cena
fiksni deo
(RSD)
cena po
uzorku
(RSD)
napomene
Spektrofotometrijske metode
Sposobnost hvatanja slobodnih radikala (DPPH test)
Redukcioni kapacitet (FRAP test)
Test na ukupne flavonoide (sa Al3+)
Test na ukupne fenole (Folin–Ciocalteu)
Antioksidantna sposobnost (lipidna peroksidacija)
Sposobnost hvatanja slobodnih radikala (NO test)
Sposobnost hvatanja slobodnih radikala (OH test)
Sposobnost hvatanja slobodnih radikala (O2●– test)
Test na ukupne antrahinone (sa KOH)
Test na ukupne procijanidine
Test na inhibiciju acetilholin esteraze
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
Razvoj nove spektrofotometrijske metode
Snimanje UV/VIS spektra
Kvantifikacija biljnih fenola
Kvantifikacija inulina
Određivanje nitrita u mesu i proizvodima od mesa
Određivanje ukupnih proteina (po Lowry–ju)
5 000
3 000
3 000
3 000
7 500
7 500
7 500
7 500
3 000
3 000
6 500
10 000
3 000
3 000
3 000
3 000
1 000
2 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
po jedinjenju
za 1,8–supstituisane derivate
orijentaciona cena (stvarna cena zavisi od
prirode analita i uzorka)
po jedinjenju, neselektivna metoda
HPLC–UV/VIS
Kvantifikacija biljnih fenola
Određivanje konzervanasa (benzoat, sorbat)
Određivanje kofeina u bezalkoholnim pićima
po jedinjenju
HPLC–MS, HPLC–MS/MS
Kvantifikacija odabranih biljnih fenola (HPLC–MS/MS)*
Potvrda prisustva jedinjenja (poređenje sa standardom)
Kvalitativna HPLC–UV/VIS–MS/MS analiza – ciljana
(delimično poznat sastav, elementarna MS identifikacija)
Kvalitativna HPLC–UV/VIS–MS/MS analiza – potpuno
nepoznat sastav (detaljna MSn identifikacija)
Snimanje ESI–MS, MS2 i pseudo–MSn spektara čistih jedinjenja
Snimanje UV/VIS, ESI–MS, MS2 i pseudo–MSn spektara
jedinjenja u smeši
5 000
poređenjem retencije, UV/VIS, MS i MSn
spektara
20 000
naredni slični uzorci: 3 000 RSD
2 000
5 000–10 000
po jedinjenju
2 000
3 000
2 000
15 000
naredni uzorci: 200 RSD
Razvoj kvantitativne HPLC–UV/VIS metode
5 000
Razvoj kvantitativne HPLC–MS metode
7 500
npr. biljni ekstrakti, proizvodi degradacije
pesticida, metaboliti lekova...
– minimalna cena – stvarna cena zavisi od
prirode uzorka i analita
– validacija nije uključena u cenu
– minimalna cena – stvarna cena zavisi od
prirode uzorka i analita
– validacija nije uključena u cenu
LAFIB - Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine | PMF | UNS
adresa: Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
telefon: 021 4852757
fax: 021 454065
cena
fiksni deo
(RSD)
3 000
3 000
5 000
6 000
3 000
3 000
1 000
1 300
napomene
– minimalna cena – stvarna cena zavisi od
prirode uzorka i analita
– validacija nije uključena u cenu
naredni uzorci: 300 RSD
naredni uzorci: 300 RSD
genistein, daidzein, formononetin
kvercetin, kemferol, apigenin, luteolin
10 000
20 000
min. br. uzoraka: 4
Razvoj kvantitativne HPLC–MS/MS metode
Kvantitativna HPLC–UV/VIS analiza
Kvantitativna HPLC–MS ili HPLC–MS/MS analiza
Kvantitativna HPLC analiza fitoestrogenâ (izoflavonoidâ)
Kvantitativna HPLC analiza flavonoidnih aglikona
Ex vivo test na inhibiciju produkcije ikozanoida
(12–HETE, 12–HHT, TXB2, PGE2, PGF2α)
Dokazivanje nedozvoljenih sredstava (tetrahidrokanabinol,
morfin, heroin, kokain) u praškastom ili biljnom materijalu LC–
MS–MS tehnikom
cena po
uzorku
(RSD)
10 000
5 000
TLC
Potvrda prisustva jedinjenja (poređenje sa standardom)
500
2 000
10 000
3 000
2 000
