EKSTERNA KONTROLA KVALITETA REZULTATA ISPITIVANJA
EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT OF TEST RESULTS
Mara Kovačević, dipl.ing.met.
Zavod za zavarivanje - BEOGRAD
Rezime
Jedan od uslova za dobijanje i održavanje akreditacije laboratorija za ispitivanje, prema
zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 je učešće u programima spoljašnje
procene kvaliteta, čime laboratorije dokazuju svoju kompetentnost, između ostalog i
Akreditacionom Telu Srbije. Pravilima ATS se zahteva učestvovanje laboratorija za
ispitivanje u međulaboratorijskim poređenjima (interlaboratory comparisons-ILC) i
programima za ispitivanje osposobljenosti (proficiency testing-PT) najmanje jednom za
svaku akreditovanu metodu u periodu važenja akreditacije. PT šeme se sprovode u
skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/ IEC 17043:2010, ILAC uputstvima, i
najboljom međunarodnom praksom. Laboratorija Zavoda za zavarivanje, akreditovana od
strane ATS-a, učestvovala je u programima za ispitivanje osposobljenosti za oblast
mehaničkih ispitivanja. U ovom radu prezentovani su rezultati završnog izveštaja i
rezultati učešća Laboratorije Zavoda za zavarivanje u PT programu.
Ključne reči: eksterna kontrola kvaliteta, programi ispitivanja osposonljenosti,
međulaboratorijsko poređenje, obezbeđenje kvaliteta.
UVOD
Međulaboratorijska poređenja i šeme za ispitivanje osposobljenosti su važno sredstvo
pomoću kojeg laboratorije potvrđuju stalni kvalitet svoga rada i rezultate rada, kao i
uporedivost svojih rezultata sa rezultatima drugih laboratorija koje rade u istim oblastima.
Učešće u šemama ispitivanja osposobljenosti (Proficiency Testing - PT) je važan aspekt
eksterne kontrole kvaliteta (External Quality Assessment-EQA) laboratorijskih rezultata i
potvrda tehničke kompetentnosti laboratorija. EQA/PT se postiže kroz učestvovanje u
međulaboratorijskim poređenjima (Interlaboratory Comparasion - ILC).
Po svojoj definiciji međulaboratorijska poređenja predstavljaju organizaciju, izvođenje i
vrednovanje ispitivanja ili merenja istih ili sličnih predmetima ispitivanja od strane dve ili
više laboratorija u skladu sa prethodno utvrđenim uslovima.
Ispitivanje osposobljenosti (PT) je određivanje performansi ispitivanja laboratorije u
odnosu na unapred uspostavljene kriterijume posredstvom međulaboratorijskog
poređenja [2].
Učestvovanje u PT aktivnostima ispitivanjima osposobljenosti i ostalim međulaboratorijskim poređenjima, pruža laboratorijama objektivan način za ocenjivanje i
prikazivanje pouzdanosti rezultata ispitivanjai, dokaze svoje kompetentnosti korisnicima
99
usluga, ATS-u i drugim zainteresovanim stranama. Akreditovane laboratorije dostavljaju
podake o učešću u PT aktivnostima ATS-u jednom godišnje putem izveštaja.
Učešćem u PT šemama laboratorije još obezbeđuju:
praćenje stalne sposobnosti laboratorija za obavljanje određenih ispitivanja i
merenja;
identifikaciju nepravilnosti u laboratorijama;
utvrđivanje razlike među laboratorijama;
edukaciju osoblja i unapređenje rada laboratorija;
utvrđivanje karakteristika neke metode;
uspostavljanje efikasnosti i uporedivosti novih metoda ispitivanja ili merenja i sl.
Šeme za ispitivanje osposobljenosti su osnovni element laboratorijske prakse u svim
oblastima ispitivanja i razlikuju se u zavisnosti od namene, prirode predmeta ispitivanja
osposobljenosti, metoda i broja učesnika, ali zajednička osobina za većinu šema je
poređenje rezultata jedne laboratorije sa rezultatima jedne ili više različitih laboratorija.
Laboratorije treba da izaberu šeme za ispitivanje osposobljenosti koje odgovaraju obimu
njihovih ispitivanja i koje zadovoljavaju zahteve ovog međunarodnog standarda
ISO/IEC 17043. Laboratorije moraju vrednovati rezultate iz PT aktivnosti, putem
poboljšanja i unapređenja svojih usluga, ili sprovođenjem preventivnih i korektivnih mera,
kada je to potrebno.
