
Ülger Munzuroğlu, İstanbul Trafiğindeki Ticari Taksilerin Emisyon Açısından Olumsuz
etkileri, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
Selda Yiğit, Depo Sahası Sızıntı Suyu Ters Ozmoz Konsantresi için Arıtma Alternatifleri,
Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek
Lisans Tezi, 2010.
Gülsüm Borucu, İstanbul‟da Çocuk Oyun Parklarında Atmosferik Aerosollerin Elementel
Kompozisyonunun İncelenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre
Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2010.
Ayşe Kablan, „Demir Yollarında Gürültü Kirliliği ve Bertaraf Yöntemleri, İlgili Mevzuatın
Değerlendirilmesi‟, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve
Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
Hanifi Özgören, „Atıklardan İnşaat Malzemesi Elde Edilmesinin Sürdürülebilirlik Açısından
Değerlendirilmesi ve Bir Çevre Performans Sertifikası Uygulaması‟, Bahçeşehir Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
Alper Bodur, Gecekondu Dönüşüm Projelerinde Hanehalklarının Yeni Konut Memnuniyeti:
Kâğıthane Örneği, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve
Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
İsa Çakıroğlu, Tarihi Yarımada‟nın Yayalaştırılmasının Bölgedeki Yayalar Ve Yerleşik Esnafa
Etkilerinin Değerlendirilmesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel
Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
Ulaş Sunar, Bir Elektronik Atık Geri Dönüşüm Tesisinin Maliyet Fayda Analizi, Bahçeşehir
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans
Tezi, 2012.
-2-
Oktay Yılmaz, Toplu Taşımanın ve Kullanımının Yaygınlaşması İçin Bir Çalışma: İstanbul
Örneği, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma
Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
Vahdettin Mamur, Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Alternatif Yönetimleri Ve
İstanbul Ölçeğinde İncelenmesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel
Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
Fatih Yılmaz, Pendik İlçesi Katı Atık Karakterizasyonu, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
Fatih Çakmak, Koruma Amaçlı Bölgesel Planların Kentsel Yaşama Etkilerinin
Değerlendirilmesi: Beyoğlu Örneği, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel
Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Tolga Karan, Kentsel Sistemler Çerçevesinde Sürdürülebilirlik Kavramı: Bahçelievler
İlçesinde Sürdürülebilir Konut Algısı, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel
Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Yener Bakış, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Tabanlı Katı Atık Toplama Güzergah
Optimizasyonu İçin Örnek Bir Çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Cebrail Culum, Trafik Sinyal Sürelerinin Optimizasyonu Ve Çevre Kirliliği Üzerine Etkisinin
İncelenmesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma
Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Özkan Çelik, Doğalgaz Kojenerasyon Tesislerinin Kentsel Sistemler İçinde Kullanımı:
Esenyurt Örneği, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve
Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Süheyla Kazancı, Tehlikeli Atıkların Karayolu İle Taşınımının İncelenmesi: İstanbul Örneği,
Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi,
Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Doğan Karaçağal, İstanbul‟da Belirlenmiş Sahil Şeritlerinde Toprak Kalitesi Ve Ağır Metal
Kirliliği, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma
Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
İbrahim Ertuğrul Yalçın, İstanbul‟da Pinus brutia Ten. (Pinaceae) ‟de Ağır Metal Birikimi ve
Habitatında Partikül Madde (PM) Ölçümleri, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Biyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Semih Kumaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları: İtfaiye Teşkilatında Örnek Bir Risk
Değerlendirmesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve
Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Seda Erbaş, Yeni Teknolojilerin Sürdürülebilir Toplu Taşımacılıkta Kullanımının Önemi:
Hibrid Elektrikli Taşıt Kullanımının Fayda-Maliyet Analizi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
-3-
Muhammet Büyükyıldız, İstanbul Anadolu Yakasında Belirlenen Parklarda Toprak Kalitesi ve
Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel
Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Ali Paşaoğlu, Eyüp Hasdal-Kemerburgaz Yolu Göktürk Mevkiinde Otoyoldan Kaynaklanan
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi, Gürültü Haritasının Hazırlanması ve Gürültü Perdesi
Modeli, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma
Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Ömer Faruk Yücel, Tavukçu Deresi Yolu Tramvay Projesi Uygulaması ve Çevresel Etki
Değerlendirmesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve
Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Abdullah Kılıç, Kentsel Dış Mekanlarda Led Aydınlatma Sistemlerinin Değerlendirilmesi
Üzerine Örnek Bir Çalışma, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel
Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Emrah Akbıyık, Toplu Taşıma Şeridi Uygulamasının Çevresel Açıdan Fayda Maliyet Analizi:
Millet Caddesi Örneği, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve
Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Pınar Cora, İstanbul Katı Atık Depo Alanlarının Jeolojik Jeoteknik Özelliklerinin CBS Tabanlı
Olarak İncelenmesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve
Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Mustafa Çizmecioğlu, Türkiye‟de Sivil Havacılığın ve Hava Ulaşımının Değerlendirilmesi:
Örnek Bir Anket Çalışması, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel
Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Mustafa Fırat, Kapalı Otoparklardaki Egzoz Kirleticilerinin İnsan Sağlığına Etkilerinin
İskenderpaşa Otoparkı Örneğinde Değerlendirilmesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, 2013.
Yusuf Karahan, Marmara Bölgesi‟nde Hava Kirliliği Erken Uyarı Sistemi Geliştirilmesi,
Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi,
Yüksek Lisans Tezi, 2013.
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan SCI kapsamında makaleler
Ilhan Dogan, Ibrahim Ilker Ozyigit, Goksel Demir, Influence of aluminum on mineral nutrient
uptake and accumulation in Urtica pilulifera L., Journal of Plant Nutrition, 37(3), 469-481,
2014.
Huseyin Ozdemir, Luca Pozzoli, Tayfun Kindap, Goksel Demir, Bulent Mertoglu, Nikos
Mihalopoulos, Christina Theodosi, Maria Kanakidou, Ulas Im and Alper Unal, Spatial and
temporal analysis of black carbon aerosols in Istanbul megacity, Science of the Total
Environment 473–474, 451–458, 2014.
-4-
Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Goksel Demir, Bulent Eskin, Mustafa Keskin, Ibrahim
Ertugrul Yalcin, Distribution of some elements in Veronica scutellata L. from Bolu-Turkey:
Soil-plant interactions, Sains Malays, 42(10), 1403-1407, 2013.
Bulent Eskin, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Volkan Altay, Goksel Demir, Memduh
Serin, Germination Physiology and Autecology of Centaurea kilaea Boiss. from Turkey, Sains
Malays, 42(10), 1473-1482, 2013.
Senol Yildiz, Cevat Yaman, Goksel Demir, H. Kurtulus Ozcan, Aslı Coban, Hatice Eser
Okten, Kadir Sezer, Sami Goren, Characterization of Municipal Solid Waste in Istanbul,
Turkey, Environmental Progress & Sustainable Energy, DOI: 10.1002/ep, Vol:32, No:3, 2013.
S. Levent Kuzu, Arslan Saral, Selami Demir, Gulsum Summak, Goksel Demir, A detailed
investigation of ambient aerosol composition and size distribution in an urban atmosphere,
Environmental Science And Pollution Research, Volume: 20 Issue: 4 Pages: 2556-2568,
DOI: 10.1007/s11356-012-1149-9, 2013.
Hatice Yorulmaz, Fatma Burcu Seker, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Baria Oztaş,
The Effects of Zinc Treatment on the Blood–Brain Barrier Permeability and Brain Element
Levels During Convulsions, Biological Trace Element Research, 151:256–262, DOI
10.1007/s12011-012-9546-y, 2013.
Volkan Altay, Ibrahim Ilker Ozyigit, Mustafa Keskin, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin,
An ecological study of endemic plant Polygonum istanbulicum Keskin and its environs, Pak J.
Bot., 45(S1), 455-459, 2013.
Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Bulent Eskin, Mustafa Keskin, Goksel Demir, Ibrahim
Ertugrul Yalcin, Mineral element uptake status of endemic Isoetes anatolica Prada & Rolleri
populations from Bolu-Turkey, Pak J. Bot., 45(S1), 515-519, 2013.
Emine Elmaslar Ozbas, H. Eser Okten, H. Kurtulus Ozcan, Goksel Demir, Selected Essential
and Non-Essential Elements Content of Turkish Hazelnuts, Environment and Pollution; Vol. 2,
No. 1; 2013.