naredni uzorci: 200 RSD
GC–MS
Određivanje metanola u žestokim pićima
Snimanje hromatograma etarskih ulja
Interpretacija hromatograma etarskih ulja
(kvalitativna i semikvantitativna analiza)
Headspace GC–MS analiza isparljivih jedinjenja u biljnom
materijalu (kvalitativna analiza)
10 000
10 000
Titracija
Određivanje redukujućih šećera (po Bertrand–u)
Određivanje kiselosti ili alkaliteta tečnih namirnica
Određivanje peroksidnog broja masti i ulja
Određivanje hlorida (NaCl)
Određivanje askorbinske kiseline
5 000
1 000
2 000
1 000
1 500
Ostale analize
Određivanje ukupnih masti (Soxhlet–ova ekstrakcija)
Određivanje sadržaja vlage (gravimetrijski)
Određivanje pH
4 000
1 000
500
Priprema uzorka
Ekstrakcija (Soxhlet)
3 000
Ekstrakcija (maceracija)
1 000
Izolacija etarskog ulja (hidrodestilacija po Clevenger–u)
Frakcionisanje biljnih ekstrakata (ekstrakcija tečno–tečno)
2 000
1000
orijentaciona cena (stvarna cena zavisi od
količine uzorka i vrste rastvarača)
orijentaciona cena (stvarna cena zavisi od
količine uzorka i vrste rastvarača)
po frakciji (rastvaraču)
LAFIB - Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine | PMF | UNS
adresa: Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
telefon: 021 4852757
fax: 021 454065
Uparavanje pod sniženim pritiskom
500/h
orijentaciona cena (stvarna cena zavisi od
prirode uzorka i količine)
Izveštaji
Osnovni izveštaj o kvantitativnoj analizi (rezultat)
Prošireni izveštaj o kvantitativnoj analizi
(metoda, rezultat, prilozi)
Izveštaj o kvantitativnoj analizi, prilagođen za naučni rad
Izveštaj o kvalitativnoj GC–MS ili LC–MS analizi
Izveštaj o kvalitativnoj GC–MS ili LC–MS analizi,
prilagođen za naučni rad
Izveštaj o kvalitativnoj LC–MS/MS analizi
(sa interpretacijom spektara)
Izveštaj o kvalitativnoj LC–MS/MS analizi
(sa interpretacijom spektara), prilagođen za naučni rad
500
2 000
4 000
2 000
4 000
u zavisnosti od
sastava uzorka
u zavisnosti od
sastava uzorka
* odabrani biljnih fenoli koji se ispituju su: p–hidroksibenzoeva kiselina, cimetna kiselina, protokatehinska kiselina, 2,5–dihidroksibenzoeva kiselina, umbeliferon, p–
kumarinska kiselina, o–kumarinska kiselina, vanilinska kiselina, galna kiselina, eskuletin, kafena kiselina, hinska kiselina, skopoletin, ferulna kiselina, siringinska
kiselina, 3,4–dimetoksicimetna kiselina, sinapinska kiselina, daidzein, apigenin, genistein, bajkalein, naringenin, luteolin, kemferol, katehin, epikatehin, krizoeriol,
kvercetin, izoramnetin, miricetin, hlorogenska kiselina, matairezinol, sekoizolaricirezinol, apigenin–7–O–glukozid, viteksin, bajkalin, kemferol–3–O–glukozid, luteolin–
7–O–glukozid, kvercitrin, epigalokatehin–galat, hiperozid, kvercetin–3–O–glukozid, amentoflavon, apiin, rutin, hidroksifenilsirćetna kiselina, izoskopoletin, rezveratrol,
alizarin, dantron, krizin, pinocembrin, likviritigenin, izolikviritigenin, apscizinska kiselina, formononetin, aloe–emodin, emodin, pinostrobin, galangin, rein, diosmetin,
hesperetin, morin, elagna kiselina, ramnetin, ursolna kiselina, gliciretinska kiselina, naringin, glicirizin.
LAFIB - Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine | PMF | UNS
adresa: Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
e-mail: [email protected]
telefon: 021 4852757
fax: 021 454065
Download

Cenovnik i lista usluga - Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu