UNIVERZITET U NOVOM SADU
PRIRODNO-MATEMATIČKI
MATEMATIČKI FAKULTET
DEPARTMAN ZA HEMIJU, BIOHEMIJU
I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE
HEMIJE, BIOHEMIJE I
ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Novi Sad
Sad, 2011.
PRIRODNO--MATEMATIČKI FAKULTET
DEPARTMAN ZA HEMIJU, BIOHEMIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE
ŽIVOTNE SREDINE
Urednik publikacije:
Dr Božo Dalmacija, redovni profesor,
direktor Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Autori:
Akreditacioni i marketing tim
Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Tehnička priprema i dizajn:
Dr Borko Matijević, istraživač
istraživač-saradnik
Ova publikacija je deo projekata MCHEM:
Modernizacija poslediplomskih studija hemije i hemiji srodnih programa
Grant 511044-TEMPUS
TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPCR
Projekat je finansiran uz pomoć Evropske komisije. Publikacija sadrži isključivo informacije i
stavove autora i Evropska komisija nije odgovorna za njihovu interpretaciju i upotrebu.
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad, Srbija
Tel: +381 21 6350 672
672; Faks: +381 21 454 065
e-mail:
mail: [email protected]
Prirodno-matematički
matematički fakultet I Novi Sad
www.dh.uns.ac.rs
Ova publikacija služi samo u promotivne sv
svrhe Departmana za hemiju, biohemiju
i zaštitu životne sredine. Primerak je besplatan
besplatan.
SADRŽAJ
AKADEMSKE STUDIJE NA DEPARTMANU ZA HEMIJU,
BIOHEMIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE.............................................................1
ZAŠTO UPISATI HEMIJU, BIOHEMIJU ILI ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE? ................2
KAKO SE UPISATI?................................................................................................3
STUDIRATI U NOVOM SADU................................................................................4
STUDIJE NA DEPARTMANU..................................................................................5
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE.............................................................7
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE-KONTROLA KVALITETA
I UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM............................................................13
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE BIOHEMIJE.....................................................18
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINEANALITIČAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE............................................................23
MASTER AKADEMSKE STUDIJE .........................................................................28
MASTER AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE..............................................................29
MASTER AKADEMSKE STUDIJE BIOHEMIJE........................................................33
MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINEANALITIČAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE............................................................35
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
AKADEMSKE STUDIJE NA DEPARTMANU ZA HEMIJU, BIOHEMIJU I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (ranije Zavod, zatim Institut
za hemiju, a nakon toga Departman za hemiju), razvio se iz Katedre za hemiju Filozofskog
fakulteta koja je osnovana još 1961. godine. Danas se nalazi u okviru Prirodno-matematičkog
fakulteta zajedno sa još četiri Departmana.
Obrazovna delatnost – promene u skladu s Bolonjskom deklaracijom
Obrazovna delatnost jeste jedna od osnovnih delatnosti našeg fakulteta. U zgradi
Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine izvodi se nastava za oko 500
studenata svih hemijskih profila od prve do završne godine studija, kao i za studente nekih
nehemijskih disciplina (biologije, ekologije, fizike i dvopredmetnih studija). Nastavu izvode
profesori i saradnici kojih je stalno zaposlenih 117 (23 redovnih profesora, 4 vanrednih
profesora, 17 docenata, 2 asistenta, 1 naučni saradnik, 35 istraživača, 3 stručna saradnika, 13
tehničkih saradnika i 19 nenastavnog osoblja ).
Svoju delatnost Departman ostvaruje u okviru sedam katedri:
Katedra za analitičku hemiju
Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda
Katedra za opštu i neorgansku hemiju
Katedra za organsku hemiju
Katedra za fizičku hemiju
Katedra za hemijsko obrazovanje i metodiku nastave hemije
Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine
Nastava i program se realizuju po akreditovanim studijskim programima, u skladu sa
evropskim preporukama i standardima. Uveden je sistem ESPB (Evropski Sistem Prenosa
Bodova), čime se podstiče mobilnost i saradnja studenata na području evropskih univerziteta,
zatim sistem jednosemestralnih predmeta (koji mogu biti obavezni i izborni), usklađeni su
uslovi za upis u narednu godinu studija iskazani minimumom ESPB. Nakon ovako završenih
studija, studenti stiču diplomu koja je prepoznatljiva i uporediva sa diplomama drugih
evropskih univerziteta.
Eksperimentalni deo svakog kursa koji studenti slušaju je obavezni i neizostavni deo
nastave i studija hemije. Vežbe na većini predmeta su samostalne i studenti brzo stiču
neophodnu rutinu u toku eksperimentalnog rada. Departman je dobro opremljen osnovnom
(laboratorijsko posuđe, pribor, hemikalije, vage, računari itd.), ali i kapitalnom opremom bez
koje je teško zamisliti savremeni način rada (gasni hromatograf sa masenim detektorom,
gasni hromatograf sa plameno-jonizacionim detektorom i gasni hromatograf sa detektorom
sa zahvatom elektrona, tečni hromatograf, UV/VIS spektrofotometar, infracrveni
spektrometar, spektrometar sa indukovano-kuplovanom plazmom, atomski apsorpcioni
spektrometar, spektrometar za nuklearnu magnetnu rezonancu, voltametrijski uređaji,
denzitometar i niz drugih sofisticiranih instrumenata).
1|
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
ZAŠTO UPISATI HEMIJU, BIOHEMIJU ILI ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE?
Svako od nas ima odgovornost prema svojim odlukama, pa je tako jedna od važnijih životnih
raskrsnica i upis fakulteta. Zašto bi Tvoj izbor trebalo da bude HEMIJA, BIOHEMIJA ili ZAŠTITA
ŽIVOTNE SREDINE? Razloga je mnogo, a neki od njih su sugurno predmet Tvojih razmišljanja.
Želim da budem svestran hemičar.
Želim da budem dobar profesor hemije.
Želim integrisano znanje iz hemije, biohemije i biomedicine. Volim izazove, a jedan od
njih je da samostalno rešavam različite eksperimentalne hemijske i biohemijske
probleme.
Želim da živim u zdravom okruženju i sačuvam životnu sredinu od zagađenja.
Želim da dam prioritet kontroli kvaliteta, jer znam koliko je to važno za očuvanje
životne sredine.
Želim da ovladam savremenim analitičkim tehnikama u cilju sveobuhvatnije analize
uzoraka iz životne sredine (vode, vazduha, zemljišta).
DIPLOMIRANI HEMIČAR može raditi u hemijskim laboratorijama u svim granama industrije
(hemijskoj, petrohemijskoj, farmaceutskoj, industriji gume, tekstila itd.), ali isto tako i u
razvojnim i naučno-istraživačkim laboratorijama.
DIPLOMIRANI BIOHEMIČAR se može zaposliti u naučnim institutima, ali i u kliničkim,
razvojnim i kontrolnim laboratorijama farmaceutske, hemijske i prehrambene industrije.
DIPLOMIRANI HEMIČAR-KONTROLA KVALITETA I UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM može
raditi u laboratorijama koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta životne sredine,u naučnoistraživačkim laboratorijama ali i u laboratorijama za monitoring, kao i timovima koji su
angažovani za uspostavljanje sistema upravljanja životnom sredinom. Državnim agencijama,
inspekcijama, timovima za razvoj, konsultantskim firmama i nevladinom sektoru za zaštitu
životne sredine i edukaciju stanovništva.
DIPLOMIRANI ANALITIČAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE se može zaposliti u laboratorijama za
praćenje kvaliteta okoline, u industriji i javnim preduzećima, u laboratorijama koje se bave
analizom i kontrolom kvaliteta životne sredine, timovima angažovanim na uspostavljanju
sistema zaštite životne sredine, državnim agencijama, inspekcijama, timovima za razvoj,
konsultantskim firmama i nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju
stanovništva
Nakon završenih osnovnih studija hemije, biohemije i zaštite životne sredine, mogu se upisati
master akademske studije, a nakon njih i doktorske studije.
2|
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
KAKO SE UPISATI?
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine svake subote (od početka
marta do kraja juna) organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita iz
HEMIJE. Pripremnu nastavu drže profesori sa našeg Departmana, tako da maturanti već tada
imaju priliku da upoznaju buduće profesore. Gradivo za prijemni ispit obuhvata gimnazijske
udžbenike iz hemije, prirodno-matematičkog smera, od I do IV razreda. U skriptarnici našeg
fakulteta se može nabaviti zbirka zadataka po kojoj se radi na pripremama za prijemni ispit,
prilagođena pripremnoj nastavi koja se organizuje.
Za upis na studije mogu konkurisati lica koja imaju završeno srednjoškolsko
obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Svake godine se organizuju dva konkursna roka, junski i septembarski. Nakon prijave
kandidata, objavljuje se PRELIMINARNA rang lista, a nakon polaganja prijemnog ispita i
objavljivanja JEDINSTVENE rang liste vrši se upis primljenih kandidata. Redosled kandidata u
jedinstvenoj rang listi utvrduje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u toku
srednjoškolskog obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.
Kandidati uz prijavu na konkurs podnose na uvid originale, a predaju sledeća
dokumenta:
1. Svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole (fotokopije),
2. Diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (fotokopije),
3. Izvod iz matične knjige rodjenih (original),
4. Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.
Kandidati su obavezni da prilikom polaganja prijemnog ispita kod sebe imaju odgovarajući
identifikacioni dokument (ličnu kartu ili pasoš)!