Cevat Yaman, Huseyin Kurtulus Ozcan, Goksel Demir, Hatice Eser Okten, Senol Yildiz, Asli
Coban, Vahit Balahorli, Landfill Leachate Treatment: A Case Study for Istanbul City, Source:
Clean-Soil Air Water, Volume: 40, Issue: 7, Pages: 706-711, Doi: 10.1002/Clen.201100132,
Jul 2012.
Asli Coban, Goksel Demir, Hatice Eser Okten, H. Kurtulus Ozcan, Cevat Yaman, Senol
Yildiz, Advanced Treatment of Leachate By Usıng Aerobıc/Anoxıc MBR System Followed By
A Nanofıltratıon Process. A Case Study In Istanbul Komurcuoda Leachate Treatment Plant,
Environment Protection Engineering, Vol: 38, No:3, Page: 57-64, DOI: 10.5277/EPE120306,
2012.
Ulkuhan Yasar, Ibrahim Ilker Ozyigit, Goksel Demir and Yusuf Ziya Yilmaz, Determination
of Hair Iron Levels of Healthy Female High School Students With AAS In The Pendik District,
Istanbul-Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, Volume: 21, No: 9, Page: 2644-2648,
2012.
-5-
Ilhan Dogan, Ibrahim Ilker Ozyigit, Goksel Demir, Mineral Element Distribution of Cotton
(Gossypıum hirsutum L.) Seedlings Under Different Salinity Levels, Source: Pakistan Journal
of Botany, Volume: 44, Special Issues: 1, Page: 15-20, Mar 2012.
Selami Demir, Arslan Saral, Ferruh Erturk, S. Levent Kuzu, Bulent I. Goncaloglu, Goksel
Demir, Effect of Diurnal Changes in Voc Source Strengths on Performances of Receptor
Models, Source: Environmental Science and Pollution, Research Volume: 19, Issue: 5, Pages:
1503-1514, Doı: 10.1007/S11356-011-0636-8, Jun 2012.
Selda Yigit Hunce, Deniz Akgul, Goksel Demir, Bulent Mertoglu, Solidification/Stabilization
of Landfill Leachate Concentrate Using Different Aggregate Materials, Source: Waste
Management Volume: 32, Issue: 7, Pages: 1394-1400, Doı: 10.1016 / J. Wasman. 2012.03.010,
Jul 2012.
Hasan Uslu, Göksel Demir, Investigation of Efficiency of Amberlite Xad-16 on Adsorption of
2, 4, 6-Trinitrophenol (Pnp), Desalination and Water Treatment, Vol 39, Pp: 88-94, 2012.
Huseyin Ozdemir, Bulent Mertoglu, Goksel Demir, Ali Deniz, Toros H., Case Study of Pm
Pollution in Playgrounds in Istanbul, Theoretical and Applied Climatology, Pp:1-10, 2012.
Ulkuhan Yasar, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Ilhan Dogan, Goksel Demir,
Determination of Some Heavy Metals and Mineral Nutrients of Bay Tree (Laurus nobilis L.) In
Bartın City, Turkey, Source: Pakistan Journal of Botany Volume: 44 Special Issues: 1 Page:
81-89, Mar 2012.
Ethem Osma, Ibrahim Ilker Ozyigit, Leblebici Z., Goksel Demir, Memduh Serin,
Determination of Heavy Metal Concentrations in Tomato (Lycopersicon esculentum Miller)
Grown in Different Station Types, Romanian Biotechnological Letters, Vol 17, No: 1, Pp:
6952-6964, 2012.
Rabia Seda Timur, Adnan Corum, Hatice Eser Okten, Asli Coban, Goksel Demir , Tunç
Bozbura, Comparative Cost Analysis of Pressure Exchanger (Px) And Turbine Type Energy
Recovery Devices at Seawater Reverse Osmosis (Swro) Plants, Journal of Environmental
Protection and Ecology 12, No 3, 1186–1194, 2011.
Selami Demir, Arslan Saral, Demet Işik, Ayşe Akyildiz, S. Levent Kuzu, Servet Mert, Goksel
Demir and Bulent I. Goncaloglu, Characterization of Ambient Volatile Organic Compounds
And Their Diurnal Variations in Istanbul, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, Volume
20 – No 11, 2011.
C. Okan Sakar, Goksel Demir, Olcay Kurşun, Huseyin Ozdemir, Gokmen Altay, Senay
Yalcin, Feature Selection for The Prediction of Tropospheric Ozone Concentration Using A
Wrapper Method, Intelligent Automation and Soft Computing Vol:17, No:4, 403-413, 2011.
Sami Goren, Goksel Demir, Cevat Yaman, Abdulkadir Yildiz, Medical Waste Management
By Geographical Region in Turkey, Journal of Residual Science and Technology, Vol:8, No:3,
109-115, 2011.
Rabia Seda Timur, Goksel Demir, Aslı Coban, Adnan Corum, Tunc Bozbura, Decreasing
Water Resources and A Comprehensive Approach To Seawater Reverse Osmosis (Swro): Case
-6-
Study-Cost Analysis of A Sample Swro System, Desalination and Water Treatment 26. 145–
151, 2011.
Zeki Severoglu, Volkan Altay, Ibrahim Ilker Ozyigit, Mustafa Keskin, Memduh Serin, Celal
Yarci, Ulkühan Yasar and Goksel Demir, Some Ecological Characteristics and The Flora of
Gölcük District and Its Environs (Kocaeli-Turkey), Scientific Research and Essays Vol. 6 (4),
847-875, 2011.
Goksel Demir, Huseyin Ozdemir, H. Kurtulus Ozcan, O. Nuri Ucan, Cuma Bayat, An
Artificial Neural Network (ANN) Based Model For Short-Term Predictions of Daily Mean
PM10 Concentrations, Journal of Environmental Protection and Ecology 11, No 4, 1163-1171,
2010.
Huseyin Ozdemir, Gulsum Borucu, Goksel Demir, Selda Yigit, Namik Ak, İstanbul‟daki
Çocuk Oyun Parklarında Partikül Madde (PM2.5 Ve PM10) Kirliliğinin İncelenmesi, Ekoloji,
77, 2010.
Goksel Demir, Selda Yigit, Huseyin Ozdemir, Gulsum Borucu, Arslan Saral, Elemental
Concentrations of Atmospheric Aerosols and The Soil Samples on The Selected Playgrounds in
Istanbul, Journal of Residuals Science & Technology, Vol. 7, No. 2, 123-130, April 2010.
Hasan Uslu and Goksel Demir, Adsorption of Picric Acid From Aqueous Solution By The
Weakly Basic Adsorbent Amberlite Ira-67, J. Chem. Eng. Data, 55, 3290-3296, 2010.
C. Okan Sakar, Olcay Kursun, Huseyin Ozdemir, Goksel Demir, Senay Yalcin, Identifying
Effective Variables Using Mutual Information and Building Predictive Models of Sulfur
Dioxide Concentration With Support Vector Machines, Ekoloji 19, 76, 102-112, 2010.
Gulsum Borucu, Huseyin Ozdemir, Goksel Demir, Selda Yigit, H. Kurtulus Ozcan,
Quantification of The Atmospheric Particle Number Concentration Through The Selected
Children Playgrounds: A Case Study in Istanbul, Vol 7, No: 3, 147-153, July 2010.
Goksel Demir, Decolorization of Azo Dyes Containing Wastewater By Phanerochaete
chrysosporium in A Rotating Biological Contactor, Journal of Environmental Protection and
Ecology 11, No 1, 7–19, 2010.
H. Kurtulus Ozcan, Nilgun Balkaya, Erdem Bilgili, Goksel Demir, O. Nuri Ucan And Cuma
Bayat, Modeling of Methane Distribution in A Landfill Using Genetic Algorithms,
Environmental Engineering Science, Volume 26, Number 2, 2009.
Hasan Uslu, Ismail Inci, Sahika Sena Bayazit, and Goksel Demir, Comparison of Solid-Liquid
Equilibrium Data For The Adsorption of Propionic Acid and Tartaric Acid From Aqueous
Solution onto Amberlite Ira-67, Ind. Eng. Chem. Res. 48, 7767–7772, 2009.
Goksel Demir, Gokmen Altay, C. Okan Sakar, Sefika Albayrak, Huseyin Ozdemir, Senay
Yalcin “Prediction and Evaluation of Tropospheric Ozone Concentration in Istanbul Using
Articial Neural Network Modeling According to Time Parameter, Journal of Scientific And
Industrial Research, Vol, 67, September Pp. 674-679, 2008.