ORGANIZATOR PT ŠEME
Provajder je organizacija koja preuzima odgovornosti za svaki od zadataka kod izrade,
funkcionisanja i sprovođenja šeme za ispitivanje osposobljenosti i mora ispunjavati
zahteve standarda ISO/IEC 17043 [2]. Preporuka ATS-a je da se koriste usluge
akreditovanih PT provajdera koji akreditacijom dokazuju da se PT aktivnosti organizuju i
sprovode u skladu sa standardom ISO/IEC17043 i EA smernicama [4].
Organizator putem informacionih listova obaveštava zainteresovane laboratorije o
godišnjim planiranim programima ispitivanja osposobljenosti, na svojim veb-sajtovima.
Nakon prijave laboratorija za učešće u određenoj PT šemi, organizator dodeljuje
učesnicima jedinstvenu identifikacionu oznaku, odnosno laboratorijski kod. Da bi se
obezbedio poverljiv tretman rezultata u programu osposobljenosti, koristi se ova brojčana
oznaka (Lab.code) za sve reference laboratorija u izveštajima.
Učesnici uz uzorke dobijaju obrasce za slanje rezultata ispitivanja i uputstva sa
informacijama o uzorcima, uslovima ispitivanja, karakteristikama metode, datumom za
slanje rezultata i uslovima plaćanja. Uputstva su pažljivo osmišljena za svaki pojedinačni
program. Važno je da učesnici pre početka ispitivanja pažljivo pročitaju radne instrukcije
organizatora šeme, kako bi rezultati bili pravilno vrednovani. Pakovanje i način transporta
uzoraka mora biti adekvatan da obezbedi stabilnost i karakteristike uzoraka. Statistički
obrađene rezultate PT šeme organizator šalje učesnicima u vidu finalnog izveštaja.
Finalni izveštaj sadrži instrukcije i program testa osposobljenosti, statističku obradu i
procenu rezultata, ocenu laboratorija po svim parametrima PT šeme, pregled laboratorija
učesnica i lokacija sa kojih su učestvovale. Ne postoji veza između lab. koda i liste
učesnika, a prikazivanje naziva laboratorija u završnom izveštaju je zasnovano na
sporazumu između organizatora i učesnika. Završni izveštaj sadrži još rezultate
ispitivanja za sve parametre šeme prikazane u grafičkoj formi i referentna dokumenta
korišćena prilikom sprovođenja programa osposobljenosti.
Svrha završnog izveštaja je prezentacija rezultata i performansi učesnika. Izveštaj važi
samo uz sertifikat, koji sadrži ocenu prijavljenih rezultata ispitivanja od strane laboratorije.
100
Sadržaj izveštaja nije poverljiv. Izdavanje izveštaja za treće lice dozvoljeno je samo uz
saglasnost organizatora.
UČEŠĆE LABORATORIJA ZAVODA ZA ZAVARIVANJE U PT AKTIVNOSTIMA
Laboratorija Zavoda za zavarivanje akreditovana jeza mehanička, metalografska
ispitivanja i ispitivanja bez razaranja od strane ATS-a, prema zahtevima standarda SRPS
ISO/IEC 17025:2006 [3] (akred. br.01-035). U skladu sa zahtevima ovog standarda i
pravilima ATS-PA 02 [4] laboratorija je definisala politiku i postupke za obezbeđenje
poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja dobijenih iz interne i eksterne kontrole kvaliteta.
Laboratorija permanentno učestvuje i organizuje međulaboratorijska uporedna ispitivanja
za metode iz obima akreditacije.
Prvi put 2012. godine laboratorija je učestvovala u PT programu, koji je organizovan od
strane akreditovanog PT provajdera, nemačkog instituta IfEP (Institut für
Eignungsprüfung, GmbH) za ispitnu oblast – „Tensile Test Steel Flat Test Specimens
TTSF-2012“ [5] (Određivanje zateznih karakteristika čeličnih ravnih uzoraka), prema
zahtevima standarda EN ISO 6892-1 [1]. Za učešće u ovom programu osposobljenosti
Laboratoriji Zavoda je dodeljen laboratorijski kod 178.
U 2013.godini laboratorija Zavoda za zavarivanje je prijavila učešće u PT programu:
„1311b Sharpy Impact Test average level 2013“ za ispitivanje na sobnoj temperaturi
prema standardu ISO 148-1:2009. Organizator ovog PT programa je provajder IfEP
GmbH, a aktivnosti i sprovođenje programa su u toku.
PROGRAM TESTA OSPOSOBLJENOSTI I REZULTATI ZAVRŠNOG IZVEŠTAJA
PT šema je planirana i dokumentovana od strane organizatora IfEP GmbH, prema
zahtevima standarda ISO/IEC 17043 [2], za metodu isptivanja zatezanjem nasobnoj
temperaturi prema EN ISO 6892-1 [1].
Učesnici su od organizatora dobili po šest mašinski obrađenih ravnih epruveta, od kojih je
jedna bila probna. Zadatak Pt šeme je bio da se određivanje sledećih parametara, u
skladu sa zahtevima standarda EN ISO 6892-1:
napon tečenja Rp0,2,
donji napon tečenja ReL,
gornji napon tečenja ReH,
zatezna čvrstoća Rm,
procentualno izduženje posle preloma A.
Modul elastičnosti je određivan informativno, bez ocene od strane organizatora.
Procena merne nesigurnosti za sve ispitne karakteristike materijala, takođe je bio zahtev
PT šeme. Provajder je prijavljene vrednosti mernih nesigurnosti pojedinih parametara
statistički obradio, bez ocene za učesnike.
Prema završnom izveštaju, u PT šemi je učestvovalo 119 laboratorija iz 26 zemalja, dve
laboratorije su učestvovale sa nekoliko lokacija, tako da je obrađeno 123 rezultata. 107
učesnika je navelo da održava akreditaciju u skladu sa ISO/IEC 17025. Akreditacija
laboratorije nije bila uslov za učešće u ovom testu osposobljenosti.
Ispitana je homogenost upotrebljenog materijala pre početka testa osposobljenosti na 15
uzoraka. Rezultati ispitivanja homogenosti su zadovoljavajući i prikazani su u tabeli 1(a,b)
[5].
101
Statistička ocena rezultata ispitivanja, od strane organizatora, rađena je na bazi
standarda ISO 13528 [4] i ISO/IEC 17043 [2]. Ocenjivano je odstupanje srednjih
vrednosti rezultata laboratorija, MVLAB , za pojedine parametre od dodeljenih vrednosti X.
Dodeljena vrednost X za parametar procentualnog izduženja posle preloma (Amanual i
Aextensometer), određuje se kao vrednost konsenzusa rezultata svih uključenih laboratorija.
Dodeljena vrednost je medijana svih rezultata laboratorija MVLAB.
Rezultati ovog testa stručnosti procenjeni su uz pomoć Z- rezultata, koji se računa za
svaku laboratoriju i svaki parametar prema jednačini:
Z = MVLAB– X / σ…….....( 2)
U tabeli 1 prikazani su parametri ispitivanja, odgovarajuće dodeljene vrednosti X i
definitivne standardne devijacije za test program σ, za čije određivanje je korišćena
jednačina (2).
Tabela 1 Pregled rezultata završnog izveštaja testa osposobljenosti
Ispitni parametar
Rp0,2
RehH
ReL
Rm
*Aručno,
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
%
a
Srednja vrednost x
516
528
510
653
/
b
Standardna devijacija Ss
1,0
1,3
0,5
1,2
/
c
X
505,6
518,4
501,3
655,2
20,1
d
σ
7,84
7,66
7,91
3,83
0,93
e
Ux, k=1, p=68%
1,2
1,2
1,2
0,5
0,3
f
g
Z = -3
Z = -2
482,1
495,4
477,6
643,7
17,3
489,9
503,0
485,5
647,5
18,2
h
Z=2
521,3
533,7
517,2
662,8
22,0
I
Z=3
22,9
529,1
541,4
525,1
666,7
j
Lab kod -178
/
503,0
498,0
648,0
20,1
k
Merna nesigurnost
/
±1,6
±1,6
±1,5
±1,7
l
Merna nesigurnost
Lab kod-178
/
±1,6
±1,6
±1,6
±1,6
Napomene
a,b – rezultati ispitivanja homogenosti materijala;
* prihvatljiva početna merna dužina prema ISO 6892-1, za ručno
određivanje je:
−za proporcinalne epruvete - Lo=110mm (k= 5,65);
−za neproporcionalne epruvete - Lo=200mm,
c,d - dodeljene vtednosti za ipitne parametre i odgovarajuće standardne
devijacije za test osposobljenosti;
e - vrednosti za mernu nesigurnost izračunate na osnovu srednje
vrednosti svih učesnika (medijana), pojedinačno za sve parametre.
Dodeljene vrednosti X i standardne devijacije za test osposobljenosti σ, izračunate su
kao konsenzusna vrednost od rezultata svih laboratorija učesnica, što je prikazano u
tabeli 1 (c,d) [5].
U skladu sa standardom ISO/IEC 17043[2], ocena učesnika prema z-vrednosti je
sledeća:
102
•
•
•
z ≤ 2 zadovoljavajuće učešće,
z ≥ 3 nezadovoljavajuće učešće,
2 < z < 3 rezultat upitan (diskutabilan).
Test osposobljenosti je ocenjen od strane organizatora za pet parametara−Rp0,2, RehH, ReL,
Rm , A − po kriterijumu ″ odstupanja od dodeljene vrednosti ″.
Donji napon tečenja, MPa
U tabeli 1 sumirani su rezultati ispitivanja homogenosti (a,b), dodeljene vrednosti za sve
ocenjivane parametre (c), odgovarajuće standardne devijacije testa osposobljenosti (d),
rezultati graničnih vrednosti (f, g, h, i ), srednje vrednosti proširenih mernih nesigurnosti
testa osposobljenosti (e), srednje vrednosti deklarisane merne nesigurnosti od strane
svih laboratorija(k).
U tabeli 1 (j) prikazani su i rezultati ispitivanja za parametre, koje je prijavila laboratorija
sa Lab. kodom 178. Rezultati ispitivanja, laboratorije sa lab. kodom 178, za sve ispitne
parametre su u granicama z ≤ 2.
Rezultati ispitivanja prezentovani u završnom izveštaju detaljno su analizirani za sve
parametre i učesnike. Učesnici, čiji su rezultati ocenjeni kao upitni ili nezadovoljavajući,
dobili su preporuke da analiziraju rezultate svojih ispitivanja i sprovedu odgovarajuće
korektivne mere.
Na slikama od 1 do 3 prikazan je deo rezultata u grafičkoj formi (prilagođeno iz [5]), sa
istaknutom oznakom rezultata ispitivanja za laboratoriju sa laboratorijskim kodom -178.
Lab. kod -178
Labor.Br./ Lab. kod
Slika 1. Rezultati ispitivanja donjeg napona tečenja [MPa], svih učesnika (prilagođeno iz [5])
103
Zatezna čvrstoća, MPa
Lab. kod -178
Labor.Br./ Lab.
Slika 2 Rezultati ispitivanja zatezne čvrstoće [MPa], svih učesnika (prilagođeno iz [5])
Izduženje, %
Lab. kod -178
Labor.Br./ Lab.kod
Slika 3 Rezultati ispitivanja za parametar izduženja [% ], svih učesnika (prilagođeno iz [5])
Jedan od zahteva PT šeme je da učesnici za svoje rezultate prijave relativne proširene
merne nesigurnosti, sa koeficijentom pokrivenosti k=2 i nivom poverenja 95%.
Na slici 4 dat je primer grafičkog prikaza deklarisanih mernih nesigurnosti učesnika, za
parametar Rm(%).
Organizator je izračunao proširenu mernu nesigurnost prema CWA 15261-2 [6] za sve
ispitne parametre i učesnike. Procena merne nesigurnosti metoda ispitivanja, prema CWA
15261-2, zasniva se na srednjoj vrednosti svake laboratorije.
Na slici 5 u formi grafikona je dat primer merne nesigurnosti za parametar Rm(%),
izračunate od strane organizatora, za sve laboratorije koje su imale ispravnu izjavu merne
nesigurnosti za prijavljene rezultate ispitivanja [5].
104
Rm / (%)
Rm/ (%)
Lab. kod -178
Lab. kod -178
Labor.Br./ Lab.kod
Labor.Br./ Lab.kod
Slika 4. Deklarisane merne nesigurnosti od strane svih
učesnika, za parametar Rm/(%)/ Lab. kod.