Kandidati koji ostvare pravo na upis podnose:
1. Overene fotokopije dokumenata (ili originale),
2. Izvod iz matične knjige rođenih (dat uz prijavu),
3. Dva obrasca ŠV-20,
4. Indeks,
5. Dve fotografije formata 4x6 cm,
6. Lekarsko uverenje,
7. Dokaz o uplati naknade troškova upisa i osiguranja,
8. Dokaz o uplati školarine za studente koji se sami finansiraju.
Sve detaljnije informacije možete pronaći na našem sajtu ili nam pošaljite e-mail na adresu
[email protected]
3|
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
STUDIRATI U NOVOM SADU
Biti student Univerziteta u Novom Sadu, znači studirati na mestu čija tradicija datira
od davne 1960. godine. Jedinstveni studentski grad u našoj zemlji, a i u svetu vrlo redak, čini
naš Univerzitet vrlo posebnim. Skoro svi fakulteti su smešteni na jednom mestu što daje
posebnost studiranju i mogućnost druženja sa studentima drugih fakulteta.
Univerzitet u Novom Sadu čini 14 fakulteta, od kojih 9 fakulteta ima središte u
Novom Sadu, a čak 7 njih se nalazi u prelepom Univerzitetskom kampusu na Limanu 1. Do
njega se stiže vrlo jednostavno, od autobuske stanice čuvenom novosadskom autobuskom
linijom ,“4“, taksijem ili šetnjom. Univerzitetski kampus je u blizini centra grada, sa jedne
strane i Dunava sa druge. Dobrim autobuskim linijama povezan je sa svim delovima grada.
Studentska pokazna karta je vrlo povoljna i može se koristiti u toku celog meseca za
neograničen broj vožnji. Studenti imaju velike mogućnosti za kvalitetne i sadržajne aktivnosti,
i ceo taj period života ostaje da se pamti kao jedan od najlepših.
U sastavu Univerzitetskog kampusa, pored fakulteta, nalaze se dva studentska doma,
centralna biblioteka, Studentski centar, studentski restorani, Zavod za zaštitu zdravlja
studenata, sportsko-rekreativni sadržaji i mnoge studentske organizacije.
Pored dva studentska doma, koja se nalaze u blizini fakulteta, u Novom Sadu ima još
6 studentskih domova koji su renovirani ili novosagradjeni kako bi studentima koji nisu iz
Novog Sada omogućili maksimalnu komfornost i uslove za što bolji život i studiranje. Cene
smeštaja su prihvatljive i kreću se do 1.100,00 dinara za one sa najboljom kategorijom.
Takođe postoji mogućnost i za privatni smeštaj i ishranu.
I još mnogo toga.....
Zato očekujemo da budete deo Univerziteta u Novom Sadu i da u budućnosti budete
ponosni što ste i Vi živeli, rasli i ostali deo velike porodice sa tradicijom o čijim se vrednostima
zna u čitavom svetu.
4|
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
STUDIJE NA DEPARTMANU
Potreba za školovanim stručnjacima iz oblasti prirodnih nauka u savremenom
društvu, nauci i tehnici svakodnevno raste, pri čemu se među prioritetima javljaju hemija,
biohemija i zaštita životne sredine. Prateći trendove na Departmanu za hemiju, biohemiju i
zaštitu životne sredine studije su organizovane po šemi 4+1, tj. prvi stepen su Osnovne
akademske studije u trajanju od četiri godine (240 ESPB), a potom slede master akademske
studije u trajanju od jedne godine (60 ESPB). Po završetku master akademskih studija mogu
se upisati specijalističke akademske studije u trajanju od jedne godine (60 ESPB) ili
doktorske akademske studije u trajanju od tri godine (180 ESPB). Uslov za upis doktorskih
studija je da student ima najmanju prosečnu ocenu 8,00 na osnovnim i diplomskim
akademskim studijama. Studijski programi su usklađeni sa sličnim programima drugih
univerziteta sa evropskog obrazovnog prostora zbog mogućnosti zapošljavanja, mobilnosti i
saradnje studenata na području evropskih univerziteta. Takođe, realizacija nastave i
programa usklađena je sa evropskim preporukama i standardima (bolonjski proces).
Na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodnomatematičkog fakulteta organizovani su sledeći studijski programi:
Osnovne akademske studije (240 ESPB):
• Diplomirani hemičar
• Diplomirani hemičar-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
• Diplomirani biohemičar
• Diplomirani analitičar zaštite životne sredine
Master akademske studije (60 ESPB):
• Master hemičar
• Master biohemičar
• Master analitičar zaštite životne sredine
•
•
•
•
Specijalističke akademske studije (60 ESPB)
Specijalista hemičar
Specijalista profesor hemije
Specijalista biohemičar
Specijalista analitičar zaštite životne sredine
Doktorske akademske studije (180 ESPB)
• Doktor nauka – hemijske nauke
• Doktor nauka – biohemijske nauke
• Doktor nauka – nauke o zaštiti životne sredine
Na ponuđene studijske programe mogu se upisati i studenti sa drugih, srodnih fakulteta
nakon upoređivanja studijskih programa i utvrđivanja ekvivalentnosti ispita.
5|
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
SPECIJALISTIČKE
AKADEMSKE
STUDIJE
OSNOVNE
AKADEMSKE
STUDIJE
MASTER
AKADEMSKE
STUDIJE
ČETIRI GODINE
(240 ESPB)
JEDNA GODINA
(60 ESPB)
JEDNA GODINA
(60 ESPB)
DOKTORSKE
AKADEMSKE
STUDIJE
TRI GODINE
(180 ESPB)
Šema studija na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Svi studijski programi su u skladu sa bolonjskim zahtevima, što podrazumeva sistem
sticanja i prenosa ESPB bodova. Pri tome student, pored obaveznih predmeta, ima
mogućnost izbora određenog broja predmeta prema svojim sklonostima i interesovanjima.
Minimalni broj ESPB bodova na godišnjem nivou mora biti 60. Od tih 60 ESPB bodova jedan
deo čine obavezni, a ostatak su izborni predmeti.
6|
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE
Studenti će kroz nastavu u okviru osnovnih akademskih studija hemije steći neophodna
fundamentalna i aplikativna naučna i stručna znanja iz oblasti hemije i stručne sposobnosti,
koje obuhvataju ovladavanje složenijim pojmovima i zakonitostima iz oblasti hemije i srodnih
nauka. Steći će rutinu u primeni kako klasičnih, tako i savremenih metoda i tehnika u
različitim eksperimentalnim oblastima hemije i biće osposobljeni za rad sa analitičkim
istrumentima.
Studentima se razvija analitičko, kritičko i samokritičko razmišljanje, kao i temeljan
pristup rešavanju problema iz različitih oblasti hemije. U mogućnosti su da koriste savremene
vidove obrade i prikazivanja rezultata, upoređuju svoje rezultate sa literaturnim podacima i
jasno ih prezentuju.
Ishod studija su kompetentni i moderno obrazovani stručnjaci čije znanje se lako
nadograđuje, a koji raspolažu integrisanim znanjem i sposobnošću razumevanja naučnih
osnova iz oblasti hemije. Pored mogućnosti zapošljavanja u hemijskim laboratorijama u
industriji (hemijskoj, petrohemijskoj, prehrambenoj, farmaceutskoj, industriji gume, tekstila,
prerade voda, i dr.), u razvojnim laboratorijama, laboratorijama za monitoring ili naučnoistraživačkim laboratorijama, moguće je da se zaposle i u širokom spektru privatnih i državnih
preduzeća, javnim preduzećima, lokalnim institucijama gde postoji potreba za diplomiranim
hemičarima, osnosno hemičarima. Svi studenti imaju mogućnost daljeg usavršavanja i
sticanja zvanja Master.
Nakon završene četiri godine i sakupljenih 240 ESPB student stiče zvanje Diplomirani
hemičar, a sa druge strane, ovaj studijski program koncipiran je tako da student, ako želi,
može da okonča studije i nakon tri godine studiranja sa ostvarenih 180 ESPB. U tom slučaju
student stiče stručni naziv - Hemičar.
