BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
ARMONİ I
Kodu
ARM 100
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Dili
Dersin Ön Koşulu
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Kazanımları
Dersin İçeriği
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
:
:
:
:
:
:
:
:
YY
Güz
Teori
1
Uyg.
0
Y.Kredi
1
AKTS
1
Ön Lisans
Zorunlu
Türkçe
Yüz Yüze
Bu derste; bas ve soprano ezgilerinin çok sesli hale getirilmesi, klasik
armoni kuralları çerçevesinde akor bağlanışlarının yapılabilmesi,
armoni dışı seslerin de kullanılarak melodik ezgiler yaratabilmeye
zemin hazırlanması amaçlanmaktadır.
: Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 Majör-minör dizilerin dereceleri üzerine akorlar kurabilecekler,
 Üç sesli akorları dört partili hale getirebilecekler,
 Akorları armonik kurallar dahilinde bağlayabilecekler,
 Şifreli bas partilerini armonileyebilecekler,
 Dominant 7’li - 9’lu akorları ve çevrimlerini diğer akorlara
bağlayabilecekler,
 Yaşam boyu öğrenmenin, kendini yenilemenin gerekliliği bilinciyle;
bilgiye erişebilecek, sanat-müzik-bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleyebilecek, eleştirel düşünme becerilerini geliştirebileceklerdir.
: Derste; akor bağlanışları, şifreli bas partilerinin armonilenmesi ve
soprano partisinde melodik ezgilerin oluşturulması konuları
incelenecektir.
ÖN LİSANS PROGRAM YETERLİLİKLERİ
Temel müzik kuramı bilgisiyle (form, armoni, teori) müzik eserlerini
analiz edebilir.
Müziksel işitme, okuma ve ritmik çözümleme konusunda gelişmiş
bir duyarlılığa ve algı seçiciliğine sahiptir.
Batı Müziği ve Geleneksel Türk Müzikleri hakkında tarihsel ve
kültürel bağlamda bilgi sahibidir.
Çalgı, koro ve orkestra için yazılmış eserlerden oluşan bir
dağarcığa sahiptir.
Ana çalgısı için yazılmış etütler ile farklı dönem, stil ve türlere ait
eserleri seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahiptir.
Çalgı/ses grupları ya da koro/orkestralar için yazılmış/düzenlenmiş
eserleri grupla uyumlu olarak seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi
ve beceriye sahiptir.
Çalgıların teknik özelliklerini temel alarak, bir müzik eserini üflemeli
ve vurmalı çalgılar orkestrası için uyarlayabilir.
Müzik alanıyla ilgili teknik ve mesleki etkinliklerde veya projelerde
grup üyesi olarak sorumluluk alabilir.
Yaşam boyu öğrenmenin, kendini yenilemenin gerekliliği bilinciyle;
bilgiye erişebilme, sanat/müzik, bilim ve teknolojideki gelişmeleri
izleme, eleştirel düşünme becerisine sahiptir.
Alanına ilişkin konuları; görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemleri
kullanarak, etkin ve doğru biçimde topluma sunabilecek beceriye
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
X
sahiptir.
İngilizceyi Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak müzik
11
alanı ile ilgili gelişmeleri izler, ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşarak
meslektaşları ile iletişim kurabilir.
Müzik alanında kullanılan bilgisayar yazılımları ile birlikte, bilişim ve
12
iletişim teknolojilerini kullanabilir.
Müzik etkinliklerini izlemeye duyarlıdır, bu etkinliklere katılır ve
13
alanıyla ilgili çıkarımlarda bulunabilir.
Mesleki etik sorumluluk bilincine sahiptir, ekip çalışması koşullarına
14
uyum sağlar, kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine
getirebilir.
İnsan hakları, hukuk kuralları, toplumsal değerler ve çevre
15
konusunda duyarlılık kazanmıştır, alanıyla ilgili etkinliklerde güvenlik
tedbirlerini uygular.
Yeterliliği sağlama düzeyi : 1- Düşük, 2-3-Orta,4-5- Yüksek
X
X
X
X
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1-2
Akor Bağlanışları
3-7
Akor Çevrimleri
8
Ara Sınav
9-10 Çeken Yedili Akoru
11-12 Çeken Yedili Akorunun çevrimleri ve diğer akorlara bağlanışları
13
Çeken Dokuzlu Akoru
14-15 Çeken Dokuzlu akorunun durumları ve diğer akorlara bağlanışları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları
KAYNAKLAR
CANGAL, Nuran. Armoni, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 1999.
1
BENJAMIN, T., HARUIT, M., NILSON, R. Tecniques and Materials of Tonal Music,
2
Haughton Company, Boston, 1986.
DEĞERLENDİRME
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Ara Sınav
Yarıyıl Değerlendirme Notu
Yarıyıl Başarı Notu
Yarıyıl Başarı Notunun Ders Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Ders Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Ara Sınav Çalışması
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı Çalışması
Yarıyıl Sonu Sınavı
TOPLAM
AKTS
Sayı
14
10
1
1
2
1
-
Süre (Saat)
1
1
2,5
1
1,5
1,5
-
Adet
1
1
2
1
1
2
Puan
70
30
100
40
60
100
Toplam İş Yükü (Saat)
14
10
2,5
1
3
1,5
32
1
Download

Armoni I