(prilagođeno iz [5])
Slika 5 Izračunate merne nesigurnosti od strane
organizatira za sve učesnike za parametar
Rm(%) /Lab. kod. (prilagođeno iz [5])
Na grafikonima su prikazane polovine vrednosti mernih nesigurnosti za ispitni parametar
Rm/(%), u pozitivnom smeru, za učesnike koji su dali ispravnu procenu merne nesigrnosti
za svoje rezultate isptivanja.
Formula za izračunavanje srednje merne nesigurnosti, prema CWA 15261-2, za test
parametar zatezne čvrstoće Rm je:
2
2
2
U=k⋅⋅√ uσ +urep +ux …………(3)
uσ−standardna merna nesigurnost pri određivanju Rm, i doprinosi nesigurnosti od uticajnih
parametara So i Fm, za jedan uzorak,
urep−standardna merna nesigurnost pri određivanju unutar-laboratorijske standardne
devijacije,
ux−merna nesigurnost testa osposobljenosti (tabela 3), računa se prema standardu
ISO 13528:2005 [7].
Ukupno 91. laboratorija je prijavila ispravnu izjavu merne nesigurnosti za svoje rezultate
merenja [5]. Laboratorija sa kodom - 178, prema završnom izveštaju ima zadovoljavajući
rezultat i ispravnu izjavu o proceni merne nesigurnosti, tabela 1(l).
ZAKLJUČAK
Ovaj program ispitivanja osposobljenosti je važan spoljni element u kontroli kvaliteta
Laboratorije Zavoda. Učešće Laboratorije Zavoda za zavarivanje sa dodeljenim lab.
kodom 178 u šemi osposobljenosti: Proficiency test -″Tensile test steel flat test
specimens - TTSF-2012″ prema EN ISO 6892-1[5], od strane organizatora, IfEP GmbH,
ocenjeno je uspešno i zadovoljavajuće. Za sve prijavljene parametre rezultati su u
105
granicama apsolutnog z-skora, z ≤ 2, što je potvrđeno izdatim sertifikatom sa završnim
izveštajem.
Laboratorije koje su prijavile sumnjive (upitne) ili nezadovoljavajuće rezultate ispitivanja
su dužne da kritički provere svoje izjave u pogledu potencijalnih poboljšanja i mogućih
korektivnih mera.
Eksterno ocenjivanje kvaliteta, laboratorije bi trebalo da koriste radi vrednovanja i
praćenja tehničke kompetentnosti laboratorija, unapređenja kvaliteta svojih usluga, za
proračun merne nesigurnosti, validaciju ili verifikaciju metoda ispitivanja, provere
validnosti celokupnog sistema obezbeđenja kvaliteta, ali i da bi ocenile nepravilnosti ili
sistemske greške laboratorije.
LITERATURA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
SRPS EN ISO 6892-1:2012-Metaliic materials- Tensile testing-Part 1: Metod of
test at room temperature. Ispitivanje zatezanjem na sobnoj temperaturi, ISS,
Beograd, 2012.
SRPS ISO/IEC 17043:2011 – Conformity assessment - General requirements for
proficiency testing-Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za ispitivanje
osposobljenosti, ISS, Beograd, 2011.
SRPS ISO/IEC 17025:2006 – General requirements for the competence of
testing and calibration laboratories – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratoija
za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje,ISS, Beograd, 2006.
ATS-PA02:2013-Rules for the participation in inter-laboratory comparisons an
proficiencytesting scheme Pravila o učešču u međulaboratorijskim poređenjima i
programima za ispitivanje osposobljenosti, ATS,Beograd, 2011.
Proficiency Test-″Tensile test steel flat test specimens ISO 6892-1, (1210- TTSF
th
2012)″,Final Report, January 14 2013,Institut fur Eignungsprufung GmbH(IfEP
GmbH); D-45770 Marl.
CWA 15261-2:2005, Measurment uncertainties in mechanical tests on metallic
materials- The evaluation of uncertainties in tensile testing, BSI British Standards,
London, 2005.
ISO 13528:2005, Statistical methods for use in proficiency testing by
interlaboratory comparisons – Statističke metode koje se koriste u oblasti
ispitivanja osposobljenosti primenom međulaboratorijskih poređenja, ISO,
Geneva, 2005.
106
Download

21_EKSTERNA KONTROLA KVALITETA REZULTATA