7|
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
PRVA GODINA - Osnovne akademske studije hemije
4
3
3
I
I
I
I
I
I
I
4
2
2
3
2
2
3
2
2
1
II
2
2
5
II
2
2
5
II
II
II
II
II
II
2
4
2
4
2
3
2
5
5
5
5
5
7
ESPB
I
I
I
I
II
II
II
II
AV
DON
Opšta matematika
Računanje u hemiji
Opšta hemija
Izborni predmet I-1
Z-101
Neorganska hemija I
Z-102
Analitička hemija I
Z-103
Organska hemija I
Izborni predmet II-1, i/ili II-2
Predmeti izbornog bloka I-1
O-02
Fizika (I-1 + I-2)
OBE001
Biologija ćelije
O-12
Metode i tehnike učenja hemije*
O-13
Istorija prirodnih nauka*
IHA-101
Informacije u hemiji*
IH-101
Primena računara u hemiji*
FMFL
Mehanika fluida
Predmeti izbornog bloka II-1 i/ili II-2
Softveri za obradu eksperimentalnih
O-07
podataka
Fizičke osnove savremenih metoda
O-05
istraživanja u hemiji i biohemiji
O-06
Matematika II
O-08
Engleski jezik (strani jezik)*
O-09
Statistika*
O-10
Sociologija*
IHO-306
Nomenklatura organskih jedinjenja*
OB004
Biofizika
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
Vežbe
Predavanja
O-01
H-101
O-03
Naziv predmeta
Semestar
Šifra
predmeta
3
2
9
7
9
3
4
3
1
LV
4
3
3
3
3
2
4
2
2
1
1
2
1
1
3
8
8
9
9
6
5
5
5
5
6
8|
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
AV
Fizička hemija I
III
3
Organska hemija II
III
3
Analitička hemija II
III
3
Izborni predmet III-1
III
Z-202
Fizička hemija II
IV
3
H-201
Organska hemija III
IV
3
Izborni predmet IV-1
IV
Izborni predmet IV-2
IV
Izborni predmet IV-3
IV
Predmeti izbornog bloka III-1
IHA-101
Informacije u hemiji**
III
2
2
IHO-201
Eksperimentalna organska hemija
III
1
O-12
Metode i tehnike učenja hemije**
III
2
2
O-14
Uvođenje u delatnost nastavnika*
III
2
2
O-13
Istorija prirodnih nauka**
III
3
Statistička obrada rezultata u
III
2
2
IHA-202
hemiji*
IH-101
Primena računara u hemiji**
III
2
2
Predmeti izbornog bloka IV-1, IV-2 i IV-3
Softveri za obradu eksperimentalnih
O-07
IV
2
2
podataka**
O-08
Engleski jezik**
IV
4
O-09
Statistika **
IV
2
2
O-10
Sociologija **
IV
4
OB026
Osnove mikrobiologije
IV
2
IHA-201
Praktikum iz analitičke hemije
IV
1
Nomenklatura organskih
IHO-306
IV
2
1
jedinjenja**
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
**ako je biran u predhodnoj godini isti predmet se ne može birati dva puta
ESPB
Vežbe
DON
Z-201
Z-203
Z-204
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
DRUGA GODINA - Osnovne akademske studije hemije
3
3
5
1
1
8
8
9
3
3
2
10
8
LV
5
1
5
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
7
3
5
1
5
9|
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Z-301
H-301
H-302
AV
LV
Osnovi instrumentalne analize
V
3
3
2
Osnovi hemijske tehnologije
V
3
3
1
Hemija prirodnih proizvoda
V
3
3
1
Izborni predmet V-1
V
Z-302
Osnovi biohemije
VI
3
3
2
H-303
Hemijska tehnologija
VI
3
1
2
2
PH-301
Projekat***
VI
51
Izborni predmet VI-1
VI
Izborni predmet VI-2
VI
Predmeti izbornog bloka V-1
IHA-101
Informacije u hemiji**
V
2
2
IHO-301
Organska hemija IV
V
2
4
IHA-301
Hemijska analiza materijala
V
2
4
O-14
Uvođenje u delatnost nastavnika**
V
2
2
PMF01
Razvojna i pedagoška psihologija*
V
3
1
IPH-405
Mineralogija sa kristalohemijom*
V
2
2
Statistička obrada rezultata u
IHA-202
V
2
2
hemiji**
Predmeti izbornog bloka VI-1 i VI-2
IHO-302
Industrijska organska hemija*
VI
2
1
1
PMF03
Pedagogija*
VI
4
Savremena obrazovna tehnologija u
PH-501
VI
2
4
nastavi hemije*
IHO-303
Hemija heterocikličnih jedinjenja*
VI
2
2
IHA-302
Tehnike razdvajanja*
VI
2
2
IHN-301
Hemija novih materijala*
VI
2
2
IHN-302
Bioneorganska hemija*
VI
2
2
IHA-303
Sistemi kontrole kvaliteta
VI
3
1
IHA-304
Praktikum iz instrumentalne analize
VI
1
3
OZZS-204
Analitička hemija okoline*
VI
3
3
IHA-305
Seminar iz analitičke hemije*
VI
1
3
IHO-202
Preparativna organska hemija
VI
1
6
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
**ako je biran u predhodnoj godini isti predmet se ne može birati dva puta
***kada student odluči da završi svoje studije nakon treće godine (trogodišnje studije)
1
studijsko-istraživački rad u funkciji izrade projekta
ESPB
Vežbe
DON
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
TREĆA GODINA - Osnovne akademske studije hemije
9
8
8
10
9
6
5
7
7
5
5
5
5
5
5
8
6
6
5
5
6
5
8
5
7
10 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
AV
LV
ESPB
Vežbe
DON
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
ČETVRTA GODINA - Osnovne akademske studije hemije
ZMH-408
ZMH-407
Metodologija naučnog rada
VII
1
3
5
Hemijska veza i struktura molekula
VII
3
2
2
8
Izborni predmet VII-1
VII
Izborni predmet VII-2
VII
DDH-401
Završni (diplomski) rad
VIII
81
12
Izborni predmet VIII-1
VIII
Izborni predmet VIII-2
VIII
Izborni predmet VIII-3
VIII
1
studijsko-istraživački rad u funkciji izrade završnog rada (diplomskog rada)
Student bira predmete iz oba semestra (VII i VIII) tako da konačan zbir ESPB za izborne
predmete iznosi 35. Od toga 25 ESPB mora da bira iz odgovarjućeg izbornog bloka (željenog
usmerenja). U dodatku diplome će u tom slučaju biti navedeno usmerenje.
Napomena: Student može da bira najviše 10 ESPB za oba semestra iz bilo kojeg izbornog
bloka predmeta.
Predmeti izbornog bloka VII-1, i/ili VII-2
A
ZMH-403 Instrumentalna analiza
A
IHA-401
Analiza životnih namirnica
A
Analitika sportskih
IHA-502
suplemenata
A
Upravljanje kvalitetom u
IHA-410
analitičkoj laboratoriji
A
Statistička obrada rezultata u
IHA-202
hemiji**
NF ZMH-402 Elektrohemija
NF IHN-401
Hemijska kinetika
NF IHN-507
Koordinaciona hemija
O
ZMH-401 Biohemija
O
ZMH-404 Organska sinteza
O
Instrumentalna organska
ZMH-405
hemija
M
Razvojna i pedagoška
PMF01
psihologija**
M
PH-402
Metodika nastave hemije I
M
PH-502
Istorija hemije
M
Mineralogija sa
IPH-405
kristalohemijom**
M
IPH-407
Zaštita okoline
Predmeti izbornog bloka VIII-1, VIII-2 i/ili VIII-3
A
IHA-402
Mikroanaliza
A
IHA-409
Korozija i zaštita materijala
VII
VII
3
2
1
3
3
VII
2
VII
2
1
VII
2
2
VII
VII
VII
VII
VII
3
2
2
3
3
VII
2
2
VII
3
1
VII
VII
3
3
3
VII
2
2
VII
3
VIII
VIII
2
2
2
8
6
1
6
2
6
5
3
2
3
3
3
1
7
5
8
8
8
1
7
5
1
1
1
3
2
8
5
5
1
7
6
5
11 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
A
A
A
A
A
A
A
OZZS-204
IHA-302
IHA-404
IHA-406
IHA-412
IHA-305
Analitička hemija okoline**
VIII
3
3
8
Tehnike razdvajanja**
VIII
2
2
6
Kompleksi u analitičkoj hemiji
VIII
2
3
6
Bioanalitička hemija
VIII
2
3
1
8
Elektroanalitička hemija
VIII
3
3
7
Seminar iz analitičke hemije**
VIII
1
3
5
Integrisane metode hemijske
VIII
3
2
7
IHA-407
analize
A
IHA-413
Hromatografske metode
VIII
2
2
1
6
NF IHN-302
Bioneorganska hemija**
VIII
2
2
5
NF IHN-301
Hemija novih materijala**
VIII
2
2
5
NF IHN-303
Koloidna hemija
VIII
2
1
1
5
NF
Hemijski elementi i
IHN-509
neorganska jedinjenja u
VIII
2
2
5
medicini i farmaciji
O
Hemija heterocikličnih
IHO-303
VIII
2
2
6
jedinjenja**
O
Sinteza biološki aktivnih
IHO-401
VIII
2
2
5
molekula***
O
Hemijska prerada prirodnih
VIII
2
2
6
IHO-404
organskih sirovina
O
IHO-302
Industrijska organska hemija** VIII
2
1
1
5
M
PMF03
Pedagogija**
VIII
4
5
M
PH-404
Metodika nastave hemije II
VIII
2
2
2
8
M
PH-405
Školska praksa I
VIII
1
5
6
M
Savremena obrazovna
PH-501
VIII
2
4
8
tehnologija u nastavi hemije**
*A. Izborni blok iz analitičke grupe predmeta, NF. Izborni blok iz neorganskofizičkohemijske grupe predmeta O. Izborni predmeti iz organske grupe premeta, M. Izborni
blok iz metodike nastave hemije.
**ako je biran u predhodnoj godini isti predmet se ne može birati dva puta
***može se birati samo ukoliko je odslušan predmet Organska sinteza
Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, AV-auditorne vežbe, LV-laboratorijske vežbe,
DON-drugi oblici nastave (seminari i dr.).
12 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE – KONTROLA KVALITETA I
UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM
Potreba za školovanim hemičarima u savremenom društvu, nauci i tehnici je
neosporna, međutim, zbog neizostavnog angažovanja hemičara u timovima koji se bave
problemima zagađenja i zaštite životne sredine pojavila se potreba za proširivanjem njihovih
saznanja o životnoj sredini, tj. kontroli kvaliteta i upravljanju životnom sredinom. Ovaj
studijski program je tako koncipiran da se student priprema za poslove koji iziskuju znanja iz
osnova hemije koja su fokusirana na hemiju životne sredine, kvalitet životne sredine, kao i za
upravljanje životnom sredinom. Studiranjem se stiče sposobnost kontrole kvaliteta i
rešavanja problema u oblasti zaštitite životne sredine.
Nakon završene četiri godine i sakupljenih 240 ESPB student stiče zvanje Diplomirani
hemičar - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Potreba za ovakvim profilom
stručnjaka postoji u okviru laboratorija koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta životne
sredine, timovima angažovanim na uspostavljanju sistema zaštite životne sredine, državnim
agencijama, inspekcijama, timovima za razvoj, konsultantskim firmama iz oblasti zaštite
životne sredine, nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva,
prosvetnoj delatnosti. Studenti takođe mogu i dalje da se usavršavaju u okviru master
akademskih studija iz bliskih oblasti. S druge strane, ovaj studijski program koncipiran tako da
student, ukoliko želi, može da okonča studije i nakon tri godine studiranja sa ostvarenih 180
ESPB. U tom slučaju student stiče stručni naziv - Hemičar - kontrola kvaliteta i upravljanje
životnom sredinom.