-7-
Huseyin Ozdemir, Goksel Demir, Gokmen Altay, Sefika Albayrak, Cuma Bayat, Prediction of
Tropospheric Ozone Concentration in Istanbul By Employing Artificial Neural Network,
Environmental Engineering Science, Volume 25, Number 9, 2008.
Emine Elmaslar Ozbas, H. Kurtulus Ozcan, Nilgun Balkaya and Goksel Demir, Heavy Metal
Amounts In Soil and Sediments of Surface Water Sources In The Industrial Regions of
Istanbul, Journal of Residual Science and Technology, Vol: 4, No.2, 90-94, 2007.
H. Kurtulus Ozcan, Goksel Demir, Semih Nemlioglu, Sezgin, N., and Cuma Bayat, Heavy
Metal Concentration of Atmospheric Ambient Deposition Dust in Istanbul-Bosphorus Bridge
Tollhouses, Journal of Residual Science and Technology, Vol: 4, No.1, 813-817, 2007.
Goksel Demir, H. Kurtulus Ozcan, Tufekci, N., and Mehmet Borat, Decolorization of
Remazol Yellow Rr Gran By White Rot Fungus Phanerochaete chrysosporium, Journal of
Environmental Biology, 28, 3-4, 2007.
H. Kurtulus Ozcan, Semih Nemlioglu, Goksel Demir, Emine Elmaslar Ozbas, Mehmet Borat,
Methane Emission In Landfill Gas at Two Closed Waste Disposal Site in Istanbul, Journal of
Scientific & Industrial Research, Vol. 66, May. 403- 406, 2007.
Ozcan, H. K., Borat, M., Sezgin, N., Nemlioglu, S. and Demir G., “Determination of Seasonal
Variations Of Major Landfill Gas in Istanbul Kemerburgaz-Odayeri Solid Waste Landfill”,
Fresenius Environmental Bulletin, Vol., 15, 4, 272-276, 2006.
Menicucci, J., Beyenal, H., Marsili, E., Angathevar Veluchamy, R. R., Demir, G. and
Lewandowski, Z., “Procedure for Determining Maximum Sustainable Power Generated By
Microbial Fuel Cells”, Environmental Science and Technology, 40, 1062-1068, 2006.
Demir, G., Nemlioglu, S., Yazgic, U., Dogan, E. E., and Bayat C., Determination of Some
Important Emissions of Sunflower Oil Production Industrial Wastes Incineration, Journal of
Scientific & Industrial Research, Vol. 64, No. 3, 226-228, 2005.
Demir, G., Ozcan, H. K., Nemlioglu, S., Sezgin, N., Borat, M., and Bayat, C., Gas Emissions
Of Yakacik Closed Solid Waste Landfill Site In Istanbul, Fresenius Environmental Bulletin,
Vol.13, No. 10, 974-978, 2004.
Demir, G., Degradation of Toluene and Benzene By Trametes Versicolor, Journal of
Environmental Biology 25 (1): 19-25 Jan., 2004.
Demir, G., Borat M, Bayat C , Decolorization of Remazol Red Rr Gran By The White Rot
Fungus Phanerochaete Chrysosporium, Fresenius Environmental Bulletin 13 (10): 979-984,
2004.
Sezgin, N., Özcan, H. K., Demir, G., Nemlioglu, S. and Bayat, C., Determination of Heavy
Metal Concentrations in Street Dusts in Istanbul E-5 Highway, Environment International, 29,
7, 979-985, 2003.
Tufekci, N., Demir, G., Ozgul G. and Kinaci, C., The Effect of Organic Matters on Ferrous
Oxidation, Fresenius Environmental Bulletin, 12, 7, 771-775, 2003.
-8-
Acarbabacan, S., Vergili, İ., Kaya, Y., Demir, G. and Barlas, H., Removal of Color From
Textile Wastewater Containing Azo Dyes By Fenton‟s Reagent, Fresenius Environmental
Bulletin, 11, 10 B, 840-843 2002.
Tufekci, N. and Demir, G., Catalytic Effects of Fe (III) During Oxygenation of Fe (II) in
Continuous Flow Iron Removal Systems, Fresenius Environmental Bulletin, 11, 10 B, 863-867,
2002.
Demir, G. and Tufekci, N., Investigation of The Catalytic Reaction Kinetics of Fe (III) on Fe
(II) Oxidation at Various Ph Values, Fresenius Environmental Bulletin, 11, 10 B, 868-873,
2002.
Yasavul, E., Tufekci, N. and Demir, G., The Effect of Organic Matters on Manganese
Oxidation, Fresenius Environmental Bulletin, 11, 10 B, 874-879, 2002.
Demir, G., Barlas, H. and Bayat, C., The Toxic Effect of Solvent on The Biological
Degradation of Pentachlorophenol and Pentachloronitrobenzene By White Rot Fungus,
Fresenius Environmental Bulletin, 11, 10 B, 880-884, 2002.
Nemlioğlu, S., Bayat, C., Borat, M., Demir, G. and Soyhan, B., Gas Emissions in IstanbulKemerburgaz Solid Waste Disposal Site, Fresenius Environmental Bulletin, 11, 10 B, 915-920,
2002.
Demir, G., Barlas, H. and Bayat, C., Degradation of Some Chlorinated Organic Materials By
White Rot Fungus (Phanerochaete chrysosporium) in Water, Fresenius Environmental
Bulletin, 7, 927-933 1998.
7.2 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Huseyin Ozdemir, Adnan Corum, Canan Yoruk, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Goksel Demir,
Environmental, Energy, and Economic Comparison of Mineral and Traditional Paper
Production, International Journal of Chemical and Environmental Engineering, Volume: 4, No:
5, Pg: 316-318, October 2013.
Emine Elmaslar Özbaş, H. Eser Ökten, H. Kurtuluş Özcan, Göksel Demir, Levels of metals in
rural topsoil in Trabzon, Turkey, Digital Proceeding of the ICOEST‟2013 - , Cappadocia,
Nevsehir, Turkey, Pg: 151-156, 2013.
Goksel Demir, Ummugulsum Alyuz, Hatice Eser Okten and Hanefi Ozgoren, A LEED
Environmental Performance Certificate Application in Terms of Recyclable Content,
International Journal of Environmental Science and Development, Vol. 4, No. 2, April 2013.
Ummugulsum Alyuz, H. Handan Demir, H. Eser Okten, Oktay Yilmaz, Goksel Demir,
Management Plan Optimization and Application of Public Spots for Increasing Widespread
Usage of Public Transportation: Istanbul Case, International Journal of Environmental Science
and Development, Vol. 4, No. 2, April 2013.
7.3 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni bildiri kitabında
(Proceedings) basılan bildiriler
-9-
Goksel Demir, Ummugulsum Alyuz, Mustafa Firat, Evaluation of Exhaust Pollutants in
Iskenderpasa Underground Parking Garage, International Conference on Environment and
Renewable Energy, Paris, France, 7-8 May 2014.
Seda Erbas, Hacer Handan Demir, Ummugulsum Alyuz, Goksel Demir, The importance of
new technologies in sustainable public transportation: a review for potential application of
hybrid vehicle use in Turkey and a cost-benefit analysis, International Conference on
Environment and Renewable Energy, Paris, France, 7-8 May 2014.
Ummugulsum Alyuz, Goksel Demir, Kadir Yavuz Yildirim, Hatice Eser Okten, Cost and
Benefit Analyis of Possible Waste Separation Plant of Sultanbeyli District, Istanbul
International Solid Waste, Water And Wastewater Congress 2013.
Bestenur Kurtulus, Dogan Akcan, Lutfi Arda, Hatice Eser Okten, Perihan Kurt Karakus,
Goksel Demir, Asli Coban, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Omer Lutfi Uyanik, Proposal for Color
and Heavy Metal Removal from Textile Wastewater by Crosslinked Polyelectrolyte Composite
Membranes, Istanbul International Solid Waste, Water And Wastewater Congress 2013.
Eray Ozkan, Huseyin Ozdemir, C. Okan Sakar, Goksel Demir, Alper Unal, Tayfun Kindap,
Online Detection And Analysis System For Air Pollution Hot Spots In Turkey, 2nd
International
Conference
on
Biotechnology
and
Environment
Management,
DOI:10.7763/IPCBEE, V:42. 25, 2012.
Coban A., Yigit S., Demir G., “Sürdürülebilir Su Yönetimi Çerçevesinde Evsel Atıksuların
Arıtım Teknolojileri ve Yeniden Kullanımının Değerlendirilmesine Genel Bir Bakış”,
International Symposium on Environment, 20-23 May 2009, Kyrgyzstan-Turkey Manas
University.
Selda Yigit, Asli Coban, Goksel Demir, Different Applications of Disinfection in
Environmental Engineering and Evaluation of Disinfection Methods, International Symposium
On Environment - Kyrgyzstan -Turkey Manas Unıversıty, 2009
Albayrak S., Demir G., Celik T., Bayat C., The use of glass as a packaging material,
recycling and a general outlook of the procedures in Turkey, SGEM, 8th International
Scientific Conference, Vol II, 3-9, 2008.
G. Demir, S. Nemlioglu, U.Yazgic, E.E. Dogan, C. Bayat, Important Parameters of Emissions
From The Incineration of Sunflower Oil Production Wastes And Their Control, ISWA,
İstanbul, July 2002.
Nemlioğlu, S., Demir, G., Borat, M. and Bayat, C., Landfill Gas Emissions of the Closed Solid
Waste Dumping Sites Yakacik and Hekimbasi in Istanbul, ISWA 2002 World Congress &
Exhibition, Appropriate Environmental Solid Waste Management and Technologies for
Developing Countries, Istanbul, Turkey, 2681-2690, 2002.
Tokgoz, N., Demir, G., Alver, U., Soyhan, B. and Bayat, C., Data Analysis of Fuel
Consumption at Istanbul City and General Evaluation for Air Pollution, 6th International
Combustion Symposium, Istanbul, Turkey, 439-454, 1999.
- 10 -
Alver, U., Demir, G. and Bayat, C., Coal Containing the High Sulfur are Used in
Thermoelectiric Power Plants and Desulfurisation, 6th International Combustion Symposium,
Istanbul, Turkey, 193-205, 1999.
Tanircan, N., Barlas, H., Demir, G. and Bayat, C., Advanced Chemical Oxidation of
Monolinuron by Using Fenton‟s Reagent and “H2O2” System, Proc. of 1st International
Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the East Region,
Konya, Turkey, 520-525. 1998.
7.4 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Tayfun Kindap, Alper Unal, Huseyin Ozdemir, Deniz Bozkurt, Ufuk Utku Turuncoglu, Goksel
Demir, Mete Tayanc and Mehmet Karaca, 2012. Chapter 5: Quantification of the Urban Heat
Island Under a Changing Climate over Anatolian Peninsula. Human and Social Dimensions of
Climate Change, InTech, ISBN: 978-953-51-0847-4.
7.5 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Aslı Çoban, Fatma İlter Türkdoğan, Göksel Demir, Organohalojenlerin Çevresel Açıdan
Değerlendirilmesi ve Giderim Yöntemleri, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13 (2), 2010.
Aslı Çoban, Fatma İlter Türkdoğan, Göksel Demir, Çevre Biyoteknolojisi Temelinde Genetik
Yapısı Değiştirilmiş (Transgenik) Bitkilerle Arıtım, KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1),
45-52, 2010.
Nese Tufekci, Esra Billur Balcioglu, Goksel Demir and Mehmet Borat, Removal of Ferrous
Iron and Manganese From Water Using Oxidation and Filtration Technique, Beykent
University, Journal of Science and Technology 3 (2), 285 – 300, 2009.
Yigit S., Coban A., Demir G., “Comparative Evaluation of Various Advanced Oxidation
Processes for the Treatment of Textile Industry Effluents”, Beykent University, Journal of
Science and Technology, 3 (1), 2009, 149-160.
Demir, G., Özcan, H. K., Borat, M., Bir Beyaz Çürükçül Mantar Türü Olan Phanerochaete
chrysosporium ile Remazol Blue RR Gran‟ın Renk Giderimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, 2007.
Demir, G., Özcan, H. K., Elmaslar, E., Borat, M., Bir Beyaz Çürükçül Mantar Türü Olan
Phanerochaete chrysosporium ile Azo Boyarmaddelerinde Renk Giderimi, Sigma Mühendislik
ve Fen Bilimleri Dergisi, Cilt 3, 2006.
Özcan, H. K., Sezgin, N., Demir, G., Nemlioğlu, S. ve Bayat, C., İstanbul E–5 Karayolunun
Cadde Tozlarında Ağır Metal Kirliliğinin Değerlendirilmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Dergisi, 3, 97-105 2003.
7.6 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
İbrahim Ertuğrul Yalçın, İbrahim İlker Özyiğit, Celal Yarcı, Göksel Demir, Hatice Eser
Ökten, Hüseyin Özdemir, Biyomonitör Olarak Kullanılan Bitkiler ve Çevre Kirliliğindeki
- 11 -
Önemi, III. İleri Teknolojiler Çalıştayı, TÜYAP Fuar Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul, 4-6
Ekim, 2012.
Hatice Eser Ökten, Ayşe Gül Bozalioğlu, Ceyda Ağaçbacak, Göksel Demir, Dikey Rüzgar
Türbini Seçiminde Yazılım Uygulaması: Türkiye Örneği, III. İleri Teknolojiler Çalıştayı,
TÜYAP Fuar Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul, 4-6 Ekim, 2012.
Hatice Eser Ökten, Kurtuluş Özcan, Hüseyin Özdemir, İbrahim Ertuğrul Yalçın, Göksel Demir
Katı Atık Bertarafında Alternatif Bir Yöntem: Yakma Teknolojisi, III. İleri Teknolojiler
Çalıştayı, TÜYAP Fuar Merkezi, Büyükçekmece, İstanbul, 4-6 Ekim, 2012.
Aslı Çoban, Selda Yiğit, Göksel Demir, Namık Ak, Küresel İklim Değişikliği ve Su
Kaynakları Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği, II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK
2010, İSKİ Konferans Salonu, 16-18 Haziran 2010, S. 155-164, Aksaray/İstanbul.
Selda Yiğit, Aslı Çoban, Göksel Demir, Hüseyin Özdemir, Gülsüm Borucu, Namık Ak,
Partiküler Maddeler ve İklim Değişikliği Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, II. Türkiye
İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2010, İSKİ Konferans Salonu, 16-18 Haziran 2010, S.
307-316, Aksaray/İstanbul.
Gülsüm Borucu, Hüseyin Özdemir, Göksel Demir, Türkiye‟de Tehlikeli Atık Yönetimi ve
Bertaraf Seçeneği Olarak Yakma Yönteminin İncelenmesi, TÜRKAY 2009 17-19 Haziran
2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Aslı Çoban, Selda Yiğit, Göksel Demir, Kompostlaştırma Prosesinde Yöntem Seçiminin
Kompost Kalitesi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi, TÜRKAY 2009 17-19 Haziran
2009, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Namık Ak, Hüseyin Özdemir, Göksel Demir, Küresel Isınma ile Kuraklık Arasındaki
İlişkilerin Değerlendirilmesi ve Geleceğe Yönelik Su Tasarrufu Projeksiyonu, Çevre ve Orman
Bakanlığı DSİ IV. Bölge Müdürlüğü Konya kapalı Havzası Yeraltı suyu ve Kuraklık
Konferansı, 11-12 Eylül, Konya, 2008.
Hüseyin Özdemir, Göksel Demir, Hava Kirliliği Modellenmesinde Yapay Sinir Ağları
Kullanımının Değerlendirilmesi, Kocaeli Üniversitesi Çevre Sorunları Sempozyumu, sayfa
113-121, 14-17 Mayıs 2008.
Nevzat Ö. Yiğit, Hasan Köseoğlu, B. İlker Harman, Göksel Demir, Sami Gören, Özer Çınar,
Mehmet Kitiş, Tekstil Endüstrisi Atıksularının Alıcı Ortamlara Deşarjında Renk Kriteri Olmalı
Mıdır? Geri Kazanım Gerçekleri, 367-375, Yeniden Kullanım, Bursa, 2008.
Borat, M., Nemlioğlu, S., Demir, G., Sezgin, N. ve Bayat, C., İstanbul‟daki Kapatılmış ve
Kullanımdaki Bazı Katı Atık Depolama Alanlarının Depo Gazı Emisyonlarının
Karşılaştırılması, I. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları
Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 460-468, Erzurum, 2002.
Demir, G., Borat, M. ve Bayat, C., Tekstil Boyarmaddelerinin Beyaz Çürükçül Mantarlarla
Biyolojik Renk Giderimi, I. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Çevre
Sorunları Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 324-334, Erzurum, 2002.
- 12 -
Nemlioğlu, S., Demir, G. ve Bayat, C., İstanbul Atatürk Havalimanı Örneğinde Hava Taşıtı
Kökenli Hava Kirliliği, 2000 GAP Çevre Kongresi, 1187-1194, Şanlıurfa, 2000.
Soyhan, B., Demir, G., Barlas, H. ve Bayat, C., İstanbul E5 Karayolundaki Trafikten
Kaynaklanan Ağır Metal Kirlenmesi, Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Sempozyumu, 242-248,
İzmir, 1999.
Tokgöz, N., Demir, G., Yazgıç, Ü. ve Bayat, C., İstanbul İli Hava Kirliliğinin YerleşimSanayi Alanları ile Tüketilen Yakıtlar Bazında Emisyon Veri Analizi ve Değerlendirmesi,
Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Sempozyumu, 271-278, İzmir, 1999.
Bayat, C., Caner, O., Demir, G. ve Korucuoğlu, H., Beyaz Çürükçül Funguslarla Poliflorlu
Organik Bileşiklerin Biyolojik Yıkımı, Atatürk Üniversitesi Çevre Sempozyumu, 241-251,
Erzurum, 1995.
Barlas, H., Bayat, C., Demir, G. ve Korucuoğlu, H., Bir Çevre Kirletici Olarak Pentaklorfenol
(PCP)‟ ün Değerlendirilmesi. 1994-1995 Yılı Deri Ürünlerindeki PCP Analiz Sonuçları,
Atatürk Üniversitesi Çevre Sempozyumu, 365-369, Erzurum, 1995.
Ubay, G., Hacıhanefioğlu, A. ve Demir, G., Arıtılmış Evsel Atıksuların Sulamada
Kullanılmasının Toprak Özelliklerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi Çevre Sempozyumu 512522, Erzurum, 1995.
7.7 Diğer yayınlar
7.7.1. Poster Bildiriler
Huseyin Ozdemir, Alper Unal, Tayfun Kindap, Goksel Demir, Mehmet Karaca, Maudood
Khan, 2010. Measurements and Analysis of Black Carbon Aerosols in the Mediterranean
Megacity. AGU – American Geophysical Union, 13-17 December 2010, San Francisco,
California, USA.
Nemlioglu, S., Ozcan, H.K., Elmaslar, E., Demir, G. and Borat, M., “Landfill Gas Emissions
of Aydinli Solid Waste Dumping Site”, 13th International Symposium on Environmental
Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Poster No. S 69, Thessaloniki,
Greece, October 2005.
Bayat, C., Nemlioglu, S., Demir, G. ve Hasancebi, A., “Measurement and Evaluation of HC
and CO Emissions in the Runway, Apron, and Taxi Areas of Istanbul Ataturk Airport,” Mesaep
& Secotox 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in
The Mediterranean Region, Poster No. B71, Antalya, Turkey, 2003.
Tufekci N., Demir, G., Cihangir, C. ve Borat, M., “Removal of Fe(II) and Mn(II) by
Atmospeheric Oxygen and Sand Filters in Omerli Dam,” Mesaep & Secotox 12th International
Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in The Mediterranean Region,
Poster No. B 61, Antalya, Turkey, 2003.
7.7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
- 13 -
Ibrahim Ilker Ozyigit, Cengiz Çolak, Sedat Karadeniz, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul
Yalcin, Determination of Heavy Metal and Mineral Elements in Root/Rhizome Samples of
Some Medicinal Plants Widely Used in Turkey, International Food Congress, Novel
Approaches in Food Industry, NAFI 2014, Kusadası, Turkey, May 26-29 2014.
Ulkuhan Yaşar, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Ibrahim Ertugrul Yalcin, C. Yücedağ, H.
Küçükönder, Zeki Severoğlu, Goksel Demir, Determination of Seasonal Heavy Metal
Distribution in Pinus nigra Arnold and Soils in Bartin-Turkey, The 5. International Symposium
on Sustainable Development (ISSD2014), "Biotechnology for Sustainable Development",
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 15-18, 2014.
Ibrahim Ilker Ozyigit, N. Semizoğlu, H. Tombuloğlu, Sedat Karadeniz, Ilhan Dogan, Goksel
Demir, Molecular Screening of Some Hsp Genes and Determination of Mineral Nutrient Status
in Cadmium Exposed Tomato (Solanum lycopersicum L.), The 5. International Symposium on
Sustainable Development (ISSD2014), "Biotechnology for Sustainable Development",
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 15-18, 2014.
Zeynep Uzunova, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ertugrul Filiz, Ilhan Dogan, Sedat Karadeniz, Sezen
Igdelioglu, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Monitoring Genotoxic, Physiological and
Nutritional Damages in Oat (Avena sativa L.) Induced by Lead, The 5. International
Symposium on Sustainable Development (ISSD2014), "Biotechnology for Sustainable
Development", Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 15-18, 2014.
Sezen Igdelioglu, Ilhan Dogan, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ertugrul Filiz, Sedat Karadeniz Zeynep
Uzunova, Ş Kulaç, Goksel Demir, Evaluation of Molecular, Physiological and Nutritional
Alterations Caused by Lead in Rye (Secale cereale L.), The 5. International Symposium on
Sustainable Development (ISSD2014), "Biotechnology for Sustainable Development",
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, May 15-18, 2014.
Ibrahim Ilker Ozyigit, Onur Zorluer, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Assessment of
Heavy Metal Contamination in Roadside Soil and its Effect on Plant Mineral Nutrition of
Robinia pseudoacacia var. umbraculifera D.C. from Selected Roads in Istanbul/Turkey,
Conference on Botany (CB 2014), Suzhou, China, March 12-14, 2014.
Bulent Eskin, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Zeki Severoglu, Goksel Demir, Ibrahim
Ertugrul Yalcin, Celal Yarci, Memduh Serin, Germination, Growth and Mineral Nutrition of
Centaurea consanguinea DC. Grown in Different Parts of Turkey, First International Biology
Congress in Kyrgyzstan, Bishkek, September 24-26, 2012.
Yunus Atas, Ibrahim Ilker Ozyigit, Zeki Severoglu, Ilhan Dogan, Goksel Demir, Ibrahim
Ertugrul Yalcin, Memduh Serin, Aspects of Onosma proponticum Aznav: A Narrow Endemic
Plant From Istanbul-Turkey, First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bishkek,
September 24-26, 2012.
Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Zeki Severoglu, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin,
Effects of Drought Stress on Growth and Mineral Nutrition Status of Begonia corallina var.
lucerna, First International Biology Congress in Kyrgyzstan, Bishkek, September 24-26, 2012.
Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Zeki Severoglu, Mustafa Keskin, Sedat Karadeniz, Goksel
Demir, Sezen Igdelioglu, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Mineral Nutrient Uptake Statuses of
- 14 -
Selected Weed and Maize (Zea mays L.) Samples in a Newly Planted Cornfield, 4.
International Weed Science Congress, Agricultural University Peshawar, Pakistan, September
06-08, 2012.
Ibrahim Ilker Ozyigit, Azim Ozturk, Ebru Artam-Tarhan, Sezen Igdelioglu, Goksel Demir,
The effects of Ni on Helianthus annuus L. tissue cultures in different developmental phases,
12. National and 3. International Conference of Botany Quaid-i-Azam University, Islamabad,
Pakistan, September 1-3, 2012.
Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Bulent Eskin, Mustafa Keskin, Goksel Demir, Ibrahim
Ertugrul Yalcin, Mineral nutrient uptake status of endemic Isoetes anatolica Prada & Rolleri
populations from Turkey, 12. National and 3. International Conference of Botany Quaid-iAzam University, Islamabad, Pakistan, September 1-3, 2012.
Ilhan Dogan, Ibrahim Ilker Ozyigit, Azim Ozturk, Serdal Sakcalı, Guzin Kekec, Goksel
Demir, Filiz Vardar, Ebru Artam-Tarhan, Sezen Igdelioglu, Physiological and Genotoxic
alterations Induced by Boron in Helianthus annuus L. (Sunflower), 12. National and 3.
International Conference of Botany Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan, September
1-3, 2012.
Goksel Demir, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Bulent Eskin, Memduh Keskin, Mineral
elements in Veronica scutellata L. (grassleaf speedwell) from Bolu-Turkey: Soil-Plant
Interactions, 12. National and 3. International Conference of Botany Quaid-i-Azam University,
Islamabad, Pakistan, September 1-3, 2012.
Volkan Altay, Ibrahim Ilker Ozyigit, Mustafa Keskin, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin,
An Ecological Study of Endemic Plant Polygonum istanbulicum Keskin and Its Environs, 12.
National and 3. International Conference of Botany Quaid-i-Azam University, Islamabad,
Pakistan, September 1-3, 2012.
Bulent Eskin, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Volkan Altay, Goksel Demir, Memduh
Serin, Some Physiological and Autecological Features of Centaurea kilaea Boiss. from
Turkey, 12. National and 3. International Conference of Botany, Quaid-i-Azam University,
Islamabad, Pakistan, September 1-3, 2012.
Ibrahim Ilker Ozyigit, Zeki Severoglu, Mustafa Keskin, Ulkuhan Yasar, Ilhan Dogan, Azim
Ozturk, Goksel Demir, Onur Zorluer, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Fatih Mahmut Bulut,
Determination of Some Heavy Metals and Mineral Nutrients in Soils and Mentha spicata
subsp. tomentosa Grown in an Industrial Area, Dilovası-Kocaeli-Turkey, International
Conference “Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21. Century”,
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 9-12 November, 2011, (Oral Presentation)
Ilhan Dogan, Ibrahim Ilker Ozyigit, Guzin Kekec, Mehmet Serdal Sakcalı, Goksel Demir,
Huseyin Tombuloglu, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Determination of Cd-induced Genotoxicity in
Roman Nettle (Urtica pilulifera L.) Using RAPD-PCR Techniques, International Conference
“Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21. Century”, Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina 9-12 November, 2011, (Oral Presentation)
Zeki Severoglu, Ulkuhan Yasar, Ibrahim Ilker Ozyigit, Mustafa Keskin, Ilhan Dogan, Azim
Ozturk, Goksel Demir, Onur Zorluer, Ibrahim Ertugrul Yalcin, Fatih Mahmut Bulut, Use of
Calamintha nepeta subsp. glandulosa as a biomonitor organism in different polluted areas of
- 15 -
Kocaeli-Turkey, International Conference “Medicinal and Aromatic Plants in Generating of
New Values in 21. Century”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 9-12 November, 2011, (Oral
Presentation)
Umut Cetinkaya, Goksel Demir, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Ibrahim Ertugrul Yalcin
and Celal Yarci, Use of Platanus occidentalis L. barks for monitoring roadside pollution in
Istanbul-Turkey (Oral Presentation), International Conference of Young Scientists Advances in
Botany and Ecology, 9-13 August 2011, Berezne, Ukraine.
Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Aysegul Şeker, Goksel Demir and Ibrahim Ertugrul
Yalcin, The effects of sodium chloride levels on growth, photosyntetic pigments and nutrient
uptake in Graptopetalum paraguayense (Oral Presentation), International Conference of Young
Scientists Advances in Botany and Ecology, 9-13 August 2011, Berezne, Ukraine.
Ilhan Dogan, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ayşegül Şeker, Goksel Demir and Ibrahim Ertugrul
Yalcın, Growth, photosyntetic pigments and nutrient accumulation in Bryophyllum
daigremontianum plantlets in saline conditions (Oral Presentation), International Conference
of Young Scientists Advances in Botany and Ecology, 9-13 August 2011, Berezne, Ukraine.
Zeki Severoğlu, Ibrahim Ilker Ozyigit, Ilhan Dogan, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin
and Emre Gurgen, Changes in antimicrobial activity in aluminum treated medicinal plant
Urtica pilulifera L. (Oral Presentation), International Conference of Young Scientists
Advances in Botany and Ecology, 9-13 August 2011, Berezne, Ukraine.
Yunus Atas, Ilhan Dogan, Ibrahim Ilker Ozyigit, Goksel Demir, Ibrahim Ertugrul Yalcin and
Memduh Serin, Determination of some metal elements in Onosma proponticum (a Turkish
Endemic Plant) and soils collected from İstanbul Turkey (Oral Presentation), International
Conference of Young Scientists Advances in Botany and Ecology, 9-13 August 2011, Berezne,
Ukraine.
Goksel Demir, T. Celik, Cuma Bayat, A General Comparative Evaluation of The Existing
Legal Procedures Concerning the Solid and Hazardous Waste Management in The European
Union and in Turkey, 7th International Scientific Conference, SGEM 2007, Bulgaria.
7.7.3. Hakemlik Yaptigi Uluslararasi Hakemli SCI Dergiler
Scientific Research and Essays,
Journal of Residuals Science & Technology,
Environmental Engineering Science,
Journal of Hazardous Materials,
Journal of Environmental Biology,
Environment International,
Pakistan Journal of Botany,
Journal of Renewable and Sustainable Energy,
Journal of Waste Management,
Water, Air & Soil Pollution,
International Journal of Chemical Reactor Engineering,
Environmental Technology,
International Journal of Environmental Science and Technology,
International Journal of Environmental Research,
- 16 -
Clean - Soil, Air, Water,
International Journal of Chemical Reactor Engineering,
Environmental Science and Pollution Research,
Journal Environmental Monitoring and Assessment,
Journal of Desalination and Water Treatment,
Canadian Journal of Chemical Engineering,
The Canadian Journal of Chemical Engineering.
7.7.4. Araştırma-Uygulama Projeleri ve Teknik Raporlar
Borat, C.Bayat, H.Barlas, G.Ubay, G.Demir, “Mercedes-Benz Türk A.Ş. Hoşdere/İstanbul
Mevkiinde Otobüs Üretimi Yatırım Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu”, T.C.
Çevre Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürlüğüne sunulmak ve
ÇED toplantılarında savunulmak üzere Mercedes-Benz Türk A.Ş. için hazırlanmış olup ÇED
olumlu raporu alınmıştır. VII+90 sayfa ile ekler. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Mart 1997.
M. Borat, C. Bayat, N. Yayla, G. Demir, M. Turgut, M. Başver, , M.S. Karademir, T. Zengin,
“Landmark Apart Otel ve Çarşı İnşaatı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu”, İSKİ Genel
Müdürlüğüne sunulmak üzere Kazım Erdem-Yaşar Erdem-Vakıflar Genel Müdürlüğü–
Erdemler İnşaat Adi Komandit Şti. için hazırlanmıştır. XVI+129 sayfa ile muhtelif eklerden
oluşmuştur. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul,
Haziran 1997.
M. Borat, C.Bayat, N. Yayla, H.Barlas, M. Turgut, G. Demir, “Emintaş-Şerbetçi Ticaret
Merkezi Çevresel Etki Değerlendirme Raporu”, İSKİ Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere
Emintaş Emlak İnşaat ve Ticaret A.Ş. için hazırlanmıştır. VI+96 sayfa ile muhtelif ekler.
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Eylül 1997.
M. Borat, C.Bayat, N. Yayla, H.Barlas, M. Turgut G. Demir, “İstanbul Deri Merkezi Çevresel
Etki Değerlendirmesi Raporu”, İSKİ Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere Emintaş Emlak
İnşaat ve Ticaret A.Ş. için hazırlanmıştır. IX+106 sayfa ile ekler. İstanbul Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Eylül 1997.
M. Borat, C.Bayat, M. Turgut, G. Demir, “Hilmi Barlas Sağlık Tesisleri Çevresel Etki
Değerlendirme Raporu”,. İSKİ Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere Av. İbrahim Hilmi Barlas
için hazırlanmıştır. IX+78 sayfa ve eklerden oluşmuştur. İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Ağustos 1998.
M. Borat, C.Bayat, M. Turgut, H. Barlas, G. Demir, “İstoç Oto Center, Millenium ve Fun &
Shopping Center‟ın Çevresel Etki Değerlendirme Raporu. IX+75 sayfa ve eklerden oluşmuştur.
İstanbul Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Mayıs 2000.
M. Borat, C.Bayat, M. Turgut, H. Barlas ve G. Demir, İstoç Oto Center, Millenium ve Fun &
Shopping Center‟ın Çevresel Etki Değerlendirme Raporu. IX+75 sayfa ve eklerden oluşmuştur.
İstanbul Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Mayıs 2000.
M. Borat, C.Bayat, Erdinç. Kipman, Göksel Demir, Ali Küçükosmanoğlu, Acarköy İstanbulBeykoz Dereseki Serdaroğlu Çiftliği Mevkii Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştıma
- 17 -
Raporu, V+90 sayfa ve eklerden oluşmuştur. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre
Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Eylül 2002.
M. Borat, C.Bayat, Mehmet Turgut ve Göksel Demir, İstanbul-Beykoz Çavuşbaşı
Belediyesinin 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planlarını Su kaynaklarını Koruma
Prensipleri Yönünden İnceleme Raporu. (IX+36 sayfa ve eklerden oluşmuştur. İstanbul
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Nisan 2001.
M. Borat, C. Bayat, H. Barlas Hüseyin Öztürk ve Göksel Demir, Rota Tekstil Sanayi A.Ş.
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, XI+55 sayfa ve eklerden oluşmuştur. İstanbul
Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Temmuz 2000.
M. Borat, C.Bayat, Erdinç Kipman, Hulusi Barlas, Göksel Demir, Naim Sezgin ve Nuh
Çimento Sanayii A.Ş. Hereke Yanaşma Rıhtımı İlavesi Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön
Araştırma Raporu. XI+110 sayfa ve eklerden oluşmuştur. İstanbul Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Ocak 2001.
Hava Kirlenmesi ve Kontrolü ve Gürültü Kirlenmesi ve Kontrolü alanında çok sayıda
Araştırma-Uygulama Projeleri ve Teknik Raporlar 1994-2008.
7.7.5 Geliştirmeler
7.7.5.1 Geliştirilen Dersler
1) Çevre Mikrobiyolojisi (Laboratuvarlı)
2) Katı Atık Yönetimi
3) Hava Kirlenmesi ve Kontrolü (Laboratuvarlı)
4) Çevresel Etki Değerlendirilmesi
5) Enerji Üretiminin Çevresel Etkileri
6) Ulaştırmanın Çevresel Etkileri
7) Atık Yönetimi
7.7.5.2 Geliştirilen Programlar
1) Çevre ve Enerji Yönetimi Yüksek Lisans Programının Geliştirilmesi
2) Çevre Kimyası ve Mikrobiyolojisi Laboratuvarının Geliştirilmesi
3) Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Laboratuvarının Geliştirilmesi
- 18 -
7.8 Uluslararası atıflar
Determination of heavy metal concentrations in street dusts in Istanbul E-5
highway
N Sezgin, HK Ozcan, G Demir, S Nemlioglu, C Bayat
Environment International 29 (7), 979-985
183
2004
Procedure for determining maximum sustainable power generated by microbial
fuel cells
J Menicucci, H Beyenal, E Marsili, RA Veluchamy, G Demir, Z Lewandowski
Environmental science & technology 40 (3), 1062-1068
88
2006
Decolorization of Remazol Yellow RR Gran by white rot fungus Phanerochaete
chrysosporium
G Demir, HK Ozcan, N Tufekci, M Borat
Journal of Environmental Biology 28 (4), 813-817
12
2007
Degradation of toluene and benzene by Trametes versicolor.
G Demir
Journal of environmental biology/Academy of Environmental Biology, India 25 ...
10
2004
Prediction of tropospheric ozone concentration by employing artificial neural
networks
H Ozdemir, G Demir, G Altay, S Albayrak, C Bayat
Environmental Engineering Science 25 (9), 1249-1254
9
2008
Solidification/stabilization of landfill leachate concentrate using different
aggregate materials
SY Hunce, D Akgul, G Demir, B Mertoglu
Waste management 32 (7), 1394-1400
6
2012
Some ecological characteristic and the flora of Gölcük District and its environs
(Kocaeli-Turkey)
Z Severoğlu, V Altay, İİ Özyiğit, M Keskin, M Serin, C Yarcı, Ü Yaşar, G Demir
Scientific Research and Essays 6 (4), 847-875
6
2011
Modeling of methane distribution in a landfill using genetic algorithms
HK Ozcan, N Balkaya, E Bilgili, G Demir, ON Ucan, C Bayat
Environmental Engineering Science 26 (2), 441-450
6
2009
Effect of diurnal changes in VOC source strengths on performances of receptor
models
S Demir, A Saral, F Ertürk, SL Kuzu, Bİ Goncaloğlu, G Demir
Environmental Science and Pollution Research 19 (5), 1503-1514
5
2012
The effect of organic matters on manganese oxidation.
E Yasavul, N Tufekci, G Demir
Fresenius Environmental Bulletin 11 (10), 874-879
5
2002
- 19 -
Removal of color from textile wastewater containing azodyes by Fenton's reagent
S Acarbabacan, I Vergili, Y Kaya, G Demir, H Barlas
Waste Technologies 11 (10), 840-843
5
2001
Adsorption of picric acid from aqueous solution by the weakly basic adsorbent
amberlite IRA-67
H Uslu, G Demir
Journal of Chemical & Engineering Data 55 (9), 3290-3296
4
2010
The effect of organic matters on ferrous oxidation
N Tufekci, G Demir, G Ozgul, C Kinaci
Fresenius Environmental Bulletin 12 (7), 771-775
4
2003
Degradation of some chlorinated organic materials by white rot fungus
(Phanerochaete chrysosporium) in waters
G Demir, H Barlas, C Bayat
Fresenius Environmental Bulletin 7 (12 A), 927-933
4
1998
Determination of heavy metal concentrations in tomato (Lycopersicon esculentum
Miller) grown in different station types
E Osma, II Ozyigit, Z Leblebici, G Demir, M Serin
Romanian Biotechnological Letters 17 (1), 6963
3
2012
Elemental concentrations of atmospheric aerosols and the soil samples on the
selected playgrounds in Istanbul
G Demir, S Yigit, H Ozdemir, G Borucu, A Saral
JOURNAL OF RESIDUALS SCIENCE & TECHNOLOGY 7 (2), 123-130
3
2010
an artificial neural network-based model for short-term predictions of daily mean
PM10 concentrations
G Demir, H Ozdemir, HK Ozcan, ON Ucan, C Bayat
Journal of Environmental Protection and Ecology 11 (3), 1163-1171
3
2010
Decolourisation of azo dyes containing wastewater by Phanerochaete
chrysosporium in a rotating biological contactor
G Demir
Journal of Environmental Protection and Ecology 11 (1), 7-19
3
2010
Comparison of Solid− Liquid Equilibrium Data for the Adsorption of Propionic
Acid and Tartaric Acid from Aqueous Solution onto Amberlite IRA-67
H Uslu, I İnci, SS Bayazit, G Demir
Industrial & Engineering Chemistry Research 48 (16), 7767-7772
3
2009
Determination of some important emissions of sunflower oil production industrial
wastes incineration
G Demir, S Nemlioglu, U Yazgic, EE Dogan, C Bayat
J Sci Ind Res 64, 226-228
3
2005
Gas emissions of Yakacik closed solid waste landfill site in Istanbul.
G Demır, HK Ozcan, S Nemlıoglu, N Sezgın, M Borat, C Bayat, W Bergheim, G ...
3
2004
- 20 -
Environmental Technology and Waste Management. 12th International
Symposium ...
Investigation of the catalytic reaction kinetics of Fe (III) on Fe (II) oxidation at
various pH values.
G Demir, N Tufekci
Fresenius Environmental Bulletin 11 (10), 868-873
3
2002
The Effects of Zinc Treatment on the Blood–Brain Barrier Permeability and
Brain Element Levels During Convulsions
H Yorulmaz, FB Şeker, G Demir, İE Yalçın, B Öztaş
Biological trace element research 151 (2), 256-262
2
2013
Landfill leachate treatment: a case study for Istanbul City
C Yaman, HK Ozcan, G Demir, HE Okten, S Yildiz, A Coban, V Balahorli
CLEAN–Soil, Air, Water 40 (7), 706-711
2
2012
Determination of some heavy metals and mineral nutrients of bay tree (Laurus
nobilis L.) in Bartin city, Turkey
U Yasar, II Ozyigit, IE Yalcin, I Dogan, G Demir
PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY 44, 81-89
2
2012
Characterization of municipal solid waste in Istanbul, Turkey
S Yildiz, C Yaman, G Demir, HK Ozcan, A Coban, HE Okten, K Sezer, S Goren
Environmental Progress & Sustainable Energy
2
2012
Characterization of ambient volatile organic compounds and their diurnal
variations in istanbul, Turkey
S Demir, A Saral, D Isik, A Akyildiz, SL Kuzu, S Mert, G Demir, BI Goncaloglu
Fresenius Environmental Bulletin 20 (11), 2951-2958
2
2011
İstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarında Partikül Madde (PM2, 5 ve PM10)
Kirliliğinin İncelenmesi
H Özdemir, G Borucu, G Demir, S Yiğit, N Ak
Ekoloji 20 (77), 72-79
2
2010
Prediction and evaluation of tropospheric ozone concentration in Istanbul using
artificial neural network modeling according to lime parameter
G Demir, G Altay, CO Sakar, S Alhayrak, H Ozdemir, S Yalcin
Journal of Scientific and Industrial Research 67 (9), 674
2
2008
Heavy metal concentrations of atmospheric ambient deposition dust in IstanbulBosphorus Bridge tollhouses
HK Ozcan, G Demir, S Nemlioglu, N Sezgin, C Bayat
JOURNAL OF RESIDUALS SCIENCE & TECHNOLOGY 4 (1), 55-59
2
2007
Determination of seasonal variations of major landfill gas in Istanbul
Kemerburgaz-Odayeri solid waste landfill
HK Ozcan, M Borat, N Sezgin, S Nemlioglu, G Demir
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 15 (4), 272-276
2
2006
- 21 -
Gas emissions in Istanbul-Kemerburgaz solid waste landfill site.
S Nemlioglu, G Demir, B Soyhan, M Borat, C Bayat
Fresenius Environmental Bulletin 11 (10), 915-920
2
2002
Case study of PM pollution in playgrounds in Istanbul
H Ozdemir, B Mertoglu, G Demir, A Deniz, H Toros
Theoretical and Applied Climatology 108 (3-4), 553-562
1
2012
CD4⁺ Foxp3⁺ Treg and its ICOS⁺ Subsets in Patients with Myocardial Infarction
SG Gazar, A Andalib, M Hashemi, A Rezaei
Iran. J. Immunol 9 (1), 53
1
2012
Decreasing water resources and a comprehensive approach to seawater reverse
osmosis (SWRO): Case study—Cost analysis of a sample SWRO system
RS Timur, G Demir, A Çoban, A Çorum, T Bozbura
Desalination and Water Treatment 26 (1-3), 145-151
1
2011
Feature selection for the prediction of tropospheric ozone concentration using a
wrapper method
CO Sakar, G Demir, O Kursun, H Ozdemir, G Altay, S Yalcin
Intelligent Automation & Soft Computing 17 (4), 403-413
1
2011
Examining the Particulate Matter (PM2. 5 ve PM10) Pollution on the
Playgrounds in Istanbul
H Ozdemir, G Borucu, G Demir, S Yigit, N Ak
Ekoloji 19 (77), 72-79
1
2010
Identifying effective variables using mutual information and building predictive
models of sulfur dioxide concentration with support vector machines
CO Sakar, O Kursun, H Ozdemir, G Demir, S Yalcin
Ekoloji 19 (76), 102-112
1
2010
Decolorization of Azo Dyes by the White Rot Fungus Phanerochaete
chrysosporium
G DEMİR, HK ÖZCAN, E ELMASLAR, M BORAT
Sigma, 3
1
2006
Catalytic effects of Fe (III) during oxygenation of Fe (II) in continuous flow iron
removal systems.
N Tufekci, G Demir
Fresenius Environmental Bulletin 11 (10), 863-867
1
2002
8. Projeler
Anaerobik Arıtma Sistemlerinde Nütrient Gereksinimi, İ.Ü. Araştırma Fonu Projesi,
1040/031297, Yardımcı Araştırmacı, 1999.
İstanbul Katı Atık Depolama Alanlarında Depo Gazı Ölçümü, İ.Ü. Araştırma Fonu Projesi,
1139/010598, Yardımcı Araştırmacı, 2000.
- 22 -
İstanbul‟un Bazı Katı Atık Depolama Alanlarından Kaynaklanan Depo Gazı Emisyonlarının
İncelenmesi, İ.Ü. Araştırma Fonu Projesi, 54/23012003, Yardımcı Araştırmacı, 2003.
Investigation of the Catalytic Reaction Kinetics of Fe(III) on Fe(II) Oxidation at Various pH
Values, İ.Ü. Araştırma Fonu Projesi, BYP-199/18042003, Proje Yöneticisi, 2003.
Gas Emissions of Yakacik Closed Solid Waste Landfill Side in İstanbul, İ.Ü. Araştırma
Fonu Projesi, Proje No: BYP-795/ 17102005, 2005, Proje Yöneticisi.
Mikrobiyal Yakıt Hücreler ve Enerji Üretimi, TÜBİTAK tarafından doktora sonrası yurt
dışında çalışmalar yapacak olan araştırmacılara verilen 6 ay süreli NATO kaynaklı burs (B1),
Proje No. B.02.1.TBT.0.06.03.00/1452-4140, Montana State Üniversitesi, Biyofilm
Mühendisliği Merkezi Bozeman-Montana ABD, Ziyaretçi Araştırmacı, Ağustos 2004Ağustos 2005.
İstanbul‟da Çocuk Oyun Parklarındaki Kirlilik Araştırması: Hava (Partikül Madde) ve Toprak
(Ağır Metaller) Kirliliği, Tubitak 1001 projesi, Proje No: 108Y173, Proje Yöneticisi 20082010.
Kentsel Aerosollerin Kaynakları ve Bileşimi: İstanbul‟da Bir Örnek Çalışma, Tübitak
Araştırma projesi, Proje Yöneticisi 2011-2012.
Development of Emissions Inventory for the City of Istanbul and Validation via Air Quality
Models and Observations, Tübitak Araştırma projesi, Proje Yöneticisi 2011-2013.
Göksel Demir (Proje Yürütücüsü) Ulusal Hava Kirliliği Emisyon Yönetim Sisteminin
Geliştirilmesi, Proje Numarası: 111G155, Tübitak 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve
Geliştirme Projelerini Destek Programı Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG)
Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırmaları Destek Grubu (SAVTAG), 2013-2016.
9. İdari Görevler
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı 2006-2008
Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi
2006-2008
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
2006-2008
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı 2011Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi
2011-
Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
2011-
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
Laboratuvar Dünyası Dergisi Yayın Kurulu Üyesi
Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection (MESAEP)
- 23 -
International Solid Waste Association (ISWA)
American Association for the Advancement of Science (AAAS)
Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)
11. Ödüller
1999 yılında İstanbul Üniversitesi adına uluslararası bilime yaptığı katkısı dolayısıyla İ.Ü.
Rektörlüğü tarafından verilen teşekkür belgesi.
1999 ve 2003 yıllarında yaptığı uluslararası yayınlarla Türkiye bilimine katkıları nedeniyle İ.Ü.
Araştırma Fonu tarafından verilen 2 adet Başarılı Araştırıcı Belgesi.
TÜBİTAK tarafından doktora sonrası yurt dışında çalışmalar yapacak olan araştırmacılara
verilen 6 ay süreli NATO kaynaklı burs (B1), Proje No. B.02.1.TBT.0.06.03.00/1452-4140,
Montana State Üniversitesi, Biyofilm Mühendisliği Merkezi Bozeman-Montana ABD, Ağustos
2004-Ağustos 2005.
2005 yılında yaptığı uluslararası yayınlarla bilime katkıları nedeniyle İ.Ü. Araştırma Fonu
tarafından verilen 1 adet Başarılı Araştırıcı Belgesi.
- 24 -
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Ders Adı
Güz
20112012
Bahar
Güz
20122013
Bahar
Enmac Danışmanlık-Environmental
Management Systems
Arıtım Mühendislik-Developing
Technologies for Treatment Plants
Introduction to Environmental Engineering
Environmental Microbiology
Capstone Project I
Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri
Yüksek Lisans Proje
Ulaştırmanın Çevresel Etkileri
Seminer
Yüksek Lisans Tezi
Solid Waste Management
Çevresel Planlama ve Etki Değerlendirilmesi
Atık Yönetimi
Yüksek Lisans Proje
Capstone Project II
Yüksek Lisans Tezi
Environmental Microbiology
Capstone Project I
Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri
Yüksek Lisans Proje
Ulaştırmanın Çevresel Etkileri
Seminer
Yüksek Lisans Tezi
Solid Waste Management
Atık Yönetimi
Capstone Project I
Capstone Project II
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Proje
Haftalık Ders Saati
Teorik Uygulama
Öğrenci
Sayısı
3
0
26
3
0
17
2
2
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
2
1
3
3
3
3
3
3
3
1
0
3
3
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
2
4
0
0
0
0
0
0
0
4
6
0
0
50
27
4
9
2
45
12
12
31
8
22
1
6
10
27
4
9
7
45
12
15
17
2
17
6
10
4
- 25 -
Download

Lisans Programı Açma Ölçütleri - EK 4