Bečejprevoz a.d. TURIST BIRO
Akcionarsko dru{tvo za prevoz putnika i turisti~ke usluge,
Telefoni: centrala 021/6911-060, 6915-301;
[email protected]
.0
3.20
10
licenca OTP 517/2010 od 08
08.0
.03
.2010
10..
Danila KI{a 10, 21220 Be~ej
tel/fax i Turist biro 021/6915-696; direktor 021/6912-924
www.becejprevoz.com
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
JEDNODNEVNI IZLET
U SEGEDIN
22. januara 2011.
Polazak grupe iz Be~eja u 08,30 ~asova sa Autobuske stanice.
Putuje se preko Ade, Sente i Horgo{a do Segedina, gde se sti`e oko
11,00 ~asova. Usputna pauza u marketu "Zebra" (menja~nica, toalet).
Po dolasku u Segedin razgledanje znamenitosti grada: Spomenik velikoj
poplavi, Dom trg sa katedralom, zgrada Gradskog muzeja, Pozori{te,
Gradska ve}nica, Trg Se~enji, Trg Klauzal, Novi Segedin, itd.
Oko 13 h odlazak radi {opinga do tr`nih centara "Tesco", "Cora",
"Metro" i "Praktiker". U 17 ~asova polazak za Be~ej.
CENA [email protected] IZNOSI 1.1OO,oo DINARA PO OSOBI
Cena sadr`i: - prevoz udobnim turisti~kim autobusom;
- tro{kove vodi~a u Segedinu i tro{kove
organizacije.
Za realizaciju ovog programa potrebno je najmanje 25 putnika.
Uz ovaj aran`man va`e Op{ti uslovi putovanja Be~ejprevoz Turist
Biroa i YUTA-e.
Napomena: Svi putnici moraju posedovati nove
(crvene) paso{e (viza nije potrebna!), ili stare
paso{e sa va`e}om vizom.
021/6915-696 ili 062/880-2150
Sre}an put `eli Vam Va{š
"Be~ejprevoz"!!
Download

U SEGEDIN