13 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
PRVA GODINA - Osnovne akademske studije hemije- kontrola kvaliteta i upravljanje
životnom sredinom
4
3
3
I
I
I
I
I
4
3
2
3
2
3
2
1
2
II
2
2
5
II
2
2
5
II
2
2
5
II
II
II
II
4
2
4
3
II
3
II
3
1
5
II
3
2
7
ESPB
I
I
I
I
II
II
II
II
AV
DON
Opšta matematika
Opšta hemija
Osnovi zaštite okoline
Izborni predmet I-1
Z-101
Neorganska hemija I
Z-102
Analitička hemija I
Z-103
Organska hemija
Izborni predmet II-1
Predmeti izbornog bloka I-1
O-02
Fizika
H-101
Računanje u hemiji*
IHA-101
Informacije u hemiji*
FMFL
Mehanika fluida
IH-101
Primena računara u hemiji*
Predmeti izbornog bloka II-1
Fizičke osnove savremenih metoda
O-05
istraživanja u hemiji i biohemiji
O-06
Matematika II
Softveri za obradu eksperimentalnih
O-07
podataka
O-08
Engleski jezik *
O-09
Statistika*
O-10
Sociologija*
IZZS-202
Degradacija zemljišta*
Osnovni ekološki principi sa
OZZS-205
ekologijom mikroorganizama
Osnovi upravljanja životnom
IKK-102
sredinom*
Klimatologija sa osnovama
G104
meterologije
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
Vežbe
Predavanja
O-01
O-03
IKK-101
Naziv predmeta
Semestar
Šifra
predmeta
3
2
1
9
9
7
3
4
3
1
LV
4
2
3
3
4
4
1
1
8
8
9
9
7
5
6
5
2
5
5
5
6
2
6
2
Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, AV-auditorne vežbe, LV-laboratorijske vežbe,
DON-drugi oblici nastave (seminari i dr.).
14 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
AV
Fizička hemija I
III
3
Analitička hemija II
III
3
Izborni predmet III-1
III
Izborni predmet III-2 i/ili III-3
III
Z-202
Fizička hemija II
IV
3
Z-302
Osnovi biohemije
IV
3
H-303
Hemijska tehnologija
IV
3
1
Izborni predmet IV-1
IV
Predmeti izbornog bloka III-1, i/ili III-2 i/ili III-3
Z-203
Organska hemija II
III
3
IKK-201
Životna sredina i održivi razvoj
III
2
2
IKK-202
Akcidenti u životnoj sredini*
III
2
2
H-101
Računanje u hemiji**
III
3
3
IZZS-201
Zagađenje vazduha*
III
3
IHA-101
Informacije u hemiji**
III
2
2
Statistička obrada rezultata u
III
IHA-202
hemiji*
2
2
IH-101
Primena računara u hemiji**
III
2
2
Predmeti izbornog bloka IV-1
Mikrobiologija u zaštiti životne
IV
3
IKK-203
sredine*
IZZS-202
Degradacija zemljišta**
IV
3
IZZS-204
Zagađenje voda
IV
3
IHA-201
Praktikum iz analitičke hemije
IV
1
O-08
Engleski jezik**
IV
4
O-09
Statistika**
IV
2
2
O-10
Sociologija**
IV
4
IHO-306
Nomenklatura organskih jedinjenja
IV
2
1
Osnovi upravljanja životnom
IKK-102
IV
3
1
sredinom**
OZZS-204
Analitička hemija okoline*
IV
3
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
**ako je biran u predhodnoj godini isti predmet se ne može birati dva puta
ESPB
Vežbe
DON
Z-201
Z-204
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
DRUGA GODINA - Osnovne akademske studije hemije- kontrola kvaliteta i upravljanje
životnom sredinom
3
5
1
8
9
3
3
2
2
2
2
10
10
9
3
1
2
1
2
1
8
7
7
7
8
5
LV
5
5
3
2
2
5
7
1
1
6
8
7
5
5
5
5
5
3
8
15 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Z-301
AV
LV
Osnovi instrumentalne analize
V
3
3
2
Osnovne metode tehnologije zaštite
V
3
1
3
1
KK-301
životne sredine
KK-302
Zaštita zemljišta
V
3
1
2
1
Izborni predmet V-1
V
KK-303
Čvrst otpad
VI
3
1
1
KK-304
Zaštita voda
VI
3
1
2
1
KK-305
Zaštita vazduha
VI
3
1
2
1
PH-301
Projekat***
VI
51
Izborni predmet VI-1, i/ili VI-2
VI
Predmeti izbornog bloka V-1
IKK-202
Akcidenti u životnoj sredini**
V
2
2
1
G301
Geomorfologija
V
4
2
IKK-305
Upravljanje kvalitetom i resursima
V
2
2
IZZS-201
Zagađenje vazduha**
V
3
2
1
IHA-301
Hemijska analiza materijala
V
2
4
Predmeti izbornog bloka VI-1 i/ili VI-2
IKK-302
Seminar – životna sredina i zdravlje
VI
1
1
3
Mikrobiologija u zaštiti životne
VI
IKK-203
3
3
sredine**
IHA-303
Sistemi kontrole kvaliteta
VI
3
1
IHA-304
Praktikum iz instrumentalne analize
VI
1
3
Ekonomsko-pravni aspekti zaštite
VI
IKK-304
3
životne sredine*
OZZS-204
Analitička hemija okoline**
VI
3
3
IHA-302
Tehnike razdvajanja
VI
2
2
IHA-305
Seminar iz analitičke hemije
VI
1
3
IB-506
Ekološka biohemija
VI
2
2
IHO-302
Industrijska organska hemija
VI
2
1
1
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
**ako je biran u predhodnoj godini isti predmet se ne može birati dva puta
***kada student odluči da završi svoje studije nakon treće godine (trogodišnje studije)
1
studijsko-istraživački rad u funkciji izrade projekta
ESPB
Vežbe
DON
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
TREĆA GODINA - Osnovne akademske studije hemije- kontrola kvaliteta i upravljanje
životnom sredinom
9
9
8
6
8
8
6
7
8
5
8
7
5
7
6
5
5
8
6
5
5
5
16 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
AV
Metodologija naučnog rada
VII
1
Kontrola kvaliteta životne sredine
VII
3
Izborni predmet VII-1
VII
Izborni predmet VII-2, i/ili VII-3
VII
DDH-401
Završni (diplomski) rad
VIII
Izborni predmet VIII-1, i/ili VIII-2 i/ili
VIII
VIII-3
Predmeti izbornog bloka VII-1 i/ili VII-2 i/ili VII-3
ZMH-401
Biohemija
VII
3
ZMH-402
Elektrohemija
VII
3
Hemijska veza i struktura molekula
ZMH-407
VII
3
2
ZMH-403
Instrumentalna analiza
VII
3
1
KK-402
Bezotpadna tehnologija
VII
3
3
Sistemi obezbeđivanja kvaliteta u
VII
2
2
IKK-402
proizvodnji
Prečišćavanje industrijskih otpadnih
IKK-404
VII
2
1
voda
IKK-501
VII
3
1
Kvalitet vode za piće
IHN-401
Hemijska kinetika
VII
2
Upravljanje kvalitetom analitičkoj
IHA-410
VII
2
1
laboratoriji
Statistička obrada rezultata u
VII
2
2
IHA-202
hemiji**
Predmeti izbornog bloka VIII-1 i/ili VIII-2 i/ili VIII-3
KK-403
Remedijacione tehnologije
VIII
3
1
KK-404
Ekotoksikologija
VIII
3
1
VIII
Projekat - Analiza uticaja na životnu
IKK-405
1
2
sredinu
Integrisane metode hemijske
VIII
IHA-407
3
analize
Ekonomsko-pravni aspekti zaštite
VIII
IKK-304
3
životne sredine**
IHA-402
Mikroanaliza
VIII
2
IHA-409
Korozija i zaštita materijala
VIII
2
IHN-303
Koloidna hemija
VIII
2
IHA-412
Elektroanalitička hemija
VIII
3
IHA-413
Hromatografske metode
VIII
2
**ako je biran u predhodnoj godini isti predmet se ne može birati dva puta
1
studijsko-istraživački rad u funkciji izrade završnog rada (diplomskog rada)
LV
3
ESPB
Vežbe
DON
ZMH-408
KK-401
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
ČETVRTA GODINA - Osnovne akademske studije hemije- kontrola kvaliteta i upravljanje
životnom sredinom
3
2
5
9
81
12
3
3
2
3
8
7
8
8
7
2
7
3
7
2
2
6
5
2
6
5
2
2
1
7
8
3
7
2
7
5
3
2
1
3
2
1
1
6
5
5
7
6
17 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE BIOHEMIJE
Studenti ovog smera dobijaju integrisano znanje iz hemije, biohemije i šire oblasti
biomedicine. Stečeno akademsko obrazovanje u okviru ovog studijskog programa treba da
omogući ne samo ovladavanje osnovnim teorijskim principima iz biohemije i srodnih
disciplina, već i da osposobi završenog studenta za njihovu primenu u praksi. Osnovna svrha
ovih studija je da obezbede stručne kadrove osposobljene za rad u raznim naučnim
institutima, privrednim organizacijama i u zdravstvenoj delatnosti (kako u okviru velikih
državih medicinskih ustanova, tako i u manjim, privatnim zdravstvenim organizacijama).
Nastavni sadržaji predviđeni u okviru ovog studijskog programa treba da omoguće uspešno
uključivanje završenih studenata u rad specijalizovanih naučno-istraživačkih laboratorija
(kako iz uže oblasti biohemije, tako i iz odabranih oblasti biomedicine), kliničkih laboratorija,
odnosno razvojnih i kontrolnih laboratorija farmaceutske, prehrambene i hemijske industrije.
Angažovanje prirodnjaka u timovima koji se bave biohemijskim problemima u biološkim i
biomedicinskim oblastima svakim danom je sve veća.
Diplomirani biohemičar je osposobljen za razumevanje zadataka u
multidisciplinarnim oblastima na granici hemije, biologije i medicine. Sposoban je da
praktično primeni stečena znanja u kontrolnim, odnosno razvojno istraživačkim centrima.
Nakon završene četiri godine studija i sakupljenih 240 ESPB student stiče zvanje Diplomirani
biohemičar. Nakon završenih trogodišnjih studija i osvojenih najmanje 180 ESPB bodova
dobija se stručni naziv Biohemičar. Biohemičar poseduje izgrađena osnovna znanja iz oblasti
hemije i biohemije i osposobljen je da evidentira i interpretira biohemijske činjenice.
Biohemičar takođe poseduje veštine učenja, kao i razvijenu svest za potrebom permanentnog
obrazovanja koje mu može omogućiti dalji nastavak školovanja.
18 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
I
I
I
I
II
II
II
II
4
3
ESPB
Opšta matematika
Opšta hemija
Izborni predmet I-1
Izborni predmet I-2
Z-101
Neorganska hemija I
Z-102
Analitička hemija I
Z-103
Organska hemija I
Izborni predmet II-1, i/ili II-2
Predmeti izbornog bloka I-1
O-02
Fizika
IB-101
Histologija sa citologijom*
H-101
Računanje u hemiji*
IHA-101
Informacije u hemiji*
Predmeti izbornog bloka II-1 i/ili II-2
O-09
Statistika*
Softveri za obradu eksperimentalnih
O-07
podataka*
O-08
Engleski jezik (strani jezik)*
Fizičke osnove savremenih metoda
O-05
istraživanja u hemiji i biohemiji*
O-10
Sociologija
OB004
Biofizika
OB026
Osnove mikrobiologije*
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
Vežbe
DON
O-01
O-03
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
PRVA GODINA - Osnovne akademske studije biohemije
3
2
9
9
3
3
3
3
4
3
1
I
I
I
III
4
3
3
2
4
3
3
2
9
7
7
5
II
2
2
5
II
2
2
5
II
4
II
2
II
II
II
4
3
2
AV
LV
4
2
8
8
9
5
2
5
3
2
5
7
6
19 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
AV
Fizička hemija I
III
3
Organska hemija II
III
3
Analitička hemija II
III
3
Izborni predmet III-1
III
Z-202
Fizička hemija II
IV
3
Z-302
Osnovi biohemije
IV
3
B-201
Stereohemija
IV
3
Izborni predmet IV-1
IV
Predmeti izbornog bloka III-1
IHA-101
Informacije u hemiji**
III
2
2
IHO-201
Eksperimentalna organska hemija*
III
1
IKK-101
Osnovi zaštite okoline
III
3
2
H-101
Računanje u hemiji**
III
3
3
Predmeti izbornog bloka IV-1
Fizičke osnove savremenih metoda
IV
2
2
O-05
istraživanja u hemiji i biohemiji*
O-08
Engleski jezik**
IV
4
O-09
Statistika **
IV
2
2
Softveri za obradu eksperimentalnih
IV
2
2
O-07
podataka**
OB026
Osnove mikrobiologije**
IV
2
IHA-201
Praktikum iz analitičke hemije
IV
1
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
**ako je biran u predhodnoj godini isti predmet se ne može birati dva puta
ESPB
Vežbe
DON
Z-201
Z-203
Z-204
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
DRUGA GODINA - Osnovne akademske studije biohemije
3
3
5
1
1
8
8
9
3
3
3
2
2
10
10
7
LV
5
1
5
7
7
7
5
5
5
5
2
5
6
7
20 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Z-301
B-301
H-302
AV
LV
Osnovi instrumentalne analize
V
3
3
2
Intermedijerni metabolizam
V
3
3
2
Hemija prirodnih proizvoda
V
3
3
1
Izborni predmet V-1, i/ili V-2
V
B-303
Enzimologija
VI
3
3
B-304
Eksperimentalna biohemija
VI
3
5
B-305
Osnovi fiziologije
VI
3
2
PB-301
Projekat***
VI
51
Izborni predmet VI-1, i/ili VI-2
VI
Predmeti izbornog bloka V-1, i/ili V-2
IB-301
Toksikološka hemija
V
2
2
OB042
Mehanizmi ćelijske komunikacije
V
2
4
IHO-201
Eksperimentalna organska hemija**
V
1
5
IB-101
Histologija sa citologijom**
V
3
3
IB-502
Monosaharidi i bioaktivni derivati*
V
2
2
1
Predmeti izbornog bloka VI-1 i/ili VI-2
IB-506
Ekološka biohemija
VI
2
2
IHN-302
Bioneorganska hemija
VI
2
2
IHO-303
Hemija heterocikličnih jedinjenja
VI
2
2
Genetika sa molekularnom
IB-305
VI
3
2
biologijom
IHA-302
Tehnike razdvajanja
VI
2
2
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
**ako je biran u predhodnoj godini isti predmet se ne može birati dva puta
***kada student odluči da završi svoje studije nakon treće godine (trogodišnje studije)
1
studijsko-istraživački rad u funkciji izrade projekta
ESPB
Vežbe
DON
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
TREĆA GODINA - Osnovne akademske studije biohemije
9
9
8
6
8
5
6
6
6
7
7
7
5
5
6
6
6
21 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
AV
LV
ESPB
Vežbe
DON
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
ČETVRTA GODINA - Osnovne akademske studije biohemije
ZMH-408
B-302
B-401
Metodologija naučnog rada
VII
1
3
5
Struktura i funkcija proteina
VII
1
2
2
6
Bioorganska hemija
VII
3
3
1
9
Izborni predmet VII-1
VII
Izborni predmet VII-2
VII
B-404
Medicinska hemija
VIII
3
3
1
9
DDH-401
Završni (diplomski) rad
VIII
81
12
Izborni predmet VIII-1, i/ili VIII-2
VIII
Predmeti izbornog bloka VII-1 i VII-2
IB-401
Osnovi patološke fiziologije
VII
3
2
6
IB-402
Biohemija hormona
VII
2
2
6
IB-409
Medicinska biohemije
VII
4
2
7
ZMH-404
Organska sinteza
VII
3
3
8
Metode tečne hromatografije u
VII
2
3
6
IB-405
biohemiji
Osnovi molekularne i ćelijske
OB047
VII
2
2
5
imunologije
IB-502
Monosaharidi i bioaktivni derivati** VII
2
2
1
7
Predmeti izbornog bloka VIII-1 i/ili VIII-2
IB-406
Biohemija hrane
VI
2
2
6
IB-404
Hemija farmaceutskih proizvoda
VI
2
3
1
8
B-403
Biohemija lekovitog bilja
VI
2
3
1
8
IB-407
Hemoenzimske transformacije
VI
2
2
6
IB-408
Biohemija steroida
VI
2
2
6
1
studijsko-istraživački rad u funkciji izrade završnog rada (diplomskog rada)
Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, AV-auditorne vežbe, LV-laboratorijske vežbe,
DON-drugi oblici nastave (seminari i dr.).
22 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINEANALITIČAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Studenti ovog smera imaće široko i uravnoteženo znanje ključnih hemijskih meha–
nizama, stanja i procesa u životnoj sredini i uzročno-posledičnih veza i odnosa među njima.
Savladaće osnovne metode tehnologije zaštite životne sredine i razviti niz praktičnih veština
koje im omogućavaju razumevanje, procenjivanje i interpretiranje relevantnih informacija,
među kojima su i osnovne veštine upotrebe računara u kontroli i upravljanju u oblasti zaštite
životne sredine. Analitičar zaštite životne sredine osposobljen je da vrši merenja i kontrolu
kvaliteta životne sredine. Savladao je metode i tehnike za određivanje fizičkih, bioloških i
hemijskih agenasa u životnoj sredini i sposoban je da argumentovano formuliše problem iz
oblasti zaštite životne sredine kao i da realizuje rešenja.
Nakon završene četiri godine i sakupljenih 240 ESPB student stiče zvanje Diplomirani
analitičar zaštite životne sredine. Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u okviru
laboratorija koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta životne sredine, timovima
angažovanim na uspostavljanju sistema zaštite životne sredine, državnim agencijama,
inspekcijama, timovima za razvoj, konsultatskim firmama iz oblasti zaštite životne sredine,
nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva, prosvetnoj delatnosti.
Studenti takođe mogu dodatno da se usavršavaju u okviru master akademskih studija iz
bliskih oblasti. S druge strane, ovaj studijski program koncipiran tako da student, ako želi,
može da okonča studije i nakon tri godine studiranja sa ostvarenih 180 ESPB. U tom slučaju
student stiče stručni naziv - Analitičar zaštite životne sredine.
23 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
I
I
I
I
II
3
4
3
II
3
II
II
3
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
3
3
2
2
2
3
3
3
3
2
II
ESPB
Matematika sa statistikom
Hemija
Osnovi zaštite okoline
Izborni predmet I-1
OZZS-104
Fizički principi zaštite životne sredine
Osnovi bioloških principa zaštite
OZZS-101
životne sredine
OZZS-103
Osnovi hemije okoline
Izborni predmet II-1, i/ili II-2
Predmeti izbornog bloka I-1
OZZS-202
Analitička hemija
H-101
Računanje u hemiji*
IKK-201
Životna sredina i održivi razvoj
DG303
Hidrogeologija
IM01
Baze podataka 1
FMSIS
Merenje i SI sistem
FASO
Aplikativni softver-osnovni kurs*
FMFL
Mehanika fluida
IB-101
Histologija sa citologijom
OBE001
Biologija ćelije
Predmeti izbornog bloka II-1, i/ili II-2
Osnovi upravljanja životnom
IKK-102
sredinom
OB026
Osnovi mikrobiologije
FATH
Atmosferska hemija
DG106
Geologija
IZZS-202
Degradacija zemljišta*
Klimatologija sa osnovama
G104
meteorologije
Softveri za obradu eksperimentalnih
O-07
podataka*
O-08
Engleski jezik*
O-09
Statistika
O-10
Sociologija
OZZS-105
Organska hemija
Z-101
Neorganska hemija I
OB004
Biofizika*
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
Vežbe
DON
OB008
OZZS-102
IKK-101
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
PRVA GODINA - Osnovne akademske studije zaštite životne sredine - analitičar zaštite životne
sredine
3
2
1
7
10
7
2
1
7
2
9
2
1
8
3
1
2
8
7
7
6
7
6
6
6
7
6
3
1
5
II
II
II
II
2
3
2
3
1
3
II
3
2
7
II
2
2
5
II
II
II
II
II
II
4
2
4
4
3
3
AV
LV
3
2
3
2
3
2
2
3
1
1
1
2
1
1
1
3
3
1
6
6
6
6
2
2
3
3
3
1
1
5
5
5
9
8
7
24 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
AV
Osnovi kontrole kvaliteta životne
III
3
sredine
OZZS-207
Upravljanje životnom sredinom
III
3
2
OZZS-208
Industrijski procesi
III
3
Izborni predmet III-1
III
OZZS-203
Hemija okoline
IV
3
3
OZZS-204
Analitička hemija okoline
IV
3
Izvori i kontrola zagađivanja životne
IV
3
OZZS-209
sredine
Izborni predmet IV-1 i/ili IV-2
IV
Predmeti izbornog bloka III-1
OZZS-201
Fizička hemija
III
3
H-101
Računanje u hemiji**
III
3
3
FMMOP
Metode merenja i obrada podataka
III
3
2
G301
Geomorfologija
III
4
2
IKK-202
Akcidenti u životnoj sredini*
III
2
2
FASO
Aplikativni softver-osnovni kurs**
III
3
1
FZATM
Zračenje u atmosferi
III
3
1
IHO-201
Eksperimentalna organska hemija
III
1
Predmeti izbornog bloka IV-1 , i/ili IV-2
Mikrobiologija u zaštiti životne
IV
3
IKK-203
sredine*
Softveri za obradu eksperimentalnih
IV
2
2
O-07
podataka**
O-08
Engleski jezik**
IV
4
G205
Hidrologija
IV
3
2
IHA-201
Praktikum iz analitičke hemije
IV
1
IZZS-202
Degradacija zemljišta**
IV
3
Osnovni ekološki principi sa
OZZS-205
IV
3
ekologijom mikroorganizama
H-303
Hemijska tehnologija
IV
3
1
OBE014
Primenjena hidrobiologija
IV
4
Meteorološka osmatranja i obrada
FMOOP
IV
2
1
podataka
IHO-306
Nomenklatura organskih jedinjenja
IV
2
1
OB004
Biofizika**
IV
3
IB-506
Ekološka biohemija
IV
2
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
**ako je biran u predhodnoj godini isti predmet se ne može birati dva puta
OZZS-206
ESPB
Vežbe
DON
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
DRUGA GODINA - Osnovne akademske studije zaštite životne sredine - analitičar zaštite
životne sredine
3
1
8
2
1
2
8
8
LV
7
8
3
2
1
7
3
1
1
1
5
8
7
6
8
7
6
6
7
3
7
1
5
5
2
5
7
7
6
2
6
2
2
1
9
5
4
1
3
2
5
7
5
25 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
KK-401
OZZS-302
IKK-305
AV
LV
3
3
Kontrola kvaliteta životne sredine
V
3
2
Tehnologija zaštite životne sredine
V
3
1
Upravljanje kvalitetom i resursima
V
2
2
Izborni predmet V-1, i/ili V-2
V
KK-404
Ekotoksikologija
VI
3
1
2
1
Kontrola emisije industrijskih
VI
2
1
2
2
OZZS-301
otpadnih tokova
PZZS-301
Projekat***
VI
51
Izborni predmet VI-1, i/ili VI-2
VI
Predmeti izbornog bloka V-1 i/ili V-2
FEMZR
Elektromagnetno zračenje
V
3
1
1
FRAE
Radioekologija
V
3
1
1
FZBU
Zaštita od buke
V
3
1
1
IZZS-201
Zagađenje vazduha
V
3
2
1
IKK-202
Akcidenti u životnoj sredini**
V
2
2
1
Statistička obrada podataka u
V
2
2
IZZS-301
analizi životne sredine
Predmeti izbornog bloka VI-1 i/ili VI-2
Mikrobiologija u zaštiti životne
VI
3
3
IKK-203
sredine**
IZZS-302
Seminar-životna sredina i otpad
VI
1
3
KK-303
Čvrst otpad*
VI
3
1
1
IZZS-204
Zagađenje voda
VI
3
2
1
IHA-303
Sistemi kontrole kvaliteta
VI
3
1
Ekonomsko-pravni aspekti zaštite
IKK-304
VI
3
životne sredine
*Ovaj predmet se može birati i u narednoj godini
**ako je biran u predhodnoj godini isti predmet se ne može birati dva puta
***kada student odluči da završi svoje studije nakon treće godine (trogodišnje studije)
1
studijsko-istraživački rad u funkciji izrade projekta
ESPB
Vežbe
DON
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
TREĆA GODINA - Osnovne akademske studije zaštite životne sredine - analitičar zaštite
životne sredine
9
9
5
8
9
6
6
6
6
8
7
5
7
5
6
8
6
5
26 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
AV
LV
ESPB
Vežbe
DON
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
ČETVRTA GODINA - Osnovne akademske studije zaštite životne sredine - analitičar zaštite
životne sredine
ZMH-408
KK-501
Metodologija naučnog rada
VII
1
3
5
Monitoring životne sredine
VII
2
2
2
1
9
Izborni predmet VII-1 i/ili VII-2, i/ili
VII
VII-3
DDH-401
Završni (diplomski) rad
VIII
81
12
Izborni predmet VIII-1, i/ili VIII-2 i/ili
VIII
VIII-3
Predmeti izbornog bloka VII-1 , VII-2 i/ili VII-3
KK-302
Zaštita zemljišta
VII
3
1
2
1
8
IKK-501
Kvalitet vode za piće
VII
3
1
2
6
UV/VIS i IR spektroskopija u analizi
IZZS-505
VII
1
3
1
7
životne sredine
Primena AAS i ICP-MS u analizi
IZZS-502
VII
1
3
1
7
životne sredine
KK-402
Bezotpadna tehnologija
VII
3
3
7
Modeliranje
fizičkih
procesa
u
FMFPA
VII
3
3
7
atmosferi I
Globalne klimatske promene
DG302
VII
2
2
6
FPME
Primenjena meteorologija
VII
3
1
1
6
FOEN
Osnovi energetike
VII
3
1
1
6
IZZS-402
Biodegradacije i biotransformacije
VII
2
2
5
Modeliranje
transporta
zagađenja
u
FMTZA
VII
3
1
1
6
atmosferi
Predmeti izbornog bloka VIII-1 i/ili VIII-2 i/ili VIII-3
KK-304
Zaštita voda
VIII
3
1
2
1
8
KK-305
Zaštita vazduha
VIII
3
1
2
1
8
KK-303
Čvrst otpad**
VIII
3
1
1
6
KK-403
Remedijacione tehnologije
VIII
3
1
2
7
DG301
Geografski informacioni sistemi
VIII
3
3
9
Geografske
osnove
prostornog
G209
VIII
2
1
6
planiranja
IHA-412
Elektroanalitička hemija
VIII
3
3
7
FNFZ
Nuklearna fizika
VIII
3
1
3
7
Projekat
Analiza
uticaja
na
životnu
IKK-405
VIII
1
2
3
7
sredinu
OE013
Hidrobiologija
VIII
3
3
6
G206
Geografija životne sredine
VIII
3
2
7
1
studijsko-istraživački rad u funkciji izrade završnog rada (diplomskog rada)
Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, AV-auditorne vežbe, LV-laboratorijske vežbe,
DON-drugi oblici nastave (seminari i dr.).
27 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
MASTER AKADEMSKE STUDIJE
Na Prirodno-matematičkom fakultetu se od oktobra 2010. godine sprovodi TEMPUS
projekat kojim koordinira Univerzitet iz Greenwich-a, Velika Britanija, sa ciljem modernizacije
master programa koje nudi Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i
njihovih daljih usklađivanja sa evropskim standardima. U posebnom fokusu su programi koji
se odnose na zaštitu životne sredine, ali i ostali studijski programi Departmana za hemiju.
Realizacija projekta će trajati do oktobra 2013. godine, a koristi koje se očekuju su višestruke i
dugoročne, kako za studente našeg Departmana, tako i za profesore.
Nabavkom nove računarske opreme, savremenih interaktivnih tabli i laboratorijske
opreme poboljšani su uslovi rada studenata i profesora, a nabavka knjiga omogućiće obnovu
bibliotečkog fonda. Pored materijalnih resursa projekat usmerava svoje aktivnosti i ka
podizanju kvaliteta nastave treningom nastavnog osoblja za primenu savremenih tehnologija
u izvođenju predavanja i vežbi. To će omogućiti modernizaciju nastavnog procesa i njegovo
stalno unapređenje kroz primenu dobrih nastavničkih praksi koje se primenjuju na
Univerzitetima u Velikoj Britaniji, Nemačkoj, Češkoj, Sloveniji i Rumuniji koji su nam ujedno i
partneri u pomenutom projektu. Cilj je staviti potrebe studenata u fokus programa kroz rad
na standardizaciji procesa nastave i kontroli njegovog kvaliteta. Tri odabrana studenta će
imati mogućnost obavljanja jednomesečne prakse u EU na prestižnim Univerzitetima.
Tokom projekta biće uspostavljena mreža poslodavaca, akademske zajednice i
profesionalaca koji su zainteresovani za što bolji kvalitet kadrova koji izlaze sa fakulteta i sa
kojima želimo da ostvarimo saradnju u budućnosti.
28 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
MASTER AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE
Studenti se teorijski i praktično obrazuju i stručno osposobljavaju za raznovrsne
poslove koji zahtevaju znanje iz različitih oblasti hemije. Osim što će biti osposobljeni za rad
na savremenim instrumentima, biće sposobni i da se aktivno uključe u savremene
industrijske i naučne tokove. Studenti stiču nivo znanja i razumevanja koji će kroz
istraživanja ili primenu u praksi omogućiti razvoj i prenos njihovih originalnih ideja. Na
kraju studija studenti imaju širok, detaljan i kritički nivo razumevanja za najveći deo
saznanja u oblasti hemije.
Nakon završenih jednogodišnjih master studija i ostvarenih 60 ESPB, dobija se stručni
naziv - Master hemičar ili Master profesor hemije u zavisnosti od odabranog modula (modul
master hemije ili modul profesor hemije).
U zavisnosti od izabranih izbornih predmeta na modulu Master hemije u dodatku
diplome će biti bliže određena naučna oblast mastera hemičara, i to:
• Analitička hemija – studenti će biti usmereni ka analitičkim metodama i
trendovima u hemijskoj i instrumentalnim analizama izborom odgovarajućih
analitičkih predmeta. Kroz praktični deo nastave na ovom usmerenju, biće
upoznati sa najrazličitijim vidovima primene analitičkih metoda, tehnika i senzora
u savremenom okruženju (pri analizama realnih uzoraka, u bioanalitici, forenzici,
nanotehnologijama, umetnosti itd.) kao i sa obradom i modelovanjem dobijenih
analitičkih rezultata i podataka.
• Neorganska hemija – studenti ovog usmerenja spremni su za rad u različitim
industrijskim, kontrolnim i razvojnim laboratorijama. Osposobljeni su za
rešavanje kompleksnih problema iz oblasti neorganske hemije i da učestvuju u
projektovanju i vođenju eksperimenata, sakupljanju, procenjivanju i interpretaciji
dobijenih informacija.
• Organska hemija – studenti su osposobljeni za rad u preparativnim
laboratorijama, za izvođenje i projektovanje najrazličitijih modernih organskih
sinteza. Samostalno mogu da rade u naučno-istraživačkim laboratorijama
hemijske industrije i drugim specijalizovanim laboratorijama koje određuju
organske parametre u nekom industrijskom, polupogonskom ili zanatskom
procesu proizvodnje.
• Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom – studenti se osposobljavaju
za praćenje i upravljanje materijalnim bilansom zagađenja, sa stanjima i
procesima u životnoj sredini i mehanizmima uzročno-posledičnih veza i odnosa u
životnoj sredini, kao i za hemijsku karakterizaciju zemlje, vode i vazduha
primenom klasičnih i savremenih metoda analize, za sanaciju kontaminiranih
lokaliteta i za kontrolu rada uređaja za prečišćavanje otpadnih tokova iz procesa
proizvodnje.
29 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
LV
51
I
I
I
I
I
I
I
I
3
3
2
2
2
2
2
2
I
151
30
Vežbe
AV
LV
2
2
2
2
1
8
8
6
5
5
5
5
6
2
2
1
6
I
I
I
2
2
2
2
2
2
1
6
5
5
I
3
3
I
I
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
ESPB
Predvanja
*Predmeti izbornog bloka I-1, I-2 i/ili I-3
MH-A IHA-505 Hemometrika
MH-A IHA-509 Viši kurs analitičke hemije
MH-A IHA-510 Forenzička hemija
MH-A IHA-403 Senzori u hemiji
MH-A IHA-504 Hemija nanomaterijala
MH-A IHA-512 Specijaciona analiza
MH-A IHA-408 Termoanaliza
MH-A IHA-511 Analitika organskih polutanata
Mehanizmi neorganskih
MH-B IHN-501
reakcija
MH-B IHN-504 Hemija fulerena
MH-B IHN-505 Molekulska spektroskopija
MH-B IHN-503 Fotohemija
ZMHMH-B
Neorganska hemija II
406
MH-B IHN-506 Hromatografija
MH-B IHN-510 Nanomaterijali u medicini
Semestar
Šifra
predmeta
Izrada završnog (master) rada
I
Izborni predmet I-1
I
Izborni predmet I-2
I
Izborni predmet I-3
I
DMH-501 Izrada završnog (master) rada
I
Izborni predmet II-1
II
Izborni predmet II-2
II
Završni (master) rad
II
1
studijsko-istraživački rad u funkciji izrade završnog rada (diplomskog rada)
Usmerenje
DMH-501
Naziv predmeta
ESPB
AV
DON
Vežbe
DON
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
Odabirom predmeta iz pedagoške grupe, student se usmerava ka modulu Master
profesor hemije. Ovde se studenti teorijski i praktično obrazuju za realizaciju predmetne
nastave hemije u osnovnom obrazovanju i svim nivoima i profilima srednjeg obrazovanja,
zatim za rad na stručnom usavršavanju i doedukaciji u svim oblicima neformalnog hemijskog
obrazovanja, za rad u obrazovno-naučnim institucijama sa zakonski predviđenim zvanjima i za
rad u stručnim, razvojnim i nadzornim pedagoškim službama.
2
8
1
1
6
7
30 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
MH-V
Nove metode i strategije u
asimetričnoj sintezi
IHO-402 Hemija nafte
Biohemija antioksidantnih
IB-501
sistema
IB-511 Fitoterapija
Odabrana poglavlja biohemije
IB-514 hormona
MH-V
MH-V
MH-V
MH-G
IHO-305
IHO-403
IHO-502
KK-501
MH-V
MH-V
MH-V
MH-V
IHO-501
I
2
3
I
2
2
I
2
2
I
2
2
5
I
2
2
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
6
5
6
9
2
2
2
2
9
NMR-spektroskopija
I
Hemija steroida
I
Mikrotalasne sinteze
I
Monitoring životne sredine
I
Procesni materijali u zaštiti
MH-G IKK-502
I
životne sredine
MH-G IKK-503 Kvalitet sedimenta
I
Unapređeni oksidacioni
MH-G IKK-510
I
procesi
IZZSHromatografske metode u
MH-G
I
504
analizi životne sredine
Kontrola emisije industrijskih
MH-G IKK-504
I
otpadnih gasova
OZZS- Modelovanje procesa u
I
MH-G
501
životnoj sredini
MH-G IKK-403 Opasan otpad
I
Predmeti psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina
PH
IPH-504 Didaktika hemije
I
PH
Psihologija učenja
I
PMF-02
PH
IPH-402 Ekohemijsko obrazovanje
I
PH
IPH-501 Školski ogledi u nastavi hemije
I
Specijalni hemijski
I
PH
IPH-502
eksperimenti u nastavi
PH
IPH-404 E-učenje
I
* Predmeti izbornog bloka II-1 i/ili II-2
Trendovi u instrumentalnoj
MH-A IHA-405
II
analizi
MH-A IHA-501 Analitička spektrometrija
II
Analitički aspekti zelene
MH-A IHA-507
II
hemije
MH-A IHA-508 Hemija u umetnosti
II
MH-A IHA-506 Analitička voltametrija
II
Neorganska sinteza i metode
MH-B IHN-402
II
karakterizacije
Fizičke metode u neorganskoj
MH-B IHN-502
II
hemiji
1
8
5
1
7
2
2
6
2
2
6
1
3
1
7
2
2
5
2
2
6
2
1
1
6
3
1
2
8
4
5
2
2
2
4
2
1
2
2
1
1
7
7
5
5
2
2
5
2
4
7
2
3
6
2
2
2
2
5
5
2
4
7
2
3
6
31 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
MH-B
IHN-508 Korelaciona analiza u hemiji
II
2
1
2
7
Primenjena infracrvena
MH-B IHN-511
II
2
2
1
6
spektroskopija
Termička analiza kompleksnih
MH-B IHN-512
II
2
3
6
jedinjenja
Biološki aktivni elementi i
II
2
2
5
MH-B IHN-513
ksenobiotici
MH-V IHO-405 Hemija slobodnih radikala
II
2
2
5
MH-V IHO-503 Supramolekularna hemija
II
2
1
1
5
MH-V IHO-406 Preparativna biohemija
II
2
3
1
7
MH-V
IB-512 Bioinformatika
II
2
2
6
Biohemija steroida - viši
MH-V
IB-513
II
2
2
6
kurs
MH-G IKK-506 Ekoinženjering
II
3
2
1
7
Toksikologija vodenih
II
2
2
5
MH-G IKK-507
ekosistema
MH-G IKK-401 Ekomenadžment
II
4
1
1
7
MH-G IKK-508 Upravljanje vodama
II
2
2
6
MH-G IKK-509 Upravljanje otpadom
II
2
2
6
Kontrola emisije industrijskih
II
2
2
5
MH-G IKK-511
otpadnih voda
MH-G IKK-512 Zelena remedijacija
II
2
2
5
MH-G IKK-406 Hemijski procesi u atmosferi
II
2
2
5
Predmeti psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina
PH
PH-504 Školska praksa II
II
1
4
6
PH
IPH-506 Opšta pedagogija
II
4
5
Metodika nastave hemije u
II
3
2
7
PH
IPH-503
radu sa darovitim učenicima
Metodika nastave primenjene
II
2
2
2
7
PH
IPH-406
hemije
Seminar: Koncept hemijske
PH
IPH-507
II
1
3
5
ravnoteže u nastavi
*Student bira predmete u I i II semestru da ukupan broj bodova bude 30 ESPB, a maksimalno
nedeljno opterećenje 30 časova, računajući i časove za studijsko-istraživački rad.
Skraćenice usmerenja: U zavisnosti od izabranog usmerenja student bira predmete iz
odgovarajuće grupe predmeta predviđenih za to usmerenje: MH-A – master hemičaranalitička hemija; MH-B – master hemičar-neorganska hemija; MH-V – master hemičarorganska hemija; MH-G– master hemičar-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom;
PH – master profesor hemije
Napomena - uslovi za pojedine predmete: Za slušanje predmeta ŠKOLSKA PRAKSA II (II
semestar) neophodno je da student u I semestru odsluša predmete DIDAKTIKA HEMIJE i
ŠKOLSKI OGLEDI U NASTAVI HEMIJE.
32 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
MASTER AKADEMSKE STUDIJE BIOHEMIJE
Akademsko obrazovanje stečeno u okviru ovog studijskog programa treba da omogući
ovladavanje većinom teorijskih principa iz savremene biohemije i srodnih disciplina, a
istovremeno će osposobiti završenog studenta da ih samostalno primeni u praksi. Ovako
formirani kadrovi biće sposobni da organizuju i rukovode manjim projektima u biohemijskim
laboratorijama, uz viši stepen samostalnosti u radu. Ove studije će obezbediti stručne
kadrove za samostal rad u raznim naučnim institutima, privrednim organizacijama, a posebno
u oblasti zdravstva (kako u okviru velikih državih medicinskih ustanova, tako i u manjim,
privatnim zdravstvenim organizacijama). Nastavni sadržaji predviđeni u okviru ovog
studijskog programa u potpunosti će osposobiti završene studente da organizuju rad
specijalizovanih naučno-istraživačkih laboratorija iz uže oblasti biohemije i odabranih oblasti
biomedicine, a takođe će obezbediti visoko-stručni kadar za samostalni rad u okviru brojnih
kliničkih laboratorija, razvojnih i kontrolnih laboratorija koje već postoje, ili će se u bliskoj
budućnosti oformiti za potrebe farmaceutske, prehrambene i hemijske industrije.
Završeni student ovog studijskog programa steći će zvanje Master biohemičar, a
ovladaće veštinama sakupljanja, procenjivanja i samostalnog interpretiranja relevantnih
informacija iz oblasti biohemije i biomedicine, kao i sposobnost praktične primene stečenih
znanja. Osposobljen je da samostalno formira naučno zasnovane argumente i sudove
uzimajući u obzir naučne, društvene i etičke vrednosti. Završeni student ovog nivoa
obrazovanja kompetentan je da razume zadatke u okviru svoga posla i sposoban je da
argumentovano formuliše problem, a zatim da predloži i samostalno da realizuje
odgovarajuće rešenje problema. Takođe je osposobljen da organizuje timski rad kao i da
razmenjuje ideje i informacije sa ostalim članovima stručnog tima.
33 |
B-501
DMB-501
Lipidi i ćelijske membrane
I
Izrada završnog (master) rada
I
Izborni predmet I-1
I
Izborni predmet I-2
I
DMB-501
Izrada završnog (master) rada
II
Izborni predmet I-1
II
Izborni predmet I-2
II
DMB-501
Završni (master) rad
II
Predmeti izbornog bloka I-1 i/ili I-2
IB-501
Biohemija antioksidantnih sistema
I
IB-503
Racionalni dizajn lekova
I
IHA-510
Forenzička hemija
I
Struktura i funkcije nukleinskih
IB-504
I
kiselina
IB-511
Fitoterapija
I
Eksperimentalne metode za
I
IB-510
ispitivanje bioloških aktivnosti
Predmeti izbornog bloka II-1 i/ili II-2
IB-507
Metabolizam lekova i ksenobiotika
II
IB-512
Bioinformatika
II
IB-508
Ćelijske kulture u biohemiji
II
Gasnohromatografska analiza
II
IB-509
prirodnih proizvoda
*1studisjki istraživački rad u funkciji izrade završnog rada
AV
4
2
LV
ESPB
Vežbe
DON
Naziv predmeta
Predavanja
Šifra
predmeta
Semestar
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
7
51
151
30
2
2
2
2
2
2
1
1
1
7
7
6
1
5
5
1
2
2
2
2
3
7
2
2
2
2
2
2
6
6
6
2
2
6
34 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
MASTER AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINEANALITIČAR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Master analitičar zaštite životne sredine osposobljen je za praktičnu primenu
stečenih znanja u metodama zaštite životne sredine – primena fundamentalnih znanja iz
hemije, biologije i drugih prirodnih nauka. Sposoban je da sagleda problem u zaštiti životne
sredine sa aspekta fizike, hemije, biologije-ekologije, a zatim da predloži i samostalno
realizuje odgovarajuće rešenje problema. Na osnovu stečenih znanja sposoban je da formira
naučno zasnovane sudove na bazi informacija o hemijskim i fizičko-hemijskim procesima u
životnoj sredini, da tumači dobijene podatake i razume koncept jednostavnih modela procesa
u životnoj sredini, kao i da vrši analizu uticaja na životnu sredinu, ocenjuje tehnologije sa
aspekta životne sredine i upravlja postrojenjima za prečišćavanje otpadnih tokova iz
proizvodnje i naselja.
Nakon završene godine studija i sakupljenih 60 ESPB student stiče zvanje Master
analitičar zaštite životne sredine. Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u okviru
laboratorija koje se bave analizom i kontrolom kvaliteta životne sredine, timovima
angažovanim na uspostavljanju sistema zaštite životne sredine, državnim agencijama,
inspekcijama, timovima za razvoj, timovima za remedijaciju zagađenih ekosistema, za analizu
uticaja na životnu okolinu, konsultantskim firmama iz oblasti životne sredine, nevladinom
sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva, prosvetnoj delatnosti. Stečena
znanja i kvalifikacije su osnova i za dalje usavršavanje studenata u okviru specijalističkih i/ili
doktorskih studija.
35 |
Procena rizika u životnoj sredini
Izborni predmet I-1
Izborni predmet II-1
DZZS-501
Izrada završnog (master) rada
Izborni predmet II-1
Izborni predmet II-2
DZZS-501
Izrada završnog (master) rada
Završni (master) rad
Predmeti izbornog bloka I-1 i/ili I-2
Biološki principi zaštite životne
OZZS-401
sredine
DE025
Ekološki monitoring
Modelovanje procesa u životnoj
OZZS-501
sredini
Modeliranje fizičkih procesa u
F2MFPA
atmosferi II
Informacione tehnologije i ekspertni
IZZS-501
sistemi
Procesni materijali u zaštiti životne
IKK-502
sredine
IKK-510
Unapređeni oksidacioni procesi
Hromatografske metode u analizi
IZZS-504
životne sredine
IKK-503
Kvalitet sedimenta
IZZS-503
Hemija i ekotoksikologija zagađenja
Prečišćavanje industrijskih otpadnih
IZZS-510
voda
IKK-403
Opasan otpad
Kontrola emisije industrijskih
IKK-504
otpadnih gasova
IHA-505
Hemometrika
IHA-403
Senzori u hemiji
Predmeti izbornog bloka II-1, i/ili II-2
IKK-506
Ekoinženjering
Savremene tehnike i procesi u obradi
IZZS-401
voda
FNEN
Nuklearna energetika
IZZS-507
Nejonizujuće zračenje
FDEZR
Detektori zračenja
IKK-406
Hemijski procesi u atmosferi
IKK-507
Toksikologija vodenih ekosistema
IZZS-506
Osnovi prava u zaštiti životne sredine
Vežbe
AV
I
I
I
I
II
II
II
II
3
2
I
2
2
2
I
I
2
2
51
I
I
I
LV
DON
Predavanja
OZZS-402
Naziv predmeta
Semestar
Šifra
predmeta
ESPB
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
7
51
151
30
8
6
2
2
6
4
4
9
3
3
7
2
2
2
2
9
I
I
2
2
6
2
3
I
I
I
2
2
2
2
2
1
3
7
I
I
2
1
1
6
2
2
I
I
3
2
2
II
3
2
II
2
1
II
II
II
II
II
II
3
2
3
2
2
3
2
1
7
1
6
7
5
2
8
5
1
7
6
2
1
2
1
2
1
2
1
2
6
5
9
5
5
7
36 |
VODIČ KROZ AKADEMSKE STUDIJE HEMIJE, BIOHEMIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Supstance u životnoj sredini - pravna
II
regulativa
IKK-401
Ekomenadžment
II
IKK-508
Upravljanje vodama
II
IKK-509
Upravljanje otpadom
II
Primena GIS-a u monitoringu i zaštiti
II
MGI510
životne sredine
IKK-512
Zelena remedijacija
II
IZZS-508
Urbana ekologija
II
1
studisjki istraživački rad u funkciji izrade završnog rada
IZZS-509
2
4
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
5
1
7
6
6
5
2
2
5
5
37 |
Download

vodič kroz akademske s hemije, biohemije zaštite životne sred dič